ORDONANTA nr. 53 din 25 august 2005 (*actualizata*)privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilitatii publice(actualizata până la data de 3 februarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 1 septembrie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 februarie 2006 cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 28 din 26 ianuarie 2006.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Reglementari ale unor operaţiuni bugetare şi contabile  +  Secţiunea 1 Reglementari cu privire la utilizarea unor fonduri publice  +  Articolul 1Sumele necesare continuarii finantarii masurilor din cadrul programului ISPA, în cazul indisponibilitatii temporare a sumelor de cofinantare asigurate prin tragerile din imprumuturile contractate sau care urmeaza să fie contractate de Ministerul Finanţelor Publice de la Banca Europeana de Investitii şi pentru care acordul de împrumut, respectiv acordurile subsidiare de împrumut, nu au fost inca semnate, se prevad în bugetul Ministerului Finanţelor Publice, la pozitia «Transferuri aferente Fondului naţional de preaderare - Acţiuni generale».-------------Art. 1 a fost modificat prin art. XV din ORDONANTA nr. 28 din 26 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006.  +  Articolul 2Dobânda acumulata la disponibilitatile din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene, aflate în conturile Fondului naţional şi ale agentiilor de implementare în cadrul programului PHARE, se utilizeaza începând cu memorandumurile de finanţare PHARE 2003 pentru finantarea costurilor bancare ale transferurilor de fonduri de la agentiile de implementare către contractori/ beneficiari, urmand ca dobânda neta rămasă la finalizarea memorandumului de finanţare să se constituie venit al bugetului de stat şi care va fi utilizat de către Fondul naţional pentru finantarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice la pozitia "Transferuri aferente Fondului naţional de preaderare" - "Acţiuni generale".  +  Articolul 3Dobânda acumulata la disponibilitatile din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene, aflate în conturile Fondului naţional şi ale agentiilor de implementare în cadrul programului ISPA, poate fi folosita pentru asigurarea cofinantarii naţionale sau pentru finantarea unor componente suplimentare ale masurilor ISPA la finalizarea programului, cu acordul Comisiei Europene.  +  Articolul 4În vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizeaza Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat acestuia, privind cheltuielile cu salariile, numărul de posturi şi fondul aferent salariilor de baza, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi cu incadrarea în cheltuielile cu salariile şi numărul maxim de posturi aprobate pe anul 2005.  +  Secţiunea a 2-a Reglementari privind preluarea în evidentele contabile ale Ministerului Finanţelor Publice a participatiilor statului la unele institutii financiare internationale  +  Articolul 5Se aprobă preluarea în evidentele contabile ale Ministerului Finanţelor Publice din evidentele contabile ale Băncii Naţionale a României, începând cu trimestrul III al anului 2005, a participatiilor statului la institutii financiare internationale, după cum urmeaza:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Nr. de Valuta Suma în valută Echivalent RONcrt. instituţiilor acţiuni confirmata de (curs B.N.R.        financiare organismele valabil      internationale internationale la data de                                                                 1 iulie 2005)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Banca Europeana 9.600 USD 16.804.955,20    pentru Reconstructie EUR 10.800.000,00 89.165.691,59    şi Dezvoltare (BERD)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Banca Internationala 4.011 USD 30.508.591,50 97.944.688,14    pentru Reconstructie    şi Dezvoltare (BIRD)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Corporatia Financiară 2.661 USD 2.661.000,00 7.953.995,10    Internationala (CFI)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Agentia Multilaterala 978 USD 2.008.836,00 6.004.611,69    pentru Garantarea    Investitiilor (MIGA)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     USD 51.983.382,70    TOTAL: EUR 10.800.000,00                                                                 201.068.986,52───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Articolul 6Din suma de 30.508.591,50 USD, reprezentand participatia statului la BIRD, 27.457.732,35 USD reprezinta participatia României în moneda naţionala. Menţinerea valorii cotei de participare la capitalul BIRD în moneda naţionala se face prin procedura stabilita de instituţiile financiare internationale.  +  Articolul 7Operaţiunile prevăzute la art. 5 se evidentiaza în situaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României, corespunzătoare lunii iulie 2005.  +  Secţiunea a 3-a Scutiri de la plata taxelor, tarifelor şi comisioanelor  +  Articolul 8Transferul acţiunilor deţinute de stat către Fondul Proprietatea constituit potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi transferul acţiunilor de la Fondul Proprietatea către titularii titlurilor de despăgubire sau dobanditorii acestora, atât în registrul comerţului, cat şi în registrul de evidenţiere a acţionarilor sunt scutite de la plata oricăror taxe, tarife ori comisioane.  +  Secţiunea a 4-a Măsuri pentru finantarea reconstruirii/repararii unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamitati  +  Articolul 9 (1) Din fondul constituit în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, se poate asigura participarea, în mod excepţional, la reconstruirea/repararea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamitati naturale în anul 2005 - inundaţii şi/sau alunecari de teren, prin cofinantarea unor acţiuni ale autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Localităţile, actiunile şi sumele ce se acordă potrivit prevederilor alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este autorizat sa opereze modificările corespunzătoare în bugetul activităţilor finantate integral din venituri proprii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Secţiunea a 5-a Interpretarea unor dispozitii legale  +  Articolul 10În cadrul art. 1 şi 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 382/2002, cu modificările şi completările ulterioare, termenii şi expresiile urmatoare se interpreteaza după cum urmeaza: a) în sensul art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000, expresia produse petroliere livrate se referă la produse livrate pe piaţa interna; b) în sensul art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000, expresia destinaţia produsului se referă la categoria de folosinţă şi tipurile de utilizatori ai produsului în cauza, iar nu la localizarea utilizatorilor.  +  Capitolul II Modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. La articolul 2, după litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:"e) agentia de implementare este persoana juridica sau institutia publică responsabila cu implementarea proiectului, desemnata în cadrul memorandumului de finanţare incheiat între Guvernul României şi Comisia Europeana, care va întocmi actul de control cu valoare de titlu de creanta."2. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:"(3) Titlul de creanta este actul/documentul prin care se stabileste şi se individualizează obligaţia de plată privind creantele bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda, întocmit de agentiile de implementare în cadrul programelor PHARE şi ISPA, precum şi de Agentia SAPARD în cadrul programului SAPARD, după cum urmeaza: a) actul/documentul de constatare şi stabilire a obligaţiilor de plată privind creantele bugetare provenite din sumele platite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din sume de cofinantare aferente, ca urmare a neregulilor şi/sau fraudei, precum şi a accesoriilor acestora şi a costurilor bancare, care se emite de către agentiile de implementare în cadrul programelor PHARE şi ISPA, precum şi de Agentia SAPARD în cadrul programului SAPARD; b) hotărârea judecătorească executorie, prin care se stabileste obligaţia de plată privind creantele bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda; c) alte documente emise de organele competente, prin care, potrivit legii, se constata şi se individualizează creantele bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda. (4) Titlul de creanta constituie instiintare de plată şi va cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Codul de procedură fiscala, precum şi elemente specifice, acolo unde este necesar."3. După alineatul (4) al articolului 3 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:"(5) Titlul de creanta se aduce la cunoştinţa debitorului în conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala, care reglementeaza comunicarea actului administrativ fiscal."4. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:"Art. 11. - Pentru recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda Agentia Naţionala de Administrare Fiscala şi ceilalti creditori bugetari care administreaza, potrivit legii, creantele bugetului Comunităţii Europene şi ale bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) şi i) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, după caz, compartimentele de specialitate din cadrul organelor teritoriale subordonate, sunt abilitati sa duca la indeplinire masurile asiguratorii şi să efectueze procedura de executare silita, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IILa articolul 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, litera g) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"g) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora, cu excepţia activităţilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decat operaţiunile efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;".  +  Articolul IIILa articolul 29 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 5 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:"(4) În cazuri temeinic justificate, altele decat cele prevăzute la alin. (2), la solicitarea ministrului educatiei şi cercetării, ministrului sănătăţii, respectiv a presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, ministrul finanţelor publice poate aproba achizitii de mobilier necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii instituţiilor publice din domeniul învăţământului şi sănătăţii, cu încadrare în bugetul aprobat pe anul 2005."  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 25 august 2005.Nr. 53._________