LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 (*actualizată*)privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă(actualizată până la data de 19 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 28 iunie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 ianuarie 2006 cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 32 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 14 din 11 ianuarie 2006.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare a colectivităţilor locale arondate, denumite în continuare centre de permanenţă.  +  Articolul 2Centrele de permanenţă sunt unităţi sanitare, fără personalitate juridică, care funcţionează în afara programului normal de lucru al cabinetelor medicale individuale, deservite de medici de familie şi care asigură continuitatea asistenţei medicale primare.  +  Articolul 3Centrele de permanenţă se organizează în zone izolate sau greu accesibile ori în localităţi din mediul urban sau rural în care direcţiile de sănătate publică, respectiv direcţiile medicale din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, consideră că este necesară asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare.--------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 4 (1) Zonele în care se înfiinţează centre de permanenţă sunt stabilite de direcţiile de sănătate publică, cu acordul caselor de asigurări sociale de sănătate şi al consiliilor locale. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) centrele de permanenţă organizate în cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care se înfiinţează în zonele stabilite de direcţiile medicale din structura ministerelor şi instituţiilor respective, cu acordul Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.-------Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.  +  Capitolul II Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă  +  Articolul 5 (1) Atribuţiile direcţiilor de sănătate publică privind funcţionarea centrelor de permanenţă sunt următoarele: a) arondarea teritorială a localităţilor la centrele de permanenţă; b) asigurarea dotării truselor de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare; c) instruirea personalului medico-sanitar cu privire la acordarea asistenţei medicale de urgenţă; d) controlul organizării şi desfăşurării activităţii. (2) Costurile medicamentelor şi ale materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgenţă ale centrelor de permanenţă se suportă din fondurile alocate programului naţional de sănătate privind reabilitarea serviciilor de urgenţă prespitalicească.  +  Articolul 6 (1) Atribuţiile consiliilor locale privind funcţionarea centrelor de permanenţă constau în: a) asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii centrelor de permanenţă; b) asigurarea personalului auxiliar; c) asigurarea dotării minimale necesare funcţionării centrelor de permanenţă, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii; d) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării centrelor de permanenţă. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) centrele de permanenţă organizate în cadrul ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, pentru care condiţiile necesare funcţionării, inclusiv dotarea cu medicamente şi materiale sanitare pentru trusele de urgenţă, se asigură de ministerele şi instituţiile centrale în structura cărora se organizează centrele respective.---------Alin. (2) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 14 iulie 2005, publicată În monitorul OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 7Continuitatea asistenţei medicale primare este asigurată de: a) medicii de familie asociaţi din mai multe localităţi în centre de permanenţă, care vor funcţiona în regim de cameră de gardă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, rezolvând situaţiile de urgenţă şi acordând, după caz şi cu precădere, solicitanţilor din teritoriul arondat, servicii medicale în pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale primare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară; b) medicii de familie care domiciliază în localitatea respectivă, în zonele în care nu există posibilitatea asocierii medicilor în vederea organizării unui centru de permanenţă, precum localităţi izolate, greu accesibile, cu un număr mic de locuitori şi cu un număr redus de medici, conform unui program stabilit de medicii respectivi cu direcţia de sănătate publică judeţeană.---------Lit. b) a art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 8 (1) Centrele de permanenţă vor funcţiona cu un număr de minimum 3 medici de familie, care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale din teritoriul arondat centrului respectiv. (2) În situaţia în care medicii de familie nu pot fi asiguraţi din unităţile administrativ-teritoriale respective sau din unităţile sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, pot participa la asociere medici din unităţile administrativ-teritoriale, altele decât cele arondate centrului. (3) Direcţiile de sănătate publică, respectiv direcţiile medicale din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, numesc pentru fiecare centru de permanenţă un medic coordonator dintre medicii de familie asociaţi.--------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 9 (1) Personalul mediu sanitar este asigurat de medicii de familie asociaţi, conform unui grafic stabilit de comun acord. (2) Plata personalului mediu sanitar prevăzut la alin. (1) se face prin negociere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, sau, după caz, în conformitate cu reglementările specifice ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, pentru personalul mediu sanitar al centrelor de permanenţă organizate în cadrul acestora.--------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 14 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2006.  +  Articolul 10Centrul de permanenţă este deservit de ambulanţele celei mai apropiate substaţii a serviciului judeţean de ambulanţă, respectiv de serviciile de ambulanţă organizate de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, care au înfiinţate centre de permanenţă.--------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 11Programul de funcţionare a centrelor de permanenţă se stabileşte între orele 15,00-8,00 în zilele lucrătoare şi permanent, în zilele nelucrătoare.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 12Medicii de familie asociaţi în centre de permanenţă au obligaţia de a afişa la cabinetul medical individual în care îşi desfăşoară activitatea în timpul programului de lucru următoarele date: a) centrul de permanenţă care asigură rezolvarea situaţiilor de urgenţă în afara programului de activitate; b) numărul de telefon al centrului de permanenţă; c) programul fiecăruia dintre medicii asociaţi; d) numărul de telefon al substaţiei serviciului judeţean de ambulanţă, respectiv al celui mai apropiat serviciu de ambulanţă organizat de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.---------Lit. d) a art. 12 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 13 (1) În situaţia în care nu există spaţiu disponibil pentru organizarea unui centru de permanenţă independent, rezolvarea situaţiilor de urgenţă în afara programului de activitate poate fi asigurată prin rotaţie de către medicii de familie asociaţi în acest scop, la sediul fiecărui cabinet medical individual. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) fiecare medic de familie are obligaţia de a afişa la cabinetul medical individual programarea şi locul unde se asigură rezolvarea situaţiilor de urgenţă, numele medicului, numărul de telefon al cabinetului medical individual programat, precum şi numărul de telefon la care poate fi apelată substaţia serviciului judeţean de ambulanţă.  +  Articolul 14Centrele de permanenţă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi vor reorganiza activitatea conform prevederilor acesteia.  +  Articolul 15Până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor elabora de către Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă şi se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 16Dispoziţiile referitoare la funcţionarea centrelor de permanenţă din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.---------Art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 32 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 iunie 2004.Nr. 263.-----------