ORDIN nr. 1.240 din 5 decembrie 2005privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundaţii
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 1.240 din 5 decembrie 2005
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 1.178 din 2 februarie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 22 februarie 2006  Având în vedere dispoziţiile art. 20 lit. j) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale art. 2 alin. (3) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta, precum şi Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta adoptată în şedinţa extraordinară din data de 15 iulie 2005,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Manualul prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundaţii, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Manualul primarului pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundaţii, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Planurile de apărare împotriva inundaţiilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale vor fi completate, reactualizate şi aprobate în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 4Structurile de la nivel central şi local, implicate în managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundaţii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.________ Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şigospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blaga  +  Anexa 1 MANUALUL PREFECTULUI pentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundaţiiPREFATAPrezentul manual este un colaj al dispoziţiilor referitoare la managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundaţii, existente în actele normative în vigoare şi se adresează prefecţilor în calitate de presedinti ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenta, precum şi celorlalţi membrii ai acestor comitete.Acest manual vine în sprijinul activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, pe care le desfăşoară prefectul şi cuprinde un algoritm al activităţilor care se derulează înaintea, pe timpul şi după producerea inundaţiilor.Conţinutul lucrării reprezintă un ghid orientativ la indemana persoanelor cu funcţii de răspundere de la nivel judeţean care gestionează situaţiile de urgenta generate de inundaţii.Manualul cuprinde modele de raportare în vederea realizării fluxului informaţional între comitetele pentru situaţii de urgenta judeţene, comitetele ministeriale pentru situaţii de urgenta şi Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenta.În anexe este prezentat conţinutul cadru ale Planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, Normativul cadru de dotare cu materiale şi mijloace de intervenţie operativă a deţinătorilor de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor precum şi al comitetelor locale pentru situaţii de urgenta.De asemenea este prevăzut conţinutul cadru al planului de avertizare alarmare a localităţilor şi obiectivelor situate în aval de baraje.Actele normative în vigoare care reglementează managementul situaţiilor de urgenta generate de inundaţii:1. Ordonanţa de urgenta nr. 21/2004 Privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;2. Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare;3. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;4. Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta;5. Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta;6. Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, cu modificările şi completările ulterioare;7. Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenta;8. Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Naţionale "Apele Române";9. Ordinul comun nr. 638/420/2005 al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale.  +  Partea I PREVEDERI LEGISLATIVE  +  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE1. GENERALITATIRiscul producerii inundaţiilor datorită ploilor abundente şi topirii bruste a zapezii se datorează, pe de o parte, caracteristicilor cursurilor de apa din România, amplasarii unor importante obiective în zone inundabile, iar pe de altă parte insuficienţei lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. Astfel de riscuri exista îndeosebi în bazinele hidrografice ale: Barladului, Siretului, Sucevei, Moldovei, Bistritei, Trotusului, Putnei şi Milcovului, Ramnicului, Buzaului, Ialomitei, Argesului şi Dâmboviţei, Teleormanului şi raului Vedea, Oltului, Jiului, Cernei, Nerei, Carasului, Timisului, Begai, Muresului, Crisurilor, Barcaului, Someşurilor, Tisei şi Viseului, Ariesului, Tarnavelor.Riscul producerii unor inundaţii bruste şi unor dezastre de proporţii, poate conduce la posibile avarii ori distrugeri ale construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor provocand pierderi de vieţi omeneşti şi mari pagube materiale.Tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenta: a) inundaţii, prin revarsarile naturale ale cursurilor de apa, datorate creşterii debitelor sau blocajelor produse de gheturi, plutitori, aluviuni şi avalanse de zapada şi prin scurgeri de pe versanţi; b) inundaţii provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice; c) fenomene meteorologice periculoase: ploi torentiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, depuneri de gheaţa, chiciura, polei, ingheturi timpurii sau tarzii, grindina şi seceta (hidrologica).Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc: a) populaţia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile; b) obiectivele sociale; c) capacitatile productive (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele); d) barajele şi alte lucrări hidrotehnice care reprezintă surse de risc în aval, în cazul producerii de accidente; e) căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, reţelele de alimentare cu energie electrica, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apa şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de telecomunicaţii şi altele; f) mediul natural (ecosisteme acvatice, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor şi altele).Gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale este o activitate de interes naţional având în vedere frecventa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.2. PREVEDERI CADRU ŞI ATRIBUŢIIManagementul situaţiilor de urgenta se realizează prin: a) măsuri de prevenire şi de pregătire pentru intervenţii; b) măsuri operative urgente de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări grave; c) măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.Prin gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, se înţelege identificarea şi monitorizarea, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, evaluarea, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc.Ministerul Administraţiei şi Internelor coordonează gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, la nivel central, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, iar la nivel teritorial, prin inspectoratele pentru situaţii de urgenta judeţene, constituite conform legii.Măsurile de limitare, inlaturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc constituie o obligaţie pentru organele administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în acest domeniu şi pentru toate persoanele juridice şi fizice, cu excepţia persoanelor cu handicap, a batranilor, copiilor şi a altor categorii defavorizate.Acţiunile operative de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice se organizează de Comitetele Judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenta, care funcţionează pe lângă prefecturi, şi de comitetele comunale, orăşeneşti şi municipale pentru situaţii de urgenta, conduse de primari.Comitetele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenta sunt constituite prin ordin al prefectului şi îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente.Evaluarea situaţiilor de urgenta produse în judeţ, stabilirea măsurilor şi acţiunilor specifice pentru gestionarea acestora şi urmărirea îndeplinirii lor revine Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta.Centrul operational din cadrul Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta organizează şi asigura secretariatul tehnic permanent al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta.Elaborarea strategiei şi conceptiei de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale, revine Comitetului Ministerial pentru situaţii de urgenta din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, care se subordonează Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta.Monitorizarea situaţiilor de urgenta, evaluarea informaţiilor, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, alertarea la nivel naţional, precum şi coordonarea aplicării unitare a măsurilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenta sunt asigurate de Centrul Operativ pentru situaţii de urgenta, organ tehnic cu activitate permanenta, constituit în cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.Aplicarea strategiei şi coordonarea tehnica de specialitate, la nivel naţional, al bazinelor hidrografice şi judeţelor, a acţiunilor preventive şi operative pentru apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice este asigurata de către Administraţia Naţionala "Apele Române" şi unităţile sale teritoriale.Asigurarea continuităţii activităţilor de prevenire şi coordonare tehnica de specialitate se asigura prin:- Centre operative pentru situaţii de urgenta cu activitate permanenta constituite la nivelul Administraţiei Naţionale "Apele Române", Direcţiilor de Ape şi Sistemelor de Gospodărire a Apelor, sub conducerea directa a directorului general şi respectiv a directorilor.- Grupuri de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, care se constituie în cadrul fiecărui Comitet judeţean, din specialiştii cooptati cu responsabilităţi în acest domeniu, fiind conduse de directorii Sistemelor de Gospodărire a Apelor.Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judeţean este numit prin Ordinul prefectului de constituire al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenta şi este alcătuit din reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor, Agenţiei de Protecţie a Mediului, Comisariatului judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale a imbunatatirilor Funciare, ale S.C. HIDROELECTRICA S.A., Regiei Naţionale a Pădurilor, Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos, altor deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, Centrelor meteorologice regionale sau Serviciilor regionale de prognoza a vremii, Statiilor meteorologice judeţene (după caz), cooptati în cadrul Comitetului judeţean în calitate de consultanţi.Deţinătorii, cu orice titlu, de baraje şi de alte construcţii hidrotehnice a căror avariere sau distrugere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacitatile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligaţi să le întreţină, să le repare şi să le exploateze corespunzător, sa doteze aceste lucrări cu aparatura de măsura şi control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora, sa instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populaţiei în caz de pericol şi sa organizeze activitatea de supraveghere, intervenţie şi reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizaţiile de gospodărire a apelor, a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, planurilor de avertizare-alarmare a localităţilor şi a obiectivelor din aval de baraje, în caz de accidente la acestea şi a planurilor de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale.Coordonarea, îndrumarea şi urmărirea activităţii de supraveghere a barajelor, a lacurilor de acumulare şi a altor lucrări hidrotehnice, în vederea exploatării în siguranţa a acestora, se realizează de către Comisia Naţionala pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice, constituită din reprezentanţi ai ministerelor, ai operatorilor economici interesaţi şi ai instituţiilor publice interesate şi care funcţionează pe lângă Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.Evacuarea dintr-un lac de acumulare a unor volume de apa diferite de cele înscrise în regulamentul de exploatare, precum şi efectuarea la mecanismele barajului a unor manevre neprevăzute în acesta se pot face numai cu aprobarea sau din dispoziţia Administraţiei Naţionale "Apele Române".Persoanele fizice sau juridice, care au în proprietate sau în folosinţă obiective în zone ce pot fi afectate de acţiunile distructive ale apelor, de fenomenele meteorologice periculoase sau de accidentele la construcţiile hidrotehnice, au obligaţia să asigure întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a lucrărilor de apărare existente.În cazul distrugerii sau deteriorării lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau a unor construcţii hidrotehnice datorită viiturilor, deţinătorii cu orice titlu ai unor astfel de lucrări au obligaţia să le refacă sau să le repare în cel mai scurt timp posibil, fondurile necesare execuţiei putând fi asigurate din surse proprii, de la bugetul local, bugetul de stat sau din alte surse.În cazul distrugerii sau deteriorării lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau a unor construcţii hidrotehnice ca urmare a acţiunii persoanelor fizice sau juridice, acestea au obligaţia să le refacă în cel mai scurt timp, din surse proprii.În scopul asigurării stabilitatii şi integrităţii digurilor, barajelor şi a altor lucrări de apărare împotriva acţiunilor distructive ale apelor, se interzic: a) extragerea pământului sau a altor materiale din diguri, baraje sau din alte lucrări de apărare, ca şi din zonele de protecţie a acestora; b) plantarea arborilor de orice fel pe diguri, baraje şi pe alte lucrări de apărare; c) pasunarea pe diguri sau baraje, pe maluri sau în albii minore, în zonele în care sunt executate lucrări hidrotehnice şi în zonele de protecţie a acestora; d) realizarea de balastiere sau lucrări de excavare în albie, în zona captarilor de apa din rau, a captarilor cu infiltrare prin mal, a subtraversarilor de conducte sau alte lucrări de arta.Cu acordul Administraţiei Naţionale "Apele Române" sunt permise: a) depozitarea de materiale şi executarea de construcţii pe diguri, baraje şi în zona altor lucrări de apărare; b) circulaţia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje prin locuri special amenajate pentru astfel de acţiuni; c) traversarea sau strapungerea digurilor, barajelor sau a altor lucrări de apărare cu conducte, linii sau cabluri electrice sau de telecomunicaţii, cu alte construcţii sau instalaţii care pot slabi rezistenta lucrărilor sau pot împiedica acţiunile de apărare.Declararea unui areal ca zona de risc natural se face prin hotărâre a Consiliului Judeţean în baza hartilor de risc natural avizate.În zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate astfel conform legii, se instituie măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie împotriva dezastrelor.Administraţia Naţionala "Apele Române", în vederea îndeplinirii obiectului sau de activitate, are, printre altele, şi următoarele atribuţii:- exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor, aflat în administrarea sa;- monitorizarea hidrologica, hidrogeologica şi de calitate a resurselor de apa, precum şi elaborarea diagnozelor şi prognozelor;- avertizarea şi realizarea măsurilor de prevenire, combatere şi inlaturare a efectelor inundaţiilor, prin lucrările proprii de gospodărire a apelor;- avertizarea şi participarea la aplicarea măsurilor pentru prevenirea, combaterea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor şi a poluarilor accidentale;- avizarea, autorizarea şi controlul folosintelor de apa, al lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele, indiferent de deţinător, în condiţiile legii;- asigurarea activităţii de inspecţie şi aplicarea de sancţiuni conform prevederilor legale în domeniu;- repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se afla în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi activităţile operative de apărare împotriva inundaţiilor;- refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se afla în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", afectate de calamitati naturale sau de alte evenimente deosebite.Activităţi specifice care se îndeplinesc în cadrul funcţiilor de sprijin la inundaţii şi responsabilităţi:1. Monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora- monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de apa şi a calităţii apelor acestora: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Administraţia Naţionala "Apele Române";- monitorizarea principalelor lucrări hidrotehnice: administratorul acestora, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Economiei şi Comerţului, Administraţia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare;- monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţia Naţionala de Meteorologie.2. Informarea, înştiinţarea şi avertizarea a) Informarea şi educarea preventivă a populaţiei: Ministerul Administraţiei şi Internelor/autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin instituţiile de învăţământ, Ministerul Sănătăţii, mass-media; b) Înştiinţarea autorităţilor Administraţiei Publice:- asupra starilor potenţial generatoare de situaţii de urgenta: autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate cu responsabilităţi de monitorizare a pericolelor şi riscurilor specifice - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta;- asupra producerii situaţiilor de urgenta: administratorii obiectivelor sursa de risc, sau, după caz, administratorii proprietăţilor afectate; c) Avertizarea populaţiei- prin sisteme şi mijloace tehnice de avertizare şi alarmare publică: Ministerul Administraţiei şi Internelor/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, Centrele operationale ale Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenta, Comitetele locale pentru situaţii de urgenta;- prin mass-media.3. Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor- pentru intervenţie operativă: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta;- pentru punere la dispoziţie, conform legii, a unor resurse materiale şi umane: Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale;- asigurarea finanţării măsurilor de protecţie a infrastructurilor critice: Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul de resort şi patronatele.4. Comunicaţii şi informatica5. Căutarea, descarcerarea şi salvarea persoanelor6. Evacuarea persoanelor, populaţiei sau bunurilor periclitate- asigurarea locală a măsurilor pentru evacuare: Ministerul Administraţiei şi Internelor/Autoritatea administraţiei publice locale;- asigurarea primirii şi cazarii persoanelor evacuate: Ministerul Administraţiei şi Internelor/fiecare unitate administrativ-teritorială locală;- instalarea taberelor de evacuati: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta;- recepţia şi depozitarea bunurilor evacuate: fiecare unitate, pentru bunurile proprii;- evacuarea animalelor: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi autorităţile administraţiei publice locale;- evacuarea valorilor culturale importante şi a bunurilor de patrimoniu: MCC şi autorităţile administraţiei publice locale.7. Acordarea asistenţei medicale de urgenta8. Prevenirea imbolnavirilor în masa9. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase10. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse- asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacuarii: Ministerul Administraţiei şi Internelor/şi autorităţile administraţiei publice locale;- transportul forţelor şi mijloacelor pentru intervenţie operativă la lucrările de gospodărire a apelor: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor - Administraţia Naţionala "Apele Române", Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Administraţia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare.11. Efectuarea lucrărilor publice şi inginereşti de reabilitare la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate - deţinătorii de lucrări12. Asigurarea apei şi hranei pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate- asigurarea apei şi hranei pentru persoane: - în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alerta: Ministerul Administraţiei şi Internelor/autorităţile administraţiei publice locale.13. Asigurarea cazarii şi adapostirii persoanelor afectate sau evacuateMinisterul Administraţiei şi Internelor/autorităţile administraţiei publice locale şi alţii14. Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi15. Efectuarea depoluarii şi decontaminarii- supravegherea gradului de contaminare în mediul urban şi rural, evaluarea efectelor şi realizarea decontaminarii: Ministerul Administraţiei şi Internelor/ administraţia publică locală16. Menţinerea şi restabilirea ordinii publice17. Logistica interventiilor- asigurarea bazei materiale pentru realizarea funcţiilor de sprijin: fiecare organ al administraţiei publice centrale de specialitate pe domeniul lui de activitate, precum şi pentru obiectivele din coordonare/subordine sau de sub autoritatea acestuia18. Reabilitarea zonei afectate19. Acordarea de ajutoare de prima necesitate, despăgubiri şi asistenţa socială şi religioasă- acordarea de ajutoare şi despăgubiri financiare pentru populaţie, operatori economici, instituţii şi unităţi administrativ-teritoriale afectate: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor/autorităţile administraţiei publice locale şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării RuraleActivitatea de protecţie civilă din România este coordonata de primul-ministru, care conduce aceasta activitate prin ministrul administraţiei şi internelor, în calitate de preşedinte al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta.La nivelul instituţiilor publice centrale şi locale, activitatea de protecţie civilă este condusă de către preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenta, constituite potrivit legii, iar la nivelul operatorilor economici, de către conducătorii acestora.La toate nivelurile de competenţa, în structurile cu activitate permanenta sau temporară din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta se constituie structuri specializate în domeniul protecţiei civile.La nivelul municipiilor, al oraşelor, al comunelor, al instituţiilor publice şi al operatorilor economici cuprinşi în clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile, se încadrează personal de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile.Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigura stabilirea şi integrarea măsurilor de protecţie civilă în planurile şi programele de dezvoltare economico-socială ce se elaborează la nivel naţional, judeţean şi local şi urmăresc realizarea acestora.Măsurile şi acţiunile de prevenire din planurile de protecţie civilă se planifica şi se executa prioritar de către toate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, potrivit competentelor acestora.Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale poarta întreaga răspundere pentru asigurarea condiţiilor de supravietuire a populaţiei afectate de urmările situaţiilor de urgenta.Asigurarea condiţiilor se realizează prin serviciile de urgenta, serviciile publice de gospodărie comunală, instituţii şi operatori economici, inclusiv prin utilizarea, în condiţiile legii, a bunurilor din rezervele de stat şi a serviciilor şi bunurilor puse la dispoziţie de organizaţii neguvernamentale române sau de comunitatile locale şi populaţia din zonele neafectate, de state şi organizaţii străine ori cu caracter internaţional.Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.Conform Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă prefectul are următoarele atribuţii principale:● Aproba planurile operative şi de pregătire pe linia protecţiei civile şi planificarea exerciţiilor şi a altor activităţi desfăşurate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;● Urmăreşte îndeplinirea măsurilor de protecţie civilă la nivelul unităţii administrativ-teritoriale;● Dispune, potrivit legii, instituirea stării de alerta, activarea sau folosirea, după caz, a formatiunilor de intervenţie;● Aproba schema cu riscurile teritoriale întocmite de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta;● Asigura condiţii pentru buna desfăşurare şi integrarea activităţii forţelor de intervenţie din alte judeţe sau al echipelor internaţionale, după caz, sosite în unitatea administrativ-teritorială în scopul limitării şi inlaturarii efectelor dezastrelor;● Prezintă Consiliului judeţean sau Consiliului general al Municipiului Bucureşti, după caz, propuneri de completare a sistemului de înştiinţare şi alarmare a populaţiei, a fondului de adăpostire, a bazei materiale şi alte măsuri de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi a mediului;● Exercita controlul aplicării măsurilor în situaţie de protecţie civilă.Prefectii şi primării au următoarele atribuţii specifice pentru gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale: a) asigura condiţiile de funcţionare a permanentei la primării, oficii poştale şi posturi de poliţie; b) asigura mijloacele necesare înştiinţării şi alarmarii populaţiei din zonele de risc ce pot fi afectate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale; c) coordonează pregătirea populaţiei pentru realizarea acţiunilor de protecţie şi intervenţie în caz de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale; d) asigura întocmirea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale; e) asigura organizarea acţiunilor de limitare şi de inlaturare a efectelor inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi poluarilor accidentale, pentru salvarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, acordarea primului ajutor, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu apa şi alimente, asistenţa sanitară a persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate; f) stabilesc, împreună cu operatorii economici şi unităţile de profil, acţiuni şi măsuri operative pentru identificarea şi inhumarea persoanelor decedate, repunerea în stare de funcţionare a serviciilor şi utilităţilor de gospodărie comunală, transport, telecomunicaţii şi alimentare cu apa, energie electrica şi gaze naturale; g) centralizează datele privind urmările inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi poluarilor accidentale şi întocmesc rapoarte operative şi de sinteza potrivit modelelor din anexe pe care le transmit, după caz, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, Comitetului ministerial al MMGA, Inspectoratului Judeţean pentru situaţii de urgenta; h) asigura fondurile necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, pentru acţiuni operative de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice proprii şi întreţinerea albiilor cursurilor de apa în zona localităţilor; i) asigură realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a santurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albia majoră a cursurilor de apa, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podetelor; j) urmăreşte întocmirea hartilor de risc la inundaţii a localităţilor atât din revarsari de cursuri de apa cat şi din scurgeri de pe versanţi şi introducerea lor în Planurile de Urbanism General şi respectarea regimului de construcţii în zonele inundabile, conform prevederilor Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea V - Zone de risc natural.  +  Capitolul II ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA PREDEZASTRU1. PREGĂTIRE - PREVENIREMăsurile de intervenţie operativă se realizează în mod unitar, pe baza planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, ce se elaborează pe judeţe, localităţi şi de către utilizatorii de apa potenţial poluatori, precum şi la obiectivele care pot fi afectate de astfel de fenomene sau accidente şi la nivel bazinal.Elaborarea planurilor de apărare se va face cu luarea în considerare a planurilor de amenajare a teritoriului şi a restrictionarii regimului de construcţii în zonele inundabile.Se elaborează:- plan de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale al comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenta prin grija primarilor;- plan judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta prin grija prefecţilor;- plan bazinal de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, întocmit de către Direcţiile de Ape ale Administraţiei Naţionale "Apele Române".Conţinutul cadru al Planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice al Comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenta este prezentat în anexa.Totodată, fiecare instituţie sau agent economic trebuie să aibă un plan propriu de apărare în situaţii de urgenta generate de inundaţii, pentru personalul şi patrimoniul individual.Deţinătorii de baraje a căror avariere poate conduce la pierderi de vieţi omeneşti şi mari pagube materiale întocmesc Planuri de avertizare-alarmare a obiectivelor şi localităţilor situate în aval. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta organizează periodic instruiri ale prefecţilor, subprefecţilor, preşedinţilor Consiliilor judeţene şi primarilor pe probleme de management al situaţiilor de urgenta.Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenta organizează, periodic, exercitii şi aplicaţii de protecţie civilă şi de intervenţii la dezastre. În scopul verificării sistemului de înştiinţare şi alarmare din localităţi, instituţii publice şi operatori economici, periodic, se executa exercitii de alarmare publică.Prevenirea populaţiei şi protecţia acestora şi a bunurilor materiale se asigura printr-un ansamblu de măsuri, constând din: înştiinţare şi alarmare, evacuare, adăpostire, protecţie şi alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice.Mijloacele de alarmare specifice se instaleaza în locurile stabilite de inspectoratele pentru situaţii de urgenta judeţene.Evacuarea se executa pe baza planurilor întocmite în acest scop.Organizarea, pregătirea şi asigurarea forţelor, mijloacelor şi a materialelor de intervenţieComitetele locale, operatorii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase, deţinătorii de lucrări hidrotehnice, precum şi utilizatorii de apa potenţiali poluatori au obligaţia de a organiza şi asigura apărarea acestor obiective cu forte şi mijloace proprii, prevăzute din timp în planurile de apărare, adaptate la condiţiile concrete care pot aparea.Toţi factorii au obligaţia sa constituie formaţii de intervenţie nominalizate, înzestrate cu mijloace şi materiale de intervenţie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace şi materiale de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi combaterea poluarilor accidentale.Formatiile de intervenţie locale vor fi instruite de către specialişti din cadrul comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenta, pe categorii de risc, pentru cunoaşterea exactă a atribuţiilor ce le revin în diferite situaţii de urgenta.Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenta au obligaţia sa constituie formaţii dotate cu mijloace de intervenţie pentru sprijinirea Comitetelor locale, în cazul în care este depăşită capacitatea de intervenţie a acestora, potrivit legii.Comitetele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenta, împreună cu Comitetul ministerial din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor vor organiza anual simulari de fenomene hidrometeorologice periculoase, de avarii la construcţii hidrotehnice şi de poluari accidentale, pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional pentru aceste tipuri de riscuri, vor efectua exercitii aplicative pentru verificarea pregătirii formatiilor, funcţionarii sistemelor de avertizare-alarmare şi a modului de folosire a mijloacelor şi materialelor de intervenţie, precum şi instruiri ale personalului implicat în gestionarea situaţiilor de urgenta generate de tipurile de risc specifice.Deţinătorii de lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor vor efectua verificări periodice în vederea asigurării condiţiilor tehnice şi functionale corespunzătoare ale acestora.Se va verifica functionalitatea dispozitivelor hidromecanice, a aparaturii de măsura şi control, a comportării construcţiilor, precum şi buna funcţionare a sistemelor hidrometrice, de telecomunicaţie şi a surselor de energie de rezerva. De asemenea, se va verifica existenta materialelor şi mijloacelor de intervenţie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace şi materiale de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi combaterea poluarilor accidentale, modul în care sunt depozitate şi se vor lua măsurile ce se impun în toate aceste direcţii.Comitetul ministerial, prin Centrul operativ şi Comitetele judeţene, vor efectua anual verificări privind starea tehnica a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi întreţinerea cursurilor de apa, a rigolelor şi santurilor de scurgere în localităţi, dispunând măsuri obligatorii pentru unităţile deţinătoare şi administraţia publică locală.Comitetele locale pentru situaţii de urgenta şi deţinătorii de construcţii hidrotehnice au obligaţia să asigure instalarea şi exploatarea dispozitivelor meteorologice, hidrologice sau hidrometrice necesare cunoaşterii şi urmăririi marimilor caracteristice locale de apărare şi asigurarea corelatiei acestora cu cele zonale.Întreţinerea şi exploatarea dispozitivelor se fac în conformitate cu instrucţiunile aprobate de Comitetul Ministerial al MMGA, iar transmiterea datelor şi măsurătorilor se asigura de către deţinători.Pentru asigurarea transmiterii informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor de la unităţile meteorologice şi hidrologice la Comitetele judeţene şi locale şi la Comitetul ministerial, prin planurile operative de apărare se stabilesc mijloacele de telecomunicaţii ce vor fi folosite, la care se va asigura permanenta.La judeţe permanenta va fi asigurata de către Centrele operationale din cadrul Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenta, la municipii, oraşe şi comune permanenta va fi asigurata prin grija Comitetelor locale, iar la obiectivele sociale şi economice periclitate, prin grija conducătorilor acestora.Pentru asigurarea fluxului informaţional decizional operativ între Comitetele judeţene şi locale, pot fi folosite şi mijloacele de telecomunicaţii ale posturilor de poliţie, unităţilor militare şi alte mijloace de telecomunicaţii disponibile.Conţinutul planului de avertizare-alarmare a populaţiei, obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la construcţii hidrotehnice, este prevăzut în anexa nr. 1.6.Conţinutul rapoartelor operative ce se transmit zilnic de către Comitetele locale prin primării şi de la centrele operative ale unităţilor judeţene ce monitorizează efecte ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase, la Comitetele judeţene prin Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenta şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor şi de la Comitetul judeţean, prin Grupul de suport tehnic, la Centrul Operativ din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor - pe timpul producerii fenomenelor periculoase este prevăzut în anexa nr. 1.7.Conţinutul raportului de sinteza privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale este prevăzut în anexa nr. 1.8.2. ÎNŞTIINŢAREA, AVERTIZAREA ŞI ALARMAREAProtecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale se realizează printr-un ansamblu de activităţi constând în: înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare, adăpostire, evacuare şi alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice.Înştiinţarea se realizează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta sau de serviciile de urgenta profesioniste, după caz, pe baza informaţiilor primite de la populaţie sau de la structurile care monitorizează sursele de risc.Avertizarea populaţiei se realizează de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înştiinţării primite de la structurile abilitate.Prealarmarea se realizează prin transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către autorităţi despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian.Alarmarea populaţiei se realizează de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, prin mijloacele specifice, pe baza înştiinţării primite de la structurile abilitate.Mijloacele de avertizare şi alarmare specifice se instaleaza în locurile stabilite de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi de serviciile de urgenta profesioniste.Mesajele de avertizare şi alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate şi gratuit prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturile şi reţelele de radio şi de televiziune, inclusiv prin satelit şi cablu, care operează pe teritoriul României, la solicitarea expresă a preşedinţilor/sefilor structurilor pentru situaţii de urgenta.Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor dezastre se executa numai cu aprobarea primarului localităţii, a conducătorului instituţiei publice sau a agentului economic implicat, după caz, ori a imputernicitilor acestora.Sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare la localităţi, instituţii publice şi operatori economici se verifica periodic prin executarea de antrenamente şi exercitii.Folosirea mijloacelor tehnice de alarmare şi alertare cu încălcarea prevederilor legale şi a normelor tehnice este interzisă.Stabilirea pragurilor de apărareStarea de alerta generata de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale se declanseaza în momentul în care se constata apariţia fenomenului periculos sau când probabilitatea de aparitie este stabilită prin prognoza.Pe parcursul gestionării situaţiilor de urgenta se pot deosebi trei etape care diferă între ele prin gradul de pericol prezentat. Ele sunt declansate la atingerea unor praguri critice (criterii de avertizare), specifice fenomenului analizat (inundaţii, fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase, comportarea în timp a construcţiilor hidrotehnice) şi care sunt precizate în instrucţiuni speciale. a) Situaţia de atenţie are semnificatia unei situaţii deosebite şi nu reprezintă neapărat un pericol.Consecinţele intrării în situaţia de atenţie sunt:● indesirea observaţiilor şi măsurătorilor care se fac pentru urmărirea fenomenului şi pentru prognoza evoluţiei sale;● verificarea construcţiilor cu rol de apărare şi urmărirea asigurării condiţiilor de scurgere a apelor mari;● informarea despre posibilitatea producerii unei poluari accidentale. b) Situaţia de alarma este caracterizată printr-o evoluţie a fenomenelor în direcţia în care poate conduce la un anume pericol (de exemplu: creşterea în continuare a nivelurilor pe cursul de apa, creşterea debitelor infiltrate prin construcţiile hidrotehnice de retenţie şi a antrenarii de materiale din corpul acestora, creşterea intensitatii precipitatiilor sau a vitezei vantului, poluari accidentale confirmate care necesita intervenţii şi altele).Declanşarea stării de alarma conduce la intrarea în situaţia operativă a comitetelor pentru situaţii de urgenta. Activităţile desfăşurate sunt atât activităţi menite sa stapaneasca fenomenul, cat şi activităţi pregătitoare pentru eventualitatea declanşării situaţiei de pericol. c) Situaţia de pericol este declansata în momentul în care pericolul devine iminent şi este necesară luarea unor măsuri excepţionale pentru limitarea efectelor inundaţiilor (evacuarea populaţiei, a animalelor, a unor bunuri materiale, măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, restrictii de circulaţie pe unele drumuri şi poduri, precum şi pe căile navigabile), precum şi pentru combaterea poluarilor accidentale cu efecte grave asupra ecosistemului (modificarea parametrilor de calitate a apei, distrugerea faunei şi ihtiofaunei, a mediului înconjurător şi altele, sau care depăşesc teritoriul de competenţa).Trecerea şi revenirea de la o stare la alta se pot face în funcţie de evoluţia fenomenelor.Marimile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor sunt: a) marimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitatii, niveluri sau debite; b) marimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub forma de niveluri sau debite.Posturile avertizoare fac parte din reţeaua naţionala de hidrologie şi meteorologie şi trebuie să fie amplasate la o distanta suficienta de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate măsurile necesare prestabilite prin planurile de apărare.Marimile caracteristice de apărare definite în caz de inundaţii, sunt:A. Pentru zonele indiguite ale cursurilor de apa:● cota fazei I de apărare atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;● cota fazei a II-a de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea inaltimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;● cota fazei a III-a de apărare atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic.B. Pentru zonele neindiguite ale cursurilor de apa:● cota de atenţie - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza acţiunile de apărare sau de evacuare;● cota de inundaţie - nivelul la care începe inundarea primului obiectiv;● cota de pericol - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restrictii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.C. Pentru acumulari: a) fazele I, II şi III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac şi se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie (NNR) şi Cota creasta deversor.D. Pentru comportarea barajelor: a) pragurile critice sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv pe baza instrucţiunilor aprobate de Comitetul Ministerial în funcţie de:- nivelul apei în lac, când acesta depăşeşte cota crestei deversorului;- atingerea unor valori limita în comportarea construcţiei astfel:● pragul de atenţie - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depăşesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;● pragul de alerta - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre forme incipiente de cedare;● pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea grava sau la ruperea construcţiei.În cazul pericolului de inundaţii prin aglomerarea gheturilor şi revarsarea apelor, se stabilesc următoarele marimi caracteristice:● faza I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile se scurg pe cursul de apa;● faza a II-a - atunci când sloiurile de gheaţa formează ingramadiri;● faza a III-a - atunci când sloiurile s-au blocat formând zapoare (baraje de gheaţa).Marimile caracteristice zonale şi locale de apărare se stabilesc o dată cu întocmirea planurilor de apărare pentru fiecare obiectiv în parte şi orice modificare survenită în intervalul de valabilitate a planurilor de apărare, se pune de acord cu Direcţiile de Ape din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi se reactualizează în planurile de apărare, la toate nivelurile.Pragurile critice de apărare pentru fenomenele meteorologice periculoase se stabilesc prin instrucţiuni elaborate de către Administraţia Naţionala de Meteorologie şi se aproba de către Comitetul ministerial al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.  +  Capitolul III ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE TIMPUL PRODUCERII INUNDATIILORÎn cazul prognozarii atingerii pragurilor critice sau la atingerea intempestiva a acestora, se iau următoarele măsuri:● Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenta: a) declara, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alerta la nivelul judeţului sau în mai multe localităţi din judeţ, în zonele periclitate şi verifica asigurarea permanentei la comitetele locale; b) asigura prin Centrul operational al Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta, transmiterea avertizarilor şi prognozelor la toate localităţile şi obiectivele din zonele afectabile şi urmăreşte măsurile luate de comitetele locale, deţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, operatorii economici specializaţi, unităţile poluatoare, etc.; c) dispune urmărirea permanenta a evoluţiei factorilor de risc specifici şi informează prin rapoarte operative Comitetul ministerial prin Grupul de suport tehnic şi Comitetul Naţional asupra situaţiei concrete din teren; d) concentreaza mijloacele şi forţele de intervenţie în zonele critice pentru consolidarea sau suprainaltarea lucrărilor hidrotehnice, îndepărtarea blocajelor de gheturi de pe cursurile de apa, combaterea poluarilor accidentale, pentru ajutorarea Comitetelor locale în acţiunile de limitare a efectelor inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale; e) asigura coordonarea tehnica, prin intermediul Grupurilor de suport tehnic, a acţiunilor de intervenţie operativă; f) executa evacuarea şi salvarea persoanelor, a bunurilor materiale şi a animalelor; g) asigura cazarea, aprovizionarea cu alimente, apa şi asistenţa medicală pentru populaţia sinistrata; h) asigura adăpostirea, hranirea şi asistenţa veterinara a animalelor evacuate, în cazul depăşirii capacităţii de intervenţie a Comitetelor locale.● Comitetele locale pentru situaţii de urgenta: a) asigura permanenta la sediul primăriei în vederea primirii prognozelor şi avertizarilor hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului judeţean şi pentru transmiterea informaţiilor privind evoluţia fenomenelor periculoase, efectelor lor, măsurilor luate şi măsurilor suplimentare necesare; b) folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea cu prioritate a populaţiei şi obiectivelor aflate în zonele de risc la inundaţii din revarsari de cursuri de apa, scurgeri de pe versanţi şi accidente la construcţii hidrotehnice, asa cum sunt ele delimitate în planurile locale de apărare, precum şi a populaţiei aflate în zonele de risc pentru producerea fenomenelor meteorologice periculoase şi a poluarilor accidentale; c) declanseaza acţiunile operative de apărare în zonele periclitate, în conformitate cu prevederile planurilor de apărare aprobate, constând în principal din:● supravegherea permanenta a zonelor de risc;● dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie;● suprainaltarea şi consolidarea digurilor şi a malurilor, în funcţie de cotele maxime prognozate;● evacuarea preventivă a oamenilor şi animalelor şi punerea în siguranţa a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare. d) iau măsuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori şi gheturi, în special în zonele podurilor rutiere şi de cale ferată, prizelor de apa, de evacuare a apei din incinte; e) asigura participarea forţelor de intervenţie alcătuite din localnici la acţiunile operative desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor; f) localizeaza apele revarsate, precum şi pe cele provenite din infiltratii şi scurgeri de pe versanţi şi le dirijeaza în albiile cursurilor de apa, gravitational sau prin pompare; g) asigura surse suplimentare pentru alimentarea cu apa a populaţiei în perioadele deficitare.● Deţinătorii de lucrări de gospodărire a apelor: a) aplica regulile de exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor prevăzute în regulamentele de exploatare la ape mari şi pentru perioadele deficitare; b) supraveghează continuu barajele, digurile şi instalaţiile de evacuare a apelor mari şi alte lucrări hidrotehnice şi urmăresc aparatura de măsura şi control pentru verificarea comportării lucrărilor hidrotehnice şi luarea măsurilor preventive care se impun; c) executa lucrări de intervenţie în scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrărilor hidrotehnice; d) limitează extinderea deteriorarilor de diguri sau baraje din materiale locale, prin executarea de lucrări provizorii; e) anunta obiectivele social-economice interesate asupra manevrelor ce se efectuează la construcţiile hidrotehnice şi care pot produce pagube în zonele de influenţa; f) iau măsuri de avertizare-alarmare a obiectivelor situate în zona de influenţa, în caz de pericol iminent de avariere a construcţiilor hidrotehnice, utilizând în acest scop sistemele de avertizare-alarmare; g) asigura funcţionarea fluxului informaţional decizional de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, marind frecventa transmiterilor de informaţii, prognoze şi avertizari către obiectivele periclitate, conform prevederilor planurilor operative de apărare; h) transmit informaţii despre efectele inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase şi despre măsurile luate.La acţiunile de limitare şi inlaturare a urmărilor provocate de inundaţii participa unităţi militare şi formaţiuni de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenta existente pe timp de pace sau care se pot mobiliza, alte formaţiuni şi cetăţeni.Conducerea activităţilor de intervenţie se realizează prin reţeaua centrelor operationale şi operative sau a punctelor de comanda existente la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi la instituţiile publice şi operatorii economici.Conducerea nemijlocită a operaţiunilor de intervenţie se asigura de comandantul acţiunii, împuternicit potrivit legii, care poate fi ajutat în îndeplinirea sarcinilor de către grupa operativă şi punctul operativ avansat.Grupa operativă se constituie, prin ordin al prefectului, din personal cu putere de decizie şi specialişti ai serviciilor de urgenta ale autorităţilor administraţiei publice, ai operatorilor economici şi instituţiilor implicate în gestionarea situaţiei de urgenta.Punctul operativ avansat este mobil şi se asigura de către serviciul de urgenta profesionist sau de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, printr-o autospeciala echipata şi încadrată corespunzător. În funcţie de amplasamentul faţă de zona afectată, rolul punctului operativ poate fi preluat de centrul operational.Până la sosirea la faţa locului a comandantului acţiunii, conducerea operaţiunilor se asigura de comandantul sau de şeful formatiunii de intervenţie din serviciul de urgenta, cu sprijinul reprezentanţilor autorităţii administraţiei publice locale sau al patronului, după caz.Coordonarea elaborării şi derulării programelor de recuperare, reabilitare sau de restaurare pe timpul situaţiilor de urgenta se asigura de către reprezentanţii autorităţilor, instituţiilor sau ai operatorilor economici stabiliţi de comitetele pentru situaţii de urgenta competente.Evacuarea - este o măsura de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alerta ori producerii unei situaţii de urgenta şi care consta în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, operatori economici, categorii sau grupuri de populaţie ori bunuri şi dispunerea acestora în zone şi localităţi care asigura condiţii de protecţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi operatorilor economici.Evacuarea în cazul dezastrelor se executa pe baza planurilor întocmite în acest scop, conform legislaţiei în vigoare.Trecerea la executarea acţiunii de evacuare în situaţii de dezastre se hotărăşte de primar sau de prefect, după caz, la propunerea comitetului pentru situaţii de urgenta competent.Accesul persoanelor neautorizate în zonele afectate şi periculoase, delimitate şi marcate corespunzător, care intra sub incidenţa situaţiilor de urgenta, este interzis.  +  Capitolul IV ACŢIUNI CARE TREBUIE ÎNTREPRINSE PENTRU REVENIREA LA STAREA DE NORMALITATE1. EVALUARE ŞI MĂSURI DE REABILITAREDupă trecerea perioadelor de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, sau după accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale, în vederea restabilirii situaţiei normale,Comitetele judeţene şi locale şi operatorii economici specializaţi iau următoarele măsuri: a) repunerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apa, de evacuare a apelor reziduale industriale şi menajere care au fost afectate, precum şi evacuarea apelor din inundaţii şi baltiri de pe terenurile agricole, prin săparea unor canale de scurgere şi prin instalarea de agregate de pompare mobile; b) aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare; c) stabilirea pagubelor fizice şi valorice determinate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi poluari accidentale şi a măsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate; d) refacerea căilor de comunicaţii şi a podurilor, refacerea instalaţiilor de pompare a apelor; e) refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de transport a energiei electrice; f) repararea şi punerea în funcţiune a conductelor de apa, aburi, gaze, petrol, avariate sau distruse; g) repunerea în funcţiune a obiectivelor social-economice afectate; h) sprijinirea populaţiei pentru refacerea sau repararea gospodariilor proprietate personală, avariate sau distruse; i) demolarea lucrărilor hidrotehnice provizorii de apărare, care împiedica desfăşurarea normală a activităţilor şi recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea terasamentelor degradate, remedierea avariilor la lucrările hidrotehnice.Unităţile de gospodărire a apelor materializeaza în teren nivelurile maxime înregistrate, pentru reconstituirea undelor de viitura şi reactualizarea valorilor caracteristice de apărare; verifica comportarea lucrărilor hidrotehnice; stabilesc măsurile ce se impun şi fac propuneri de lucrări noi de apărare în zonele afectate sau de refacere a construcţiilor grav avariate de viituri.La sfârşitul fiecărei perioade de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi poluari accidentale, comitetele judeţene şi al municipiului Bucureşti întocmesc rapoarte de sinteza potrivit conţinutului prezentat în Anexe.Intervenţia se realizează pe baza planurilor de intervenţie şi cooperare întocmite la nivel judeţean şi local prin grija inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenta şi a administraţiei publice locale.La limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor pot participa şi formaţiuni de intervenţie private specializate.Autorizarea formatiunilor se executa pe baza normelor metodologice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.Principiile de organizare, de conducere şi modul de utilizare a serviciilor de urgenta profesioniste şi voluntare, unităţilor de intervenţie, formatiunilor de intervenţie specializate şi private în acţiunile de limitare şi inlaturare a urmărilor situaţiilor produse de inundaţii, precum şi planurile operative întocmite în acest scop se stabilesc prin regulamente, ordine şi instrucţiuni elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.2. ASIGURAREA MATERIALĂ ŞI FINANCIARĂCheltuielile pentru acţiunile operative, de interes public, de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, precum şi cele pentru constituirea stocului de materiale şi mijloace de apărare, se prevăd şi se finanţează, după caz, din bugetul de stat, din bugetele locale şi din surse proprii ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice.În cazul în care sumele prevăzute în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în care au avut loc inundaţii, fenomene meteorologice periculoase sau efecte negative ca urmare a unor accidente la construcţii hidrotehnice, sunt insuficiente pentru combaterea şi înlăturarea efectelor acestora, ele urmează să fie asigurate din Fondul de Intervenţie prevăzut în bugetul de stat, potrivit legii, la propunerea prefectului.De la bugetul de stat, în baza programelor anuale, în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie în bugetul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, se vor asigura cheltuielile pentru: a) conservarea ecosistemelor şi delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apa din domeniul public al statului; b) întreţinerea, repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi activităţile operative de apărare împotriva inundaţiilor; c) refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, afectate de calamitati naturale sau de alte evenimente deosebite; d) activitatea de cunoaştere a resurselor de apa, precum şi activităţile de hidrologie operativă şi prognoza hidrologica.De la bugetele locale se vor asigura cheltuielile pentru: a) întreţinerea, repararea, punerea în siguranţa a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public de interes local, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, şi activităţile operative de apărare împotriva inundaţiilor; b) refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public de interes local, afectate de inundaţii; c) refacerea infrastructurii din administrarea unităţilor administrativ-teritoriale (poduri, podeţe, drumuri judeţene şi comunale, etc.).Finanţarea cheltuielilor pentru structurile locale ale IGSU se asigura, potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele instituţiilor publice autonome, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi din bugetele proprii ale operatorilor economici, după caz.Finanţarea serviciilor de urgenta se asigura de către persoanele juridice care le-au constituit.Obiectivele de investiţii de interes naţional pentru situaţii de urgenta se finanţează de la bugetul de stat.Fondurile băneşti pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor de management al situaţiilor de urgenta la nivel central şi local se asigura din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din alte surse interne şi internaţionale, potrivit legii.  +  Partea a II-a MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENTA GENERATE DE INUNDATII*Font 8*    A. PREDEZASTRU
  Nr. crt. Acţiuni care se desfăşoară de către prefect Mod de realizare
  1 2 3
  1. Organizează periodic acţiuni de verificare a modului de funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic pentru avertizarea-alarmarea populaţiei; - dispune unităţilor de gospodărire a apelor şi celor meteorologice, verificarea mijloacelor de observare-măsurare; - dispune Grupului de suport tehnic organizarea periodică a exerciţiilor de simulare pentru verificarea fluxului informaţional până la nivel de localitate.
  2. Aproba întocmirea, verificarea şi actualizarea schemei fluxului informaţional din planurile de apărare şi stabileşte mijloacele de telecomunicaţii ce vor fi folosite; Deţine harta cu zonele de inundabilitate; - periodic verifica legăturile cu celelalte forte cu atribuţii în limitarea şi înlăturarea efectelor produse de inundaţii.
  3. Dispune verificarea periodică a stării tehnice şi functionale a tuturor construcţiilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe raza judeţului indiferent de deţinător precum şi acţiuni de verificare a modului de întreţinere a cursurilor de apa şi torenţilor; - dispune Grupului de suport tehnic verificarea modului de întreţinere şi exploatare a construcţiilor şi amenajărilor hidrotehnice, şi a modului de întreţinere a cursurilor de apa şi a torenţilor.
  4. Asigura întocmirea, prin intermediul grupului de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, planului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluarilor accidentale; - dispune Grupului de suport tehnic verificarea viabilitatii şi a modului de punere în practica a planului de apărare împotriva inundaţiilor.
  5. Dispune întocmirea, verificarea şi actualizarea planurilor de avertizare-alarmare a populaţiei, obiectivelor economice şi sociale situate în aval de barajele existente în judeţ în caz de avarierea acestora. - dispune Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta actualizarea şi verificarea sistemelor de avertizare-alarmare.
  6. Dispune întocmirea, verificarea şi actualizarea "Planului de evacuare din zonele inundabile". - dispune Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta verificarea periodică şi actualizarea inventarului mijloacelor prevăzute în plan pentru evacuarea populaţiei precum şi functionalitatea acestora.
  7. Coordonează modul de organizare şi dotare a comitetului judeţean şi a comitetelor locale pentru situaţii de urgenta precum şi a formatiunilor de intervenţie cu materiale specifice. - dispune Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta verificarea functionalitatii punctului de comanda al comitetului judeţean/local, precum şi dotarea cu mijloace tehnice şi materiale specifice a formatiunilor de intervenţie.
  8. Dispune constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie în caz de inundaţii, în conformitate cu Normativul de dotare cu astfel de mijloace. - dispune Grupului de suport tehnic inventarierea periodică a stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie constituite la deţinătorii de lucrări cu rol de apărare şi la comitetele locale pentru situaţii de urgenta şi dispune, dacă situaţia impune, completarea acestuia.
  9. Dispune asigurarea-completarea cu mijloacele necesare avertizarii şi alarmarii populaţiei din zonele de risc la inundaţii - dispune Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta verificarea functionalitatii şi eficientei mijloacelor de avertizare-alarmare a populaţiei.
  10. Urmăreşte asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare în caz de inundaţii, pentru întreţinerea, repararea şi refacerea construcţiilor hidrotehnice din judeţ, precum şi pentru întreţinerea albiilor cursurilor de apa în zona localităţilor. - identifica resursele financiare şi materiale necesare realizării şi completării stocurilor de materiale precum şi refacerii obiectivelor afectate de inundaţii.
  11. Urmăreşte întocmirea hartilor de risc la inundaţii a localităţilor şi introducerea lor în Planurile de Urbanism General precum şi respectarea regimului de construcţii în zonele inundabile. - dispune Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta acţiuni de recunoaştere pe teren în vederea actualizării hartilor cu surse de risc la inundaţii.
  12. Aproba planurile de pregătire a populaţiei privind cunoaşterea semnalelor de avertizare-alarmare, a măsurilor şi regulilor de comportare prin instruiri şi exercitii periodice de simulare a situaţiilor de urgenta generate de inundaţii. - dispune Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta elaborarea şi urmăreşte punerea în practica a planului de pregătire a populaţiei privind cunoaşterea semnalelor de avertizare-alarmare precum şi a modului de comportare în cazul producerii inundaţiilor.
  13. Solicita şi urmăreşte realizarea lucrărilor de amenajare a versantilor pentru prevenirea inundaţiilor: - dispune Grupului de suport tehnic verificări periodice pe teren pentru inventarierea punctelor vulnerabile la inundaţii.
  14. Dispune realizarea/verificarea lucrărilor pentru scurgerea apelor pluviale în localităţi (santuri, rigole, canale colectoare, vai nepermanente) - dispune Grupului de suport tehnic verificarea periodică a modului de realizare şi întreţinere a lucrărilor pentru scurgerea apelor pluviale.
  15. Dispune actualizarea periodică a surselor de risc existente pe teritoriul judeţului/localităţii în planurile de apărare împotriva inundaţiilor. - dispune Grupului de suport tehnic recunoasteri pe teren în vederea stabilirii noilor surse de risc (poduri şi podeţe subdimensionate, zone lipsite de rigole sau santuri de scurgere, eroziuni de maluri).
  16. Dispune asigurarea permanentei la primării pe baza avertizarilor hidrometeorologice primite. - dispune funcţionarea permanenta a centrului operativ în cadrul primăriilor.
  17. Dispune măsuri de curăţire a malurilor cursurilor de apa în vederea evitării blocajelor la poduri şi podeţe cu diverse materiale. - dispune Grupului de suport tehnic urmărirea modului de realizare a lucrărilor de deblocare a secţiunilor de scurgere a cursurilor de ape.
  18. Asigura condiţiile de funcţionare a permanentei secretariatului tehnic al comitetului de apărare propriu, prin dotarea cu spaţii, mijloace de telecomunicaţii şi alte dotări corespunzătoare. - asigura dotarea corespunzătoare a secretariatului tehnic permanent şi instruirea personalului acestuia.
      B. PE TIMPUL PRODUCERII DEZASTRULUI    STAREA DE ATENŢIE┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│ 1. │Asigura convocarea imediata în şedinţa │- prezentarea măsurilor necesare pentru ││ │extraordinară a Comitetului judeţean pentru│evitarea situaţiilor de urgenta generate de ││ │situaţii de urgenta. │inundaţii. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Urmăreşte funcţionarea fluxului │- urmăreşte modul de transmitere/ ││ │informaţional între Comitetul judeţean │receptionare a informaţiilor referitoare la ││ │pentru situaţii de urgenta şi IGSU precum │derularea evenimentelor. ││ │şi cu Comitetul ministerial al MMGA. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Dispune transmiterea/primirea avertizarilor│- urmăreşte modul de ţinere a legăturii cu ││ │şi prognozelor la toate localităţile şi │comitetele pentru situaţii de urgenta a ││ │obiectivele din zonele potenţial │localităţilor/judeţelor vecine. ││ │inundabile. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Urmăreşte măsurile, de limitare a efectelor│- organizează acţiunile de limitare a ││ │inundaţiilor, luate de comitetele locale, │efectelor inundaţiilor şi verifica punerea ││ │deţinătorii de lucrări cu rol de apărare │în aplicare prin verificări pe teren. ││ │împotriva inundaţiilor, operatorii │ ││ │economici specializaţi, etc. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Asigura informarea permanenta a populaţiei │- dispune anunţarea populaţiei, prin ││ │cu măsurile urgente care trebuie aplicate │intermediul sistemului de avertizare ││ │(prin mijloacele mass-media). │alarmare, cu privire la activităţile ││ │ │prioritare pe care trebuie să le desfăşoare.│├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Dispune măsuri de evitare a blocajelor, în │- dispune Comitetelor locale pentru situaţii││ │special în zonele podurilor, podetelor, │de urgenta urmărirea modului de scurgere a ││ │prizelor de apa, gurilor de evacuare şi în │apelor mari în vederea evitării blocajelor ││ │alte zone critice. │cu diferite materiale a albiilor cursurilor ││ │ │de apa. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Dispune supravegherea permanenta a │ ││ │cursurilor de apa şi a construcţiilor │ ││ │hidrotehnice cu rol de apărare împotriva │- stabileşte modalităţile, forţele şi ││ │inundaţiilor şi, după caz, suprainaltarea │mijloacele necesare supravegherii ││ │şi consolidarea digurilor şi malurilor │construcţiilor şi cursurilor de apa precum ││ │corespunzător cotelor maxime prognozate. │şi realizării lucrărilor de consolidare, │├────┼───────────────────────────────────────────┤suprainaltare a malurilor şi digurilor. ││ 8. │Coordonează repartiţia forţelor şi │ ││ │mijloacelor de intervenţie în zonele │ ││ │afectate. │ │└────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘    STAREA DE ALARMA┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│ 1. │Dispune asigurarea permanentei la primării │- dispune funcţionarea permanenta a ││ │în cazul în care se instituie direct starea│centrului operativ în cadrul primăriei. ││ │de alarma. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Urmăreşte funcţionarea fluxului │- urmăreşte modul de transmitere/ ││ │informaţional între Comitetul judeţean │receptionare a informaţiilor referitoare la ││ │pentru situaţii de urgenta şi IGSU precum │derularea evenimentelor. ││ │şi cu Comitetul ministerial al MMGA. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Declara starea de alerta la nivelul │- pe baza informaţiilor primite, stabileşte ││ │judeţului/localităţii, în zonele │necesitatea declarării stării de alerta şi ││ │periclitate şi verifica modul de realizare │dispune măsuri preliminare pentru ││ │a măsurilor prevăzute în planul de apărare │intervenţie. ││ │împotriva inundaţiilor. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Dispune transmiterea/primirea avertizarilor│- dispune menţinerea legăturii cu comitetele││ │şi prognozelor la toate localităţile şi │pentru situaţii de urgenta a localităţilor/ ││ │obiectivele din zonele afectate. │judeţelor vecine. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Dispune informarea permanenta a populaţiei │- dispune anunţarea populaţiei, prin ││ │cu măsurile urgente care trebuie aplicate. │intermediul sistemului de avertizare- ││ │ │alarmare, cu privire la activităţile ││ │ │prioritare pe care trebuie să le desfăşoare.│├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Dispune continuarea măsurilor de evitare a │- dispune Comitetelor locale pentru situaţii││ │blocajelor, în special în zonele podurilor,│de urgenta urmărirea măsurilor de evitare a ││ │prizelor de apa, gurilor de evacuare şi în │blocajelor, în special în zonele podurilor, ││ │alte puncte critice de pe cursurile de apa.│prizelor de apa, gurilor de evacuare şi în ││ │ │alte puncte critice de pe cursurile de apa. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Dispune introducerea restrictiilor de │- stabileşte modul de urmărire a aplicării ││ │consum a apei şi a unor alimente care │măsurilor de restrictie a consumului de apa ││ │provin din zona afectată. │şi alimente. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 8. │Dispune aplicarea măsurilor de │- în caz de pericol iminent de producere a ││ │avertizare-alarmare a obiectivelor ce pot │inundatiei anunta, prin intermediul ││ │fi inundate sau situate în zona inundabila │sistemului de avertizare-alarmare, factorii ││ │în caz de pericol iminent de avariere a │de decizie din zonele potenţial inundabile. ││ │construcţiilor hidrotehnice. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 9. │Dispune autoevacuarea şi evacuarea │- coordonează nemijlocit acţiunile de ││ │preventivă a oamenilor, animalelor şi │evacuare. ││ │bunurilor materiale în afară zonelor │ ││ │potenţial inundabile. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│10. │Dispune asigurarea pazei bunurilor │- dispune comandantului forţelor de ordine ││ │materiale evacuate. │realizarea dispozitivului de paza a ││ │ │bunurilor materiale. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│11. │Dispune punerea în siguranţa a bunurilor ce│- stabileşte priorităţile de evacuare a ││ │nu pot fi evacuate prin ridicare la cote │bunurilor şi animalelor precum şi măsurile ││ │superioare sau ancorare. │de protejare a celor care nu pot fi ││ │ │evacuate. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│12. │Dispune întreruperea alimentarii cu energie│- când situaţia impune, dispune încetarea ││ │electrica şi gaze a zonelor inundate pentru│furnizarii energiei electrice, gazelor ││ │prevenirea electrocutarilor sau a unor │naturale şi agentului termic. ││ │intoxicari, accidente tehnologice, etc. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│13. │Dispune stabilirea rutelor ocolitoare a │- împreună cu forţele de ordine executa ││ │zonei inundate şi asigurarea ordinii pe │recunoasteri în vederea stabilirii căilor de││ │timpul operaţiunilor de evacuare şi │acces şi evacuare capabile să asigure fluxul││ │salvare. │necesar realizării intervenţiei. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│14. │Prezintă propuneri Comitetului judeţean │- analizează situaţia existenta la momentul ││ │pentru situaţii de urgenta în legătură cu │respectiv şi de perspectiva în vederea ││ │măsurile ce trebuie luate, ia hotărâri şi │folosirii eficiente a forţelor şi ││ │coordonează acţiunile de intervenţie în │mijloacelor de intervenţie avute la ││ │zonele afectate. │dispoziţie. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│15. │Coordonează acţiunile pentru salvarea │- stabileşte priorităţile de acţiune în ││ │oamenilor, animalelor, tehnicii, utilajelor│vederea salvării oamenilor, animalelor, ││ │şi materialelor. │tehnicii, utilajelor şi materialelor. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│16. │Dispune suprainaltarea şi consolidarea │ ││ │digurilor şi malurilor corespunzător │ ││ │cotelor maxime prognozate. │- stabileşte modalităţile, forţele şi │├────┼───────────────────────────────────────────┤mijloacele necesare realizării lucrărilor de││17. │Coordonează repartiţia forţelor şi │consolidare, suprainaltare a malurilor şi ││ │mijloacelor de intervenţie în zonele │digurilor, limitarea extinderii breselor şi ││ │afectate. │a altor acţiuni de intervenţie în zonele │├────┼───────────────────────────────────────────┤afectate. ││18. │Organizează acţiunile de limitare a │ ││ │extinderii breselor în diguri şi baraje │ ││ │prin executarea de lucrări provizorii. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│19. │Dispune măsuri de evacuare a apei provenite│- analizează capabilitatile de intervenţie, ││ │din revarsare, infiltratii şi din │stabilind priorităţile de acţiune pentru ││ │precipitatii precum şi evacuarea apei din │evacuarea apei din imobilele (gospodăriile, ││ │clădirile afectate şi canale tehnologice. │obiectivele economico-sociale) şi în ││ │ │situaţia în care resursele proprii sunt ││ │ │insuficiente, solicita sprijin din partea ││ │ │instituţiilor cu atribuţii în domeniu. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│20. │Dispune distribuirea ajutoarelor populaţiei│- organizează distribuirea apei potabile, ││ │afectate. │alimentelor şi ajutoarelor umanitare către ││ │ │populaţia afectată; ││ │ │- identifica şi directioneaza spre taberele ││ │ │de sinistrati formaţiunile şi mijloacele de ││ │ │acordare a primului ajutor medical şi ││ │ │sanitar veterinar. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│21. │Dispune aplicarea măsurilor sanitaro- │- identifica instituţiile şi persoanele ││ │epidemice necesare prevenirii epidemiilor. │specializate în vederea executării ││ │ │salubrizarii şi aplicării măsurilor ││ │ │sanitaro-epidemice în zonele afectate. │└────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘    STAREA DE PERICOL┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│ 1. │Urmăreşte funcţionarea fluxului │- urmăreşte modul de transmitere/ ││ │informaţional între Comitetul judeţean │receptionare a informaţiilor referitoare ││ │pentru situaţii de urgenta şi IGSU precum │la derularea evenimentelor. ││ │şi cu Comitetul ministerial al MMGA. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Menţine starea de alerta la nivelul │- pe baza informaţiilor primite, stabileşte ││ │judeţului/localităţii, în zonele │menţinerea stării de alerta şi dispune ││ │periclitate şi verifica modul de realizare │măsuri pentru intervenţie. ││ │a măsurilor prevăzute în plan. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Dispune continuarea aplicării măsurilor de │- în caz de pericol iminent de producere a ││ │avertizare-alarmare a obiectivelor ce pot │inundatiei anunta, prin intermediul ││ │fi inundate sau situate în zona inundabila │sistemului de avertizare alarmare, factorii ││ │în caz de pericol iminent de avariere a │de decizie din zonele potenţial inundabile. ││ │construcţiilor hidrotehnice. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Dispune transmiterea/primirea avertizarilor│- dispune menţinerea legăturii cu comitetele││ │şi prognozelor la toate localităţile şi │pentru situaţii de urgenta a localităţilor/ ││ │obiectivele din zonele afectate. │judeţelor vecine. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Dispune informarea permanenta a populaţiei │- dispune anunţarea populaţiei, prin ││ │cu măsurile urgente care trebuie aplicate. │intermediul sistemului de avertizare ││ │ │alarmare, cu privire la activităţile ││ │ │prioritare pe care trebuie să le desfăşoare.│├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Dispune continuarea măsurilor de evitare a │- dispune Comitetelor locale pentru situaţii││ │blocajelor, în special în zonele podurilor,│de urgenta urmărirea măsurilor de evitare a ││ │prizelor de apa, gurilor de evacuare şi în │blocajelor, în special în zonele podurilor, ││ │alte puncte critice de pe cursurile de apa.│prizelor de apa, gurilor de evacuare şi în ││ │ │alte puncte critice de pe cursurile de apa. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Dispune introducerea restrictiilor de │- stabileşte modul de urmărire a aplicării ││ │consum a apei şi a unor alimente care │măsurilor de restrictie a consumului de apa ││ │provin din zona afectată. │şi alimente. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 8. │Dispune aplicarea măsurilor de │- în caz de pericol iminent de producere a ││ │avertizare-alarmare a obiectivelor ce pot │inundatiei anunta, prin intermediul ││ │fi inundate sau situate în zona inundabila │sistemului de avertizare alarmare, factorii ││ │în caz de pericol iminent de avariere a │de decizie din zonele potenţial inundabile. ││ │construcţiilor hidrotehnice. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 9. │Dispune autoevacuarea şi evacuarea │- coordonează nemijlocit acţiunile de ││ │preventivă a oamenilor, animalelor şi │evacuare. ││ │bunurilor materiale în afară zonelor │ ││ │potenţial inundabile. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│10. │Dispune asigurarea pazei bunurilor │- dispune comandantului forţelor de ordine ││ │materiale evacuate. │realizarea dispozitivului de paza a ││ │ │bunurilor materiale. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│11. │Dispune punerea în siguranţa a bunurilor ce│- stabileşte priorităţile de evacuare a ││ │nu pot fi evacuate prin ridicare la cote │bunurilor şi animalelor precum şi măsurile ││ │superioare sau ancorare. │de protejare a celor care nu pot fi ││ │ │evacuate. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│12. │Dispune întreruperea alimentarii cu energie│- când situaţia impune, dispune încetarea ││ │electrica şi gaze a zonelor inundate pentru│furnizarii energiei electrice, gazelor ││ │prevenirea electrocutarilor sau a unor │naturale şi agentului termic. ││ │intoxicari, accidente tehnologice, etc. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│13. │Dispune stabilirea rutelor ocolitoare a │- împreună cu forţele de ordine executa ││ │zonei inundate şi asigurarea ordinii pe │recunoasteri în vederea stabilirii căilor de││ │timpul operaţiunilor de evacuare şi │acces şi evacuare capabile să asigure fluxul││ │salvare. │necesar realizării intervenţiei. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│14. │Prezintă propuneri de măsuri Comitetului │- analizează situaţia existenta la momentul ││ │judeţean pentru situaţii de urgenta, ia │respectiv şi de perspectiva în vederea ││ │hotărâri şi coordonează acţiunile de │folosirii eficiente a forţelor şi ││ │intervenţie în zonele afectate. │mijloacelor de intervenţie avute la ││ │ │dispoziţie. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│15. │Coordonează acţiunile pentru salvarea │- stabileşte priorităţile de acţiune în ││ │oamenilor, animalelor, tehnicii, utilajelor│vederea salvării oamenilor, animalelor, ││ │şi materialelor. │tehnicii, utilajelor şi materialelor. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│16. │Dispune suprainaltarea şi consolidarea │ ││ │digurilor şi malurilor corespunzător │ ││ │cotelor maxime prognozate. │- stabileşte modalităţile, forţele şi │├────┼───────────────────────────────────────────┤mijloacele necesare realizării lucrărilor de││17. │Coordonează repartiţia forţelor şi │consolidare, suprainaltare a malurilor şi ││ │mijloacelor de intervenţie în zonele │digurilor, limitarea extinderii breselor şi ││ │afectate. │a altor acţiuni de intervenţie în zonele │├────┼───────────────────────────────────────────┤afectate. ││18. │Organizează acţiunile de limitare a │ ││ │extinderii breselor în diguri şi baraje │ ││ │prin executarea de lucrări provizorii. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│19. │Dispune măsuri de evacuare a apei provenite│- analizează capabilitatile de intervenţie, ││ │din revarsare, infiltratii şi din │stabilind priorităţile de acţiune pentru ││ │precipitatii precum şi evacuarea apei din │evacuarea apei din imobilele (gospodăriile, ││ │clădirile afectate şi canale tehnologice. │obiectivele economico-sociale) şi în ││ │ │situaţia în care resursele proprii sunt ││ │ │insuficiente, solicita sprijin din partea ││ │ │instituţiilor cu atribuţii în domeniu. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│20. │Dispune asigurarea cazarii persoanelor │ ││ │sinistrate, aprovizionarea cu apa, │ ││ │alimente, bunuri de stricta necesitate şi │- dispune identificarea posibilităţilor de ││ │acordarea de asistenţa medicală. │cazare temporară a persoanelor sinistrate; │├────┼───────────────────────────────────────────┤- dispune organizarea distribuirii apei ││21. │Dispune asigurarea adapostirii, hranirii şi│potabile, alimentelor şi ajutoarelor ││ │acordarea de asistenţa veterinara │umanitare. ││ │animalelor evacuate. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┤ ││22. │Dispune distribuirea ajutoarelor populaţiei│ ││ │afectate. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│23. │Dispune aplicarea măsurilor │- dispune identificarea şi directionarea, ││ │sanitaro-epidemice necesare prevenirii │spre taberele de sinistrati a formatiunilor ││ │epidemiilor. │şi mijloacelor de acordare a primului ajutor││ │ │medical şi sanitar veterinar. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│24. │Dispune identificarea victimelor, │- organizează activităţile de căutare şi ││ │sinistratilor şi întocmirea situaţiei cu │identificare a victimelor şi persoanelor ││ │persoanele dispărute. │date dispărute. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│25. │Dispune acordarea asistenţei religioase şi │- dispune acordarea asistenţei religioase şi││ │inhumarea victimelor. │inhumarea victimelor. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│26. │Dispune colectarea, transportul şi │- dispune punerea la dispoziţia ││ │incinerarea animalelor moarte. │reprezentanţilor direcţiei ││ │ │sanitar-veterinare a personalului necesar ││ │ │colectării, transportului şi incinerarii ││ │ │animalelor moarte. │└────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘    C. POSTDEZASTRU┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│ 1. │Dispune funcţionarea permanenta a centrelor│- dispune funcţionarea permanenta a ││ │operative în cadrul primăriilor. │centrului operativ în cadrul ││ │ │primăriei/prefecturii. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Asigura continuarea informării permanente a│- dispune anunţarea populaţiei, prin ││ │populaţiei cu măsurile urgente care trebuie│intermediul sistemului de avertizare ││ │aplicate cu ajutorul mass-mediei. │alarmare, cu privire la activităţile ││ │ │prioritare pe care trebuie să le desfăşoare.│├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Dispune măsuri de evitare a blocajelor, în │- dispune urmărirea modului de scurgere a ││ │special în zonele podurilor, prizelor de │apei în vederea evitării blocarii cu ││ │apa şi a gurilor de evacuare. │diferite materiale a cursurilor de apa. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Dispune menţinerea restrictiilor de consum │- dispune modul de urmărire a aplicării ││ │a apei şi a unor alimente. │măsurilor de restrictie a consumului de apa ││ │ │şi alimente. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Dispune menţinerea asigurării pazei │- dispune comandantului forţelor de ordine ││ │bunurilor materiale evacuate. │realizarea dispozitivului de paza a ││ │ │bunurilor materiale. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Dispune menţinerea rutelor ocolitoare a │- forţele de ordine asigura dirijarea ││ │zonei inundate (unde este cazul) şi │traficului pe rutele stabilite. ││ │asigurarea ordinii pe timpul operaţiunilor │ ││ │de evacuare şi salvare. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Prezintă propuneri, ia hotărâri şi │ ││ │coordonează acţiunile de intervenţie. │- analizează situaţia existenta la momentul │├────┼───────────────────────────────────────────┤respectiv şi de perspectiva în vederea ││ 8. │Coordonează repartiţia forţelor şi │folosirii eficiente a forţelor şi ││ │mijloacelor de intervenţie în zonele │mijloacelor de intervenţie la dispoziţie. ││ │afectate. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 9. │Dispune măsuri de evacuare a apei din │- analizează capabilitatile de intervenţie, ││ │zonele afectate. │stabilind priorităţile de acţiune pentru │├────┼───────────────────────────────────────────┤evacuarea apei din imobilele (gospodăriile, ││10. │Dispune cazarea persoanelor sinistrate, │obiectivele economico-sociale) şi în ││ │aprovizionarea cu apa, alimente şi │situaţia în care resursele proprii sunt ││ │acordarea de asistenţa medicală pentru │insuficiente, solicita sprijin din partea ││ │populaţia afectată. │instituţiilor cu atribuţii în domeniu; │├────┼───────────────────────────────────────────┤- dispune identificarea spaţiilor de cazare ││11. │Dispune adăpostirea, hranirea şi acordarea │temporară a persoanelor sinistrate; ││ │de asistenţa veterinara a animalelor │- dispune distribuirea apei potabile, ││ │evacuate. │alimentelor şi ajutoarelor umanitare; │├────┼───────────────────────────────────────────┤- dispune identificarea şi directionarea ││12. │Dispune distribuirea ajutoarelor populaţiei│spre taberele de sinistrati a formatiunilor ││ │afectate. │şi mijloacelor de acordare a primului ajutor││ │ │medical şi sanitar veterinar. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│13. │Dispune măsuri de salubrizare a surselor şi│ ││ │instalaţiilor de alimentare cu apa şi a │- dispune identificarea instituţiilor şi ││ │terenurilor care au fost afectate. │persoanelor specializate în vederea │├────┼───────────────────────────────────────────┤executării salubrizarii şi aplicării ││14. │Dispune aplicarea măsurilor │măsurilor sanitaro-epidemice în zonele ││ │sanitaro-epidemice necesare prevenirii │afectate. ││ │epidemiilor şi epizootiilor. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│15. │Dispune refacerea infrastructurii afectate │ ││ │(căilor de comunicaţie şi a podurilor, │ ││ │refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de│ ││ │energie electrica, a avariilor la │- dispune identificarea resurselor ││ │conductele de apa şi gaze). │financiare necesare refacerii │├────┼───────────────────────────────────────────┤infrastructurii. ││16. │Dispune măsurile pentru reluarea │ ││ │activităţii instituţiilor şi operatorilor │ ││ │economici afectaţi. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│17. │Dispune identificarea resurselor materiale │- stabileşte priorităţile de acordare de ││ │şi financiare necesare refacerii │ajutoare materiale şi financiare în vederea ││ │locuinţelor avariate sau distruse. │refacerii gospodariilor afectate. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│18. │Coordonează activităţile de evaluare a │- aproba constituirea comisiei pentru ││ │pagubelor (fizice şi valorice) determinate │evaluarea pagubelor. ││ │de inundaţii şi modalităţile de refacere a │ ││ │obiectivelor afectate. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│19. │Dispune şi urmăreşte refacerea │- urmăreşte executarea lucrărilor de ││ │construcţiilor hidrotehnice cu rol de │refacere; ││ │apărare împotriva inundaţiilor afectate de │- dispune recuperarea materialelor ││ │viituri. │refolosibile. ││ │Dispune recuperarea materialelor folosite │ ││ │la lucrări provizorii care pot fi │ ││ │refolosite. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│20. │Dispune identificarea victimelor, │- organizează activităţile de căutare şi ││ │sinistratilor şi întocmirea situaţiei cu │identificare a victimelor şi persoanelor ││ │persoanele dispărute. │date dispărute. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│21. │Dispune acordarea asistenţei religioase şi │- dispune acordarea asistenţei religioase şi││ │inhumarea victimelor. │inhumarea victimelor. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│22. │Dispune colectarea, transportul şi │- dispune punerea la dispoziţia ││ │incinerarea animalelor moarte. │reprezentanţilor direcţiei ││ │ │sanitar-veterinare a personalului necesar ││ │ │colectării, transportului şi incinerarii ││ │ │animalelor moarte. │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│23. │Dispune elaborarea raportului sinteza │- verifica şi aproba rapoartele sinteza ││ │privind apărarea împotriva inundaţiilor, │elaborate de specialişti. ││ │fenomenelor meteo periculoase şi │ ││ │accidentelor la construcţiile hidrotehnice │ ││ │şi înaintarea lui la MMGA şi IGSU. │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│24. │Dispune refacerea capacităţii de acţiune a │- efectuează bilanţul activităţilor de ││ │sistemului de protecţie intervenţie. │intervenţie desfăşurate şi dispune refacerea││ │ │capacităţii de protecţie intervenţie. │└────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 1.1 ECHIPAMENTEAutorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia sa planifice şi sa realizeze asigurarea materială şi financiară a IGSU şi ale structurilor locale ale acestuia, potrivit legii.Inzestrarea şi dotarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta şi a structurilor subordonate cu tehnica, aparatura şi materiale specific militare se asigura de Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe baza normelor de inzestrare şi dotare aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.Inzestrarea şi dotarea structurilor pentru situaţii de urgenta cu alte bunuri materiale specifice se executa pe baza normelor de inzestrare şi dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.Contractarea şi aprovizionarea cu tehnica şi materiale se asigura de fiecare beneficiar, contra cost. Tehnica şi alte categorii de materiale necesare structurilor pentru situaţii de urgenta se asigura şi din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite.Tehnica şi materialele provenite din donaţii externe sunt scutite de la plata taxelor vamale, taxei pe valoarea adăugată, accizelor şi oricăror altor sume care se cuvin statului la importul de mărfuri.Întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenta mijloacelor tehnice de specialitate, precum şi durata normata de folosinţă a acestora se realizează potrivit normelor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor. Montarea, întreţinerea, repararea şi exploatarea sistemelor de alarmare, de comunicaţii şi informatice se asigura cu sprijinul operatorilor economici de profil, pe baza contractelor sau a convenţiilor legale încheiate cu aceştia.Materialele didactice necesare pentru IGSU şi structurile acestuia: filme, diafilme, planşe, manuale, broşuri, pliante, reviste şi altele se realizează de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se asigura gratuit autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice şi operatorilor economici.Autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia de a realiza materiale de popularizare a activităţilor de protecţie civilă, emisiuni de radio şi de televiziune, precum şi alte activităţi cu resurse proprii sau altele legal constituite, cu acordul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta şi al serviciilor de urgenta profesioniste.Serviciile de urgenta şi inspectoratele pentru situaţii de urgenta judeţene au în inzestrare autospeciale şi utilaje de intervenţie, de descarcerare şi acordare a primului ajutor, echipamente şi aparatura de transmisiuni, gestionare apeluri de urgenta, alertare-înştiinţare, de informatica, de identificare riscuri şi de protecţie a personalului, mijloace de transport, substanţe şi alte materiale tehnice specifice, precum şi animale de căutare-salvare, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege.Lucrările comitetelor pentru situaţii de urgenta se desfăşoară în spaţii special amenajate prin grija autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale care le-au constituit.Spaţiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatura şi echipament de comunicaţii, echipament de comunicaţii speciale şi de cooperare, informatica şi birotica, corespunzător componentei comitetului respectiv şi atribuţiilor acestuia.Aparatura şi echipamentul de comunicaţii şi informatica, exceptând echipamentul de comunicaţii speciale şi de cooperare, se conecteaza cu centrul operativ corespondent şi fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare a datelor necesare funcţionarii Sistemului Naţional.Comitetele pentru situaţii de urgenta se asigura cu spaţii destinate conferinţelor şi comunicatelor de presa, de regula cele utilizate în mod curent pentru astfel de activităţi de către autorităţile şi instituţiile în cauza.Dotările pentru spaţiile de lucru ale comitetelor şi pentru mass-media se asigura de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale care le-au constituit.  +  Anexa 1.2 NORMATIV-CADRU DE DOTARE CU MATERIALE ŞI MIJLOACE DE APĂRARE OPERATIVĂ IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHETURILOR ŞI COMBATEREA EFECTELOR POLUARILOR ACCIDENTALEDeţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, comitetele locale şi unităţile potenţial poluatoare îşi constituie stocuri de materiale şi mijloace de intervenţie operativă, în baza prezentului Normativ-cadru, numai din sortimentele şi în cantităţile necesare în funcţie de amplasarea zonei, gradul de amenajare al acesteia, tipul de lucrări cu rol de apărare existente, specificul acţiunilor operative de apărare, pe baza experienţei anterioare.Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenta au obligaţia de a verifica constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, conform prezentului normativ-cadru, de către comitetele locale.Fondurile necesare pentru constituirea stocurilor de materiale şi mijloacelor de apărare vor fi asigurate din bugetul de stat, din bugetele locale şi din sursele proprii ale operatorilor economici implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenta.Fondurile alocate de la bugetul de stat vor fi prevăzute distinct în bugetele Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar cele alocate de la bugetele locale, în bugetele comunelor, oraşelor şi judeţelor, după caz.Materialele şi mijloacele de apărare se folosesc în acţiuni operative de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi combaterea efectelor poluarilor accidentale, pentru intervenţii la lucrări cu rol de apărare, de limitare a pagubelor, precum şi în acţiuni de prevenire şi pregătire pentru intervenţii (verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, a planurilor de apărare ale comitetelor locale şi ale operatorilor economici, precum şi în desfăşurarea exerciţiilor de simulare pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi poluarilor accidentale).Se pot folosi, de asemenea, în realizarea de către deţinători/administratori a unor reparaţii urgente ale lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor pentru refacerea continuităţii liniilor de apărare, cu obligaţia de a fi refăcute în cel mai scurt timp.Unele mijloace care presupun o continuitate în folosire pot deservi activitatea generală de întreţinere a construcţiilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. Acelaşi regim au şi mijloacele de calcul, măsurare, transmisie şi avertizare.Stocurile cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale vor fi evidentiate distinct şi depozitate separat în magazii corespunzător întreţinute.Materialele şi mijloacele de apărare prevăzute în normativ pot fi înlocuite şi cu alte sortimente cu efecte similare, la intervenţiile operative, în caz de ape mari, gheturi şi poluari accidentale.Materialele şi mijloacele de apărare pentru baraje, cuprinse în normativ, se referă în principal la barajele din pământ şi anrocamente. Pentru celelalte baraje deţinătorii acestora vor asigura dotări specifice, corespunzător necesităţilor de intervenţie care se vor prevedea în regulamentele de exploatare şi în planurile de apărare.Pentru calcularea necesarului de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale în cuprinsul prezentului normativ sunt indicate lucrările şi cursurile de apa pe categorii, după cum urmează:- D1 - diguri la Dunăre şi râurile principale;- D2 - diguri la celelalte cursuri de apa;- R1 - zone inundabile neindiguite la Dunăre şi râurile principale;- R2 - zone inundabile neindiguite la celelalte cursuri de apa;- BP - baraje din pământ;- CH - alte construcţii hidrotehnice, noduri hidrotehnice, prize etc.;- SH, SM - staţii hidrologice şi staţii meteorologice.Stabilirea râurilor şi sectoarelor de râuri considerate principale, în sensul art. 8, precum şi trecerea de la o categorie la alta se fac de către Direcţiile de Ape din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române".Materialele şi mijloacele de apărare se prevăd în planurile de apărare judeţene, ale comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale, ale sistemelor hidrotehnice.Pentru zonele neamenajate de pe cursurile de apa şi pentru construcţiile hidrotehnice proprii, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, materialele şi mijloacele de apărare se asigura de către comitetele locale şi operatorii economici, care au obligaţia sa pună la dispoziţie organelor tehnice, în afară de forta umană şi materialele şi mijloacele de intervenţie pe care le deţin şi care au fost înscrise în planurile de apărare.Operatorii economici care au obiective inundabile sau potenţial poluatori, precum şi primării municipiilor, oraşelor şi comunelor vor stabili în planurile de apărare modul de asigurare a materialelor şi mijloacelor de intervenţie şi locurile de depozitare.Modul de stabilire a cantităţilor de materiale şi mijloace de apărare este următorul:- cantitate/km lungime de dig sau lungime de cursuri de apa neamenajate, prin încadrarea într-una din coloanele 3-6;- cantităţi pe fiecare baraj sau alte construcţii hidrotehnice, care necesita materiale de apărare;- la rubrica "Menţiuni speciale" se stabilesc unele materiale, mijloace de apărare şi cantităţi în funcţie de specificul de organizare, pe sisteme de gospodărire a apelor, pe sisteme hidrotehnice, echipe de intervenţie, staţii meteorologice şi hidrometrice.Operatorii economici care deţin lucrări cu rol de apărare vor lua măsuri pentru asigurarea rezervelor operative folosite în intervenţiile rapide la punctele critice, în special surse autonome de energie şi iluminare, mijloace de intervenţie.În cazul cursurilor de apa neamenajate se vor prevedea materiale şi mijloace de apărare numai pentru zonele cu puncte critice, cel mai frecvent afectate de inundaţii, ţinându-se seama de experienta anterioară.Materialele şi mijloacele de apărare aferente obiectivelor situate în zona de influenţa a lucrărilor hidrotehnice, care atenuează sau deviaza apele de viitura (acumulari sau derivatii de ape mari), se pot reduce, faţă de prevederile normativului, în proporţie de până la 50%, cu condiţia să se menţină un grad de asigurare corespunzător.Stocurile de materiale şi mijloacele de apărare, precum şi locurile de depozitare a acestora vor fi aprobate o dată cu planurile de apărare împotriva inundaţiilor ale obiectivelor inundabile.Sistemele de alarmare, în caz de inundaţii, prevăzute în prezentul normativ, vor fi corelate cu sistemele de alarmare locale ale protecţiei civile.După expirarea perioadei normate de folosire şi funcţionare a materialelor şi mijloacelor de apărare, o comisie constituită prin decizia conducătorului unităţii care le deţine va inventaria materialele, obiectele de inventar şi fondurile fixe, va stabili starea tehnica şi destinaţia acestora (scoaterea din uz sau folosirea în continuare).O parte din materialele lemnoase va fi folosită la construcţii provizorii sau la acele lucrări de întreţinere-reparaţii care nu necesita materiale de calitate superioară sau va putea fi folosită în continuare ca stoc, pe o perioadă determinata, stabilită de comisie.Materialele şi mijloacele de apărare folosite în acţiuni de intervenţie operativă şi care nu mai pot fi recuperate se inventariaza de către o comisie constituită prin decizia conducătorului unităţii care le deţine, se consemnează într-un proces-verbal ce va fi vizat de către preşedintele comitetului local pe teritoriul căreia s-au desfăşurat acţiunile de intervenţie şi, pe baza acestuia, se scad din stoc.NORMATIV-CADRU de dotare cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi combaterea efectelor poluarilor accidentaleTipul zonelor de apărare:● D1 - diguri la Dunăre şi râuri principale;● D2 - diguri la celelalte cursuri de apa;● R1 - zone inundabile neindiguite la Dunăre şi râuri principale;● R2 - zone inundabile neindiguite la celelalte cursuri de apa;● BP - baraje de pământ;● CH - alte construcţii hidrotehnice, baraje din beton, anrocamente, noduri hidrotehnice, prize, etc.;● SH - staţii hidrologice şi hidrometrice;● T - Durata de funcţionare ori folosire.
  *Font 7*
  Nr. crt. DENUMIREA MATERIALELOR ŞI MIJLOACELOR DE INTERVENŢIE U.M. D1 (km) D2 (km) R1 (km) R2 (km) BP (buc.) CH (buc.) SH T (ani) MENŢIUNI SPECIALE
  CAP. A. MATERIALE DE APĂRARE
  1. Snopi de fascine 0-30 cm, L = 3-4 m (stocul de fascine dacă nu a fost folosit în acţiuni de apărare se va reînnoi minim 1/3 din fiecare an) buc. 75 50 15 10 50- 100 50- 100 - 1 pentru zone fără protecţie forestieră cantităţile se pot majoră cu 25%
  2. Pari din lemn rotund c.r. esenta tare f2'd6 8-12 cm; L = 1-3 m buc. 150- 300 100- 300 30 10 100- 300 100- 300 - 10 idem pct. 1
  3. Piloti din lemn rotund c.r. esenta tare 'd6 12-20 cm cu cerc de oţel lat 30/3 mm (pentru D1, D2: L = 3,6 ml, pentru R1, R2, L = 2-4 ml) buc. 50 20 - - 4 2 - 10
  4. Scanduri de 2,5 cm, L = 4 ml. (cherestea clasele 4-5) -0,0275 mc/buc. 0,5 0,2 - - 0,5 - 8 pentru zone fără perdele de protecţie
  5. Dulapi + palplanse (5 cm, 1-20-25 cm) mc 0,5 0,3 0,2 0,2 2 0,5 6
  6. Cozi de lemn pentru unelte (rezerva) buc. 2-4 20% din numărul uneltelor cu cozi prevăzute în normativ
  7. Profile metalice uşoare kg 20 10 - - 30 10 15
  8. Scoabe din oţel rotund (f2'd6 18-20 cm) buc. 50 20 - - 20 2 15
  9. Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm) kg 10 5 - - 20 3 8
  10. Sarma neagra 'd6 2-4 mm kg 15 8 9 2 10 10 8
  11. Plasa sarma (zincata sau neagra) 'd6 2-3 mm kg 80 60 - - 80 20 8
  12. Saci de 50/80 cm pentru pământ din canepa, iuta, polietilena şi sfoara pentru legat saci buc. 200 120 10 10 200 100 8 0,5 ml sfoara pentru sac
  13. Funii subtiri pentru asigurarea oamenilor şi uneltelor f2'd6 15-10 mm kg 2 2 0,2 0,1 50 2 8
  14. Piatra bruta (blocuri de 15-30 cm), blocuri beton, piatra 200-1000 kg/buc. mc 5 3 5 3 5 5 40 numai unde este nevoie (zone de eroziuni de mal, consolidări de diguri etc.)
  15. Pietriş sortat (f2'd6 7-15 mm) mc 5 3 - - - - 20 pentru zone cu grifoane
  16. Folii de polietilena (cantitatea de folie rezultată din aplicarea normativului se va aproviziona eşalonat, câte 1/5 din necesar) kg mp 2,5 - - 20 - - 80 - - 4 - pentru zonele expuse fără perdele de protecţie - pentru zone cu perdele 50%
  17. Geotextil mp 100 60 - - - - 10 - pentru zone cu grifoane cat este necesar
  CAP. B. CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI
  18. Motorina, benzina, lubrifianţi, ulei hidraulic, combustibil de tip "P" şi aditivi pentru motorina se asigura un stoc minim pentru funcţionarea utilajelor de intervenţie, statiilor de pompare şi grupurilor de iluminat timp de 48 de ore. Uleiul hidraulic într-o cantitate egala cu capacitatea instalaţiei hidraulice. Se asigura stocul pentru autoturismele de teren folosite în acţiuni operative de apărare, precum şi pentru verificarea în teren a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi exercitii de simulare.
  CAP. C. MIJLOACE DE INTERVENŢIE
  19. Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori reincarcabili şi alte mijloace de iluminat mobile cu accesorii de rezerva (încărcător acumulatori, baterii de rezerva, becuri, felinare, faclii) buc. 4 0,2 1 0,2 4 4 1 8 3-4 felinare sau faclii pe canton
  20. Bidoane de 10-20 l pentru petrol buc. 8 un bidon/canton
  21. Petrol lampant 1 1 3 litri/felinar
  22. Cazmale şi lopeti cu cozi buc. 4 4 1 1 10 4 2-4 50% cazmale 50% lopeti 20 buc. pt. fiecare canton; 20 buc./ formatie intervenţie
  23. Tarnacoape şi sape cu cozi buc. 1 1 0,2 0,2 10 2 - 2-4 50% tarnacoape 50% sape
  24. Furci de fier sau cangi de fier cu cozi buc. 1 0,5 0,25 0,25 2 2 2-4 idem
  25. Roabe metalice cu roti pe pneuri sau targi de lemn buc. 2 1 - - 4 1 2-4 idem 2
  26. Maiuri pentru compactat pământ (din lemn sau metal); maiuri pentru batut pari buc. 2 0,5 1 1 4 2 2-4 2 buc./sistem hidrotehnic (plăci vibratoare)
  27. Berbeci de mana în greutate de până la 50 kg buc. 0,5 0,4 0,2 - 2 1 2-4 5 buc./formatie de intervenţie 5 buc./sistem hidrotehnic
  28. Ciocane diferite buc. 0,5 0,5 - - 3 3 2-4 5 buc./sistem hidrotehnic
  29. Cleste de cuie combinat, patent izolant buc. 0,1 0,1 - 1 1 2-4
  30. Barde pentru cioplit şi topoare buc. 0,5 0,2 0,2 0,2 1 1 - 2-4
  31. Sfredele de lemn diferite buc. 0,3 0,2 - - 0,3 0,3 2-4
  32. Pile diferite buc. 0,4 0,3 0,1 0,1 1 1 2-4
  33. Fierastraie de mana, foarfece de tăiat plasa buc. 0,1 0,1 0,1 - 1 1 2-4
  34. Fierastraie mecanice (drujbe) buc. x x x x - - 2 2-3 2 bucăţi pe formatie de intervenţie/zona cu vegetaţie
  35. Cutitoaie pentru cioplit; dalti pentru lemn buc. 0,4 0,2 0,2 0,2 1 1 10 50% cutitoaie 50% dalti pentru lemn
  36. Galeti pentru apa sau bidoane din plastic şi cani de apa buc. 0,2 0,2 0,2 0,2 2 2 1 8 5 cani pentru o galeata sau bidon
  37. Marmite pentru transport hrana buc. 8 4/sistem, numai unde este cazul
  38. Butoaie de tabla 100-200 l pentru utilaje de intervenţie buc. 4 4 - - 5 2 8 6 pe sistem hidrotehnic
  39. Sonete de mana sau mecanice (L = 6 m cu berbec de 100-150 Kg) buc. x x x - 1 1 6-10 x) 2 până la 4 buc. pe sistem hidrotehnic (în funcţie de nivelul de organizare al sistemului)
  40. Barci de lemn metalice, fibra de sticlă sau pneumatice cu rame, barci cu motor buc. x x x - 1 1 1 12 x) una bucata/canton (funcţie de nivelul de organizare a sistemului: 30% din numărul de barci se pot dota cu motoare de barca)
  41. Şalupe buc. x - - - - - 20 x) una/sistem hidrotehnic cu lac de acumulare una/unitatea care are în exploatare diguri la Dunăre o şalupă rapida pt. unit. de gosp. a apelor care adm. lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din Delta Dunării
  42. Bacuri dormitor buc. x - - - - - 20 x) unul la fiecare sistem hidrotehnic: 2 la fiecare unitate care are în exploatare diguri la Dunăre
  43. Autoturisme de teren cu doua diferentiale dotate cu staţii emisie-recepţie fixe buc. x x x x - - 6 x) 1/sistem hidrotehnic, 1/formatie de lucru, 1/Sistem de Gospodărire a Apelor
  44. Vagoane dormitor echipate cu utilităţi buc. x x x x x x 6 x) 1/fiecare formatie de intervenţie sau cort; 4 calorifere/vagon dormitor
  45. Bormasina electrica portabila; polizor electric portabil buc. x x - - 1 - 10 x) 4/sistem hidrotehnic
  46. Frigidere 240 l buc. x x - - - - 4-6 x) 1/canton de exploatare de la diguri şi baraje x) 1/sediu formatie de lucru
  47. Containere pentru materiale şi echipamente de protecţie, cazarmament, alimente nealterabile buc. x x - - - - 10 x) 1 pentru fiecare formatie
  48. Costum scafandru autonom buc. x x - - 1 - 8 x) 1-2 pentru fiecare sistem hidrotehnic
  49. Capre taluz buc. x x - - - - 8 x) 1/canton la Dunăre 1/baraj
  50. Binoclu buc. x x - - 1 - 1 20 x) 1/formatie de intervenţie 1/sistem hidrotehnic
  51. Aparat foto buc. x x - - - - 15 x) 1/sistem hidrotehnic 1/formatie de lucru, 2/direcţie de ape
  52. Rezervor combustibil de 10 t buc. x x - - 1 - 8 x) 1/canton, 1/sistem hidrotehnic, 1/Sistem de Gospodărire a Apelor
  53. Camera video, aparat video buc. - - - - - - 15 1 pentru fiecare Sistem de Gospodărire a Apelor 1/sistem hidrotehnic
  CAP. D. MIJLOACE DE CALCUL, MĂSURARE, TRANSMISIE ŞI AVERTIZARE
  54. Radio-telefoane fixe, portabile cu acumulatori, modem-uri, radio, acumulatori şi piese de schimb buc. x x x x 2 1 1 3-5 x) 1 buc. RTF fix/canton 1 buc. RTF portabil/la 5 km D1, D2 şi 2 buc./baraj 1 buc. RTF portabil/şef formatie 1 buc. RTF portabil/şef sistem 1 buc. RTF portabil/ formatie de intervenţie
  55. Telefoane mobile buc. x x x x x x x 3-5 x) 1/şef formatie, şef sistem hidrotehnic 1/canton exploatare 1/statie hidrometrica
  56. Sirene, difuzoare pentru alarma, inclusiv materiale necesare montarii buc. 10 - în localităţi şi la obiective importante situate în aval de acumulari - 2/baraj - autovehicule dotate cu sirene 2/Sistem de Gospodărire a Apelor 1/sistem hidrotehnic
  57. Echipamente de prelucrare şi transmitere automată a datelor (microcalculator PC, modem, telefax) 3-5 - un set pentru Comitetul ministerial - un set pentru fiecare Direcţie de Ape, unitate ANIF, HIDROELECTRICA, Sistem de Gospodărire a Apelor, sistem hidrotehnic, formatie de lucru - un fax/baraj
  58. Pluviometre şi nivelmetre de avertizare automată buc. 8 6-8 pluviometre/sistem 6-8 nivelmetre/sistem 1 pluviometru/comitet local
  59. Moristi hidrometrice cu tija buc. 5 8
  60. Teodolit electrooptic Statie GPS (precizie 1-10 cm) Statie totală buc. 8 1 buc./sistem hidrotehnic 1 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor 1 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  61. Nivela NI-007 cu trusa buc. 8 1 buc./formatie de lucru
  62. Ruleta 20-50 m buc. 8 2 buc./sistem hidrotehnic 2 buc./formatie de intervenţie
  63. Set mira + plăcuţe buc. 1 8 1 buc./formatie de lucru 1 buc./sistem hidrotehnic
  64. Sistem dedicat de transmisie prin dial-up (computer + modem + linie telefonica) buc. 5 1 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  CAP. E. MIJLOACE FIXE DIVERSE
  65. Grupuri electrogene cu anexe pentru iluminat buc. x x x x 1 1 8 x) 1/sistem hidrotehnic 1/formatie de intervenţie 1/Sistem de Gospodărire a Apelor 1/canton de exploatare
  66. Reflectoare (faruri, cablu izolant pentru reţeaua de reflectoare); - cablu pentru iluminat - izolator pentru prinderea cablului, fasunguri, întrerupătoare, becuri, etc. buc. ml buc. 8 x) 1/sistem hidrotehnic 1/formatie de intervenţie 1/Sistem de Gospodărire a Apelor 1/canton de exploatare
  67. Agregate pentru sudura electrica sau oxiacetilenica şi materiale de sudura, truse aferente buc. x x x x 1 1 10 - câte 4 buc. de grup electrogen + 2 buc. de rezerva/formatie de intervenţie - câte 100 ml de grup electrogen - câte 200 buc. de fiecare grup electrogen
  68. Motopompe cu anexe şi 150 ml conducta sau furtun buc. x x x x 1 - 8 x) 1/sistem hidrotehnic 1/formatie de intervenţie 1/Sistem de Gospodărire a Apelor
  69. Pompe submersibile pentru epuismente buc. x x x x 1 1 8 x) 2/formatie de intervenţie
  70. Motocositori (multifunctionale) buc. x x x x 2 x x 6-10 x) 2-4 buc./sistem hidrotehnic, 2 buc./formatie de lucru
  71. Utilaje terasiere (buldozer, excavator) cu piese de schimb aferente buc. x x x x x x x 4-8 x) 1 buc. buldozer/formatie de intervenţie 1 buc. excavator/formatie de intervenţie
  72. Tractor articulat forestier (TAF) pentru tractarea plutitorilor mari + cablu flexibil buc. x x x x x x x 4-8 x) 1 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  73. Autobasculanta pentru transport materiale de intervenţie buc. 4-6 1 buc./formatie de intervenţie
  CAP. F. ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE, SIGURANTA ŞI CAZARMAMENT
  74. Cizme de cauciuc scurte şi lungi per. x x - - 5 5 2 2 x) 20 perechi/formatie de intervenţie
  75. Mantale de ploaie cu glugi buc. x x - - 5 5 2 3 x) 20 perechi/formatie de intervenţie
  76. Salopete din doc sau impermeabile. Costume vatuite buc. x x - - 8 8 2 3 x) 20 buc./formatie de intervenţie 10 buc./sistem hidrotehnic
  77. Pufoaice sau scurte imblanite buc. x x - - 2 2 2 10 x) 20 buc./formatie de intervenţie 20-30 buc./sistem hidrotehnic 50% salopete 50% costume vatuite
  78. Caciuli de blana sau vatuite buc. x x - - 10 x) 20 buc./formatie de intervenţie 20 buc./sistem hidrotehnic
  79. Manusi de protecţie buc. x x - - 4 20 pe formatie de intervenţie
  80. Centuri, veste şi colaci de salvare buc. x x - - 5 5 1 2 20 pe formatie de intervenţie
  81. Pieptare avertizoare (reflectorizante) buc. x x - - - - 15 x) 20 pentru fiecare formatie de intervenţie
  82. Casca de protecţie buc. x x x x x x x x x) 20 buc./formatie de intervenţie
  83. Bocanci buc. x x x x x x x x x) 20 buc./formatie de intervenţie
  84. Paturi de fier, lemn sau pliante echipate cu saltele, perne şi 2 seturi de paturi şi lenjerie/pat buc. x x - - 15 x) 20 pentru fiecare formatie de intervenţie
  85. Dulap cazarmament buc. x x - - - - 15 - se calculează în funcţie de spaţiile de dormit din cantoane şi din alte spaţii gospodăreşti folosite în timpul acţiunilor de apărare
  86. Bucatarie mobila buc. 15 x) 2 buc./canton, 2 buc./sistem hidrotehnic, 2 buc./formatie de intervenţie
  87. Filtru rapid pentru apa potabilă buc. 10 - 1 buc./canton de exploatare
  88. Aragaz cu butelie, vesela, tacamuri pentru bucatarie buc. 10 - 1 buc./canton + set vesela 12 persoane - 1 buc./sistem hidrotehnic
  89. Corturi impermeabile buc. x x - - 1 - 10 - se prevăd la cantoane dacă este cazul
  90. Aparat radio + TV buc. x x - - - - 4-6 x) 1 radio + 1 TV/canton 1 radio + 1 TV/formatie de lucru 1 radio + 1 TV/sistem hidrotehnic
  91. Boiler electric buc. x x - - - - 4-6 x) 1/canton 1-2/sistem hidrotehnic
  92. Trusa medicală de prim ajutor buc. x x - - - - 1 x) 1/canton
  CAP. G. MATERIALE CONSUMABILE PENTRU IGIENA ŞI CONSERVAREA MATERIALELOR
  93. Sapun şi detergenti kg x x - - - x x 1 x) 20 kg detergenti/ canton, statie/an x) 10 kg sapun/canton, statie/an
  94. Materiale dezinfectante (var şi cloramina) kg x x - - x x x 1 x) 5 kg var/canton, statie/an x) 5 kg cloramina/canton, statie/an
  95. Pudra talc, naftalina kg x x - - x x - 1 x) 5 kg/canton/an
  96. Otrava de soareci kg x x - - x x - 1 x) 3 kg/canton/an
  CAP. H. MATERIALE ŞI MIJLOACE PENTRU INTERVENŢIE LA GHETURI
  97. Prajini din lemn de esenta tare pentru dirijarea sloiurilor buc. x x x x x x x 8 x) 5 la o echipa de intervenţie
  98. Scanduri de rasinoase pentru asigurarea oamenilor (3-4 cm grosime, 20 cm latime, 4-5 cm lungime) buc. x x x x x x x 8 x) 5 la o echipa de intervenţie
  99. Rangi de fier 2-4 m lungime buc. x x x x x x x 15 x) 2 la o echipa de intervenţie
  100. Fierastraie pentru gheaţa buc. x x x x x x x 10 x) 5 la o echipa de intervenţie
  CAP. I. MATERIALE ŞI MIJLOACE DE INTERVENŢIE PENTRU COMBATEREA EFECTELOR POLUARILOR ACCIDENTALE
  101. Truse profesionale pentru intervenţii pe râuri buc. 8 1 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  102. Truse profesionale pentru intervenţii pe lacuri buc. 8 1 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  103. Trusa pentru determinarea rapida a tipului de substanţa poluatoare buc. 8 1 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  104. Sistem de ancorare baraj plutitor pe maluri buc. 5 3 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  105. Sistem tip funicular mobil pentru pozitionarea barajului plutitor buc. 5 1 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  106. Barci pneumatice buc. 12 2 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  107. Grup electrogen portabil buc. 8 1 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  108. Compresor portabil buc. 8 1 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  109. Sistem de vedere pe timp de noapte buc. 15 2 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  110. Binoclu infrarosii buc. 20 2 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  111. Reflectoare portabile buc. 8 4 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  112. Electropompe buc. 8 2 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  113. Baraje absorbante plutitoare buc. 2 5 baraje x lăţimea max. a cursului de apa 1 baraj de 500 m/Direcţie de Ape (pentru poluari marine)
  114. Panza hessiana buc. 2 300 ml/formatie de intervenţie
  115. Baloti paie buc. 50 buc./formatie de intervenţie
  116. Funie sintetică ml 8 150 ml/formatie de intervenţie
  117. Pari de lemn buc. 8 100 buc./formatie de intervenţie
  118. Cangi PSI buc. 8 5 buc./formatie de intervenţie
  119. Recipiente PVC 200 litri buc. 8 5 buc./formatie de lucru
  120. Masti de gaze buc. 8 2 buc./formatie
  121. Materiale absorbante tip spill-sorb kg - - - - 200 100 500 2
  122. Saci cu absorbant HEGSORB kg - - - - 200 100 500 2
  123. Saci cu absorbant HEGACID kg - - - - 100 50 200 2
  124. Materiale absorbante ECO seria 200 kg - - - - 50 50 50 1
  125. Materiale absorbante ECO seria 300 kg - - - - 50 50 50 1
  126. Materiale absorbante ECO seria 400 kg - - - - 50 50 50 1
  127. Skimer pentru separare hidrocarburi buc. 5 2 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  128. Tanc (ponton) plutitor pentru colectare poluanti buc. 5 2 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  129. Perne absorbante, rulouri, cilindri absorbanti buc. - - 20 10 20 10 - 2 50 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  130. Vidanje buc. 10 2 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  131. Materiale filtrante tone 2 0,5 t/Sistem de Gospodărire a Apelor
  132. Recipienţi de 1-5 litri pentru probe de apa şi material biologic 4-6 20 buc./laborator Sistem de Gospodărire a Apelor
  133. Sistem portabil TRAWAS pentru efectuarea determinarilor biologice buc. 8-12 1 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  134. Sistem de filtrare rapid cu pompe de vid manual buc. 6-10 1 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
   +  Anexa 1.3 ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE CARE ASIGURA FUNCŢII DE SPRIJIN PRIVIND PREVENIREA ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENTA GENERATE DE INUNDATII, FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE, ACCIDENTE LA CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE ŞI POLUARI ACCIDENTALE● Guvernul exercita următoarele atribuţii principale: a) aproba actele normative specifice, potrivit competentei în domeniu; b) analizează periodic şi ori de câte ori situaţia o impune activitatea de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenta; c) aproba planul naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenta; d) propune, potrivit legii, Preşedintelui României instituirea şi încetarea stării de urgenta în zonele afectate; e) încheie acorduri internaţionale în domeniul protecţiei civile; f) adopta hotărâri prin care se acordă ajutoare de urgenta şi despăgubiri persoanelor fizice şi juridice afectate; g) aproba planificarea exerciţiilor şi a aplicatiilor de protecţie civilă cu caracter internaţional; h) solicita, la nevoie, sprijin internaţional; i) aproba acordarea de ajutor, în urma solicitărilor, statelor afectate de dezastre.● Ministerele, autorităţile administraţiei publice autonome şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale exercita următoarele atribuţii principale: a) stabilesc atribuţiile ce revin structurilor proprii; b) elaborează planuri şi programe privind situaţiile de urgenta în domeniul propriu de competenţa; c) asigura resursele necesare intervenţiei; d) constituie capacităţi operationale de intervenţie, pe care, în caz de necesitate, le pun la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice locale; e) iniţiază programe sau teme de cercetare în domeniu; f) constituie baza de date specifică domeniului propriu de activitate, necesară în situaţii de urgenta; g) asigura participarea reprezentanţilor, a experţilor şi a specialiştilor la activităţile Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta; h) pun la dispoziţie Ministerului Administraţiei şi Internelor personal calificat în vederea constituirii echipelor de experţi pentru evaluare sau personalul necesar intervenţiei, după caz; i) pun la dispoziţie Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta datele şi informaţiile solicitate în scopul elaborării strategiei naţionale de protecţie civilă, a planurilor şi programelor de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenta, precum şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta pentru constituirea bazei de date proprii; j) asigura gestionarea tipurilor de riscuri specifice şi îndeplinirea funcţiilor de sprijin prin structuri specifice domeniilor de competenţa, potrivit legii. Organizarea şi funcţionarea acestor structuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Apărării Naţionale - MApN:Planifica şi executa măsurile de protecţie şi intervenţie potrivit organizării planurilor specifice proprii şi planurilor comune cu alte ministere.Ministerul Administraţiei şi Internelor - MAIAsigura, prin Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenta: a) transmiterea prognozelor, avertizarilor şi informaţiilor privind producerea de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi poluari accidentale la localităţile potenţial afectabile şi obiectivele social-economice importante, primite de la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor; b) urmărirea şi coordonarea realizării sistemelor de alarmare a populaţiei în localităţi şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora, precum şi afişarea în locuri vizibile a semnalelor folosite în situaţii de urgenta; c) elaborarea programelor de pregătire a populaţiei, pentru protecţia şi intervenţia în cazul inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, conducerea exerciţiilor şi aplicatiilor de pregătire a populaţiei şi a operatorilor economici din zonele de risc şi verificarea aplicabilitatii măsurilor din planurile de apărare; d) instruirea periodică a administraţiei publice locale (prefecţi, subprefecţi, presedinti ai Consiliilor judeţene, primari) asupra atribuţiilor ce le revin în gestionarea situaţiilor de urgenta generate de riscurile specifice; e) intervenţia operativă pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, cu asistenţa tehnica a specialiştilor din cadrul unităţilor de gospodărire a apelor; f) elaborarea rapoartelor operative asupra efectelor factorilor de risc specifici şi măsurilor întreprinse, prin colaborare permanenta cu Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor, pe care le transmit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta şi Centrului operativ din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, prin grija Grupului de suport tehnic; g) transmiterea la Centrul Operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor a informaţiilor privind efectele fenomenelor meteorologice periculoase (caderi abundente de zapada, de chiciura, grindina, efecte ale secetei, etc.), la cererea acestuia; h) participarea la aprovizionarea cu apa potabilă a populaţiei din localităţile afectate; i) elaborează şi prezintă Guvernului, spre aprobare, proiectul de strategie naţionala a protecţiei civile; j) elaborează şi avizează proiecte de acte normative specifice; k) coordonează activităţile de evacuare, potrivit planurilor întocmite; l) organizează şi conduce activitatea de asanare a teritoriului de munitia rămasă neexplodata din timpul conflictelor militare; m) analizează periodic, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale, stadiul realizării măsurilor necesare a fi luate în situaţii de protecţie civilă; n) elaborează norme metodologice pentru întocmirea planurilor de urgenta interna şi externa a operatorilor economici; o) organizează şi conduce exercitii şi aplicaţii de specialitate; p) coordonează acţiunile de limitare şi inlaturare a urmărilor situaţiilor de urgenta; q) colaborează cu organisme internaţionale de specialitate.Asigura, prin intermediul Posturilor de Poliţie: a) transmiterea, în mediul rural, a prognozelor, avertizarilor şi informaţiilor privind fenomenele hidrometeorologice periculoase, în perioadele în care la primării şi oficii poştale nu este asigurata permanenta;Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta este autoritate de reglementare în domeniul protecţiei civile.Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor - MMGA: a) elaborează strategia naţionala de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale; b) face, anual, propuneri pentru asigurarea de la bugetul de stat a mijloacelor financiare necesare acoperirii cheltuielilor pentru constituirea şi reînnoirea stocului de materiale şi mijloace de apărare, pentru acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, în domeniul gospodăririi apelor, precum şi pentru executarea lucrărilor noi cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi refacerea unor lucrări afectate de dezastre; c) coordonează şi urmăreşte realizarea într-o conceptie unitară a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare; d) coordonează, la nivel naţional, activitatea de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale, urmăreşte modul de informare cu date şi prognoze hidrologice şi meteorologice a factorilor interesaţi; e) iniţiază elaborarea sau modificarea de acte normative în domeniul apărării împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale precum şi reglementări în aplicarea acestora. Controlează modul în care sunt respectate prevederile legale şi reglementările în acest domeniu; f) cooperează cu organismele de profil pe plan internaţional, pe baza convenţiilor la care statul român este parte, privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale; g) verifica, anual, starea tehnica şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător, împreună cu unităţile care au în administrare aceste construcţii, stabilind măsurile şi lucrările necesare maririi gradului de siguranţă în exploatare a acestora; h) verifica modul de constituire a stocurilor de materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor de către deţinătorii de lucrări şi de către comitetele locale, precum şi modul în care au fost folosite fondurile de la bugetul de stat pentru completarea şi reînnoirea stocurilor constituite la unităţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale "Apele Române"; i) verifica realizarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, a lucrărilor de întreţinere a cursurilor de apa pentru asigurarea capacităţii de scurgere a acestora, a podurilor, podetelor şi a altor lucrări care pot influenţa scurgerea, dispunând măsuri obligatorii pentru unităţile care au în administrare aceste obiective; j) asigura condiţiile de funcţionare a Comitetului ministerial şi a Centrului operativ cu activitate permanenta pentru situaţii de urgenta; k) coordonează împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor implementarea Deciziei 2850/2000/EEC la nivel naţional; l) asigura funcţionarea "punctului focal naţional" în activitatea regionala a bazinului Marii Negre împotriva poluarii; m) receptioneaza, prin Centrul Operativ, toate rapoartele operative legate de o poluare marina şi participa la acţiunile Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina.Administraţia Naţionala "Apele Române" - ANAR: a) aplica prevederile strategiei şi coordonează tehnic, prin unităţile teritoriale, activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi cele de combatere a poluarilor accidentale, pentru obiectivele şi lucrările de apărare de pe cursurile de apa; b) întocmeşte planurile pe bazine hidrografice de apărare împotriva inundaţiilor şi gheturilor, de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale şi de restrictii şi folosire a apei în perioadele deficitare; c) asigura, prin Sistemele de Gospodărire a Apelor, elaborarea planurilor judeţene de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale; d) acorda, prin Sistemele de Gospodărire a Apelor, asistenţa tehnica la întocmirea planurilor municipale, orăşeneşti şi comunale de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale; e) întocmeşte planuri de avertizare-alarmare a localităţilor şi obiectivelor din aval de lacurile de acumulare în caz de accidente la barajele din administrare; f) asigura întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, din administrare; g) asigura instalarea şi buna funcţionare a aparaturii, dispozitivelor hidrometrice şi pluviometrice din bazinele hidrografice şi de la obiectivele şi lucrările hidrotehnice din administrare; h) asigura datele necesare pentru întocmirea de studii de reconstituire a undelor de viitura şi centralizează elementele privitoare la modul de comportare în timpul apelor mari a lucrărilor hidrotehnice din administrare; i) asigura constituirea şi reînnoirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare în conformitate cu Normativul-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi combaterea poluarilor accidentale, din fondurile alocate de la bugetul de stat şi din surse proprii, precum şi depozitarea lor în bune condiţii, pentru obiectivele şi lucrările din administrare; j) propune lucrări noi de apărare, precum şi de optimizare constructivă şi funcţională a celor existente, ca urmare a concluziilor rezultate după trecerea apelor mari; k) propune Comitetului ministerial, împreună cu Comitetele judeţene, măsuri de inundare dirijata a terenurilor dinainte stabilite în cadrul planurilor de apărare sau introducerea unor măsuri speciale în funcţionarea sistemelor de evacuare a apelor mari; l) asigura conducerea Grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea tipurilor de risc specifice constituite în cadrul Comitetelor judeţene; m) organizează anual, împreună cu deţinătorii, verificări ale secţiunilor de scurgere la poduri şi podeţe, ale lucrărilor de apărare şi consolidare a malurilor şi a albiilor, ale zonelor de exploatare a balastului, stabilind măsuri şi lucrări obligatorii pentru deţinători, în vederea asigurării capacităţii de tranzitare a debitelor la viituri; n) asigura exploatarea corelata, pe bazin hidrografic, a lacurilor de acumulare pentru atenuarea viiturilor şi urmăreşte ca regulamentele de exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare, indiferent de deţinător, sa conţină prevederi privind modul de exploatare a acestora înainte, în timpul şi după trecerea apelor mari, precum şi în caz de accidente la construcţii hidrotehnice şi seceta hidrologica; o) dispune, în perioade de ape mari, măsuri operative obligatorii în legătură cu exploatarea lacurilor şi barajelor, a sistemelor de desecare, indiferent de deţinători, astfel încât prin exploatarea corelata la nivel de bazin, să se realizeze eficienta maxima în acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor; p) asigura, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor, diseminarea informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor primite de la Direcţiile de Ape, la obiectivele hidrotehnice din administrare şi la Centrele operationale ale Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenta, conform Anexei nr. 1f) la prezentul regulament; r) participa, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor, la avertizarea comitetelor locale în caz de producere a fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, precum şi la pregătirea populaţiei pentru apărarea împotriva inundaţiilor, prin exercitii periodice de simulare; s) participa, în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale, la organizarea apărării pe Dunăre şi pe celelalte râuri care formează sau traverseaza frontiera de stat a României, în care scop colaborează şi cu unităţile care administrează porturile şi căile navigabile şi cu Comitetele judeţene limitrofe; t) asigura elaborarea informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor privitoare la inundaţii, gheturi, seceta hidrologica şi poluari accidentale pe bazine hidrografice; u) ia măsuri permanente de creştere a preciziei prognozelor hidrologice şi de diseminare a acestora la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor şi la unităţile care au în exploatare lucrări hidrotehnice şi corelează datele obţinute din reţea cu cele provenite de la aceste unităţi; v) identifica, evalueaza, verifica şi clarifica aspecte legate de poluarile marine şi organizează intervenţia operativă; x) asigura transmiterea informaţiilor la Comitetul ministerial şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenta; y) asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a reţelei naţionale de măsurători hidrologice proprii; z) asigura, prin laboratoarele sale de analize fizico-chimice, biologice şi bacteriologice, determinarea naturii poluantului şi evoluţia undei de poluare.Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor - INHGA: a) asigura elaborarea informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor privitoare la inundaţii, gheturi şi seceta hidrologica şi transmiterea acestora la Centrul operativ pentru situaţii de urgenta din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, la Centrul operativ al Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi la Centrele operative ale Direcţiilor de Ape; b) asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a reţelei naţionale de măsurători hidrologice proprii; c) întocmeşte instrucţiuni de elaborare şi transmitere a avertizarilor şi prognozelor privind producerea fenomenelor hidrologice periculoase, care sunt aprobate de Comitetul ministerial; d) asigura îndrumarea metodologică şi coordonarea reţelei naţionale de măsurători hidrologice.● Administraţia Naţionala de Meteorologie - ANM: a) asigura elaborarea prognozelor şi avertizarilor privitoare la fenomene meteorologice periculoase şi transmiterea acestora la Centrul operativ pentru situaţii de urgenta din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, la Centrul Operational Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, la Centrul operativ al Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi la Centrele operative ale Direcţiilor de Ape, precum şi altor factori interesaţi; b) asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a reţelei naţionale de măsurători meteorologice; c) elaborează instrucţiuni de stabilire a pragurilor critice pentru fenomenele meteorologice periculoase şi de elaborare şi transmitere a avertizarilor şi prognozelor privind producerea acestor fenomene, care sunt aprobate de Comitetul ministerial.Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale: a) aproba organizarea Inspectoratelor şi a formatiunilor de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenta la nivelul unităţii administrativ- teritoriale, analizează anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adopta măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; b) aproba planurile anuale şi de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenta; c) participa, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, precum şi a serviciilor de urgenta şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu; d) stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile; e) înfiinţează, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta; f) gestionează, depozitează, întreţin şi asigura conservarea aparaturii şi a materialelor de protecţie şi intervenţie prin serviciile specializate din subordine; g) asigura spaţiile necesare funcţionarii inspectoratelor pentru situaţii de urgenta corespunzătoare, paza şi securitatea acestora şi a centrelor operationale, precum şi spaţiile pentru depozitarea materialelor de intervenţie.Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judeţean are următoarele atribuţii specifice: a) asigura, prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor în colaborare cu Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenta, elaborarea planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, prin corelarea planurilor de apărare întocmite de Comitetele municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenta şi a planurilor de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potenţial poluatoare şi a planurilor de restrictii şi folosire a apei în perioade deficitare; b) acorda asistenţa tehnica comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru întocmirea planurilor de apărare specifice; c) avizează planurile de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale municipale, orăşeneşti şi comunale, în vederea aprobării de către preşedintele Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta; d) coordonează tehnic acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale în teritoriu, aplicând prevederile din planurile de apărare împotriva inundaţiilor, planurilor de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale, precum şi a planurilor de restrictii în perioade deficitare, asigurând legăturile cu Comitetul ministerial şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenta din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu Direcţiile de Ape şi Comitetele judeţene situate în amonte şi în aval, conform sistemului informaţional operativ; e) asigura consultanţa de specialitate, în cadrul Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta, pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii şi completării stocurilor de materiale şi mijloace de apărare pentru situaţii de urgenta generate de inundaţii, gheturi şi poluari accidentale, pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare proprii, precum şi pentru întreţinerea albiilor cursurilor de apa pe raza localităţilor; f) asigura, prin Centrul operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor în colaborare permanenta cu Centrul operational al Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în timpul situaţiilor de urgenta, rapoartelor de sinteza, după încetarea acestora, precum şi transmiterea lor la Centrul operativ din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi la Centrul operativ al Direcţiei de Ape, care transmite la Centrul operativ al Administraţiei Naţionale "Apele Române"; g) asigura, în colaborare cu Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenta, organizarea şi desfăşurarea la nivel judeţean a exerciţiilor de simulare pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populaţiei, a fluxului primar de informare în caz de poluari accidentale, precum şi pentru instruirea administraţiei publice locale asupra managementului tipurilor de risc specifice; h) asigura organizarea anuală a acţiunii de verificare a stării tehnice şi functionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor precum şi urmărirea realizării măsurilor şi lucrărilor stabilite cu aceasta ocazie; i) participa, în comisia stabilită de Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenta, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de inundaţii din revarsari de cursuri de apa, scurgeri de pe versanţi, accidente la construcţii hidrotehnice, seceta hidrologica şi poluari accidentale.Centrul operational al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta judeţean are următoarele atribuţii principale: a) efectuează activităţi de analiza, evaluare şi sinteza referitoare la situaţiile de urgenta din competenţa; b) monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenta şi informează operativ, când este cazul, preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenta şi celelalte organisme abilitate sa întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie, propunand, în condiţiile legii, instituirea stării de alerta; c) elaborează conceptia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi conceptia de acţiune în situaţii de urgenta, conform reglementărilor interne, emise în baza raspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite; d) face propuneri comitetului pentru situaţii de urgenta, respectiv Comitetului Naţional, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivă şi de intervenţie în situaţii de urgenta; e) urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenta şi a planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri; f) asigura transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu Centrul Operational Naţional, centrele operative cu funcţionare permanenta, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenta, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor; g) centralizează solicitarile privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenta, şi le înaintează organismelor abilitate să le soluţioneze; h) asigura transmiterea mesajelor de înştiinţare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează şi către autorităţile locale; i) evalueaza consecinţele probabile ale surselor de risc; j) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenta date în competenţa; k) desfăşoară activităţi în domeniul primirii şi acordării asistenţei internaţionale, al medicinii de urgenta a dezastrelor, al asistenţei psihologice şi religioase; l) îndeplineşte alte atribuţii, conform reglementărilor interne, emise în baza prevederilor legale.LISTA ministerelor şi instituţiilor publice în cadrul cărora se constituie şi funcţionează centre operationale sau centre operative pentru situaţii de urgenta cu activitate permanenta1. Ministerul Administraţiei şi Internelor, în cadrul:● Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta;● Serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta.2. Ministerul Apărării Naţionale3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului5. Ministerul Economiei şi Comerţului6. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale7. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor8. Ministerul Sănătăţii9. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei10. Serviciul Roman de Informaţii11. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale12. Serviciul de Protecţie şi Paza13. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale  +  Anexa 1.4 CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNIConform Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, a Ordonanţa de urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005 şi Legii nr. 107/1996 - Legea Apelor cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţii următoarele fapte:1) neincluderea măsurilor de protecţie civilă în programele de dezvoltare economico-socială sau în proiectele de buget;2) neorganizarea serviciilor de urgenta voluntare sau neasigurarea inzestrarii şi a pregătirii profesionale a acestora;3) neintocmirea planurilor de intervenţie sau a altor documente operative de răspuns în situaţii de urgenta ori neasigurarea punerii acestora în aplicare la declanşarea situaţiilor de urgenta;4) neasigurarea înştiinţării, a avertizarii, a alarmarii sau a evacuarii populaţiei în situaţii de urgenta;5) neasigurarea identificarii, a monitorizarii şi a evaluării factorilor de risc generatori de evenimente periculoase sau nestabilirea măsurilor de protecţie împotriva efectelor negative ale acestora;6) neasigurarea inzestrarii, a dotării şi a echiparii cu mijloace tehnice de protecţie civilă, precum şi nementinerea în stare de operativitate a acestora;7) nesolicitarea avizelor, a acordurilor sau a autorizaţiilor privind protecţia civilă ori neîndeplinirea măsurilor şi a condiţiilor prevăzute în acestea;8) neelaborarea regulamentelor, a normelor, a metodologiilor şi a dispoziţiilor privind protecţia civilă;9) neprevederea în documentele tehnico-economice ale investiţiilor a adaposturilor, a dotărilor şi a măsurilor de utilitate publică privind protecţia civilă sau nerealizarea la termen a acestora;10) nementinerea adaposturilor publice de protecţie civilă în buna stare de utilizare pe timpul situaţiilor excepţionale, corespunzătoare destinaţiilor acestora;11) neparticiparea la instruirile, exerciţiile şi aplicatiile de pregătire privind protecţia civilă;12) neanuntarea sau neinformarea despre evenimentele periculoase produse sau privind măsurile de protecţie civilă luate ori necesar a fi luate;13) folosirea în alte scopuri a mijloacelor tehnice de protecţie civilă cu destinaţie publică;14) interzicerea accesului personalului şi al mijloacelor tehnice ale serviciilor de urgenta în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale specifice;15) neconstituirea rezervelor de resurse tehnico-materiale necesare protecţiei civile, prevăzute în planurile specifice;16) neîndeplinirea funcţiilor de sprijin stabilite pe timpul situaţiilor de urgenta;17) accesul persoanelor neautorizate pe timpul situaţiilor de urgenta în zonele afectate, interzise accesului şi care sunt delimitate şi marcate corespunzător;18) necompensarea contravalorii serviciilor prestate pe timpul situaţiilor de urgenta;19) neîndeplinirea măsurilor stabilite pentru asigurarea condiţiilor de supravietuire a populaţiei afectate;20) neconstituirea comitetelor pentru situaţii de urgenta;21) neconstituirea centrelor operative pentru situaţii de urgenta;22) neelaborarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenta specifice tipurilor de riscuri;23) neelaborarea planurilor pentru asigurarea resurselor necesare gestionării situaţiilor de urgenta;24) neintocmirea planurilor de evacuare;25) neintocmirea planurilor de intervenţie şi de cooperare;26) netransmiterea mesajelor de avertizare a populaţiei despre declararea stării de alerta în cazul situaţiilor de urgenta sau pentru evacuare;27) exploatarea sau întreţinerea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele, fără respectarea prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor;28) extragerea agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor, de pe plaja sau de pe faleza marii, fără aviz sau autorizaţie de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestora;29) amplasarea în albii majore de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinţe, fără avizul de amplasament, precum şi fără avizul sau autorizaţia de gospodărire a apelor sau fără respectarea măsurilor de protecţie împotriva inundaţiilor;30) neintretinerea corespunzătoare a malurilor sau a albiilor în zonele stabilite de către cei cărora li s-a recunoscut un drept de folosinţă a apei sau de către deţinătorii de lucrări;31) depozitarea în albii sau pe malurile cursurilor de apa, ale canalelor, lacurilor, baltilor şi pe faleza marii, pe baraje şi diguri sau în zonele de protecţie a acestora a materialelor de orice fel;32) inexistenta planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, la nivel de obiectiv, precum şi nerespectarea acestora şi a planurilor locale de apărare;33) obturarea sau blocarea, sub orice formă, precum şi scoaterea din funcţiune, în orice mod, a construcţiilor şi instalaţiilor de descărcare a apelor mari;34) plantarea, taierea ori distrugerea arborilor, arbustilor, tufelor, a culturilor perene şi puietilor din albiile cursurilor de apa, din cuvetele lacurilor de acumulare şi de pe malurile lor sau de pe baraje, diguri şi din zonele de protecţie a acestora;35) plantarea de stâlpi pe baraje şi diguri, fără avizul de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia;36) pasunatul în zonele de protecţie a cursurilor de apa;37) distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a statiilor de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea;38) instalarea de conducte, cabluri, linii aeriene prin, peste sau sub albii ale râurilor, diguri, canale, conducte, baraje sau alte lucrări hidrotehnice ori în zonele de protecţie a acestora, fără avizul de gospodărire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia, ori fără notificarea unor astfel de activităţi;39) circulaţia cu vehicule, trecerea cu animale sau staţionarea acestora pe baraje, diguri sau canale, cu excepţia locurilor anume destinate în acest scop sau pentru intervenţii operative;40) întreţinerea necorespunzătoare a lucrărilor de captare, acumulare şi distribuţie a apei, a lucrărilor de protecţie a albiilor şi malurilor, a celor de prevenire şi combatere a acţiunii distructive a apelor;41) inexistenta dispozitivelor sau a aparaturii de urmărire a comportării în timp a lucrărilor hidrotehnice şi de alarmare în caz de pericol;42) neaducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse anterior, precum şi a solicitărilor legale ale Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi ale Administraţiei Naţionale "Apele Române";43) neparticiparea la acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor, de combatere a secetei sau a altor calamitati naturale.Aceste contravenţii se sancţionează cu amendă, conform prevederilor legilor mai sus menţionate.Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul Inspectoratului General, Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, al serviciilor publice comunitare profesioniste şi al unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" cu atribuţii de îndrumare şi control.  +  Anexa 1.5 CONŢINUTUL PLANULUI JUDEŢEAN DE APĂRARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR, FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE, ACCIDENTELOR LA CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE ŞI POLUARILOR ACCIDENTALE AL COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENTAPlanul de apărare al comitetului judeţean reprezintă o sinteza a planurilor comitetelor şi ale obiectivelor, a planurilor sistemelor hidrotehnice şi a planurilor de avertizare-alarmare în aval de baraje.Planul judeţean corelează elementele tehnice, organizatorice şi informationale ale planurilor locale aprobate de preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta şi va avea următorul conţinut:1. ordinul prefectului de constituire a Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta şi a Grupului de suport tehnic;2. componenta nominală a Comitetului judeţean şi a Grupului de suport tehnic, cu telefoanele (fix şi mobil) de la serviciu şi domiciliu, fax, adresele de e-mail;3. un scurt memoriu de prezentare a judeţului, care să cuprindă: localităţile afectate de inundaţii, atât din revarsari ale cursurilor de apa, cat şi din scurgeri de pe versanţi, precum şi situaţia apărării acestora cu lucrări corespunzătoare sau nu clasei de importanţa actuala, a obiectivelor aparate, cuprinse într-un tabel;Într-un tabel întocmit pe verso celui menţionat mai sus se vor prezenta măsuri de observare şi intervenţie la fiecare din marimile caracteristice de apărare şi zonele stabilite pentru inundare dirijata în situaţii deosebite, pentru apărarea unor localităţi şi obiective, luate la nivel judeţean.Caracterizarea fizico-geografică şi regimul hidrometeorologic se vor prezenta foarte pe scurt menţionându-se zonele despadurite unde se produc violenţe scurgeri de pe versanţi, cu afectarea de obiective, zone în care s-au produs ploi cu intensitati excepţionale, debite istorice înregistrate pe cursurile de apa din judeţ.4. schema sinoptica a sistemului informaţional hidrometeorologic şi operativ pentru judeţ, care va cuprinde: staţiile pluviometrice, hidrometrice, meteorologice şi hidrologice, centrele meteorologice regionale, Centrul operativ al Direcţiei de Ape, Centrul operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor, unităţile teritoriale ale S.C. HIDROELECTRICA S.A., ale ANIF, comitetele locale, cu legăturile între acestea şi Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenta şi cu Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenta. Schema sinoptica va cuprinde şi legătură cu Comitetul ministerial şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenta, cu comitetele judeţene invecinate, precum şi, după caz, cu organele de apărare din ţările vecine;5. tabelul-tip cuprinzând elementele tehnice de apărare ale comitetelor locale, care va cuprinde:- numărul curent;- comitetul local;- localizarea hidrografica, curs de apa (toate cursurile de apa de pe raza localităţii permanente şi nepermanente);- numere de telefon, fax, de la primării, posturi de poliţie, şcoli;- amplasament statie hidrometrica locală;- marimi locale de apărare (CA, CI, CP, Faze de apărare la diguri);- amplasament statia pluviometrica sau hidrometrica avertizoare (zonala);- valorile caracteristice de avertizare zonale (niveluri sau precipitatii), aferente marimilor de atenţie, inundaţii şi de pericol;- timpul mediu de concentrare a precipitatiilor periculoase de la postul pluviometric la obiectiv sau timpul de propagare a viiturii de la statia hidrometrica avertizoare până la comitetul local;- obiective aflate în zone de risc la inundaţii;- construcţiile hidrotehnice cu rol de apărare existente;- probabilitatea de inundare normata şi reală;6. tabelul cuprinzând formatiile de intervenţie constituite la nivel judeţean pentru sprijinirea comitetelor locale pentru situaţii de urgenta;7. tabelul cuprinzând mijloacele de intervenţie disponibile la comitetul judeţean cu indicarea unităţii care le deţine (adresa, telefonul);8. tabelul cuprinzând stocul de materiale şi mijloace de apărare existent la nivelul judeţului, obţinut prin însumarea stocurilor existente la unităţile deţinătoare de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare şi la comitetele locale;9. benzile inundabile pe cursurile de apa pentru debite cu asigurări de 1%, sau pentru debite maxime istorice cunoscute, cu amplasarea localităţilor, obiectivelor importante, construcţiilor hidrotehnice existente, statiilor hidrometrice, sediilor sistemelor hidrotehnice şi a cantoanelor de exploatare cu magazii de materiale, zonelor stabilite pentru inundare dirijata, etc. (scara 1:25.000 sau 1:50.000);10. profilurile longitudinale şi transversale prin diguri şi baraje, care vor conţine: nivelul coronamentului proiectat şi existent, nivelul maxim de calcul, nivelurile maxime produse, punctele critice (trecerile prin dig, zonele cu grifoane, infiltratii, zonele lipsite de perdele de protecţie, zonele cu eroziuni active de mal), cota terenului în incinta şi în exteriorul incintei, mirele locale cu cota "0" a mirei, nivelurile corespunzătoare celor trei faze de apărare, anul execuţiei profilurilor şi sistemul de referinţa;11. harta judeţului (scara 1:200.000), cu amplasarea comitetelor locale prin numerotarea lor conform tabelului;12. planul de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale - secţiunea aferentă judeţului;13. planul de restrictii şi folosirea apei în perioade deficitare - secţiunea aferentă judeţului.Planul judeţean de apărare cuprinde distinct planurile de avertizare-alarmare a populaţiei, a obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la construcţii hidrotehnice, şi planurile de apărare a sistemelor hidroameliorative de la Dunăre.Planul judeţean de apărare se întocmeşte prin grija Sistemului de Gospodărire a Apelor, se aproba din punct de vedere organizatoric de către prefectul judeţului, se verifica de către Centrul operativ al Comitetului ministerial şi se aproba de către preşedintele Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenta.  +  Anexa 1.6 CONŢINUTUL PLANULUI DE AVERTIZARE-ALARMARE A POPULAŢIEI, OBIECTIVELOR ECONOMICE ŞI SOCIALE SITUATE ÎN AVAL DE LACURI DE ACUMULARE, ÎN CAZ DE ACCIDENTE LA CONSTRUCŢII HIDROTEHNICESe întocmesc planuri de avertizare-alarmare la toate barajele care îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile: înălţimea de la talveg la coronament mai mare de 10 m, un volum mai mare de 10 milioane m3, existenta în aval a localităţilor şi obiectivelor la distanţe mai mici de 10 km de secţiunea barajului.Se întocmesc planuri de avertizare-alarmare şi pentru barajele mai mici de 10 m şi cu un volum mai mic de 10 milioane m3 şi pentru alte construcţii hidrotehnice, dacă prin avarierea lor pot produce pierderi de vieţi omeneşti şi importante pagube materiale în localităţile sau la obiectivele situate în aval.Conţinutul-cadru al planului este următorul:A. Foaia de capăt pe care se vor menţiona:- Titlul: Plan de avertizare-alarmare în caz de accident la barajul ........, construcţia hidrotehnica ..........- Avizat:Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenta;Administraţia Naţionala "Apele Române" - Direcţia Apelor ... (pentru barajele terţilor);Administraţia Naţionala "Apele Române" - pentru barajele din administrare- Aprobat:Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenta;Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenta - Preşedinte - Ministrul Mediului şi Gospodăririi Apelor;- Întocmit:- Deţinătorul/administratorul acumularii (barajului);- Proiectant;- Perioada de valabilitate a planului (10 ani).B. Piese scrise:1. descrierea amenajării şi a barajului care realizează retentia;2. ipoteze de avariere luate în considerare la calculul zonelor inundabile;3. descrierea sistemului informaţional, inclusiv a celui de avertizare sonora;4. situaţiile şi decizia de declansare a sistemului de alarma. Responsabilităţi privind luarea deciziei de alarmare pe cele trei trepte de periculozitate (numele responsabililor, telefoane de contact - fix şi mobil);5. căile de transmitere a deciziilor, responsabilităţile şi modul de actionare a sistemului de alarmare. Localităţile din aval, în care exista sisteme de avertizare, tipul de semnal pentru diferite situaţii critice, locurile unde sunt afişate pentru populaţie, deciziile, măsurile, obligaţiile autorităţilor publice locale şi cele ale cetăţenilor;6. măsuri ce se iau la atingerea pragurilor critice. Măsuri de protecţie a populaţiei împotriva undelor de rupere: evacuarea şi dispersarea în zone neinundabile, protecţia împotriva intemperiilor, asistenţa medicală, asigurarea cu materiale şi alimente etc.C. Materiale grafice:- tabelul cu comitetele locale pentru situaţii de urgenta din aval de baraje. Se vor preciza persoanele responsabile pentru declanşarea sistemelor de avertizare din localităţi, luarea deciziilor de evacuare şi de salvare a populaţiei şi bunurilor, precum şi permanentele unde se transmit avertizari şi alarmari la comitetele locale pentru situaţii de urgenta din aval, primării, poliţie, protecţie civilă (adresele, numerele de telefon - fix şi mobil, de la serviciu şi de la domiciliu).  +  Anexa 1.7 CONŢINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE CE SE TRANSMIT ZILNIC PE TIMPUL PRODUCERII FENOMENELOR PERICULOASERapoartele operative se transmit zilnic de către Comitetele locale (primării) şi de la centrele operative ale unităţilor judeţene ce monitorizează efecte ale fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, la Comitetele judeţene (Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenta) şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor şi de la Comitetul judeţean, prin Grupul de suport tehnic, la Centrul Operativ din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor - pe timpul producerii fenomenelor periculoase.Rapoartele operative vor cuprinde:1. modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantităţi cumulate de precipitatii căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora, cantităţi totale de precipitatii cumulate cu echivalentul în apa al stratului de zapada existent, revarsari cursuri de ape, blocaje gheturi, scurgeri de pe versanţi, caderi de grindina, furtuna, caderi masive de zapada, marimi caracteristice de apărare atinse, debite maxime înregistrate, comparatia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice), pe unităţi administrative şi râuri, de la un raport la altul;2. situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic);Model
  Nr. crt. Municipiul, oraşul, comuna/localităţi apartinatoare/bazin hidrografic Obiective afectate Cauzele afectării
  1. Comuna ............ victime omeneşti - nr. case din care ● distruse ● avariate - nr. anexe gospodăreşti - nr. obiective socio- economice (se menţionează şcoala, grădiniţa, spitalul, biserica, etc.) - nr. poduri şi podeţe - km DN - km DJ+DC - km drum forestier - ha teren agricol - km reţele de alimentare cu apa - nr. fantani - animale moarte - nr. construcţiilor hidrotehnice (denumirea lor şi deţinătorul) - reţele electrice - reţele telefonice - revarsare rau, parau, vale nepermanenta (nominalizarea lui) ...., - blocaje de gheturi - scurgeri de pe versanţi - baltiri, ape interne - grindina, furtuna, caderi masive de zapada, depuneri de gheaţa şi chiciura, etc. - rupere dig rau, avariere baraj, etc. - etc.
  3. colaborarea cu ţările vecine în conformitate cu Regulamentele comune;4. măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenta generate de riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forte de intervenţie care acţionează, evacuarea populaţiei, cazare, alimentarea cu apa potabilă a sinistratilor şi obiecte de prima necesitate, modul de exploatare şi de comportare a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, volume acumulate în acumularile permanente şi nepermanente, manevrele efectuate la baraje şi derivatii de ape mari, modul de funcţionare al statiilor de pompare pentru desecare, capacitatea acestora de evacuare, probleme intampinate în aplicarea deciziilor, etc.;5. măsuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (taierea controlată a digurilor, evacuarea apelor din incinte, etc.);6. construcţii hidrotehnice afectate;7. valoarea preliminară a pagubelor stabilită de Comitetele pentru situaţii de urgenta.Rapoartele operative se transmit zilnic de către Comitetele locale (primării) şi de Centrele operative ale unităţilor judeţene ce monitorizează efecte ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase, la Comitetele judeţene (Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenta) şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor - în situaţiile de urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale.Rapoartele operative sunt semnate de către preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenta (primarul localităţii).După acelaşi model se întocmesc şi Rapoartele operative care se transmit prin grija Grupului de suport tehnic din cadrul Comitetului judeţean la Centrul Operativ din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. Aceste Rapoarte operative sunt semnate de către şeful Grupului de suport tehnic.Rapoartele operative întocmite la nivel judeţean vor cuprinde pagubele produse pe fiecare unitate administrativă (comuna, oraş, municipiu), precum şi centralizarea acestora pe tipuri de obiective afectate şi vor fi transmise până la revenirea la situaţia normală.Modelul rapoartelor operative solicitat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor este următorul:
  *Font 7*
      DE ACORD
      ────────
        PREFECTUL JUDEŢULUI ________________
        Semnatura
      INFORMAŢII SOLICITATE ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR SITUAŢII DE URGENTA:
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────┐│1. Judeţul │ = │ │├───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │evacuate │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │salvate │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │izolate │ = │ ││2. Numărul de persoane ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │dispărute │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │decedate (nominal - numele şi pren. │ │ ││ │pers. decedate, vârsta, localit. unde a│ = │ ││ │decedat şi cauza decesului) │ │ │├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │afectate │ = │ ││ ├───────┬───────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │acces la drumuri publice │ = │ ││ │ ├───────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │acces la alim. cu energ. el. │ = │ ││3. Localităţi (numeric) │ ├───────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │izolate│acces la alim. cu gaze naturale│ = │ ││ │ ├───────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │acces la alim. cu apa potabilă │ = │ ││ │ ├───────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │acces la reţele de telefonie │ = │ │├─────────────────┬─────────────┼───────┴───────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │avariate/afectate │ = │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │Locuinţe │distruse │ = │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │în pericol de prabusire │ = │ ││ ├─────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │Gospodării şi│avariate/afectate │ = │ ││ │anexe ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │distruse │ = │ ││ ├─────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │Obv. soc. ec.│afectate - vor fi defalcate pe şcoli, │ = │ ││ │ │grădiniţe, spitale, biserici, alte obv.│ │ ││ ├─────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │arabil │ = │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │Terenuri │păşuni şi fanete │ = │ ││ │afectate (ha)├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│4. Localităţi │ │păduri │ = │ ││(nominal) │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │rupturi/doboraturi mat. lemnos (mc) │ = │ ││ ├─────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │reţele electrice (km) │ = │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │nr. posturi de transformare │ = │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │reţele gaze naturale (km) │ = │ ││ │Utilităţi ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │afectate │reţele de apa potabilă (km) │ = │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │reţele de canalizare (km) │ = │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │reţele de telefonie (km) │ = │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │nr. fantani │ = │ │├─────────────────┴─────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │diguri afectate/rupte │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│5. Construcţii hidrotehnice │nr. baraje afectate │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │apărare maluri (km) │ = │ │├───────────────────────────────┼───────────┬───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │blocate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi││ │Autostrăzi ├───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │se circula cu dificultate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi││ ├───────────┼───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │Drumuri │blocate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi││ │naţionale ├───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │se circula cu dificultate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi││ ├───────────┼───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │Drumuri │blocate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi││ │judeţene ├───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │se circula cu dificultate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi││6. Cai de comunicaţii ├───────────┼───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │Drumuri │blocate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi││ │comunale ├───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │se circula cu dificultate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi││ ├───────────┼───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │Cai │blocate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi││ │feroviare ├───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │ │se circula cu dificultate │ = │Nr. total (enumerare)/km afectaţi││ ├───────────┴───────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │Poduri afectate │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │Podeţe afectate │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │Traversari pietonale afectate │ = │ │├───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│7. Animale moarte │ = │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│8. Alte situaţii │ = │ │├───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │de evacuare │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │de salvare │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │paza bunuri │ = │ ││9. Misiuni şi activităţi ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │restrictionarea circulaţiei │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │transport/distribuire ajutoare │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │asigurare ordine publică │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │altele │ = │ │├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │poliţie │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │jandarmi │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │poliţie de frontieră │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│10. Forte şi mijloace ale │situaţii de urgenta │ = │ ││Ministerului Administraţiei şi ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│Internelor │autoturisme │ = │ ││ (pe categorii de personal) ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │autospeciale │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │barci │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │elicoptere │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │alte mijloace │ = │ │├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │militari │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │auto │ = │ ││11. Forte şi mijloace ale ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│Ministerului Apărării Naţionale│barci │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │elicoptere │ = │ ││ ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │altele │ = │ │├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │forte │ = │ ││12. Alte structuri ├───────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤│ │mijloace │ = │ │└───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────┘    NOTĂ: Situaţia centralizatoare pe judeţ va fi însoţită de situaţii          centralizatoare pentru fiecare localitate afectată după acelaşi          format, sub semnatura primarului.    ŞEFUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENTA                                AL JUDEŢULUI ..................                                     GRADUL                                           SEMNATURA
   +  Anexa 1.8 CONŢINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZA privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentaleDin judeţul ........... perioada ...........Rapoartele de sinteza se întocmesc de către Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenta şi se transmit Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenta, în termen de maxim 30 de zile de la producerea fenomenelor.Rapoartele de sinteza se întocmesc pe baza constatărilor efectuate la nivelul comitetelor locale de către comisii numite de primari şi validate de către comisiile de specialitate pe domenii (construcţii, agricol, drumuri, reţele electrice, telefonice, edilitar-gospodăreşti etc.), numite de prefecţi. Din aceste comisii vor face parte şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale "Apele Române" (Sisteme de Gospodărire a Apelor sau Sisteme Hidrotehnice).Raportul de sinteza va conţine:1. evoluţia fenomenelor hidrometeorologice în raport cu marimile caracteristice de apărare (cantităţi de precipitatii căzute - precipitatii maxime înregistrate şi precipitatii cumulate care au condus la inundaţii, cursurile de apa pe care s-au produs, niveluri atinse în raport cu marimile caracteristice de apărare, debite maxime înregistrate, comparatia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, viteze ale vantului, diametrul maxim al grindinei, grosimi maxime ale stratului de zapada, etc.), precum şi producerea şi evoluţia poluarii accidentale;2. organizarea şi desfăşurarea acţiunilor operative de apărare (măsuri preventive, măsuri de intervenţie operativă, măsuri de evacuare, forte şi unităţi care au acţionat, funcţionarea fluxului informaţional de avertizare-alarmare a populaţiei, funcţionarea fluxului informaţional cu ţările vecine);3. efectele fenomenelor hidrometeorologice, poluarilor accidentale - pagube fizic şi valoric, cuprinse într-un tabel întocmit după modelul de mai jos:Model:
  *Font 9*
  ┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│Municipiul, oraşul,│ Obiective afectate │ ││ comuna/localităţi ├───────────────────────────┬──────────────┤ Cauzele afectării ││ apartinatoare │ fizic │ valoric │ ││ │ │ (mil. lei) │ │├───────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤│Comuna ............│- victime omeneşti │ │- revarsare rau, parau, ││ │- nr. case din care │ │vale nepermanenta ││ │● distruse │ │(nominalizarea lui) .... ││ │● avariate │ │- blocaje de gheturi ││ │- nr. anexe gospodăreşti │ │- scurgeri de pe versanţi││ │- nr. obiective socio- │ │- baltiri, ape interne, ││ │economice (se menţionează │ │etc. ││ │şcoala, grădiniţa, │ │- evacuari din lacuri de ││ │spitalul, biserica, etc.) │ │acumulare ││ │- nr. poduri şi podeţe │ │- grindina, furtuna, ││ │- km DN │ │caderi masive de zapada, ││ │- km DJ+DC │ │depuneri de gheaţa şi ││ │- km drum forestier │ │chiciura, etc. ││ │- ha teren agricol │ │- rupere dig rau, ││ │- km reţele de alimentare │ │avariere baraj, etc. ││ │cu apa │ │- etc. ││ │- nr. fantani │ │ ││ │- animale moarte │ │ ││ │- nr. construcţiilor │ │ ││ │hidrotehnice (nominalizare:│ │ ││ │dig, rau ... reg. rau, etc.│ │ ││ │deţinător) │ │ ││ │- reţele electrice │ │ ││ │- reţele telefonice │ │ │├───────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┤│TOTAL JUDEŢ │victime omeneşti │ │Valoare (mil. lei) ││Nr. total │- nr. case din care │ │ ││localităţi afectate│● distruse │ │ ││ │● avariate │ │ ││ │- nr. anexe gospodăreşti │ │ ││ │- nr. obiective socio- │ │ ││ │economice │ │ ││ │- nr. poduri şi podeţe │ │ ││ │- km DN │ │ ││ │- km DJ+DC │ │ ││ │- km drum forestier │ │ ││ │- ha teren agricol │ │ ││ │- km reţele de alimentare │ │ ││ │cu apa │ │ ││ │- nr. fantani │ │ ││ │- animale moarte │ │ ││ │- nr. construcţiilor │ │ ││ │hidrotehnice │ │ ││ │- reţele electrice │ │ ││ │- reţele telefonice │ │ │└───────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────┘Pierderile de vieţi omeneşti se vor menţiona nominal, cu specificarea împrejurărilor în care au survenit;4. comportarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, modul în care s-a acţionat în raport cu prevederile regulamentelor de exploatare, volume acumulate în lacuri de acumulare care au condus la atenuarea undei de viitura, modul de funcţionare al statiilor de pompare pentru desecare.La Raport se va anexa "Situaţia construcţiilor hidrotehnice afectate de viituri" după modelul de mai jos:Model:
  Denumirea construcţiei/deţinător Valoare (mil. lei) Propuneri de resurse financiare pt. refacere
  ANAR .................... Primării ................ ANIF - buget de stat - buget local - surse proprii ale deţinătorilor
  5. concluzii şi aprecieri, cu propuneri de imbunatatire a activităţii de apărare şi a sistemului informaţional decizional, a planurilor de apărare şi a regulamentelor de exploatare, propuneri de lucrări noi cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, posibilităţi de realizare a acestora (surse de finanţare);6. raportul se semnează de către preşedintele Comitetului judeţean, şeful Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta şi de către şeful Grupului de suport tehnic.Modelul rapoartelor sinteza (de evaluare) solicitat de către Ministerul Administraţiei şi Internelor este următorul:RAPORT privind efectele inundaţiilor şi al alunecarilor de teren produse în perioada ................................1. EVALUARE PAGUBE1.1. - Infrastructura
  1.1.1. Apărare inundaţii
  1.1.1.1. Diguri (km.)
  1.1.1.2. Apărări de maluri (km.)
  1.1.1.3. Baraje (nr.)
  1.1.2. Drumuri
  1.1.2.1. Drumuri naţionale (km.)
  1.1.2.2. Drumuri judeţene (km.)
  1.1.2.3. Drumuri comunale (km.)
  1.1.2.4. Străzi (km.)
  1.1.3. Poduri, podeţe şi traversari pietonale
  1.1.3.1. Poduri (nr.)
  1.1.3.2. Podeţe (nr.)
  1.1.3.3. Traversari pietonale (nr.)
  1.1.4. Cai ferate (km.)
  1.1.5. Reţele, utilităţi publice
  1.1.5.1. Reţele alimentare cu apa (km.)
  1.1.5.2. Reţele canalizare (km.)
  1.1.5.3. Reţele electrice (km.)
  1.1.5.4. Reţele transport gaze naturale (km.)
  1.1.5.5. Reţele comunicaţii (nr. cabluri fibra optica)
  1.1.5.6. Surse de apa (fantani - nr.)
  1.1.6. Uzine apa (nr.)
  Staţii de epurare (nr.)
  Staţii reglare gaz (nr.)
  1.2. - Agricultura
  Produs Hectare
  1. Grâu, secara
  2. Porumb
  3. Orz, orzoaica
  4. Floarea soarelui
  5. Alte culturi
  6. Total suprafaţa cultivată
  7. Păşuni şi fanete
  8. Ogoare
  Total
  1.3. - Silvicultura
  1.3.1. Drumuri forestiere (km.)
  1.3.2. Poduri şi podeţe forestiere (nr.)
  1.3.3. Plantaţii şi pepiniere (ha.)
  1.3.4. Puieţi forestieri distrusi (buc.)
  1.3.5. Material lemnos (mc.)
  1.3.6. Rupturi şi doboraturi (mc.)
  1.3.7. Baraje corectare torenţi (nr.)
  1.4. - Imobile
  Număr
  1.4.1. Case - avariate/afectate - distruse - case în pericol de prabusire
  1.4.2. Anexe gospodăreşti - avariate - distruse
  1.4.3. Obiective socio-economice, din care: - şcoli - grădiniţe şi cămine - spitale - dispensare medicale - biserici
  1.4.4. Alte obiective
  2. - EVALUARE COSTURI RECONSTRUCŢIE
  Nr. crt. Instituţia/obiective afectate Valoare (mii lei RON)
  TOTAL GENERAL
  1. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Total, din care: - infrastructura - case avariate/afectate (nr. ) - case distruse (nr. ) - case în pericol de prabusire (nr. )
  2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Total, din care: - agricultura (ha) - silvicultura (ha) - îmbunătăţiri funciare (ha)
  3. Ministerul Educaţiei şi Cercetării (nr. şcoli şi nr. grădiniţe afectate)
  4. Ministerul Mediului şi Gospodariri Apelor (lucrări de apărare împotriva inundaţiilor: diguri, baraje şi apărări de mal)
  5. Ministerul Culturii şi Cultelor (nr. lacasuri de cult şi nr. obiective de patrimoniu naţional cultural)
  6. Ministerul Administraţiei şi Internelor - Total, din care:
  - reţele de alimentare cu apa (km.)
  - uzine de apa (nr.)
  - staţii de epurare a apei (nr.)
  - reţele de canalizare (km.)
  - fantani şi puţuri de adancime (nr.)
  - drumuri judeţene (km.)
  - drumuri comunale (km.)
  - străzi comunale (km.)
  - poduri (nr.)
  - podeţe (nr.)
  - cheltuieli de urgenta pentru intervenţie, recuperare şi reabilitare
  7. Ministerul Sănătăţii
  8. Ministerul Economiei şi Comerţului - Total, din care: - reţele electrice - reţele de gaze naturale
  3. - PROIECTE (Stadiul în care se afla)
  Instituţia Obiectivul Stadiul proiectului
  Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
  Ministerul Sănătăţii
  Ministerul Economiei şi Comerţului
  Ministerul Educaţiei şi Cercetării
  Ministerul Culturii şi Cultelor
  Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
  Ministerul Administraţiei şi Internelor
  4. - LUCRĂRI EXECUTATE DUPĂ INUNDATII
  Instituţia Infrastructura comunicationala (poduri, drumuri, cai ferate) Infrastructura inundaţii Altele
  Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
  Ministerul Sănătăţii
  Ministerul Economiei şi Comerţului
  Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
  Ministerul Culturii şi Cultelor
  Ministerul Apărării Naţionale
  Ministerul Administraţiei şi Internelor
  5. - ACŢIUNI ÎN DESFĂŞURARE
  5.1. Evacuare ape
  5.2. Refacere infrastructura rutiera
  5.3. Refacere infrastructura feroviara
  5.4. Refacerea sistemului de îmbunătăţiri funciare
  5.5. Refacere poduri
  5.6. Alte acţiuni
   +  Anexa 2 MANUALUL PRIMARULUIpentru managementul situaţiilor de urgenta în caz de inundaţiiPREFATAPrezentul manual se adresează primarilor în calitate de presedinti ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenta, precum şi celorlalţi membri ai acestor comitete şi reprezintă un colaj al prevederilor actelor normative în vigoare.Acest manual vine în sprijinul activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, pe care le desfăşoară primarul şi cuprinde un algoritm al activităţilor care se derulează înaintea, pe timpul şi după producerea inundaţiilor.Conţinutul lucrării reprezintă un ghid orientativ la indemana persoanelor cu funcţii de răspundere de la nivelul localităţilor care gestionează situaţiile de urgenta generate de inundaţii.Manualul cuprinde modele de raportare în vederea realizării fluxului informaţional între comitetele locale pentru situaţii de urgenta şi comitetul judeţean pentru situaţii de urgenta.În anexe este prezentat conţinutul cadru al Planului local de apărare împotriva inundaţiilor şi Normativul cadru de dotare cu materiale şi mijloace de intervenţie operativă a deţinătorilor de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi al comitetului local pentru situaţii de urgenta.Actele normative în vigoare care reglementează managementul situaţiilor de urgenta generate de inundaţii:1. Ordonanţa de Urgenta nr. 21/2004 Privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;2. Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare;3. Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;4. Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta;5. Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenta;6. Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, cu modificările şi completările ulterioare;7. Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenta;8. Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Naţionale "Apele Române";9. Ordinul comun nr. 638/420/2005 al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale.  +  Partea I PREVEDERI LEGISLATIVE  +  Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE1. GENERALITATIRiscul producerii inundaţiilor datorită ploilor abundente şi topirii bruste a zapezii se datorează, pe de o parte, caracteristicilor cursurilor de apa din România, amplasarii unor importante obiective în zone inundabile, iar pe de altă parte insuficienţei lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. Astfel de riscuri exista îndeosebi în bazinele hidrografice ale: Barladului, Siretului, Sucevei, Moldovei, Bistritei, Trotusului, Putnei şi Milcovului, Ramnicului, Buzaului, Ialomitei, Argesului şi Dâmboviţei, Teleormanului şi raului Vedea, Oltului, Jiului, Cernei, Nerei, Carasului, Timisului, Begai, Muresului, Crisurilor, Barcaului, Someşurilor, Tisei şi Viseului, Ariesului, Tarnavelor.Riscul producerii unor inundaţii bruste şi unor dezastre de proporţii, poate conduce la posibile avarii ori distrugeri ale construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor provocand pierderi de vieţi omeneşti şi mari pagube materiale.Tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenta: a) inundaţii, prin revarsarile naturale ale cursurilor de apa, datorate creşterii debitelor sau blocajelor produse de gheturi, plutitori, aluviuni şi avalanse de zapada şi prin scurgeri de pe versanţi; b) inundaţii provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice; c) fenomene meteorologice periculoase: ploi torentiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, depuneri de gheaţa, chiciura, polei, ingheturi timpurii sau tarzii, grindina şi seceta (hidrologica).Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc: a) populaţia, precum şi bunurile sale mobile şi imobile; b) obiectivele sociale; c) capacitatile productive (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele); d) barajele şi alte lucrări hidrotehnice care reprezintă surse de risc în aval, în cazul producerii de accidente; e) căile de comunicaţii rutiere, feroviare şi navale, reţelele de alimentare cu energie electrica, gaze, sursele şi sistemele de alimentare cu apa şi canalizare, staţiile de tratare şi de epurare, reţelele de telecomunicaţii şi altele; f) mediul natural (ecosisteme acvatice, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor şi altele).Gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale este o activitate de interes naţional având în vedere frecventa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.2. PREVEDERI CADRU ŞI ATRIBUŢIIPrincipiile managementului situaţiilor de urgenta sunt:● previziunea şi prevenirea;● prioritatea protecţiei şi salvării vieţii oamenilor;● respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;● asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenta de către autorităţile administraţiei publice;● transparenta activităţilor desfăşurate pentru gestionarea situaţiilor de urgenta, astfel încât acestea sa nu conducă la agravarea efectelor produse;● continuitatea şi gradualitatea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenta, de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale până la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale, în funcţie de amploarea şi de intensitatea acestora;● operativitatea, conlucrarea activa şi subordonarea ierarhica a componentelor Sistemului Naţional.Managementul situaţiilor de urgenta se realizează prin:● măsuri de prevenire şi de pregătire pentru intervenţii;● măsuri operative urgente de intervenţie după declanşarea fenomenelor periculoase cu urmări grave;● măsuri de intervenţie ulterioară pentru recuperare şi reabilitare.Prin gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale se înţelege identificarea şi monitorizarea, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, evaluarea, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc.Măsurile de limitare, inlaturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc constituie o obligaţie pentru organele administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în acest domeniu şi pentru toate persoanele juridice şi fizice, cu excepţia persoanelor cu handicap, a batranilor, copiilor şi a altor categorii defavorizate.La nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor se constituie comitete locale pentru situaţii de urgenta, formate din preşedinte (primarul), vicepreşedinte (un viceprimar), şi membrii: secretarul comunei, oraşului, sectorului sau municipiului, după caz; reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii şi operatori economici din unitatea administrativ-teritorială respectiva, precum şi manageri sau conducatori ai operatorilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenta, consultanţi.Şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenta se desfăşoară în prezenta majorităţii membrilor sau a inlocuitorilor desemnaţi. Hotărârile comitetelor pentru situaţii de urgenta se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare, care se face în baza deciziei preşedintelui comitetului.Comitetele locale au următoarele atribuţii principale:A) Conform Ordonanţei de Urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenta:● informează prin centrul operational judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind starile potenţial generatoare de situaţii de urgenta şi iminenta ameninţării acestora;● evalueaza situaţiile de urgenta produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;● declara, cu acordul prefectului, starea de alerta pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;● analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiei de urgenta;● informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate;● îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate.B) Conform Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă:● aproba organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, analizează anual şi ori de câte ori este nevoie activitatea desfăşurată şi adopta măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;● aproba planurile anuale şi de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenta;● participa, potrivit legii, la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, precum şi a serviciilor de urgenta şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu;● stabilesc, în condiţiile legii, taxe speciale pe linia protecţiei civile;● înfiinţează, în condiţiile legii şi cu avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta, centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta;● gestionează, depozitează, întreţin şi asigura conservarea aparaturii şi a materialelor de protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine;● asigura spaţiile necesare funcţionarii inspectoratelor pentru situaţii de urgenta corespunzătoare, paza şi securitatea acestora şi a centrelor operationale, precum şi spaţiile pentru depozitarea materialelor de intervenţie.La nivelul administraţiei publice locale se constituie, prin dispoziţia primarului, Centre operative pentru situaţii de urgenta cu activitate temporară.Centrele operative cu activitate temporară sunt structuri tehnico-administrative înfiinţate în scopul îndeplinirii funcţiilor specifice pe durata stării de alerta, în cazul situaţiilor de urgenta, precum şi pe timpul unor exercitii, aplicaţii şi antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situaţii. Centrele operative se constituie din personalul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale. Atribuţiile specifice ale comitetelor şi centrelor operative se prevăd în regulamentele de organizare şi funcţionare proprii instituţiilor respective, în raport cu specificul situaţiilor de urgenta gestionate şi al funcţiilor de sprijin pe care le îndeplinesc, avizate şi aprobate conform Ordonanţei de urgenta nr. 21/2004, modificată şi aprobată de Legea nr. 15/2005.Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu personalul centrelor operative este investit cu exerciţiul autorităţii publice.Centrele operative cu activitate temporară au următoarele atribuţii principale: a) centralizează şi transmit operativ la centrul operational al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenta date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia starilor potenţial generatoare de situaţii de urgenta; b) monitorizează situaţiile de urgenta şi informează Inspectoratul Judeţean şi celelalte centre operationale şi operative interesate; c) urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenta şi a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri; d) asigura transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrele operationale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgenta, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop; e) centralizează solicitarile de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenta şi fac propuneri pentru asigurarea lor; f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenta; g) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenta, prevăzute de lege şi în regulamentul-cadru.Serviciile de urgenta sunt profesioniste şi voluntare. Activitatea serviciului de urgenta este coordonata la nivel local de către primar.Serviciile de Urgenta şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta au ca scopuri principale apărarea vieţii, bunurilor şi mediului împotriva dezastrelor, precum şi realizarea măsurilor de protecţie şi intervenţie în caz de inundaţii.Cetăţenii au dreptul sa încheie contracte de voluntariat, în condiţiile legii, cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru încadrarea în serviciile de urgenta voluntare. Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare se aproba prin hotărâre a Guvernului.Personalul serviciilor de urgenta voluntare şi cetăţenii care participa la acţiuni preventive şi de intervenţie pentru limitare, recuperare şi reabilitare pe timpul situaţiilor de urgenta beneficiază de compensaţii băneşti, drepturi sociale şi alte facilităţi stabilite în Statutul personalului voluntar.Deţinătorii, cu orice titlu, de baraje şi de alte construcţii hidrotehnice a căror avariere sau distrugere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacitatile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligaţi să le întreţină, să le repare şi să le exploateze corespunzător, sa doteze aceste lucrări cu aparatura de măsura şi control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora, sa instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populaţiei în caz de pericol şi sa organizeze activitatea de supraveghere, intervenţie şi reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizaţiile de gospodărire a apelor, a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, planurilor de avertizare-alarmare a localităţilor şi a obiectivelor din aval de baraje, în caz de accidente la acestea.Evacuarea dintr-un lac de acumulare a unor volume de apa diferite de cele înscrise în regulamentul de exploatare, precum şi efectuarea la mecanismele barajului a unor manevre neprevăzute în acesta se pot face numai cu aprobarea sau din dispoziţia Administraţiei Naţionale "Apele Române".Persoanele fizice sau juridice, care au în proprietate sau în folosinţă obiective în zone ce pot fi afectate de acţiunile distructive ale apelor, de fenomenele meteorologice periculoase sau de accidentele la construcţiile hidrotehnice, au obligaţia să asigure întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a lucrărilor de apărare existente.În cazul distrugerii sau deteriorării lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau a unor construcţii hidrotehnice datorită viiturilor, deţinătorii cu orice titlu ai unor astfel de lucrări au obligaţia să le refacă sau să le repare în cel mai scurt timp posibil, fondurile necesare execuţiei putând fi asigurate din surse proprii, de la bugetul local, bugetul de stat sau din alte surse.În cazul distrugerii sau deteriorării lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau a unor construcţii hidrotehnice ca urmare a acţiunii persoanelor fizice sau juridice, acestea au obligaţia să le refacă în cel mai scurt timp, din surse proprii.În scopul asigurării stabilitatii şi integrităţii digurilor, barajelor şi a altor lucrări de apărare împotriva acţiunilor distructive ale apelor, se interzic: a) extragerea pământului sau a altor materiale din diguri, baraje sau din alte lucrări de apărare, ca şi din zonele de protecţie a acestora; b) plantarea arborilor de orice fel pe diguri, baraje şi pe alte lucrări de apărare; c) pasunarea pe diguri sau baraje, pe maluri sau în albii minore, în zonele în care sunt executate lucrări hidrotehnice şi în zonele de protecţie a acestora; d) realizarea de balastiere sau lucrări de excavare în albie, în zona captarilor de apa din rau, a captarilor cu infiltrare prin mal, a subtraversarilor de conducte sau alte lucrări de arta.Cu acordul Administraţiei Naţionale "Apele Române" sunt permise: a) depozitarea de materiale şi executarea de construcţii pe diguri, baraje şi în zona altor lucrări de apărare; b) circulaţia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje prin locuri special amenajate pentru astfel de acţiuni; c) traversarea sau strapungerea digurilor, barajelor sau a altor lucrări de apărare cu conducte, linii sau cabluri electrice sau de telecomunicaţii, cu alte construcţii sau instalaţii care pot slabi rezistenta lucrărilor sau pot împiedica acţiunile de apărare.Se interzice amplasarea în zona inundabila a albiei majore şi în zonele de protecţie de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuinţe sau anexe ale acestora.Toate acestea reprezintă prevederi legale specifice care trebuie avute în vedere la elaborarea regulamentului local de urbanism.Declararea unui areal ca zona de risc natural se face prin hotărâre a Consiliului Judeţean în baza hartilor de risc natural avizate.În zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate astfel conform legii, se instituie măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie împotriva inundaţiilor.Administraţia Naţionala "Apele Române", în vederea îndeplinirii obiectului sau de activitate, are, printre altele, şi următoarele atribuţii:- exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor, aflat în administrarea sa;- monitorizarea hidrologica, hidrogeologica şi de calitate a resurselor de apa, precum şi elaborarea diagnozelor şi prognozelor;- avertizarea şi realizarea măsurilor de prevenire, combatere şi inlaturare a efectelor inundaţiilor, prin lucrările proprii de gospodărire a apelor;- avertizarea şi participarea la aplicarea măsurilor pentru prevenirea, combaterea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor şi a poluarilor accidentale;- avizarea, autorizarea şi controlul folosintelor de apa, a lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele, indiferent de deţinător, în condiţiile legii;- asigurarea activităţii de inspecţie şi aplicarea de sancţiuni conform prevederilor legale în domeniu;- repararea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din domeniul public al statului, care se afla în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române";- refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, care se afla în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", afectate de calamitati naturale sau de alte evenimente deosebite.La nivelul instituţiilor publice locale, activitatea de protecţie civilă este condusă de către preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenta, constituite potrivit legii, iar la nivelul operatorilor economici, de către conducătorii acestora.La nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, instituţiilor publice şi al operatorilor economici cuprinşi în clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile, se încadrează personal de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile.Autorităţile administraţiei publice locale asigura stabilirea şi integrarea măsurilor de protecţie civilă în planurile şi programele de dezvoltare economico-socială ce se elaborează la nivel local şi urmăresc realizarea acestora.Măsurile şi acţiunile de prevenire din planurile de protecţie civilă se planifica şi se executa prioritar de către toate autorităţile administraţiei publice locale, potrivit competentelor acestora.Autorităţile administraţiei publice locale poarta întreaga răspundere pentru asigurarea condiţiilor de supravietuire a populaţiei afectate de urmările situaţiilor de urgenta.Asigurarea condiţiilor se realizează prin serviciile de urgenta, serviciile publice de gospodărire comunală, instituţii şi operatori economici, inclusiv prin utilizarea, în condiţiile legii, a bunurilor din rezervele de stat şi a serviciilor şi bunurilor puse la dispoziţie de organizaţii neguvernamentale române sau de comunitatile locale şi populaţia din zonele neafectate, de state şi organizaţii străine ori cu caracter internaţional.Conform Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, primarul are următoarele atribuţii principale:● propune consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă;● aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecţiei civile;● aproba planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;● propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;● participa la exerciţiile, aplicatiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă;● coordonează activitatea serviciilor de urgenta voluntare;● aproba planurile de cooperare cu localităţile invecinate şi organismele neguvernamentale;● dispune măsuri şi controlează modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora;● urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;● răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie civilă;● solicita asistenţa tehnica şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de protecţie civilă;● exercita controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;● asigura evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii de protecţie civilă, precum şi distribuirea celor primite;● coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de protecţie civilă;● stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hranirii, a cazarii şi a alimentarii cu energie şi apa a populaţiei evacuate;● dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrata;● cooperează cu primării localităţilor sau ai sectoarelor limitrofe, după caz, în probleme de interes comun;● gestionează, depozitează, întreţine şi conserva tehnica, aparatura şi materialele de protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate.Primării au următoarele atribuţii specifice pentru gestionarea situaţiilor de urgenta generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale:● asigura condiţiile de funcţionare a permanentei la primării, oficii poştale şi posturi de poliţie;● asigura mijloacele necesare înştiinţării şi alarmarii populaţiei din zonele de risc ce pot fi afectate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale;● coordonează pregătirea populaţiei pentru realizarea acţiunilor de protecţie şi intervenţie în caz de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale;● asigura întocmirea planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale;● asigura organizarea acţiunilor de limitare şi de inlaturare a efectelor inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi poluarilor accidentale, pentru salvarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, acordarea primului ajutor, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu apa şi alimente, asistenţa sanitară a persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;● stabilesc, împreună cu operatorii economici şi unităţile de profil, acţiuni şi măsuri operative pentru identificarea şi inhumarea persoanelor decedate, repunerea în stare de funcţionare a serviciilor şi utilităţilor de gospodărie comunală, transport, telecomunicaţii şi alimentare cu apa, energie electrica şi gaze naturale;● centralizează datele privind urmările inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi poluarilor accidentale şi întocmesc rapoarte operative şi de sinteza prevăzute în anexa pe care le transmit Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta şi Centrului operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor;● asigura fondurile necesare pentru constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, pentru acţiuni operative de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, întreţinerea şi repararea construcţiilor hidrotehnice proprii şi întreţinerea albiilor cursurilor de apa în zona localităţilor;● asigură realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a santurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albia majoră a cursurilor de apa, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podetelor;● urmăresc întocmirea hartilor de risc la inundaţii a localităţilor atât din revarsari de cursuri de apa cat şi din scurgeri de pe versanţi şi introducerea lor în Planurile de Urbanism General şi respectarea regimului de construcţii în zonele inundabile, conform prevederilor Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea V - Zone de risc natural.Centrul operational al Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta are următoarele atribuţii principale: a) efectuează activităţi de analiza, evaluare şi sinteza referitoare la situaţiile de urgenta din competenţa; b) monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenta şi informează operativ, când este cazul, preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenta şi celelalte organisme abilitate sa întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie, propunand, în condiţiile legii, instituirea stării de alerta; c) elaborează conceptia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi conceptia de acţiune în situaţii de urgenta, conform reglementărilor interne, emise în baza raspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite; d) face propuneri comitetului pentru situaţii de urgenta, respectiv Comitetului Naţional, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivă şi de intervenţie în situaţii de urgenta; e) urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenta şi a planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri; f) asigura transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu Centrul Operational Naţional, centrele operative cu funcţionare permanenta, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenta, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor; g) centralizează solicitarile privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenta, şi le înaintează organismelor abilitate să le soluţioneze; h) asigura transmiterea mesajelor de înştiinţare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează şi către autorităţile locale; i) evalueaza consecinţele probabile ale surselor de risc; j) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenta date în competenţa; k) desfăşoară activităţi în domeniul primirii şi acordării asistenţei internaţionale, al medicinii de urgenta a dezastrelor, al asistenţei psihologice şi religioase; l) îndeplineşte alte atribuţii, conform reglementărilor interne, emise în baza prevederilor legale.  +  Capitolul II ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN PERIOADA PREDEZASTRU1. PREGĂTIRE - PREVENIREMăsurile de intervenţie operativă se realizează în mod unitar, pe baza planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale, ce se elaborează pe judeţe, localităţi şi de către utilizatorii de apa potenţial poluatori, precum şi la obiectivele care pot fi afectate de astfel de fenomene sau accidente şi la nivel bazinal.Elaborarea planurilor de apărare se va face cu luarea în considerare a planurilor de amenajare a teritoriului şi a restrictionarii regimului de construcţii în zonele inundabile.Se elaborează:- plan de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale al comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru situaţii de urgenta prin grija primarilor.Conţinutul cadru al Planului local de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale al Comitetelor locale pentru situaţii de urgenta este prezentat în anexa nr. 2.5.Totodată, operatorii economici trebuie să aibă un plan propriu de apărare în situaţii de urgenta generate de inundaţii, pentru personalul şi patrimoniul individual.Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenta organizează, periodic, exercitii şi aplicaţii de protecţie civilă şi de intervenţii la dezastre în scopul verificării sistemului de înştiinţare şi alarmare din localităţi, instituţii publice şi operatori economici, periodic, se executa exercitii de alarmare publică.Mijloacele de alarmare specifice se instaleaza în locurile stabilite de inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenta.Evacuarea se executa pe baza planurilor întocmite în acest scop.Organizarea, pregătirea şi asigurarea forţelor, mijloacelor şi a materialelor de intervenţieComitetele locale, operatorii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase, deţinătorii de lucrări hidrotehnice, precum şi utilizatorii de apa potenţiali poluatori au obligaţia de a organiza şi asigura apărarea acestor obiective cu forte şi mijloace proprii, prevăzute din timp în planurile de apărare, adaptate la condiţiile concrete care pot aparea.Toţi factorii au obligaţia sa constituie formaţii de intervenţie nominalizate, înzestrate cu mijloace şi materiale de intervenţie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace şi materiale de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi combaterea poluarilor accidentale.Formatiile de intervenţie locale vor fi instruite de către specialişti din cadrul comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenta, pe categorii de risc, pentru cunoaşterea exactă a atribuţiilor ce le revin în diferite situaţii de urgenta.Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenta au obligaţia sa constituie formaţii dotate cu mijloace de intervenţie pentru sprijinirea Comitetelor locale, în cazul în care este depăşită capacitatea de intervenţie a acestora, potrivit legii.Comitetele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenta, împreună cu Comitetul ministerial din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor vor organiza anual simulari de fenomene hidrometeorologice periculoase, de avarii la construcţii hidrotehnice şi de poluari accidentale, pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional pentru aceste tipuri de riscuri, vor efectua exercitii aplicative pentru verificarea pregătirii formatiilor, funcţionarii sistemelor de avertizare-alarmare şi a modului de folosire a mijloacelor şi materialelor de intervenţie, precum şi instruiri ale personalului implicat în gestionarea situaţiilor de urgenta generate de tipurile de risc specifice.Deţinătorii de lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor vor efectua verificări periodice în vederea asigurării condiţiilor tehnice şi functionale corespunzătoare ale acestora.Se va verifica functionalitatea dispozitivelor hidromecanice, a aparaturii de măsura şi control, a comportării construcţiilor, precum şi buna funcţionare a sistemelor hidrometrice, de telecomunicaţie şi a surselor de energie de rezerva. De asemenea, se vor verifica existenta materialelor şi mijloacelor de intervenţie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace şi materiale de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi combaterea poluarilor accidentale, modul în care sunt depozitate şi se vor lua măsurile ce se impun în toate aceste direcţii.Comitetele locale pentru situaţii de urgenta şi deţinătorii de construcţii hidrotehnice au obligaţia să asigure instalarea şi exploatarea dispozitivelor meteorologice, hidrologice sau hidrometrice necesare cunoaşterii şi urmăririi marimilor caracteristice locale de apărare şi asigurarea corelatiei acestora cu cele zonale.Întreţinerea şi exploatarea dispozitivelor se efectuează în conformitate cu instrucţiunile aprobate de Comitetul Ministerial al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, iar transmiterea datelor şi măsurătorilor se asigura de către deţinători.Pentru asigurarea transmiterii informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor de la unităţile meteorologice şi hidrologice la Comitetele judeţene şi locale, prin planurile operative de apărare se stabilesc mijloacele de telecomunicaţii ce vor fi folosite, la care se va asigura permanenta.La judeţe permanenta va fi asigurata de către Centrele operationale din cadrul Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenta, la municipii, oraşe şi comune permanenta va fi asigurata prin grija Comitetelor locale, iar la obiectivele sociale şi economice periclitate, prin grija conducătorilor acestora.Pentru asigurarea fluxului informaţional decizional operativ între Comitetele judeţene şi locale, pot fi folosite şi mijloacele de telecomunicaţii ale posturilor de poliţie, unităţilor militare şi alte mijloace de telecomunicaţii disponibile, în condiţiile legii.Conţinutul rapoartelor operative ce se transmit zilnic de către Comitetele locale (primării) la Comitetele judeţene (Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenta) şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor pe timpul producerii fenomenelor periculoase este prevăzut în anexa nr. 2.6.Conţinutul raportului de sinteza privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluarilor accidentale este prevăzut în anexa nr. 2.7.2. ÎNŞTIINŢAREA, AVERTIZAREA ŞI ALARMAREAProtecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale se realizează printr-un ansamblu de activităţi constând în: înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare, adăpostire, evacuare şi alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice.Înştiinţarea se realizează de Inspectoratul Judeţean (municipal) pentru situaţii de urgenta sau de către serviciile de urgenta profesioniste, după caz, pe baza informaţiilor primite de la populaţie sau de la structurile care monitorizează sursele de risc.Avertizarea populaţiei se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înştiinţării primite de la structurile abilitate. Prealarmarea se realizează prin transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către autorităţi despre probabilitatea producerii unor dezastre.Alarmarea populaţiei se realizează de autorităţile administraţiei publice locale prin mijloacele specifice, pe baza înştiinţării primite de la structurile abilitate.Mijloacele de avertizare şi alarmare specifice se instaleaza în locurile stabilite de Inspectoratul judeţean (municipal) pentru situaţii de urgenta şi de serviciile de urgenta profesioniste.Mesajele de avertizare şi alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate şi gratuit prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturile şi reţelele de radio şi de televiziune, inclusiv prin satelit şi cablu, care operează pe teritoriul României, la solicitarea expresă a preşedinţilor/sefilor structurilor pentru situaţii de urgenta.Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor dezastre se executa numai cu aprobarea primarului localităţii, a conducătorului instituţiei publice sau a agentului economic implicat, după caz, ori a imputernicitilor acestora.Sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare la localităţi, instituţii publice şi operatori economici se verifica periodic prin executarea de antrenamente şi exercitii.Folosirea mijloacelor tehnice de alarmare şi alertare cu încălcarea prevederilor legale şi a normelor tehnice este interzisă.Stabilirea pragurilor de apărareStarea de alerta generata de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale se declanseaza în momentul în care se constata apariţia fenomenului periculos sau când probabilitatea de aparitie este stabilită prin prognoza.Pe parcursul gestionării situaţiilor de urgenta se pot deosebi trei etape care diferă între ele prin gradul de pericol prezentat. Ele sunt declansate la atingerea unor praguri critice (criterii de avertizare), specifice fenomenului analizat (inundaţii, fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase, comportarea în timp a construcţiilor hidrotehnice) şi care sunt precizate în instrucţiuni speciale. a) Situaţia de atenţie are semnificatia unei situaţii deosebite şi nu reprezintă neapărat un pericol.Consecinţele intrării în situaţia de atenţie sunt:● indesirea observaţiilor şi măsurătorilor care se fac pentru urmărirea fenomenului şi pentru prognoza evoluţiei sale;● verificarea construcţiilor cu rol de apărare şi urmărirea asigurării condiţiilor de scurgere a apelor mari;● informarea despre posibilitatea producerii unei poluari accidentale. b) Situaţia de alarma este caracterizată printr-o evoluţie a fenomenelor în direcţia în care poate conduce la un anume pericol (de exemplu: creşterea în continuare a nivelurilor pe cursul de apa, creşterea debitelor infiltrate prin construcţiile hidrotehnice de retenţie şi a antrenarii de materiale din corpul acestora, creşterea intensitatii precipitatiilor sau a vitezei vantului, poluari accidentale confirmate care necesita intervenţii şi altele).Declanşarea stării de alarma conduce la intrarea în situaţia operativă a comitetelor pentru situaţii de urgenta. Activităţile desfăşurate sunt atât activităţi menite sa stapaneasca fenomenul, cat şi activităţi pregătitoare pentru eventualitatea declanşării situaţiei de pericol. c) Situaţia de pericol este declansata în momentul în care pericolul devine iminent şi este necesară luarea unor măsuri excepţionale pentru limitarea efectelor inundaţiilor (evacuarea populaţiei, a animalelor, a unor bunuri materiale, măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, restrictii de circulaţie pe unele drumuri şi poduri, precum şi pe căile navigabile), precum şi pentru combaterea poluarilor accidentale cu efecte grave asupra ecosistemului (modificarea parametrilor de calitate a apei, distrugerea faunei şi ihtiofaunei, a mediului înconjurător şi altele, sau care depăşesc teritoriul de competenţa).Trecerea şi revenirea de la o stare la alta se pot face în funcţie de evoluţia fenomenelor. Marimile caracteristice de apărare împotriva inundaţiilor sunt: a) marimi zonale de avertizare, stabilite la staţiile hidrometrice şi la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitatii, niveluri sau debite; b) marimi locale de apărare, stabilite în apropierea obiectivelor, sub forma de niveluri sau debite.Posturile avertizoare fac parte din reţeaua naţionala de hidrologie şi meteorologie şi trebuie să fie amplasate la o distanta suficienta de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate măsurile necesare prestabilite prin planurile de apărare.Marimile caracteristice de apărare definite în caz de inundaţii, sunt:A. Pentru zonele indiguite ale cursurilor de apa:● cota fazei I de apărare - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;● cota fazei a II-a de apărare atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea inaltimii dintre cota fazei I şi cea a fazei a III-a de apărare;● cota fazei a III-a de apărare atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depăşirea unui punct critic.B. Pentru zonele neindiguite ale cursurilor de apa:● cota de atenţie - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza acţiunile de apărare sau de evacuare;● cota de inundaţie - nivelul la care începe inundarea primului obiectiv;● cota de pericol - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restrictii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice.C. Pentru acumulari: a) fazele I, II şi III de apărare sunt stabilite în funcţie de nivelul apei în lac şi se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenţie (NNR) şi Cota creasta deversor.D. Pentru comportarea barajelor: a) pragurile critice sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv pe baza instrucţiunilor aprobate de Comitetul Ministerial în funcţie de:- nivelul apei în lac, când acesta depăşeşte cota crestei deversorului;- atingerea unor valori limita în comportarea construcţiei astfel:● pragul de atenţie - valorile unora dintre parametri se apropie sau chiar depăşesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcţiei să fie modificată;● pragul de alerta - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluţia spre forme incipiente de cedare;● pragul de pericol - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea grava sau la ruperea construcţiei.În cazul pericolului de inundaţii prin aglomerarea gheturilor şi revarsarea apelor, se stabilesc următoarele marimi caracteristice:● faza I - atunci când gheaţa se desprinde şi sloiurile se scurg pe cursul de apa;● faza a II-a - atunci când sloiurile de gheaţa formează ingramadiri;● faza a III-a atunci când sloiurile s-au blocat formând zapoare (baraje de gheaţa).Marimile caracteristice zonale şi locale de apărare se stabilesc o dată cu întocmirea planurilor de apărare pentru fiecare obiectiv în parte şi orice modificare survenită în intervalul de valabilitate a planurilor de apărare, se pune de acord cu Direcţiile de Ape din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi se reactualizează în planurile de apărare, la toate nivelurile.Pragurile critice de apărare pentru fenomenele meteorologice periculoase se stabilesc prin instrucţiuni elaborate de către Administraţia Naţionala de Meteorologie şi se aproba de către Comitetul ministerial al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.  +  Capitolul III ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE TIMPUL PRODUCERII INUNDATIILORÎn cazul prognozarii atingerii pragurilor critice sau la atingerea intempestiva a acestora, se iau următoarele măsuri:● Comitetele locale pentru situaţii de urgenta: a) asigura permanenta la sediul primăriei în vederea primirii prognozelor şi avertizarilor hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului judeţean şi pentru transmiterea informaţiilor privind evoluţia fenomenelor periculoase, efectelor lor, măsurilor luate şi măsurilor suplimentare necesare; b) folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea cu prioritate a populaţiei şi obiectivelor aflate în zonele de risc la inundaţii din revarsari de cursuri de apa, scurgeri de pe versanţi şi accidente la construcţii hidrotehnice, asa cum sunt ele delimitate în planurile locale de apărare, precum şi a populaţiei aflate în zonele de risc pentru producerea fenomenelor meteorologice periculoase şi a poluarilor accidentale; c) declanseaza acţiunile operative de apărare în zonele periclitate, în conformitate cu prevederile planurilor de apărare aprobate, constând în principal din:● supravegherea permanenta a zonelor de risc;● dirijarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie;● suprainaltarea şi consolidarea digurilor şi a malurilor, în funcţie de cotele maxime prognozate;● evacuarea preventivă a oamenilor şi animalelor şi punerea în siguranţa a bunurilor ce nu pot fi evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare; d) iau măsuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori şi gheturi, în special în zonele podurilor rutiere şi de cale ferată, prizelor de apa, de evacuare a apei din incinte; e) asigura participarea forţelor de intervenţie alcătuite din localnici la acţiunile operative desfăşurate de specialiştii unităţilor deţinătoare de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor; f) localizeaza apele revarsate, precum şi pe cele provenite din infiltratii şi scurgeri de pe versanţi şi le dirijeaza în albiile cursurilor de apa, gravitational sau prin pompare; g) asigura surse suplimentare pentru alimentarea cu apa a populaţiei în perioadele deficitare.● Deţinătorii de lucrări de gospodărire a apelor a) aplica regulile de exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor prevăzute în regulamentele de exploatare la ape mari şi pentru perioadele deficitare; b) supraveghează continuu barajele, digurile şi instalaţiile de evacuare a apelor mari şi alte lucrări hidrotehnice şi urmăresc aparatura de măsura şi control pentru verificarea comportării lucrărilor hidrotehnice şi luarea măsurilor preventive care se impun; c) executa lucrări de intervenţie în scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrărilor hidrotehnice; d) limitează extinderea deteriorarilor de diguri sau baraje din materiale locale, prin executarea de lucrări provizorii; e) anunta obiectivele social-economice interesate asupra manevrelor ce se efectuează la construcţiile hidrotehnice şi care pot produce pagube în zonele de influenţa; f) iau măsuri de avertizare-alarmare a obiectivelor situate în zona de influenţa, în caz de pericol iminent de avariere a construcţiilor hidrotehnice, utilizând în acest scop sistemele de avertizare-alarmare; g) asigura funcţionarea fluxului informaţional decizional de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, marind frecventa transmiterilor de informaţii, prognoze şi avertizari către obiectivele periclitate, conform prevederilor planurilor operative de apărare; h) transmit informaţii despre efectele inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase şi despre măsurile luate.La acţiunile de limitare şi inlaturare a urmărilor provocate de inundaţii participa unităţi militare şi formaţiuni de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenta existente pe timp de pace sau care se pot mobiliza, alte formaţiuni şi cetăţeni.Conducerea activităţilor de intervenţie se realizează prin reţeaua centrelor operative sau a punctelor de comanda existente la autorităţile administraţiei publice locale, la instituţiile publice precum şi la operatorii economici.Conducerea nemijlocită a operaţiunilor de intervenţie se asigura de comandantul acţiunii, împuternicit potrivit legii, care poate fi ajutat în îndeplinirea sarcinilor de către grupa operativă şi punctul operativ avansat.Grupa operativă se constituie, prin dispoziţia primarului, din personal cu putere de decizie şi specialişti ai serviciilor de urgenta ale autorităţilor administraţiei publice locale, ai operatorilor economici şi instituţiilor implicate în gestionarea inundaţiilor.Până la sosirea la faţa locului a comandantului acţiunii, conducerea operaţiunilor se asigura de comandantul sau de şeful formatiunii de intervenţie din serviciul de urgenta, cu sprijinul reprezentanţilor autorităţii administraţiei publice locale sau al patronului, după caz.Coordonarea elaborării şi derulării programelor de recuperare, reabilitare sau de restaurare pe timpul situaţiilor de urgenta se asigura de către reprezentanţii autorităţilor, instituţiilor sau ai operatorilor economici stabiliţi de comitetele pentru situaţii de urgenta competente.Evacuarea - este o măsura de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alerta ori producerii unei situaţii de urgenta şi care consta în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, operatori economici, categorii sau grupuri de populaţie ori bunuri şi dispunerea acestora în zone şi localităţi care asigura condiţii de protecţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi operatorilor economici.Evacuarea în cazul dezastrelor se executa pe baza planurilor întocmite în acest scop, conform legislaţiei în vigoare.Trecerea la executarea acţiunii de evacuare în situaţii de dezastre se hotărăşte de primar sau de prefect, după caz, la propunerea comitetului pentru situaţii de urgenta competent.Accesul persoanelor neautorizate în zonele afectate şi periculoase, delimitate şi marcate corespunzător, care intra sub incidenţa situaţiilor de urgenta, este interzis.Pentru organizarea evacuarii Comitetele locale pentru situaţii de urgenta vor întreprinde următoarele acţiuni principale:- se împarte, pe harta, teritoriul administrat, pe secţiuni de evacuare, cu alegerea locului de adăpostire şi a traseului de evacuare pentru fiecare secţiune. Criterii pentru împărţirea în secţiuni, alegerea traseului şi locului de adăpostire: număr de locuitori; structura populaţiei, pe ocupaţii şi/sau grupe de vârsta; număr de animale care trebuie evacuate şi adapostite; distanta faţă de adapost; existenta unor organizaţii neguvernamentale etc. Cu aceasta ocazie se stabilesc şi necesităţile de colaborare cu alte unităţi administrative pentru asigurarea condiţiilor de adăpostire (spaţiu, dotări etc.), cu alte structuri de stat sau particulare, pentru asigurarea unor condiţii de baza, cum sunt: asistenţa medicală, alimentarea cu apa şi alimente etc.;- se vor marca pe harta traseele de evacuare şi zonele de adăpostire pentru fiecare secţiune;- se elaborează planul de evacuare şi adăpostire pe secţiunile care pot fi afectate de inundaţii;- se vor marca pe teren traseele de evacuare şi locurile de adăpostire;- se va face instruirea populaţiei privind traseele de evacuare şi zonele de adăpostire şi se vor organiza simulari. Se va avea în vedere evacuarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;- se va instrui populaţia privind: pregătirea pentru evacuare în funcţie de nivelul de alerta/alarmare; împărţirea teritoriului în secţiuni; traseele de evacuare şi zonele de adăpostire; eventuale resurse specifice disponibile în caz de urgenta (mijloace de transport, responsabilităţi, asistenţa medicală, asistenţa din partea unor ONG etc.). În acest scop, se pot utiliza materiale specifice (broşuri etc.), editate fie de Inspectoratele pentru situaţii de urgenta, fie de către primărie, cu aprobarea Inspectoratelor pentru situaţii de urgenta;- se vor stabili condiţii de cooperare cu unităţile administrative adiacente şi cu alte organizaţii de stat sau private, privind asigurarea: cazarii, hranirii, asistenţei medicale, asistenţei sanitar-veterinare, ordinii publice, prevenirea şi stingerea incendiilor;- se va organiza un sistem de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor destinate populaţiei sinistrate.Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale se asigura printr-un ansamblu de măsuri.  +  Capitolul IV ACŢIUNI CARE TREBUIE ÎNTREPRINSE PENTRU REVENIREA LA STAREA DE NORMALITATE1. EVALUARE ŞI MĂSURI DE REABILITAREDupă trecerea perioadelor de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, sau după accidente la construcţii hidrotehnice şi poluari accidentale, în vederea restabilirii situaţiei normale,Comitetele judeţene şi locale şi operatorii economici specializaţi iau următoarele măsuri: a) repunerea în funcţiune a instalaţiilor de alimentare cu apa, de evacuare a apelor reziduale industriale şi menajere care au fost afectate, precum şi evacuarea apelor din inundaţii şi baltiri de pe terenurile agricole, prin săparea unor canale de scurgere şi prin instalarea de agregate de pompare mobile; b) aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare; c) stabilirea pagubelor fizice şi valorice determinate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi poluari accidentale şi a măsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate; d) refacerea căilor de comunicaţii şi a podurilor, refacerea instalaţiilor de pompare a apelor; e) refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de transport al energiei electrice; f) repararea şi punerea în funcţiune a conductelor de apa, aburi, gaze, petrol, avariate sau distruse; g) repunerea în funcţiune a obiectivelor social-economice afectate; h) sprijinirea populaţiei pentru refacerea sau repararea gospodariilor proprietate personală, avariate sau distruse; i) demolarea lucrărilor hidrotehnice provizorii de apărare, care împiedica desfăşurarea normală a activităţilor şi recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea terasamentelor degradate, remedierea avariilor la lucrările hidrotehnice.La sfârşitul fiecărei perioade de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi poluari accidentale, comitetele locale întocmesc rapoarte de sinteza potrivit conţinutului prezentat în Anexe.Intervenţia se realizează pe baza planurilor de intervenţie şi cooperare întocmite la nivel local prin grija inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenta şi a administraţiei publice locale.La limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor pot participa şi formaţiuni de intervenţie private specializate.Autorizarea formatiunilor se executa pe baza normelor metodologice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.2. ASIGURAREA MATERIALĂ ŞI FINANCIARĂCheltuielile pentru acţiunile operative, de interes public, de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, precum şi cele pentru constituirea stocului de materiale şi mijloace de apărare, se prevăd şi se finanţează, după caz, din bugetele locale şi din surse proprii ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice.În cazul în care sumele prevăzute în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în care au avut loc inundaţii, fenomene meteorologice periculoase sau efecte negative ca urmare a unor accidente la construcţii hidrotehnice, sunt insuficiente pentru combaterea şi înlăturarea efectelor acestora, ele urmează să fie asigurate din Fondul de Intervenţie prevăzut în bugetul de stat, potrivit legii, la propunerea prefectului.De la bugetul de stat, în baza programelor anuale, în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie în bugetul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, se vor asigura cheltuielile pentru:● conservarea ecosistemelor şi delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apa din domeniul public al statului;● întreţinerea, repararea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi activităţile operative de apărare împotriva inundaţiilor;● refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, afectate de calamitati naturale sau de alte evenimente deosebite;● activitatea de cunoaştere a resurselor de apa, precum şi activităţile de hidrologie operativă şi prognoza hidrologica.De la bugetele locale se vor asigura cheltuielile pentru:● întreţinerea, repararea, punerea în siguranţa a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public de interes local, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, şi activităţile operative de apărare împotriva inundaţiilor;● refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public de interes local, afectate de inundaţii;● refacerea infrastructurii din administrarea unităţilor administrativ-teritoriale (poduri, podeţe, drumuri judeţene şi comunale, etc.).Finanţarea serviciilor de urgenta se asigura de către persoanele juridice care le-au constituit.Obiectivele de investiţii de interes naţional pentru situaţii de urgenta se finanţează de la bugetul de stat.Fondurile băneşti pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor de management al situaţiilor de urgenta la nivel local se asigura din bugetele locale precum şi din alte surse interne şi internaţionale, potrivit legii.  +  Partea a II-a MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENTA GENERATE DE INUNDATII*Font 8*    A. PREDEZASTRU
  Nr. crt. Acţiuni care se desfăşoară de către primar Mod de realizare
  1 2 3
  1. Coordonează acţiunile de verificare periodică a modului de funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic pentru avertizarea-alarmarea populaţiei. - urmăreşte verificarea mijloacelor de observare-măsurare; - coordonează desfăşurarea periodică a exerciţiilor de simulare pentru verificarea fluxului informaţional la nivel de localitate.
  2. Asigura actualizarea schemei fluxului informaţional din planurile de apărare şi stabileşte mijloacele de telecomunicaţii ce vor fi folosite; Deţine harta cu zonele de inundabilitate aferente unităţii administrativ-teritoriale. - periodic verifica legăturile cu celelalte forte cu atribuţii în limitarea şi înlăturarea efectelor produse de inundaţii.
  3. Coordonează activităţile de verificare periodică a stării tehnice şi functionale a tuturor construcţiilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe raza unităţii administrativ-teritoriale indiferent de deţinător precum şi acţiunile de verificare a modului de întreţinere a cursurilor de apa şi torenţilor. - urmăreşte modul de întreţinere şi exploatare a construcţiilor şi amenajărilor hidrotehnice, şi a modului de întreţinere a cursurilor de apa şi a torenţilor.
  4. Asigura întocmirea planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale. - verifica viabilitatea şi modul de punere în practica a planului de apărare împotriva inundaţiilor.
  5. Asigura întocmirea, verificarea şi actualizarea "Planului de evacuare din zonele inundabile". - verifica periodic şi actualizează inventarul mijloacelor prevăzute în plan pentru evacuarea populaţiei precum şi functionalitatea acestora.
  6. Asigura dotarea comitetului local pentru situaţii de urgenta precum şi a formatiunilor de intervenţie cu materiale specifice. - verifica functionalitatea punctului de comanda al comitetului local, precum şi dotarea cu mijloace tehnice şi materiale specifice a formatiunilor de intervenţie.
  7. Asigura constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie în caz de inundaţii, în conformitate cu Normativul de dotare. - conduce acţiunea de inventariere periodică a stocurilor de materiale şi mijloace de intervenţie constituite la comitetul local pentru situaţii de urgenta şi dispune, dacă situaţia impune, completarea acestuia.
  8. Asigura mijloacele necesare avertizarii şi alarmarii populaţiei din zonele de risc la inundaţii. - verifica existenta, functionalitatea şi eficienta mijloacelor de avertizare-alarmare a populaţiei.
  9. Asigura fondurile necesare pentru realizarea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare în caz de inundaţii, pentru întreţinerea, repararea şi refacerea construcţiilor hidrotehnice proprii, precum şi pentru întreţinerea albiilor cursurilor de apa pe raza unităţii administrativ-teritoriale. - identifica resursele financiare şi materiale necesare realizării şi completării stocurilor de materiale precum şi refacerii obiectivelor proprii afectate de inundaţii.
  10. Urmăreşte întocmirea hârtii de risc la inundaţii a localităţii şi introducerea ei în Planul de Urbanism General precum şi respectarea regimului de construcţii în zonele inundabile. - organizează acţiuni de recunoaştere pe teren în vederea actualizării hârtii de risc la inundaţii.
  11. Aproba/avizează planurile de pregătire a populaţiei privind cunoaşterea semnalelor de avertizare-alarmare, a măsurilor şi regulilor de comportare prin instruiri şi exercitii periodice de simulare a situaţiilor de urgenta. - elaborează şi urmăreşte punerea în practica a planului de pregătire a populaţiei privind cunoaşterea semnalelor de avertizare-alarmare precum şi a modului de comportare în cazul producerii inundaţiilor.
  12. Urmăreşte realizarea lucrărilor de amenajare a versantilor pentru prevenirea inundaţiilor. - asigura verificarea periodică pe teren pentru inventarierea punctelor vulnerabile la inundaţii de pe raza unităţii administrativ-teritoriale.
  13. Coordonează realizarea/verificarea lucrărilor pentru scurgerea apelor pluviale în localităţi (santuri, rigole, canale colectoare, vai nepermanente). - verifica periodic modul de realizare şi întreţinere a lucrărilor pentru scurgerea apelor pluviale.
  14. Verifica periodic sursele de risc existente pe teritoriul localităţii şi asigura actualizarea planului de apărare împotriva inundaţiilor. - verifica pe teren sursele de risc la inundaţii (poduri şi podeţe subdimensionate, zone lipsite de rigole sau santuri de scurgere, eroziuni de maluri).
  15. Asigura permanenta la primărie pe baza avertizarilor hidrometeorologice primite. - asigura funcţionarea permanenta a centrului operativ în cadrul primăriei pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase.
  16. Asigura măsuri de curăţire a malurilor cursurilor de apa în vederea evitării blocajelor la poduri şi podeţe cu diverse materiale. - urmăreşte modul de realizare a lucrărilor de deblocare a secţiunilor de scurgere a cursurilor de ape.
      B. PE TIMPUL PRODUCERII DEZASTRULUI STAREA DE ATENŢIE┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ 1. │Asigura convocarea imediata în şedinţa │- prezentarea măsurilor necesare pentru ││ │extraordinară a comitetului local pentru │evitarea situaţiilor de urgenta generate de ││ │situaţii de urgenta. │inundaţii. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Asigura funcţionarea fluxului │- urmăreşte modul de transmitere/receptionare││ │informaţional între comitetul local pentru│a informaţiilor referitoare la derularea ││ │situaţii de urgenta şi centrul operational│evenimentelor. ││ │al inspectoratului judeţean pentru │ ││ │situaţii de urgenta precum şi cu centrul │ ││ │operativ al sistemului de gospodărie a │ ││ │apelor. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Asigura transmiterea/primirea │- urmăreşte modul de ţinere a legăturii cu ││ │avertizarilor şi prognozelor la toate │obiectivele de pe raza localităţilor. ││ │obiectivele din zonele potenţial │ ││ │afectabile. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Asigura luarea măsurilor de limitare a │- organizează acţiunile de limitare a ││ │efectelor inundaţiilor de către │efectelor inundaţiilor şi verifica punerea în││ │formaţiunile de intervenţie proprii, │aplicare prin verificări pe teren. ││ │deţinătorii de lucrări cu rol de apărare │ ││ │împotriva inundaţiilor, operatorii │ ││ │economici specializaţi, etc. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Asigura informarea permanenta a populaţiei│- asigura anunţarea populaţiei, prin ││ │cu măsurile urgente care trebuie aplicate │intermediul sistemului de avertizare ││ │(prin mijloacele mass-media). │alarmare, cu privire la activităţile ││ │ │prioritare pe care trebuie să le desfăşoare. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Asigura măsuri de evitare a blocajelor, în│- urmăreşte modul de scurgere a apelor mari ││ │special în zonele podurilor, podetelor, │în vederea evitării blocajelor cu diferite ││ │prizelor de apa, gurilor de evacuare şi în│materiale a albiilor cursurilor de apa. ││ │alte zone critice. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Asigura supravegherea permanenta a │ ││ │cursurilor de apa şi a construcţiilor │ ││ │hidrotehnice cu rol de apărare împotriva │- stabileşte modalităţile, forţele şi ││ │inundaţiilor şi, după caz, suprainaltarea │mijloacele necesare supravegherii ││ │şi consolidarea digurilor şi malurilor │construcţiilor şi cursurilor de apa precum şi││ │corespunzător cotelor maxime prognozate. │realizării lucrărilor de consolidare, │├────┼──────────────────────────────────────────┤suprainaltare a malurilor şi digurilor. ││ 8. │Coordonează repartiţia forţelor şi │ ││ │mijloacelor de intervenţie în zonele │ ││ │afectate. │ │└────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘    STAREA DE ALARMA┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ 1. │Asigura permanenta la primărie în cazul în│- asigura funcţionarea permanenta a centrului││ │care se instituie direct starea de alarma.│operativ în cadrul primăriei. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Asigura funcţionarea fluxului │- urmăreşte modul de transmitere/receptionare││ │informaţional între comitetul local pentru│a informaţiilor referitoare la derularea ││ │situaţii de urgenta şi centrul operational│evenimentelor. ││ │al inspectoratului judeţean pentru │ ││ │situaţii de urgenta precum şi cu centrul │ ││ │operativ al sistemului de gospodărie a │ ││ │apelor. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Pune în aplicare măsurile care se │- pe baza informaţiilor primite, asigura ││ │instituie la declararea stării de alerta │instituirea stării de alerta şi ia măsuri ││ │la nivelul judeţului/localităţii, în │preliminare pentru realizarea intervenţiei. ││ │zonele periclitate şi verifica modul de │ ││ │realizare a măsurilor prevăzute în planul │ ││ │de apărare împotriva inundaţiilor. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Asigura transmiterea/primirea │- asigura menţinerea legăturii cu comitetele ││ │avertizarilor şi prognozelor la │pentru situaţii de urgenta a localităţilor ││ │localităţile şi obiectivele din zonele │vecine. ││ │afectate. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Asigura informarea permanenta a populaţiei│- anunta populaţia, prin intermediul ││ │cu măsurile urgente care trebuie aplicate.│sistemului de avertizare alarmare, cu privire││ │ │la activităţile prioritare pe care trebuie să││ │ │le desfăşoare. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Coordonează punerea în practica a │- coordonează măsurile de evitare a ││ │măsurilor de evitare a blocajelor, în │blocajelor, în special în zonele podurilor, ││ │special în zonele podurilor, prizelor de │prizelor de apa, gurilor de evacuare şi în ││ │apa, gurilor de evacuare şi în alte puncte│alte puncte critice de pe cursurile de apa. ││ │critice de pe cursurile de apa. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Introduce restrictii de consum a apei şi a│- stabileşte modul de urmărire a aplicării ││ │unor alimente care provin din zona │măsurilor de restrictie a consumului de apa ││ │afectată. │şi alimente. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 8. │Ia măsuri de avertizare-alarmare a │- în caz de pericol iminent de producere a ││ │obiectivelor ce pot fi inundate sau │inundatiei anunta, prin intermediul ││ │situate în zona inundabila în caz de │sistemului de avertizare alarmare, populaţia ││ │pericol iminent de avariere a │şi obiectivele din zonele potenţial ││ │construcţiilor hidrotehnice. │inundabile. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 9. │Organizează autoevacuarea şi evacuarea │- coordonează nemijlocit acţiunile de ││ │preventivă a oamenilor, animalelor şi │evacuare. ││ │bunurilor materiale în afară zonelor │ ││ │potenţial inundabile. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│10. │Solicita forte de ordine pentru asigurarea│- asigură realizarea dispozitivului de paza a││ │pazei bunurilor materiale evacuate. │bunurilor materiale prin intermediul ││ │ │comandantului forţelor de ordine. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│11. │Organizează punerea în siguranţa a │- stabileşte priorităţile de evacuare a ││ │bunurilor ce nu pot fi evacuate prin │bunurilor şi animalelor precum şi măsurile de││ │ridicare la cote superioare sau ancorare. │protejare a celor care nu pot fi evacuate. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│12. │Ia măsuri pentru întreruperea alimentarii │- când situaţia impune, ia măsuri pentru ││ │cu energie electrica şi gaze în zonele │încetarea furnizarii energiei electrice, ││ │inundate în vederea prevenirii │gazelor naturale şi agentului termic. ││ │electrocutarii sau a intoxicării, │ ││ │accidentelor tehnologice, etc. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│13. │Stabileşte rutele ocolitoare a zonei │- împreună cu forţele de ordine executa ││ │inundate şi asigura ordinea pe timpul │recunoasteri în vederea stabilirii căilor de ││ │operaţiunilor de evacuare şi salvare cu │acces şi evacuare capabile să asigure fluxul ││ │ajutorul forţelor de ordine. │necesar realizării intervenţiei. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│14. │Prezintă propuneri, ia hotărâri şi │- analizează situaţia existenta la momentul ││ │coordonează acţiunile de intervenţie. │respectiv şi de perspectiva în vederea ││ │ │folosirii eficiente a forţelor şi mijloacelor││ │ │de intervenţie avute la dispoziţie. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│15. │Coordonează acţiunile pentru salvarea │- stabileşte priorităţile de acţiune în ││ │oamenilor, animalelor, tehnicii, │vederea salvării oamenilor, animalelor, ││ │utilajelor şi materialelor. │tehnicii, utilajelor şi materialelor. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│16. │Dispune suprainaltarea şi consolidarea │ ││ │digurilor şi malurilor corespunzător │ ││ │cotelor maxime prognozate. │- stabileşte modalităţile, forţele şi │├────┼──────────────────────────────────────────┤mijloacele necesare realizării lucrărilor de ││17. │Coordonează repartiţia forţelor şi │consolidare, suprainaltare a malurilor şi ││ │mijloacelor de intervenţie în zonele │digurilor, limitarea extinderii breselor şi a││ │afectate │altor acţiuni de intervenţie în zonele │├────┼──────────────────────────────────────────┤afectate. ││18. │Organizează acţiunile de limitare a │ ││ │extinderii breselor în diguri şi baraje │ ││ │prin executarea de lucrări provizorii. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│19. │Urmăreşte realizarea măsurilor de evacuare│- analizează capabilitatile de intervenţie, ││ │a apei provenite din revarsare, │stabilind priorităţile de acţiune pentru ││ │infiltratii şi din precipitatii, precum şi│evacuarea apei din imobilele (gospodăriile, ││ │evacuarea apei din clădirile afectate şi │obiectivele economico-sociale) şi în situaţia││ │canale tehnologice. │în care resursele proprii sunt insuficiente, ││ │ │solicita sprijin din partea instituţiilor cu ││ │ │atribuţii în domeniu. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│20. │Organizează distribuirea ajutoarelor │- organizează distribuirea apei potabile, ││ │populaţiei afectate. │alimentelor şi ajutoarelor umanitare către ││ │ │populaţia afectată; ││ │ │- identifica şi directioneaza spre taberele ││ │ │de sinistrati formaţiunile şi mijloacele de ││ │ │acordare a primului ajutor medical şi ││ │ │sanitar veterinar. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│21. │Coordonează aplicarea măsurilor │- solicita instituţiilor şi persoanelor ││ │sanitaro-epidemice necesare prevenirii │specializate executarea salubrizarii şi ││ │epidemiilor. │aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice în ││ │ │zonele afectate. │└────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘    STAREA DE PERICOL┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ 1. │Asigura funcţionarea fluxului │- urmăreşte modul de transmitere/receptionare││ │informaţional între comitetul local pentru│a informaţiilor referitoare la derularea ││ │situaţii de urgenta şi centrul operational│evenimentelor. ││ │al inspectoratului judeţean pentru │ ││ │situaţii de urgenta precum şi cu centrul │ ││ │operativ al sistemului de gospodărie a │ ││ │apelor. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Menţine starea de alerta la nivelul │- pe baza informaţiilor primite, stabileşte ││ │localităţii, în zonele periclitate şi │menţinerea stării de alerta şi asigura măsuri││ │verifica modul de realizare a măsurilor │pentru intervenţie. ││ │prevăzute în plan. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Continua aplicarea măsurilor de │- în caz de pericol iminent de producere a ││ │avertizare-alarmare a obiectivelor ce pot │inundatiei anunta, prin intermediul ││ │fi inundate sau situate în zona inundabila│sistemului de avertizare-alarmare, ││ │în caz de pericol iminent de avariere a │obiectivele din zonele potenţial inundabile. ││ │construcţiilor hidrotehnice. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Asigura transmiterea avertizarilor şi │- menţine legătură cu comitetele pentru ││ │prognozelor la toate localităţile şi │situaţii de urgenta a localităţilor vecine. ││ │obiectivele din zonele afectate. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Asigura informarea permanenta a populaţiei│- asigura anunţarea populaţiei, prin ││ │cu măsurile urgente care trebuie aplicate.│intermediul sistemului de avertizare ││ │ │alarmare, cu privire la activităţile ││ │ │prioritare pe care trebuie să le desfăşoare. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Asigura continuarea măsurilor de evitare a│- urmăreşte aplicarea măsurilor de evitare a ││ │blocajelor, în special în zonele │blocajelor, în special în zonele podurilor, ││ │podurilor, prizelor de apa, gurilor de │prizelor de apa, gurilor de evacuare şi în ││ │evacuare şi în alte puncte critice de pe │alte puncte critice de pe cursurile de apa. ││ │cursurile de apa. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Introduce restrictii de consum a apei şi a│- stabileşte modul de urmărire a aplicării ││ │unor alimente care provin din zona │măsurilor de restrictie a consumului de apa ││ │afectată. │şi alimente. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 8. │Ia măsuri de avertizare-alarmare a │- în caz de pericol iminent de producere a ││ │obiectivelor ce pot fi inundate sau │inundatiei anunta, prin intermediul ││ │situate în zona inundabila în caz de │sistemului de avertizare alarmare, populaţia ││ │pericol iminent de avariere a │şi obiectivele din zonele potenţial ││ │construcţiilor hidrotehnice. │inundabile. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 9. │Organizează autoevacuarea şi evacuarea │- coordonează nemijlocit acţiunile de ││ │preventivă a oamenilor, animalelor şi │evacuare. ││ │bunurilor materiale în afară zonelor │ ││ │potenţial inundabile. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│10. │Solicita forte de ordine pentru asigurarea│- asigură realizarea dispozitivului de paza a││ │pazei bunurilor materiale evacuate. │bunurilor materiale prin intermediul ││ │ │comandantului forţelor de ordine. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│11. │Organizează punerea în siguranţa a │- stabileşte priorităţile de evacuare a ││ │bunurilor ce nu pot fi evacuate prin │bunurilor şi animalelor precum şi măsurile de││ │ridicare la cote superioare sau ancorare. │protejare a celor care nu pot fi evacuate. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│12. │Ia măsuri pentru întreruperea alimentarii │- când situaţia impune, ia măsuri pentru ││ │cu energie electrica şi gaze în zonele │încetarea furnizarii energiei electrice, ││ │inundate în vederea prevenirii │gazelor naturale şi agentului termic. ││ │electrocutarii sau a intoxicării, │ ││ │accidentelor tehnologice, etc. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│13. │Stabileşte rutele ocolitoare a zonei │- împreună cu forţele de ordine executa ││ │inundate şi asigura ordinea pe timpul │recunoasteri în vederea stabilirii căilor de ││ │operaţiunilor de evacuare şi salvare cu │acces şi evacuare capabile să asigure fluxul ││ │ajutorul forţelor de ordine. │necesar realizării intervenţiei. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│14. │Prezintă propuneri, ia hotărâri şi │- analizează situaţia existenta la momentul ││ │coordonează acţiunile de intervenţie. │respectiv şi de perspectiva în vederea ││ │ │folosirii eficiente a forţelor şi mijloacelor││ │ │de intervenţie avute la dispoziţie. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│15. │Coordonează acţiunile pentru salvarea │- stabileşte priorităţile de acţiune în ││ │oamenilor, animalelor, tehnicii, │vederea salvării oamenilor, animalelor, ││ │utilajelor şi materialelor. │tehnicii, utilajelor şi materialelor. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│16. │Dispune suprainaltarea şi consolidarea │ ││ │digurilor şi malurilor corespunzător │ ││ │cotelor maxime prognozate. │- stabileşte modalităţile, forţele şi │├────┼──────────────────────────────────────────┤mijloacele necesare realizării lucrărilor de ││17. │Coordonează repartiţia forţelor şi │consolidare, suprainaltare a malurilor şi ││ │mijloacelor de intervenţie în zonele │digurilor, limitarea extinderii breselor şi a││ │afectate. │altor acţiuni de intervenţie în zonele │├────┼──────────────────────────────────────────┤afectate. ││18. │Organizează acţiunile de limitare a │ ││ │extinderii breselor în diguri şi baraje │ ││ │prin executarea de lucrări provizorii. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│19. │Urmăreşte realizarea măsurilor de evacuare│- analizează capabilitatile de intervenţie, ││ │a apei provenite din revarsare, │stabilind priorităţile de acţiune pentru ││ │infiltratii şi din precipitatii precum şi │evacuarea apei din imobile (gospodării, ││ │evacuarea apei din clădirile afectate şi │obiective economico-sociale) şi în situaţia ││ │canale tehnologice. │în care resursele proprii sunt insuficiente, ││ │ │solicita sprijin din partea instituţiilor cu ││ │ │atribuţii în domeniu. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│20. │Asigura cazarea persoanelor sinistrate, │ ││ │aprovizionarea cu apa, alimente, bunuri de│ ││ │stricta necesitate şi acordarea de │ ││ │asistenţa medicală. │- identifica posibilităţile de cazare │├────┼──────────────────────────────────────────┤temporară a persoanelor sinistrate; ││21. │Asigura adăpostirea, hranirea şi acordarea│- organizează distribuirea apei potabile, ││ │de asistenţa veterinara animalelor │alimentelor şi ajutoarelor umanitare; ││ │evacuate. │- identifica şi directioneaza spre taberele │├────┼──────────────────────────────────────────┤de sinistrati formaţiunile şi mijloacele de ││22. │Asigura distribuirea ajutoarelor │acordare a primului ajutor medical şi sanitar││ │populaţiei afectate. │veterinar. │├────┼──────────────────────────────────────────┤ ││23. │Asigura aplicarea măsurilor │ ││ │sanitaro-epidemice necesare prevenirii │ ││ │epidemiilor. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│24. │Asigura identificarea victimelor, │- organizează activităţile de căutare şi ││ │sinistratilor şi întocmirea situaţiei cu │identificare a victimelor şi persoanelor date││ │persoanele dispărute. │dispărute. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│25. │Organizează acordarea asistenţei │- organizează acordarea asistenţei religioase││ │religioase şi inhumarea victimelor. │şi inhumarea victimelor. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│26. │Urmăreşte colectarea, transportul şi │- pune la dispoziţia reprezentanţilor ││ │incinerarea animalelor moarte. │direcţiei sanitar-veterinare personalul ││ │ │necesar colectării, transportului şi ││ │ │incinerarii animalelor moarte. │└────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘    C. POSTDEZASTRU┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ 1. │Asigura funcţionarea permanenta a │- asigura funcţionarea permanenta a centrului││ │centrului operativ în cadrul primăriei. │operativ în cadrul primăriei. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Asigura continuarea informării permanente │- asigura anunţarea populaţiei, prin ││ │a populaţiei cu măsurile urgente care │intermediul sistemului de avertizare ││ │trebuie aplicate. │alarmare, cu privire la activităţile ││ │ │prioritare pe care trebuie să le desfăşoare. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Ia măsuri de evitare a blocajelor, în │- urmăreşte modul de scurgere a apei în ││ │special în zonele podurilor, prizelor de │vederea evitării blocarii cu diferite ││ │apa şi a gurilor de evacuare. │materiale a cursurilor de ape. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Menţine restricţiile de consum a apei şi a│- urmăreşte modul de aplicare a măsurilor de ││ │unor alimente. │restrictie a consumului de apa şi alimente. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Menţine asigurarea pazei bunurilor │- dispune comandantului forţelor de ordine ││ │materiale evacuate. │realizarea dispozitivului de paza a bunurilor││ │ │materiale. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Dispune menţinerea rutelor ocolitoare a │- forţele de ordine asigura dirijarea ││ │zonei inundate (unde este cazul) şi │traficului pe rutele stabilite. ││ │asigurarea ordinii pe timpul operaţiunilor│ ││ │de evacuare şi salvare. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Prezintă propuneri, ia hotărâri şi │ ││ │coordonează acţiunile de intervenţie. │- analizează situaţia existenta la momentul │├────┼──────────────────────────────────────────┤respectiv şi de perspectiva în vederea ││ 8. │Coordonează repartiţia forţelor şi │folosirii eficiente a forţelor şi mijloacelor││ │mijloacelor de intervenţie în zonele │de intervenţie la dispoziţie. ││ │afectate. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 9. │Urmăreşte realizarea măsurilor de evacuare│- analizează capabilitatile de intervenţie, ││ │a apei din zonele afectate. │stabilind priorităţile de acţiune pentru ││ │ │evacuarea apei din imobile (gospodării, ││ │ │obiective economico-sociale) şi în situaţia ││ │ │în care resursele proprii sunt insuficiente, ││ │ │solicita sprijin din partea instituţiilor cu ││ │ │atribuţii în domeniu. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│10. │Asigura cazarea persoanelor sinistrate, │ ││ │aprovizionarea cu apa, alimente şi │- identifica spaţiile de cazare temporară a ││ │acordarea de asistenţa medicală pentru │persoanelor sinistrate; ││ │populaţia afectată. │- organizează distribuirea apei potabile, │├────┼──────────────────────────────────────────┤alimentelor şi ajutoarelor umanitare; ││11. │Asigura adăpostirea, hranirea şi acordarea│- identifica şi directioneaza spre taberele ││ │de asistenţa veterinara a animalelor │de sinistrati formaţiunile şi mijloacele de ││ │evacuate. │acordare a primului ajutor medical şi sanitar│├────┼──────────────────────────────────────────┤veterinar. ││12. │Asigura distribuirea ajutoarelor │ ││ │populaţiei afectate. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│13. │Ia măsuri de salubrizare a surselor şi │ ││ │instalaţiilor de alimentare cu apa şi a │- identifica instituţiile şi persoanele ││ │terenurilor care au fost afectate. │specializate în vederea executării │├────┼──────────────────────────────────────────┤salubrizarii şi aplicării măsurilor ││14. │Urmăreşte aplicarea măsurilor │sanitaro-epidemice în zonele afectate. ││ │sanitaro-epidemice necesare prevenirii │ ││ │epidemiilor şi epizootiilor. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│15. │Ia măsuri pentru refacerea infrastructurii│ ││ │afectate (căilor de comunicaţie şi a │ ││ │podurilor, refacerea liniilor de │ ││ │telecomunicatii şi de energie electrica, a│- identifica resursele financiare necesare ││ │avariilor la conductele de apa şi gaze). │refacerii infrastructurii. │├────┼──────────────────────────────────────────┤ ││16. │Dispune măsurile pentru reluarea │ ││ │activităţi instituţiilor şi operatorilor │ ││ │economici afectaţi. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│17. │Identifica resursele materiale şi │- stabileşte priorităţile de acordare de ││ │financiare necesare refacerii locuinţelor │ajutoare materiale şi financiare în vederea ││ │avariate sau distruse. │refacerii gospodariilor afectate. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│18. │Coordonează activităţile de evaluare a │- urmăreşte activitatea comisiei pentru ││ │pagubelor (fizice şi valorice) determinate│evaluarea pagubelor. ││ │de inundaţii şi modalităţile de refacere a│ ││ │obiectivelor afectate. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│19. │Urmăreşte refacerea construcţiilor │- urmăreşte executarea lucrărilor de refacere││ │hidrotehnice cu rol de apărare împotriva │şi recuperarea materialelor refolosibile. ││ │inundaţiilor afectate de viituri şi │ ││ │recuperarea materialelor folosite la │ ││ │lucrări provizorii care pot fi refolosite.│ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│20. │Asigura identificarea victimelor, │- organizează activităţile de căutare şi ││ │sinistratilor şi întocmirea situaţiei cu │identificare a victimelor şi persoanelor date││ │persoanele dispărute. │dispărute. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│21. │Organizează acordarea asistenţei │- organizează acordarea asistenţei religioase││ │religioase şi inhumarea victimelor. │şi inhumarea victimelor. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│22. │Asigura colectarea, transportul şi │- pune la dispoziţia reprezentanţilor ││ │incinerarea animalelor moarte. │direcţiei sanitar-veterinare personalul ││ │ │necesar colectării, transportului şi ││ │ │incinerarii animalelor moarte. │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│23. │Asigura elaborarea raportului sinteza │- verifica şi aproba rapoartele sinteza. ││ │privind apărarea împotriva inundaţiilor, │ ││ │fenomenelor meteorologice periculoase şi │ ││ │accidentelor la construcţii hidrotehnice │ ││ │şi înaintarea lui la Inspectoratul │ ││ │Judeţean pentru Situaţii de Urgenta şi la │ ││ │centrul operativ al sistemului de │ ││ │gospodărire a apelor. │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│24. │Organizează refacerea capacităţii de │- efectuează bilanţul activităţilor de ││ │acţiune a sistemului de protecţie- │intervenţie desfăşurate şi organizează ││ │intervenţie. │refacerea capacităţii de protecţie- ││ │ │intervenţie. │└────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 2.1 ECHIPAMENTEAutorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia sa planifice şi sa realizeze asigurarea materială şi financiară a structurilor Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenta, potrivit legii.Inzestrarea şi dotarea structurilor pentru situaţii de urgenta cu bunuri materiale specifice se executa pe baza normelor de inzestrare şi dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.Contractarea şi aprovizionarea cu tehnica şi materiale se asigura de fiecare beneficiar, contra cost. Tehnica şi alte categorii de materiale necesare structurilor pentru situaţii de urgenta se asigura şi din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite.Întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenta mijloacelor tehnice de specialitate, precum şi durata normata de folosinţă a acestora se realizează potrivit normelor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor. Montarea, întreţinerea, repararea şi exploatarea sistemelor de alarmare, de comunicaţii şi informatice se asigura cu sprijinul operatorilor economici de profil, pe baza contractelor sau a convenţiilor legale încheiate cu aceştia.Materialele didactice necesare pentru structurile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta: filme, diafilme, planşe, manuale, broşuri, pliante, reviste şi altele se realizează de consiliul judeţean şi se asigura gratuit Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenta, instituţiilor publice şi operatorilor economici.Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia de a realiza materiale de popularizare a activităţilor de protecţie civilă, emisiuni de radio şi de televiziune, precum şi alte activităţi cu resurse proprii sau altele legal constituite, cu acordul inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenta şi al serviciilor de urgenta profesioniste.Lucrările comitetelor pentru situaţii de urgenta se desfăşoară în spaţii special amenajate prin grija autorităţilor administraţiei publice locale care le-au constituit.Spaţiile de lucru vor fi echipate cu mobilier, aparatura şi echipament de comunicaţii, echipament de comunicaţii speciale şi de cooperare, informatica şi birotica, corespunzător componentei comitetului respectiv şi atribuţiilor acestuia.Aparatura şi echipamentul de comunicaţii şi informatica, exceptând echipamentul de comunicaţii speciale şi de cooperare, se conecteaza cu centrul operativ corespondent şi fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare a datelor necesare funcţionarii sistemului judeţean.  +  Anexa 2.2 NORMATIV-CADRU DE DOTARE CU MATERIALE ŞI MIJLOACE DE APĂRARE OPERATIVĂ IMPOTRIVA INUNDATIILOR, GHETURILOR ŞI COMBATEREA EFECTELOR POLUARILOR ACCIDENTALEDeţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, comitetele locale şi unităţile potenţial poluatoare îşi constituie stocuri de materiale şi mijloace de intervenţie operativă, în baza prezentului Normativ-cadru, numai din sortimentele şi în cantităţile necesare în funcţie de amplasarea zonei, gradul de amenajare al acesteia, tipul de lucrări cu rol de apărare existente, specificul acţiunilor operative de apărare, pe baza experienţei anterioare.Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenta au obligaţia de a verifica constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, conform prezentului normativ-cadru, de către comitetele locale.Fondurile necesare pentru constituirea stocurilor de materiale şi mijloacelor de apărare vor fi asigurate din bugetul de stat, din bugetele locale şi din sursele proprii ale operatorilor economici implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenta.Fondurile alocate de la bugetul de stat vor fi prevăzute distinct în bugetele Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar cele alocate de la bugetele locale, în bugetele comunelor, oraşelor şi judeţelor, după caz.Materialele şi mijloacele de apărare se folosesc în acţiuni operative de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi combaterea efectelor poluarilor accidentale, pentru intervenţii la lucrări cu rol de apărare, de limitare a pagubelor, precum şi în acţiuni de prevenire şi pregătire pentru intervenţii (verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, a planurilor de apărare ale comitetelor locale şi ale operatorilor economici, precum şi în desfăşurarea exerciţiilor de simulare pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi poluarilor accidentale).Se pot folosi, de asemenea, în realizarea de către deţinători/administratori a unor reparaţii urgente ale lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor pentru refacerea continuităţii liniilor de apărare, cu obligaţia de a fi refăcute în cel mai scurt timp.Unele mijloace care presupun o continuitate în folosire pot deservi activitatea generală de întreţinere a construcţiilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. Acelaşi regim au şi mijloacele de calcul, măsurare, transmisie şi avertizare.Stocurile cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale vor fi evidentiate distinct şi depozitate separat în magazii corespunzător întreţinute.Materialele şi mijloacele de apărare prevăzute în normativ pot fi înlocuite şi cu alte sortimente cu efecte similare, la intervenţiile operative, în caz de ape mari, gheturi şi poluari accidentale.Materialele şi mijloacele de apărare pentru baraje, cuprinse în normativ, se referă în principal la barajele din pământ şi anrocamente. Pentru celelalte baraje deţinătorii acestora vor asigura dotări specifice, corespunzător necesităţilor de intervenţie care se vor prevedea în regulamentele de exploatare şi în planurile de apărare.Pentru calcularea necesarului de materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi poluarilor accidentale în cuprinsul prezentului normativ sunt indicate lucrările şi cursurile de apa pe categorii, după cum urmează:- D1 - diguri la Dunăre şi râurile principale;- D2 - diguri la celelalte cursuri de apa;- R1 - zone inundabile neindiguite la Dunăre şi râurile principale;- R2 - zone inundabile neindiguite la celelalte cursuri de apa;- BP - baraje din pământ;- CH - alte construcţii hidrotehnice, noduri hidrotehnice, prize etc.;- SH, SM - staţii hidrologice şi staţii meteorologice.Stabilirea râurilor şi sectoarelor de râuri considerate principale, în sensul art. 8, precum şi trecerea de la o categorie la alta se fac de către Direcţiile de Ape din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române".Materialele şi mijloacele de apărare se prevăd în planurile de apărare judeţene, ale comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale, ale sistemelor hidrotehnice.Pentru zonele neamenajate de pe cursurile de apa şi pentru construcţiile hidrotehnice proprii, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, materialele şi mijloacele de apărare se asigura de către comitetele locale şi operatorii economici, care au obligaţia sa pună la dispoziţie organelor tehnice, în afară de forta umană şi materialele şi mijloacele de intervenţie pe care le deţin şi care au fost înscrise în planurile de apărare.Operatorii economici care au obiective inundabile sau potenţial poluatori, precum şi primării municipiilor, oraşelor şi comunelor vor stabili în planurile de apărare modul de asigurare a materialelor şi mijloacelor de intervenţie şi locurile de depozitare.Modul de stabilire a cantităţilor de materiale şi mijloace de apărare este următorul:- cantitate/km lungime de dig sau lungime de cursuri de apa neamenajate, prin încadrarea într-una din coloanele 3-6;- cantităţi pe fiecare baraj sau alte construcţii hidrotehnice, care necesita materiale de apărare;- la rubrica "Menţiuni speciale" se stabilesc unele materiale, mijloace de apărare şi cantităţi în funcţie de specificul de organizare, pe sisteme de gospodărire a apelor, pe sisteme hidrotehnice, echipe de intervenţie, staţii meteorologice şi hidrometrice.Operatorii economici care deţin lucrări cu rol de apărare vor lua măsuri pentru asigurarea rezervelor operative folosite în intervenţiile rapide la punctele critice, în special surse autonome de energie şi iluminare, mijloace de intervenţie.În cazul cursurilor de apa neamenajate se vor prevedea materiale şi mijloace de apărare numai pentru zonele cu puncte critice, cel mai frecvent afectate de inundaţii, ţinându-se seama de experienta anterioară.Materialele şi mijloacele de apărare aferente obiectivelor situate în zona de influenţa a lucrărilor hidrotehnice, care atenuează sau deviaza apele de viitura (acumulari sau derivatii de ape mari), se pot reduce, faţă de prevederile normativului, în proporţie de până la 50%, cu condiţia să se menţină un grad de asigurare corespunzător.Stocurile de materiale şi mijloacele de apărare, precum şi locurile de depozitare a acestora vor fi aprobate o dată cu planurile de apărare împotriva inundaţiilor ale obiectivelor inundabile.Sistemele de alarmare, în caz de inundaţii, prevăzute în prezentul normativ, vor fi corelate cu sistemele de alarmare locale ale protecţiei civile.După expirarea perioadei normate de folosire şi funcţionare a materialelor şi mijloacelor de apărare, o comisie constituită prin decizia conducătorului unităţii care le deţine va inventaria materialele, obiectele de inventar şi fondurile fixe, va stabili starea tehnica şi destinaţia acestora (scoaterea din uz sau folosirea în continuare).O parte din materialele lemnoase va fi folosită la construcţii provizorii sau la acele lucrări de întreţinere-reparaţii care nu necesita materiale de calitate superioară sau va putea fi folosită în continuare ca stoc, pe o perioadă determinata, stabilită de comisie.Materialele şi mijloacele de apărare folosite în acţiuni de intervenţie operativă şi care nu mai pot fi recuperate se inventariaza de către o comisie constituită prin decizia conducătorului unităţii care le deţine, se consemnează într-un proces-verbal ce va fi vizat de către presedintei comitetului local pe teritoriul căreia s-au desfăşurat acţiunile de intervenţie şi, pe baza acestuia, se scad din stoc.NORMATIV-CADRU de dotare cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, gheturilor şi combaterea efectelor poluarilor accidentaleTipul zonelor de apărare:● D1 - diguri la Dunăre şi râuri principale;● D2 - diguri la celelalte cursuri de apa;● R1 - zone inundabile neindiguite la Dunăre şi râuri principale;● R2 - zone inundabile neindiguite la celelalte cursuri de apa;● BP - baraje de pământ;● CH - alte construcţii hidrotehnice, baraje din beton, anrocamente, noduri hidrotehnice, prize, etc.;● SH - staţii hidrologice şi hidrometrice;● T - Durata de funcţionare ori folosire.
  *Font 7*
  Nr. crt. DENUMIREA MATERIALELOR ŞI MIJLOACELOR DE INTERVENŢIE U.M. D1 (km) D2 (km) R1 (km) R2 (km) BP (buc.) CH (buc.) SH T (ani) MENŢIUNI SPECIALE
  CAP. A. MATERIALE DE APĂRARE
  1. Snopi de fascine 0-30 cm, L = 3-4 m (stocul de fascine dacă nu a fost folosit în acţiuni de apărare se va reînnoi minim 1/3 din fiecare an) buc. 75 50 15 10 50- 100 50- 100 - 1 pentru zone fără protecţie forestieră cantităţile se pot majoră cu 25%
  2. Pari din lemn rotund c.r. esenta tare f2'd6 8-12 cm; L = 1-3 m buc. 150- 300 100- 300 30 10 100- 300 100- 300 - 10 idem pct. 1
  3. Piloti din lemn rotund c.r. esenta tare 'd6 12-20 cm cu cerc de oţel lat 30/3 mm (pentru D1, D2: L = 3,6 ml, pentru R1, R2, L = 2-4 ml) buc. 50 20 - - 4 2 - 10
  4. Scanduri de 2,5 cm, L = 4 ml. (cherestea clasele 4-5) -0,0275 mc/buc. 0,5 0,2 - - 0,5 - 8 pentru zone fără perdele de protecţie
  5. Dulapi + palplanse (5 cm, 1-20-25 cm) mc 0,5 0,3 0,2 0,2 2 0,5 6
  6. Cozi de lemn pentru unelte (rezerva) buc. 2-4 20% din numărul uneltelor cu cozi prevăzute în normativ
  7. Profile metalice uşoare kg 20 10 - - 30 10 15
  8. Scoabe din oţel rotund (f2'd6 18-20 cm) buc. 50 20 - - 20 2 15
  9. Cuie cu lungimi diferite (2-20 cm) kg 10 5 - - 20 3 8
  10. Sarma neagra 'd6 2-4 mm kg 15 8 9 2 10 10 8
  11. Plasa sarma (zincata sau neagra) 'd6 2-3 mm kg 80 60 - - 80 20 8
  12. Saci de 50/80 cm pentru pământ din canepa, iuta, polietilena şi sfoara pentru legat saci buc. 200 120 10 10 200 100 8 0,5 ml sfoara pentru sac
  13. Funii subtiri pentru asigurarea oamenilor şi uneltelor f2'd6 15-10 mm kg 2 2 0,2 0,1 50 2 8
  14. Piatra bruta (blocuri de 15-30 cm), blocuri beton, piatra 200-1000 kg/buc. mc 5 3 5 3 5 5 40 numai unde este nevoie (zone de eroziuni de mal, consolidări de diguri etc.)
  15. Pietriş sortat (f2'd6 7-15 mm) mc 5 3 - - - - 20 pentru zone cu grifoane
  16. Folii de polietilena (cantitatea de folie rezultată din aplicarea normativului se va aproviziona eşalonat, câte 1/5 din necesar) kg mp 2,5 - - 20 - - 80 - - 4 - pentru zonele expuse fără perdele de protecţie - pentru zone cu perdele 50%
  17. Geotextil mp 100 60 - - - - 10 - pentru zone cu grifoane cat este necesar
  CAP. B. CARBURANŢI ŞI LUBRIFIANŢI
  18. Motorina, benzina, lubrifianţi, ulei hidraulic, combustibil de tip "P" şi aditivi pentru motorina se asigura un stoc minim pentru funcţionarea utilajelor de intervenţie, statiilor de pompare şi grupurilor de iluminat timp de 48 de ore. Uleiul hidraulic într-o cantitate egala cu capacitatea instalaţiei hidraulice. Se asigura stocul pentru autoturismele de teren folosite în acţiuni operative de apărare, precum şi pentru verificarea în teren a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi exercitii de simulare.
  CAP. C. MIJLOACE DE INTERVENŢIE
  19. Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori reincarcabili şi alte mijloace de iluminat mobile cu accesorii de rezerva (încărcător acumulatori, baterii de rezerva, becuri, felinare, faclii) buc. 4 0,2 1 0,2 4 4 1 8 3-4 felinare sau faclii pe canton
  20. Bidoane de 10-20 l pentru petrol buc. 8 un bidon/canton
  21. Petrol lampant 1 1 3 litri/felinar
  22. Cazmale şi lopeti cu cozi buc. 4 4 1 1 10 4 2-4 50% cazmale 50% lopeti 20 buc. pt. fiecare canton; 20 buc./ formatie intervenţie
  23. Tarnacoape şi sape cu cozi buc. 1 1 0,2 0,2 10 2 - 2-4 50% tarnacoape 50% sape
  24. Furci de fier sau cangi de fier cu cozi buc. 1 0,5 0,25 0,25 2 2 2-4 idem
  25. Roabe metalice cu roti pe pneuri sau targi de lemn buc. 2 1 - - 4 1 2-4 idem 2
  26. Maiuri pentru compactat pământ (din lemn sau metal); maiuri pentru batut pari buc. 2 0,5 1 1 4 2 2-4 2 buc./sistem hidrotehnic (plăci vibratoare)
  27. Berbeci de mana în greutate de până la 50 kg buc. 0,5 0,4 0,2 - 2 1 2-4 5 buc./formatie de intervenţie 5 buc./sistem hidrotehnic
  28. Ciocane diferite buc. 0,5 0,5 - - 3 3 2-4 5 buc./sistem hidrotehnic
  29. Cleste de cuie combinat, patent izoLant buc. 0,1 0,1 - 1 1 2-4
  30. Barde pentru cioplit şi topoare buc. 0,5 0,2 0,2 0,2 1 1 - 2-4
  31. Sfredele de lemn diferite buc. 0,3 0,2 - - 0,3 0,3 2-4
  32. Pile diferite buc. 0,4 0,3 0,1 0,1 1 1 2-4
  33. Fierastraie de mana, foarfece de tăiat plasa buc. 0,1 0,1 0,1 - 1 1 2-4
  34. Fierastraie mecanice (drujbe) buc. x x x x - - 2 2-3 2 bucăţi pe formatie de intervenţie/zona cu vegetaţie
  35. Cutitoaie pentru cioplit; dalti pentru lemn buc. 0,4 0,2 0,2 0,2 1 1 10 50% cutitoaie 50% dalti pentru lemn
  36. Galeti pentru apa sau bidoane din plastic şi cani de apa buc. 0,2 0,2 0,2 0,2 2 2 1 8 5 cani pentru o galeata sau bidon
  37. Marmite pentru transport hrana buc. 8 4/sistem, numai unde este cazul
  38. Butoaie de tabla 100-200 l pentru utilaje de intervenţie buc. 4 4 - - 5 2 8 6 pe sistem hidrotehnic
  39. Sonete de mana sau mecanice (L = 6 m cu berbec de 100-150 Kg) buc. x x x - 1 1 6-10 x) 2 până la 4 buc. pe sistem hidrotehnic (în funcţie de nivelul de organizare al sistemului)
  40. Barci de lemn metalice, fibra de sticlă sau pneumatice cu rame, barci cu motor buc. x x x - 1 1 1 12 x) una bucata/canton (funcţie de nivelul de organizare a sistemului: 30% din numărul de barci se pot dota cu motoare de barca)
  41. Şalupe buc. x - - - - - 20 x) una/sistem hidrotehnic cu lac de acumulare una/unitatea care are în exploatare diguri la Dunăre o şalupă rapida pt. unit. de gosp. a apelor care adm. lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din Delta Dunării
  42. Bacuri dormitor buc. x - - - - - 20 x) unul la fiecare sistem hidrotehnic: 2 la fiecare unitate care are în exploatare diguri la Dunăre
  43. Autoturisme de teren cu doua diferentiale dotate cu staţii emisie-recepţie fixe buc. x x x x - - 6 x) 1/sistem hidrotehnic, 1/formatie de lucru, 1/Sistem de Gospodărire a Apelor
  44. Vagoane dormitor echipate cu utilităţi buc. x x x x x x 6 x) 1/fiecare formatie de intervenţie sau cort; 4 calorifere/vagon dormitor
  45. Bormasina electrica portabila; polizor electric portabil buc. x x - - 1 - 10 x) 4/sistem hidrotehnic
  46. Frigidere 240 l buc. x x - - - - 4-6 x) 1/canton de exploatare de la diguri şi baraje x) 1/sediu formatie de lucru
  47. Containere pentru materiale şi echipamente de protecţie, cazarmament, alimente nealterabile buc. x x - - - - 10 x) 1 pentru fiecare formatie
  48. Costum scafandru autonom buc. x x - - 1 - 8 x) 1-2 pentru fiecare sistem hidrotehnic
  49. Capre taluz buc. x x - - - - 8 x) 1/canton la Dunăre 1/baraj
  50. Binoclu buc. x x - - 1 - 1 20 x) 1/formatie de intervenţie 1/sistem hidrotehnic
  51. Aparat foto buc. x x - - - - 15 x) 1/sistem hidrotehnic 1/formatie de lucru, 2/direcţie de ape
  52. Rezervor combustibil de 10 t buc. x x - - 1 - 8 x) 1/canton, 1/sistem hidrotehnic, 1/Sistem de Gospodărire a Apelor
  53. Camera video, aparat video buc. - - - - - - 15 1 pentru fiecare Sistem de Gospodărire a Apelor 1/sistem hidrotehnic
  CAP. D. MIJLOACE DE CALCUL, MĂSURARE, TRANSMISIE ŞI AVERTIZARE
  54. Radio-telefoane fixe, portabile cu acumulatori, modem-uri, radio, acumulatori şi piese de schimb buc. x x x x 2 1 1 3-5 x) 1 buc. RTF fix/canton 1 buc. RTF portabil/la 5 buc. D1, D2 şi 2 buc./baraj 1 buc. RTF portabil/şef formatie 1 buc. RTF portabil/şef sistem 1 buc. RTF portabil/ formatie de intervenţie
  55. Telefoane mobile buc. x x x x x x x 3-5 x) 1/şef formatie, şef sistem hidrotehnic 1/canton exploatare 1/statie hidrometrica
  56. Sirene, difuzoare pentru alarma inclusiv materiale necesare montarii buc. 10 - în localităţi şi la obiective importante situate în aval de acumulari - 2/baraj - autovehicule dotate cu sirene 2/Sistem de Gospodărire a Apelor 1/sistem hidrotehnic
  57. Echipamente de prelucrare şi transmitere automată a datelor (microcalculator PC, modem, telefax) 3-5 - un set pentru Comitetul ministerial - un set pentru fiecare Direcţie de Ape, unitate ANIF, HIDROELECTRICA, Sistem de Gospodărire a Apelor, sistem hidrotehnic, formatie de lucru - un fax/baraj
  58. Pluviometre şi nivelmetre de avertizare automată buc. 8 6-8 pluviometre/sistem 6-8 nivelmetre/sistem 1 pluviometru/comitet local
  59. Moristi hidrometrice cu tija buc. 5 8
  60. Teodolit electrooptic Statie GPS (precizie 1-10 cm) Statie totală buc. 8 1 buc./sistem hidrotehnic 1 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor 1 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  61. Nivela NI-007 cu trusa buc. 8 1 buc./formatie de lucru
  62. Ruleta 20-50 m buc. 8 2 buc./sistem hidrotehnic 2 buc./formatie de intervenţie
  63. Set mira + plăcuţe buc. 1 8 1 buc./formatie de lucru 1 buc./sistem hidrotehnic
  64. Sistem dedicat de transmisie prin dial-up (computer + modem + linie telefonica) buc. 5 1 buc./Sistem de Gospodărire a Apelor
  CAP. E. MIJLOACE FIXE DIVERSE
  65. Grupuri electrogene cu anexe pentru iluminat buc. x x x x 1 1 8 x) 1/sistem hidrotehnic 1/formatie de intervenţie 1/Sistem de Gospodărire a Apelor 1/canton de exploatare
  66. Reflectoare (faruri, cablu izolant pentru reţeaua de reflectoare); - cablu pentru iluminat - izolator pentru prinderea cablului, fasunguri, întrerupătoare, becuri, etc. buc. ml buc. 8 x) 1/sistem hidrotehnic 1/formatie de intervenţie 1/Sistem de Gospodărire a Apelor 1/canton de exploatare
  67. Agregate pentru sudura electrica sau oxiacetilenica şi materiale de sudura, truse aferente buc. x x x </