REGULAMENT din 6 decembrie 2005privind managementul situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenţă al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 17 februarie 2006     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Managementul situaţiilor de urgenţă în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei se organizează şi funcţionează în scopul asigurării stabilităţii funcţionării reţelelor de comunicaţii, precum şi refacerii operative a celor avariate grav de acţiunea factorilor de risc generatori de situaţii de urgenţă şi cuprinde identificarea şi monitorizarea surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea acestora.  +  Articolul 2Fac obiectul prezentului regulament, ca tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă, avariile grave la reţelele de comunicaţii electronice, reţele poştale şi sisteme informatice care pot fi provocate de incendii de mari proporţii, accidente nucleare şi urgenţe radiologice, căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos, cutremure puternice, inundaţii, explozii, fenomene meteorologice periculoase, alunecări şi prăbuşiri de teren, atacuri informatice.  +  Articolul 3Atacul informatic reprezintă acţiunea prin care sunt afectate reţelele de calculatoare ale unei organizaţii (agenţii guvernamentale sau companii) cu scopul de a le sabota activitatea (întreruperea fluxurilor de date, indisponibilizarea serviciilor furnizate prin mijloace electronice etc.), de a obţine informaţii confidenţiale sau secrete (numere de conturi, de card, liste cu clienţi, informaţii tehnice etc.) ori de a transfera ilegal bani în contul celui care atacă.  +  Articolul 4Se consideră avarie gravă acea avarie care necesită reparaţii structurale pentru evitarea întreruperii definitive a funcţionării sistemelor de comunicaţii şi informatice şi poate determina apariţia imposibilităţii de comunicare la nivel zonal sau naţional.  +  Articolul 5Managementul situaţiilor de urgenţă se realizează prin: a) identificarea, înregistrarea şi evaluarea factorilor interni de risc; b) informarea, înştiinţarea şi avertizarea furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, de servicii poştale şi de servicii furnizate prin mijloace electronice asupra posibilităţii apariţiei şi dezvoltării unor factori de risc interni, precum şi despre pericolul manifestării unor factori externi comunicat prin fluxul informaţional al Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; c) luarea măsurilor de prevenire, limitare şi contracarare a factorilor de risc, precum şi de înlăturare a efectelor negative produse de acţiunea acestora; d) refacerea operativă a reţelelor de comunicaţii şi informatice avariate de acţiunea factorilor de risc.  +  Articolul 6 (1) Managementul situaţiilor de urgenţă în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei se realizează prin următoarele structuri: a) Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă; b) Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă; c) celule de urgenţă. (2) Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare comitet ministerial, este constituit şi funcţionează sub conducerea ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. (3) Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă organizat la nivelul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, denumit în continuare centru operativ, este constituit ca structură tehnico-operativă de specialitate cu activitate permanentă, îndeplineşte funcţiile de monitorizare şi evaluare a factorilor de risc specifici, precum şi înştiinţarea, avertizarea şi alertarea furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, de servicii poştale şi de servicii furnizate prin mijloace electronice asupra posibilităţii apariţiei şi dezvoltării unor factori de risc. (4) Celulele de urgenţă se organizează la furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, de servicii poştale şi de servicii furnizate prin mijloace electronice, numai pe timpul situaţiilor de urgenţă, şi conlucrează cu structurile Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.  +  Capitolul II Atribuţiile celulelor de urgenţă  +  Articolul 7Celulele de urgenţă au următoarele atribuţii:A. în domeniul poştal:● coordonarea întregii activităţi desfăşurate de structurile subordonate furnizorilor de servicii poştale pentru protecţia personalului şi bunurilor proprii împotriva acţiunii factorilor de risc, refacerea operativă a reţelelor poştale şi asigurarea continuităţii furnizării serviciilor poştale;● informarea, înştiinţarea şi avertizarea personalului propriu, precum şi informarea centrului operativ al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei despre parametrii situaţiei de urgenţă apărute;● menţinerea legăturii permanente şi conlucrarea cu centrul operativ şi cu comitetul ministerial ale Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;● punerea în aplicare a hotărârilor comitetului ministerial organizat la nivelul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;● asigurarea continuităţii comunicaţiilor poştale, prin folosirea itinerariilor de transport poştal de rezervă, activarea oficiilor poştale mobile din rezerva de mobilizare ca ghişee poştale în zonele calamitate, reorganizarea reţelei poştale în cazul evacuării populaţiei şi evacuarea oficiilor şi ghişeelor poştale împreună şi în acelaşi loc cu populaţia deservită, redistribuirea personalului poştal pe plan local, în funcţie de situaţia existentă;● deservirea populaţiei sinistrate şi/sau evacuate, prin organizarea de ghişee poştale în taberele de sinistraţi;● repunerea reţelei poştale în stare de funcţionare, prin reabilitarea obiectivelor poştale afectate de dezastru, mutarea activităţilor poştale în alte obiective şi asigurarea rechizitelor, formularelor, timbrelor şi efectelor poştale necesare;B. în domeniul comunicaţiilor electronice:● coordonarea întregii activităţi desfăşurate de structurile subordonate furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice şi de servicii furnizate prin mijloace electronice pentru protecţia personalului şi a bunurilor proprii împotriva acţiunii factorilor de risc, refacerea operativă a reţelelor de comunicaţii şi asigurarea continuităţii furnizării serviciilor de comunicaţii de bază;● informarea, înştiinţarea şi avertizarea personalului propriu, precum şi informarea centrului operativ al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei despre parametrii situaţiei de urgenţă apărute;● menţinerea legăturii permanente şi conlucrarea cu centrul operativ şi cu comitetul ministerial ale Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;● punerea în aplicare a hotărârilor comitetului ministerial organizate la nivelul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;● asigurarea suportului tehnic pentru transmiterea comunicatelor oficiale către populaţie, prin posturile naţionale de radio şi televiziune;● asigurarea şi completarea echipelor de restabiliri cu materiale din rezerva de mobilizare şi personal specializat, în vederea intervenţiei în zonele calamitate pentru înlăturarea avariilor produse la reţelele de comunicaţii şi informatice;● asigurarea, în cooperare cu structurile de comunicaţii şi informatică aparţinând celorlalte instituţii din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, a sistemului de comunicaţii şi informatic necesar conducerii intervenţiei la dezastre;● asigurarea, la solicitarea comitetului ministerial organizat la nivelul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, a comunicaţiilor pentru populaţia evacuată în tabere de sinistraţi;● asigurarea, la solicitarea structurilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a spaţiilor tehnice pentru instalarea şi funcţionarea instalaţiilor de alarmare şi avertizare a populaţiei.  +  Capitolul III Funcţii de sprijin  +  Articolul 8În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îi revin următoarele funcţii de sprijin:● monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora;● informarea, înştiinţarea şi avertizarea;● comunicaţii şi informatică;● logistica intervenţiei;● reabilitarea, prin mijloace specifice, a zonei afectate.  +  Articolul 9Monitorizarea pericolelor pentru reţelele de comunicaţii şi informatice se efectuează de către centrele de management şi de monitorizare (dispecerate) ale furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, de servicii poştale şi de servicii furnizate prin mijloace electronice. Apariţia şi dezvoltarea unor factori de risc se comunică la centrul operativ al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, dacă produc avarii grave care nu pot fi înlăturate în mai puţin de 12 ore şi care izolează localităţi din punctul de vedere al comunicaţiilor.  +  Articolul 10Centrul operativ coroborează datele transmise de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, de servicii poştale şi de servicii furnizate prin mijloace electronice cu cele furnizate de celelalte structuri ale Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, evaluează riscurile specifice şi informează conducerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi/sau comitetul ministerial.  +  Articolul 11Manifestarea unor factori de risc, precum şi dezvoltarea în timp a acestora, difuzată prin sistemul informaţional-decizional al Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, se comunică de către centrul operativ tuturor furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, de servicii poştale şi de servicii furnizate prin mijloace electronice, reprezentaţi în comitetul ministerial.  +  Articolul 12Societatea Naţională de Radiocomunicaţii asigură suportul tehnic necesar pentru avertizarea populaţiei şi transmiterea, prin posturile naţionale de televiziune şi radiodifuziune, a mesajelor autorităţilor publice şi Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Articolul 13Refacerea operativă a sistemului public de comunicaţii este sarcina fiecărui furnizor de reţele de comunicaţii electronice, de servicii poştale şi de servicii furnizate prin mijloace electronice, pentru reţelele proprii afectate de acţiunea factorilor de risc.  +  Articolul 14Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, de servicii poştale şi de servicii furnizate prin mijloace electronice asigură, în cooperare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi alte componente ale sistemului naţional de apărare, sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi de stocare a datelor, necesar funcţionării Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi conducerii intervenţiei operative; în acest scop, între furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, de servicii poştale şi de servicii furnizate prin mijloace electronice şi componentele sistemului naţional de apărare, care au ca sarcină participarea la realizarea sistemului de comunicaţii, se vor încheia protocoale de colaborare.  +  Articolul 15Logistica intervenţiei se asigură de fiecare furnizor de reţele de comunicaţii electronice, de servicii poştale şi de servicii furnizate prin mijloace electronice. Societăţile care deţin în custodie echipamente şi materiale din rezerva de mobilizare pot solicita şefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale utilizarea celor aflate în depozitare în scopul înlăturării urmărilor dezastrelor naturale.  +  Capitolul IV Fluxul informaţional  +  Articolul 16Schema fluxului informaţional pentru managementul situaţiilor de urgenţă din domeniul de competenţă al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei este prezentată în anexa la prezentul regulament.  +  Articolul 17Pe timpul stării de alertă, stării de urgenţă sau existenţei unei situaţii de urgenţă, cauzate de factori de risc, informările se transmit zilnic, dimineaţa, până la ora 8,30. La solicitarea preşedintelui comitetului ministerial, graficul de transmitere al informărilor poate fi modificat sau suspendat.  +  Articolul 18Conţinutul informării este următorul:● data, ora, locul şi cauza producerii avariei;● efecte produse (pierderi de vieţi omeneşti - personal propriu, număr de abonaţi şi localităţi rămase fără comunicaţii);● pagube produse bunurilor proprii;● durata probabilă de înlăturare a avariei;● măsuri adoptate.  +  Articolul 19Centrul operativ transmite către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, de servicii poştale şi de servicii furnizate prin mijloace electronice (structurile desemnate şi/sau celulele de urgenţă) datele din sistemul informaţional-decizional al Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă referitoare la manifestarea unor factori de risc, precum şi dezvoltarea în timp a acestora, pe măsura difuzării lor.  +  Articolul 20Informările se transmit prin telefon, fax şi pe suport electronic. Informările care conţin informaţii clasificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, se transmit prin poşta militară.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 21Asigurarea serviciilor de comunicaţii şi informatice prevăzute la art. 14 se face la cererea ministerelor şi instituţiilor publice centrale de specialitate care au repartizate funcţii de sprijin pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, prin Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004. Acestea vor asigura şi plata serviciilor efectuate de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, de servicii poştale şi de servicii furnizate prin mijloace electronice, fiecare pentru serviciile solicitate.  +  Articolul 22Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, de servicii poştale şi de servicii furnizate prin mijloace electronice, reprezentaţi în comitetul ministerial, îşi vor întocmi planuri de protecţie civilă care vor cuprinde, pe tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă şi zone probabile de manifestare a acestora, măsuri, acţiuni şi activităţi desfăşurate în scopul protecţiei personalului şi bunurilor proprii, asigurării continuităţii funcţionării reţelelor proprii de comunicaţii, sprijinirii autorităţilor publice şi forţelor specializate pe timpul intervenţiei operative.  +  Anexa ------la regulament-------------                           FLUXUL INFORMATIONAL              PENTRU MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENTA    SISTEMUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT AL SITUAŢIILOR DE URGENTA                      ┌────────────────────┐                      │ COMITETUL NAŢIONAL │             ┌.......>│ PENTRU SITUAŢII DE │             . │ URGENTA │             . └─────────┬──────────┘             . │             . V             . ┌───────────────────────┐             . │ CENTRUL OPERATIONAL │ ┌───────────────┐             . │ NAŢIONAL │ │ OPERATORII DE │             . └─────┬─────────────────┘ │ COMUNICATII │             . │ ^ │ │             . │ . │ ┌─────────┐ │             . │ . │ │CELULE DE│ │  ┌──────────┴────────────┐ │ . ┌─────────────────────┐ │┌─>│ URGENTA │<├┐  │ COMITETUL MINISTERIAL │ │ . │ COMITETE PENTRU │ │. └─────────┘ │|  │ PENTRU SITUAŢII DE │<┼---┼--->│ SITUAŢII DE URGENTA │ │. │|  │ URGENTA (MCTI) │ │ . │ DE LA ALTE MINISTERE│ └.──────────────┘|  │ │ │ . │ ŞI INSTITUTII │ . ^ |  └─────────────┬─────────┘ │ . └──────────┬──────────┘ . . |          ^ │ ┌─────────┘ . │ . . |          . │ │ ┌........┘ │ . . |          . │ │ . │ . . |          . v v v v . . |  ┌───────┴───────────────┐ ┌─────────────────────┐ . . |  │ CENTRU OPERATIV │ │ CENTRE OPERATIVE │ . . |  │ PENTRU SITUAŢII DE │ │ PENTRU SITUAŢII DE │ . . |  │ URGENTA (MCTI) │<-------->│ URGENTA │ . . |  │ │ │ DE LA ALTE MINISTERE│ . . |  │ │ │ ŞI INSTITUTII │ . . |  └───────┬───────────────┘ └─────────────────────┘ . . |          . ^ ^ . . |          . | └........................................┘ . |          . └---------------------------------------------------.--------┘          └..........................................................┘    LEGENDA    ───────> Coordonare    .......> Informare    <------> Conlucrare-------------