HOTĂRÂRE nr. 173 din 9 februarie 2006privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din organisme modificate genetic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 martie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1^1 şi al art. 4 alin. (3) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre prevede cadrul legal pentru asigurarea trasabilitatii produselor constituite din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme, precum şi pentru alimente şi hrana pentru animale, produse din organisme modificate genetic, având ca obiectiv facilitarea etichetarii corespunzătoare, monitorizarea efectelor asupra mediului şi, după caz, asupra sănătăţii umane şi sănătăţii animale şi aplicarea măsurilor corespunzătoare de management al riscului ce includ, dacă este necesar, retragerea de pe piaţa a produselor.  +  Articolul 2 (1) Prezenta hotărâre se aplică în toate stadiile introducerii pe piaţa a: a) produselor constituite din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme; b) alimentelor produse din organisme modificate genetic; c) hranei pentru animale, produsă din organisme modificate genetic. (2) Prezenta hotărâre nu se aplică produselor medicinale pentru uz uman şi veterinar autorizate în baza legislaţiei naţionale în vigoare.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) organism modificat genetic sau OMG - organism modificat genetic astfel cum este definit în art. 3 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002, excluzând organismele obţinute prin tehnicile de modificare genetica prevăzute în anexa nr. 1 partea B şi în anexa nr. 2 partea A la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002; b) produs din OMG - produsul derivat în totalitate sau în parte din OMG, dar care nu conţine sau nu este constituit din OMG; c) trasabilitate OMG - capacitatea de a urmări OMG şi produsele provenite din OMG în toate stadiile introducerii pe piaţa a acestora în cadrul lanturilor de producţie şi de distribuţie; d) cod unic de identificare - un simplu cod numeric sau alfanumeric care serveşte la identificarea unui OMG pe baza evenimentului de transformare prin care a fost realizat şi care prevede mijloacele pentru a restabili informaţii specifice pertinente pentru acest OMG; e) operator - persoana fizica sau juridică care introduce pe piaţa un produs sau care primeşte un produs ce a fost introdus pe piaţa naţionala, în oricare stadiu al lantului de producţie şi distribuţie, dar care nu include consumatorul final; f) consumator final - ultimul consumator care utilizează produsul în afară oricărei activităţi sau operaţii comerciale; g) aliment - aliment astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare; h) ingredient - ingredient astfel cum este definit la art. 7 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările ulterioare; i) hrana pentru animale - hrana pentru animale astfel cum este definită la art. 3 lit. e) din Legea nr. 150/2004, cu modificările şi completările ulterioare; j) introducerea pe piaţa - introducerea pe piaţa astfel cum este definită la art. 3 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 3 lit. j) din Legea nr. 150/2004, cu modificările şi completările ulterioare; k) prima etapa a introducerii pe piaţa a produsului - tranzacţia iniţială din cadrul lanturilor de producţie şi distribuţie prin care un produs este făcut disponibil unei terţe părţi; l) produs preambalat - orice articol unic oferit spre vânzare, care consta dintr-un produs şi din materialul de ambalare în care a fost introdus înainte de a fi oferit spre vânzare, dacă un astfel de material de ambalare acoperă produsul complet sau numai parţial, cu condiţia ca produsul introdus în ambalaj sa nu poată fi modificat decât dacă se deschide ori se schimba materialul de impachetare.  +  Capitolul II Cerinţe privind trasabilitatea şi etichetarea produselor constituite din sau care conţin OMG  +  Articolul 4 (1) În prima etapa a introducerii pe piaţa a unui produs constituit din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme, inclusiv în vrac, operatorii trebuie să se asigure ca următoarele informaţii sunt transmise în scris operatorului care primeşte produsul: a) produsul conţine sau este constituit din OMG; b) codul/codurile unice de identificare atribuit/atribuite acestor OMG. (2) În toate etapele ulterioare introducerii pe piaţa a produselor prevăzute la alin. (1) operatorii trebuie să se asigure ca informaţiile primite în conformitate cu alin. (1) sunt transmise în scris operatorilor care primesc produsele. (3) În cazul produselor constituite din sau care conţin amestecuri de OMG, care urmează să fie folosite numai şi direct ca alimente, hrana pentru animale sau pentru prelucrare, informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi înlocuite de o declaraţie de utilizare formulată de operator, însoţită de o lista cu codurile unice de identificare pentru toate aceste OMG care au fost utilizate pentru a constitui amestecul. (4) Fără a aduce atingere prevederilor art. 6, operatorii trebuie să deţină sisteme şi proceduri standardizate, care să permită stocarea informaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) şi identificarea, pentru o perioadă de 5 ani de la fiecare tranzacţie, a operatorului de la care şi a operatorului căruia i-au fost furnizate produsele prevăzute la alin. (1). (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică fără a aduce atingere altor prevederi specifice din legislaţia naţionala în vigoare.  +  Articolul 5Pentru produsele constituite din sau conţinând OMG, operatorii trebuie să se asigure ca: a) pentru produsele preambalate constituite din sau conţinând OMG trebuie să fie înscrisă pe eticheta menţiunea "Acest produs conţine organisme modificate genetic" sau menţiunea "Acest produs conţine «numele organismului/organismelor» modificat/modificate genetic"; b) pentru produsele nepreambalate, oferite consumatorului final, menţiunea "Acest produs conţine organisme modificate genetic" sau menţiunea "Acest produs conţine «numele organismului/organismelor» modificat/ modificate genetic" trebuie să apară pe un afis, care să însoţească expunerea la vânzare a produsului.  +  Articolul 6 (1) Prevederile art. 4 şi 5 nu se aplică produselor care conţin urme de OMG într-o proporţie mai mica de 0,9%, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie intamplatoare sau inevitabile din punct de vedere tehnic. (2) Prevederile art. 4 şi 5 nu se aplică produselor care conţin urme de OMG din produsele destinate utilizării directe ca alimente, hrana pentru animale sau pentru prelucrare, într-o proporţie mai mica de 0,9% din fiecare ingredient sau aliment constituit dintr-un singur ingredient, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie intamplatoare sau inevitabile din punct de vedere tehnic.  +  Capitolul III Cerinţe privind trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din organisme modificate genetic  +  Articolul 7 (1) În momentul în care produsele obţinute din OMG sunt introduse pe piaţa, operatorii trebuie să se asigure ca următoarele informaţii sunt transmise în scris operatorului care primeşte produsul: a) o indicaţie despre fiecare dintre ingredientele alimentare obţinute din OMG; b) o indicaţie despre fiecare dintre furajele sau aditivii furajeri produşi din OMG; c) în cazul produselor pentru care nu exista o lista a ingredientelor, o indicaţie conform căreia produsul este obţinut din OMG. (2) Operatorii trebuie să deţină sisteme şi proceduri standardizate, care să permită stocarea informaţiilor specificate la alin. (1) şi identificarea, pentru o perioadă de 5 ani de la fiecare tranzacţie, a operatorului de la care şi a operatorului căruia i-au fost furnizate produsele prevăzute la alin. (1), luându-se în considerare prevederile art. 8. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică fără a se aduce atingere altor prevederi specifice din legislaţia naţionala. (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din OMG, care conţin urme de OMG într-o proporţie mai mica de 0,9% din ingredientele alimentare considerate individual sau alimentelor ce conţin un singur ingredient, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie prezente accidental sau imposibil de evitat tehnic.  +  Articolul 8 (1) În cazul în care legislaţia naţionala în vigoare prevede sisteme specifice de identificare, precum numerotarea lotului pentru produse preambalate, operatorii nu sunt obligaţi sa păstreze informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) şi la art. 7 alin. (1), cu condiţia ca aceste informaţii şi numărul de lot să fie marcate clar pe ambalaj şi ca informaţiile despre numerele de lot să fie păstrate pentru perioadele prevăzute la art. 4 alin. (4) şi la art. 7 alin. (2). (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în prima etapa a introducerii pe piaţa a unui produs, la prelucrarea primara sau la reambalarea unui produs.  +  Capitolul IV Măsuri de inspecţie şi control  +  Articolul 9 (1) Autorităţile publice centrale cu responsabilităţi în domeniile: alimentaţie, protecţia consumatorilor, agricultura, sănătate şi protecţia mediului asigura un sistem de control pentru verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri, conform competentelor. (2) Acţiunile de inspecţie şi control pot, de asemenea, sa includă inspecţie şi control privind deţinerea unui produs prevăzut la art. 2 alin. (1). (3) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aproba, prin ordine ale autorităţilor cu responsabilităţi, reguli detaliate pentru asigurarea sistemului de control.  +  Articolul 10 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii la normele privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, produse din organisme modificate genetic, şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea dispoziţiilor privind stocarea informaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) şi la art. 7 alin. (2), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON); b) neetichetarea produselor în conformitate cu prevederile art. 5, cu amendă de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON); c) nerespectarea cerinţelor de trasabilitate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi ale art. 7 alin. (1), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON); d) refuzul operatorilor de a permite accesul inspectorilor autorităţilor competente în incinta, de a furniza materialele şi datele solicitate sau obstructionarea autorităţilor competente de a-şi exercită atribuţiile, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON). (2) În cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), agentul constatator poate dispune următoarele măsuri complementare: a) oprirea temporară de la comercializare a produselor până la intrarea în legalitate; b) oprirea temporară a activităţii în condiţiile în care s-a constatat săvârşirea contravenţiilor a doua oara în decurs de 6 luni de la data aplicării amenzii contravenţionale. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) se fac de către inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a celor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) se fac de către inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 11Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, controlează modul de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri şi ia măsurile ce se impun, conform limitelor legale de competenţa.  +  Articolul 12 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 30 iunie 2006. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările ulterioare.Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru implementarea, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului Parlamentului european şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 1.830/2003/CE privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, produse din organisme modificate genetic şi care amendeaza Directiva 2001/18/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din 18 octombrie 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Ion AgafiteiPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Catalin TeodorescuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 9 februarie 2006.Nr. 173.---------