DECIZIE nr. 7 din 10 ianuarie 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85, art. 93 şi art. 94 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 13 februarie 2006    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorFlorentina Baltă - procurorIoana Marilena Chiorean - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85, art. 93 şi art. 94 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, excepţie ridicată de Clubul Sportiv Municipal Braşov în Dosarul nr. 1.375/COM/2005 al Tribunalului Braşov - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât dispoziţiile legale criticate nu contravin principiului libertăţii comerţului şi nici nu îngrădesc accesul la libera concurenţă.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 30 august 2005, pronunţată în Dosarul nr. 1.375/COM/2005, Tribunalul Braşov - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85, art. 93 şi art. 94 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice. Excepţia a fost ridicată de Clubul Sportiv Municipal Braşov într-o cauză având ca obiect anularea hotărârii Agenţiei Naţionale pentru Sport de atribuire a unui contract de achiziţie publică pentru modernizarea Sălii Sporturilor din Braşov altei societăţi comerciale.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă dreptul de proprietate şi accesul la exercitarea activităţilor economice, deoarece îi prejudiciază pe beneficiarii aflaţi în situaţiile instituite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, făcând posibilă stoparea investiţiilor.Tribunalul Braşov - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia în sensul că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, întrucât procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică se face pe baza principiilor liberei concurenţe, eficienţei utilizării fondurilor publice, transparenţei, egalităţii tratamentului şi confidenţialităţii, în deplină concordanţă cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) şi ale art. 45 din Constituţie.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost transmisă preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a comunică punctul lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia este neîntemeiată întrucât priveşte o problemă de aplicare a legii, iar autorul excepţiei nu precizează în ce constau încălcările aduse Constituţiei.Avocatul Poporului consideră că excepţia este neîntemeiată, întrucât dispoziţiile legale criticate prevăd suficiente garanţii, prin reglementarea în detaliu a procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, precum şi a căilor de atac în domeniu, nefiind contrare libertăţii economice şi posibilităţii oricărei persoane de a iniţia şi întreprinde o activitate cu scop lucrativ.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 85, art. 93 şi art. 94 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 17 mai 2002, dispoziţii care au, în prezent, următorul conţinut:- Art. 85: "(1) Ori de câte ori primeşte o contestaţie autoritatea contractantă suspendă procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză. (2) Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu excepţia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac. (3) Decizia de suspendare se comunică de îndată de către autoritatea contractantă contestatorului, precum şi tuturor participanţilor încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică la data înaintării contestaţiei. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză, în oricare dintre următoarele situaţii: a) contestaţia este în mod evident nejustificată sau conţinutul acesteia este în mod evident neserios; b) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să îl argumenteze. (5) Prevederile alin. (1) se aplică fără a îngrădi în vreun fel capacitatea instanţelor de judecată competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.";- Art. 93: "Sub sancţiunea decăderii, acţiunea în justiţie trebuie introdusă în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeşte răspuns, de la data expirării perioadei de soluţionare a contestaţiilor.";- Art. 94 alin. (1): "În cel mult 10 zile de la introducerea unei acţiuni în justiţie instanţa de judecată poate hotărî, cu citarea părţilor, dar numai dacă cel care a introdus acţiunea solicită în mod expres acest lucru invocând un prejudiciu grav şi iminent, în scopul de a elimina prejudiciul sau de a preveni afectarea intereselor persoanei care introduce acţiune în justiţie, măsuri cu caracter provizoriu până la soluţionarea pe fond a cauzei, după cum urmează: a) suspendarea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică; b) măsuri care să asigure suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; c) măsuri care să asigure oprirea implementării oricărei decizii a autorităţii contractante."Autorul excepţiei consideră că dispoziţiile legale atacate contravin prevederilor constituţionale ale art. 44 alin. (1), privind dreptul de proprietate privată, şi ale art. 45, referitoare la libertatea economică.Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale atacate nu contravin prevederilor din Legea fundamentală, referitoare la garantarea dreptului de proprietate şi libertatea economică, ci, dimpotrivă, constituie expresia aplicării în plan legislativ a acestora.Achiziţiile publice interesează atât mediul comercial, de afaceri, cât şi întreaga societate, interesată ca aceste achiziţii să se desfăşoare în mod corect. Este firesc ca achiziţiile publice contractate cu încălcarea legii să poată fi contestate, iar pe perioada soluţionării - pe cale administrativă sau judiciară - a contestaţiilor, procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie în cauză să fie suspendată, împiedicându-se în acest fel producerea unor consecinţe inacceptabile.Pe de altă parte, Curtea reţine că procedura de soluţionare a contestaţiilor are, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, un regim de urgenţă, de natură să înlăture nerealizarea de către părţile interesate a proiectelor şi aşteptărilor lor legate de încheierea contractelor de achiziţii publice.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85, art. 93 şi art. 94 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, excepţie ridicată de Clubul Sportiv Municipal Braşov în Dosarul nr. 1.375/COM/2005 al Tribunalului Braşov - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 ianuarie 2006.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Ioana Marilena Chiorean---------