HOTĂRÂRE nr. 408 din 23 martie 2004 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor(actualizata până la data de 21 aprilie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 31 martie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 21 aprilie 2005 cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 216 din 27 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.895 din 4 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005; HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005.Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2004 pentru aprobarea modificarii structurii şi componentei Guvernului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertatii nr. 12, sectorul 5. (2) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor aplica strategia şi Programul Guvernului, în vederea promovarii politicilor în domeniile mediului şi gospodăririi apelor. (3) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor realizează politica în domeniile mediului şi gospodăririi apelor la nivel naţional, elaboreaza strategia şi reglementarile specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigura şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile respective, indeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteza, coordonare şi control în aceste domenii. (4) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor este desemnat ca Autoritate de management pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu şi organism intermediar pentru proiectele de infrastructura de mediu finantate din Fondul de coeziune.-------------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat prin pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.895 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.075 din 18 noiembrie 2004.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor exercita urmatoarele functii: a) de strategie, prin care se elaboreaza, în conformitate cu politica economica a Guvernului şi cu tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniul mediului şi gospodăririi apelor şi se proiecteaza instrumentele financiare necesare; b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ şi instituţional pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate; c) de administrare, prin care se asigura administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul sau de activitate; d) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul sau de activitate; e) de autoritate de stat, prin care se asigura aplicarea şi respectarea reglementarilor legale privind organizarea şi functionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea, sub autoritatea şi, după caz, în coordonarea sa; f) de coordonare a utilizarii asistentei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeana în domeniul mediului; g) de gestionare a creditelor externe, altele decat cele comunitare, în domeniul sau de activitate.-------------Lit. f) a art. 2 a fost introdusa prin pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.895 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.075 din 18 noiembrie 2004.Lit. g) a art. 2 a fost introdusa prin pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 3 (1) În exercitarea functiilor sale Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor are urmatoarele atribuţii principale:1. asigura implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementarilor în vigoare;2. elaboreaza strategii şi politici în domeniile mediului şi gospodăririi apelor, pe care le supune Guvernului spre adoptare;3. coordonează activitatea de integrare a politicii de mediu în celelalte politici sectoriale în concordanta cu cerinţele şi standardele europene şi internationale pentru asigurarea dezvoltării durabile;4. stabileste conţinutul şi prioritatile programelor de dezvoltare şi cercetare în domeniile sale de activitate, elaboreaza studii, prognoze şi strategii de dezvoltare şi urmareste aplicarea şi realizarea acestora, având şi calitatea de titular al investitiilor cu finanţare din bugetul de stat sau al celor a caror finanţare este asigurata cu garantii de stat;5. elaboreaza proiecte de acte normative privind activitatea în domeniul sau, avizeaza proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, care privesc sfera sa de competenţa;6. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor şi lucrărilor publice de protecţie a mediului şi de gospodarire a apelor;7. coordonează activitatea de patrimoniu a instituţiilor publice din subordine;8. fundamentează şi elaboreaza programe privind protectia mediului şi gospodarirea apelor;9. asigura la nivel naţional controlul respectarii de către persoanele juridice şi fizice a reglementarilor din domeniile mediului şi gospodăririi apelor;10. reprezinta Guvernul în relatiile cu organisme interne şi internationale din domeniile mediului şi gospodăririi apelor;11. initiaza şi dezvolta programe de educatie şi de formare a specialistilor în domeniul sau de activitate, colaboreaza cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de invatamant, stiinta şi cultura, cu reprezentantii mijloacelor de informare a publicului;12. emite acorduri, avize şi autorizaţii de mediu, precum şi licente sau permise speciale prevăzute de actele normative în vigoare pentru activităţile de import-export sau pentru cele supuse unui regim special de autorizare;13. certifica tehnologii, echipamente, produse şi aparatura din domeniile sale de activitate şi acorda asistenţa tehnica de specialitate;14. asigura organizarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare stiintifica şi inginerie tehnologica în domeniile sale de activitate, elaborarea de studii şi cercetari necesare obiectului sau de activitate, pe baze contractuale, prin unitatile din subordinea, din coordonarea sau de sub autoritatea sa, şi validarea rezultatelor cercetării, proiectarii şi studiilor efectuate în domeniile sale de activitate şi acţionează pentru valorificarea lor;15. contracteaza cu unitatile din coordonarea sau de sub autoritatea sa, în condiţiile legii, urmatoarele lucrari în domeniile sale de activitate: a) studii, cercetari şi rapoarte specifice privind starea şi evolutia calităţii mediului şi apelor; b) studii, cercetari şi rapoarte privind oblibaţiile ce revin României în calitate de tara parte la conventiile bilaterale şi internationale în domeniu, precum şi pentru cele la care doreste sa devina parte; c) studii şi cercetari de fundamentare a politicilor, strategiilor şi legislaţiei de mediu în acord cu cerinţele acquisului comunitar; d) studii, cercetari şi rapoarte pentru organisme ale Uniunii Europene; e) studii şi cercetari de fundamentare a indicatorilor şi rapoartelor privind datele statistice de mediu şi gospodarirea apelor, conform cerințelor la nivel naţional şi european; f) studii şi cercetari de evaluare a potentialului de utilizare durabila a resurselor naturale.16. asigura baza metodologica şi atesta persoanele juridice şi fizice pentru intocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a studiilor de impact asupra surselor de apa şi apelor riverane acestora, precum şi pentru lucrarile construite pe ape sau în legătură cu apele, a studiilor şi a proiectelor de gospodarire a apelor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi altor lucrari hidrotehnice, precum şi pentru execuţia lucrărilor specifice;17. asigura, prin compartimentele proprii sau din unitatile subordonate, controlul respectarii legislaţiei în domeniul mediului, gospodăririi apelor şi sigurantei în exploatare a barajelor şi constata contraventiile pentru nerespectarea normelor legale în vigoare, aplica sanctiunile şi sesizeaza organele de urmărire penala, potrivit prevederilor legale;18. organizeaza periodic acţiuni de verificare a stării tehnice şi functionale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de aparare împotriva inundaţiilor, indiferent de detinator, şi stabileste masurile ce se impun;19. organizeaza, sprijina şi editeaza publicatii de specialitate şi de informare din domeniile sale de activitate;20. organizeaza, realizează şi coordonează elaborarea de studii şi proiecte pentru investitii în domeniile protectiei mediului, gospodăririi apelor, meteorologiei, hidrologiei şi hidrogeologiei;21. elaboreaza şi propune indicatori de mediu şi gospodarire a apelor specifici diferitelor domenii de activitate şi colaboreaza cu Institutul Naţional de Statistica în scopul adaptarii continue a statisticii la cerinţele naţionale şi al corelarii cu datele statistice internationale;22. organizeaza şi exercită, potrivit legii, direct şi prin autorităţile cu competente în domeniul protectiei mediului, controlul privind respectarea legislaţiei, a standardelor de protecţie a mediului, aplica sanctiunile şi stabileste masurile corespunzătoare situaţiilor care contravin reglementarilor legale;23. promovează masurile necesare pentru conservarea naturii, a diversitatii biologice şi pentru utilizarea durabila a componentelor acestora, stabileste regimul de administrare a retelei naţionale de arii protejate, organizeaza şi exercită controlul asupra respectarii acestuia;24. dezvolta cadrul legal pentru accesul publicului la informaţiile privind calitatea factorilor de mediu, la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniile sale de activitate;25. avizeaza programele de exploatare a resurselor naturale ale tarii în raport cu cerinţele dezvoltării economico-sociale pe termen scurt, mediu şi lung, formuleaza şi propune autorităţilor naţionale competente strategii şi politici pentru mediu, gospodarirea apelor şi dezvoltare durabila, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor;26. propune autorităţilor competente sau, după caz, stabileste, în condiţiile legii, instrumentele juridice, instituţionale, administrative şi economico-financiare pentru stimularea şi accelerarea integrarii principiilor şi obiectivelor strategiei naţionale pentru mediu, gospodarirea apelor şi dezvoltare durabila în strategiile sectoriale şi locale pentru reforma şi dezvoltare;27. propune şi recomanda autorităţilor competente sau, după caz, stabileste măsuri care să asigure conformarea politicilor şi programelor de dezvoltare regionala şi locala cu politica şi strategia naţionala pentru mediu, gospodarirea apelor şi dezvoltare durabila;28. initiaza, direct sau prin unitatile aflate în coordonarea ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat, negociaza, semneaza şi realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;29. initiaza, negociaza şi asigura punerea în aplicare a prevederilor tratatelor internationale din sfera sa de competenţa, din imputernicirea Guvernului, reprezinta interesele statului în diferite institutii şi organisme bilaterale şi internationale şi dezvolta relatii de cooperare cu institutii şi organizaţii similare din alte state;30. intreprinde acţiuni şi initiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru participarea României la actiunile de cooperare bilaterala şi multilaterala, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunitatilor şi facilitatilor de asistenţa financiară, tehnica, tehnologica şi stiintifica;31. exercita şi alte responsabilităţii în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale actelor juridice internationale la care România este parte;32. asigura relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele din sfera sa de activitate, precum şi cu mass-media;33. asigura cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor privind mediul şi dezvoltarea economico-sociala a tarii;34. asigura coordonarea activităţii Administraţiei Fondului pentru Mediu;35. reprogramează, coordonează şi monitorizează utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeana;36. colaboreaza cu consiliile judetene şi locale la elaborarea programelor şi proiectelor referitoare la dezvoltarea infrastructurii de mediu, în vederea realizării politicii sectoriale din acest domeniu. (2) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de legile în vigoare.-------------Pct. 35 şi 36 ale alin. (1) al art. 3 au fost introduse prin pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.895 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.075 din 18 noiembrie 2004.Pct. 15 şi 17 ale alin. (1) al art. 3 au fost modificate prin pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.  +  Articolul 4Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, indeplineste şi urmatoarele atribuţii specifice domeniilor de activitate pe care le coordonează:I. În domeniul protectiei mediului:1. emite avize şi, după caz, acorduri, autorizaţii, permise speciale, în conformitate cu dispozitiile legale şi ale tratatelor internationale la care România este parte;2. pune în aplicare, prin unitatile sale teritoriale, în cadrul procesului de privatizare, reglementarile speciale privind stabilirea obligaţiilor şi a raspunderilor referitoare la mediu;3. organizeaza activităţile de monitorizare a stării mediului şi a resurselor naturale, elaboreaza şi publică informaţii şi rapoarte privind starea mediului, participa la programele subregionale, regionale şi globale de monitorizare a stării mediului şi a resurselor naturale;4. organizeaza şi coordonează activitatea de elaborare a procedurilor de acreditare a laboratoarelor în domeniul mediului şi gospodăririi apelor şi de certificare a sistemelor de management de mediu;5. indeplineste functiile de secretariat tehnic şi administrativ pentru tratatele, conventiile şi acordurile internationale din domeniul mediului, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţionala competenţa pentru activităţile aflate în coordonarea unor institutii, organisme şi organizaţii internationale, în conformitate cu prevederile tratatelor internationale la care România este parte;6. asigura secretariatele comisiilor mixte în domeniul protectiei mediului înfiinţate pentru implementarea acordurilor şi convenţiilor bilaterale;7. coordonează implementarea legislaţiei naţionale armonizate cu prevederile şi cerinţele legislaţiei comunitare de mediu şi urmareste indeplinirea prevederilor planurilor de investitii specifice;8. asigura elaborarea de cercetari, studii, prognoze, politici şi strategii în domeniul protectiei mediului, în scopul obtinerii datelor şi informaţiilor necesare în vederea fundamentarii deciziilor privind mediul şi dezvoltarea durabila, precum şi al promovarii programelor de dezvoltare în domeniul protectiei mediului;9. promovează instrumentele juridice, economice şi financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor şi produselor curate, schimbarea modelelor de productie şi de consum, susţinerea şi consolidarea mecanismelor pieţei libere şi a concurentei loiale;10. elaboreaza şi promovează proiecte de acte normative, norme metodologice şi instrucţiuni de aplicare în domeniul protectiei mediului pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu cerinţele acquisului comunitar;11. initiaza proiecte de normative şi standarde, precum şi revizuirea acestora în conformitate cu evolutia lor pe plan european şi international şi cu cerinţele de imbunatatire;12. atesta persoanele fizice şi juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului şi a bilanturilor de mediu;13. supraveghează şi controlează respectarea reglementarilor privind substantele şi preparatele chimice periculoase şi gestionarea deseurilor în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;14. supraveghează şi controlează aplicarea reglementarilor în domeniul protectiei mediului;15. raspunde de protectia şi conservarea habitatelor naturale de conservarea diversitatii biologice şi utilizarea durabila a componentelor acesteia, dezvoltarea şi buna administrare a retelei naţionale de arii protejate, în acord cu politicile şi cu practicile specifice aplicate la nivel european şi global, prin crearea administratiilor proprii pentru parcurile naţionale, parcurile naturale şi rezervatiile biosferei, aprobarea regimului de administrare a celorlalte categorii de arii naturale protejate din reteaua naţionala, executarea controlului privind respectarea legislaţiei specifice;16. actualizeaza şi, după caz, pune în aplicare strategia şi Planul naţional de acţiuni pentru protectia mediului, strategia naţionala şi Planul naţional de acţiuni pentru conservarea diversitatii biologice şi utilizarea durabila a componentelor acesteia, Planul naţional de gestiune a deseurilor, precum şi a altor politici şi strategii în domeniul protectiei mediului;17. asigura secretariatul de risc privind controlul accidentelor majore care implica substante periculoase;18. asigura tinerea evidentei anuale a Registrului naţional privind inventarul instalaţiilor care intra sub incidenţa prevenirii şi controlului integrat al poluarii şi elaboreaza raportarile solicitate de organismele internationale;19. asigura, prin compartimentele proprii, prin unitatile subordonate sau prin cele aflate sub autoritate, secretariatele tehnice specifice activităţilor de protectia mediului;20. abrogat;21. abrogat;22. aplica, în condiţiile legii, sancţiuni titularilor activităţilor, pentru neconformare;23. indeplineste orice alte atribuţii specifice, prevăzute de legislatia în vigoare.II. În domeniul gospodăririi apelor:1. stabileste regimul de utilizare a resurselor de apa şi asigura elaborarea de cercetari, studii, prognoze şi strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajarilor de gospodarire a apelor;2. colaboreaza cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale pentru amenajarea complexa a bazinelor hidrografice, valorificarea de noi surse de apa în concordanta cu dezvoltarea economico-sociala a tarii, protectia apelor împotriva epuizarii şi degradării, precum şi pentru apararea împotriva efectelor distructive ale apelor;3. asigura reactualizarea schemelor-cadru de amenajare şi gospodarire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice şi desfăşurarea activităţilor de interes public din domeniul meteorologiei şi hidrologiei;4. coordonează activitatea de avizare şi de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, a lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele, activitatea de avizare a documentatiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor existente şi a proiectelor barajelor noi, precum şi activitatea de emitere a autorizaţiilor de functionare în condiţii de siguranţă a barajelor aflate în exploatare şi a acordurilor de functionare în siguranţa pentru barajele noi;5. organizeaza activitatea de avizare şi reglementare a regimului de utilizare a surselor de apa minerale şi geotermale;6. organizeaza intocmirea cadastrului apelor şi a evidentei dreptului de folosire cantitativa şi calitativa a apelor;7. asigura documentatiile necesare pentru concesionarea resurselor de apa şi a lucrărilor de gospodarire a apelor care apartin domeniului public sau, după caz, pentru darea în administrare a acestora şi urmareste indeplinirea de către concesionar, respectiv administrator, a sarcinilor ce îi revin;8. stabileste strategia organizarii la nivel naţional a activităţilor de meteorologie, hidrologie şi hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoza şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a sistemului de avertizare în caz de accident la constructiile hidrotehnice;9. coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunarea pentru teritoriul României;10. coordonează realizarea schemelor directoare de management şi amenajare, precum şi a programelor de măsuri pe bazine sau grupe de bazine hidrografice pentru atingerea stării bune a apelor;11. stabileste metodologia de fundamentare a sistemului de plati în domeniul apelor, precum şi procedura de elaborare a acesteia;12. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere speciala sau de oprire a activităţii poluatorului ori a instalatiei care provoaca poluarea apelor;13. elaboreaza Programul de eliminare treptata a emisiilor şi pierderilor de substante periculoase în ape;14. elaboreaza şi promovează, potrivit legii, proiecte de acte normative, regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei, gospodăririi apelor şi sigurantei în exploatare a barajelor;15. asigura, prin compartimentele proprii, prin unitatile subordonate sau prin cele aflate sub autoritate, secretariatele tehnice specifice activităţilor de gospodarirea apelor.16. organizeaza şi certifica corpul de experti pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor incadrate în categoriile de importanţa A şi B, precum şi activitatea de avizare a specialistilor pentru asigurarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor incadrate în categoriile de importanţa C şi D;17. aproba lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţa şi a gradului de risc asociat acestuia, lista barajelor cu risc sporit şi a celor din categoria de importanţa majoră, precum şi fisele de evidenta a barajelor administrate de detinatorii cu orice titlu;18. certifica şi controlează personalul de conducere şi coordonare a activităţii de urmărire în timp a barajelor;19. organizeaza activitatea de certificare a persoanelor juridice şi fizice care realizează proiecte şi executa lucrari în domeniul gospodăririi apelor, coordonează comisia de certificare şi asigura secretariatul tehnic al acesteia;20. dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avarie şi stabileste împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului masurile operative imediate şi de perspectiva pentru evitarea accidentelor;21. actualizeaza şi, după caz, pune în aplicare strategia naţionala şi planul naţional de acţiuni pentru gospodarirea resurselor de apa;22. reglementeaza modul de desfăşurare a activităţii privind hidrometria de exploatare şi emite norme specifice;23. elaboreaza lista de specificatii tehnice şi metode standardizate pentru analiza şi monitorizarea stării apelor;24. coordonează implementarea legislaţiei naţionale armonizate cu prevederile şi cerinţele în domeniul apelor şi urmareste lucrarile de infrastructura publică specifice;25. indeplineste functiile de secretariat tehnic şi administrativ pentru tratatele, acordurile şi conventiile internationale din domeniul gospodăririi apelor, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţionala competenţa pentru activităţile aflate în coordonarea unor institutii, organisme şi organizaţii internationale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internationale la care România este parte;26. asigura participarea în cadrul intalnirilor directorilor responsabili cu gospodarirea apelor din statele membre ale Uniunii Europene;27. asigura secretariatele comisiilor mixte hidrotehnice pentru apele transfrontiere;28. elaboreaza şi promovează normele de calitate a resurselor de apa legate de functiile apei privind calitatea apei brute pentru apa potabila, calitatea apei necesare sustinerii pestilor şi crustaceelor;29. actualizeaza şi pune în aplicare planul de acţiuni privind protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, planul strategic de actiune pentru reabilitarea şi protectia Marii Negre.-------------Subpct. 19 al pct. I al art. 4 a fost modificat prin pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.Subpct. 20 şi 21 ale pct. I al art. 4 au fost abrogate prin pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.Subpct. 15 al pct. II al art. 4 a fost modificat prin pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.  +  Capitolul III Conducerea ministerului  +  Articolul 5 (1) Conducerea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor se exercită de către ministru. (2) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor reprezinta ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din tara şi din strainatate. (3) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor raspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, precum şi, în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.(3^1) Garda Naţionala de Mediu şi Agentia Naţionala pentru Protectia Mediului funcţionează în subordinea directa a ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (4) Abrogat. (5) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor indeplineste în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor indeplineste şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (7) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Mediului şi Godspodaririi Apelor şi exercită întreaga autoritate asupra unităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului. (8) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (9) În structura organizatorica a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor se organizeaza şi funcţionează, în subordinea ministrului şi a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost abrogat prin lit. f) a art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005.Alin. (3^1) al art. 5 a fost introdus prin pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.Alin. (7) al art. 5 a fost modificat prin pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.Alin. (9) al art. 5 a fost introdus prin pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.  +  Articolul 6 (1) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul mediului şi gospodăririi apelor este ajutat de 3 secretari de stat. (2) Agentia Naţionala pentru Protectia Mediului este condusa de un presedinte cu rang de subsecretar de stat. (3) Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" este condusa de un guvernator, asimilat cu functia de subsecretar de stat.(3^1) Garda Naţionala de Mediu este condusa de un comisar general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (4) Secretarii de stat exercita atribuţiile delegate de ministrul mediului şi gospodăririi apelor. Raspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.-------------Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus prin pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.  +  Articolul 7În cazul în care ministrul mediului şi gospodăririi apelor, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, desemneaza secretarul de stat care să exercite aceste atribuţii, instiintandu-l pe primul-ministru al Guvernului despre aceasta.  +  Articolul 8 (1) Secretarul general al ministerului este înalt functionar public, numit pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii. (2) Secretarul general indeplineste atribuţiile şi responsabilitatile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general al ministerului indeplineste şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi functionare a ministerului ori încredinţate de ministru.  +  Articolul 9 (1) Pe lângă ministru funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. (2) Componenta şi regulamentul de functionare a colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.  +  Capitolul IV Structura organizatorica  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorica a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii. (2) Atribuţiile şi responsabilitatile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorica, prin regulamentul de organizare şi functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (3) Statul de functii, structura posturilor pe compartimente, precum şi incadrarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă pentru personalul din aparatul propriu al ministerului se aproba prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (4) Numărul maxim de posturi este de 381, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului. (5) Personalul necesar desfăşurării activităţilor Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor este format din functionari publici şi personal contractual. (6) Abrogat. (7) Abrogat. (8) Salarizarea personalului din aparatul propriu şi din instituţiile subordonate se face potrivit legii. (9) Abrogat.-------------Alin. (1) şi (4) ale art. 10 au fost modificate prin pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.Alin. (6), (7) şi (9) ale art. 10 au fost abrogate prin pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.  +  Articolul 11 (1) În cadrul Ministerului Mediului şi Gospodarii Apelor funcţionează Directia generală pentru managementul instrumentelor structurale, care indeplineste functia de Autoritate de management pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu şi Organism intermediar pentru Fondul de coeziune şi care va functiona până la sfârşitul anului 2005 cu un numar de 100 de posturi. (2) Agentiile regionale pentru protectia mediului se desemneaza ca organisme intermediare pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu; în cadrul acestora se vor organiza la nivel de direcţie structurile necesare. (3) Organismul intermediar pentru proiectele de infrastructura de mediu finantate din Fondul de coeziune şi organismele intermediare pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu vor îndeplini atribuţiile delegate de către Autoritatea de management pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu, stabilite prin acordul ambelor părţi.-------------Art. 11 a fost modificat prin pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.895 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.075 din 18 noiembrie 2004.Alin. (1) al art. 11 a fost modificat prin pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.  +  Articolul 12Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor are în subordine, sub autoritate sau în coordonare, după caz, unitatile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 13Structura organizatorica, regulamentele de organizare şi functionare, statele de functii, numărul de posturi şi incadrarea personalului din unitatile bugetare care funcţionează în subordinea ministerului, prevăzute în anexa nr. 2, se aproba prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în limita numarului maxim de posturi şi a fondurilor aprobate prin bugetul de stat.  +  Articolul 14 (1) În subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor se organizeaza şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectului şi unităţi de implementare a proiectelor, conduse de cate un director de proiect, în vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul şi implementarea proiectelor finantate prin împrumuturi externe rambursabile sau nerambursabile. (2) Structura organizatorica, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi functionare ale acestor unităţi vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (3) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor numeste personalul unităţilor şi stabileste competentele directorului de proiect.  +  Articolul 15 (1) Ministrul mediului şi gospodăririi apelor numeste şi elibereaza din functie conducătorii instituţiilor subordonate şi unităţilor din coordonarea şi de sub autoritatea ministerului, în condiţiile legii. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat prin pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.  +  Articolul 16 (1) Pe lângă Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor funcţionează urmatoarele organisme consultative: a) Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenta; b) Comisia Naţionala pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrari Hidrotehnice; c) Comitetul Naţional Roman pentru Programul Hidrologic International; d) Comisia naţionala de acordare a etichetei ecologice; e) Comitetul consultativ de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit; f) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional; g) Comisia tehnico-economica; h) Centrul Roman pentru Reconstructia Ecologica a Raurilor şi Lacurilor. (2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizati de unitatile la care sunt angajaţi, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigura de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor sau de unitatile desemnate dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, în cadrul numarului de posturi aprobat. (3) Comisia Naţionala pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrari Hidrotehnice funcţionează conform regulamentului care se aproba prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (4) Regulamentele de organizare şi functionare ale organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. c)-h), precum şi componenta acestora se aproba prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 16 a fost modificata prin pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.Alin. (2) al art. 16 a fost modificat prin pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.  +  Capitolul V Dispozitii finale  +  Articolul 17Abrogat.-------------Art. 17 a fost abrogat prin pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor are în dotare pentru transportul persoanelor din aparatul propriu un numar de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare. (2) Pentru activităţi specifice de control la unitatile din subordine, pentru deplasari în caz de poluare, accidente industriale, aparare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, precum şi în caz de alte urgente de mediu şi de gospodarire a apelor se utilizeaza un numar de 3 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/autovehicul.  +  Articolul 19Numărul autoturismelor pentru transportul personalului şi pentru alte utilizari speciale, precum şi cota de consum lunar alocata pentru unitatile subordonate se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în conformitate cu normativele în vigoare.-------------Art. 19 a fost modificat prin pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.  +  Articolul 20Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranta Maria IanculescuMinistrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 408.  +  Anexa 1                         STRUCTURA ORGANIZATORICA                 a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor  ┌────────────────────────────┐  │Numar maxim de posturi: 381 │  │ exclusiv demnitarii şi │  │ cabinetul ministrului │  └────────────────────────────┘                                 ┌────────────┐ ┌───────────────────────┐                                 │ MINISTRU ├────────┤ CONSILIER DIPLOMATIC │                                 └───────┬────┘ └───────────────────────┘                                         │              ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────┐              │ CORPUL DE CONTROL │ ├────┤ CABINET MINISTRU │              │ AL MINISTRULUI ├──────┤ └───────────────────┘              └───────────────────┘ │              ┌───────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐              │ SERVICIUL AUDIT │ ├────┤COLEGIUL MINISTERULUI│              │ PUBLIC INTERN ├──────┤ └─────────────────────┘              └───────────────────┘ │            ┌─────────────────┬──────────┼─────────┬──────────────────┐            │ │ │ │ │    ┌───────┴────────┐┌───────┴────────┐ │ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐    │SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT│ │ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│    └───┬────────────┘└───┬────────────┘ │ └───┬────────────┘ └──────┬─────────┘        │ ┌────────┐ │ ┌────────┐ │ │ ┌────────┐ │        └─┤CABINET │ └─┤CABINET │ │ └─┤CABINET │ │          └────────┘ └────────┘ │ └────────┘ │┌─────────────────────────┬──────────────┴┬──────────────────┬───────┴───────┐│ │ │ │ ││ ┌────────┐ │ ┌────────┐ │ ┌──────────┐ │ ┌─────────┐ ││ │ 3 ├───┤ ┌─┤ 10 ├─┤ │ 18 ├──┤ │ 22 ├──┤│ └────────┘ │ │ └────────┘ │ └──────────┘ │ └─────────┘ ││ ┌────────┐ │ │ ┌────────┐ │ ┌──────────┐ │ ┌─────────┐ ││ ┌─┤ 4 ├───┤ ├─┤ 11 │ │ │ 19 ├──┤ │ 23 ├──┤│ ┌─────┐ │ └────────┘ │ │ └────────┘ │ └──────────┘ │ └─────────┘ │├─┤ 1 │ │ ┌────────┐ │ │ ┌────────┐ │ ┌──────────┐ │ ┌─────────┐ ││ └─────┘ ├─┤ 5 │ │ └─┤ 12 │ │ │ 20 ├──┤ │ 24 ├──┤│ ┌─────┐ │ └────────┘ │ └────────┘ │ └──────────┘ │ └─────────┘ │└─┤ 2 │ │ ┌────────┐ │ ┌────────┐ │ ┌──────────┐ │ ┌─────────┐ │  └─────┘ ├─┤ 6 │ │ │ 13 ├─┤ │ 21 ├──┘ │ 25 ├──┤           │ └────────┘ │ └────────┘ │ └──────────┘ └─────────┘ │           │ ┌────────┐ │ ┌────────┐ │ ┌─────────┐ │           ├─┤ 7 │ │ ┌─┤ 14 ├─┤ │ 26 ├──┘           │ └────────┘ │ │ └────────┘ │ └─────────┘           │ ┌────────┐ │ │ ┌────────┐ │           └─┤ 8 │ │ ├─┤ 15 │ │             └────────┘ │ │ └────────┘ │             ┌────────┐ │ │ ┌────────┐ │             │ 9 ├───┘ └─┤ 16 │ │             └────────┘ └────────┘ │                               ┌────────┐ │                               │ 17 ├─┘                               └────────┘    LEGENDA:    1 - SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CREDITELOR EXTERNE    2 - DIRECTIA GENERALĂ ECONOMICA, ADMINISTRATIV    3 - DIRECTIA CONTROL FINANCIAR AL INSTRUMENTELOR STRUCTURALE    4 - DIRECTIA GENERALĂ PENTRU MANAGEMENTUL INSTRUMENTELOR STRUCTURALE    5 - DIRECTIA DE PROGRAMARE ŞI EVALUARE    6 - DIRECTIA PROGRAM OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU    7 - DIRECTIA FONDUL DE COEZIUNE INFRASTRUCTURA DE MEDIU    8 - DIRECTIA ASISTENŢA ŞI CONTROL TEHNIC    9 - DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA, POLITICI COMUNITARE ŞI COOPERARE        INTERNATIONALA    10 - DIRECTIA GENERALĂ CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITATE, BIOSECURITATE,         SOL, SUBSOL    11 - DIRECTIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITATE, BIOSECURITATE    12 - SERVICIUL PROTECTIA SOLULUI ŞI SUBSOLULUI    13 - DIRECTIA DESEURI ŞI SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE    14 - DIRECTIA GENERALĂ EVALUARE IMPACT, CONTROLUL POLUARII ŞI MANAGEMENTUL         RISCULUI    15 - DIRECTIA CONTROLUL POLUARII ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI    16 - SERVICIUL LEGISLATIE ORIZONTALA ŞI REGLEMENTARI    17 - DIRECTIA POLITICI DE MEDIU, PROTECTIA ATMOSFEREI, SCHIMBARI CLIMATICE    18 - INSPECŢIA DE STAT A APELOR    19 - DIRECTIA PENTRU PREVENIREA ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTA    20 - DIRECTIA MANAGEMENTULUI RESURSELOR DE APA    21 - DIRECTIA PENTRU SIGURANTA BARAJELOR ŞI CADASTRUL APELOR    22 - DIRECTIA RESURSE UMANE    23 - DIRECTIA INVESTITII ŞI ACHIZITII PUBLICE    24 - DIRECTIA JURIDICA    25 - BIROUL SISTEME INFORMATIONALE    26 - BIROUL RELATII PUBLICE ŞI COMUNICARE-------------Anexa nr. 1 a fost modificata fiind inlocuita cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.895 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.075 din 18 noiembrie 2004Anexa nr. 1 a fost modificata fiind inlocuita cu anexa nr. 1 la HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.  +  Anexa 2 UNITATILEcare funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea unităţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. Institutii publice cu personalitate juridica finantate integral din     bugetul de stat 1. Agentia Naţionala pentru Protectia Mediului 2. 8 agentii regionale de protecţie a mediului 3. 34 de agentii de protecţie a mediului judetene - servicii publice     deconcentrate 4. Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" - Tulcea 5. Garda Naţionala de Mediu    NOTĂ:    Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentruinstituţiile prevăzute la cap. I pozitiile 1-4 este de 2.550.    Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru GardaNaţionala de Mediu este de 748. II. Unităţi cu finanţare externa şi de la bugetul de stat  1. Unităţi de management al proiectului (UMP)  2. Unităţi de implementare a proiectului (UIP)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────UNITATILEcare funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea unităţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Administratia Naţionala "Apele Române"  2. Administratia Naţionala de Meteorologie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────UNITATILEcare funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea unităţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Unităţi finantate din venituri proprii  1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului -     ICIM Bucureşti  2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" -     I.N.C.D.M. Constanta  3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" -     I.N.C.D.D.D. Tulcea  4. Administratia Fondului pentru Mediu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------Pct. 2 din Anexa nr. 2 - "Unitatile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor" a fost modificat prin art. 15 din LEGEA nr. 216 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 1 iunie 2004.Anexa nr. 2 a fost modificata fiind inlocuita cu anexa nr. 2 la HOTĂRÂREA nr. 308 din 14 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2005.--------------