DECRET - LEGE nr. 10 din 31 decembrie 1989privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Guvernului României
EMITENT
  • C.F.S.N
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret-lege se constituie Guvernul României, ca organ suprem al administraţiei de stat.  +  Articolul 2Guvernul României exercita conducerea generală a activităţii administrative pe întreg teritoriul tarii, avînd obligaţia de a îndeplini obiectivele cuprinse în programul Consiliului Frontului Salvării Naţionale, asigurind executarea măsurilor stabilite prin decretele adoptate de acesta.  +  Articolul 3Componenta Guvernului României se aproba de Consiliul Frontului Salvării Naţionale, la propunerea primului-ministru.Primul-ministru este numit de Consiliul Frontului Salvării Naţionale.  +  Articolul 4Guvernul României, în întregul său, şi fiecare dintre membrii acestuia sînt răspunzători în faţa Consiliului Frontului Salvării Naţionale.  +  Articolul 5În îndeplinirea raspunderilor ce îi revin, guvernul adopta hotărîri cuprinzînd măsuri obligatorii în toate domeniile vieţii economice şi sociale.Hotărîrile guvernului se adoptă cu majoritate simpla de voturi ale membrilor acestuia, se semnează de primul-ministru şi se publică în Monitorul Oficial.  +  Articolul 6Consiliul Frontului Salvării Naţionale poate anula hotărîrile guvernului atunci cînd considera ca acestea contravin legilor şi decretelor în vigoare sau intereselor poporului.  +  Articolul 7Guvernul îşi constituie un birou executiv pentru rezolvarea operativă a problemelor şi urmărirea aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse.  +  Articolul 8Guvernul are un secretariat general, condus de secretarul general al guvernului, care participa la şedinţele acestuia.Atribuţiile şi modul de lucru ale secretariatului general se stabilesc de guvern.  +  Articolul 9Orice dispoziţii contrare prezentului decret-lege se abroga.PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU---------------