ORDONANTA nr. 73 din 29 august 2002 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat(actualizata până la data de 29 aprilie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 31 august 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 29 aprilie 2004 cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 34 din 29 ianuarie 2004; LEGEA nr. 131 din 21 aprilie 2004.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante şi ale art. 2 alin. (3) din Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileste cadrul juridic privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finantarea, monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciilor publice de alimentare cu energie termica, produsa centralizat, a comunelor, oraşelor şi municipiilor. (2) Serviciile publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, denumite în continuare servicii energetice de interes local, fac parte din sfera serviciilor publice de gospodarie comunala. (3) Serviciile energetice de interes local cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi controlul autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul alimentarii centralizate cu energie termica pentru incalzire şi pentru prepararea apei calde de consum pentru locuinte, institutii publice, obiective social-culturale şi agenti economici.  +  Articolul 2 (1) Serviciile energetice de interes local se furnizeaza prin intermediul unor sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica, denumite în continuare sisteme energetice de interes local, destinate producerii, transportului, distributiei şi furnizarii energiei termice pe teritoriul localitatilor. (2) Serviciile energetice de interes local se infiinteaza şi se organizeaza la nivelul tuturor localitatilor care dispun de un sistem public centralizat de alimentare cu energie termica, indiferent de marimea acestuia. (3) Serviciile energetice de interes local se infiinteaza, se organizeaza şi funcţionează pe baza urmatoarelor principii: a) autonomia locala; b) descentralizarea serviciilor publice; c) restrangerea şi reglementarea caracterului de monopol natural; d) responsabilitatea faţă de utilizatori; e) asigurarea calităţii şi continuitatii serviciilor; f) administrarea eficienta a bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului; g) asigurarea eficientei energetice; h) asigurarea unui mediu concurential; i) promovarea asocierii intercomunale; j) promovarea parteneriatului public-privat; k) corelarea cerințelor cu resursele; l) conservarea mediului şi dezvoltarea durabila; m) accesul liber la informaţiile privind serviciul; n) participarea şi consultarea utilizatorilor. (4) Serviciile energetice de interes local se gestioneaza şi se administreaza prin intermediul unor agenti economici furnizori/prestatori de servicii energetice de interes local, specializati şi licentiati în condiţiile legii, denumiti în continuare operatori. (5) Operatorii pot presta una sau mai multe activităţi specifice serviciilor energetice de interes local: fie numai producerea, numai transportul, numai distributia ori numai furnizarea energiei termice, fie combinatii ale acestora sau pe toate împreună.  +  Articolul 3 (1) Sistemele energetice de interes local fac parte din infrastructura tehnico-edilitara a localitatilor şi apartin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Sistemele energetice de interes local sunt amplasate, de regula, pe terenuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Sistemele energetice de interes local constituie un ansamblu tehnologic şi functional unitar, alcătuit din constructii, instalaţii tehnologice, echipamente şi dotari specifice, care cuprinde: a) centrale termice şi/sau centrale electrice de termoficare; b) retele de transport; c) puncte termice/statii termice; d) retele de distribuţie; e) constructii şi instalaţii auxiliare; f) bransamente, până la punctele de delimitare/separare; g) sisteme de măsura, control şi automatizare.  +  Articolul 4Energia termica furnizata utilizatorilor prin sistemele energetice de interes local trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor, parametrii tehnologici şi programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare şi cerinţele standardelor de performanţă aprobate de autoritatea de reglementare.  +  Articolul 5Modul de organizare şi functionare a serviciilor energetice de interes local, pe intregul ciclu tehnologic specific activităţilor de producere, transport, transformare, distribuţie şi furnizare a energiei termice, inclusiv a activităţilor privind dezvoltarea, retehnologizarea şi reabilitarea sistemelor energetice de interes local, are ca obiectiv: a) asigurarea competitiei în producerea şi furnizarea energiei termice, în condiţiile accesului reglementat al producătorilor şi utilizatorilor la retelele termice de transport şi distribuţie; b) cresterea eficientei energetice a sistemului pe intregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distributia, până la furnizarea şi utilizarea energiei termice, precum şi asigurarea viabilitatii economice durabile a sistemului; c) asigurarea transparentei în stabilirea preturilor şi a tarifelor la energia termica; d) constituirea stocurilor de combustibili de siguranţă pentru sezonul de iarna; e) instituirea şi respectarea regimului de conducere, exploatare şi control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice; f) stimularea participării sectorului privat, a investitorilor autohtoni şi straini la producerea, transportul, distributia şi furnizarea energiei termice; g) realizarea obiectivelor locale şi globale privind protectia mediului prin reducerea emisiilor de noxe şi a gradului de poluare; h) cresterea sigurantei în functionare a instalaţiilor şi asigurarea continuitatii serviciului; i) proiectarea, execuţia şi exploatarea unitara a sistemelor energetice de interes local.  +  Articolul 6 (1) În sensul prezentei ordonante, termenii, expresiile şi abrevierile de mai jos au urmatoarea semnificaţie: a) sistem public de alimentare centralizata cu energie termica - ansamblul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi echipamentelor destinate producerii, transportului, transformarii, distributiei şi utilizarii energiei termice, legate printr-un proces tehnologic şi functional comun, realizat în scopul alimentarii utilizatorilor cu agent termic pentru incalzire şi apa calda de consum; b) instalaţii de producere a energiei termice - totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor din centralele termice sau centralele electrice de termoficare, care produc un agent termic: abur, apa fierbinte sau apa calda; c) instalaţii de transport şi distribuţie a energiei termice ansamblul de conducte, instalaţii de pompare (altele decat cele din punctele termice şi centralele termice sau termoelectrice), alte instalaţii auxiliare cu ajutorul cărora se transporta, se transforma şi se distribuie energia termica de la producători la utilizatori; d) instalaţii de transformare a energiei termice - ansamblul instalaţiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agentilor termici la necesitatile utilizatorilor; e) instalaţii de utilizare a energiei termice - totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care consuma/utilizeaza energie termica; f) producător de energie termica - operatorul, titular al unei licente de producere a energiei termice, care asigura producerea de abur, de apa fierbinte şi/sau apa calda în centrale electrice de termoficare (CET), în centrale termice (CT) şi/sau în alte instalaţii de producere a energiei termice utilizand resurse energetice alternative; g) transportator de energie termica - operatorul, titular al unei licente de transport al energiei termice, care asigura activitatea de transport al aburului, apei fierbinti şi/sau al apei calde de la centrale electrice de termoficare (CET) şi/sau de la centrale termice (CT) la o statie termica sau direct la utilizatori; h) distribuitor de energie termica - operatorul, titular al unei licente de distribuţie a energiei termice, care asigura distributia energiei termice pentru incalzire şi/sau pentru prepararea apei calde de consum de la o statie termica la utilizatorii de energie; i) furnizor de energie termica - operatorul, titular al unei licente de furnizare/comercializare a energiei termice, care asigura, în baza unui contract, vanzarea energiei termice către utilizatori şi incasarea contravalorii acesteia; j) utilizator de energie termica - persoana fizica sau juridica care cumpara energie termica pe bază de contract şi o utilizeaza în instalatiile proprii legate nemijlocit la instalatiile unui producător sau distribuitor; k) statie termica - ansamblul instalaţiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agentilor termici la necesitatile consumului şi prin intermediul caruia se alimenteaza unul sau mai mulţi utilizatori; statie termica poate fi: un punct de distribuţie, un punct termic de transformare, o statie centralizata pentru prepararea apei calde de consum sau o statie de transformare a aburului; l) retea termica - ansamblul de conducte, instalaţii de pompare - altele decat cele existente la producător - şi instalaţii auxiliare cu ajutorul cărora energia termica se transporta, în regim continuu şi controlat, de la producători la utilizatori; m) racord termic - legătură dintre o retea de transport şi/sau de distribuţie primara şi o statie termica; n) bransament termic - legătură dintre o retea de distribuţie secundara şi un utilizator de energie termica; o) punctul de delimitare/separare a instalaţiilor - locul în care se racordeaza sau se branseaza, după caz, instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea producătorului la instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea transportatorului/distribuitorului; instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea transportatorului la instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului/furnizorului; instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului la instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea furnizorului/utilizatorului; instalatiile aflate în proprietatea furnizorului la instalatiile utilizatorului; punctul de racordare/bransare constituie în acelasi timp şi locul în care se face delimitarea/separarea instalaţiilor din punct de vedere al proprietăţii; p) standard de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei termice - norma tehnica ce stabileste indicatorii cantitativi şi nivelurile calitative pentru fiecare activitate specifică serviciilor energetice de interes local; q) agent termic sau purtator de energie termica - fluidul utilizat pentru acumularea, transportul şi cedarea energiei termice; agent termic poate fi aburul, apa fierbinte sau apa calda; r) agent termic primar - fluidul care circulă în instalatiile de producere şi transport al energiei termice; s) agent termic secundar - fluidul care circulă în instalatiile de distribuţie şi de utilizare a energiei termice; t) apa calda de consum - apa calda utilizata în circuit deschis în scopuri gospodaresti sau igienico-sanitare; u) tarif binom - tariful a cărui structura se compune dintr-o parte fixa constanta şi o parte variabila proporţională cu consumul; v) acces la retea - dreptul operatorilor care produc, transporta, distribuie şi/sau furnizeaza energie termica, precum şi al utilizatorilor de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, retelele de transport şi/sau de distribuţie; w) licenta - act tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competenţa prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice române sau straine de a exploata instalaţii autorizate de producere, transport, distribuţie şi/sau furnizare a energiei termice; x) autorităţi de reglementare competente - ANRSC şi ANRE - institutii publice de interes naţional, cu personalitate juridica, autonome, aflate în coordonarea Ministerului Administraţiei Publice, respectiv a Ministerului Industriei şi Resurselor; y) autorizatie - act tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competenţa prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice române sau straine de a construi, de a pune şi a menţine în functiune ori de a modifica o instalatie de producere, transport, distribuţie şi/sau de furnizare a energiei termice. (2) În text se folosesc urmatoarele prescurtari: a) CT - centrala termica; b) CET - centrala electrica de termoficare; c) ANRSC - Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala; d) ANRE - Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei; e) RTET - retele de transport al energiei termice.  +  Capitolul 2 Organizarea şi functionarea serviciilor energetice de interes local  +  Articolul 7Înfiinţarea, organizarea, conducerea, coordonarea şi controlul funcţionarii serviciilor energetice de interes local constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale care au totodata atributia şi responsabilitatea de a monitoriza şi de a controla gestiunea şi administrarea acestora, precum şi modul de functionare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.  +  Articolul 8 (1) Gestiunea serviciilor energetice urbane se poate organiza în urmatoarele modalităţi: a) gestiune directa; b) gestiune indirecta sau gestiune delegata. (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor energetice de interes local se face prin hotărâre adoptata, în condiţiile legii, de consiliile locale, consiliile judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. (3) Indiferent de forma de gestiune adoptata, activităţile specifice serviciilor energetice de interes local se organizeaza şi se desfăşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate, precum şi alte elemente specifice acestora. (4) Caietul de sarcini şi regulamentul de serviciu se elaboreaza şi se aproba de consiliile locale, consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciilor energetice de interes local, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (5) Autorităţile publice locale se pot asocia între ele ori cu terte persoane juridice române în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu capital public sau mixt, pentru gestionarea şi administrarea serviciilor energetice de interes local.  +  Articolul 9 (1) În cazul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asuma nemijlocit toate sarcinile şi responsabilitatile privind organizarea, conducerea, administrarea, finantarea, gestionarea şi controlul serviciilor energetice de interes local. (2) Gestiunea directa se realizează fie prin compartimente specializate organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judetean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, fie prin servicii publice cu personalitate juridica organizate în subordinea consiliului local, consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi autorizate potrivit legii. (3) Desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor energetice de interes local, organizate şi exploatate în sistemul gestiunii directe, se face pe baza regulamentului de organizare şi functionare întocmit şi aprobat de consiliile locale, consiliile judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare şi functionare a serviciilor energetice de interes local, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10 (1) În cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale transfera, în totalitate sau numai în parte, sarcinile şi responsabilitatile proprii cu privire la gestiunea serviciilor, respectiv la administrarea şi exploatarea sistemului energetic de interes local, unuia sau mai multor operatori furnizori/prestatori cărora le incredinteaza, în baza unui contract de delegare a gestiunii, dreptul de operare propriu-zisa a serviciului energetic de interes local. (2) Pe durata derularii contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru efectuarea serviciului, se incredinteaza operatorului caruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii, urmand ca acesta sa achite autorităţilor administraţiei publice locale o redeventa stabilita la incheierea contractului. (3) Delegarea gestiunii serviciilor energetice de interes local se poate realiza prin: a) negociere directa, în cazul operatorilor cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale sau mixt, infiintati de autorităţile administraţiei publice locale sau rezultati ca urmare a reorganizarii administrative din ratiuni economico-financiare a serviciilor energetice de interes local; b) licitaţie publică, în cazul altor operatori, indiferent de natura capitalului sau de forma de organizare a acestora; dacă procedura licitaţiei publice nu a condus la desemnarea unui castigator şi la atribuirea contractului de delegare a gestiunii, este aplicabila procedura negocierii directe. (4) Delegarea gestiunii se face potrivit procedurilor de delegare a gestiunii menţionate la alin. (3) şi cu respectarea contractului-cadru şi a regulamentului-cadru de delegare a serviciilor energetice de interes local, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (5) Contractul de delegare a gestiunii intra efectiv în vigoare numai dacă, în termen de 3 luni de la atribuirea serviciului, operatorii au obţinut licenta de operare emisa de autoritatea competentă. (6) În realizarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor energetice de interes local autorităţile locale vor urmări obtinerea celui mai bun raport cost/calitate, precum şi crearea condiţiilor pentru atingerea scopurilor de interes general specifice serviciului. (7) Prevederile alin. (3) nu se aplică operatorilor care la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante deruleaza contracte de delegare a gestiunii legal incheiate; exceptarea prevăzută la prezentul alineat opereaza până la expirarea sau rezilierea contractului. (8) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul sa ceara rezilierea contractului şi sa organizeze o noua licitaţie pentru delegarea gestiunii în toate cazurile în care, timp de 2 ani consecutivi, operatorii de servicii nu şi-au indeplinit oblibaţiile contractuale cu privire la calitatea serviciului şi performantele economico-financiare asumate.  +  Articolul 11 (1) Licentierea/autorizarea operatorilor serviciilor energetice de interes local se face de către ANRSC, cu excepţia operatorilor care au ca obiect de activitate producerea energiei termice în cogenerare, în mod exclusiv sau împreună cu serviciile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice. (2) Operatorii producători de energie termica în cogenerare, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate sau de subordonare, care desfăşoară şi alte activităţi specifice domeniului serviciilor energetice de interes local, pot fi licentiati de ANRE atât pentru producerea, cat şi pentru transportul, distributia şi furnizarea energiei termice. (3) Se interzice furnizarea/prestarea serviciilor energetice de interes local fără licenta şi fără contract de delegare a gestiunii incheiat, în condiţiile legii, cu autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 12 (1) În localităţile în care se realizează sisteme energetice de interes local noi şi în care se infiinteaza servicii energetice de interes local autorităţile administraţiei publice locale vor organiza gestiunea, administrarea şi exploatarea acestora numai în modalitatea gestiunii delegate; selectionarea operatorilor furnizori/prestatori ai serviciilor energetice de interes local şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se vor face numai prin licitaţie publică sau negociere directa, în conformitate cu legislatia în vigoare. (2) Organizarea şi functionarea serviciilor în modalitatea gestiunii directe sunt aplicabile în cazul în care procedura licitaţiei publice sau cea a negocierii directe pentru delegarea gestiunii nu a condus, indiferent de cauza, la desemnarea unui castigator şi la atribuirea contractului de delegare a gestiunii.  +  Articolul 13 (1) Functionarea serviciilor energetice de interes local, precum şi exploatarea sistemelor energetice aferente acestora se desfăşoară în conformitate cu reglementarile şi normele adoptate de ANRSC, respectiv de ANRE, pentru activităţile din competenţa de reglementare a acesteia. (2) Regulamentele de serviciu, în baza cărora operatorii serviciilor energetice de interes local efectueaza serviciul şi îşi desfăşoară activitatea de gestionare, administrare şi exploatare a sistemelor energetice de interes local, se aproba de autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia celor deja în vigoare.  +  Articolul 14 (1) Proiectarea şi executarea obiectivelor de investitii pentru extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor energetice de interes local se realizează de către agenti economici specializati, atestati de autorităţile de reglementare competente din domeniul producerii, transportului şi/sau distributiei energiei termice, potrivit legii. (2) Proiectarea şi executarea sistemelor de producere, transport sau distribuţie centralizata a energiei termice sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescriptiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţa; la proiectare se va ţine seama de reglementarile în vigoare privind protectia şi conservarea mediului.  +  Articolul 15 (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot hotari delegarea gestiunii serviciului energetic de interes local în totalitate sau numai a unor activităţi componente ale acestuia: producerea, transportul, transformarea, distributia sau furnizarea energiei termice; operatorii pot prelua în gestiune delegata, în baza licentelor de operare, numai activităţile de operare propriu-zise - gestiunea, administrarea, exploatarea -, precum şi activităţile de pregatire, finanţare şi realizare a investitiilor aferente serviciului energetic de interes local. (2) Operatorii care gestioneaza, administreaza şi exploateaza sistemele energetice de interes local, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate şi de subordonare, care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciilor energetice de interes local, se afla în competenţa de reglementare a ANRSC.(2^1) Intra sub incidenţa prezentei ordonante şi serviciile de alimentare cu energie termica prestate de către agentii economici şi instituţiile publice care nu se afla în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale. (3) Prin excepţie, prevederile alin. (2) nu se aplică operatorilor, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate şi subordonare, care desfăşoară activităţi de producere a energiei termice în cogenerare, în mod exclusiv sau împreună cu alte activităţi specifice serviciilor energetice de interes local, şi care se afla în competenţa de reglementare a ANRE.-------------Alin. (2^1) al art. 15 a fost introdus prin pct. 1 al art. II din ORDONANTA nr. 34 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 16 (1) În procesul delegării gestiunii serviciilor energetice de interes local, în conformitate cu competentele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor energetice de interes local, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea: a) modul de respectare şi de indeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori; b) calitatea şi eficienta serviciilor furnizate/prestate, la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliti în contractele de delegare a gestiunii; c) modul de administrare, exploatare, conservare şi mentinere în functiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor energetice de interes local încredinţate prin contractul de delegare a gestiunii. (2) Aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor energetice de interes local, a regulamentului de organizare şi functionare a acestora, a criteriilor şi procedurilor de exercitare a controlului intră în competenţa exclusiva a consiliilor locale, consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (3) Activităţile de monitorizare şi control al modului de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii se incredinteaza ANRSC care va dezvolta un sistem informational ce va permite compararea continua a fiecarui indicator de performanţă cu nivelul atins de operatorul cel mai performant în acest domeniu. (4) La realizarea sistemului informational şi implementarea activităţilor de monitorizare vor fi implicate organizaţiile profesionale de interes public. (5) Autorităţile administraţiei publice locale au acces la orice informatie deţinută de ANRSC cu privire la serviciile energetice de interes local. (6) ANRSC are în principal sarcina de a reglementa şi de a controla activitatea operatorilor, cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului, fundamentarea preturilor şi tarifelor şi respectarea procedurilor de stabilire şi ajustare a acestora, asigurarea protectiei utilizatorilor şi exploatarea eficienta a patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale aferent serviciilor. (7) Abrogat.-------------Alin. (7) al art. 16 a fost introdus prin pct. 2 al art. II din ORDONANTA nr. 34 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004, punct abrogat prin LEGEA nr. 131 din 21 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2004.  +  Articolul 17Condiţiile în care se poate realiza bransarea sau debransarea utilizatorilor la şi de la sistemele energetice de interes local se vor stabili în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru aprobat de autoritatea de reglementare competenţa.  +  Articolul 18 (1) În vederea asigurarii continuitatii serviciilor energetice de interes local autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea de a planifica şi de a urmări lucrarile de investitii necesare funcţionarii sistemelor energetice de interes local în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice; în acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuala a investitiilor, plecandu-se de la un plan director şi ţinându-se seama de ciclurile procesului bugetar, în conformitate cu reglementarile legale. (2) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveste realizarea investitiilor. (3) Finantarea lucrărilor de investitii se asigura din urmatoarele surse: a) fonduri proprii ale operatorului şi fonduri de la bugetul local, în conformitate cu oblibaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii; b) credite bancare garantate de autorităţile administraţiei publice locale sau de Guvern; c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bi- sau multilaterale; d) taxe speciale instituite potrivit legii; e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat; f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinantarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern, precum şi a unor programe de urgenta sau cu caracter social; g) alte surse. (4) Investiţiile straine în sistemele energetice de interes local vor beneficia de toate facilitatile legale în vigoare în momentul incheierii tranzactiei. Facilitatile obtinute vor fi menţionate în contractul de delegare a gestiunii şi vor fi valabile pe perioada stabilita la incheierea acestuia; în situaţia obtinerii de către investitor a unor facilităţi ulterioare, contractul de delegare a gestiunii va fi modificat în mod corespunzător. (5) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toata durata contractului, dacă la incheierea acestuia nu s-a convenit altfel; în contractul de delegare a gestiunii se va menţiona modul de repartitie a acestor bunuri la încetarea, din orice cauza, a acestuia.  +  Articolul 19 (1) Operatorii de servicii energetice de interes local raspund de indeplinirea cu buna-credinta a obligaţiilor faţă de utilizatori. (2) Pentru neindeplinirea obligaţiilor faţă de autorităţile administraţiei publice locale şi faţă de utilizatori, operatorii, în afara raspunderii contractuale, pot fi sanctionati contraventional în condiţiile prezentei ordonante. (3) În functie de gradul de neindeplinire a obligaţiilor contractuale, se poate proceda la rezilierea contractului de delegare a gestiunii, în condiţiile legii.  +  Capitolul 3 Reglementari privind functionarea sistemelor energetice de interes local  +  Secţiunea 1 Producerea energiei termice  +  Articolul 20 (1) Producerea energiei termice reprezinta activitatea organizata prin care se realizează în instalatiile din centralele termice sau centralele electrice de termoficare agent termic sub forma de abur, apa fierbinte sau apa calda, necesar asigurarii incalzirii şi prepararii apei calde de consum pentru locuinte, institutii publice, agenti economici etc. (2) Producătorii de energie termica pot fi agenti economici, persoane juridice române, compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale sau servicii publice din subordinea consiliilor locale, autorizate şi/sau licentiate conform legii, având ca obiect de activitate producerea energiei termice, în scopul furnizarii acesteia. (3) Activitatea de producere a energiei termice se desfăşoară în condiţii de tratament egal pentru toţi producătorii, fiind interzise orice discriminari.  +  Articolul 21 (1) Producătorii de energie termica au urmatoarele obligaţii principale: a) să livreze energia termica oricarei persoane fizice sau juridice solicitante care indeplineste condiţiile de autorizare şi de licenţă pentru a fi transportator, distribuitor ori furnizor sau care este utilizator de energie termica, în limita capacităţii instalaţiilor şi cu respectarea reglementarilor legale în vigoare şi a condiţiilor tehnice impuse prin autorizaţii şi licente şi prin clauzele contractuale; b) să asigure livrarea energiei termice în retelele de transport, de distribuţie sau în instalatiile utilizatorului, potrivit standardelor şi/sau normelor tehnice în vigoare şi contractelor incheiate, precum şi controlul calitativ şi cantitativ al acestor parametri; c) sa menţină o rezervă de combustibil la un nivel suficient, pentru indeplinirea obligaţiilor privind producerea şi furnizarea energiei termice prevăzute în autorizatiile şi licentele acordate; d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerințelor dispecerului coordonator şi sa infiinteze, după caz, trepte proprii de dispecerat; în cazul centralelor electrice de termoficare, acoperirea sarcinii termice este prioritara celei electrice; e) să asigure eficienta energetica şi economia de combustibil în producerea energiei termice; f) sa intocmeasca bilantul energiei termice produse şi al celei livrate, să monitorizeze parametrii acesteia atât la producere, cat şi la livrare şi sa ia măsuri de eficientizare energetica; g) sa exploateze instalatiile de producere racordate la sistemele de transport, distribuţie sau la instalatiile utilizatorului, astfel încât sa nu induca în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescriptiile tehnice în vigoare; h) sa intervina operativ la obiectivele pe care le deţin în cazul unui pericol potenţial de producere a unor avarii, explozii sau a altor accidente în functionare, putand ocupa în mod temporar zona de acces pentru personal şi zona tehnica de lucru, anuntand despre aceasta organele administrative şi instituţiile abilitate, precum şi detinatorii terenurilor în cauza; i) să obţină acordurile şi/sau autorizatiile prevăzute de lege pentru instalaţii şi personal şi sa nu dezvolte capacitati de productie suplimentare decat după obtinerea unei noi autorizari; j) sa schimbe combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice, cu respectarea normelor tehnice specifice şi a aprobarilor legale, când aceasta schimbare asigura functionarea instalaţiilor în condiţii de siguranţă şi conduce la cresterea randamentului, a eficientei energetice şi la reducerea costurilor de productie, cu condiţia respectarii reglementarilor în vigoare privind protectia mediului; k) sa intocmeasca şi sa urmareasca realizarea programelor de reabilitare şi retehnologizare a instalaţiilor de producere a energiei termice existente, în vederea cresterii eficientei energetice a acestora, reducerii preturilor şi tarifelor, cresterii calităţii energiei termice, asigurarii continuitatii alimentarii utilizatorilor şi încadrării în normele privind emisiile poluante şi protectia mediului; l) sa furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţii naţionale de reglementare din domeniul de competenţa informaţii privind activitatea de producere a energiei termice; m) sa pastreze confidentialitatea informaţiilor comerciale obtinute de la terti în cursul desfăşurării activităţii; n) sa colaboreze, la cererea autorităţilor de reglementare competente, la elaborarea sau revizuirea reglementarilor din domeniu. (2) Producătorii pot sa desfasoare activităţi de informare, consultanţă, finanţare şi pot executa lucrari la instalatiile consumatorilor, în condiţiile convenite cu acestia, în vederea cresterii eficientei utilizarii combustibililor şi a energiei.  +  Articolul 22Producătorii de energie termica au urmatoarele drepturi: a) sa incheie contracte de vanzare-cumparare cu furnizorii sau contracte de furnizare cu consumatorii, în cazul în care deţin licenta de furnizare; clauzele minime ale acestor contracte se stabilesc de către autoritatea de reglementare competenţa în contractele-cadru; b) să aibă acces la retelele termice de transport şi distribuţie în condiţiile prezentei ordonante; c) să obţină culoar de trecere pentru liniile electrice de legătură a capacităţilor lor de productie cu sistemul naţional de transport sau cu retelele electrice de distribuţie, în cazul centralelor electrice de termoficare, şi/sau pentru conductele de transport al energiei termice între capacitatea de productie şi operatorii de distribuţie sau consumatori; d) sa furnizeze energia termica în retelele de transport, de distribuţie şi/sau în instalatiile utilizatorilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, ale contractelor incheiate şi în limita capacităţii acestora şi, după caz, sa suporte în mod echitabil costurile dezvoltării retelelor de transport; e) sa desfasoare activitatea de dispecerizare, ca functie operativa, şi activitatea de analiza economica a funcţionarii sistemului coordonat, cu asigurarea condiţiilor de furnizare specificate în contractele de vanzare-cumparare incheiate; f) să solicite desfiintarea construcţiilor şi a obiectivelor amplasate nelegal în zona de protecţie, precum şi a celor care nu respecta distantele de siguranţă faţă de instalatiile şi constructiile proprii; g) sa transfere, motivat, pentru o perioadă de cel mult un an, în condiţiile legii, pe bază de contract, în intregime sau în parte, unei alte persoane juridice drepturile şi oblibaţiile privind producerea energiei termice; transferul se poate face numai cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale şi al autorităţilor de reglementare competente; h) pentru lucrari de investitii, de reabilitare şi de retehnologizare producătorii pot contracta credite bancare; pe durata rambursarii creditelor producătorii nu vor inregistra cheltuieli cu amortizarea aferenta investitiilor facute din credite aflate în derulare, aceste cheltuieli fiind esalonate după rambursarea creditului pe o perioadă de maximum 5 ani, fără a se depăşi termenul normal de amortizare a investitiilor; i) să solicite ajustarea nivelului preturilor în functie de influentele intervenite în elementele de cost pentru energia termica şi sa incaseze contravaloarea energiei termice livrate la preturile şi tarifele legal stabilite; j) sa infiinteze şi sa menţină un sistem propriu de telecomunicatii pentru legătură cu capacitatile lor de productie, cu dispeceratele şi cu consumatorii racordati la instalatiile aflate în administrarea lor.  +  Articolul 23Oblibaţiile şi drepturile prevăzute la art. 21 şi 22 nu sunt limitative, acestea putand fi completate, cu acordul părţilor, în cadrul contractului de furnizare a energiei termice.  +  Secţiunea a 2-a Transportul energiei termice  +  Articolul 24 (1) Transportul energiei termice reprezinta activitatea organizata prin care energia termica ajunge din instalatiile de producere în instalatiile de distribuţie şi/sau la instalatiile utilizatorilor finali. (2) Instalatiile de transport al energiei termice se delimiteaza fizic de instalatiile de producere sau de distribuţie prin puncte de separare precizate în contractele incheiate între părţi, în conformitate cu reglementarile tehnice în vigoare. (3) Operatorii de transport al energiei termice sunt persoane juridice române, autorizate în conformitate cu prevederile legale, care desfăşoară activităţi de transport şi/sau de distribuţie pentru o zona determinata, pe bază de licente acordate de autoritatea de reglementare competenţa. (4) Activitatea de transport al energiei termice se desfăşoară în condiţii de tratament egal pentru toţi utilizatorii racordati la RTET, fiind interzise orice discriminari.  +  Articolul 25Transportatorii de energie termica au urmatoarele obligaţii principale: a) sa exploateze şi sa administreze RTET, în condiţii de siguranţă, eficienta şi de protecţie a mediului, şi să contribuie, conform convenţiilor incheiate cu autorităţile administraţiei publice locale, la reabilitarea şi dezvoltarea acestora; b) să asigure, în condiţii egale şi nediscriminatorii, accesul producătorilor, distribuitorilor şi al utilizatorilor la RTET, în limitele capacităţii de transport şi cu respectarea regimurilor de functionare a acestora; c) să asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul şi analiza funcţionarii, echilibrul functional al RTET; d) să asigure regimurile optime de transport şi livrare a energiei termice, notificate de producători, distribuitori şi/sau de utilizatori; e) sa elaboreze conventiile tehnice de exploatare, cuprinzand principalele condiţii tehnice care trebuie indeplinite de producători, transportatori, distribuitori şi consumatori în vederea executarii în bune condiţii a contractelor de transport, precum şi a celor de vanzare-cumparare a energiei termice; f) sa intocmeasca şi sa urmareasca realizarea bilanturilor energiei termice la intrarea şi la ieşirea din sistem; g) sa elaboreze şi sa supuna spre aprobare autorităţilor administraţiei publice locale, cu informarea autorităţilor de reglementare competente, planurile de perspectiva privind dezvoltarea şi/sau modernizarea, în condiţii de eficienta energetica şi economica, a RTET, în concordanta cu stadiul actual şi evolutia viitoare a consumului de energie termica; planurile vor contine modalităţi de finanţare şi realizare a investitiilor de transport, cu luarea în considerare a planurilor de organizare şi amenajare a teritoriului, în condiţiile respectarii intocmai a cerințelor legale privind protectia mediului; h) sa organizeze supravegherea stricta a modului de functionare a RTET şi sa previna sustragerile de energie termica, deteriorarea retelelor, racordarea şi/sau bransarea clandestina la acestea; i) sa puna la dispoziţie autorităţii administraţiei publice locale şi autorităţii naţionale de reglementare din domeniul de competenţa informaţii privind activitatea de transport al energiei termice; j) sa pastreze confidentialitatea informaţiilor comerciale obtinute în cursul activităţii.  +  Articolul 26Transportatorii de energie termica au urmatoarele drepturi: a) să solicite stabilirea şi ajustarea nivelului preturilor şi tarifelor şi sa incaseze contravaloarea energiei termice transportate şi vandute; b) sa intrerupa sau sa limiteze transportul energiei termice, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea RTET; c) sa intrerupa, pentru timpul strict necesar executarii lucrărilor de întreţinere şi de reparatii, functionarea parţială sau totala a RTET, cu anuntarea prealabila a distribuitorilor şi/sau a utilizatorilor; d) sa avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dacă în urma realizării unei analize de specialitate rezultă ca operaţiunea este posibila din punct de vedere tehnic; e) sa supravegheze şi sa previna sustragerea de energie termica, racordurile sau bransarile clandestine şi/sau deteriorarile RTET; f) sa elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii; g) să obţină culoar de trecere pentru conductele de transport al energiei termice între unitatea de productie şi distribuitori sau utilizatori; h) sa intrerupa prestatia în cazul nerespectarii clauzelor contractuale.  +  Articolul 27 (1) Dezvoltarea retelelor termice trebuie să asigure economisirea energiei şi se va face cu respectarea normelor şi normativelor tehnice de proiectare, execuţie şi exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, a reglementarilor în vigoare privind protectia mediului, sănătatea şi igiena publică şi a dreptului de proprietate. (2) Pentru protectia instalaţiilor de transport şi distribuţie se interzice tertilor, persoane fizice sau juridice: a) sa amplaseze constructii, să efectueze sapaturi de orice fel sub retele termice şi în zona de protecţie a acestora, fără consimtamantul prealabil al titularilor instalaţiilor; b) se depoziteze materiale în zona de protecţie a instalaţiilor; c) sa intervina în orice mod asupra retelelor termice. (3) Extinderea retelelor de gaze naturale pe strazile pe care exista retele termice cu apa fierbinte/calda va fi supusă avizarii consiliilor locale, având drept criteriu de evaluare economia de combustibil.  +  Secţiunea a 3-a Distributia şi furnizarea energiei termice  +  Articolul 28 (1) Distributia şi furnizarea energiei termice reprezinta activitatea prin care energia termica se preia de la producător sau transportator şi, după transformare şi procesare, se livreaza utilizatorilor. (2) Energia termica livrata utilizatorilor se factureaza de către furnizor pe baza indicatiilor echipamentelor de înregistrare şi măsurare. În cazul consumatorilor casnici echipamentele de înregistrare şi măsurare sunt achiziţionate şi montate prin grija furnizorului, iar în cazul consumatorilor industriali sau urbani, altii decat cei casnici, prin grija acestora. În toate cazurile întreţinerea echipamentelor este asigurata de operatorul furnizor. (3) Instalatiile de distribuţie a energiei termice se delimiteaza fizic de instalatiile de producere, de cele de transport sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare; punctele de separare vor fi precizate în contractele incheiate între părţi şi vor fi prevăzute cu echipamente de măsurare adecvate, în conformitate cu reglementarile tehnice în vigoare. (4) Distribuitorii şi furnizorii de energie termica sunt persoane juridice române, autorizate şi/sau licentiate de autoritatea de reglementare competenţa, având ca obiect de activitate distributia energiei termice în scopul vanzarii acesteia; contractul incheiat în acest scop, denumit în cele ce urmeaza contract de furnizare, se incheie între furnizor şi utilizator şi trebuie să cuprindă cel puţin clauzele minimale, pe categorii de consumatori, stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi de autoritatea naţionala de reglementare competenţa prin contractele-cadru. (5) Activitatea de distribuţie şi furnizare a energiei termice se desfăşoară în condiţii de tratament egal pentru toţi operatorii distribuitori/furnizori de energie termica, fiind interzise orice discriminari. (6) Distribuitorii/furnizorii de energie termica au dreptul sa intrerupa serviciul de distribuţie/furnizare numai în caz de consum fraudulos, de neplata a facturilor sau când utilizatorii nu respecta alte clauze contractuale.  +  Articolul 29 (1) Distribuitorii şi furnizorii de energie termica au urmatoarele obligaţii principale: a) sa opereze, sa intretina, sa repare şi sa dezvolte sistemul de distribuţie în condiţii de siguranţă şi eficienta energetica, cu respectarea dreptului de proprietate, a prevederilor legislaţiei privind protectia mediului şi sănătatea publică şi a normelor tehnice în vigoare; b) sa racordeze/sa branseze la retelele de distribuţie aflate în administrarea sa, în condiţiile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoana fizica sau juridica, prin intermediul unei instalaţii prevăzute cu sisteme omologate de măsurare-înregistrare a energiei termice furnizate/consumate şi cu dispozitive de reglare a debitului; c) sa intocmeasca şi sa urmareasca bilantul energiei termice la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie; d) să solicite desfiintarea construcţiilor şi a altor obiective amplasate ilegal în zona de protecţie, precum şi a celor care nu respecta distantele de siguranţă faţă de constructiile şi instalatiile proprii aferente activităţii de distribuţie; e) sa furnizeze autorităţii administraţiei publice locale şi autorităţii naţionale de reglementare competente informaţii privind activitatea de distribuţie şi furnizare a energiei termice; f) să efectueze revizia şi reglarea periodica a instalaţiilor de incalzire şi de alimentare cu apa calda de consum aparţinând utilizatorilor, pe bază de contract; g) sa actioneze pentru depistarea pierderilor de căldură şi de agent termic din retelele de distribuţie a energiei termice şi, cu precadere, pentru remedierea defectiunilor şi a avariilor; h) să asigure achizitionarea şi instalarea, exploatarea, întreţinerea periodica şi verificarea metrologica a sistemelor proprii de înregistrare-măsurare a energiei termice furnizate utilizatorilor, potrivit reglementarilor în vigoare; i) să monitorizeze şi sa evalueze starea tehnica şi siguranţa în functionare a instalaţiilor aflate în gestiunea şi administrarea sa, precum şi a indicatorilor specificati în reglementarile tehnice în vigoare şi în regulamentul de serviciu; j) sa realizeze lucrari de dezvoltare şi de modernizare a instalaţiilor aflate în administrarea şi exploatarea sa, pe baza unor programe de perspectiva aprobate de autorităţile administraţiei publice locale; k) sa anunte utilizatorii afectati de limitarile sau intreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, şi sa comunice durata planificata pentru intreruperile necesare executarii unor lucrari de întreţinere şi reparatii; l) să asigure instruirea profesionala şi specializarea personalului propriu; m) sa pastreze confidentialitatea informaţiilor comerciale obtinute în cursul desfăşurării activităţii. (2) Distribuitorul/furnizorul raspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor/consumatorilor din culpa sa, în condiţiile stabilite prin contract, şi, în special, dacă: a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livreaza energia termica în condiţiile stabilite în contract; b) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la intreruperile programate pentru lucrarile planificate; c) după sistarea furnizarii energiei termice ceruta de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucratoare după primirea în scris a înştiinţării privind încetarea motivului sistarii; d) nu respecta parametrii de calitate contractati pentru energia termica furnizata.  +  Articolul 30 (1) Distribuitorii şi furnizorii de energie termica au urmatoarele drepturi principale: a) sa desfasoare activităţi comerciale legate de vanzarea-cumpararea energiei termice prin exploatarea retelelor de distribuţie; b) să solicite stabilirea şi/sau ajustarea nivelului tarifelor şi sa incaseze contravaloarea energiei termice vandute; c) sa stabileasca condiţiile tehnice de racordare/bransare a utilizatorilor la instalatiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementarilor-cadru aprobate de autoritatea naţionala de reglementare competenţa; d) sa avizeze, în baza unor studii de specialitate din care să rezulte ca operaţiunea este posibila din punct de vedere tehnic, realizarea noilor racorduri/bransamente sau modificarea celor existente; e) sa elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii; f) sa intrerupa, total sau parţial, functionarea retelei de distribuţie pe durata strict necesară executarii lucrărilor de întreţinere şi de reparatii programate, cu anuntarea prealabila a consumatorilor; g) sa utilizeze terenurile şi alte bunuri aflate în proprietatea unui tert, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura functionarea normala a instalaţiilor pe care le administreaza şi le exploateaza; h) sa foloseasca cu titlu gratuit, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea condiţiilor legale, terenurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrari de întreţinere şi reparatii pe care le executa la constructiile şi instalatiile de distribuţie; i) sa transfere, în condiţiile legii, pe bază de contract, în intregime sau în parte, unei terte persoane juridice drepturile şi oblibaţiile privind exploatarea punctelor termice şi a retelelor termice de distribuţie, cu aprobarea scrisa prealabila a autorităţilor administraţiei publice locale şi a autorităţii de reglementare competente; j) să aibă acces, în condiţiile legii, la instalatiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de cate ori este necesară interventia la acestea; k) sa intrerupa furnizarea energiei termice în cazul nerespectarii clauzelor contractuale, cu un preaviz de 3 zile lucratoare; l) sa presteze activităţi de informare, consultanţă, finanţare sau să execute lucrari de reparatii şi reabilitări la instalatiile utilizatorilor, în condiţiile convenite cu acestia, în scopul cresterii eficientei şi utilizarii rationale a energiei termice. (2) Operatorii distribuitori/furnizori de energie termica sunt autorizati sa limiteze sau sa intrerupa, pentru un grup cat mai restrans de utilizatori şi pe o durată cat mai scurta, furnizarea energiei termice în urmatoarele situaţii: a) când este periclitata viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic urban; c) pentru executarea unor manevre şi lucrari care nu se pot efectua fără intreruperi. (3) Operatorii distribuitori/furnizori de energie termica stabilesc programul lucrărilor de reparatii şi mentenanta planificate la retelele termice şi la instalatiile de distribuţie/furnizare, corelat cu programele similare ale producătorilor/transportatorilor cu care au interfata; realizarea lucrărilor se va programa, de regula, în sezonul cald astfel încât după începerea sezonului de incalzire să se asigure continuitatea serviciului.  +  Articolul 31 (1) Pentru asigurarea producerii, distributiei şi furnizarii energiei termice în sistem centralizat, în condiţii de competitie şi având la baza strategia naţionala şi/sau locala de asigurare cu combustibil şi energie termica, se pot adopta şi aplica solutii locale de incalzire şi preparare a apei calde de consum prin executarea de centrale termice şi/sau puncte termice de scara sau imobil, cu respectarea urmatoarelor condiţii: a) la solicitarea utilizatorului, pentru imobile ale caror bransamente sau portiuni de retele termice au fost executate initial pe cheltuiala acestuia, cu un preaviz de 3 luni, dar nu în timpul sezonului rece; b) la propunerea furnizorului, cu un preaviz de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de sfârşitul sezonului de incalzire, în situaţiile în care din punct de vedere tehnic şi/sau economic nu se mai justifica alimentarea cu energie termica în sistem centralizat; c) la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu un preaviz de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de sfârşitul sezonului de incalzire. (2) Finantarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se asigura de utilizatori/consumatori în cazurile menţionate la lit. a) şi b), respectiv de autorităţile administraţiei publice locale, în cazurile menţionate la lit. b) şi c).  +  Articolul 32 (1) Debransarile individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii -, alimentate cu energie termica prin reteaua urbana de distribuţie, indiferent de cauze, se pot realiza în urmatoarele condiţii cumulative: a) numai cu acceptul scris al asociaţiei de proprietari şi/sau de locatari, sub semnatura reprezentantilor legali ai acestora, dar nu în timpul sezonului de incalzire; b) după obtinerea în prealabil a celorlalte acorduri şi avize prevăzute de legislatia în vigoare. (2) În situaţia în care debransarea se face cu intentia inlocuirii sistemului de incalzire centralizat cu un sistem de incalzire individual pe bază de gaze naturale sau gaze lichefiate, suplimentar se vor îndeplini urmatoarele condiţii: a) evacuarea gazelor arse se va face printr-un cos care va depăşi nivelul aticului imobilului; b) proprietarul apartamentului este obligat să aibă un contract de service permanent pe toata durata funcţionarii instalatiei cu o firma autorizata privind întreţinerea şi asigurarea bunei functionari a respectivei instalaţii; c) proprietarul împreună cu firma de service raspund solidar civil şi/sau penal, după caz, pentru eventualele pagube sau pierderi de vieti omenesti în caz de explozie provocata de proasta functionare a instalatiei individuale de incalzire.  +  Secţiunea a 4-a Utilizatorii de energie termica  +  Articolul 33Sunt utilizatori de energie termica persoanele fizice sau juridice care consuma în instalatiile proprii, pe bază de contract, energia termica livrata de un distribuitor/furnizor.  +  Articolul 34Utilizatorii de energie termica au urmatoarele drepturi: a) sa preia energia termica din instalatiile distribuitorului/furnizorului în conformitate cu prevederile contractului de furnizare; b) să aibă acces la echipamentele de măsurare a energiei termice în vederea decontarii, chiar dacă acestea se afla în incinta distribuitorului/furnizorului, în prezenta imputernicitului acestuia, cu condiţia ca echipamentele de măsurare să se refere strict la utilizatorul care solicită accesul; c) sa racordeze la instalatiile proprii, în condiţiile legii, alti consumatori de energie termica, denumiti subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil scris al distribuitorului/furnizorului; d) să solicite distribuitorului/furnizorului remedierea defectiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalatiile de distribuţie; e) să solicite distribuitorului/furnizorului instalarea, contra cost, a termostatelor de radiator şi a sistemelor de alocare a consumurilor şi de repartizare a costurilor facturii de incalzire în imobile condominiale; f) să solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.  +  Articolul 35Utilizatorii de energie termica au urmatoarele obligaţii: a) sa achite integral şi la termen facturile emise de furnizor, eventualele corectii sau regularizări ale acestora urmand să fie efectuate ulterior; b) sa comunice în scris distribuitorului/furnizorului orice modificare a condiţiilor care au fost avute în vedere la intocmirea contractului de furnizare; c) să respecte normele şi prescriptiile tehnice în vigoare, în vederea eliminarii efectelor negative asupra calităţii energiei termice furnizate; d) sa exploateze şi sa intretina instalatiile proprii pentru asigurarea utilizarii eficiente a energiei termice; e) sa suporte în totalitate consecintele care îi afectează pe subconsumatori, determinate de restrictionarea sau intreruperea furnizarii energiei termice către acestia, ca urmare a nerespectarii prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplatii energiei termice; f) să permită distribuitorului/furnizorului, la solicitarea acestuia, intreruperea programata a alimentarii cu energie termica pentru întreţinere, revizii şi reparatii executate la instalatiile acestuia; g) sa nu modifice instalatiile de incalzire centrala, aferente unui imobil condominial, decat în baza unei documentaţii tehnice care reconsidera ansamblul instalaţiilor termice, aprobata de către distribuitorul/furnizorul de energie termica; h) sa suporte costul remedierilor şi al pagubelor produse furnizorului şi altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrarii energiei termice atunci când s-au produs defectiuni datorate culpei sale; i) să permită accesul distribuitorului/furnizorului la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinţă sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcţionarii şi integritatii acestora sau pentru debransarea instalaţiilor în caz de neplata sau pericol de avarie.  +  Articolul 36Drepturile şi oblibaţiile prevăzute la art. 34 şi 35 vor fi dezvoltate în contractele de furnizare negociate şi incheiate cu distribuitorii/furnizorii de energie termica, având la baza contractele-cadru elaborate de autoritatea de reglementare competenţa.  +  Capitolul 4 Preţuri şi tarife  +  Secţiunea 1 Principii pentru stabilirea preturilor şi a tarifelor  +  Articolul 37 (1) Preturile şi tarifele trebuie să asigure acoperirea cheltuielilor de productie, exploatare, întreţinere, modernizare şi retehnologizare, justificate economic, şi un profit de maximum 10%. (2) Cota de profit de maximum 10% se aplică la costul total al activităţilor desfăşurate pentru asigurarea serviciilor energetice de interes local, exclusiv cota de dezvoltare de 3% prevăzută la art. 43. (3) În preţul de livrare al energiei termice nu se vor include pierderile de agent termic, datorate defectiunilor tehnologice de pe intregul sistem de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, produse prin acte de neglijenta sau intentionat. (4) Preturile şi tarifele pentru energia termica livrata utilizatorilor trebuie să asigure: a) utilizarea eficienta a energiei termice; b) cresterea parametrilor de calitate ai serviciilor energetice de interes local cu costuri cat mai mici şi cu respectarea reglementarilor referitoare la protectia mediului; c) egalitate de tratament pentru toţi utilizatorii, indiferent de destinaţia pentru care este utilizat agentul termic. (5) Preturile şi tarifele pentru energia termica nu pot fi stabilite promotional şi nu pot include subventia ca instrument de recuperare a cheltuielilor de la alte categorii de consumatori, pe baza subventiei incrucisate.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea şi ajustarea preturilor şi tarifelor  +  Articolul 38 (1) Stabilirea preturilor şi a tarifelor pentru energia termica produsa şi livrata utilizatorilor se face de către autorităţile de reglementare competente stabilite potrivit art. 15 alin. (2) şi (3), pe baza propunerilor operatorilor economici care produc, transporta, distribuie şi furnizeaza energie termica la utilizatori, cu avizul prealabil al autorităţilor administraţiei publice locale implicate. (2) Fundamentarea propunerilor se face pe baza costurilor fixe şi variabile şi a cantităţilor de energie termica produsa şi livrata. (3) Autoritatea de reglementare competenţa va urmări ca în documentatiile de fundamentare a preturilor combustibilii să fie luati în calcul cu cele mai mici costuri, în condiţia de livrare loco centrala termica.  +  Articolul 39Ajustarea preturilor şi a tarifelor se face de către autoritatea de reglementare competenţa stabilita potrivit art. 15 alin. (2) şi (3), pe baza cererilor de ajustare ale operatorilor insotite de documentaţia de fundamentare a costurilor şi de avizul prealabil al autorităţilor administraţiei publice locale implicate sau prin autosesizare.  +  Articolul 40În cazul în care, după ajustarea preturilor şi a tarifelor, furnizorii de combustibili şi de energie electrica modifica preturile de livrare, având ca efect majorarea costului total al producerii energiei termice, consiliile locale pot aproba recalcularea corespunzătoare a preturilor de productie ajustate anterior şi implicit a preturilor finale la utilizator, începând cu data primei livrari facute la noile preţuri, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli şi a cotei de profit, care rămân la nivelurile aprobate de autoritatea de reglementare competenţa.  +  Articolul 41În situaţii deosebite, cum ar fi restructurarea sau reorganizarea regiilor autonome şi modificarea structurala a costurilor sau a condiţiilor de productie, la solicitarea operatorilor economici autoritatea de reglementare competenţa va analiza nivelul preturilor şi al tarifelor şi va hotari, cu avizul autorităţii administraţiei publice locale, asupra solicitarii de modificare a preturilor şi a tarifelor.  +  Articolul 42În cazurile în care producătorii şi/sau transportatorii şi distribuitorii de energie termica desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de dezvoltare-reabilitare a infrastructurii aferente serviciilor, cu finanţare din împrumuturi externe, sau în cazul concesionarii unor servicii energetice de interes local pentru care autoritatea administraţiei publice locale a stabilit, cu acordul creditorilor sau al concesionarilor, reguli sau formule de ajustare, autoritatea de reglementare competenţa va aplica regulile sau formulele de ajustare stabilite în contract.  +  Articolul 43 (1) Cota de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare a sistemelor energetice de interes local, inclusiv pentru protectia mediului, se stabileste la 3% din costul total al productiei, transportului, distributiei şi furnizarii energiei termice aferente utilizatorilor/consumatorilor din economie, cu excepţia consumatorilor casnici. (2) Sumele încasate prin preţuri şi/sau tarife corespunzătoare cotei prevăzute la alin. (1) se constituie într-un cont distinct al operatorului şi se utilizeaza, cu avizul autorităţii administraţiei publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost deschis. (3) Operatorii serviciilor energetice de interes local au obligaţia să asigure finantarea pregatirii profesionale continue a propriilor salariati.  +  Articolul 44Operatorii din sistemul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, indiferent de subordonare sau de natura capitalului, sunt obligati sa tina contabilitatea de gestiune distinct, conform normelor legale, pe activităţile de productie, de transport, de distribuţie şi de furnizare, care să permită autorităţilor competente cunoasterea costurilor fixe şi a celor variabile, precum şi a veniturilor realizate, pe tipuri de energie produsa, în functie de combustibilul folosit.  +  Articolul 45Ţinând seama de caracterul sezonier al incalzirii, pentru a veni în sprijinul populatiei autorităţile administraţiei publice locale, precum şi operatorii furnizori de energie termica pot sa decida ca energia termica livrata să fie facturata în rate egale pe tot parcursul anului, fără a se afecta datoriile acestora către bugetul de stat şi bugetele locale. Având în vedere ponderea costurilor fixe şi variabile, autoritatea naţionala de reglementare competenţa va elabora, în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, metodologia de aplicare a tarifului binom la facturarea energiei termice furnizate/livrate utilizatorilor.  +  Articolul 46Tarifele pentru alte servicii, cum sunt eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentatiilor, service-ul instalaţiilor interioare aparţinând utilizatorilor, sau alte tarife pentru serviciile solicitate se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor de administratie sau ale adunarilor generale ale acţionarilor, pe tipuri de lucrari sau servicii furnizate/prestate, şi se încasează separat, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 47Controlul respectarii reglementarilor legale în domeniul preturilor şi al tarifelor pentru energia termica produsa şi/sau transportata şi distribuita de operatorii serviciilor energetice de interes local se face de autoritatea de reglementare competenţa şi de structurile abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Capitolul 5 Reglementari privind contorizarea energiei termice  +  Articolul 48 (1) Masurarea cantităţilor de energie termica furnizate prin intermediul sistemelor energetice de interes local, sub forma de agent termic pentru incalzire şi de apa calda pentru consum, este obligatorie şi se realizează prin montarea la nivelul bransamentelor utilizatorilor, în punctul de delimitare/separare a instalaţiilor sau în alt punct stabilit prin acordul de furnizare, a echipamentelor de măsurare-înregistrare şi control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competenţa. (2) Bransamentele până la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de măsurare-înregistrare a energiei termice montate la interfata dintre retelele publice de distribuţie şi instalatiile utilizatorilor, fac parte, împreună cu retelele publice de distribuţie, din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, iar operatorii care asigura distributia centralizata a energiei termice sunt obligati să le intretina, să le verifice metrologic şi să le inlocuiasca ori de cate ori este nevoie, pe cheltuiala lor.  +  Articolul 49 (1) Echiparea sistemelor energetice de interes local şi a imobilelor cu destinatie de locuinte cu dispozitive de măsurare-înregistrare a cantităţilor de energie termica produse şi/sau distribuite se face de către operatorii furnizori de energie termica, în mod esalonat, până la 31 decembrie 2004, pe baza unor programe elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante. (2) Autorităţile administraţiei publice locale şi operatorii pot solicita şi pot obtine credite pentru care vor acorda garantii locale în scopul finantarii acestor programe. (3) Până la finalizarea actiunii de contorizare la bransamentul utilizatorilor se admite şi calculul consumurilor pe baza contoarelor de la furnizor sau în sistem pausal, conform normelor în vigoare. (4) Utilizatorii care doresc contorizarea consumurilor de energie termica în devans faţă de programul aprobat pot sa achizitioneze şi să îşi monteze aparate de măsurare-înregistrare pe cheltuiala proprie, în baza unei documentaţii aprobate de către operatorul distribuitor/furnizor de energie termica; după montare şi receptie aparatele de măsurare a energiei termice se predau în administrare şi exploatare operatorului, contravaloarea acestora urmand să fie recuperata de la acesta prin deducere lunara din factura de plată până la concurenta sumei investite. (5) Utilizatorii de tip condominial care doresc contorizare în sistem integrat - contor general de bransament şi contoare secundare pe racordurile proprii, termostate de radiator şi/sau alocatoare de costuri - vor achizitiona şi vor monta aceste dispozitive pe cheltuiala proprie. (6) Contoarele montate în aval de contorul de bransament sau în aval de punctul de delimitare/separare dintre retelele publice de distribuţie şi instalatiile de utilizare apartin utilizatorilor; sarcina asigurarii intretinerii, inlocuirii şi verificării metrologice a acestora revine utilizatorilor. (7) În termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Administraţiei Publice va emite un normativ cu privire la condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de alocare a costurilor pentru incalzire şi apa calda de consum, montate în imobilele condominiale.  +  Articolul 50 (1) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se interzic proiectarea, execuţia şi punerea în functiune a sistemelor energetice de interes local fără dotarea lor corespunzătoare cu dispozitive de măsurare-înregistrare a cantităţilor produse şi/sau distribuite. (2) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante proiectarea şi realizarea noilor imobile tip condominiu cu destinatie de locuinte sau cu destinatie mixta locuinte şi spatii cu alta destinatie -, având sursa comuna de energie termica sau racordate la retelele publice de distribuţie, trebuie să asigure individualizarea consumurilor şi condiţiile de montare a sistemelor de măsurare-înregistrare-repartizare a consumurilor pentru intregul imobil şi pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie.  +  Articolul 51 (1) În cazul imobilelor tip condominiu cu destinatie mixta - locuinte şi spatii cu alta destinatie existente, având brasamente şi instalaţii interioare comune, separarea şi individualizarea consumurilor pe categorii de folosinte sau corespunzător fiecarui spatiu cu alta destinatie se fac pe cheltuiala deţinătorilor spatiilor cu alta destinatie, prin separarea instalaţiilor de utilizare şi prin montarea dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, în decurs de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, cu respectarea prevederilor art. 35. (2) După montare aparatele de măsurare-înregistrare a energiei termice instalate în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor ori la limita de proprietate se predau în exploatare către distribuitor/furnizor, în condiţiile prevăzute la art. 48.  +  Articolul 52 (1) Furnizarea energiei termice pentru incalzire şi prepararea apei calde de consum se efectueaza contra cost, în baza unui contract de furnizare cu caracter permanent, denumit în continuare contract-abonament, care constituie actul juridic prin care se reglementeaza raporturile dintre furnizor şi utilizator cu privire la furnizarea, facturarea, utilizarea şi plata serviciului. (2) Relaţia contractuala operator-utilizator se materializeaza la nivelul bransamentului, respectiv al racordului, în punctul de delimitare a instalaţiilor; în cazul cladirilor tip condominiu având bransamente şi instalaţii interioare comune, indiferent de destinatie, furnizorul nu are competenţa de a se implica în defalcarea şi repartizarea pe detinatorii spatiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termica, aceasta activitate revenind, potrivit legii, asociaţiilor de proprietari/locatari. (3) În cazul imobilelor tip condominiu, indiferent de destinatie, având bransamente şi instalaţii interioare de utilizare comune, calitatea de abonat titular de contract revine asociaţiei proprietarilor legal constituite. (4) Detinatorii cu orice titlu ai spatiilor locative, indiferent de destinatie, situate în imobile existente tip condominiu, racordate la retelele publice de distribuţie a energiei termice, având bransamente şi instalaţii interioare comune, pot incheia contracte de furnizare în nume propriu numai dacă asigura pe propria cheltuiala condiţiile tehnice necesare separarii şi individualizarii consumurilor.  +  Articolul 53 (1) Contravaloarea serviciilor energetice de interes local furnizate utilizatorilor se încasează de la acestia pe bază de factura; factura reprezinta documentul de plată emis în conformitate cu legislatia fiscala în vigoare de operatorul furnizor de servicii energetice de interes local. (2) Facturarea şi incasarea contravalorii serviciilor furnizate se fac lunar sau, dacă părţile stabilesc altfel, la intervalele prevăzute în contractul-abonament; facturarea şi plata consumului casnic de energie termica livrata pentru incalzire se pot esalona, cu acordul părţilor, pe parcursul intregului an, regularizarile facandu-se semestrial. (3) Contractele-abonament se incheie cu plata anticipata a unei sume reprezentand contravaloarea prezumata a cantităţii de energie termica furnizate/consumate într-o perioadă de 30 de zile. (4) Suma depusa anticipat se reactualizeaza anual în baza preturilor şi tarifelor aprobate. (5) Suma achitata anticipat se restituie la încetarea raporturilor contractuale.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 54Incalcarea dispoziţiilor prezentei ordonante atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, după caz.  +  Articolul 55Constituie contraventii în domeniul serviciilor energetice de interes local urmatoarele fapte: a) activităţile care pot pune în pericol viaţa, sănătatea şi/sau bunurile cetatenilor; b) întreţinerea necorespunzatoare sau neluarea masurilor de protecţie împotriva inghetului a instalaţiilor de distribuţie a energiei termice, corespunzător obligaţiilor ce revin operatorului potrivit prevederilor legale sau clauzelor contractului de delegare a gestiunii; c) refuzul utilizatorului de a permite personalului imputernicit al operatorului accesul la instalatiile proprii în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor, executarii lucrărilor de întreţinere şi reparatii, bransarii unor noi consumatori sau pentru debransarea instalaţiilor în caz de neplata; d) folosirea de către utilizator a apei calde menajere şi a agentului termic pentru incalzire pentru spalarea autovehiculelor, topirea zapezii sau în alte scopuri decat cele prevăzute în contractele-abonament; e) executarea lucrărilor de reparatie capitala a instalaţiilor de incalzire centrala sau modificarea acestora fără documentatie tehnica legal aprobata şi fără acordul operatorului; f) golirea instalaţiilor în vederea executarii unor modificari sau reparatii fără acceptul scris al operatorului; g) nerespectarea programului de contorizare aprobat potrivit legii; h) furnizarea agentului termic de către producător/distribuitor la parametrii care pun în pericol siguranţa instalaţiilor de utilizare; i) producerea, transportul şi/sau distributia de energie termica fără licenta eliberata de autoritatea de reglementare competenţa şi/sau fără contract de delegare a serviciului acordat în condiţiile legii de autoritatea administraţiei publice locale.  +  Articolul 56Constituie contraventii în domeniul stabilirii şi ajustarii preturilor şi tarifelor pentru energia termica livrata sub forma de agent termic pentru incalzire şi apa calda menajera urmatoarele fapte: a) practicarea de către producători, transportatori, distribuitori şi/sau furnizori a altor preţuri sau tarife decat cele stabilite de autoritatea de reglementare competenţa; b) fundamentarea şi susţinerea cererii de stabilire sau de ajustare a preturilor şi tarifelor de către producători, transportatori, distribuitori şi/sau furnizori cu date eronate, în scopul obtinerii unor tarife şi preţuri mai mari; c) refuzul operatorilor de servicii energetice urbane producători, transportatori, distribuitori şi/sau furnizori - de a se supune controlului autorităţilor de reglementare abilitate în ceea ce priveste preturile şi tarifele.  +  Articolul 57Contraventiile prevăzute la art. 55 şi 56 se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 55 lit. d), e) şi f); b) cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 4.000.000 lei la 7.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 55 lit. a), b) şi c); c) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 56 lit. a), b) şi c); d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 150.000.000 lei la 250.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 55 lit. g), h) şi i).  +  Articolul 58 (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 55 şi 56 şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 57 se fac de către primari şi/sau de imputernicitii acestora, respectiv de autoritatea de reglementare competenţa. (2) În cazul contraventiilor prevăzute la art. 56 preturile şi tarifele stabilite greşit se corecteaza, iar sumele încasate în mod necuvenit se constituie venit la bugetul local. (3) Cuantumul amenzilor contraventionale prevăzute la art. 57 va fi reactualizat în raport cu rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice. (4) Dispozitiile referitoare la contraventii prevăzute la art. 55-58 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002.  +  Articolul 59În termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, cele doua autorităţi competente, ANRSC, respectiv ANRE, vor stabili prin protocol modul de predare-primire a competentelor şi atribuţiilor specifice.  +  Capitolul 7 Dispozitii finale  +  Articolul 60Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 61La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga orice dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei publice,Ionel Flesariu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul industriei şi resurselor,Iulian Iancu,secretar de statBucureşti, 29 august 2002.Nr. 73.-----------