HOTĂRÂRE nr. 1.856 din 22 decembrie 2005privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2006



  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre are ca scop limitarea emisiilor de poluanti cu efect de acidifiere şi eutrofizare şi de precursori ai ozonului, prin stabilirea plafoanelor naţionale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac, considerând anul 2010 ca an ţinta.(2) Prin limitarea emisiilor de poluanti cu efect de acidifiere şi eutrofizare şi de precursori ai ozonului se urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:a) îmbunătăţirea protecţiei împotriva riscurilor efectelor dăunătoare pentru sănătatea umană şi mediu, datorate acidifierii, eutrofizarii solului şi formării ozonului de la nivelul solului;b) respectarea nivelurilor critice şi a incarcarilor critice şi asigurarea protecţiei efective a populaţiei împotriva riscurilor cunoscute pentru sănătate, provocate de poluarea atmosferica.  +  Articolul 2(1) Plafoanele naţionale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac se revizuiesc periodic pe baza noilor informaţii privind efectele poluarii atmosferice asupra sănătăţii populaţiei şi mediului în scopul alinierii la reglementările europene şi internaţionale revizuite, în domeniu, în vederea atingerii obiectivelor pe termen mediu pentru anul 2010 şi a obiectivelor pe termen lung pentru anul 2020.(2) Plafoanele naţionale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac, ce trebuie atinse până cel mai târziu în anul 2010, sunt cele prevăzute în protocoalele Convenţiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999, ratificate prin Legea nr. 271/2003.  +  Articolul 3(1) Prevederile prezentei hotărâri se referă la emisiile la nivel naţional de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac rezultate din toate sursele de poluare, ca urmare a activităţilor antropice.(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:a) emisiilor rezultate din traficul maritim internaţional;b) emisiilor rezultate din traficul aerian, în afară ciclului de aterizare/decolare.  +  Articolul 4Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifica, după cum urmează:a) AOT 40 - suma diferenţelor dintre concentratiile orare ale ozonului de la nivelul solului mai mari de 80 f2æg/mp (= 40 ppb) şi 80 f2æg/mp, determinate în timpul orelor de zi, acumulate din luna mai până în luna iulie în fiecare an;b) AOT 60 - suma diferenţelor dintre concentratiile orare ale ozonului de la nivelul solului mai mari de 120 f2æg/mp (= 60 ppb) şi 120 f2æg/mp, acumulate în timpul unui an;c) încărcare critica - o estimare cantitativă la o expunere la unul sau mai mulţi poluanti sub care nu se produc efecte dăunătoare semnificative asupra elementelor sensibile specifice de mediu, conform cunoştinţelor actuale;d) nivel critic - concentraţia de poluanti din atmosfera peste care, conform cunoştinţelor din prezent, se pot produce efecte dăunătoare directe asupra receptorilor, cum sunt fiinţele umane, plantele, ecosistemele sau materialele;e) emisie - eliberarea unei substanţe în atmosfera dintr-o sursa punctuala sau dintr-o sursa difuza;f) celula de reţea - suprafaţa unui patrat de 150 km x 150 km, aceasta fiind rezoluţia utilizata pentru reprezentarea pe harta a incarcarilor critice la scara europeană, precum şi pentru reprezentarea evaluării emisiilor şi a depunerilor de poluanti atmosferici conform Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi a poluantilor atmosferici în Europa, denumit EMEP;g) ciclul de aterizare/decolare - un ciclu reprezentat de următoarele intervale de timp în fiecare mod de funcţionare: coborare 4,0 minute; rulare la sol 26,0 minute; decolare 0,7 minute; ascensiune 2,2 minute;h) plafon naţional de emisie - cantitatea maxima dintr-o substanţa, exprimată în kilotone, care poate fi emisă la nivel naţional în decursul unui an calendaristic;i) oxizi de azot, NOx - monoxid de azot şi dioxid de azot, exprimati ca dioxid de azot;j) ozon de la nivelul solului - ozonul prezent în stratul inferior al troposferei;k) compuşi organici volatili, COV - toţi compusii organici rezultaţi din activităţi antropice, alţii decât metanul, care pot produce oxidanti fotochimici prin reactii cu oxizii de azot în prezenta luminii solare;l) obiectiv pe termen mediu - obiectivul ce trebuie îndeplinit pe ansamblul Comunităţii Europene până în anul 2010;m) obiectiv pe termen lung - obiectivul ce trebuie îndeplinit pe ansamblul Comunităţii Europene până în anul 2020.  +  Articolul 5Atingerea plafoanelor naţionale de emisie are ca scop îndeplinirea, pe cat posibil, a următoarelor obiective pe termen mediu, până în anul 2010:a) AcidifiereaReducerea cu cel puţin 50% a suprafeţelor unde incarcarile critice sunt depăşite, în fiecare celula de reţea, comparativ cu situaţia din 1990.b) Expunerea populaţiei la ozonul de la nivelul solului cu efecte asupra sănătăţiiReducerea cu două treimi faţă de situaţia din 1990, a ozonului de la nivelul solului care depăşeşte nivelul critic pentru sănătatea umană (AOT60 = 0), în toate celulele de reţea. Ozonul de la nivelul solului nu trebuie să depăşească valoarea limita absolută de 2,9 ppm.h în oricare dintre celulele de reţea.c) Expunerea la ozonul de la nivelul solului cu efecte asupra vegetatieiReducerea cu o treime faţă de situaţia din 1990 a ozonului de la nivelul solului care depăşeşte nivelul critic pentru culturi şi vegetaţie seminaturala (AOT40 = 3 ppm.h), în toate celulele de reţea. Ozonul de la nivelul solului nu trebuie să depăşească valoarea limita absolută de 10 ppm.h, exprimată ca o depasire a nivelului critic de 3 ppm.h în oricare dintre celulele de reţea.  +  Capitolul II Atribuţii şi responsabilităţi  +  Articolul 6(1) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului împreună cu autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului stabilesc măsuri astfel încât, începând cu anul 2010, emisiile naţionale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac să se limiteze la cantităţi care să nu depăşească plafoanele naţionale de emisie.(2) În vederea îndeplinirii obiectivelor pe termen mediu şi lung, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte, acolo unde condiţiile locale de mediu le impun, valori limita de emisie şi măsuri mai restrictive pentru titularii activităţilor ce constituie surse de poluare cu dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac.  +  Articolul 7(1) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului în colaborare cu autorităţile publice centrale pentru sănătate, pentru agricultura, păduri şi dezvoltare rurală şi pentru transporturi, construcţii şi turism, prin instituţii de specialitate, îndeplinesc următoarele atribuţii:a) elaborează metodologiile privind stabilirea incarcarilor critice şi a nivelurilor critice la nivel naţional, pentru elementele sensibile specifice de mediu;b) determina nivelurile şi incarcarile, în fiecare celula de reţea;c) identifica celulele de reţea unde sunt depăşiri ale incarcarilor critice şi ale nivelurilor critice.(2) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului în colaborare cu autorităţile publice centrale pentru sănătate, pentru industrie, pentru agricultura, păduri şi dezvoltare rurală şi pentru transporturi, construcţii şi turism, prin instituţii de specialitate, îndeplineşte următoarele atribuţii:a) elaborează prognoze de emisii bazate pe premise socioeconomice, în baza unor proceduri comune;b) elaborează anual prognoze ale modificărilor semnificative în distribuţia geografică a emisiilor naţionale.(3) Prognozele de emisii prevăzute la alin. (2), elaborate pentru anul 2010, trebuie să includă şi informaţii care să permită o apreciere cantitativă a premiselor socioeconomice utilizate la elaborarea lor.  +  Articolul 8(1) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului organizează şi actualizează un sistem informaţional şi o baza de date centralizata referitoare la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2).(2) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului furnizează, la cererea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, o evaluare economică a punerii în aplicare a măsurilor privind atingerea plafoanelor naţionale de emisie, cuprinzând date despre:a) eficienta costurilor;b) beneficii;c) evaluarea costurilor şi beneficiilor marginale;d) evaluarea impactului socioeconomic la nivel naţional asupra anumitor sectoare.(3) Pentru realizarea cerinţelor prevăzute la alin. (2), Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului colectează şi centralizează, după caz, date şi informaţii privind:a) aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;b) obiectivele de reducere a emisiilor pentru dioxid de sulf şi de oxizi de azot de la instalaţiile mari de ardere;c) evoluţia transporturilor şi acţiuni desfăşurate în scopul controlului emisiilor din transporturi;d) evolutiile din domeniul agriculturii, estimarile noilor efective de animale şi perfectionarile metodelor de reducere a emisiilor din sectorul agricol;e) orice schimbări majore de pe piaţa alimentarii cu energie şi noi previziuni ce reflecta acţiunile întreprinse la nivel naţional pentru a se respecta legislaţia naţionala în domeniul schimbărilor climatice;f) evaluarea depasirilor prezente şi prognozate ale incarcarilor critice şi ale valorilor recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru ozonul de la nivelul solului.  +  Articolul 9(1) În vederea îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri, autorităţile şi instituţiile publice implicate, conform legislaţiei în vigoare, în asigurarea necesarului de date şi informaţii în vederea elaborării inventarelor de emisii, a prognozelor de emisii, determinarea incarcarilor şi a nivelurilor critice, elaborarea şi implementarea programelor de reducere a emisiilor la nivel naţional şi local sunt:a) autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului şi autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului;b) autoritatea publică centrala pentru transport, construcţii şi turism;c) autoritatea publică centrala şi autorităţile publice teritoriale pentru sănătate;d) autoritatea publică centrala pentru coordonarea administraţiei publice;e) autoritatea publică centrala pentru industrie;f) autoritatea publică centrala pentru agricultura, păduri şi dezvoltare rurală şi autorităţile publice teritoriale din subordine;g) autorităţile administraţiei publice locale.(2) Institutul Naţional de Statistica va pune la dispoziţie autorităţilor şi instituţiilor publice interesate datele şi informaţiile prevăzute la alin. (1), în conformitate cu prevederile programelor anuale ale cercetărilor statistice.  +  Capitolul III Programul naţional  +  Articolul 10(1) În vederea respectării, până cel târziu în anul 2010, a plafoanelor naţionale de emisie se stabilesc şi se aplică măsuri pentru reducerea la nivel naţional a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac.(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în programul naţional de reducere progresiva a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac, denumit în continuare PNRPE.(3) PNRPE se elaborează de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului, în colaborare cu autorităţile menţionate la art. 9.  +  Articolul 11PNRPE se elaborează ţinându-se cont de prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei mediului, a reglementărilor din domeniul transporturilor, a Codului bunelor practici agricole, precum şi de prevederile Strategiei naţionale de sănătate publică.  +  Articolul 12(1) PNRPE conţine:a) informaţii privind politicile şi măsurile adoptate şi preconizate şi estimarile cuantificate ale efectelor acestor politici şi măsuri în vederea respectării plafoanelor naţionale de emisii până în anul 2010;b) prognoze de emisii pentru anul 2010 care au la baza informaţii care să permită o apreciere cantitativă a premiselor socioeconomice utilizate la elaborarea lor;c) prognoze cu privire la modificările semnificative în distribuţia geografică a emisiilor naţionale a poluantilor specificati în prezenta hotărâre.(2) PNRPE se actualizează şi se revizuieste o dată la 4 ani sau ori de câte ori este necesar, în funcţie de modificările apărute în evoluţia emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac.  +  Articolul 13(1) PNRPE se aplică prin programe de reducere a emisiilor la nivel local, acolo unde condiţiile de mediu le impun.(2) Autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului împreună cu autorităţile publice locale competente, în colaborare cu titularii activităţilor care constituie surse de poluare cu dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac, elaborează la nivel administrativ corespunzător programe de reducere a emisiilor care indica luarea măsurilor specifice pentru celulele de reţea unde sunt depăşiri ale incarcarilor şi nivelurilor critice.(3) Proiectul programului de reducere a emisiilor la nivel local este făcut public în scopul informării şi participării publicului la luarea deciziei în domeniul protecţiei mediului, conform Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.(4) Prin aplicarea programelor de reducere a emisiilor la nivel local se asigura îndeplinirea obiectivelor pe termen mediu şi lung.  +  Articolul 14Titularii activităţilor care constituie surse de poluare cu dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac au obligaţia de a participa la elaborarea la nivel local a programelor de reducere a emisiilor de poluanti specificati în prezenta hotărâre şi de a respecta obligaţiile ce le revin prin acestea.  +  Articolul 15Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului şi agenţiile teritoriale de protecţie a mediului asigura informarea clara şi uşor accesibila a titularilor activităţilor care constituie surse de poluare cu dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac, a publicului, a organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului privind PNRPE şi programele de reducere a emisiilor la nivel local.  +  Capitolul IV Inventare de emisii şi prognoze  +  Articolul 16(1) Elaborarea şi actualizarea anuală a inventarelor naţionale de emisii de poluanţi atmosferici şi a seriilor istorice de date, precum şi a raportului informativ de inventariere se realizează de către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.(2) Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului transmite spre avizare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului până la data de 1 februarie a fiecărui an inventarul naţional de emisii de poluanţi atmosferici, elaborat pentru anul cu 2 ani în urma anului de raportare, şi a raportului aferent acestuia, precum şi seriile istorice de date, pentru dioxid de sulf (SO_2), oxizi de azot (NOx), amoniac (NH_3), compuşi organici volatili nemetanici (COVnm), monoxid de carbon (CO), particule cu un diametru aerodinamic mai mic sau egal cu 2.5 micrometri (PM_2.5), particule cu un diametru aerodinamic mai mic sau egal cu 10 micrometri (PM_10), particule totale în suspensie (TSP), cadmiu (Cd), plumb (Pb), mercur (Hg), arsen (As), crom (Cr), cupru (Cu), nichel (Ni), seleniu (Se), zinc (Zn), dioxine şi furani (PCDD şi PCDF), hidrocarburi aromatice policiclice totale (PAH), benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, hexaclorbenzen (HCB), bifenili policloruraţi (PCBs) şi, dacă este posibil, pentru negru de fum (BC).(3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului coordonează elaborarea şi actualizarea, inclusiv prin asigurarea elaborării de studii, astfel: a) din doi în doi ani, a prognozelor naţionale de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac, compuşi organici volatili nemetanici, particule cu un diametru aerodinamic mai mic sau egal cu 2.5 micrometri, având ca ani-ţintă anii 2020, 2025, 2030 şi dacă este posibil 2040 şi 2050, în baza datelor şi informaţiilor existente la nivel naţional privind premisele socioeconomice în sectorul energetic, industrial, de transport, agricol şi rezidenţial;b) din patru în patru ani, a inventarelor naţionale de emisii dezagregate spaţial pe categorii de surse şi a inventarelor privind sursele punctuale de mari dimensiuni, pentru anul cu 2 ani în urma anului de raportare, pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, amoniac, compuşi organici volatili nemetanici, monoxid de carbon, particule cu un diametru aerodinamic mai mic sau egal cu 2.5 micrometri şi 10 micrometri, cadmiu, plumb, mercur, dioxine şi furani, hidrocarburi aromatice policiclice totale, hexaclorbenzen, bifenili policloruraţi şi, dacă este posibil, pentru negru de fum.(4) Pentru elaborarea şi actualizarea inventarelor naţionale de emisii de poluanţi atmosferici, prognozelor de emisii, inventarelor naţionale de emisii dezagregate spaţial, inventarelor privind sursele punctuale de mari dimensiuni şi a raportului informativ de inventariere se utilizează metodologiile adoptate de Organismul executiv al Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, ratificată prin Legea nr. 8/1991, denumită în continuare Convenţia LRTAP, şi ghidul metodologic EMEP/AEM privind inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici recomandat de Agenţia Europeană de Mediu şi Convenţia LRTAP. (la 05-05-2017, Articolul 16 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 283 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 05 mai 2017 )  +  Articolul 17 Abrogat (la 05-05-2017, Articolul 17 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 283 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 05 mai 2017 )  +  Articolul 18Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului organizează şi actualizează un sistem informaţional şi o baza de date centralizata, la nivel naţional, cu informaţii privind inventarele de emisii locale şi naţionale, inventarele preliminare şi prognozele emisiilor pentru anul 2010 ale poluantilor atmosferici reglementati prin prezenta hotărâre, asigurând accesul publicului la aceste informaţii conform legislaţiei naţionale în domeniu.  +  Articolul 19 Abrogat (la 05-05-2017, Articolul 19 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 283 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 05 mai 2017 )  +  Capitolul V Raportări  +  Articolul 20(1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului realizează raportarea la Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi la Secretariatul Convenţiei LRTAP astfel:a) anual, până la data de 15 februarie a fiecărui an, inventarul naţional de emisii pentru poluanţii atmosferici prevăzuţi la art. 16 alin. (2), elaborat pentru anul cu 2 ani în urma anului de raportare, şi seriile istorice de date;b) din doi în doi ani, până la data de 15 martie, prognozele naţionale de emisii pentru poluanţii atmosferici şi anii-ţintă prevăzuţi la art. 16 alin. (3) lit. a);c) din patru în patru ani, până la data de 1 mai, inventarele naţionale de emisii dezagregate spaţial pe categorii de surse şi inventarele privind sursele punctuale de mari dimensiuni pentru poluanţii atmosferici prevăzuţi la art. 16 alin. (3) lit. b); d) anual, până la data de 15 martie a fiecărui an, raportul informativ de inventariere, care include informaţii privind inventarele şi prognozele prevăzute la lit. a)-c).(2) Retransmiterea de date în urma unor erori se efectuează în termen de patru săptămâni de la data raportării. (la 05-05-2017, Articolul 20 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 283 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 05 mai 2017 )  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 21Încălcarea prevederilor legale din domeniul protecţiei mediului, stabilite în vederea respectării plafoanelor naţionale de emisii, respectiv a incarcarilor şi a nivelurilor critice, se sancţionează conform prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22PNRPE se aproba prin hotărâre a Guvernului până la data de 30 octombrie 2006.  +  Articolul 23Metodologiile privind stabilirea incarcarilor critice şi a nivelurilor critice la nivel naţional, în fiecare celula de reţea, pentru elementele sensibile specifice de mediu şi stabilirea atribuţiilor fiecărei autorităţi implicate pentru determinarea incarcarilor şi a nivelurilor prevăzute la art. 7 alin. (1), se aproba prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrului sănătăţii, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 24Procedurile comune privind elaborarea prognozelor de emisii bazate pe premise socioeconomice şi stabilirea atribuţiilor fiecărei autorităţi implicate în elaborarea prognozelor prevăzute la art. 7 alin. (2) se aproba prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, ministrului economiei şi comerţului, ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrului sănătăţii, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 25În vederea îndeplinirii prevederilor art. 1, România cooperează, după caz, bilateral sau multilateral, cu tari terţe şi cu organizaţii relevante, cum sunt Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite, Organizaţia Maritima Internationala şi Organizaţia Internationala pentru Aviatie Civilă, inclusiv prin schimbul de informaţii privind cercetarea şi dezvoltarea ştiinţifică şi tehnica, în vederea perfecţionării mijloacelor care facilitează reducerea emisiilor.  +  Articolul 26Autorităţile publice centrale pentru protecţia mediului, pentru sănătate, pentru agricultura, păduri şi dezvoltare rurală, pentru transporturi, construcţii şi turism şi pentru industrie asigura sursele de finanţare necesare îndeplinirii prevederilor art. 7.Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 2001/81/CE privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 309/2001.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Codruţ Ioan Sereş
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Alexandros Galiatatos,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe Eugen Nicolaescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
  Bucureşti, 22 decembrie 2005.Nr. 1.856.____________