LEGE nr. 103 din 23 septembrie 1996 (*republicată*)(**actualizata**)fondului cinegetic şi a protectiei vanatului*)(actualizata până la data de 28 decembrie 2005**)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Republicată în temeiul art. VII din Legea nr. 654 din 20 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 23 noiembrie 2001, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea fondului cinegetic şi a protectiei vanatului nr. 103/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996 şi a mai fost modificata prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 65/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998 (respinsa prin Legea nr. 592/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 7 noiembrie 2001);- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 4 iunie 1999 (aprobata prin Legea nr. 589/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 7 noiembrie 2001);- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 129/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 14 septembrie 1999 (abrogata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 35/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001 şi respinsa prin Legea nr. 609/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 8 noiembrie 2001);- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 14 iunie 2000 (abrogata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 35/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001 şi respinsa prin Legea nr. 602/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 8 noiembrie 2001);- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 35/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001 (aprobata prin Legea nr. 439/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 25 iulie 2001).-----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 17 mai 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 193 din 22 decembrie 2005.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Animalele salbatice de interes vânătoresc, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, denumite în prezenta lege vanat, împreună cu biotopurile acestora, constituie fondul cinegetic al României.  +  Articolul 2 (1) Vanatul României, resursa naturala regenerabila de interes naţional şi international, este administrat şi gestionat în scopul conservarii biodiversitatii faunei salbatice, mentinerii echilibrului ecologic, exercitarii vânătorii şi al satisfacerii altor cerinţe social-economice. (2) Vanatul este bun public de interes naţional.  +  Articolul 3 (1) Fondul cinegetic al României se compune din unităţi de gospodarire cinegetica, denumite fonduri de vânătoare, constituite pe toate categoriile de teren, indiferent de proprietar, şi astfel delimitate încât să asigure o cat mai mare stabilitate vanatului în cuprinsul acestora. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) suprafetele situate în intravilanul localitatilor, suprafetele parcurilor naţionale şi rezervatiilor stiintifice cu protecţie totala, pe durata existentei acestora. (3) Suprafaţa unui fond de vânătoare va fi de cel puţin 5.000 ha la campie şi în Delta Dunarii, 7.000 ha la deal şi 10.000 ha la munte. (4) Suprafaţa minima necesară pentru un membru vânător este de:- 150 ha în zona de campie şi în Delta Dunarii;- 350 ha în zona de deal;- 400 ha în zona de munte.  +  Articolul 4Gestionarea fondurilor de vânătoare se atribuie de către autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura organizaţiilor vânătoresti legal constituite din România, administratorului pădurilor statului, unităţilor de invatamant şi unităţilor de cercetare stiintifica cu profil cinegetic din România, denumite, în sensul prezentei legi, gestionari ai fondurilor de vânătoare.  +  Articolul 5 (1) Organizaţiile vânătoresti, constituite pe principiul liberei asocieri a vânătorilor, sunt organizaţii nonprofit, au personalitate juridica, patrimoniu distinct şi sunt afiliate, în scopul reprezentarii la nivel naţional şi international, la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România. (2) Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, persoana juridica de utilitate publică, asigura indeplinirea atribuţiilor stabilite de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, în scopul gestionarii durabile a vanatului din fondurile de vânătoare atribuite în gestiune organizaţiilor afiliate, potrivit prezentei legi. (3) Afilierea organizaţiilor vânătoresti la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România se face potrivit legii şi statutului acesteia.  +  Articolul 6Exercitarea vânătorii se face în scop recreativ-sportiv, didactic sau de cercetare stiintifica, urmarindu-se asigurarea echilibrului ecologic şi ameliorarea calităţii vanatului.  +  Capitolul 2 Administrarea şi gestionarea fondului cinegetic al României  +  Articolul 7 (1) Administrarea fondului cinegetic al României se realizează de către autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura. (2) În acest scop, în cadrul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura se infiinteaza un organism distinct specializat în domeniul cinegetic.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura are urmatoarele atribuţii principale în domeniul cinegetic: a) elaboreaza strategia privind fondul cinegetic al României; b) stabileste criteriile de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare şi conţinutul-cadru al contractelor de gestionare; c) stabileste tarifele minime de atribuire a gestionarii fondurilor de vânătoare şi nivelul tarifelor minime percepute vânătorilor români şi straini pentru acţiuni de vânătoare în România; d) elaboreaza metodologia de evaluare a efectivelor de vanat, de calcul al cotelor anuale de recolta şi reglementarile de organizare şi practicare a vânătorii; e) stabileste efectivele optime de vanat şi aproba cotele anuale de recolta, inclusiv pe cele destinate vânătorilor cu turisti straini; f) modifica, în situaţii justificate, perioadele legale de vânătoare pentru unele specii de vanat; g) aproba propunerile de populare a fondurilor de vânătoare cu specii noi de vanat; h) stabileste, împreună cu reprezentantii ministerelor de resort, masurile necesare mentinerii echilibrului agro-silvocinegetic şi prevenirii pagubelor cauzate de vanat şi prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice şi fondului forestier; i) tine evidenta evolutiei efectivelor de vanat, a dinamicii recoltelor şi evidenta trofeelor de vanat şi medaliabile; j) asigura, din fondul de protecţie a vanatului, finantarea acţiunilor de refacere a potentialului cinegetic al unor fonduri de vânătoare; k) avizeaza programele de invatamant pentru disciplinele care au ca obiect de studiu vanatul şi vanatoarea şi aproba programele de cercetare stiintifica în domeniul cinegetic; l) controlează activitatea cinegetica la toate nivelurile; m) organizeaza direct şi coordonează activitatea de combatere a braconajului; n) stabileste sistemul informational în domeniul cinegetic; o) stabileste criteriile pentru acordarea licentei de functionare gestionarilor fondurilor de vânătoare; p) acorda licenta de functionare gestionarilor fondurilor de vânătoare; r) realizează şi organizeaza, împreună cu Ministerul Justiţiei, atestarea expertilor tehnici în vânătoare; s) atesta inspectorii voluntari de vânătoare; t) controlează respectarea clauzelor contractuale de către gestionari; u) stabileste rasele de caini admise la vânătoare în România; v) stabileste armele şi munitiile care se pot folosi la vânătoare în România şi avizeaza omologarea celor de fabricatie autohtona; w) initiaza acţiuni de popularizare a activităţilor cinegetice şi de educare a populatiei în domeniu; x) participa la sau sprijina, după caz, programul colaborarilor internationale în domeniul cinegetic; z) adopta orice alte măsuri necesare, în acord cu dispozitiile legale privind activitatea cinegetica. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. i), l), m), p), t), w) şi x), în ceea ce priveste organizaţiile vânătoresti afiliate, se exercită şi prin Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, iar în cazul celorlalte atribuţii enumerate în lege autoritatea publică centrala se va consulta în mod obligatoriu cu Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România.  +  Articolul 9Se infiinteaza Consiliul Naţional de Vânătoare, organism de avizare şi consultare în domeniul cinegetic, pe lângă autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, compus din: a) preşedintele Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România; b) conducatorul organismului prevăzut la art. 7 alin. (2); c) directorul general al administratorului pădurilor statului; d) trei reprezentanti ai organizaţiilor vânătoresti din România, desemnaţi de Congresul vânătorilor şi pescarilor sportivi din România; e) doi reprezentanti ai organismului prevăzut la art. 7 alin. (2); f) doi reprezentanti ai administratorului pădurilor statului şi, optional, cate un reprezentant al administratiilor pădurilor comunale şi pădurilor proprietate privată; g) un reprezentant al Academiei Române; h) cate un reprezentant din domeniile: invatamant superior de profil, cercetare cinegetica, agricultura, finante, politie, audio-vizual, justiţie şi parchet.  +  Articolul 10Consiliul Naţional de Vânătoare are urmatoarele atribuţii: a) avizeaza propunerile de acte administrative ale organismului prevăzut la art. 7 alin. (2) privind:- strategia în domeniul protectiei şi dezvoltării fondului cinegetic;- criteriile şi tarifele minime de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare şi conţinutul modelului de contract;- modificarea perioadelor de vânătoare a unor specii de vanat;- rasele de caini admise la vânătoare în România;- omologarea şi autorizarea armelor şi munitiilor care se pot folosi la vânătoare în România;- metodologia de evaluare a efectivelor de vanat, de calcul al efectivelor optime şi al cotelor anuale de recolta, reglementarile privind organizarea şi practicarea vânătorii cu vânători români şi straini;- criteriile de acordare a licentei de functionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare; b) propune măsuri de popularizare şi de cunoastere a activităţii cinegetice, precum şi a strategiei adoptate în scopul mentinerii biodiversitatii faunei cinegetice, pastrarii echilibrului ecologic şi exercitarii rationale a vânătorii.  +  Articolul 11 (1) Consiliul Naţional de Vânătoare funcţionează pe baza regulamentului propriu de organizare, adoptat prin consensul membrilor săi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Functia de membru al Consiliului Naţional de Vânătoare este onorifica şi da dreptul la indemnizatie de transport şi la diurna pentru participarea la şedinţe. (3) Secretariatul tehnic şi finantarea activităţii Consiliului Naţional de Vânătoare se asigura de către autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura.  +  Articolul 12 (1) Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, în sensul prezentei legi, se face de către autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, cu respectarea dreptului de preemtiune a fostului gestionar, sau prin licitaţie publică. (2) Licitaţia publică se organizeaza în cazul fondurilor de vânătoare pentru care nu se exercită dreptul de preemtiune şi în cazul fondurilor de vânătoare pentru care contractele de gestionare şi-au incetat, din orice motive, valabilitatea înainte de termen. (3) Pentru fondurile de vânătoare astfel atribuite se incheie contracte de gestionare pe minimum 10 ani. (4) Fondurile de vânătoare destinate cercetării stiintifice şi procesului de invatamant se stabilesc şi se atribuie prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura. (5) Atribuirea fondurilor de vânătoare se va realiza în maximum 60 de zile de la data încetării din orice cauza a contractului de gestionare anterior. (6) Pe perioada de la încetarea contractului de gestionare anterior până la preluarea efectiva în gestiune de către noul gestionar a fondului de vânătoare în baza noului contract, gestionarea fondului de vânătoare se asigura de fostul gestionar. (7) Pe durata prevăzută la alin. (6) drepturile şi oblibaţiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul anterior. (8) Gestionarii fondurilor de vânătoare pot face schimbul gestiunii unor fonduri de vânătoare în vederea comasarii, cu avizul prealabil al autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura. (9) Fondurile de vânătoare atribuite organizaţiilor vânătoresti legal constituite din România şi rămase necontractate timp de 6 luni se atribuie administratorului pădurilor statului.  +  Articolul 13 (1) Vanatul dobândit în condiţiile legii, în limitele cotelor de recolta aprobate, se valorifica de gestionarul fondului de vânătoare. (2) Vanatul rezultat în urma unor acţiuni ilegale în care gestionarul nu este implicat, vanatul gasit mort şi coarnele lepadate de cervide apartin gestionarului fondului de vânătoare.  +  Articolul 14 (1) Raspunderea civila pentru pagubele cauzate de vanatul din speciile prevăzute în anexa nr. 1 revine gestionarului fondului de vânătoare, iar pentru cele cauzate de vanatul din speciile prevăzute în anexa nr. 2, autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura. (2) Pentru pagubele produse de vanatul din speciile strict protejate despăgubirile se suporta în primul rand din fondul de protecţie a vanatului. (3) Pagubele se constata, în condiţiile legii, la cererea persoanei pagubite, depusa la gestionarul fondului de vânătoare şi la consiliul local în termen de maximum 3 zile de la data la care persoana pagubita a constatat producerea pagubei, de o comisie formata din reprezentantul administraţiei publice locale, din imputernicitul gestionarului fondului de vânătoare şi persoana pagubita, care incheie în acest scop un act constatator. (4) În caz de neprezentare a imputernicitului gestionarului fondului de vânătoare în termen de 48 de ore de la anuntarea sa, constatarea pagubelor se va face de către reprezentantul administraţiei publice locale în prezenta a doi martori şi a persoanei pagubite. (5) Litigiile se solutioneaza de către instantele judecătorești. (6) Pagubele cauzate de vanat, cele cauzate vanatului prin fapte ilicite care au ca obiect vanatul, precum şi cuantumul despăgubirilor se expertizeaza de către expertii tehnici de vânătoare. Cheltuielile de expertiza vor fi suportate ulterior de cel care a produs paguba.  +  Articolul 15 (1) Detinatorii, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se arondeaza fonduri de vânătoare, persoane fizice sau juridice, sunt obligati să permită exercitarea vânătorii, aplicarea masurilor de protecţie a vanatului, precum şi amplasarea instalaţiilor şi amenajarilor vânătoresti provizorii, dacă prin actiunile respective nu se afectează folosinţă de baza a terenurilor. (2) Detinatorii terenurilor sunt obligati sa ia masurile prevăzute de lege pentru protectia vanatului şi a mediului sau de viaţa şi raspund pentru pagubele pe care le produc acestuia prin acţiuni ilicite. (3) Administratorul pădurilor statului va asigura, cu titlu gratuit, în fondul forestier, terenuri libere de vegetatie forestiera destinate cultivarii, depozitarii şi distribuirii hranei complementare a vanatului, în suprafaţa de minimum 1 ha la 1.000 ha de padure în zona de munte, 2 ha la 1.000 ha de padure în zona de deal şi 3 ha la 1.000 ha de padure în zona de campie, ostroave, balti, lunci impadurite şi în Delta Dunarii. (4) Crescatoriile de fazani din sistemul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, existente în fondul forestier, domeniu public al statului, la data intrarii în vigoare a prezentei legi, sunt scutite de plată tarifelor şi chiriilor. (5) Pentru indeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) detinatorii terenurilor pe care se arondeaza fonduri de vânătoare sunt în drept sa beneficieze direct, în cazul proprietăţilor egale sau mai mari de 100 ha, şi indirect, prin bugetele locale, în cazul proprietăţilor mai mici de 100 ha, de 50% din cuantumul tarifelor anuale de atribuire a gestionarii fondurilor de vânătoare.  +  Articolul 16 (1) Cheltuielile autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, aferente activităţii cinegetice, sunt suportate de la bugetul de stat şi din fondul de protecţie a vanatului. (2) Fondul de protecţie a vanatului este constituit din urmatoarele surse: a) venituri realizate din atribuirea gestionarii fondurilor de vânătoare, în proportie de 50% din tariful de atribuire în gestiune; b) 25% din valoarea despăgubirilor pentru daunele aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite; c) venituri realizate din incasarea tarifelor pentru acordarea licentei de functionare pentru organizaţiile vânătoresti şi societăţile comerciale care intermediaza acţiuni de vânătoare; d) donatii şi sponsorizari; e) alte venituri. (3) Fondul de protecţie a vanatului se administreaza de către autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura şi se utilizeaza pentru: a) actiunile de refacere a potentialului biogenic al unor fonduri de vânătoare, combaterea unor epizootii la vanat; b) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire şi de combatere a braconajului; c) stimularea persoanelor care sprijina direct activităţile de combatere a braconajului şi a celor care depisteaza autorii unor asemenea fapte; d) organizarea, desfăşurarea şi participarea la acţiuni stiintifice şi de reprezentare la nivel naţional şi international în domeniul cinegetic; e) finantarea unor proiecte, studii şi cercetari în domeniul cinegetic; f) finantarea unor acţiuni de pregatire profesionala în domeniul cinegetic. (4) Sumele neutilizate din fondul de protecţie a vanatului într-un an calendaristic se reporteaza în anul următor.  +  Capitolul 3 Protectia vanatului  +  Articolul 17 (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligati să asigure gestionarea durabila a vanatului, pe baza unor studii de specialitate, intocmite pentru fiecare fond de vânătoare, în perspectiva perioadei de valabilitate a contractului. (2) Studiile vor fi intocmite de specialisti şi vor fi supuse aprobării organismului prevăzut la art. 7 alin. (2).  +  Articolul 18 (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligati să asigure paza şi ocrotirea vanatului. (2) Ocrotirea şi paza vanatului se asigura prin: a) personal de specialitate; b) inspectori voluntari de vânătoare. (3) Personalul prevăzut la alin. (2) este dotat, în condiţiile legii, cu armament şi echipament corespunzător. (4) Personalul prevăzut la alin. (2) este asimilat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu personalul care indeplineste o functie ce implica exercitiul autorităţii publice. (5) Numărul personalului de paza a vanatului, prevăzut la alin. (2) lit. a), va fi de cel puţin unu pentru fiecare fond de vânătoare.  +  Articolul 19 (1) În scopul conservarii biodiversitatii mamiferele şi păsările de interes vânătoresc, inclusiv cele pradatoare, se vaneaza numai în cadrul cotei de recolta aprobate, cu respectarea reglementarilor tehnice privind organizarea şi practicarea vânătorii. (2) Pisicile şi cainii salbaticiti sau hoinari se împuşca fără restrictii şi fără obligarea la despăgubiri.  +  Articolul 20În vederea conservarii fondului genetic al unor specii sedentare de vanat se constituie rezervatii cinegetice, delimitate şi nominalizate de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, în suprafaţa de minimum 4% şi maximum 5% din suprafaţa fondului cinegetic naţional.  +  Articolul 21 (1) Pentru cresterea efectivelor unor specii valoroase de vanat se pot înfiinţa, cu acordul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, crescatorii de vanat, destinate popularilor, în care prin tehnologii adecvate se asigura pastrarea caracterului salbatic al acestora. (2) Crescatoriile de vanat, a caror productie este destinata exclusiv consumului, se infiinteaza cu aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.  +  Articolul 22Popularea cu specii de vanat inexistente în fondurile de vânătoare se face în baza unor studii de specialitate aprobate de către autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura.  +  Articolul 23 (1) Capturarea vanatului viu este admisa, în cadrul cotei de recolta aprobate şi cu respectarea reglementarilor tehnice privind organizarea şi practicarea vânătorii, prin metode care nu vatama animalul capturat şi numai sub directa indrumare a personalului de specialitate. (2) Capturarea vanatului în scop de cercetare stiintifica şi pentru repopulari se poate face şi în perioadele în care vanatoarea este interzisa sau asupra speciilor strict protejate, cu aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.  +  Articolul 24În scopul ocrotirii şi gospodăririi rationale a vanatului se interzic: a) popularea fondurilor de vânătoare cu vanat bolnav, debil, degenerat sau din crescatoriile de vanat destinate exclusiv consumului; b) tulburarea în mod nejustificat a linistii vanatului în perioadele de inmultire şi de crestere a puilor; c) pasunatul în padurile statului, precum şi înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea culturilor agricole fără asigurarea protectiei vanatului; d) tinerea în captivitate a animalelor salbatice, precum şi înfiinţarea de crescatorii de vanat şi complexe de vânătoare, inclusiv de interes comercial, fără autorizare din partea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura; e) distrugerea sau degradarea instalaţiilor vânătoresti de orice fel, a tablitelor indicatoare şi a culturilor pentru vanat; f) lasarea libera sau purtarea, pe fondurile de vânătoare, a cainilor, inclusiv a celor de paza şi agrement, altfel decat în lesa, nevaccinati şi nedehelmintizati; g) insotirea turmelor şi cirezilor, pe fondurile de vânătoare, de caini, fără jujeu reglementat de către autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, nevaccinati, nedehelmintizati şi în numar mai mare de trei în zona de munte, de doi în zona de deal şi de unu la campie; h) mutarea, distrugerea sau sustragerea hranei destinate vanatului; i) arderea stufului, tufarisurilor şi miristilor fără acordul scris prealabil al gestionarului fondului de vânătoare; j) deteriorarea cuiburilor sau culegerea oualor pasarilor salbatice; k) insusirea, fără acordul persoanei juridice care gestioneaza fondul de vânătoare, a vanatului gasit mort, accidentat sau bolnav şi a coarnelor lepadate de cervide; l) naturalizarea animalelor salbatice, prelucrarea carnii de vanat şi a celorlalte produse ale vanatului, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără autorizarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura; m) scoaterea din tara a trofeelor de vanat medaliabile, fără aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura; n) scoaterea din tara a trofeelor convenţionale de vanat nemedaliabile, fără documente legale de export; o) depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea daunatorilor vegetali şi animali ai culturilor agricole şi silvice a substanţelor chimice toxice pentru vanat, fără luarea masurilor de protecţie a acestuia; p) lasarea în libertate, în scopul salbaticirii, a pasarilor şi animalelor domestice; r) producerea, procurarea, comercializarea şi detinerea curselor de orice fel destinate capturarii sau uciderii vanatului, fără aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.  +  Capitolul 4 Exercitarea vânătorii  +  Articolul 25 (1) Prin vânătoare, ca actiune, se înţelege cautarea, starnirea, urmarirea, haituirea, ranirea, uciderea ori capturarea vanatului sau orice alta activitate cu aceeasi finalitate. (2) Vanatoarea este permisa la speciile de vanat, în condiţiile, în locurile, în perioadele şi cu mijloacele stabilite potrivit prezentei legi. (3) În situaţii de excepţie, motivate de menţinerea biodiversitatii faunei salbatice şi pastrarea echilibrului ecologic, autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura poate stabili restrictia sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de vanat, precum şi vanarea limitata a unor specii strict protejate.  +  Articolul 26 (1) Vanatoarea se exercită numai de către vânători, posesori de permise de vânătoare, vizate anual, şi de autorizaţii eliberate de gestionarul fondului de vânătoare, în limitele cotei de recolta şi a reglementarilor tehnice privind organizarea şi practicarea vânătorii. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pot exercita vanatoarea, numai pe bază de autorizaţii de vânătoare eliberate de gestionarul fondului de vânătoare, urmatoarele categorii de persoane: a) elevii şi studentii din unitatile de invatamant abilitate, în care se studiaza ca disciplina, în cadrul programului de instruire, vanatul şi vanatoarea; b) personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, dar numai în limita atribuţiilor de serviciu; c) cetatenii straini care fac dovada calităţii de vânător în tara de domiciliu, ca invitati, pe bază de reciprocitate sau contra cost şi sub raspunderea directa a gestionarului fondului de vânătoare, dar numai în limita cotei de recolta aprobate şi nesolicitate de vânătorii din România. (3) Vânătorii români, vânătorii straini, personalul tehnic de vânătoare, precum şi studentii şi elevii care studiaza cinegetica în cadrul procesului de invatamant sunt obligati sa posede asigurare împotriva accidentelor, pentru a putea practica vanatoarea.  +  Articolul 27 (1) Permisele de vânătoare se elibereaza de către organizaţiile vânătoresti licentiate în condiţiile legii solicitantilor cu cetatenie română care au domiciliul în România şi rezidentilor în România care au implinit vârsta de 18 ani, au efectuat un an de stagiatura, au luat parte la o instruire practica într-un poligon de tir vânătoresc şi au absolvit examenul de vânător sustinut în faţa unei comisii de examinare, constituita la nivel judetean, la data stabilita anual de către autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura. (2) Din comisia de examinare fac parte 2 reprezentanti ai autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, 2 reprezentanti ai Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România şi un reprezentant al instituţiilor de invatamant superior de specialitate. (3) Examenele se organizeaza anual. (4) Permisul de vânătoare nu poate fi obţinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de portarma şi nici de cele care, în ultimii 3 ani, au fost sanctionate pentru savarsirea vreunei abateri prevăzute de prezenta lege. (5) Permisul de vânătoare se va anula:- vânătorului care nu mai are dreptul la permis de arma;- vânătorului care a savarsit o faptă încadrată ca infractiune de prezenta lege;- vânătorului care şi-a pierdut calitatea de membru al organizaţiei gestionare de fonduri de vânătoare;- vânătorului care refuza să se legitimeze la cererea personalului cu atribuţii de control în domeniul cinegetic. (6) Retragerea şi anularea permisului de vânătoare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (7) Formularele permiselor de vânătoare sunt documente cu regim special, emise şi inseriate de către Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, conform modelului şi reglementarilor emise de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, şi puse la dispoziţie organizaţiilor vânătoresti cărora li s-a acordat licenta de functionare. (8) Permisele de vânătoare se pun la dispoziţie organizaţiilor vânătoresti care au în gestiune fonduri de vânătoare.  +  Articolul 28 (1) Formularele autorizaţiilor individuale sau colective de vânătoare sunt documente cu regim special, emise şi inseriate de către Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România şi, respectiv, de Regia Naţionala a Pădurilor, conform modelului şi reglementarilor emise de către autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi obtinute şi folosite de gestionarii fondurilor de vânătoare, în condiţiile stabilite prin reglementarile referitoare la organizarea şi practicarea vânătorii.  +  Articolul 29În rezervatiile cinegetice vanarea şi capturarea unor specii de vanat în scopul ameliorarii sau reducerii efectivelor acestora se pot face şi în perioadele în care vanatoarea este interzisa, prin mijloace interzise sau asupra speciilor strict protejate, cu aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.  +  Articolul 30 (1) Mistretii care produc pagube culturilor agricole şi silvice pot fi vanati la panda şi în afara perioadei legale de vânătoare, pe baza aprobării autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura. (2) Ursii, lupii, pisicile salbatice, vidrele, nurcile şi hamsterii pot fi vanati numai cu aprobarea şi în condiţiile stabilite de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, în conformitate cu prevederile convenţiilor internationale la care România este parte.  +  Articolul 31Vanatul impuscat sau capturat se transporta insotit de documentele prevăzute de legislatia în vigoare.  +  Articolul 32 (1) În afara perioadei legale de vânătoare, vanzarea, cumpararea şi transportul vanatului aflat sub protecţie sunt interzise. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) vanatul congelat în sezonul de vânătoare, precum şi cel impuscat în condiţiile art. 29 şi 30.  +  Articolul 33În scopul exercitarii vânătorii în condiţii de etica vânătoreasca şi de protecţie a vanatului, sunt interzise: a) nerealizarea sau depăşirea cotei de recolta aprobate, fără motive justificate; b) vanatoarea pe alt fond de vânătoare decat cel pe care vânătorul este autorizat sa vaneze; c) urmarirea vanatului ranit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neinchisa în toc; d) utilizarea steguletelor şi gardurilor pentru dirijat vanatul, precum şi a detectoarelor de animale; e) vanarea cerbilor, capriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistretilor şi ursilor, prin utilizarea altor cartuse decat a celor cu proiectile unice, a caror marime este prevăzută prin reglementarile tehnice emise de către autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura; f) vanarea iepurilor, fazanilor sau potarnichilor la hranitori ori în timpul de la apusul până la rasaritul soarelui; g) vanarea cerbilor, capriorilor şi caprelor negre la hranitori, la sararii, la goana sau cu caini gonitori; h) vanarea ursilor la barlog şi vanarea la nada fără aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru fiecare caz; i) vanarea pasarilor de balta în apropierea gurilor de apa, pe timp de inghet global, precum şi vanarea puilor nezburatori ai acestora; j) vanarea cu alti caini decat cu cei din rasele admise la vânătoare de către autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura şi autorizati de gestionarul fondului de vânătoare; k) folosirea la vânătoare a armelor semiautomate cu mai mult de doua cartuse în magazie, a armelor nepotrivite speciei care se vaneaza şi a munitiei neautorizate; l) utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chematorilor electronice, a oglinzilor şi a altor obiecte orbitoare; m) utilizarea surselor luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea tintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzand convertizoare sau amplificatoare electronice de imagine pentru tirul de noapte, a oglinzilor şi a altor obiecte orbitoare; n) urmarirea vanatului şi exercitarea vânătorii din autovehicule; o) gazarea şi afumarea vizuinilor, fără aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura; p) utilizarea odorivectorilor fără aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura; r) comercializarea, de către persoane fizice, a vanatului; s) fabricarea, comercializarea, detinerea şi utilizarea pentru vânătoare a alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm; t) vanatoarea cu strainii în parcurile naturale, în rezervatiile cinegetice şi în fondurile de vânătoare destinate cercetării stiintifice; u) utilizarea curentului electric, a aparaturii electronice capabile sa ucida, explozibililor, curselor şi a capcanelor neautorizate, otravurilor, narcoticelor şi a armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România.  +  Capitolul 5 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 34Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage raspunderea, după caz, disciplinara, contraventionala, civila sau penala.  +  Articolul 35 (1) Constituie infractiune de braconaj la vânătoare şi se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei fapta savarsita: a) fără permis de vânătoare şi autorizatie legala sau, după caz, fără autorizatie legala; b) asupra animalelor a caror vanare este interzisa sau în perioade în care, potrivit legii, vanarea lor nu este permisa; c) prin folosirea ogarilor sau a metisilor de ogari; d) noaptea, prin utilizarea autovehiculelor şi farurilor sau a dispozitivelor care permit ochirea şi tragerea pe intuneric; e) prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, otravurilor, narcoticelor, aparaturii electronice capabile sa ucida, a capcanelor neautorizate, a armelor altfel decat tinute în mana şi a altor arme decat cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani, dacă au fost savarsite: a) în timpul noptii, cu excepţia speciilor de vanat la care vanatoarea este permisa conform reglementarilor privind organizarea şi practicarea vânătorii; b) de doua sau mai multe persoane împreună; c) de o persoană cu atribuţii de serviciu sau atribuţii publice în domeniul vânătorii, precum şi de reprezentantii persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vanatului sau vanatoarea; d) în rezervatii cinegetice.  +  Articolul 36 (1) Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei: a) scoaterea din tara a trofeelor medaliabile de vanat sau a vanatului viu fără respectarea dispoziţiilor legale; b) transportul vanatului dobândit în condiţiile art. 35; c) eliberarea şi folosirea permiselor sau a autorizaţiilor de vânătoare în alte condiţii decat cele prevăzute la art. 27 şi 28; d) depăşirea cotei de recolta aprobate pentru fiecare gestionar; e) eliberarea de autorizaţii pentru vânătoare în rezervatii cinegetice fără aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura; f) vanarea speciilor de vanat strict protejate fără aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura; g) vanatoarea în zonele de conservare speciala de pe teritoriul parcurilor naturale; h) vanatoarea cu vânători straini în rezervatiile cinegetice şi în fondurile de vânătoare destinate cercetării stiintifice. (2) Tentativa se pedepseste. (3) Prin zona de conservare speciala, în sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g), se înţelege zona stabilita şi delimitata ca atare prin actiunea de zonare a parcurilor naturale.-----------Litera g) a alin. (1) al art. 36 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 193 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.179 din 28 decembrie 2005.Alin. (3) al art. 36 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 193 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.179 din 28 decembrie 2005.  +  Articolul 37 (1) Bunurile care au servit la savarsirea infracţiunilor prevăzute la art. 35 şi 36, inclusiv mijloacele de transport, se confisca. (2) Trofeele de vanat şi vanatul care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 35 şi 36 se confisca.  +  Articolul 38 (1) Permisul de vânătoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevăzute la art. 35 şi 36 se retrage şi se anulează, în condiţiile legii, de către unitatea care are vânătorul în evidenta. (2) Agentul constatator este obligat, în asemenea cazuri, sa retina permisul de vânătoare şi sa îl transmita imediat unităţii care l-a vizat.  +  Articolul 39Constatarea faptelor ce constituie infractiunile prevăzute la art. 35 şi 36 se face în afara organelor de urmărire penala şi de către personalul organismului specializat prevăzut la art. 7 alin. (2), de către personalul salariat, cu atribuţii de ocrotire a vanatului, al persoanelor juridice care gestioneaza fonduri de vânătoare, precum şi de alt personal de specialitate imputernicit în acest scop de către conducatorul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.  +  Articolul 40 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sunt considerate infractiuni şi se sancţionează după cum urmeaza: a) incalcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 24 lit. b), art. 33 lit. c) şi o) şi la art. 38 alin. (2), cu amendă de la 2.500.000 lei la 7.500.000 lei; b) incalcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 24 lit. e), f), h), i), j), k), l) şi r) şi la art. 33 lit. a), d), g), i), j), k) şi p), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei; c) incalcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (3), art. 18 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 lit. a), c), d) şi p), art. 31 şi art. 33 lit. b), e), h), l), n), r) şi s), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei; d) incalcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 22, art. 23 alin. (2), art. 24 lit. o), art. 32 alin. (1) şi la art. 33 lit. f) şi m), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei. (2) În toate cazurile, permisul de vânătoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) va fi retinut de către agentul constatator şi va fi transmis imediat unităţii care l-a emis. (3) Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 35, 36 şi 40 şi al despăgubirilor se reactualizeaza prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 41 (1) Constatarea faptelor ce constituie contraventiile prevăzute la art. 40 se face, în afara personalului de specialitate mentionat la art. 39, de ofiterii şi subofiterii de politie. (2) O dată cu constatarea contraventiei, agentul constatator aplica şi amenda.  +  Articolul 42 (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare a amenzii se poate face plangere, în termen de 15 zile de la data comunicarii. (2) Plangerea se solutioneaza de către judecatoria în a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.  +  Articolul 43 (1) Persoanele imputernicite să constate infractiunile prevăzute la art. 35 şi 36, precum şi contraventiile prevăzute la art. 40, sunt asimilate, în exercitarea atribuţiilor ce decurg din imputernicire, personalului care indeplineste o functie ce implica exercitiul autorităţii publice. (2) Procesele-verbale incheiate de persoanele prevăzute la alin. (1) se trimit, în termen de maximum 5 zile, unităţii de care aparţine agentul constatator, conducătorului acesteia revenindu-i obligaţia de a le transmite, în cazul infracţiunilor, în maximum 25 de zile, organelor de cercetare penala.  +  Articolul 44Contraventiilor prevăzute la art. 40 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor*), în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.--------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002.  +  Articolul 45 (1) Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele cauzate prin fapte ce constituie infractiuni sau contraventii, în sensul prezentei legi, se stabileste potrivit anexelor nr. 1 şi 2. (2) Despăgubirile pentru daunele produse fondului cinegetic se încasează de către gestionarii fondurilor de vânătoare, direct sau prin intermediul direcţiilor generale ale finanţelor publice. (3) Despăgubirile încasate de gestionarii fondurilor de vânătoare sunt utilizate şi distribuite după cum urmeaza:- 50% se retin pentru gospodarirea vanatului de către gestionarii care le încasează;- 25% se achită agentilor constatatori de către gestionarii care le încasează;- 25% se virează autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, în fondul special de protectia vanatului.  +  Capitolul 6 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 46Animalele salbatice din gradinile zoologice, cele deţinute sau folosite legal în scopuri artistice, precum şi cele din crescatoriile de vanat autorizate nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 47Reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare se face, în condiţiile prezentei legi, de către autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, cu respectarea principiului continuitatii.  +  Articolul 48Studiile prevăzute la art. 17 vor fi intocmite de actualii gestionari în maximum un an de la publicarea prezentei legi*).--------------*) A se vedea Legea nr. 654/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 23 noiembrie 2001.  +  Articolul 49 (1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vânătoare se face în maximum 60 de zile de la încetarea raporturilor contractuale cu fostii gestionari. (2) Bunurile patrimoniale ale vechilor deţinători, existente pe fondurile de vânătoare, se pot prelua, prin cumparare, de noii deţinători, pe baza protocoalelor incheiate în acest scop, în condiţiile stabilite între părţi.  +  Articolul 50Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România îşi va adapta statutul propriu la prevederile prezentei legi, dar nu mai tarziu de un an de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 51 (1) În scopul administrarii şi gestionarii fondului cinegetic intr-o conceptie unitara, autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura va elabora şi va aproba, în condiţiile prezentei legi, regulamente, instrucţiuni şi reglementari tehnice. (2) Actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vanatul şi vanatoarea, emise în baza Legii nr. 26/1976, rămân valabile până la inlocuirea acestora, dar nu mai tarziu de 2 ani de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 52Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 53 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României**).-------------**) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare. (2) Pe aceeasi data, Legea nr. 26/1976 privind economia vanatului şi vanatoarea, publicată în Buletinul Oficial nr. 99 din 12 noiembrie 1976, art. 7 din Legea nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei vanatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 29 noiembrie 1993, art. 12 pct. 3, pct. 7 lit. a), b), c), pct. 14 lit. a), b), c), pct. 22 lit. a), b), c), pct. 23 şi 24 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentei legi, se abroga.  +  Anexa 1                                FAUNA SALBATICA              de interes vânătoresc, la care vanarea este permisa    Perioadele de vanare şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Despăgubiri în lei,crt. Denumirea speciei Perioada de vanare în perioada                                                         -----------------------                                                           admisa interzisa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       A. MAMIFERE  1. Bizamul (Ondatra zibethica) 1 oct. - 15 apr. 100.000 200.000  2. Capra neagra (Rupicapra     rupicapra) 15 sept. - 15 dec. 25.000.000 50.000.000  3. Capriorul (Capreolus capreolus)     - mascul 15 mai - 15 oct. 15.000.000 25.000.000     - femela 1 sept. - 15 feb. 10.000.000 20.000.000  4. Cerbul comun (Cervus elaphus)     - mascul 1 sept. - 15 dec. 50.000.000 100.000.000     - femela 1 sept. - 15 feb. 30.000.000 60.000.000  5. Cerbul lopatar (Dama dama)     - mascul 1 sept. - 15 dec. 20.000.000 40.000.000     - femela 1 sept. - 15 feb. 15.000.000 30.000.000  6. Cainele enot (Nyctereutes     prociynoides) 15 sept. - 31 mart. 500.000 1.000.000  7. Dihorul comun (Putorius sp.) 15 sept. - 31 mart. 200.000 400.000  8. Hermelina (Mustela erminea) 15 sept. - 31 mart. 200.000 400.000  9. Iepurele de camp (Lepus     europaeus) 1 noi. - 31 ian. 500.000 1.000.000 10. Iepurele de vizuina     (Oryctolagus cuniculus) 1 noi. - 31 ian. 500.000 1.000.000 11. Jderul (Martes sp.) 15 sept. - 31 mart. 1.200.000 2.400.000 12. Marmota (Marmota marmota) 15 sept. - 31 oct. 2.000.000 4.000.000 13. Mistretul (Sus scrofa) 1 aug. - 31 ian. 5.000.000 10.000.000 14. Muflonul (Ovis aries musimon) 15 sept. - 15 dec. 25.000.000 50.000.000 15. Nevastuica (Mustela nivalis) 15 sept. - 31 mart. 500.000 1.000.000 16. Rasul (Lynx lynx) 15 sept. - 31 mart. 5.000.000 10.000.000 17. Sacalul (Canis aureus) tot anul 500.000 - 18. Veverita (Sciurus vulgaris) 15 sept. - 31 mart. 200.000 400.000 19. Viezurele (Meles meles) 1 aug. - 31 mart. 500.000 1.000.000 20. Vulpea (Vulpes vulpes) tot anul 500.000 -       B. PASARI  1. Batausul (Philomachus pugnax) 15 aug. - 15 mart. 50.000 100.000  2. Becatina comuna (Gallinago     gallinago) 15 aug. - 15 mart. 50.000 100.000  3. Cioara griva (Corvus corone     cornix) tot anul 10.000 -  4. Cioara de semanatura (Corvus     frugilegus) tot anul 10.000 -  5. Ciocarlia (Alauda arvensis) 1 aug. - 15 mart. 50.000 100.000  6. Cocosul-de-munte (Tetrao     urogallus) 1 apr. - 5 mai 5.000.000 10.000.000  7. Cormoranul mare (Phalacrocorax     carbo) 15 aug. - 15 mart. 100.000 200.000  8. Cotofana (Pica pica) tot anul 10.000 -  9. Eiderul (Somateria mollissima) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 10. Fazanul (Phasianus colchicus) 1 oct. - 28 feb. 300.000 600.000 11. Ferestrasul mare (Mergus     merganser) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 12. Ferestrasul motat (Mergus     serrator) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 13. Gaita (Garrulus glandarius) 1 aug. - 15 mart. 10.000 20.000 14. Gainusa de balta (Gallinula     chloropus) 15 aug. - 15 mart. 100.000 100.000 15. Gasca de semanatura (Anser     fabalis fabalis) 15 aug. - 28 feb. 300.000 600.000 16. Gasca mica de semanatura     (Anser fabalis rossicus) 15 aug. - 28 feb. 300.000 600.000 17. Gasca cu cioc scurt (Anser     fabalis brachyrhynchus) 15 aug. - 28 feb. 300.000 600.000 18. Gasca de vara (Anser anser     rubrirostris) 15 aug. - 28 feb. 300.000 600.000 19. Gasca neagra (Branta bernicla) 15 aug. - 28 feb. 300.000 600.000 20. Garlita mare (Anser albifrons) 15 aug. - 28 feb. 300.000 600.000 21. Graurul (Sturnus sp.) 1 aug. - 15 mart. 10.000 20.000 22. Gugustiucul (Streptopelia     decaocto) 1 aug. - 15 mart. 100.000 200.000 23. Ierunca (Tetrastes bonasia) 15 sept. - 15 dec. 500.000 1.000.000 24. Lisita (Fulica atra) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 25. Nagatul (Vanellus vanellus) 15 aug. - 15 mart. 100.000 200.000 26. Porumbelul gulerat (Columba     palumbus) 1 aug. - 15 mart. 100.000 200.000 27. Porumbelul de scorbura     (Columba oenas) 1 aug. - 15 mart. 100.000 200.000 28. Potarnichea (Perdix perdix) 15 oct. - 31 dec. 300.000 600.000 29. Prepelita (Coturnix coturnix) 1 aug. - 15 oct. 100.000 200.000 30. Rata mare (Anas platyrhynchos) 15 aug. - 28 feb. 200.000 400.000 31. Rata mica (Anas crecca) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 32. Rata pestrita (Anas strepera) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 33. Rata fluieratoare (Anas     penelope) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 34. Rata sulitar (Anas acuta) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 35. Rata caraitoare (Anas     querquedula) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 36. Rata cu cap castaniu (Aythya     ferina) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 37. Rata motata (Aythya fuligula) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 38. Rata cu cap negru (Aythya     marila) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 39. Rata sunatoare (Bucephala     clangula) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 40. Rata cu ciuf (Netta rufina) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 41. Rata de gheturi (Clangula     hyemalis) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 42. Rata lingurar (Anas clypeata) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 43. Rata catifelata (Melanitta     fusca) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 44. Rata neagra (Melanitta nigra) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 45. Sitarul de padure (Scolapax     rusticola) 15 sept. - 15 apr. 500.000 1.000.000 46. Sitarul de mal (Limosa limosa) 15 aug. - 15 mart. 200.000 400.000 47. Stancuta (Corvus monedula) 1 aug. - 15 mart. 25.000 50.000 48. Sturzul de vasc (Turdus     viscivorus) 1 aug. - 15 mart. 25.000 50.000 49. Sturzul cantator (Turdus     philomelos) 1 aug. - 15 mart. 25.000 50.000 50. Sturzul de vii (Turdus     iliacus) 1 aug. - 15 mart. 25.000 50.000 51. Sturzul de iarna (Turdus     pilaris) 1 aug. - 15 mart. 25.000 50.000 52. Starcul cenusiu (Ardea     cinerea) 1 aug. - 15 mart. 25.000 50.000 53. Turturica (Streptopelia     turtur) 1 aug. - 15 mart. 100.000 200.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2                         MAMIFERE DE INTERES VÂNĂTORESC         şi păsări din fauna sălbatică la care vanarea este interzisa,                       precum şi cuantumul despăgubirilor                          în cazul unor fapte ilicite────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Despăgubiricrt. Denumirea speciei în lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       A. MAMIFERE  1. Castorul (Castor fiber) 50.000.000  2. Elanul (Alces alces) 100.000.000  3. Hamsterul/Harciogul (Cricetus cricetus) 250.000  4. Lupul (Canis lupus) 5.000.000  5. Nurca (Lutreola lutreola) 2.500.000  6. Nutria (Myocastor coypus) 2.500.000  7. Pisica sălbatică (Felix silvestris) 1.500.000  8. Ursul (Ursus arctos) 200.000.000  9. Vidra (Lutra lutra) 10.000.000 10. Zimbrul (Bison bonasus) 200.000.000       B. PASARI  1. Acvila-de-camp (Aquila heliaca) 5.000.000  2. Acvila-de-munte (Aquila chrysaOtos) 5.000.000  3. Acvila-de-stepa (Aquila rapax orientalis) 5.000.000  4. Acvila-mica (Hieraaetus pennatus) 2.500.000  5. Acvila-tipatoare-mica (Aquila pomarina) 2.500.000  6. Acvila-tipatoare-mare (Aquila clanga) 2.500.000  7. Acvila-porumbaca (Hieraaetus fasciatus) 2.500.000  8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes) 100.000  9. Auselul (Regulus sp.) 50.000 10. Avozeta (Recurvirostra avozetta) 100.000 11. Barza-alba (Ciconia ciconia) 500.000 12. Barza-neagra (Ciconia nigra) 500.000 13. Becatina mica (Lymnocryptes minimus) 100.000 14. Becatina-mare (Gallinago media) 100.000 15. Boicusul (Remiz sp.) 50.000 16. Brumarita (Prunnela sp.) 50.000 17. Bufnita (Bubo bubo) 2.500.000 18. Buhaiul-de-balta (Botaurus stellaris) 100.000 19. Caprimulgul (Caprimulgus sp.) 500.000 20. Califarul-alb (Tadorna tadorna) 1.000.000 21. Califarul-rosu (Tadorna ferruginea) 1.000.000 22. Chira (Sterna sp.) 100.000 23. Chirighita (Chlidonias sp.) 100.000 24. Cinghita-de-iarna (Montifringilla nivalis) 100.000 25. Cinteza (Fringilla sp.) 50.000 26. Ciocanitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.; Drycopus sp.) 250.000 27. Ciocarlanul (Galerida cristata) 250.000 28. Ciocarlia (Lullula sp.; Melanocorypha sp.; Calandrella sp.) 250.000 29. Ciovlica (Glareola sp.) 500.000 30. Ciuful (Asio sp.) 500.000 31. Ciuhurezul (Surnia ulula) 500.000 32. Ciuvica (Glaucidium passerinium) 500.000 33. Ciusul (Otus scops) 500.000 34. Cocorul-mare (Grus grus) 2.500.000 35. Cocorul-mic (Anthropoides virgo) 2.500.000 36. Cocosul-de-mesteacan (Lyrurus tetrix) 5.000.000 37. Codalbul (Haliaeetus albicilla) 2.500.000 38. Codobatura (Motacilla sp.) 50.000 39. Codrosul (Phoenicurus sp.) 50.000 40. Cojoaica (Certhia sp.) 50.000 41. Corbul (Corvus corax) 500.000 42. Corcodelul (Podiceps sp.) 100.000 43. Cormoranul-cret (Phalacrocorax aristotelis) 150.000 44. Cormoranul-mic (Phalacrocorax pygmaeus) 150.000 45. Crestetul (Porzana sp.) 150.000 46. Carsteiul-de-balta (Rallus aquaticus) 150.000 47. Carsteiul-de-camp (Crex crex) 150.000 48. Cucul (Cuculus canorus) 150.000 49. Cucuveaua (Athene noctua) 500.000 50. Cufundarul (Gavia artica) 250.000 51. Cufundarul-gusa-rosie (Gavia stellata) 250.000 52. Cufundarul-mare (Gavia immer) 250.000 53. Culicul (Nemenius sp.) 500.000 54. Drepnea (Apus sp.) 100.000 55. Dropia (Otis tarda) 15.000.000 56. Dumbraveanca (Coracias garrulus) 100.000 57. Egreta-mare (Egretta alba) 500.000 58. Egreta-mica (Egretta garzetta) 500.000 59. Ferestrasul-mic (Mergus albellus) 100.000 60. Fasa (Anthus sp.) 50.000 61. Flamingul (Phoenicopterus ruber) 50.000 62. Fluierarul (Tringa sp.) 50.000 63. Forfecuta (Loxia sp.) 50.000 64. Frunzarita (Hippolais sp.) 50.000 65. Fugaciul (Calidris sp.) 50.000 66. Furtunarul (Puffinus puffinus) 50.000 67. Gaia-alba (Elanus Caeruleus) 2.500.000 68. Gaia-neagra (Milvus migrans) 2.500.000 69. Gaia-rosie (Milvus milvus) 2.500.000 70. Ghionoaia (Picus sp.) 250.000 71. Garlita-mica (Anser erythropus) 500.000 72. Gasca-polara (Anser caerulescens) 500.000 73. Gasca-de-India (Anser indicus) 500.000 74. Gasca-calugarita (Branta leucopsis) 500.000 75. Gasca-cu-gat-rosu (Branta ruficollis) 1.000.000 76. Grangurul (Oriolus oriolus) 100.000 77. Greluselul (Locustella sp.) 50.000 78. Gusa-rosie (Erithacus rubecula) 50.000 79. Gusa-vanata (Luscinia sp.) 50.000 80. Heretele (Circus sp.) 250.000 81. Huhurezul (Strix sp.) 500.000 82. Hulubul-de-stepa (Syrrhaptes paradoxus) 500.000 83. Lacarul (Acrocephalus sp.) 50.000 84. Lacustarul (Sturnus roseus) 50.000 85. Lastunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.) 50.000 86. Lebada-de-vara (Cygnus olor) 2.000.000 87. Lebada-de-iarna (Cygnus cygnus) 1.000.000 88. Lebada-mica (Cygnus bewickii) 1.000.000 89. Lebada-de-vara (Cygnus olor) 1.000.000 90. Lopatarul (Platalea leucorodia) 500.000 91. Lupul-de-mare (Stercorarius sp.) 100.000 92. Martinul-cu-trei-degete (Rissa tridactyla) 100.000 93. Maracinarul (Saxicola sp.) 50.000 94. Mierla-gulerata (Turdus torquatus alpestris) 100.000 95. Mierla-neagra (Turdus merula) 100.000 96. Mierla-de-piatra (Monticola saxatilis) 100.000 97. Minunita (Aegolius funereus) 500.000 98. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) 50.000 99. Muscarul (Ficedula sp.) 50.000100. Nagatul-cu-picioare-galbene (Chettusia leucura) 100.000101. Nagatul-de-stepa (Vanellus gregarius) 100.000102. Nagatul-sudic (Vanellus spinosus) 50.000103. Nisiparul (Calidris alba) 50.000104. Notatita (Phalaropus sp.) 50.000105. Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes) 50.000106. Pasarea-ogorului (Burhinus oedicnemus) 250.000107. Pasarea-omatului (Plectrophenax nivalis) 250.000108. Pascarelul-negru (Cinclus sp.) 100.000109. Pelicanul (Pelecanus sp.) 1.000.000110. Pescarusul-albastru (Alcedo athis) 100.000111. Pescarita (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) 100.000112. Pescarusul (Larus sp.) 100.000113. Pietrarul (Oenanthe sp.) 50.000114. Pietrusul (Arenaria interpres) 50.000115. Pitulicea (Phylloscopus sp.) 50.000116. Pitigoiul (Parus sp.) 50.000117. Pitigusul (Aegithalos sp.) 50.000118. Ploierul (Pluvialis sp.) 50.000119. Potarnichea-de-stanca (Alectoris graeca) 500.000120. Presura (Enberiza sp.) 50.000121. Prigoria (Merops apiaster) 50.000122. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) 50.000123. Prundarasul (Chradrius sp.) 50.000124. Pupaza (Upupa epops) 100.000125. Rata-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala) 500.000126. Rata rosie (Aythya nyroca) 500.000127. Randunica (Hyrunda sp.) 50.000128. Scoicarul (Haematopus ostralegus) 50.000129. Sfranciocul (Lanius sp.) 50.000130. Silvia (Sylvia sp.) 50.000131. Sitarul-de-mal-nordic (Limosa lapponica) 100.000132. Sparcaciul (Otis tetrax) 5.000.000133. Sticletele (Carduelis sp.) 50.000134. Starcul-de-cireada (Bubuleus ibis) 100.000135. Starcul-galben (Ardeola ralloides) 100.000136. Starcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax) 100.000137. Starcul pitic (Ixobrychus minutus) 100.000138. Starcul-rosu (Ardea purpurea) 100.000139. Striga (Tyto alba guttata) 1.000.000140. Stufarica (Cettia cetti) 50.000141. Serparul (Circaetus circaetus gallicus) 500.000142. Soimul (Falco sp.) 500.000143. Sorecarul (Buteo sp.) 500.000144. Ticleanul (Sitta europaea) 50.000145. Tiganusul (Plegadis falcinellus) 500.000146. Uliganul-pescar (Pandion haliaetus) 500.000147. Uliul (Accipiter sp.) 250.000148. Viesparul (Pernis apivorus) 500.000149. Vulturul-alb (Neophron percnopterus) 2.500.000150. Vulturul-negru (Aegypius monachus) 5.000.000151. Vulturul-sur (Gyps fulvus) 5.000.000152. Zaganul (Gypaetus barbatus) 5.000.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Potrivit art. II, III, IV şi V din Legea nr. 654/2001:"Art. II. - În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Consiliul Naţional de Vânătoare va aproba Regulamentul de organizare şi functionare, cu votul majorităţii calificate a membrilor săi.Art. III. - Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România îşi va adapta statutul propriu la prevederile prezentei legi în termen de un an de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. IV. - În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, va aproba normele privind protectia culturilor agricole, silvice şi a animalelor domestice împotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vanat.Art. V. - În termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi actualele regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice privind vanatul şi vanatoarea se vor actualiza."-------------