ORDONANŢĂ nr. 21 din 26 ianuarie 2006 (*actualizată*)privind regimul concesionării monumentelor istorice(actualizată până la data de 21 decembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 decembrie 2006 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 454 din 6 decembrie 2006.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea concesionării monumentelor istorice aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. (2) În sensul prezentei ordonanţe, monumentele istorice sunt bunurile imobile definite potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică şi monumentelor istorice din domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau a altor societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, scopul concesiunii îl constituie, după caz, restaurarea, întreţinerea şi punerea în valoare a imobilelor descrise la art. 1 alin. (1), pentru a asigura păstrarea caracterului de monument istoric al acestora. (2) Atribuirea concesiunii bunurilor prevăzute la art. 1 se face în baza unui contract prin care o persoană juridică, denumită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, denumită concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui monument istoric, în schimbul unei redevenţe.-------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 454 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 3Principiile care stau la baza selectării ofertanţilor şi a încheierii contractelor de concesiune sunt: a) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii şi a criteriilor de selecţie pentru atribuirea contractului de concesiune; b) proporţionalitatea, respectiv condiţia ca orice măsură cerută de către autoritatea publică să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului; c) libera concurenţă, nediscriminarea, respectiv tratamentul egal pentru toţi ofertanţii, inclusiv pentru cei de altă cetăţenie, astfel încât aceştia să aibă dreptul de a deveni concesionari, în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.-------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 454 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 4 (1) Au calitatea de concedent, în numele statului, respectiv al unităţii administrativ-teritoriale: a) ministerele şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru monumentele istorice aflate în domeniul public sau privat al statului şi în administrarea lor ori a instituţiilor publice care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea acestora; b) consiliile judeţene, consiliile locale sau instituţiile publice de interes local, pentru monumentele istorice aflate în domeniul public ori privat al unităţii administrativ-teritoriale şi în administrarea lor. (2) În situaţia concesionării monumentelor istorice aflate în administrarea regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale sau a altor societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat, calitatea de concedent aparţine ministerelor de resort sau, după caz, autorităţii administraţiei publice locale tutelare. (3) Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică de drept privat, română ori străină.  +  Articolul 5 (1) Redevenţa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz. (2) Modul de calcul şi modul de plată a redevenţei se stabilesc de ministerele de resort ori de autorităţile administraţiei publice locale, după caz.  +  Capitolul II Iniţierea concesionării  +  Articolul 6Iniţiativa concesionării monumentului istoric o poate avea concedentul sau orice persoană fizică ori juridică interesată.  +  Articolul 7 (1) Iniţierea concesionării are la bază un studiu de oportunitate efectuat în prealabil de către concedent, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) descrierea monumentului istoric care urmează să fie concesionat; b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică acordarea concesiunii; c) investiţiile necesare pentru restaurarea, protejarea, modernizarea sau punerea în valoare a monumentului istoric; d) nivelul minim al redevenţei; e) propunerea de procedură pentru atribuirea contractului de concesiune şi justificarea alegerii procedurii, potrivit legii; f) durata estimată a concesiunii; g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; h) detaliile tehnice şi de funcţionare necesar a fi respectate, elaborate în conformitate cu avizul comisiilor zonale sau, după caz, al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. (2) În scopul luării unei decizii privind concesionarea, la primirea propunerii de concesionare, formulată de un investitor interesat, concedentul este obligat să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate în termen de 60 de zile, în cazul în care părţile nu convin asupra unui alt termen. (3) În cazul în care concedentul nu deţine capacitatea organizatorică şi tehnică pentru elaborarea studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), acesta poate apela la serviciile unor consultanţi de specialitate. (4) În cazul în care persoana fizică sau juridică interesată solicită consultanţă de la o firmă de consultanţă independentă, costul studiului de oportunitate este suportat de către aceasta.-------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 454 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 8 (1) Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent. (2) Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (3) În baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), concedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii. (4) Caietul de sarcini va cuprinde obligaţiile ce revin concesionarului în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Obligaţia de folosinţă a monumentului istoric, întocmită conform Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.684/2003privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia, precum şi alte elemente stabilite prin normele metodologice-cadru de aplicare a prezentei ordonanţe.-------Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 454 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Capitolul III Dispoziţii speciale  +  Articolul 9Atribuirea contractului de concesiune a unui monument istoric se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.-------Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 454 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 10Abrogat.-------Art. 10 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 454 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 11 (1) Comisia de evaluare va fi alcătuită după cum urmează: a) în cazul în care concedentul este un minister, din reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor şi/sau, după caz, ai ministerului respectiv, precum şi ai Ministerului Finanţelor Publice; b) în cazul în care concedentul este un organ de specialitate prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a), din reprezentanţi ai acestuia, ai Ministerului Culturii şi Cultelor şi ai Ministerului Finanţelor Publice; c) în cazul în care concedentul este unul dintre consiliile judeţene sau consiliile locale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), din reprezentanţi ai consiliului judeţean sau, după caz, ai consiliului local, ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti şi ai direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; d) în cazul în care concedentul este una dintre instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), din reprezentanţi ai instituţiilor publice respective, ai consiliului judeţean sau, după caz, ai consiliului local, ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti şi ai direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) În cazul în care monumentul istoric supus concesionării declanşează procedurile de mediu, potrivit legislaţiei în vigoare, comisia de evaluare va include în componenţa sa şi un reprezentant al autorităţii competente pentru protecţia mediului. (3) Componenţa comisiei de evaluare se stabileşte prin decizie a concedentului. (4) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domeniul protejării monumentelor istorice.-------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 454 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 12Comisia de evaluare alege oferta în baza următoarelor criterii cumulate: a) valoarea investiţiilor şi termenele de realizare a lucrărilor de protejare, restaurare, conservare, modernizare sau punere în valoare, după caz, prevăzute în studiul de oportunitate şi caietul de sarcini; b) scopul concesionării, destinaţia şi modul de exploatare a monumentului istoric; vor avea prioritate activităţile din domeniul culturii; c) impactul socioeconomic; d) modul de rezolvare a obligaţiilor privind protecţia mediului, precum şi a problemelor sociale; e) garanţiile profesionale şi financiare depuse de către fiecare ofertant.-------Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 454 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 13 (1) Contractul de concesiune a monumentelor istorice va cuprinde clauze specifice referitoare la rezilierea unilaterală a acestuia pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de concesionar cu privire la protejarea, restaurarea, modernizarea, punerea în valoare sau, după caz, exploatarea monumentului istoric. (2) Contractul de concesiune sau eventualele acte adiţionale la acesta nu pot deroga de la sarcinile cuprinse în Obligaţia de folosinţă a monumentului istoric.-------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 454 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 14Reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, în cazul concesiunilor de interes naţional, respectiv ai serviciilor deconcentrate ale acestuia, în cazul concesiunilor de interes local, vor controla modul de respectare a obligaţiilor asumate de concesionar prin contractul de concesiune, în ceea ce priveşte protejarea, exploatarea sau, după caz, punerea în valoare a monumentului istoric.  +  Articolul 15 (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de nefuncţionare a imobilelor declarate monumente istorice, precum şi efectuarea unor lucrări de reparaţii la acestea, fără avizul comisiei zonale sau al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, după caz, atrage răspunderea administrativă, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile legii. (2) Contravenţiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se constată şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, cu modificările şi completările ulterioare.-------Art. 15 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 454 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 16Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, referitoare la contractul de concesiune, dosarul concesiunii, exercitarea controlului şi soluţionarea litigiilor privind concesionarea, precum şi sancţiunile care se aplică pentru nerespectarea de către părţi a obligaţiilor contractuale, se aplică în mod corespunzător concesionării monumentelor istorice.-------Art. 16 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 454 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.  +  Articolul 17Contractele de concesiune a terenurilor de orice natură vor fi înregistrate de către concesionar în registrele de publicitate imobiliară, în temen de 30 de zile calendaristice de la data încheierii lor.  +  Articolul 18Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe îşi păstrează valabilitatea.  +  Articolul 19În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Culturii şi Cultelor va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare.  +  Articolul 20Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 26 ianuarie 2006.Nr. 21.----------