LEGEA nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*)privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii**), membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 30 septembrie 2016  Notă
  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 83/2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 4 mai 2016, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 8/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006 și a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 4/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007; – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 21 decembrie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 2 iunie 2008.
  Notă
  **) Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 561 din 17 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că, sintagma „sistemului public de pensii“ din titlul Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, precum și din cuprinsul art. 1 alin. (1) din aceeași lege, este neconstituțională.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 8 februarie 2023-24 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data 25 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează dreptul la o indemnizație lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii*), care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 561 din 17 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 8 februarie 2023, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că, sintagma „sistemului public de pensii“ din titlul Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, precum și din cuprinsul art. 1 alin. (1) din aceeași lege, este neconstituțională.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în intervalul 8 februarie 2023-24 martie 2023, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data 25 martie 2023, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  (2) În înțelesul legii, prin uniuni de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se înțelege persoanele juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum cel al creației muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale, jurnalistice și al artelor plastice, care sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică.(3) Cuantumul indemnizației reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.(4) Cuantumul indemnizației se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.(5) Indemnizația nu se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de indemnizația acordată potrivit Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 2Beneficiază de dispozițiile prezentei legi persoanele care au calitatea de membru al uniunilor de creatori prevăzute la art. 1 alin. (1), potrivit statutelor acestora.  +  Articolul 3(1) Conducerea fiecăreia dintre uniunile prevăzute la art. 1 alin. (1) va atesta calitatea de membru, la cererea persoanelor interesate. Conducerii uniunii de creatori îi revine întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și exactității datelor consemnate în dovada calității de membru.(2) Dovada eliberată poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) Conducerile uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, potrivit legii, vor institui o evidență specială privind persoanele cărora li s-au eliberat dovezi pentru a atesta calitatea de membru în scopul de a beneficia de indemnizație.  +  Articolul 4Stabilirea și plata indemnizației lunare se efectuează de către casa teritorială de pensii în a cărei rază solicitantul își are domiciliul sau reședința.  +  Articolul 5(1) Indemnizația lunară prevăzută de prezenta lege se acordă, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii.(2) Cererea va fi însoțită de actul de identitate, decizia de pensionare sau, după caz, cuponul mandat poștal ori talonul cont curent, dovada calității de membru al uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, o declarație pe propria răspundere că nu este beneficiar al prevederilor Legii nr. 118/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte documente necesare susținerii cererii.(3) Punerea în plată se face în baza deciziei casei teritoriale de pensii competente.(4) Decizia prevăzută la alin. (3) poate fi contestată de solicitant, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Plata indemnizației încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a decedat sau în cazul pierderii calității de membru, pe baza comunicării efectuate în acest sens de conducerea persoanei juridice prevăzute la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 7(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizație se recuperează de la beneficiar, în condițiile legii.(2) În cazul în care sumele plătite necuvenit drept indemnizație nu pot fi recuperate de la beneficiar, ele vor fi recuperate, în condițiile legii, de la persoanele vinovate de dispunerea fără drept a plății.  +  Articolul 8Fondurile necesare plății drepturilor prevăzute de prezenta lege, cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 9Prevederile referitoare la stabilirea, suspendarea, încetarea, plata pensiilor, răspunderea juridică și jurisdicția din domeniul pensiilor din sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale se aplică în mod corespunzător și indemnizației stabilite în condițiile prezentei legi.  +  Articolul 10(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și pensionarilor sistemului pensiilor militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege.(2) În situația persoanelor prevăzute la alin. (1), cuantumul indemnizației se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a indexării/actualizării.(3) Prevederile referitoare la stabilirea, suspendarea, încetarea, plata pensiilor, răspunderea juridică și jurisdicția din domeniul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale se aplică în mod corespunzător și indemnizației stabilite potrivit alin. (1).(4) În situația persoanelor prevăzute la alin. (1), fondurile necesare plății drepturilor prevăzute de prezenta lege, cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne sau al Serviciului Român de Informații, după caz. (5) În situația persoanelor prevăzute la alin. (1), atribuțiile Casei Naționale de Pensii Publice și ale caselor teritoriale de pensii, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite sau exercitate, după caz, de către casele de pensii sectoriale care funcționează în subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.  +  Articolul 11(1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României*), Partea I, conducerile persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) vor transmite Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale**) situația completă a membrilor cu statut de pensionar al sistemului public.(2) În același termen Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei***) va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului****). Notă
  *) Legea nr. 8/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 39 din 17 ianuarie 2006.
  **) Potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale a devenit Casa Națională de Pensii Publice.
  ***) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei se numește în prezent Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, conform Hotărârii Guvernului nr. 344/2014.
  ****) A se vedea Hotărârea nr. 1.650/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 4 decembrie 2006.
   +  Articolul 12Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu excepția dispozițiilor art. 11. Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 83/2016, care nu sunt încorporate în forma republicabilă a Legii nr. 8/2006 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale actului modificator:  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va elabora și va supune Guvernului spre aprobare modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.650/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.
  ----