ORDONANȚĂ nr. 25 din 26 ianuarie 2006 (**republicată**)privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor**)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008    **) Republicată în temeiul art. V lit. ț) din titlul III - Dispoziții finale al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanța Guvernului nr. 25/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006 și a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 364/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță are drept scop înființarea și administrarea de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a registrelor naționale în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe, în vederea supravegherii și controlului circulației produselor purtătoare de drepturi de autor și de drepturi conexe.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:a) registru național - instrument unitar de evidență, la nivel național, a fonogramelor, videogramelor și a programelor pentru calculator introduse în circuitul comercial pe teritoriul României, a marcajelor holografice aplicate pe acestea, precum și a persoanelor fizice autorizate, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice care desfășoară activități cu fonograme, videograme și programe pentru calculator pe teritoriul României;b) distribuire - vânzarea originalului sau a copiilor, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator, destinate a fi vândute prin intermediul spațiilor comerciale către alți operatori economici care au ca obiect de activitate comercializarea de astfel de produse, pe baza unui contract de distribuire;c) comercializare - vânzarea originalului sau a copiilor, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator către utilizatorul final;d) multiplicare autorizată - realizarea de copii, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme sau program pentru calculator a unei înregistrări-matriță de către multiplicatorii autorizați potrivit prevederilor prezentei ordonanțe;e) marcaj holografic - etichetă având un model unic pe teritoriul României, autorizat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, care constă într-o imagine tridimensională, înseriată cu un cod alfanumeric, realizată pe suport autoadeziv și autodistructiv;f) copertă - ambalaj al fonogramei, videogramei sau al programului de calculator, pe care sunt prezentate elemente grafice și informații pentru identificarea conținutului și a titularilor de drepturi;g) licența programului pentru calculator - autorizarea scrisă, care însoțește programul pentru calculator, dată de titularul dreptului de autor privind dreptul de utilizare a acelui program.  +  Articolul 3Oficiul Român pentru Drepturile de Autor administrează următoarele registre naționale:a) Registrul național al fonogramelor;b) Registrul național al programelor pentru calculator;c) Registrul național al videogramelor;d) Registrul național al multiplicatorilor.  +  Articolul 3^1(1) Pentru organizarea evidenței și simplificarea plății drepturilor de autor și a drepturilor conexe de către utilizatori, precum și a repartiției remunerațiilor colectate, organismele de gestiune colectivă sunt obligate să se informatizeze.(2) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifică activitatea organismelor de gestiune colectivă prin intermediul sistemului informatic al acestora, verificarea implicând doar o funcție de citire, și nu de intervenție în sistem.(3) Regulile privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu obligația consultării prealabile a acestora.----------Art. 3^1 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 99 din 15 iunie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011.  +  Articolul 4Înregistrarea sau înscrierea în registrele naționale prevăzute la art. 3 este obligatorie și se efectuează pe propria răspundere a persoanelor fizice sau juridice. Înregistrarea sau înscrierea nu este constitutivă de drepturi de autor ori de drepturi conexe.  +  Articolul 5Informațiile de interes public cuprinse în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor se stabilesc, în condițiile legii, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, după consultarea structurilor asociative ale persoanelor înregistrate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Registrul național al fonogramelor  +  Articolul 6(1) Înregistrarea sau, după caz, înscrierea în Registrul național al fonogramelor este obligatorie pentru:1. persoanele fizice autorizate și persoanele juridice care desfășoară pe teritoriul României oricare dintre următoarele activități:a) producere de fonograme;b) import de fonograme;c) distribuire de fonograme;2. fonogramele:a) produse în România;b) importate în România.(2) Registrul național al fonogramelor este organizat în formă electronică și cuprinde următoarele secțiuni:a) secțiunea producători de fonograme;b) secțiunea importatori de fonograme;c) secțiunea distribuitori de fonograme;e) secțiunea înscrieri fonograme;f) secțiunea marcaje holografice;g) secțiunea mențiuni, radieri, retrageri și sancțiuni.  +  Articolul 7În vederea înregistrării în Registrul național al fonogramelor, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip însoțită de documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).  +  Articolul 8Înregistrarea în Registrul național al fonogramelor se probează cu certificatul de înregistrare prevăzut la art. 36 alin. (1).  +  Articolul 9(1) Persoanele fizice sau juridice, înregistrate în Registrul național al fonogramelor, care importă ori produc fonograme, sunt obligate să înscrie toate fonogramele în Registrul național al fonogramelor, înainte de introducerea acestora în circuitul comercial.(2) În vederea înscrierii fonogramelor, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care produc fonograme pe teritoriul României depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip pentru fiecare fonogramă.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.(2^1) Cererea-tip prevăzută la alin. (2) este completată de solicitanți, în mod obligatoriu, cu date și informații, pe propria răspundere, privind:a) titlul fonogramei și lista operelor conținute;b) titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe pentru fiecare operă și procentul din drepturile patrimoniale cuvenit fiecărui titular, în cazul gestiunii colective extinse;c) contractele de cesiune încheiate cu titularii dreptului de autor (direct de compozitor, textier, editor etc. sau prin organismele de gestiune colectivă) și cu titularii de drepturi conexe (artiști interpreți, executanți, producători de fonograme etc.);d) numele cedenților, drepturile patrimoniale cesionate, felul, durata și teritoriul cesiunii;e) anul, țara și data primei fixări a fonogramei;f) anul primei publicări sau a primei radiodifuzări a fonogramei.-----------Alin. (2^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 5 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.(3) Pentru persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care importă fonograme, respectiv desfășoară activități de comerț intracomunitar, cererea-tip este completată de solicitanți, în mod obligatoriu, cu date și informații, pe propria răspundere, privind drepturile de autor și drepturile conexe, factura externă și declarația vamală de import, după caz. Cererea-tip este însoțită de copia înscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi privind importul, distribuirea și comercializarea de fonograme pe teritoriul României, în traducere autorizată în limba română.-----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.  +  Articolul 10(1) După verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 9, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanților adeverințe de înscriere a fonogramelor în Registrul național al fonogramelor, astfel:a) pentru cererile completate on-line în aplicația informatică a Oficiului, anterior depunerii și înregistrării la Oficiu, în termen de 4 zile lucrătoare de la data înregistrării;b) pentru cererile depuse și înregistrate direct la Oficiu, în termen de 6 zile lucrătoare de la data înregistrării;c) pentru cazurile în care se solicită eliberarea în regim de urgență, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării.(2) Persoanele fizice sau juridice care produc pe teritoriul României fonograme cu opere din repertoriul internațional, național sau cele cărora le-a fost cesionat de către producătorii români dreptul de reproducere și distribuire de fonograme în România sunt obligate să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor un exemplar al fonogramei pe fiecare tip de suport, în forma în care acesta a fost introdus în circuitul comercial, în termen de 30 de zile de la data emiterii adeverinței de înscriere a fonogramelor în Registrul național al fonogramelor.(3) Persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1) pot depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor elemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale. Aceste elemente au caracter confidențial, urmând a fi comunicate, la cerere, numai organelor de supraveghere și control al aplicării legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.  +  Articolul 11Persoanele fizice sau juridice care au obținut adeverințe de înscriere a fonogramelor în Registrul național al fonogramelor pot solicita marcaje holografice Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, printr-o cerere-tip în care se menționează, în mod obligatoriu, fonogramele pentru care se solicită eliberarea de marcaje holografice.  +  Articolul 12(1) După primirea și analizarea cererii, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, marcajele holografice solicitate, pe baza unei facturi fiscale în care se vor menționa seriile și numărul marcajelor holografice.(2) La prețul de cost al marcajelor holografice se va adăuga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural național.(3) Marcajele holografice se eliberează numai persoanelor care prezintă o împuternicire semnată și ștampilată de reprezentantul solicitantului.(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice solicitanților care:a) nu au depus raportul lunar prevăzut la art. 15 alin. (1);b) au comunicat, cu intenția de a eluda prevederile prezentei ordonanțe, date incorecte sau incomplete prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe fonograme;c) au aplicat marcaje holografice pe fonograme în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta ordonanță.(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice până la data depunerii raportului lunar sau a exemplarului fonogramei, iar în situațiile prevăzute la alin. (4) lit. b) și c) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării existenței situației respective.(6) În scopul prevenirii eliberării unor cantități nejustificate de marcaje holografice, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se pot stabili, cu consultarea prealabilă a structurilor asociative ale producătorilor de fonograme, numărul maxim de marcaje holografice eliberate pentru o fonogramă, precum și condițiile de eliberare, în cazuri justificate, de cantități suplimentare.  +  Articolul 13(1) Marcajul holografic se aplică de către producători sau importatori pe fiecare exemplar al fonogramei, înainte de a fi comercializată, astfel:a) pentru fonogramele din import, pe carcasele sau pe ambalajele exterioare;b) pentru fonogramele produse în România, pe coperta fonogramei la sfârșitul procesului de producție. Sunt interzise aplicarea marcajelor holografice pe coperte înainte de finalizarea procesului de producție, precum și vânzarea sau cumpărarea copertelor cu marcaje holografice aplicate.(2) Structurile asociative ale producătorilor de fonograme pot monitoriza modul de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme, sunt obligate să sesizeze autorităților competente neregulile identificate și pot participa, în calitate de observatori, la acțiunile de control organizate de autoritățile competente. În acest scop structurile asociative ale producătorilor de fonograme pot consulta la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor rapoartele privind aplicarea marcajelor holografice de către producători și importatori.  +  Articolul 14(1) Persoanele fizice sau juridice care au achiziționat marcaje holografice sunt obligate să țină evidența distinctă a achiziționării, utilizării și returnării marcajelor holografice, acestea fiind asimilate documentelor fiscale cu regim special.(2) Marcajele holografice nu pot fi revândute altor operatori economici.(3) În situația în care un operator economic producător intern ori importator își încetează activitatea, își cesionează parțial sau integral activitatea ori își modifică statutul sub orice formă, acesta este obligat ca, în termen de 15 zile, să comunice numărul și codul marcajelor holografice neutilizate până la acea dată și să le restituie Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.(4) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfârșitul fiecărei zile pe un formular special.(5) Marcajele holografice deteriorate nu se utilizează și se returnează Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în condițiile prevăzute la alin. (3).(6) Marcajele holografice aplicate pe fonogramele care nu s-au vândut și care se retrag din circuitul comercial se evidențiază numeric într-un formular special și se returnează Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în condițiile prevăzute la alin. (3).(7) Marcajele prevăzute la alin. (5) și (6) se distrug, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. La operațiunile de inventariere și distrugere a marcajelor holografice pot participa, la cerere, și reprezentanți ai structurilor asociative ale producătorilor de fonograme.(8) Costul marcajelor holografice neutilizate, dacă acestea sunt pe role întregi, se restituie, cu excepția sumelor aferente Fondului cultural național și a comisionului prevăzut la art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.(9) Costul marcajelor holografice deteriorate și al marcajelor neutilizate, care nu sunt pe role întregi, nu se restituie.  +  Articolul 15(1) Persoanele fizice sau juridice care au achiziționat marcaje holografice sunt responsabile de modul în care sunt aplicate marcajele holografice și sunt obligate să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, pe suport hârtie și electronic sau exclusiv on-line, semnat electronic, un raport lunar privind aplicarea marcajelor holografice.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune în primele 25 de zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna anterioară.(3) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să conțină seriile marcajelor aplicate, denumirea și suporturile fonogramelor pe care acestea au fost aplicate, adresa punctului de lucru unde s-a efectuat operațiunea de aplicare a marcajelor holografice, denumirea multiplicatorului fonogramelor și denumirea operatorilor economici care au tipărit copertele fonogramelor.(4) Raportarea numărului de marcaje holografice se efectuează pe baza declarațiilor vamale de import, pentru fonogramele din import, și pe baza facturilor fiscale de achiziționare a fonogramelor de la multiplicatori sau de achiziționare a suporturilor neînregistrate, în cazul producătorilor care multiplică fonograme.(5) Este interzisă raportarea aplicării marcajelor holografice pe baza facturilor de achiziție a copertelor.  +  Articolul 16(1) Persoanele fizice sau juridice care comunică public prestații artistice fixate pe fonograme produse în scop comercial pot utiliza numai fonograme care au aplicate marcaje holografice.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot realiza o copie de lucru numai de pe fonogramele cu marcaje holografice pe care le dețin în spațiul în care se realizează comunicarea publică.(3) Pentru comunicarea publică a fonogramelor care nu au fost produse în scop comercial sau care nu au fost importate în România, persoanele prevăzute la alin. (1) pot deține copii ale fonogramelor, inclusiv stocate electronic pe sisteme de calcul, numai cu acordul scris al producătorilor.  +  Capitolul III Registrul național al programelor pentru calculator  +  Articolul 17(1) Înregistrarea sau, după caz, înscrierea în Registrul național al programelor pentru calculator este obligatoriu pentru:1. persoanele fizice autorizate și persoanele juridice care desfășoară pe teritoriul României oricare dintre următoarele activități:a) producere de programe pentru calculator destinate comercializării prin magazine;-----------Litera a) a pct. 1 al alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 9 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.b) import de programe pentru calculator;c) distribuire de programe pentru calculator;d) închiriere de programe pentru calculator;e) comercializare de programe pentru calculator prin magazine specializate în vânzarea de programe pentru calculator și echipamente IT;-----------Litera e) a pct. 1 al alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 9 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.2. programele pentru calculator:a) produse în România și comercializate de către comercianți specializați;b) importate în România și comercializate de către comercianți specializați.(2) Registrul național al programelor pentru calculator este organizat în formă electronică și cuprinde următoarele secțiuni:a) secțiunea producători de programe pentru calculator;b) secțiunea importatori de programe pentru calculator;c) secțiunea distribuitori de programe pentru calculator;d) secțiunea comercianți de programe pentru calculator;e) secțiunea înscrieri programe pentru calculator;f) secțiunea mențiuni, radieri, retrageri și sancțiuni.  +  Articolul 18În vederea înregistrării în Registrul național al programelor pentru calculator, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip însoțită de documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).  +  Articolul 19Înregistrarea în Registrul național al programelor pentru calculator se probează cu certificatul de înregistrare prevăzut la art. 36 alin. (1).  +  Articolul 20(1) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 17 alin. (1), înregistrate în Registrul național al programelor pentru calculator, sunt obligate să înscrie programele pentru calculator în Registrul național al programelor pentru calculator, înainte de introducerea acestora în circuitul comercial.(2) În vederea înscrierii programelor pentru calculator, persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip.(3) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc programe pentru calculator în vederea comercializării pe teritoriul României, cererea-tip trebuie să fie însoțită de următoarele documente și produse:a) copia înscrisului doveditor al acordului titularului drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator sau declarația pe propria răspundere din partea autorului programelor pentru calculator;b) copia modelului licenței acordate pe teritoriul României utilizatorilor de programe pentru calculator;c) un exemplar al programului pentru calculator, în forma în care acesta este produs în vederea comercializării.(4) Pentru persoanele fizice sau juridice care importă programe pentru calculator în vederea introducerii în circuitul comercial, cererea-tip va fi însoțită de înscrisul doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitățile de distribuire, comercializare și închiriere, în traducere legalizată, în cazul înscrisurilor într-o limbă străină.(5) Pentru persoanele fizice sau juridice care distribuie și/sau comercializează programe pentru calculator, cererea-tip va fi însoțită de copia înscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitatea de distribuire și/sau comercializare.(6) Pentru persoanele fizice sau juridice care închiriază programe pentru calculator prin intermediul sălilor de acces la Internet și al sălilor de jocuri care utilizează programe pentru calculator, cererea-tip va fi însoțită de următoarele documente:a) copia înscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitatea de închiriere a programelor pentru calculator;b) declarație pe propria răspundere privind numărul de calculatoare utilizate în desfășurarea activității.(7) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (6) sunt obligate să dețină la fiecare punct de lucru licențele pentru programele pentru calculator destinate închirierii la respectivul punct de lucru.  +  Articolul 21Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanților, după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 20 alin. (2)-(6), o anexă la certificatul de înregistrare prevăzut la art. 36 alin. (1), în care se menționează programele pentru calculator înscrise în Registrul național al programelor pentru calculator.  +  Capitolul IV Registrul național al videogramelor  +  Articolul 22(1) Înscrierea în Registrul național al videogramelor este obligatorie pentru videogramele:a) produse în România;b) importate în România.(2) Registrul național al videogramelor este organizat în formă electronică și cuprinde următoarele secțiuni:a) secțiunea înscrieri videograme;b) secțiunea marcaje holografice;c) secțiunea importatori și producători de videograme;d) secțiunea înscrieri mențiuni, radieri, retrageri și sancțiuni.  +  Articolul 23(1) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care importă ori produc videograme pe teritoriul României sunt obligate să înscrie videogramele în Registrul național al videogramelor înainte de introducerea acestora în circuitul comercial.(2) În vederea înscrierii videogramelor în Registrul național al videogramelor, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice prevăzute la alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip.-----------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 10 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.(2^1) Cererea-tip prevăzută la alin. (2) este completată de solicitanți, în mod obligatoriu, cu date și informații, pe propria răspundere, privind următoarele:a) titlul operei;b) contractele de cesiune a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, numele cedenților, drepturile patrimoniale cesionate, felul, durata și teritoriul cesiunii;c) titularii drepturilor de autor și ai drepturilor conexe;d) data primei fixări și a primei publicări sau radiodifuzări a videogramei.-----------Alin. (2^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 11 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.(3) Pentru filmele cinematografice, cererea-tip trebuie să fie însoțită de următoarele documente:a) copia certificatului de înscriere a solicitantului în Registrul cinematografiei;b) copia certificatului de clasificare a filmului cinematografic, eliberat de Registrul cinematografiei.(5) Pentru persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care importă videograme, respectiv desfășoară activități de comerț intracomunitar, cererea-tip este completată de solicitanți, în mod obligatoriu, cu date și informații, pe propria răspundere, privind drepturile de autor și drepturile conexe, factura externă și declarația vamală de import, după caz. Cererea-tip este însoțită de copia înscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi privind importul, distribuirea și comercializarea de videograme pe teritoriul României, în traducere autorizată în limba română.-----------Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de pct. 10 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.  +  Articolul 24(1) După verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 23, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanților adeverințe de înscriere a videogramelor în Registrul național al videogramelor, astfel:a) pentru cererile completate on-line în aplicația informatică a Oficiului, anterior depunerii și înregistrării la Oficiu, în termen de 4 zile lucrătoare de la data înregistrării;b) pentru cererile depuse și înregistrate direct la Oficiu, în termen de 6 zile lucrătoare de la data înregistrării;c) pentru cazurile în care se solicită eliberarea în regim de urgență, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării.(2) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au produs videograme pe teritoriul României au obligația să depună un exemplar al videogramei în forma în care se introduce în circuitul comercial. În situația în care exemplarul nu este depus în termen de 30 de zile de la data eliberării adeverinței, înscrierea se anulează.-----------Art. 24 a fost modificat de pct. 14 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.  +  Articolul 25Persoanele fizice sau juridice care au obținut adeverința de înscriere a videogramelor în Registrul național al videogramelor pot solicita Oficiului Român pentru Drepturile de Autor eliberarea de marcaje holografice, printr-o cerere-tip în care se menționează, în mod obligatoriu, titlurile videogramelor pentru care se solicită eliberarea de marcaje holografice.  +  Articolul 26(1) După primirea și analizarea cererii, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, marcajele holografice solicitate, pe baza unei facturi fiscale în care se vor menționa seriile și numărul marcajelor holografice. Marcajele holografice se eliberează numai persoanelor care prezintă o împuternicire semnată și ștampilată de reprezentantul solicitantului.(2) La prețul de cost al marcajelor holografice se va adăuga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural național.(3) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice solicitanților care:a) nu au depus raportul lunar prevăzut la art. 15 alin. (1);b) au comunicat date incorecte sau incomplete, prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe videograme, cu intenția de a eluda prevederile prezentei ordonanțe.c) au aplicat marcaje holografice pe videograme în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta ordonanță.(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice până la data depunerii raportului lunar sau a exemplarului videogramei, iar în situațiile prevăzute la alin. (3) lit. c) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării existenței situației respective.  +  Articolul 27Marcajul holografic se aplică de către solicitanți pe fiecare exemplar al videogramei, astfel:a) pentru videogramele tip casetă video sau tip disc optic, destinate comercializării, marcajul holografic se aplică pe copertă sau pe ambalajul exterior;b) pentru videogramele tip casetă video, destinate închirierii, marcajul holografic se aplică pe caseta video, respectiv pe suprafața laterală opusă capacului mobil;c) pentru videogramele tip disc optic, destinate închirierii, marcajul holografic se aplică pe discul optic, pe copertă sau pe ambalajul exterior și/sau pe discul optic, caz în care aplicarea marcajelor holografice va fi raportată separat.  +  Articolul 28Persoanele fizice sau juridice care achiziționează marcaje holografice pentru videograme sunt obligate să organizeze gestiunea acestora în condițiile prevăzute la art. 14.  +  Articolul 29Situația aplicării marcajelor holografice pentru videograme se raportează lunar, potrivit prevederilor art. 15.  +  Capitolul V Registrul național al multiplicatorilor  +  Articolul 30(1) Persoanele fizice autorizate și persoanele juridice care doresc să desfășoare pe teritoriul României activități de multiplicare a fonogramelor, videogramelor și/sau programelor pentru calculator pot desfășura aceste activități numai după înregistrarea în Registrul național al multiplicatorilor prin obținerea unei autorizații de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.(2) Registrul național al multiplicatorilor este organizat în formă electronică și cuprinde următoarele secțiuni:a) secțiunea multiplicatori de discuri optice;b) secțiunea multiplicatori de casete audio;c) secțiunea multiplicatori de casete video.(3) Înregistrarea în Registrul național al multiplicatorilor este obligatorie pentru operatorii economici care:a) multiplică fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public;b) intermediază, în afara României, servicii de multiplicare de fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public.(4) Operatorii economici care multiplică propriile fonograme, videograme și programe pentru calculator, exceptate potrivit prevederilor art. 31, nu au obligația să se înregistreze în Registrul național al multiplicatorilor.  +  Articolul 31(1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanțe următoarele:a) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator ce conțin prezentări ale unor organizații ori instituții;b) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator destinate comunicării comerciale, ce nu fac obiectul comercializării directe ori indirecte, precum: prezentări de operatori economici, de produse sau servicii;c) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator produse de către instituțiile de cult și cele de învățământ, comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei instituții sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participă;d) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator realizate în scopul prezentării patrimoniului cultural deținut de muzee, centre de cultură, teatre sau alte instituții similare acestora ori cele cu caracter promoțional specifice activității instituțiilor culturale și comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei instituții culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participă;e) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator oferite cu titlu gratuit vizitatorilor, în cadrul târgurilor, saloanelor și al altor manifestări expoziționale, cu condiția ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective;f) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator conținând instrucțiuni de utilizare, documentații, conferințe, seminarii și altele asemenea, cu condiția ca acestea să nu facă obiectul comercializării prin magazine;g) programe pentru calculator destinate utilizării interne de către instituții, organizații sau operatori economici și actualizările acestor programe cu condiția de a nu fi distribuite prin magazine;h) programele pentru calculator realizate la comandă, ce urmează a fi utilizate de beneficiarul comenzii;i) programele pentru calculator destinate instalării sau funcționării unor echipamente, precum și documentațiile aferente ce se comercializează împreună cu echipamentele respective;j) copiile de lucru ale fonogramelor prevăzute la art. 16, precum și copiile autorizate de titularii de drepturi în vederea radiodifuzării;k) copiile videogramelor transmise de titularii de drepturi operatorilor economici care realizează activități de comunicare publică sau radiodifuzare.(2) Înscrierea în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator prevăzute la alin. (1), precum și înregistrarea operatorilor economici care distribuie sau comercializează astfel de produse sunt facultative.  +  Articolul 32(1) În vederea autorizării, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 30 alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip însoțită de documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).(2) Autorizația se acordă persoanelor prevăzute la art. 30 alin. (1), care dețin echipamente de multiplicare industrială ce permit realizarea tuturor proceselor de multiplicare, respectiv: multiplicare, tampografie, ambalare, precum și un dispozitiv tehnic de verificare a calității.(3) Condițiile de autorizare se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, după consultarea structurilor asociative ale producătorilor și multiplicatorilor.(4) Autorizația se eliberează numai după verificarea de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a condițiilor prevăzute la alin. (1)-(3).  +  Articolul 33(1) Fonogramele și videogramele fixate pe casete audio și, respectiv, casete video trebuie să conțină pe suprafața acestora următoarele informații:a) denumirea, marca sau codul multiplicatorului înregistrat la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor;b) titlul fonogramei sau videogramei;c) simbolul (P) și/sau (C) însoțit de numele/denumirea ori marca titularului de drepturi, anul și țara în care a fost adusă prima dată la cunoștință publică.(2) Fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator fixate pe discuri optice trebuie să conțină informații pe ambele fețe, atât pe cea imprimată grafic, cât și pe banda circulară de identificare de pe fața activă, după cum urmează:A. pe fața imprimată:a) titlul fonogramei sau videogramei;b) simbolul (P) și/sau (C) însoțit de numele/denumirea sau marca titularului de drepturi, anul și țara în care a fost adusă prima dată la cunoștință publică;B. pe banda circulară de identificare:a) titlul sau o parte identificabilă a acestuia;b) denumirea, marca sau codul multiplicatorului înregistrat la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.(3) Discurile optice trebuie să fie realizate prin injecție și să aibă inserate coduri de identificare a sursei, conform uzanțelor internaționale.(4) Coperta trebuie să conțină denumirea și codul unic de înregistrare al operatorului economic care a tipărit coperta.  +  Articolul 34Persoanele fizice sau juridice înregistrate înRegistrul național al multiplicatorilor pentru activitatea de multiplicare a fonogramelor sunt obligate să întocmească un registru special, în care vor menționa în mod obligatoriu următoarele:a) numele sau denumirea și datele de identificare ale furnizorilor de materii prime folosite în cadrul procesului de reproducere;b) documentele financiar-contabile care atestă achiziționarea materiilor prime prevăzute la lit. a);c) cantitatea și tipul materiilor prime achiziționate;d) numele sau denumirea și datele de identificare ale persoanelor fizice ori juridice care solicită reproducerea de discuri optice, casete audio și casete video;e) seria și numărul certificatului de înregistrare în registrele naționale pentru persoanele care solicită reproducerea;f) numărul, titlurile și tipul discurilor optice și casetelor audio sau video multiplicate.  +  Capitolul VI Dispoziții comune  +  Articolul 35Înregistrarea persoanelor fizice autorizate și a persoanelor juridice în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor se efectuează în baza cererilor-tip specifice, însoțite de copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului. Datele și informațiile nereale declarate în cererea-tip atrag răspunderea solicitantului, potrivit legii.-----------Art. 35 a fost modificat de pct. 15 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.  +  Articolul 36(1) După verificarea documentelor prevăzute la art. 35, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează certificatul corespunzător solicitanților, astfel:a) pentru cererile completate on-line în aplicația informatică a Oficiului, anterior depunerii și înregistrării la Oficiu, în termen de 4 zile lucrătoare de la data înregistrării;b) pentru cererile depuse și înregistrate direct la Oficiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării;c) pentru cazurile în care se solicită eliberarea în regim de urgență, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării.-----------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 16 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.(2) În situația în care nu sunt depuse toate documentele, conform prezentei ordonanțe, sau acestea sunt necorespunzătoare, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va solicita în scris remedierea deficiențelor constatate, în caz contrar cererea urmând a fi respinsă.(3) Certificatul prevăzut la alin. (1) sau solicitarea prevăzută la alin. (2) vor putea fi ridicate de la Registratura generală a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor în termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), urmând ca, în cazul neridicării în interiorul acestui termen, să fie comunicate prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.(4) Persoanele înregistrate în Registrul național al fonogramelor, Registrul național al programelor pentru calculator sau în Registrul național al multiplicatorilor sunt obligate să comunice Oficiului Român pentru Drepturile de Autor documentele de modificare și/sau de completare a documentelor pe baza cărora s-a efectuat înregistrarea, în termen de 15 zile de la data la care s-au realizat modificarea și/sau completarea lor.(5) Durata de valabilitate a certificatului prevăzut la alin. (1) și a autorizației prevăzute la art. 30 alin. (1) este de un an de la data emiterii.(6) Pentru emiterea unui nou certificat sau a unei noi autorizații, în situația modificării și/sau completării documentelor pe baza cărora s-a efectuat înregistrarea, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 35 alin. (1) trebuie să depună următoarele:a) o cerere-tip;b) copii ale documentelor de modificare și/sau de completare a documentelor pe baza cărora s-a efectuat înregistrarea.  +  Articolul 37Persoanele fizice sau juridice înregistrate în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor sunt obligate să dețină la fiecare punct de lucru certificatul ori autorizația de înregistrare, în original sau în copie.  +  Articolul 38Înscrierea în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este valabilă pentru întreaga perioadă de exploatare a fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator.  +  Articolul 39(1) Sunt interzise comercializarea stradală și comercializarea ambulantă în spații publice a fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator. În piețe, târguri și oboare comercializarea fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator este permisă numai în spații comerciale închise, autorizate în acest scop.(2) Operatorii economici care tipăresc coperte ale fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator au obligația să organizeze și să păstreze evidența, pe titluri și pe beneficiari de comenzi, a copertelor tipărite, timp de 3 ani.(3) Pot fi comercializate în spații publice deschise fonograme, videograme sau programe pentru calculator în cadrul concertelor, festivalurilor, lansărilor, saloanelor, târgurilor ocazionale și al altor manifestări expoziționale, în spații special destinate.  +  Articolul 40(1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează certificate de înregistrare:a) solicitanților care au ca asociați sau acționari persoane fizice condamnate pentru săvârșirea de infracțiuni în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe;b) solicitanților care au fost sancționați contravențional de cel puțin două ori în ultimul an pentru săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. c), d), g), i), j), l), m) și o), pentru o perioadă de 1-3 ani;c) dacă la punctele de lucru ale solicitanților au fost săvârșite infracțiuni sau contravenții în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe.(2) Dacă persoanele fizice sau juridice înregistrate în Registrul național al fonogramelor sau în Registrul național al programelor pentru calculator se află în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va retrage certificatul de înregistrare al acestora prin decizie motivată a directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.(3) Dacă persoanele fizice sau juridice înregistrate în Registrul național al fonogramelor se află în unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va suspenda sau va retrage certificatul de înregistrare al acestora în condițiile art. 41, prin decizie a directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Durata suspendării certificatului se dublează în situația în care a mai fost suspendat pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).  +  Articolul 41(1) La cererea organelor de supraveghere și control al aplicării legislației în domeniu, care au constatat săvârșirea unor infracțiuni sau contravenții în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va suspenda certificatul de înregistrare până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.(2) În situația condamnării penale sau a rămânerii definitive a procesului-verbal de constatare a săvârșirii contravenției, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va retrage certificatul de înregistrare, prin decizie a directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 42(1) Persoanele fizice sau juridice înregistrate în Registrul național al fonogramelor, Registrul național al programelor pentru calculator sau în Registrul național al multiplicatorilor, care urmează să desfășoare activități de depozitare a fonogramelor, programelor pentru calculator sau a videogramelor, pot efectua aceste activități numai în spațiile declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.(2) În situația în care persoanele prevăzute la alin. (1) obțin alte spații în vederea desfășurării activităților de depozitare, acestea au obligația să informeze Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu privire la adresa noilor spații, înainte de începerea efectivă a activității în aceste spații.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să prezinte organelor de control documentele justificative privind înregistrarea și înscrierea în Registrul național al fonogramelor, în Registrul național al programelor pentru calculator și în Registrul național al multiplicatorilor, proveniența fonogramelor, programelor pentru calculator sau a videogramelor, titlurile, numărul și suportul acestora.  +  Capitolul VII Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 43(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) neînregistrarea sau neînscrierea în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, conform prevederilor prezentei ordonanțe, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;b) nedepunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a documentelor de modificare și/sau de completare de către persoanele fizice sau juridice înregistrate în registrele naționale, conform prevederilor art. 36 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;c) comercializarea sau deținerea în vederea comercializării de fonograme ori videograme fără marcaje holografice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei și confiscarea acestora.-----------Litera c) a alin. (1) al art. 43 a fost modificată de pct. 17 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.d) vânzarea sau cumpărarea de coperte ale fonogramelor ori videogramelor cu marcaje holografice aplicate, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei și suspendarea certificatului de înregistrare pe o perioadă de 6 luni;e) producerea, reproducerea, distribuirea, comercializarea sau depozitarea fonogramelor și programelor pentru calculator în alte spații decât cele menționate în certificatul de înregistrare, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei și confiscarea suporturilor, materialelor, aparatelor și fonogramelor care au servit sau care au fost destinate să servească la săvârșirea contravenției;f) nedeținerea la fiecare punct de lucru a certificatului de înregistrare, conform art. 37, sau a autorizației prevăzute la art. 32 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;g) nerespectarea dispozițiilor privind prezentarea, la solicitarea organelor de control, a documentelor justificative privind înregistrarea și înscrierea în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și proveniența fonogramelor, videogramelor și a programelor pentru calculator ori prezentarea unor documente incomplete, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei și confiscarea fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator pentru care nu sunt prezentate documente justificative;h) nerespectarea dispozițiilor privind deținerea la fiecare punct de lucru a licențelor programelor pentru calculator utilizate în vederea închirierii la respectivul punct de lucru, conform art. 20 alin. (7), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;i) nerespectarea dispozițiilor privind evidența marcajelor holografice, conform art. 14 și 28, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei și suspendarea certificatului de înregistrare pe o perioadă de 6 luni;j) nerespectarea dispozițiilor art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 27 și 29 privind aplicarea marcajelor holografice și depunerea raportului lunar, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;k) nerespectarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) privind comunicarea publică a prestațiilor artistice fixate pe fonograme, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei și confiscarea fonogramelor neautorizate;l) nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (1), respectiv multiplicarea neautorizată, cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei și confiscarea echipamentelor utilizate la multiplicare;m) nerespectarea obligației de întocmire a registrului special potrivit art. 34, întocmirea incompletă sau neprezentarea registrului organelor de supraveghere și control, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;n) nerespectarea dispozițiilor art. 33 privind inscripțiile pe care trebuie să le cuprindă fonogramele, videogramele și programele pentru calculator, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei și confiscarea acestora;o) multiplicarea de fonograme și videograme pe discuri optice tip blank cu încălcarea prevederilor art. 33 alin. (3), în scopul comercializării, împrumutului sau închirierii, precum și vânzarea ori revânzarea acestora, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei și confiscarea produselor;p) nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se aplică și persoanelor juridice, situație în care limitele amenzilor se majorează de trei ori.  +  Articolul 44(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 43 alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se realizează de către ofițerii sau agenții de poliție din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative cu competențe în domeniu, precum și de către personalul Gărzii Financiare.(2) Contravențiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a), c), e), g), n) și o) se pot constata și sancționa și de către personalul Jandarmeriei Române.-----------Alin. (2) al art. 44 a fost modificat de pct. 18 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010.(3) Autoritățile prevăzute la alin. (1) și (2) vor transmite de îndată Oficiului Român pentru Drepturile de Autor copii ale proceselor-verbale de constatare a contravențiilor, precum și propuneri documentate de suspendare sau de retragere a certificatelor de înregistrare.(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va solicita autorităților competente organizarea de acțiuni de verificare a modului de aplicare a marcajelor holografice.(5) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate organiza acțiuni de verificare a respectării prevederilor prezentei ordonanțe, împreună cu reprezentanți ai Poliției Române, Gărzii Financiare și ai Jandarmeriei Române, care au atribuții de control. Structurile asociative ale titularilor de drepturi pot participa la aceste acțiuni în calitate de observatori, la cerere.  +  Articolul 45(1) Contravențiilor prevăzute la art. 43 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzut la art. 43.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 46(1) Înregistrările și înscrierile în Registrul național al fonogramelor, Registrul național al programelor pentru calculator și în Registrul național al videogramelor, efectuate anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, rămân valabile până la data de 31 ianuarie 2007.(2) Reînnoirea certificatelor în baza noilor înregistrări și înscrieri se efectuează în condițiile art. 36 alin. (6).  +  Articolul 47Oficiul Român pentru Drepturile de Autor păstrează în format electronic și imprimat pe suport hârtie copii actualizate periodic ale registrelor naționale pe care le administrează.  +  Articolul 48Modelul cererilor-tip prevăzute la art. 7, art. 9 alin. (2), art. 11, art. 18, art. 20 alin. (2), art. 23 alin. (2), art. 25 și la art. 32 alin. (1), al formularului special prevăzut la art. 14 alin. (4) și (5), al raportului lunar prevăzut la art. 15 alin. (1), al declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. a), al autorizației prevăzute la art. 30 alin. (1), al certificatelor de înregistrare, precum și condițiile de eliberare a marcajelor holografice conform art. 12 și 26 se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe*).---------*) A se vedea Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 30/2006 pentru stabilirea și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind înregistrarea în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate și marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de înregistrare în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverințelor de înscriere în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și a modelului autorizației de înregistrare în Registrul național al multiplicatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 14 martie 2006.  +  Articolul 49(1) În vederea întăririi capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, pentru punerea în aplicare a măsurilor privind supravegherea circulației comerciale a produselor purtătoare de drepturi de autor și drepturi conexe, se suplimentează numărul de posturi din organigrama Oficiului Român pentru Drepturile de Autor cu 32 de posturi.(2) Se autorizează Ministerul Culturii și Cultelor să introducă modificările care decurg din prezenta ordonanță în anexele la bugetul propriu, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor**) și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2006.-----------**) Conform art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea "Ministerul Finanțelor Publice" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Economiei și Finanțelor".  +  Articolul 50Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 624/2001, cu modificările ulterioare, și Ordonanța Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 213/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 51Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.