LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 (*actualizata*)privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ(actualizata până la data de 7 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 8 octombrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 7 ianuarie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 octombrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 412 din 29 decembrie 2005.--------------NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Potrivit pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 19 iulie 2005, în tot cuprinsul legii, denumirea Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se va inlocui cu denumirea Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Obiectul şi domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta lege reglementeaza activitatea caselor de economii pentru economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, respectiv cea a băncilor pentru economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumite în continuare case de economii pentru domeniul locativ, constituite conform art. 5.  +  Articolul 2Obiectul principal al prezentei legi este finantarea pe termen lung a domeniului locativ prin economisirea şi creditarea în sistem colectiv, conform art. 3 lit. b).  +  Capitolul 2 Definitii  +  Articolul 3În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) casa de economii pentru domeniul locativ - banca sau casa de economii autorizata sa functioneze în conformitate cu prezenta lege şi cu legislatia bancara în vigoare; b) economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ - acceptarea de depozite de la clienti şi acordarea acestora de credite cu dobânda fixa din sumele acumulate pentru activităţi în domeniul locativ; c) client - persoana fizica sau juridica care incheie cu casa de economii pentru domeniul locativ un contract de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, prin care aceasta dobandeste, ca urmare a efectuării depunerilor prevăzute în contract, dreptul legal de a primi un credit la dobânda stabilita pentru activităţi în domeniul locativ; d) activităţi în domeniul locativ:1. construirea, cumpararea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie preponderent locativa;2. cumpararea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea altor imobile decat cele cu destinatie preponderent locativa, cu condiţia să fie folosite ca spatii locative;3. cumpararea de terenuri intravilane sau dobandirea drepturilor de concesiune pentru construirea de imobile cu destinatie preponderent locativa;4. cumpararea de terenuri intravilane sau dobandirea drepturilor de concesiune în scopul construirii altor imobile decat cele cu destinatie preponderent locativa, în limita cotei deţinute de spatiile locative din totalul construcţiei pozitionate pe teren;5. viabilizarea unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovării construcţiei cartierelor de locuinte;6. preluarea unor creante legate de realizarea activităţilor prevăzute la pct. 1-5;7. construirea de spatii comerciale, industriale şi social-culturale, dacă acestea sunt legate de construcţia de locuinte sau dacă ele contribuie, prin amplasarea lor în zonele de locuit, la aprovizionarea acestora sau la satisfacerea nevoilor de ordin social-cultural;8. lucrari în domeniul locativ angajate de chirias în scopul modernizarii locuinţei; e) contract de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, denumit în continuare contract de economisire-creditare - angajamentul părţilor în baza caruia clientul se obliga sa economiseasca o sumă reprezentand suma minima de economisire, iar casa de economii pentru domeniul locativ se obliga sa acorde un credit cu dobânda fixa pentru diferenţa dintre suma totala contractata şi suma economisita, inclusiv dobanzile şi primele acordate, cu obligaţia ca toate condiţiile de repartizare a creditului să fie indeplinite; f) finanţare în baza contractului de economisire-creditare - creditul cu dobânda fixa obţinut de către client în condiţiile prevăzute în contractul de economisire-creditare; g) finanţare anticipata - creditul cu dobânda pieţei acordat clientului care nu a acumulat inca suma minima de economisire stabilita de casa de economii pentru domeniul locativ prin contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achită doar dobânda, se transforma în credit cu dobânda fixa în momentul indeplinirii tuturor condiţiilor de repartizare prevăzute în contractul de economisire-creditare; h) finanţare intermediara - creditul cu dobânda pieţei acordat clientului care a acumulat suma minima de economisire stabilita prin contractul de economisire-creditare, dar nu indeplineste celelalte condiţii prevăzute în contractul de economisire-creditare; acest credit, la care se achită doar dobânda, se transforma în credit cu dobânda fixa în momentul indeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute în contractul de economisire-creditare; i) masa de repartizare - resurse ale casei de economii pentru domeniul locativ, provenind din depozite, dobanzi aferente, orice alte plati care majoreaza soldul economisit, sume rambursate aferente creditelor acordate, prime şi dobanzile aferente lor, alte surse atrase exclusiv în scopul finantarii în baza contractului de economisire-creditare, precum şi din surse proprii; j) fond special - fond constituit de casa de economii pentru domeniul locativ în scopul garantarii funcţionarii sistemului din punctul de vedere al tehnicii de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi cu scopul protejarii intereselor clientilor; k) raport individual între client şi casa de economii pentru domeniul locativ - relaţia dintre aportul banesc al clientului, calculat pentru fiecare contract de economisire-creditare, şi aportul banesc al casei de economii pentru domeniul locativ, pe care clientul îl obtine prin derularea creditului; l) raport colectiv între clienti şi casa de economii pentru domeniul locativ - relaţia dintre suma aporturilor banesti ale clientilor şi aportul banesc preconizat al casei de economii pentru domeniul locativ, rezultat din contractele de economisire-creditare al caror proces de economisire a fost incheiat şi/sau intrerupt, calculat pe o anumita perioada; m) timp de asteptare - perioada cuprinsa între data incheierii contractului de economisire-creditare şi data la care contractul clientului este repartizat; n) tipuri de contracte (tarife) - modalităţi alternative de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, puse la dispoziţia clientilor de casa de economii pentru domeniul locativ, în functie de suma contractata, de dobânda şi termenele de rambursare aferente finantarii în baza contractului de economisire-creditare, precum şi în functie de alte criterii stabilite de casa de economii pentru domeniul locativ; o) persoana singura - persoana necasatorita, vaduva sau divortata; p) data de repartizare - data la care soldul economisit şi creditul pentru domeniul locativ sunt puse la dispoziţia clientului.  +  Capitolul 3 Principii generale  +  Articolul 4 (1) Casele de economii pentru domeniul locativ pot functiona numai pe baza autorizatiei emise de Banca Naţionala a României. (2) Caselor de economii pentru domeniul locativ le sunt aplicabile dispozitiile legislaţiei bancare în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 5 (1) Casele de economii pentru domeniul locativ se constituie sub forma juridica de societate pe acţiuni, ca filiale ale băncilor/caselor de economii, persoane juridice române sau straine, în baza aprobării Băncii Naţionale a României, cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile societatilor comerciale. (2) Actionari majoritari ai caselor de economii pentru domeniul locativ pot fi exclusiv bănci/case de economii. Actionari minoritari pot fi bănci/case de economii, societăţi comerciale din domeniul imobiliar, societăţi de asigurări, organe ale administraţiei publice centrale şi locale, în măsura în care legea o permite, precum şi persoane fizice. (3) Participatia cumulata a persoanelor fizice nu poate depăşi 5% din capitalul social al caselor de economii pentru domeniul locativ.  +  Articolul 6Nivelul minim al capitalului social al caselor de economii pentru domeniul locativ este stabilit de Banca Naţionala a României prin reglementari.------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.  +  Capitolul 4 Activităţi permise  +  Articolul 7 (1) În afara activităţilor de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, casele de economii pentru domeniul locativ pot desfăşura, în limita autorizatiei acordate, urmatoarele activităţi: a) finantarea anticipata şi finantarea intermediara, pe baza contractelor de economisire-creditare; b) acordarea de credite pentru activităţi în domeniul locativ, în condiţiile prevăzute la alin. (2); c) administrarea creditelor tertilor şi intermedierea creditelor în contul tertilor, dacă acestea sunt destinate finantarii unor activităţi în domeniul locativ; d) emiterea, în conformitate cu prevederile alin. (2), de garantii pentru acele tipuri de credite obtinute de terti, pe care casele de economii pentru domeniul locativ le pot acorda; e) primirea de împrumuturi; f) efectuarea de plasamente în active cu grad de risc scăzut de credit, potrivit reglementarilor Băncii Naţionale a României; g) acordarea de credite societatilor comerciale la care casele de economii pentru domeniul locativ deţin participatii, în condiţiile alin. (5); h) emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit; i) plati şi decontari; j) transferuri de fonduri; k) consultanţă financiar-bancara; l) operaţiuni de mandat cu specific financiar-bancar; m) operaţiuni în cont propriu şi în contul clientilor cu valută, pentru realizarea obiectului de activitate. (2) Totalul creanţelor care provin din creditele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) nu poate depăşi nivelul reglementat de Banca Naţionala a României din valoarea aferenta finantarilor în baza contractelor de economisire-creditare şi a finantarilor acordate potrivit alin. (1) lit. a). (3) Creantele decurgând din creditele acordate pentru activităţi în domeniul locativ şi cele decurgând din creditele acordate în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) şi b), în măsura în care nu sunt garantate prin cesiunea unor drepturi din contractele de economisire-creditare, vor fi garantate cu ipoteci asupra unor imobile situate în tara sau cu alte tipuri de garantii, în condiţiile prevăzute prin reglementarile Băncii Naţionale a României. (4) Creantele aferente finantarii în baza contractului de economisire-creditare, precum şi garantiile aferente nu pot fi cesionate decat pentru activităţi de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi pentru finantarea anticipata şi intermediara. Aceste dispozitii se aplică şi creanţelor corespunzătoare finantarii anticipate şi intermediare, precum şi garantiilor aferente lor. (5) Casele de economii pentru domeniul locativ pot detine participatii exclusiv la societăţi comerciale al caror obiect de activitate cuprinde activităţi în domeniul locativ şi care desfăşoară preponderent astfel de activităţi, în limita unei treimi din capitalul social al acestora. O participatie mai mare este permisa doar la capitalul social al altor case de economii pentru domeniul locativ, cu condiţia ca totalul participatiilor la astfel de societăţi sa nu depăşească 20% din fondurile proprii ale casei de economii pentru domeniul locativ.-------------Litera m) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusa de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.  +  Capitolul 5 Reglementari privind desfăşurarea economisirii şi creditarii în sistem colectiv pentru domeniul locativ  +  Articolul 8Casele de economii pentru domeniul locativ vor elabora reglementari proprii privind Condiţiile generale de afaceri şi Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare, care vor sta la baza tipurilor de contracte (tarifelor) practicate.  +  Articolul 9Condiţiile generale de afaceri se vor referi, fără a fi limitative, la: a) calcule privind derularea contractelor de economisire-creditare, cu specificarea raportului individual dintre client şi casa de economii pentru domeniul locativ, precum şi cu specificarea timpului de asteptare minim, mediu şi maxim; b) procedura de repartizare a contractelor de economisire-creditare, cu indicarea componentei masei de repartizare, a termenelor de repartizare, a modului de evaluare a indeplinirii condiţiilor de repartizare, precum şi stabilirea ordinii de repartizare; c) procedura privind calculul resurselor din masa de repartizare, care, temporar, nu pot fi repartizate, al veniturilor suplimentare din plasamentul acestor resurse, precum şi indicarea modului de utilizare a fondului special; d) modul de calcul al valorii garantiei; e) procedura de restituire a sumelor economisite în cazul rezilierii contractelor de economisire-creditare; f) o procedură de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare, în interesul clientilor, în cazul retragerii autorizatiei de functionare sau al începerii procedurii falimentului; g) finantarea investitiilor de viabilizare a unor terenuri trecute în intravilan în scopul promovarii construcţiei cartierelor de locuinte; h) finantarea construirii de spatii comerciale, industriale şi social-culturale, în măsura în care aceasta este permisa conform prevederilor art. 3 lit. d) pct. 7.  +  Articolul 10Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare trebuie să cuprindă urmatoarele prevederi: a) valoarea şi scadenta aporturilor clientului şi ale casei de economii pentru domeniul locativ, precum şi consecintele în cazul intarzierii prestatiilor; b) rata dobanzii practicate la depozite şi la creditele acordate; c) valoarea comisioanelor şi a altor cheltuieli care sunt în sarcina clientului; d) modul de evaluare a indeplinirii condiţiilor de repartizare, stabilirea ordinii de repartizare şi condiţiile care trebuie indeplinite pentru plata sumei contractate; e) modalitatile de garantare şi condiţiile de rambursare a creditelor, precum şi de asigurare împotriva riscului de nerambursare; f) condiţiile în care un contract de economisire-creditare poate fi divizat sau conexat cu alt contract de economisire-creditare; g) condiţiile în care se majoreaza sau se reduce suma contractata; h) condiţiile în care pot fi cesionate drepturi derivand din contractul de economisire-creditare; i) condiţiile în care un contract de economisire-creditare poate fi reziliat şi consecintele ce rezultă din rezilierea lui sau din procedura de derulare simplificata a acestuia; j) condiţiile de administrare a conturilor clientilor; k) instanţa competenţa sa solutioneze litigiile.  +  Articolul 11 (1) Masa de repartizare poate fi utilizata, cu excepţia art. 7 alin. (1), numai pentru restituirea resurselor atrase şi introduse în masa de repartizare şi pentru finantarea anticipata şi intermediara. (2) Masa de repartizare va fi alocata în sensul unei repartizari uniforme şi al unui timp de asteptare cat mai scurt.  +  Articolul 12Casele de economii pentru domeniul locativ aloca anual, înainte de impozitarea profitului în contul fondului special, diferenţa dintre veniturile realizate ca urmare a plasamentelor temporare efectuate din masa de repartizare neutilizata pentru finantarea în baza contractelor de economisire-creditare, din cauza neindeplinirii de către clienti a condiţiilor de repartizare, şi veniturile care s-ar fi realizat ca urmare a finantarii în baza contractului de economisire-creditare, în limita a 3% din depozitele atrase. Fondul special poate fi lichidat, la sfârşitul anului, în limita părţii care depăşeşte 3% din depozitele atrase.  +  Articolul 13 (1) În cazul contractelor de economisire-creditare incheiate în valută, casele de economii pentru domeniul locativ au obligaţia sa formeze mase de repartizare separate în valutele în care s-a realizat economisirea. Utilizarea maselor de repartizare astfel constituite se va face în principal în valută în care s-a facut economisirea, casele de economii pentru domeniul locativ fiind obligate sa administreze corespunzător riscul valutar. (2) La cerere, Banca Naţionala a României poate excepta casele de economii pentru domeniul locativ, în cazuri speciale, de obligaţia de a forma mase de repartizare separate, dacă prin aceasta nu se pericliteaza interesele clientilor.  +  Articolul 14Casele de economii pentru domeniul locativ nu se pot angaja sa puna la dispoziţia clientului suma contractata în vederea creditarii la o dată determinata, înainte de repartizarea contractului de economisire-creditare.  +  Capitolul 6 Autorizarea, reglementarea şi supravegherea caselor de economii pentru domeniul locativ  +  Secţiunea 1 Autorizarea  +  Articolul 15 (1) Casele de economii pentru domeniul locativ sunt supuse condiţiilor de autorizare aplicabile băncilor, persoane juridice române. În afară de acestea, ele trebuie să indeplineasca şi condiţiile specifice prevăzute la alin. (2). (2) Condiţiile specifice de autorizare a caselor de economii pentru domeniul locativ vor fi stabilite prin reglementari de Banca Naţionala a României şi se vor referi, fără a fi limitative, la: a) condiţiile generale de afaceri şi condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare; b) incadrarea institutiei de credit a carei filiala este casa de economii pentru domeniul locativ în indicatorii prudentiali şi de performanţă economico-financiară, stabiliti de Banca Naţionala a României; c) indeplinirea cerințelor tehnice şi de operare specifice; d) reglementarile proprii privind procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare; e) tipurile de contracte (tarifele) propuse a fi puse la dispoziţia clientilor.  +  Articolul 16Cererea de autorizare a caselor de economii pentru domeniul locativ va fi respinsa, în afara situaţiilor aplicabile băncilor, şi în cazul în care se considera ca Condiţiile generale de afaceri şi/sau Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare: a) nu sunt în măsura să asigure execuţia durabila a contractelor de economisire-creditare şi, în particular, aceste contracte, luate individual, nu asigura pe întreaga lor durata un raport individual adecvat între client şi casa de economii pentru domeniul locativ; b) prevad varsaminte ale sumelor economisite, rambursari sau orice alte obligaţii care intarzie în mod neadecvat repartizarea contractelor de economisire-creditare, duc la prelungirea disproportionata a duratelor contractelor de economisire-creditare sau nu garanteaza suficient interesele clientilor.  +  Articolul 17 (1) În afara situaţiilor de retragere a autorizatiei aplicabile băncilor, Banca Naţionala a României poate retrage autorizatia acordată unei case de economii pentru domeniul locativ şi în urmatoarele cazuri: a) constata ca interesele clientilor nu pot fi suficient protejate prin alte măsuri, în conformitate cu prezenta lege sau cu legislatia bancara; b) îi sunt cunoscute fapte de natura celor prevăzute la art. 16, ce justifica retragerea autorizatiei; c) a primit hotărârea privind începerea procedurii falimentului casei de economii pentru domeniul locativ. (2) Retragerea autorizatiei unei case de economii pentru domeniul locativ are ca efect declanşarea procedurii de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare.  +  Secţiunea a 2-a Reglementarea  +  Articolul 18În vederea asigurarii condiţiilor unei bune executii a obligaţiilor care deriva din contractele de economisire-creditare şi, în particular, pentru garantarea existentei unor disponibilitati suficiente pentru asigurarea unui ritm de repartizare cat mai regulat, Banca Naţionala a României şi ministerele abilitate emit reglementari referitoare la: a) plasamentul temporar al sumelor acumulate în vederea repartizarii, precum şi al sumelor deja repartizate, dar al caror varsamant nu a fost inca solicitat de către clienti; b) modul de determinare a contractelor de economisire-creditare de valoare mare, precum şi:1. proportia admisa a sumelor aferente contractelor de economisire-creditare de valoare mare în totalul sumelor contractate, aferente contractelor de economisire-creditare nerepartizate ale casei de economii pentru domeniul locativ;2. proportia admisa a sumelor aferente contractelor de economisire-creditare de valoare mare, incheiate pe parcursul unui an calendaristic, în totalul sumelor contractate, aferente contractelor de economisire-creditare incheiate pe parcursul respectivului an calendaristic; la calculul contingentului admis al contractelor de economisire-creditare de valoare mare, potrivit prezentului punct, precum şi potrivit pct. 1, se vor include şi contractele de economisire-creditare pentru care, în conformitate cu Condiţiile generale de afaceri, clientii au varsat suma minima de economisire în cursul primului an după incheierea contractului de economisire-creditare; c) condiţiile de acordare a creditelor pentru domeniul locativ prevăzute la art. 3 lit. d) pct. 7, precum şi proportia admisa a acestor contracte în totalul creditelor acordate de o casa de economii pentru domeniul locativ, fără ca aceasta să depăşească 3%; d) expunerea maxima admisa faţă de o societate comerciala din categoria celor prevăzute la art. 7 alin. (5), precum şi expunerea maxima totala admisa faţă de astfel de societăţi comerciale; e) proportia admisa a creditelor acordate în baza contractelor de economisire-creditare şi garantate cu diferite tipuri de garantii, în totalul creditelor acordate în baza contractelor de economisire-creditare, în cazul în care se considera necesară o astfel de măsura prudentiala; f) condiţiile minime de repartizare a contractelor de economisire-creditare, în particular referitoare la suma minima de economisire şi calculul indicelui de evaluare minim, pentru asigurarea unui raport individual adecvat între client şi casa de economii pentru domeniul locativ; g) modul de constituire, utilizare şi lichidare a fondului special.  +  Secţiunea a 3-a Supravegherea  +  Articolul 19 (1) Banca Naţionala a României supraveghează casele de economii pentru domeniul locativ, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi şi ale legislaţiei bancare. (2) Banca Naţionala a României este imputernicita sa ia toate masurile necesare pentru ca activităţile de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ să se desfăşoare în conformitate cu Condiţiile generale de afaceri şi cu Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare, precum şi cu celelalte condiţii stabilite prin reglementarile date în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi şi ale legislaţiei bancare.  +  Articolul 20 (1) Modificările sau completările aduse Condiţiilor generale de afaceri şi Condiţiilor generale ale contractelor de economisire-creditare în ceea ce priveste dispozitiile art. 9, cu excepţia lit. d), respectiv ale art. 10, cu excepţia lit. c), precum şi cele aduse Condiţiilor generale de afaceri şi Condiţiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, corespunzătoare unor noi tipuri de contracte de economisire-creditare, se supun aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României. (2) Banca Naţionala a României poate solicita caselor de economii pentru domeniul locativ modificarea Condiţiilor generale de afaceri şi a Condiţiilor generale ale contractelor de economisire-creditare, atunci când se constată că acestea nu pot asigura indeplinirea obligaţiilor ce le revin din contractele de economisire-creditare.  +  Articolul 21Introducerea de noi tipuri de contracte este supusă aprobării Băncii Naţionale a României, împreună cu o declaratie din care să rezulte ca acestea sunt intocmite în conformitate cu Condiţiile generale de afaceri şi cu Condiţiile generale ale contractelor de economisire-creditare, cu cel puţin 3 luni înainte de punerea la dispoziţia clientilor a noilor tipuri de contracte.  +  Articolul 22 (1) Fuziunea şi divizarea caselor de economii pentru domeniul locativ se vor efectua conform legislaţiei bancare, în măsura în care aceasta nu contravine prevederilor prezentei legi. (2) Casele de economii pentru domeniul locativ pot fuziona numai cu alte case de economii pentru domeniul locativ. Ele sunt obligate să obţină autorizarea prealabila a Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 23 (1) În situaţia în care exista date certe care conduc la concluzia ca o casa de economii pentru domeniul locativ nu îşi va putea onora oblibaţiile, Banca Naţionala a României poate interzice acesteia, pe o perioadă limitata, incheierea de noi contracte de economisire-creditare. (2) În cazul în care situaţia indicată la alin. (1) nu este remediata, Banca Naţionala a României poate interzice temporar toate plăţile derivand din activitatea de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi poate dispune retragerea autorizatiei şi iniţierea procedurii de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare. (3) Prin procedura de derulare simplificata a contractelor de economisire-creditare se va urmări realizarea aporturilor banesti ale clientilor şi ale casei de economii pentru domeniul locativ, aferente contractelor de economisire-creditare existente, în sensul protejarii intereselor clientilor.  +  Articolul 24 (1) Banca Naţionala a României poate hotari măsuri de instituire a supravegherii speciale şi a administrarii speciale a caselor de economii pentru domeniul locativ, care se vor lua în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile băncilor. (2) Banca Naţionala a României poate stabili reguli specifice de derulare a supravegherii speciale şi a administrarii speciale a caselor de economii pentru domeniul locativ.  +  Capitolul 7 Oblibaţiile speciale ale auditorului independent  +  Articolul 25 (1) În afara atribuţiilor prevăzute de lege auditorii independenti ai caselor de economii pentru domeniul locativ au şi urmatoarele obligaţii speciale: a) verificarea respectarii prevederilor cuprinse în Condiţiile generale de afaceri cu privire la procedura de repartizare, scop în care acestia sunt împuterniciţi să aibă acces la documentele casei de economii pentru domeniul locativ, în măsura în care acestea se referă la procedura de repartizare; b) verificarea respectarii condiţiilor prevăzute de normele interne cu privire la plata creditelor şi garantarea creanţelor din credite; c) verificarea respectarii reglementarilor emise de Banca Naţionala a României şi/sau de Ministerul Finanţelor Publice în aplicarea prezentei legi. (2) Auditorul independent are obligaţia sa informeze Banca Naţionala a României ori de cate ori constata incalcarea de către casa de economii pentru domeniul locativ a prevederilor prezentei legi şi/sau a reglementarilor emise de Banca Naţionala a României şi/sau de Ministerul Finanţelor Publice în aplicarea acesteia. (3) Auditorul independent va întocmi la incheierea exercitiului financiar un raport asupra activităţii de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru activităţi în domeniul locativ, pe care îl va remite şi Băncii Naţionale a României.  +  Capitolul 8 Stimularea economisirii pentru domeniul locativ  +  Articolul 26 (1) Fiecare client, persoana fizica cu cetatenia română şi cu domiciliul stabil în România, beneficiaza de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare incheiat cu o casa de economii pentru domeniul locativ. (2) Dreptul la prima se constituie la finele anului de economisire. Anul de economisire este anul calendaristic în care s-au efectuat depunerile indreptatite la prima. (3) Prima trebuie solicitata de client până cel tarziu la sfârşitul anului calendaristic următor anului de economisire, la casa de economii pentru domeniul locativ cu care a incheiat contractul de economisire-creditare. (4) Dreptul la prima se prescrie în cazul în care aceasta nu a fost solicitata până la sfârşitul anului calendaristic următor anului de economisire.  +  Articolul 27 (1) Prima este de 15% din suma economisita în anul respectiv de către client. (2) Prima nu poate depăşi echivalentul în lei a 120 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicata de Banca Naţionala a României pentru ultima zi lucratoare a anului de economisire.(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru persoanele cu vârsta de până la 35 de ani, precum şi pentru cele care au în întreţinere copii minori, nivelul maxim al primei nu poate depăşi 150 euro, după cum urmeaza: a) persoanele cu vârsta de până la 35 de ani, fără copii în întreţinere: 135 euro; b) persoanele cu un copil în întreţinere: 140 euro; c) persoanele cu 2 copii în întreţinere: 145 euro; d) persoanele cu 3 sau mai mulţi copii în întreţinere: 150 euro. (3) În cazul în care clientul incheie mai multe contracte de economisire-creditare cu casa de economii pentru domeniul locativ şi primele stabilite depasesc prima maxima admisa pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitata la nivelul prevăzut la alin. (2).--------------Alin. (1) şi (2) ale art. 27 au fost modificate prin pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 19 iulie 2005.Alin. (2^1) al art. 27 a fost introdus prin pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 19 iulie 2005.Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 412 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2006.Alin. (2^1) al art. 27 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 412 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2006.  +  Articolul 28Sunt indreptatiti sa beneficieze de prime clientii persoane singure, precum şi oricare dintre soti, separat, indiferent care dintre ei a facut depunerea.  +  Articolul 29Prima se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi se acordă de acesta după expirarea fiecarui an calendaristic, în termen de maximum 60 de zile de la solicitarea care a fost transmisa de casa de economii pentru domeniul locativ acestei autorităţi. Prima va fi virata de casa de economii pentru domeniul locativ în contul clientului.  +  Articolul 30 (1) Pentru a beneficia în mod constant de prima contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani şi este obligatoriu ca, înainte de expirarea termenului de economisire stabilit, sa nu se fi efectuat restituiri totale sau partiale din sumele economisite. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) urmatoarele situaţii: a) suma contractata este pusa la dispoziţie, iar cel care a economisit utilizeaza imediat şi nemijlocit suma primita pentru activităţi în domeniul locativ; b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, suma economisita sau suma contractata se utilizeaza imediat şi nemijlocit pentru activităţi în domeniul locativ de către cesionar; c) cel care a economisit pentru activităţi în domeniul locativ sau sotul/sotia acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totala de muncă după incheierea contractului de economisire-creditare; d) cel care a economisit pentru activităţi în domeniul locativ a devenit somer şi perioada de şomaj este de cel puţin 9 luni fără intrerupere şi dureaza inca în momentul la care se solicita restituirea sumei.  +  Articolul 31Clientii care au incasat primele incalcand dispozitiile prezentei legi şi ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia sunt obligati sa restituie primele Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în termen de maximum 90 de zile de la incasarea acestora.  +  Articolul 32Abrogat.--------------Art. 32 a fost abrogat prin pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 19 iulie 2005.  +  Articolul 33Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor stabili prin norme metodologice procedura de acordare a primelor.  +  Capitolul 9 Sancţiuni  +  Articolul 34În afara situaţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) din Legea bancara nr. 58/1998*), cu modificările ulterioare, în cazul în care Banca Naţionala a României constata ca o casa de economii pentru domeniul locativ şi/sau oricare dintre administratorii, directorii executivi, cenzorii sau auditorul acesteia se fac vinovati de: a) incalcarea unei prevederi a prezentei legi ori a reglementarilor şi ordinelor emise de Banca Naţionala a României în aplicarea acesteia; b) incalcarea oricarei condiţii sau restrictii prevăzute în autorizatia emisa casei de economii pentru domeniul locativ sau în orice act emis de Banca Naţionala a României, obligatoriu pentru casa de economii pentru domeniul locativ; c) neraportarea, raportarea cu intarziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudenta bancara ori alti indicatori prevăzuţi în reglementarile Băncii Naţionale a României, emise în aplicarea prezentei legi,Banca Naţionala a României poate aplica urmatoarele sancţiuni:1. avertisment scris, dat casei de economii pentru domeniul locativ şi/sau auditorului acesteia;2. limitarea operaţiunilor casei de economii pentru domeniul locativ;3. amenda aplicabila casei de economii pentru domeniul locativ sau, după caz, auditorului independent, între 0,1% şi 1% din capitalul social, sau administratorilor, conducătorilor, membrilor biroului executiv ori cenzorilor, între 1-6 salarii ale acestora din luna precedenta datei constatarii faptei. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;4. retragerea aprobării date conducătorilor casei de economii pentru domeniul locativ şi/sau auditorului acesteia;5. retragerea autorizatiei de functionare a casei de economii pentru domeniul locativ.-------------*) Legea nr. 58/1998 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 24 ianuarie 2005.  +  Capitolul 10 Dispozitii finale  +  Articolul 35 (1) Se interzice oricarei persoane sa desfasoare activităţi de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ fără o autorizatie emisa de Banca Naţionala a României. (2) În caz de litigiu Banca Naţionala a României este imputernicita sa determine dacă o activitate reprezinta economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ. În acest caz decizia Băncii Naţionale a României este obligatorie pentru autorităţile implicate.  +  Articolul 36Se interzice oricarei persoane care nu este autorizata de Banca Naţionala a României în calitate de casa de economii pentru domeniul locativ sa utilizeze sintagmele "casa de economii pentru domeniul locativ", "banca de economii pentru domeniul locativ" şi "economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ", în legătură cu o activitate, un produs, un serviciu sau în scop publicitar.  +  Articolul 37 (1) Banca Naţionala a României va elabora reglementari şi ordine în aplicarea prezentei legi, în termen de 6 luni de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor emite instrucţiuni în aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 6 luni de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 38Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2003.--------------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.--------------"Conform pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 412 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2006, care aproba cu modificari şi completari Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 86 din 14 iulie 2005, după articolul I se introduce articolul I^1 cu urmatorul cuprins:"Art. I^1. - Dispozitiile prevăzute la art. I pct. 2 din ordonanţa de urgenţă nu sunt aplicabile pentru anul 2005 sumelor economisite în baza contractelor incheiate anterior datei intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta."Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,GHEORGHE BUZATUBucureşti, 27 septembrie 2002.Nr. 541.--------