HOTĂRÂRE nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 (*actualizata*)privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii(actualizata până la data de 12 iulie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Secţiunea 1 Obiectivul şi domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileste cerinţe minime pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor care apar sau pot să apară datorita expunerii la vibratii mecanice.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri se aplică activităţilor în exercitarea cărora lucratorii sunt sau este posibil să fie expusi la riscuri generate de vibratii mecanice în timpul activităţii.  +  Articolul 3Prevederile Legii securitatii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplică în totalitate intregului domeniu prevăzut la art. 2, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice incluse în prezenta hotărâre.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 4Pentru aplicarea prezentei hotărâri expresiile de mai jos semnifica după cum urmeaza: a) vibratie transmisa sistemului mana-brat - vibratia mecanica, în cazul în care este transmisa sistemului uman mana-brat, care genereaza riscuri pentru sănătatea şi securitatea lucratorilor, în special afecţiuni vasculare, leziuni osoase sau articulare, afecţiuni neurologice sau musculare; b) vibratie transmisa intregului corp - vibratia mecanica, în cazul în care este transmisa intregului corp, care genereaza riscuri pentru sănătatea şi securitatea lucratorilor, în special lombalgie şi traumatisme ale coloanei vertebrale.  +  Secţiunea a 2-a Valori limita de expunere şi valori de expunere de la care se declanseaza actiunea  +  Articolul 5 (1) Pentru vibratiile transmise sistemului mana-brat: a) valoarea limita de expunere zilnica profesionala, calculată pentru o perioadă de referinţa de 8 ore, este de 5 m/sý; b) valoarea expunerii zilnice de la care se declanseaza actiunea, calculată pentru o perioadă de referinţa de 8 ore, este de 2,5 m/sý. (2) Expunerea lucratorilor la vibratiile transmise sistemului mana-brat este evaluata sau masurata potrivit dispoziţiilor pct. 1 din partea A a anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6 (1) Pentru vibratiile transmise intregului corp: a) valoarea limita de expunere zilnica profesionala, calculată la o perioadă de referinţa de 8 ore, trebuie să fie de 1,15 m/sý; b) valoarea expunerii zilnice de la care se declanseaza actiunea, calculată la o perioadă de referinţa de 8 ore, trebuie să fie de 0,5 m/sý.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. (2) Expunerea lucratorilor la vibratiile transmise intregului corp trebuie să fie evaluata sau masurata potrivit dispoziţiilor pct. 1 din partea B a anexei.  +  Capitolul II Oblibaţiile angajatorilor  +  Secţiunea 1 Stabilirea şi evaluarea riscurilor  +  Articolul 7 (1) În executarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să evalueze şi, dacă este necesar, sa masoare nivelurile de vibratii mecanice la care sunt expusi lucratorii.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. (2) Masurarea se efectueaza în conformitate cu partea A pct. 2 sau cu partea B pct. 2 din anexa, după caz.  +  Articolul 8 (1) Nivelul de expunere la vibratia mecanica poate fi evaluat prin intermediul observarii practicilor de lucru specifice şi prin trimiterea la informaţiile relevante cu privire la magnitudinea probabila a vibratiilor corespunzătoare echipamentelor sau tipurilor de echipamente utilizate în condiţiile specifice de utilizare, inclusiv informaţiile de aceasta natura furnizate de producătorul echipamentului. (2) Operatia prevăzută la alin. (1) se deosebeste de măsurare, care necesita utilizarea unei aparaturi specifice şi a unei metodologii corespunzătoare.  +  Articolul 9 (1) Evaluarea şi masurarea prevăzute la art. 7 trebuie să fie planificate şi efectuate de către serviciile competente, la intervale corespunzătoare, ţinându-se seama de prevederile art. 8 şi 9 din Legea nr. 319/2006, referitoare la competentele serviciilor de protecţie şi prevenire şi ale lucratorilor desemnaţi, cu atribuţii în domeniul securitatii şi sănătăţii în munca.------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. (2) Datele obtinute din evaluarea şi/sau masurarea nivelului de expunere la vibratii mecanice se păstrează intr-o formă adecvata pentru a permite consultarea la o dată ulterioară.  +  Articolul 10La evaluarea riscurilor angajatorul trebuie să acorde o atenţie deosebită urmatoarelor elemente: a) nivelul, tipul şi durata expunerii, inclusiv orice expunere la vibratii intermitente sau la socuri repetate; b) valorile limita ale expunerii şi valorile de expunere de la care se declanseaza actiunea, prevăzute la art. 5 şi 6; c) orice efecte asupra sănătăţii şi securitatii lucratorilor expusi la riscuri deosebite; d) orice efecte indirecte asupra securitatii lucratorilor, care rezultă din interactiunile dintre vibratiile mecanice şi locul de muncă sau alte echipamente de lucru; e) informaţiile furnizate de producătorii echipamentelor de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare; f) existenta echipamentelor similare, proiectate astfel încât sa reduca nivelurile de expunere la vibratiile mecanice; g) prelungirea expunerii la vibratii transmise intregului corp în afara programului de lucru normal, sub responsabilitatea angajatorului; h) condiţiile de muncă specifice, cum ar fi temperaturile scazute; i) informaţiile corespunzătoare obtinute din supravegherea sănătăţii, inclusiv informaţiile publicate, în măsura în care este posibil.  +  Articolul 11 (1) Angajatorul trebuie să fie în posesia unei evaluari a riscurilor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, şi trebuie să identifice masurile care trebuie luate potrivit prevederilor art. 12-17 din prezenta hotărâre.------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. (2) Evaluarea riscurilor trebuie înregistrată pe un suport material şi poate include o justificare a angajatorului potrivit careia natura şi amploarea riscurilor legate de vibratiile mecanice nu necesita efectuarea unei evaluari mai detaliate a acestora.------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. (3) Evaluarea riscurilor trebuie să fie actualizata periodic, în special dacă s-au produs schimbari semnificative sau dacă rezultatele supravegherii sănătăţii arata ca este necesară.  +  Secţiunea a 2-a Evitarea sau reducerea expunerii  +  Articolul 12 (1) Riscurile care decurg din expunerea la vibratiile mecanice trebuie să fie eliminate la sursa sau reduse la minimum, ţinându-se seama de progresul tehnic şi de existenta masurilor de reducere a riscului la sursa. (2) Reducerea riscurilor prevăzute la alin. (1) se intemeiaza pe principiile generale de prevenire prevăzute la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006.------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 13Pe baza evaluării riscurilor prevăzute în secţiunea 1 din prezentul capitol, din momentul în care valorile de expunere la care se declanseaza actiunea, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi la art. 6 alin. (1) lit. b), sunt depăşite, angajatorul trebuie să instituie şi sa puna în aplicare un program de măsuri tehnice şi/sau organizatorice menite sa reduca la minimum expunerea la vibratii mecanice şi riscurile legate de aceasta, ţinând seama în special de: a) alte metode de lucru care implica o expunere mai scazuta la vibratii mecanice; b) alegerea echipamentelor de muncă adecvate, proiectate corespunzător din punct de vedere ergonomic, care să produca cele mai puţine vibratii posibile, ţinând seama de activitatea pentru care sunt destinate; c) furnizarea de echipamente auxiliare care reduc riscul leziunilor provocate de vibratii, cum ar fi scaunele care atenueaza efectiv vibratia intregului corp şi manerele care reduc vibratiile transmise sistemului mana-brat; d) programe corespunzătoare de întreţinere pentru echipamentele de muncă, locul de muncă şi sistemele de la locul de muncă; e) proiectarea şi amplasarea locurilor de muncă şi a posturilor de lucru; f) informarea şi formarea adecvata a lucratorilor în vederea utilizarii corecte şi sigure a echipamentelor de muncă, pentru a le reduce la minimum expunerea la vibratiile mecanice; g) limitarea duratei şi intensitatii expunerii; h) programe de lucru corespunzătoare cu perioade de odihnă adecvate; i) furnizarea de imbracaminte pentru protejarea împotriva frigului şi umezelii a lucratorilor expusi.  +  Articolul 14Lucratorii nu trebuie să fie expusi în nici o situaţie la niveluri superioare valorii limita a expunerii.  +  Articolul 15 (1) Dacă valoarea limita a expunerii este depasita, în ciuda masurilor luate de către angajator pentru a respecta prevederile prezentei hotărâri, acesta trebuie să ia imediat măsuri pentru a reduce expunerea sub valoarea limita a expunerii. (2) Angajatorul trebuie să identifice motivele pentru care valoarea limita a expunerii a fost depasita şi, în consecinţa, trebuie să imbunatateasca masurile de protecţie şi prevenire pentru a preveni o noua depasire a acesteia.  +  Articolul 16Potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să adapteze masurile prevăzute în prezenta secţiune la necesitatile lucratorilor expusi la riscuri specifice.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.  +  Secţiunea a 3-a Informarea şi formarea lucratorilor  +  Articolul 17 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 16, 17, 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să asigure ca lucratorii expusi riscurilor generate de vibratii mecanice la locul de muncă şi/sau reprezentantii acestora sa beneficieze de informaţii cu privire la rezultatul evaluării riscurilor prevăzute la art. 7 şi de o formare corespunzătoare.------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 8 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. (2) Informarea şi formarea prevăzute la alin. (1) trebuie să se refere în special la: a) masurile luate în aplicarea prezentei hotărâri pentru a elimina sau reduce la minimum riscurile datorate vibratiilor mecanice; b) valorile limita ale expunerii şi valori de expunere de la care se declanseaza actiunea; c) rezultatele evaluarilor şi ale masurarilor vibratiilor mecanice efectuate potrivit secţiunii 1; d) leziunile care ar putea fi produse de echipamentele de lucru utilizate; e) cum şi de ce trebuie detectate şi raportate semnele de leziune; f) condiţiile în care lucratorii au dreptul la supravegherea sănătăţii; g) practici de lucru sigure pentru minimizarea expunerii la vibratii mecanice.  +  Secţiunea a 4-a Consultarea şi participarea lucratorilor  +  Articolul 18Consultarea şi participarea lucratorilor şi/sau a reprezentantilor acestora, în ceea ce priveste aspectele reglementate de prezenta hotărâre, trebuie să se realizeze potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 9 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.  +  Capitolul III Supravegherea sănătăţii  +  Articolul 19 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 24 şi 25 din Legea nr. 319/2006, Ministerul Sănătăţii Publice adopta dispozitii pentru a asigura supravegherea corespunzătoare a sănătăţii lucratorilor în raport cu rezultatul evaluării riscurilor prevăzute la art. 7, dacă acesta indica un risc pentru sănătatea lor.------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 10 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. (2) Aceste dispozitii, inclusiv cerinţele specificate pentru dosarele medicale şi disponibilitatea acestora, sunt în conformitate cu reglementarile în vigoare.  +  Articolul 20 (1) Supravegherea sănătăţii trebuie să contribuie la prevenirea şi diagnosticarea rapida a oricarei afecţiuni legate de expunerea la vibratii mecanice. (2) Rezultatele supravegherii medicale facute potrivit prevederilor art. 25 trebuie să fie luate în considerare la aplicarea masurilor de prevenire la un loc de muncă specific.------------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 21Trebuie să se asigure supravegherea medicală corespunzătoare atunci când: a) expunerea lucratorilor la vibratii este de asa natura încât poate fi stabilita o legătură între aceasta expunere şi o boala identificabila sau efecte dăunătoare asupra sănătăţii; b) este probabil ca afectiunea sau efectele să apară în condiţiile de lucru specifice ale unui anumit lucrator; c) exista tehnici testate pentru detectarea afectiunii sau a efectelor dăunătoare asupra sănătăţii.  +  Articolul 22Lucratorii expusi la vibratii mecanice superioare valorilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi la art. 6 alin. (1) lit. b) au dreptul la o supraveghere corespunzătoare a sănătăţii în orice situaţie.  +  Articolul 23 (1) Fiecare lucrator supus supravegherii sănătăţii potrivit art. 19-22 trebuie să aibă un dosar medical individual. (2) Medicul de medicina muncii trebuie să actualizeze dosarele medicale prevăzute la alin. (1). (3) Dosarele medicale prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă un sumar al rezultatelor supravegherii sănătăţii realizate. (4) Dosarele medicale prevăzute la alin. (1) trebuie să fie pastrate intr-o formă adecvata pentru a permite orice consultare ulterioară, ţinându-se seama de prevederile legislaţiei în vigoare privind secretul medical. (5) Copii ale dosarelor medicale prevăzute la alin. (1) pot fi furnizate, la cerere, direcţiilor de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti. (6) Lucratorul trebuie să aibă acces, la cerere, la propriul sau dosar medical.  +  Articolul 24Atunci când, în urma supravegherii stării de sănătate, se constată că un lucrator sufera de o anumita boala sau de efecte negative asupra sănătăţii, pe care un medic sau un medic de medicina muncii le considera a fi rezultatul expunerii la vibratii mecanice la locul de muncă, lucratorul trebuie: a) să fie informat de către medic sau de medicul de medicina muncii cu privire la rezultatul care îl priveste personal; b) sa primeasca informaţii şi sfaturi cu privire la orice supraveghere a sănătăţii la care trebuie să se supuna după incheierea perioadei de expunere.  +  Articolul 25 (1) Atunci când, în urma supravegherii sănătăţii, se constată că un lucrator sufera de o boala identificabila sau manifestari ale efectelor adverse asupra sănătăţii, pe care un medic sau un medic de medicina muncii le considera a fi rezultatul expunerii la vibratii mecanice la locul de muncă, angajatorul trebuie: a) să fie informat cu privire la orice rezultate semnificative ale supravegherii sănătăţii, cu respectarea secretului medical; b) sa revizuiasca evaluarea riscului efectuata potrivit secţiunii 1 din cap. II; c) sa revizuiasca masurile prevăzute pentru eliminarea sau reducerea riscurilor, potrivit secţiunii a 2-a din cap. II; d) sa tina seama de recomandarile medicului de medicina a muncii sau ale autorităţilor judetene de sănătate publică sau a municipiului Bucureşti, pentru punerea în aplicare a oricăror măsuri necesare pentru eliminarea sau reducerea riscului, potrivit prevederilor secţiunii a 2-a a cap. II; inclusiv să aibă în vedere posibilitatea de a atribui lucratorului un alt post de lucru unde nu exista riscuri de expunere;------------Litera d) a alin. (1) al art. 20 a fost modificata de pct. 12 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. e) să asigure supravegherea continua a sănătăţii şi sa ia măsuri pentru a fi reexaminata starea de sănătate a oricărui alt lucrator care a fost expus în mod similar. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. e) medicul de medicina muncii sau directiile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti pot propune ca persoanele expuse să fie supuse unui control medical.  +  Capitolul IV Dispozitii finale  +  Articolul 26 (1) Echipamentele de muncă ce au fost sau sunt puse la dispoziţia lucratorilor înainte de data de 1 iulie 2007 şi care nu permit respectarea valorilor limita ale expunerii, ţinându-se seama de ultimele progrese tehnice şi/sau de masurile organizatorice luate, pot fi utilizate până la data de 1 iulie 2010. (2) În cazul echipamentelor utilizate în agricultura şi silvicultura, termenul până la care acestea pot fi utilizate, prin excepţie de la alin. (1), este data de 1 iulie 2014.------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.------------Art. 27 a fost abrogat de pct. 14 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.------------Art. 28 a fost abrogat de pct. 14 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.------------Art. 29 a fost abrogat de pct. 14 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 30 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006. (2) La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice alte dispozitii contrare.Prezenta hotărâre transpune Directiva 2002/44/CE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de agenti fizici (vibratii), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 177/2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul sănătăţii,Gheorghe Eugen Nicolaescup. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Flaviu Lazin,secretar de statp. Ministrul integrarii europene,Andrian Ciocanea,secretar de statBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.876.  +  AnexăVIBRATII MECANICEA. VIBRATII TRANSMISE SISTEMULUI MANA-BRAT1. Evaluarea expuneriiEvaluarea nivelului de expunere la vibratii transmise sistemului mana-brat se bazeaza pe calcularea valorii expunerii zilnice pentru o perioadă de referinţa de 8 ore A(8), exprimata ca radacina medie patratica (rms) (valoare totala) a valorilor acceleratiei ponderate în frecventa, determinate pe axele ortogonale a(hwx), a(hwy), a(hwz), definite în cap. 4 şi 5 şi în anexa A la standardul SR EN ISO 5349-1:2003.Evaluarea nivelului de expunere poate fi facuta pe baza unei estimari realizate în functie de informaţiile furnizate de producători cu privire la nivelul emisiei din echipamentele de lucru utilizate, precum şi pe baza observarii practicilor de lucru specifice sau a unor masurari.2. MasurareCând se efectueaza o măsurare în conformitate cu art. 7 din hotărâre: a) metodele utilizate pot include esantionarea care trebuie să fie reprezentativa pentru expunerea personala a unui lucrator la vibratiile mecanice în cauza; b) metodele şi aparatura utilizate trebuie adaptate la caracteristicile particulare ale vibratiilor mecanice care urmeaza a fi masurate, la factorii de mediu şi la caracteristicile aparaturii de măsurare, în conformitate cu standardul SR EN ISO 5349-2:2003; c) în cazul dispozitivelor care trebuie tinute cu ambele maini, masurarile trebuie efectuate pentru fiecare mana. Expunerea este determinata în raport cu valoarea cea mai ridicata dintre cele doua; se dau, de asemenea, informaţiile pentru cealalta mana.3. InterferentePrevederile art. 10 lit. d) din hotărâre se aplică în special când vibratiile mecanice interfereaza cu manipularea corecta a comenzilor sau cu citirea indicatoarelor.4. Riscuri indirectePrevederile art. 10 lit. d) din hotărâre se aplică în special când vibratiile mecanice interfereaza cu stabilitatea structurilor sau cu securitatea articulatiilor.5. Echipamente individuale de protecţieEchipamentele individuale de protecţie împotriva vibratiilor transmise sistemului mana-brat pot fi prevăzute în programul de măsuri la care s-a facut referire în art. 13 din hotărâre.B. VIBRATII TRANSMISE INTREGULUI CORP1. Evaluarea expuneriiEvaluarea nivelului de expunere la vibratii se bazeaza pe calcularea expunerii zilnice A(8), exprimata ca acceleratie continua echivalenta pe o perioadă de 8 ore, calculată ca cea mai ridicata valoare (rms) sau ca cea mai ridicata valoare a dozei de vibratii (VDV) a acceleratiilor ponderate în frecventa, determinate pe cele trei axe ortogonale [1,4a(wx), 1,4a(wy), a(wz) pentru un lucrator asezat sau în picioare], în conformitate cu cap. 5, 6 şi 7 din anexa A şi din anexa B la standardul SR ISO 2631-1:2000.Evaluarea nivelului de expunere poate fi facuta pe baza unei estimari realizate în functie de informaţiile furnizate de producători, cu privire la nivelul emisiei din echipamentele de lucru utilizate şi pe baza observarii practicilor de lucru specifice sau a unor masurari.În cazul transportului maritim se pot lua în consideratie numai vibratiile cu o frecventa mai mare de 1 Hz.2. Masurare2.1. Când se realizează o măsurare în conformitate cu art. 7 din hotărâre, metodele utilizate pot include esantionarea care trebuie să fie reprezentativa pentru expunerea personala a unui lucrator la vibratia mecanica în cauza.2.2. Metodele utilizate trebuie adaptate la caracteristicile specifice ale vibratiilor mecanice ce urmeaza a fi masurate, la factorii de mediu şi la caracteristicile aparaturii de masurat.3. InterferentePrevederile art. 10 lit. d) din hotărâre se aplică în special când vibratia mecanica interfereaza cu manipularea corespunzătoare a comenzilor sau cu citirea indicatoarelor.4. Riscuri indirectePrevederile art. 10 lit. d) din hotărâre se aplică în special când vibratiile mecanice interfereaza cu stabilitatea structurilor sau cu securitatea articulatiilor.5. Amploarea expuneriiPrevederile art. 10 lit. g) din hotărâre se aplică în special când, datorita naturii activităţii, un lucrator beneficiaza de încăperi pentru odihna asigurate de către angajator.Expunerea intregului corp la vibratii în aceste încăperi trebuie redusa la un nivel compatibil cu functiile şi condiţiile lor de utilizare, cu excepţia cazurilor de forta majoră.__________