HOTĂRÂRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 (*actualizata*)privind protectia sănătăţii şi securitatii lucratorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest(actualizata până la data de 12 iulie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 24 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre are ca obiectiv stabilirea masurilor pentru protejarea sănătăţii şi securitatii lucratorilor faţă de riscurile care decurg sau este posibil sa decurgă din expunerea la azbest în timpul desfăşurării muncii, inclusiv prevenirea acestor riscuri. (2) Prezenta hotărâre stabileste valorile limita şi alte dispozitii specifice.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a prejudicia alte prevederi care asigura lucratorilor o protecţie mai mare, în special cele referitoare la inlocuirea azbestului cu produse mai puţin periculoase.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenul azbest desemneaza urmatorii silicati fibrosi: a) actinolit de azbest CAS nr. 77536-66-4*); b) grunerit (amosit) de azbest CAS nr. 12172-73-5*); c) antofilit de azbest CAS nr. 77536-67-5*); d) crizotil CAS nr. 12001-29-5*); e) crocidolit CAS nr. 12001-28-4*); f) tremolit de azbest CAS nr. 77536-68-6*).---------*) Numărul din registrul Chemical Abstract Service (CAS).  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se aplică activităţilor în care lucratorii sunt expusi sau sunt susceptibili de a fi expusi, în timpul desfăşurării activităţii, la pulberea degajata din azbest sau din materiale cu continut de azbest.  +  Articolul 5Angajatorii trebuie să ia măsuri pentru ca nici un lucrator sa nu fie expus la o concentraţie de azbest în suspensie în aer mai mare de 0,1 fibre/cmc, masurata în raport cu o medie ponderata în timp pe o perioadă de 8 ore (TWA).  +  Articolul 6Se interzic aplicarea azbestului prin procedee de pulverizare (sprayere), precum şi activităţile care implica utilizarea unor materiale izolante sau fonoizolante de joasa densitate (< 1g/cmc) cu continut de azbest.  +  Articolul 7 (1) Fără a aduce prejudicii aplicarii altor dispozitii privind comercializarea şi folosirea azbestului, se interzic activităţile care expun lucratorii la fibre de azbest în timpul: a) extractiei azbestului; b) fabricarii şi prelucrarii produselor din azbest; c) fabricarii şi prelucrarii produselor cu continut de azbest adaugat în mod deliberat. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) activităţile de tratare şi eliminare a produselor provenite din demolarea şi indepartarea azbestului.  +  Capitolul II Evaluarea riscurilor  +  Articolul 8Pentru orice activitate susceptibila să prezinte risc de expunere la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest, angajatorul trebuie să dispună efectuarea evaluării şi monitorizarii acestui risc, astfel încât să se determine natura expunerii - varietatea mineralogica, dimensiunea fibrelor - şi gradul de expunere a lucratorilor la pulberea de azbest sau de materiale cu continut de azbest.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 9 (1) Dacă din rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 8 rezultă în mod clar ca limita expunerii la azbest nu va fi depasita în aerul din zona de activitate, prevederile art. 11-15 şi ale art. 39-44 nu vor fi aplicate, în cazul în care procesul de muncă implica:-----------Partea introductiva a alin. (1) al art. 9 a fost modificata de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. a) activităţi de întreţinere de scurta durata şi discontinue, în care se manipuleaza numai materiale nefriabile; b) indepartarea fără deteriorare a unor materiale nedegradate în care fibrele de azbest sunt legate strans intr-o matrice; c) incapsularea sau acoperirea cu invelis protector a unor materiale cu continut de azbest care se afla în stare buna; d) monitorizarea şi controlul aerului, pecum şi prelevarea de esantioane pentru a se determina dacă un anumit material contine azbest.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 10Evaluarea prevăzută la art. 8 trebuie să faca obiectul consultării cu lucratorii şi/sau cu reprezentantii lor din intreprindere ori din unitate şi trebuie revizuita atunci când exista motive pentru a se crede ca este incorecta sau intervine o modificare materiala în procesul de muncă.  +  Capitolul III Notificarea  +  Articolul 11 (1) Activităţile prevăzute la art. 4 trebuie să faca obiectul unui sistem de notificare coordonat de Inspecţia Muncii şi de directiile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti. (2) Situaţiile prevăzute la art. 9 fac excepţie de la prevederile alin. (1).  +  Articolul 12Înainte de începerea lucrărilor, angajatorul trebuie să transmita o notificare inspectoratului teritorial de muncă.  +  Articolul 13Notificarea prevăzută la art. 12 trebuie să conţină cel puţin: a) o descriere succinta a amplasamentului santierului; b) o descriere succinta a tipului şi a cantităţilor de azbest utilizate sau manipulate; c) o descriere succinta a activităţilor şi a procedeelor aplicate; d) numărul de lucrători implicati; e) data de incepere a lucrărilor şi durata activităţii; f) o descriere succinta a masurilor luate pentru a se limita expunerea lucratorilor la azbest.  +  Articolul 14Lucratorii şi/sau reprezentantii acestora în intreprindere/unitate trebuie să aibă acces la documentul de notificare referitor la intreprinderea/unitatea în care îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 15Angajatorul trebuie să transmita o noua notificare ori de cate ori o modificare a condiţiilor de muncă este susceptibila sa conduca la o crestere semnificativa a expunerii la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest.  +  Capitolul IV Reducerea expunerii lucratorilor la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest  +  Articolul 16 (1) Pentru toate activităţile prevăzute la art. 4, expunerea lucratorilor la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest, la locul de muncă, trebuie redusa la minim şi, în orice caz, sub valoarea limita prevăzută la art. 5, în special prin luarea urmatoarelor măsuri: a) numărul lucratorilor expusi sau care pot fi expusi la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest trebuie să fie cat mai mic posibil; b) procesele de muncă trebuie concepute astfel încât sa nu produca pulbere de azbest sau, dacă acest lucru se dovedeste imposibil, sa nu se produca degajare de pulbere de azbest în aer; c) toate constructiile şi echipamentele implicate în tratarea azbestului trebuie să poată fi curatate şi intretinute cu regularitate şi eficacitate; d) azbestul sau materialele care degaja pulbere de azbest sau conţin azbest trebuie depozitate şi transportate în ambalaje etanse adecvate; e) deseurile trebuie colectate şi indepartate de la locul de muncă în cel mai scurt timp posibil, în ambalaje etanse adecvate, prevăzute cu etichete care să indice ca acestea conţin azbest. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. e) nu se aplică activităţilor miniere. (3) Deseurile prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie tratate ulterior, în conformitate cu prevederile legale referitoare la deseurile periculoase.  +  Capitolul V Masurarea concentratiei de fibre de azbest în aer  +  Articolul 17În functie de rezultatele evaluării initiale a riscului şi pentru a asigura respectarea valorii limita prevăzute la art. 5, angajatorul trebuie să asigure efectuarea cu regularitate a masuratorilor concentratiei de fibre de azbest în aer la locul de muncă.  +  Articolul 18Prelevarea probelor trebuie să fie reprezentativa pentru expunerea personala a lucratorului la pulberea provenita din azbest sau din materiale cu continut de azbest.  +  Articolul 19Prelevarea probelor se realizează după consultarea lucratorilor şi/sau a reprezentantilor lor din intreprindere.  +  Articolul 20Prelevarea probelor trebuie să se realizeze numai de către personalul având calificarea necesară. Probele prelevate trebuie să fie ulterior analizate, în conformitate cu art. 22, în laboratoare abilitate de Ministerul Sănătăţii, dotate cu echipamente de numărare a fibrelor.  +  Articolul 21Durata prelevarii probelor trebuie să fie astfel încât să se poată stabili expunerea reprezentativa pentru o perioadă de referinţa de 8 ore, respectiv un schimb de muncă, prin masurari sau prin calculul mediei ponderate cu timpul.  +  Articolul 22Numararea fibrelor trebuie să se realizeze, de preferinta, cu microscop cu contrast de faza PCM, în conformitate cu metoda recomandata de Organizaţia Mondiala a Sănătăţii în 1997, respectiv "Determinarea concentratiei fibrelor în suspensie în aer. Metoda recomandata: microscopia optica în contrast de faza, măsurare pe membrana filtranta. ISBN 92-4-154496-1", sau cu orice alta metoda cu rezultate echivalente.  +  Articolul 23În scopul masurarii concentratiei de azbest în aer, prevăzută la art. 17, se iau în considerare numai fibrele cu lungimea mai mare de 5 micrometri, latimea mai mica de 3 micrometri şi raportul lungime/latime mai mare de 3:1.  +  Capitolul VI Reducerea sau evitarea riscurilor  +  Articolul 24 (1) Atunci când se depăşeşte valoarea limita prevăzută la art. 5, angajatorul trebuie să ia măsuri pentru identificarea cauzelor acestei depăşiri şi măsuri adecvate pentru remedierea situaţiei, în cel mai scurt timp posibil. (2) Este interzisa continuarea lucrului în zona afectată potrivit alin. (1) până la luarea masurilor adecvate pentru protectia lucratorilor.  +  Articolul 25Pentru a se verifica eficienta masurilor prevăzute la art. 24, angajatorul va dispune imediat efectuarea unei noi determinari a concentratiei de azbest în aer.  +  Articolul 26 (1) Dacă expunerea nu poate fi redusa prin alte mijloace şi respectarea valorii limita impune utilizarea echipamentului individual de protecţie respiratorie pentru fiecare lucrator, purtarea acestuia nu are caracter permanent, iar durata sa de utilizare trebuie să se limiteze la minimul strict necesar. (2) În timpul activităţilor care necesita purtarea unui echipament individual de protecţie respiratorie, trebuie să se prevada pauze de lucru, în functie de condiţiile fizice şi climatologice, în acord cu lucratorii şi/sau cu reprezentantii acestora.  +  Articolul 27 (1) Înainte de începerea lucrărilor de demolare sau de întreţinere, angajatorii trebuie să ia toate masurile adecvate de securitate şi sănătate în munca. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorii, atunci când este necesar, au obligaţia să solicite informaţii de la proprietarii construcţiilor, pentru a identifica materialele despre care se presupune ca ar putea contine azbest.-----------Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. (3) Dacă exista cea mai mica indoiala privind prezenta azbestului într-un material sau intr-o construcţie, trebuie să se respecte prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 28În cazul anumitor activităţi, cum ar fi lucrarile de demolare, indepartate a azbestului, de reparare şi întreţinere, pentru care se estimeaza ca, în pofida utilizarii masurilor tehnice preventive de limitare a continutului de azbest în aer, valoarea limita prevăzută la art. 5 va fi depasita, angajatorul trebuie să stabileasca urmatoarele măsuri pentru asigurarea protectiei lucratorilor pe durata acestor activităţi: a) dotarea lucratorilor cu echipament individual de protecţie respiratorie adecvat şi cu alte echipamente individuale de protecţie; b) montarea panourilor de avertizare pentru a indica ca se estimeaza depăşirea valorii limita prevăzute la art. 5; c) impiedicarea raspandirii pulberii de azbest sau de materiale cu continut de azbest în afara construcţiei sau a zonei de lucru.  +  Articolul 29Lucratorii au obligaţia sa utilizeze echipamentele prevăzute la art. 28 lit. a).  +  Articolul 30Lucratorii şi/sau reprezentantii lor din intreprindere ori din unitate trebuie să fie consultati asupra masurilor prevăzute la art. 28, înainte ca activităţile respective să se desfăşoare.  +  Articolul 31 (1) Angajatorul trebuie să stabileasca un plan de lucru inaintea începerii lucrărilor de demolare ori de indepartare a azbestului şi/sau a materialelor cu continut de azbest din cladiri, structuri, aparate, instalaţii şi vapoare. (2) Planul prevăzut la alin. (1) trebuie să prevada urmatoarele măsuri pentru asigurarea securitatii şi sănătăţii lucratorilor la locul de muncă: a) eliminarea azbestului şi/sau a materialelor cu continut de azbest înainte de aplicarea tehnicilor de demolare, cu excepţia cazului în care aceasta eliminare ar avea un risc mai mare pentru lucrători decat dacă azbestul şi/sau materialele cu continut de azbest ar fi lasate acolo unde se afla; b) asigurarea, dacă este necesar, a echipamentului individual de protecţie prevăzut la art. 28 lit. a); c) verificarea absentei riscurilor datorate expunerii la azbest la locul de muncă, după terminarea lucrărilor de indepartare a azbestului sau de demolare. (3) Planul de lucru trebuie să cuprindă informaţii privind: a) natura şi durata probabila a lucrărilor; b) locul unde se efectueaza lucrarile; c) metodele aplicate atunci când lucrarile presupun manipularea azbestului sau a materialelor cu continut de azbest; d) caracteristicile echipamentelor utilizate pentru protectia şi decontaminarea celor care efectueaza lucrarile; e) metodele aplicate pentru protectia altor persoane prezente la locul unde se efectueaza lucrarile sau în apropierea acestora. (4) La solicitarea inspectoratului teritorial de muncă şi a autorităţii de sănătate publică judeteana sau a municipiului Bucureşti, angajatorul trebuie să transmita planul prevăzut la alin. (1) înainte de începerea lucrărilor.-----------Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 32 (1) Angajatorii au obligaţia să asigure o instruire adecvata pentru toţi lucratorii care sunt sau pot fi expusi la pulbere care contine azbest. (2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie efectuata periodic. (3) Toate cheltuielile necesare efectuării instruirii prevăzute la alin. (1) se suporta de către angajator. (4) Conţinutul instruirii trebuie să fie usor de înţeles pentru lucrători şi trebuie să le permita acestora sa dobandeasca pregătirea şi să-şi insuseasca cunoştinţele necesare în materie de prevenire şi de securitate, în special în ceea ce priveste: a) proprietăţile azbestului şi efectele lui asupra sănătăţii, inclusiv efectul sinergic al fumatului; b) tipurile de produse şi materiale care pot contine azbest; c) operaţiile care pot conduce la expunerea la azbest şi importanţa controalelor preventive pentru reducerea la minim a expunerii; d) practicile profesionale sigure, controalele şi echipamentele de protecţie; e) rolul adecvat, alegerea, selectarea, limitarile şi utilizarea corespunzătoare a echipamentelor de respiratie; f) procedurile de urgenta; g) procedurile de decontaminare; h) eliminarea deseurilor; i) cerinţele în materie de supraveghere medicală.  +  Articolul 33 (1) Înainte de a executa lucrari de demolare sau de indepartare a azbestului, intreprinderile trebuie să faca dovada capacităţii lor în acest domeniu. (2) Dovada se face potrivit reglementarilor în vigoare.  +  Articolul 34Pentru locurile de muncă în care se desfăşoară activităţile prevăzute la art. 4 şi 9, angajatorul trebuie să ia masurile adecvate pentru ca acestea: a) să fie clar delimitate şi marcate cu semne de avertizare; b) să fie accesibile numai lucratorilor care au sarcini de muncă în aceste zone; c) sa constituie zone în care fumatul este interzis.  +  Articolul 35Pentru toate activităţile prevăzute la art. 4 şi 9, angajatorul trebuie să ia măsuri adecvate pentru a amenaja: a) zone în care lucratorii sa manance şi sa bea, fără a exista riscul contaminarii cu pulbere de azbest; b) instalaţii sanitare adecvate, inclusiv dusuri în cazul în care se efectueaza operaţii în care se degaja pulbere de azbest.  +  Articolul 36 (1) Pentru toate activităţile prevăzute la art. 4, cu excepţia celor prevăzute la art. 9, angajatorul trebuie să asigure lucratorilor imbracaminte de lucru şi/sau echipament individual de protecţie adecvat.-----------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. (2) Angajatorul trebuie să asigure ca imbracamintea de lucru şi/sau echipamentul individual de protecţie, prevăzute la alin. (1), în niciun caz sa nu fie scoase în afara intreprinderii.-----------Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. (3) Este permisa spalarea imbracamintei de lucru şi/sau a echipamentului individual de protecţie, prevăzute la alin. (1), în spalatorii dotate pentru acest tip de operaţii, situate în afara intreprinderii, numai dacă în intreprinderea respectiva nu se poate efectua curatarea. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), imbracamintea de lucru şi/sau echipamentele individuale de protecţie trebuie transportate în containere închise. (5) Angajatorul trebuie să asigure vestiare separate pentru echipamentele individuale de protecţie şi/sau imbracamintea de lucru, prevăzute la alin. (1), şi pentru imbracamintea personala. (6) Angajatorul trebuie să asigure ca echipamentele individuale de protecţie prevăzute la alin. (1) să fie plasate într-un loc bine definit şi să fie verificate şi curatate după fiecare utilizare.-----------Alin. (6) al art. 36 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. (7) Angajatorul trebuie să ia masurile adecvate pentru repararea sau inlocuirea, înainte de reutilizare, a echipamentelor prevăzute la alin. (1) care sunt defecte.  +  Articolul 37Costul masurilor luate în aplicarea prevederilor art. 34, 35 şi 36 nu se suporta de către lucrători.  +  Capitolul VII Informarea lucratorilor  +  Articolul 38 (1) În cazul oricarei activităţi prevăzute la art. 4, angajatorul trebuie să ia masurile necesare pentru ca lucratorii şi/sau reprezentantii lor din intreprindere ori din unitate sa primeasca toate informaţiile adecvate referitoare la: a) riscurile potentiale pentru sănătate datorate expunerii la pulberea provenita din azbest şi/sau din materiale cu continut de azbest; b) existenta valorilor limita de expunere reglementate şi necesitatea supravegherii atmosferei; c) masurile de igiena, inclusiv necesitatea de a se abtine de la fumat; d) masurile preventive care trebuie luate la purtarea echipamentelor individuale de protecţie; e) masurile preventive speciale destinate minimizarii expunerii la azbest. (2) Angajatorul ia măsuri, în afara celor prevăzute la alin. (1) şi sub rezerva art. 9, pentru ca: a) lucratorii şi/sau reprezentantii lor din intreprindere ori din unitate să aibă acces la rezultatele determinarilor continutului de azbest în aer şi sa primeasca explicatii referitoare la semnificatia acestor rezultate; b) lucratorii implicati şi reprezentantii lor în cadrul intreprinderii sau al unităţii să fie informati, cat mai curand posibil, dacă rezultatele depasesc valoarea limita stabilita la art. 5, despre aceste depăşiri şi cauzele lor şi să fie consultati cu privire la masurile care trebuie să fie luate sau, în situaţii de urgenta, să fie informati cu privire la masurile adoptate.  +  Capitolul VIII Supravegherea sănătăţii  +  Articolul 39 (1) Angajatorul asigura, sub rezerva art. 9, evaluarea stării de sănătate pentru fiecare lucrator inaintea expunerii la pulberi de azbest şi/sau de materiale cu continut de azbest. (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includa un examen specific al aparatului respirator, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) O noua evaluare a stării de sănătate, pentru fiecare lucrator, trebuie să se realizeze cel puţin o dată la fiecare 3 ani, pe toata perioada în care are loc expunerea. (4) Medicul de medicina a muncii trebuie să intocmeasca un dosar medical pentru fiecare lucrator, potrivit reglementarilor în vigoare.  +  Articolul 40 (1) În urma supravegherii medicale prevăzute la art. 39, medicul de medicina a muncii trebuie să recomande angajatorului sau sa determine eventualele măsuri individuale de protecţie ori de prevenire care trebuie luate. (2) Masurile prevăzute la alin. (1) pot include, dacă este cazul, retragerea lucratorului afectat de la orice expunere la pulberile provenite din azbest şi/sau din materiale cu continut de azbest.  +  Articolul 41 (1) Medicul de medicina a muncii trebuie să furnizeze lucratorilor vizati informaţii şi recomandari cu privire la evaluarea stării lor de sănătate la care pot fi supuşi după încetarea expunerii la azbest şi/sau la materiale cu continut de azbest. (2) Medicul de medicina a muncii care raspunde de supravegherea medicală a lucratorilor poate recomanda continuarea supravegherii medicale după încetarea expunerii, pe durata pe care o considera necesară pentru a proteja sănătatea persoanei în cauza. (3) Continuarea supravegherii sănătăţii prevăzută la alin. (2) se face potrivit reglementarilor în vigoare.  +  Articolul 42Lucratorul expus sau angajatorul poate solicita revizuirea evaluarilor stării de sănătate prevăzute la art. 41 alin. (2), potrivit reglementarilor în vigoare.  +  Articolul 43 (1) Angajatorul tine evidenta lucratorilor desemnaţi să efectueze activităţile prevăzute la art. 4 într-un registru în care trebuie să indice natura şi durata activităţii acestora, precum şi a expunerii la care acestia sunt supuşi, sub rezerva art. 9. (2) Medicul de medicina a muncii responsabil cu supravegherea stării de sănătate are acces la registrul prevăzut la alin. (1).-----------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. (3) Fiecare lucrator interesat poate avea acces la propriile lui rezultate continute în registrul prevăzut la alin. (1). (4) Lucratorii şi/sau reprezentantii lor din intreprindere ori din unitate pot avea acces la informaţiile colective anonime cuprinse în registrul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 44 (1) Registrul prevăzut la art. 43 alin. (1) şi dosarele medicale individuale prevăzute la art. 39 trebuie pastrate cel puţin 40 de ani de la încetarea expunerii, potrivit reglementarilor în vigoare. (2) În cazul în care intreprinderea îşi inceteaza activitatea, angajatorul trebuie să predea direcţiilor de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti documentele prevăzute la alin. (1), potrivit reglementarilor în vigoare.  +  Articolul 45 (1) Registrul operativ naţional al bolilor profesionale declarate ca urmare a expunerii la azbest, inclusiv azbestoza şi mezoteliomul, este constituit la nivelul Centrului naţional de coordonare metodologica şi informare privind bolile profesionale din Institutul de Sănătate Publică Bucureşti. (2) Raportarea bolilor profesionale prevăzută la alin. (1) se face potrivit anexei nr. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006.-----------Art. 45 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.  +  Capitolul IX Sancţiuni  +  Articolul 46 (1) Incalcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage raspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, după caz, potrivit Legii securitatii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006.-----------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.(1^1) Constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei incalcarea dispoziţiilor art. 12 şi ale art. 36 alin. (2), (3), (4), (5), (6) şi (7).-----------Alin. (1^1) al art. 46 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. (2) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii şi de către inspectorii de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii.  +  Capitolul X Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 47 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006, cu excepţia art. 7 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. (2) La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 48Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 83/477/CEE privind protectia sănătăţii şi securitatii lucratorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, împreună cu toate modificările sale, respectiv Directiva 91/382/CEE , publicată în JOCE nr. L 206/1991, Directiva 98/24/CE , publicată în JOCE nr. L 131/1998, şi Directiva 2003/18/CE , publicată în JOCE nr. L 97/2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolaescuMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobrep. Ministrul integrarii europene,Adrian Ciocanea,secretar de statBucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.875.  +  Anexa RECOMANDARI PRACTICEpentru supravegherea clinica a lucratorilor expusi la pulbereprovenind din azbest sau din materiale un continut de azbest1. Conform stadiului actual al cunoştinţelor, expunerea la fibre de azbest poate să provoace urmatoarele afecţiuni:- azbestoza;- mezoteliom;- cancer pulmonar;- cancer gastrointestinal.2. Medicul de medicina a muncii sau medicul cu competenţa în medicina de intreprindere, responsabil cu supravegherea medicală a lucratorilor expusi la azbest, trebuie să cunoasca condiţiile sau circumstantele în care fiecare lucrator a fost expus.3. Examinarea sănătăţii lucratorilor expusi la azbest trebuie să cuprindă:- examenul medical la angajare, care să cuprindă cel puţin urmatoarele: a) intocmirea dosarului medical individual; b) anamneza profesionala; c) examenul clinic general şi pe aparate (în special aparatul respirator); d) teste ale functiei respiratorii (spirometrie şi curba debit-volum); e) radiografie pulmonara standard;- examenul medical periodic anual, care să cuprindă cel puţin urmatoarele: a) examen clinic general pe aparate (în special aparatul respirator); b) teste ale functiei respiratorii (spirometrie şi curba debit-volum); c) determinarea de corpi azbestozici în sputa;- examinari suplimentare (examen citologic al sputei, radiografie pulmonara standard, tomodensitometrie, altele, conform celor mai recente cunoştinţe în materie de medicina a muncii) pentru grupurile de angajaţi cu risc crescut, la recomandarea medicului de medicina a muncii.4. Medicul de medicina a muncii sau medicul cu competenţa în medicina de intreprindere, care raspunde de supravegherea sănătăţii, trebuie să hotarasca cu privire la examinari suplimentare, cum ar fi testele citologice ale sputei, radiografia toracica sau tomodensitometria, pe baza celor mai recente cunoştinţe în materie de medicina a muncii.-------