LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 (*actualizată*)privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionarii persoanelor juridice(actualizată până la data de 3 februarie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 13 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 februarie 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004; ORDONANTA nr. 28 din 26 ianuarie 2006.--------------**) Dispoziţiile art. II, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004 prevăd: "La 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionarii persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004."Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În scopul simplificarii procedurilor administrative şi promovării calităţii serviciilor se instituie prezenta procedura de înmatriculare în registrul comerţului şi de înregistrare fiscală a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, precum şi de autorizare a funcţionarii pe baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere ale persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligaţia sa ceara înmatricularea în registrul comerţului.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 2Societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, grupurile de interes economic, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste, sucursalele înfiinţate de acestea, precum şi alte persoane juridice care se înregistrează în registrul comerţului potrivit unor acte normative speciale sunt denumite în sensul prezentei legi solicitanţi.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 3 (1) Înmatricularea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale în registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza autorizaţiei emise de primăria competenţa, prin grija acesteia, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronunţarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Înmatricularea persoanelor juridice prevăzute la art. 2, precum şi a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte prevederi referitoare la înregistrarea în registrul comerţului.  +  Articolul 4Autorizarea funcţionarii solicitanţilor se face cu îndeplinirea procedurii prevăzute de prezenta lege şi de actele normative speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi.---------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 5 (1) Prin autorizarea funcţionarii, în sensul prezentei legi, se înţelege asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate. (2) Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului de către autorităţile competente de protecţia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare şi lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Capitolul II Înregistrarea în registrul comerţului  +  Articolul 6 (1) Prin înregistrarea în registrul comerţului se înţelege înmatricularea persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice prevăzute la art. 2, înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul comerţului. (2) Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerţului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal de către fondatori, administratori sau de reprezentanţii acestora, precum şi de orice persoană interesată, în condiţiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (3) Înregistrările în registrul comerţului se fac în baza unei încheieri a judecătorului delegat sau a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, în afară de cazul în care legea prevede altfel. (4) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 dobândesc personalitate juridică, conform legii, de la data înregistrării în registrul comerţului a încheierii judecătorului-delegat, prin care se dispun autorizarea constituirii şi înmatricularea, dacă legea nu dispune altfel.---------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 7Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului se asigura opozabilitatea actelor înregistrate faţă de terţi, cu excepţia cazurilor în care legea prevede condiţia cumulativa a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 8 (1) La înmatriculare solicitanţilor li se eliberează certificatul de înregistrare conţinând numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, însoţit de încheierea judecătorului-delegat, precum şi de alte acte prevăzute de prezenta lege.---------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (2) La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de menţiuni, însoţit de încheierea judecătorului delegat, precum şi alte acte prevăzute de prezenta lege. (3) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile, respectiv 5 zile, calculat de la data înregistrării cererii potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă, dacă judecătorul-delegat nu dispune altfel.----------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 9 (1) Certificatul de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare este documentul care atesta ca persoana juridică a fost luată în evidenta oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi în evidenta organului fiscal. (2) Dacă certificatul de înregistrare conţine şi atributul fiscal "R", acesta atesta ca persoana juridică a fost luată în evidenta organului fiscal ca plătitor de T.V.A. (3) Pe parcursul existenţei persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventa, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activităţii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (4) Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data înregistrării solicitării.---------Alin. (5) al art. 9 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Capitolul III Atribuirea codului unic de înregistrare  +  Articolul 10Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanţelor Publice este condiţionată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerţului de către judecătorul-delegat.---------Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 11 (1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanţelor Publice, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe cale electronică, Ministerului Finanţelor Publice, datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul comerţului şi cele conţinute în cererea de înregistrare fiscală. (2) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1) Ministerul Finanţelor Publice atribuie, în termen de maximum 8 ore, codul unic de înregistrare.---------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 12 (1) Pentru asociaţiile familiale, precum şi pentru persoanele juridice prevăzute la art. 2 structura codului unic de înregistrare se stabileşte de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Justiţiei. (2) Pentru persoanele fizice codul unic de înregistrare coincide cu codul numeric personal atribuit de Ministerul Administraţiei şi Internelor sau, după caz, cu numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 13Codul unic de înregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind persoanele fizice, asociaţiile familiale şi persoanele juridice prevăzute la art. 2, precum şi de acestea în relaţiile cu terţii, inclusiv cu autorităţile şi instituţiile publice, pe toată durata funcţionarii lor.  +  Articolul 14 (1) După efectuarea înmatriculării societăţilor comerciale în registrul comerţului, un extras al încheierii judecătorului delegat se comunică, din oficiu, Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala solicitantului. (2) Extrasul încheierii judecătorului delegat va cuprinde următoarele elemente: numărul şi data încheierii, denumirea, sediul social şi forma juridică, numele şi adresa fondatorilor, administratorilor şi, dacă este cazul, a cenzorilor, domeniul şi activitatea principala, capitalul social şi durata de funcţionare. (3) Pe extrasul prevăzut la alin. (1) oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul care a efectuat înmatricularea va menţiona codul unic de înregistrare atribuit şi numărul de ordine în registrul comerţului, iar acest document poate fi transmis şi pe cale electronică. (4) La cererea şi pe cheltuiala solicitantului, încheierea judecătorului delegat se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Capitolul IV Procedura autorizării funcţionarii  +  Articolul 15 (1) În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni, solicitantul are obligaţia să depună, o dată cu cererea de înregistrare şi actele doveditoare, declaraţia-tip pe propria răspundere, semnată de asociaţi sau de administratori, din care să rezulte, după caz, ca: a) persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani; b) persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip. (2) Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligaţia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal o noua declaraţie-tip pe propria răspundere corespunzătoare modificărilor intervenite. (3) Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal înregistrează în registrul comerţului datele din declaraţiile-tip prevăzute la alin. (1) şi (2).----------Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.-----------Art. 16 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 17 (1) Procedura de autorizare a funcţionarii pe baza declaraţiei-tip pe propria răspundere se desfăşoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, la care solicitantul are obligaţia înregistrării sediului social sau secundar. (2) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prin birourile unice, efectuează următoarele activităţi: a) primesc, verifica şi înregistrează cererile de înregistrare şi actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaraţiile-tip prevăzute la art. 15; b) încasează taxele şi tarifele pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi cele datorate altor autorităţi implicate în procedura de înregistrare; c) ţin în sistem computerizat evidenta declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15; d) transmit autorităţilor publice competente declaraţiile-tip prevăzute la art. 15, în copie, şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului; e) completează şi emit în termen certificatele constatatoare privind înregistrarea declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, potrivit prezentei legi; f) urmăresc termenele prevăzute de prezenta lege şi eliberează solicitanţilor certificatele de înregistrare, certificatele de înscriere de menţiuni, încheierile judecătorului-delegat, precum şi certificatele constatatoare prevăzute la lit. e).----------Art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 17^1 (1) Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, pe baza declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, eliberează solicitanţilor certificate constatatoare care atesta ca: a) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă ca la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator; b) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă ca sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile declarate; c) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă modificările intervenite faţă de declaraţia-tip anterioară. (2) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se eliberează o dată cu certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere de menţiuni. (3) Pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar se va elibera câte un certificat constatator care atesta ca s-au înregistrat declaraţiile-tip prevăzute la art. 15. (4) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) au regimul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 26/1990privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.---------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 17^2 (1) În vederea efectuării controlului de către autorităţile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal transmite acestora copiile declaraţiilor-tip şi, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul comerţului. (2) Autorităţile publice competente prevăzute la alin. (1) sunt:- brigazile şi grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor;- direcţiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătăţii sau ministerele cu reţea proprie de sănătate publică;- Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor sau ministerele cu reţea sanitară veterinara proprie;- autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;- inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.----------Art. 17^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 17^3 (1) În cazul în care autorităţile publice competente constata că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, notifica acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, acordând un termen de remediere a neregularităţilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificării şi poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată autorităţii publice competente. (2) În cazul în care neregularităţile nu sunt remediate, autorităţile publice competente notifica oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal actul prin care s-a interzis desfăşurarea activităţii, în termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat din oficiu în registrul comerţului.---------Art. 17^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.-----------Art. 18 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.-----------Art. 20 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.-------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.---------Art. 22 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.----------Art. 23 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.----------Art. 24 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 25Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale asigura condiţiile necesare pentru arhivarea tuturor documentelor aferente procedurii de autorizare a funcţionarii pe baza declaraţiei-tip pe propria răspundere.----------Art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Capitolul V Preschimbarea certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală  +  Articolul 26Până la data de 31 decembrie 2004, persoanele juridice prevăzute la art. 2, care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de înmatriculare şi cel de înregistrare fiscală, au obligaţia de a solicita la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în a cărui raza au sediul social sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare.---------Art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 27Procedura stabilită prin prezenta lege pentru autorizarea funcţionarii pe baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere se aplică în mod corespunzător şi preschimbarilor prevăzute la art. 26.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.----------Art. 28 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 29În cadrul procedurii de preschimbare, declaraţiile-tip pe propria răspundere prevăzute la art. 15 se depun la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul unde se solicita preschimbarea.-----------Art. 29 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 30 (1) Neefectuarea preschimbarii certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare, până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevăzute la art. 2. (2) Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. (3) Încheierea judecătorului delegat se înregistrează în registrul comerţului şi se comunică concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finanţelor Publice, la Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală pe cale electronică, şi se publică concomitent pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.  +  Articolul 31 (1) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, la cererea oricărei persoane interesate, în termen de 15 zile de la publicarea prevăzută la art. 30 alin. (3). (2) Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridică intră în lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În termen de 6 luni de la data pronunţării încheierii de dizolvare, prevăzută de art. 30 alin. (2), sau, după caz, de la data respingerii recursului formulat împotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligaţia numirii şi înregistrării în registrul comerţului a lichidatorului. (4) Dacă nu exista reprezentant legal ori acesta nu procedează la numirea lichidatorului în termenul prevăzut la alin. (3), la cererea oricărei persoane interesate, judecătorul delegat numeşte un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare şi lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(4^1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 252 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încheierile judecătorului-delegat, pronunţate în condiţiile alin. (4) la cererea creditorilor bugetari, se comunică pe cale electronică Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, se publică pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi se afişează la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în a cărui raza societatea comercială dizolvată îşi are sediul social.---------Alin. (4^1) al art. 31 a fost introdus de pct. 1 al art. XIV din Secţiunea a 11-a, Partea a II-a din ORDONANTA nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006. (5) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) judecătorul delegat nu a fost sesizat cu nici o cerere de numire a lichidatorului în condiţiile alin. (3) şi (4), persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. (6) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerţului, se comunică şi se publică, potrivit dispoziţiilor alin. (4^1).---------Alin. (6) al art. 31 a fost modificat de pct. 2 al art. XIV din Secţiunea a 11-a, Partea a II-a din ORDONANTA nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006. (7) Bunurile rămase în patrimoniul persoanei juridice după radierea acesteia din registrul comerţului, în condiţiile alin. (5) şi (6), se considera bunuri abandonate.  +  Articolul 32Certificatele de înregistrare şi anexele la acestea, eliberate conform procedurilor de soluţionare a cererilor existente anterior intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează valabilitatea.  +  Capitolul VI Servicii de asistenţa  +  Articolul 33În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se desfăşoară activităţi de asistenţa acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor constitutive sau modificatoare.----------Art. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 34 (1) Serviciile de asistenţa se asigura prin personalul specializat din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale. (2) Serviciile de asistenţa se acordă, la cererea şi pe cheltuiala solicitantului, înainte de depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal.----------Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (3) Serviciile de asistenţa se solicita prin cerere de servicii explicita, cuprinzând serviciile solicitate, obligaţiile părţilor, termenele şi tarifele datorate. (4) Modelul şi conţinutul cererii de servicii se stabilesc de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.  +  Articolul 35 (1) Serviciile de asistenţa care se prestează de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt: a) îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor; b) îndrumarea pentru completarea corecta a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;---------Lit. b) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. c) tehnoredactarea cererii de înregistrare; d) proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme; e) obţinerea evaluării prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport în natura la capitalul social; f) asigurarea obţinerii, după caz, pentru bunurile imobile, a:- dovezii intabulării;- certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun; g) redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor şi a cenzorilor ca îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege; h) redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului; i) redactarea statutului pentru societatea cu răspundere limitată cu asociat unic; j) redactarea actului adiţional sau, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, a deciziei consiliului de administraţie privind modificări ale actului constitutiv referitoare la:- sediul social;- denumirea firmei sau emblema acesteia;- durata de funcţionare;- forma juridică;- domeniul principal de activitate şi activitatea principala;- obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistica nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activităţilor din economia naţionala - CAEN;- administratori şi cenzori;- alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit şi pierderi etc.);- primirea, retragerea de membri sau asociaţi;- majorarea sau reducerea capitalului social;- înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii sociale secundare;- divizare sau fuziune;- dizolvare sau lichidare; k) obţinerea autentificării actului constitutiv sau a actului adiţional; l) darea de data certa pentru actele redactate de serviciile de asistenţa; m) extragerea din bazele de date de acte normative şi listarea pentru eliberare, la cerere.  +  Capitolul VII Taxe şi tarife  +  Articolul 36Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul onorariilor pentru autentificarea ori darea de data certa a actelor constitutive şi declaraţiilor pe propria răspundere ale fondatorilor, administratorilor şi cenzorilor, privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, precum şi al celor pentru modificarea actelor constitutive se stabileşte în suma fixa prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Justiţiei, pe baza propunerilor Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 37Tarifele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Finanţelor Publice pe baza propunerii Regiei Autonome "Monitorul Oficial".  +  Articolul 38Pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, nivelul taxelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei.----------Art. 38 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 39Tarifele pentru prestarea serviciilor de asistenţa prevăzute la art. 35 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 40Cuantumul taxelor, tarifelor şi onorariilor prevăzute la art. 36-39 se poate indexa anual în funcţie de rata inflaţiei.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 41 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează, potrivit legii, cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 100.000.000 lei, desfăşurarea oricărei activităţi de către persoanele juridice prevăzute la art. 2 cu nerespectarea prevederilor prezentei legi.----------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se realizează de organele de control ale autorităţilor publice competente prevăzute la art. 17^2 alin. (2).-----------Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Pierderea de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a documentelor depuse de solicitant se sancţionează cu amendă judiciară de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, prin încheiere pronunţată de judecătorul-delegat.-------------Alin. (4) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (5) Dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 42 (1) În toate cazurile în care o lege sau un alt act normativ de acelaşi rang prevede radierea de drept a unei persoane juridice înregistrate în registrul comerţului, constatarea dizolvării de drept, ca etapa prealabilă obligatorie, urmează procedura prevăzută la art. 30 alin. (2) şi (3). (2) După constatarea dizolvării de drept sunt aplicabile dispoziţiile art. 31. (3) În cazul în care un act normativ, ulterior înregistrării unei persoane juridice în registrul comerţului, dispune încetarea de drept a activităţii sau lipsirea de drept de efecte a actului de autorizare, de înfiinţare, de încuviinţare sau de recunoaştere, orice persoană interesată va putea solicita instanţei competente să constate modificarea de drept a actelor constitutive ale persoanei juridice în ceea ce priveşte obiectul de activitate şi, după caz, dacă acest obiect de activitate este unic, să constate dizolvarea de drept a persoanei juridice. (4) Prin hotărârea pronunţată potrivit alin. (3), instanţa competenţa va dispune înregistrarea în registrul comerţului a hotărârii pronunţate, rămasă irevocabilă, şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea. (5) În cazul dizolvării de drept prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile dispoziţiile alin. (2) privitoare la lichidare şi radiere.  +  Articolul 43 (1) Modelul cererii de înregistrare în registrul comerţului şi al certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. (2) Modelul cererii de înregistrare fiscală se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, urmând a fi inclus în cererea de înregistrare în registrul comerţului.----------Alin. (3) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.----------Alin. (4) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice implicate vor încheia protocoale cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, având ca obiect schimbul de informaţii şi stabilirea procedurilor comune de lucru.--------Alin. (6) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (7) Modelul extrasului de registru prevăzut la art. 9 alin. (3), precum şi al certificatelor constatatoare prevăzut la art. 17^1 alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.--------Alin. (7) al art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.--------Alin. (8) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 44 (1) Cererile de înregistrare, împreună cu documentele insotitoare prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi declaraţiile-tip prevăzute la art. 15 pot fi transmise şi prin corespondenta cu valoare declarata, data primirii fiind considerată data înregistrării cererii.----------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. (2) Corespondenta va conţine şi dovada privind plata taxelor şi tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de plată, în contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (3) Comunicarea de către oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a actelor şi orice alta corespondenta cu solicitanţii se pot face şi prin posta, la sediul social ori secundar sau la domiciliul ales, declarat în cererea de înregistrare.----------Alin. (3) al art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.  +  Articolul 45Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează potrivit procedurilor în vigoare la data depunerii.  +  Articolul 46----------Alin. (1) al art. 46 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.*) Dispoziţiile art. II alin. (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004 prevăd: (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia pct. 29 al art. I, care intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 370/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, art. 174 alin. (2) din titlul V - Grupurile de interes economic - al cărţii I - Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei - din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 8 septembrie 2004.Nr. 359.-----------