LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 (*actualizată*)privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca(actualizată până la data de 12 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 27 iulie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 ianuarie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 septembrie 1999; LEGEA nr. 322 din 26 iunie 2001; HOTĂRÂREA nr. 238 din 13 martie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 10 aprilie 2003; LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003; LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale--------------Art. 1 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.--------------Art. 2 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.--------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.--------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Capitolul 2 Măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca--------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.--------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.--------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 8*)Contractele individuale de muncă încheiate de următoarele categorii de angajatori vor fi înregistrate, în termen de 20 de zile de la data încheierii lor, la inspectoratele teritoriale de muncă: a) persoanele fizice; b) societăţile comerciale cu capital privat; c) asociaţiile cooperatiste; d) asociaţiile familiale; e) asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale şi patronale; f) orice alte organizaţii care sunt constituite şi funcţionează potrivit legislaţiei române.-----------Denumirea "direcţia generală de muncă şi protecţie socială" de la art. 8 a fost înlocuită cu denumirea "inspectoratul teritorial de muncă" de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.*) NOTA C.T.C.E.:Art. II din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006 prevede:"ART. II (1) Plătitorii de comision prevăzuţi la art. 8 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca, cu modificările şi completările ulterioare, care înregistrează la data intrării în vigoare a prezentei legi obligaţii restante şi neachitate reprezentând comision datorat inspectoratului teritorial de muncă, au obligaţia să depună o declaraţie-inventar ce va cuprinde comisionul datorat, pe ani fiscali, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere, sume stabilite pe propria răspundere, conform evidentei contabile. Declaraţia-inventar constituie şi înştiinţare de plată. (2) Modelul declaraţiei-inventar se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Declaraţia-inventar se depune în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului privind aprobarea modelului declaraţiei-inventar la inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială se afla sediul sau, după caz, domiciliul angajatorilor. Declaraţia-inventar devine titlu de creanta la data depunerii la inspectoratul teritorial de muncă. (4) Termenele de prescripţie a dreptului de a stabili comisionul datorat, dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, supuse prevederilor prezentului articol, se întrerup la data intrării în vigoare a prezentei legi, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripţie. (5) Nerespectarea de către angajator a prevederilor alin. (1)-(4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON)."  +  Articolul 9 (1) Carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi la angajatorii prevăzuţi la art. 8 se păstrează şi se completează de către inspectoratele teritoriale de muncă. (2) Angajatorii sunt obligaţi să depună la inspectoratele teritoriale de muncă de pe raza unde îşi desfăşoară activitatea, inclusiv la punctele de lucru, dacă sunt în alt judeţ decât în cel unde societatea comercială îşi are sediul: a) actele privind încheierea, executarea, suspendarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, în termen de 5 zile de la perfectarea acestora; b) lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata acestora*).-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.-----------Denumirea "direcţia generală de muncă şi protecţie socială" de la art. 9 a fost înlocuită cu denumirea "inspectoratul teritorial de muncă" de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999.*) NOTA C.T.C.E.:Art. III din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006 prevede:"ART. III (1) Documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) şi la art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi depuse de către angajatori la inspectoratul teritorial de muncă şi în format digital, cu respectarea prevederilor legale referitoare la semnatura electronică. (2) Procedura de transmitere în format digital a documentelor prevăzute la art. 9 alin. (2) şi la art. 10 alin. (2) lit. a) se aproba prin decizie a inspectorului general de stat din cadrul Inspecţiei Muncii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."  +  Articolul 10 (1) La solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a păstra şi completa carnetele de muncă ale salariaţilor, inspectoratele teritoriale de muncă pot aproba ca aceste operaţiuni să fie efectuate de către aceşti angajatori. (2) Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au următoarele obligaţii: a) să prezinte lunar la inspectoratul teritorial de muncă dovezile de calculare a drepturilor salariale, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata acestora*); b) să prezinte carnetele de muncă ale salariaţilor la inspectoratele teritoriale de muncă, la încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora, în vederea certificării inscrierilor efectuate.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.------------*) NOTA C.T.C.E:Art. III din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006 prevede:"ART. III (1) Documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) şi la art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi depuse de către angajatori la inspectoratul teritorial de muncă şi în format digital, cu respectarea prevederilor legale referitoare la semnatura electronică. (2) Procedura de transmitere în format digital a documentelor prevăzute la art. 9 alin. (2) şi la art. 10 alin. (2) lit. a) se aproba prin decizie a inspectorului general de stat din cadrul Inspecţiei Muncii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."  +  Articolul 11 (1) Contractele individuale de muncă încheiate de cetăţenii români cu misiunile diplomatice şi cu oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi cu reprezentantele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate se înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti, respectiv la inspectoratele teritoriale de muncă unde îşi au sediul misiunile diplomatice, oficiile consulare străine cu sediul în România, precum şi reprezentantele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate. (2) Carnetele de muncă ale cetăţenilor români menţionaţi la alin. (1) se păstrează şi se completează de Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti, respectiv de inspectoratele teritoriale de muncă.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.  +  Articolul 12 (1) Pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezenta lege, inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe un comision stabilit după cum urmează: a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează şi le completează carnetele de muncă; b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 10, constând în verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către aceştia. (2) Angajatorii prevăzuţi la art. 9 şi 10 au obligaţia sa calculeze comisionul şi să depună lunar la inspectoratul teritorial de muncă o declaraţie fiscală privind stabilirea comisionului. Plata comisionului şi depunerea declaraţiei se vor efectua până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care este datorat. (3) Modelul declaraţiei fiscale prevăzute la alin. (2) se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Sumele reprezentând comisionul prevăzut la alin. (1) constituie venituri proprii ale Inspecţiei Muncii, se păstrează la Trezoreria Statului şi sunt purtătoare de dobânda.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.  +  Articolul 13 (1) Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă exercita controlul asupra modului în care sunt aplicate prevederile prezentei legi.-----------Denumirea "direcţia generală de muncă şi protecţie socială" de la art. 13 alin. (1) a fost înlocuită cu denumirea "inspectoratul teritorial de muncă", iar denumirea "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" a fost înlocuită cu denumirea "Inspecţia Muncii", de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999. (2) Angajatorii au obligaţia de a permite efectuarea controlului şi de a pune la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi actele solicitate. (3) Împotriva actelor de control referitoare la modul de calcul al comisionului datorat şi al penalitatilor aferente acestuia, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, se poate formula contestaţie, care se soluţionează de către organul emitent.-----------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006. (4) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003privind registrul unic de control, în cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fără forme legale, registrul unic de control se completează după efectuarea acestora.-----------Alin. (4) al art. 13 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.  +  Capitolul 3 Răspunderea juridică  +  Articolul 14Nerespectarea de către angajator a prevederilor art. 8, 9, ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 12 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).-----------Art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.--------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 16Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.500 lei (RON) la 9.000 lei (RON) refuzul angajatorului de a permite intrarea în incinta unităţii a organelor de control prevăzute la art. 13 ori de a pune la dispoziţie acestora documentele solicitate.------------Art. 16 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.  +  Articolul 17 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către inspectorii de muncă.-----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 23 septembrie 1999. (2) Prevederile art. 14 şi 16 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006. (3) Contravenientul poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii ori comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege, corespunzător faptei pentru care a fost sancţionat, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.------------Alin. (3) al art. 17 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.--------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 19 (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă penală fapta persoanei care în mod repetat stabileşte pentru angajaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim brut pe ţara garantat în plata, prevăzut de lege. (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi infracţiunea constând în refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de muncă în oricare dintre spaţiile unităţii sau de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate, potrivit legii. (3) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amendă penală fapta persoanei care în mod repetat utilizează persoane care desfăşoară activităţi salarizate, fără respectarea dispoziţiilor legale ce reglementează încheierea contractului individual de muncă. (4) Răspunderea penală, în condiţiile alin. (1)-(3), revine, după caz, directorului, directorului executiv, administratorului, reprezentantului legal al angajatorului-persoana juridică, respectiv altei persoane împuternicite de către angajatorul-persoana juridică, angajatorului-persoana fizica ori reprezentantului legal sau altei persoane împuternicite de către angajatorul-persoana fizica.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.--------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.  +  Articolul 21Sancţiunile prevăzute la art. 14, 16 şi 19 din prezenta lege se aplică persoanelor care se fac vinovate de încălcarea prevederilor respective.----------Art. 21 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.  +  Articolul 22 (1) Neplata sumelor reprezentând comisionul prevăzut la art. 12 alin. (1) la termenul stabilit potrivit art. 12 alin. (2) se sancţionează potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale. (2) Pentru recuperarea creanţelor reprezentând comisionul neachitat la termenul stabilit potrivit art. 12 alin. (2), precum şi a dobânzilor şi penalitatilor de întârziere datorate, potrivit legii, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, este abilitata sa ducă la îndeplinire măsurile asiguratorii şi să efectueze procedura de executare silită, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare în materie de colectare a creanţelor fiscale. (3) Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, cu excepţia cazului în care prin lege specială se dispune altfel.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 23Inspecţia Muncii poate utiliza sumele reprezentând comisionul prevăzut la art. 12 în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 403 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2006.  +  Articolul 23^1În aplicarea prezentei legi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, ca organe de specialitate ale Guvernului, pot emite norme metodologice care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Art. 23^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 322 din 26 iunie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 27 iunie 2001.  +  Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 31 iulie 1995.  +  Articolul 25Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU------------