ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 27 februarie 2006  Având în vedere măsurile asumate, cuprinse în anexa nr. V pct. 3 "Agricultura", subpct. 2 din Protocolul privind condițiile și angajamentele referitoare la admiterea României în Uniunea Europeană, cu privire la stocurile de produse agricole admise la data aderării,întrucât timpul rămas până la elaborarea următorului raport de monitorizare nu permite promovarea și adoptarea reglementării sub formă de lege,în considerarea asigurării trasabilității pe piața cerealelor și a produselor procesate din cereale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență are ca scop îmbunătățirea organizării și funcționării pieței cerealelor prin instituirea unor măsuri de reglementare a filierei cerealelor și a produselor procesate din cereale.(2) Măsurile de reglementare privesc domeniile de activitate de producție agricolă, depozitare, procesare și comerțul cu cereale și produse procesate din cereale și sunt obligatorii pentru toți producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii, comercianții, denumiți în continuare parteneri de pe filiera cerealelor.  +  Articolul 2Organismele instituționale responsabile cu aplicarea măsurilor de reglementare pe piața cerealelor sunt:a) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; (la 14-05-2018, Litera a) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) b) Asociația Interprofesională pe Produs „Cereale, Oleaginoase și Produse Derivate“ denumită în continuare OIPCOPD; (la 14-05-2018, Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) c) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;d) instituții cu atribuții privind acțiuni de verificare și control, conform competențelor legale.  +  Articolul 3(1) Producătorii agricoli de cereale trebuie să păstreze producția destinată comercializării numai în spații de depozitare autorizate în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli persoane fizice sau juridice, pe piața internă sau la export, se realizează pe baza contractelor de vânzare, al căror model se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea OIPCOPD, și a facturilor emise potrivit legii, iar în cazul persoanelor fizice care nu au obligația emiterii facturilor și desfășoară activități economice potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, a documentelor de valorificare reglementate de această lege, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1). (la 14-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de lit. b) a art. 19 din LEGEA nr. 145 din 21 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 31 octombrie 2014.(4) Fac excepție de la prevederile alin. (2) vânzările de cereale prin comerțul cu amănuntul în zonele publice, precum și vânzările de cereale care au ca obiect tranzacționarea unei cantități de până la 5.000 kg, conform legii. (la 14-05-2018, Alineatul (4) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 )  +  Articolul 4Cerealele se depozitează în spații autorizate, care trebuie să asigure respectarea condițiilor de depozitare, recepția, păstrarea și livrarea acestora la indici de calitate conform contractelor, în vederea comercializării și/sau procesării pentru consumul uman, hrana animalelor și industrializare.  +  Articolul 5(1) Autorizațiile de depozit se acordă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene, și a municipiului București, la cererea operatorilor economici care dețin în proprietate sau administrează spații de depozitare pentru produse agricole. (la 14-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) (2) Autorizațiile de depozit se acordă fără percepere de taxe pentru spațiile de depozitare pentru produse agricole, conform regulamentului pentru acordarea acestora, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006. (la 14-05-2018, sintagma: ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) (3) Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de depozit cuprinde și prevederi referitoare la condițiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească spațiile de depozitare.(4) Abrogat. (la 14-05-2018, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) (5) Cantitățile de cereale depozitate sunt rezultatul achizițiilor pe baza contractelor de vânzare, al contractelor de prestări de servicii încheiate cu partenerii de pe filieră, precum și al producției proprii, în cazul în care operatorii economici care dețin în proprietate sau administrează spații de depozitare autorizate exploatează, în condițiile legii, terenuri agricole și depozitează producția obținută în vederea comercializării și/sau procesării.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 9 iunie 2006. (la 14-05-2018, sintagma: contractelor de vânzare-cumpărare a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 )  +  Articolul 6(1) În vederea asigurării trasabilității cerealelor în piață, partenerii de pe filieră au obligația furnizării de date statistice lunare de evidență a mișcării stocurilor de cereale, către Sistemul Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare înființat în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) (2) Abrogat. (la 14-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) (3) Partenerii de pe filieră care dețin în proprietate sau administrează spații de depozitare au obligația de a asigura dotarea cu echipamente și/sau servicii electronice pentru evidența, prelucrarea și furnizarea datelor. (la 14-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) (4) Îndeplinirea prevederilor alin. (3) constituie condiție pentru acordarea autorizației de depozit.  +  Articolul 7(1) Procesarea cerealelor se realizează cu respectarea cerințelor pentru asigurarea protecției sănătății publice și a intereselor consumatorilor în ceea ce privește alimentele și hrana pentru animale.(2) Toți operatorii economici cu activitate de morărit au obligația de a deține cântare pe flux atât la intrarea materiilor prime, cât și la ieșirea produselor finite. (la 14-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 14-05-2018, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 14-05-2018, Articolul 9 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 )  +  Articolul 10Cerealele și/sau produsele procesate din cereale se comercializează pe piața internă sau la export, cu respectarea următoarelor cerințe minimale:a) să fie achiziționate de la producătorii agricoli, de la locul de recoltare în/sau din spații de depozitare autorizate, numai de către operatorii economici care au ca obiect de activitate comerțul cu cereale, pe baza documentelor prevăzute la art. 3 alin. (2); (la 14-05-2018, Litera a) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) b) să fie achiziționate de la ceilalți parteneri de pe filieră, în/sau din spații de depozitare autorizate, mijloace de transport terestre și fluviale, pe baza contractelor de vânzare și însoțite de facturi fiscale, file din carnetele de comercializare; (la 14-05-2018, Litera b) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) c) cerealele provenite din import se comercializează pe piața internă încărcate în mijloacele de transport, prin spații de depozitare autorizate sau direct la procesatori, dacă aceștia dețin în proprietate sau administrează spații autorizate de depozitare pentru produse agricole.d) la transportul semințelor de consum mijloacele de transport vor fi însoțite de unul din următoarele documente, după caz: aviz de însoțire a mărfii, scrisoare de trăsură fluvială, scrisoare de trăsură feroviară sau acord internațional privind contractele de transport (CMR). (la 14-05-2018, Articolul 10 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 )  +  Articolul 11(1) Pâinea și produsele de morărit și panificație se comercializează către persoane juridice, însoțite de documentele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 14-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) (2) Abrogat. (la 14-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 11 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) (3) În structurile de vânzare cu amănuntul se afișează obligatoriu denumirea furnizorului de pâine, denumirea produselor livrate și prețul de vânzare cu amănuntul al acestora, exprimat în lei/kg și lei/bucată.  +  Articolul 12(1) Prețul pe piață al cerealelor se stabilește în mod liber prin negociere între partenerii de pe filieră.(2) Abrogat. (la 14-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 12 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) (3) În situația în care condițiile pieței o impun, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, aplică mecanismul de intervenție pe piață pentru cereale, în condițiile legii. (la 14-05-2018, sintagma: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) (4) Fondurile necesare aplicării mecanismului de intervenție se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 14-05-2018, sintagma: Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 )  +  Articolul 13Verificarea și controlul activității pe filiera cerealelor se realizează de persoane împuternicite de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și de alte instituții cu atribuții în domeniu, conform competențelor legale. (la 14-05-2018, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 )  +  Articolul 14(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) funcționarea capacităților de depozitare fără autorizație de depozit, cu amendă de la 7.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);b) neîndeplinirea condițiilor existente la data acordării autorizației de depozit, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON) și, după caz, cu suspendarea autorizației de depozit pe perioada necesară remedierii deficiențelor sau anularea acesteia;c) achiziționarea cerealelor de către operatorii economici, din spații de depozitare care nu dețin autorizație de depozit, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);d) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 4.000 lei (RON).e) transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificație, neînsoțite de documentele prevăzute de lege la art. 10 lit. d) și art. 11 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei și confiscarea mărfii. (la 14-05-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 14 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 ) (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se aplică și persoanelor juridice.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se fac de către persoane împuternicite în acest scop de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar a celor prevăzute la alin. (1) lit. e) se fac de către Garda Financiară și personalul anume desemnat din cadrul Poliției Române.------------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 1 iulie 2009. (la 14-05-2018, sintagma: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a fost înlocuită de Articolul II din LEGEA nr. 103 din 8 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 )  +  Articolul 15(1) Dispozițiile art. 14 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contravenienții pot achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 14, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 2 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Șereș
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  București, 22 februarie 2006.Nr. 12.---------