ORDONANTA nr. 41 din 30 ianuarie 1998 (*actualizata*)privind taxele în domeniul protectiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora(actualizata până la data de 20 septembrie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 41 din 30 ianuarie 1998; LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002; RECTIFICAREA nr. 383 din 13 iunie 2002.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Taxele pentru procedurile legale de protecţie a obiectelor proprietăţii industriale: inventii, marci şi indicatii geografice, desene şi modele industriale, respectiv a topografiilor circuitelor integrate, cele pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie, precum şi celelalte taxe în legătură cu protectia proprietăţii industriale, inclusiv pentru protectia tranzitorie, se platesc de către persoanele fizice şi juridice române şi straine în contul Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci (O.S.I.M.), în cuantumul şi la termenele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.  +  Articolul 2Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industriala, care nu a preluat sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul sau până la data platii, plateste taxele prevăzute în anexe, după cum urmeaza: a) 50% din cuantumul fiecarei taxe datorate, dacă este agent economic cu cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mica decat echivalentul în lei a 2 milioane euro, respectiv 25%, dacă este institutie publică sau unitate nonprofit; b) 25% din cuantumul fiecarei taxe datorate, dacă este persoana fizica şi are şi calitatea de autor cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni mai mic decat de patru ori câştigul mediu brut**) realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni; c) 10% din cuantumul fiecarei taxe datorate, dacă este persoana fizica şi are şi calitatea de autor cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni mai mic decat de trei ori câştigul mediu brut**) realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni; d) 5% din cuantumul fiecarei taxe datorate, dacă este persoana fizica şi are şi calitatea de autor cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni mai mic decat de doua ori câştigul mediu brut**) realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni.------------*) Potrivit RECTIFICARII nr. 41 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 26 februarie 1998, la art. 2 lit. b), c) şi d), după cuvintele: de patru ori, de trei ori şi, respectiv de doua ori, se elimina cuvantul decat.Literele a)-d) ale art. 2 au fost modificate de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.**) Potrivit RECTIFICARII nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 20 septembrie 2002 se fac urmatoarele rectificari:"- la articolul unic pct. 2, la art. 2 lit. b), în loc de: "...mai mic de patru ori decat câştigul mediu brut..." se va citi: "...mai mic decat de patru ori câştigul mediu brut...";- la articolul unic pct. 2, la art. 2 lit. c), în loc de: "...mai mic de trei ori decat câştigul mediu brut..." se va citi: "...mai mic decat de trei ori câştigul mediu brut...";- la articolul unic pct. 2, la art. 2 lit. d), în loc de: "...mai mic de doua ori decat câştigul mediu brut..." se va citi: "...mai mic decat de doua ori câştigul mediu brut...";  +  Articolul 3Abrogat.-----------*) Potrivit RECTIFICARII nr. 41 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 26 februarie 1998, la art. 3, după cuvintele: de 0,5 ori se elimina cuvantul decat.Art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.  +  Articolul 4Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică, la data platii, pentru fiecare procedura. Persoana care solicită acordarea reducerilor, în calitate de solicitant sau, după caz, de titular, trebuie să prezinte, la data platii, acte prin care să dovedeasca indeplinirea condiţiilor de acordare.În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, acestia beneficiaza de reduceri, dacă fiecare dintre aceste persoane indeplineste condiţiile prevăzute la art. 2; în aceste cazuri taxa cuvenita se va plati în cuantumul datorat de persoana care beneficiaza de cea mai mica reducere*).----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.*) Potrivit RECTIFICARII nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 20 septembrie 2002 la articolul unic pct. 4, la art. 4 alin. 2 se elimina cuvintele "sau de scutiri.  +  Articolul 5Cuantumul taxelor în lei prevăzute în anexe poate fi actualizat anual, prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia cursului de schimb şi, respectiv, de indicele de inflatie, valabile la data de 1 noiembrie a fiecarui an. Hotărârea Guvernului intră în vigoare începând cu prima zi a anului următor.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.  +  Articolul 6Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, din taxele platite de solicitanţii şi titularii straini pentru efectuarea procedurilor de protecţie, pentru cererile şi brevetele europene cu efect în România şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie pe teritoriul României în baza unor conventii internationale, se platesc în contul Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, potrivit dispoziţiilor acestor conventii.Din sumele încasate Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci plateste partea de contribuţie a României la organizaţiile internationale şi regionale, conform convenţiilor la care este parte.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.  +  Articolul 7Persoanele fizice şi juridice române, solicitanţi sau titulari, platesc în lei taxele prevăzute în prezenta ordonanţă.Persoanele fizice şi juridice straine, care sunt solicitanţi, titulari sau care au preluat un drept de proprietate industriala, platesc în valută taxele datorate.În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, atât români, cat şi straini, taxele datorate în comun se platesc în valută.  +  Articolul 8Preturile şi tarifele pentru publicatiile şi serviciile efectuate, potrivit dispoziţiilor legale, de către Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci se stabilesc prin ordin al directorului general al acestuia.  +  Capitolul II Taxe pentru cereri şi brevete de inventii  +  Articolul 9Cuantumul şi termenele de plată a taxelor pentru protectia inventiilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 10Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 9, 17-20, pct. 24 lit. a) şi b), şi la pct. 27 şi 32 din anexa nr. 1.------------*) Potrivit RECTIFICARII nr. 41 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 26 februarie 1998, la art. 10, în loc de: pct. 8 şi 15 se va citi: pct. 9 şi 16.Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.  +  Articolul 11Neplata taxelor de procedura în termenele prevăzute în anexa nr. 1 are drept consecinţa neefectuarea procedurii respective şi luarea hotărârii de respingere a cererii de brevet sau de decadere a titularului din drepturile decurgând din brevet.  +  Articolul 12Taxele de mentinere în vigoare pentru primii ani de protecţie, inclusiv pentru anul următor anului în care s-a publicat menţiunea hotărârii de acordare a brevetului de inventie, se platesc în termen de 12 luni de la data publicarii.Pentru fiecare dintre anii urmatori celor prevăzuţi la alin. 1 taxa pentru mentinere în vigoare se plateste anual, până la începerea anului de protecţie respectiv.Taxele anuale pentru un brevet european se platesc la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci pentru anii care urmeaza anului în care menţiunea eliberarii brevetului european a fost publicata de către Oficiul European de Brevete.Taxele de mentinere în vigoare a brevetului de inventie, neplatite în termenele prevăzute la alin. 1 şi 2, precum şi taxa de eliberare a brevetului pot fi platite ulterior, într-un termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alin. 4 are drept urmare decaderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decaderea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.------------*) Potrivit RECTIFICARII nr. 41 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 26 februarie 1998, la art. 12 alin. 1, în loc de: pct. 20 se va citi: pct. 21.Alin. (1)-(4) ale art. 12 au fost modificate de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.  +  Articolul 13O dată cu plata taxei de revalidare a brevetului de inventie, titularul acestuia este obligat sa plateasca şi taxa de mentinere în vigoare, prevăzută la pct. 21 din anexa nr. 1, datorata pentru perioada pentru care nu s-a facut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala*).------------*) Potrivit RECTIFICARII nr. 41 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 26 februarie 1998, la art. 13, în loc de: pct. 20 se va citi: pct. 21.Taxe pentru inregistrarea marcilor şi a indicatiilor geografice  +  Articolul 14Cuantumul şi termenele de plată a taxelor pentru protectia marcilor şi a indicatiilor geografice sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 15Pentru inregistrarea marcilor şi a indicatiilor geografice nu se aplică prevederile art. 2.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.  +  Articolul 16Taxele pentru reinnoirea marcii sau a indicatiei geografice, neplatite în termenul prevăzut de lege, pot fi platite ulterior, într-un termen de 6 luni de la expirarea protectiei, cu o majorare de 50% .Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent are drept urmare decaderea titularului din drepturile ce decurg din inregistrarea unei marci sau indicatii geografice.Taxe pentru inregistrarea desenelor şi a modelelor industriale  +  Articolul 17Cuantumul şi termenele de plată a taxelor pentru protectia desenelor şi a modelelor industriale sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 18Pentru inregistrarea desenelor şi a modelelor industriale se aplică numai reducerile prevăzute la art. 2 lit. b).Nu se aplică reducerile prevăzute la alin. 1 pentru taxele menţionate la pct. 3, 4 şi 8-15 din anexa nr. 3.Neplata taxelor la termenele prevăzute în anexa nr. 3 atrage neefectuarea procedurii corespunzătoare.------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.  +  Articolul 19Taxele pentru menţinerea în vigoare şi pentru reinnoirea certificatului de desen sau model industrial, neplatite în termenele prevăzute la pct. 7 şi 9 din anexa nr. 3, pot fi platite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alin. 1 are drept urmare decaderea titularului din drepturile ce decurg din inregistrarea unui desen sau model industrial.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.Taxe pentru inregistrarea topografiilor de circuite integrate  +  Articolul 20Cuantumul şi termenele de plată a taxelor privind protectia topografiilor circuitelor integrate sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 21Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele prevăzute la pct. 6-9 din anexa nr. 4.------------Art. 21 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.  +  Articolul 22Plata taxelor prevăzute la pct. 1-5 din anexa nr. 4 reprezinta una dintre condiţiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar înregistrării unei topografii; neplata acestor taxe în termenul prevăzut are ca efect respingerea de la înregistrare a topografiei.Neplata taxelor prevăzute la pct. 6-10 din anexa nr. 4 are ca urmare neefectuarea activităţilor, cu toate consecintele care pot decurge conform legii.  +  Articolul 23Taxele prevăzute în anexa nr. 4, încasate de Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, se restituie platitorului, la cererea acestuia, dacă nu s-a inceput efectuarea lucrărilor pentru care au fost platite, cu excepţia taxelor prevăzute la pct. 1 şi 2, care nu se restituie.  +  Capitolul III Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietăţii industriale  +  Articolul 24Încasările în lei şi în valută, obtinute ca urmare a aplicarii prezentei ordonante, constituie venituri ale Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, care se gestioneaza şi se utilizeaza în regim extrabugetar, în condiţiile legii. Cheltuielile de functionare şi cheltuielile de investitii ale Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci se finanţează din veniturile extrabugetare realizate.Pentru constituirea fondurilor necesare finantarii cheltuielilor de capital necesare consolidării şi extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, prin legile bugetare anuale se pot aloca fonduri de la bugetul de stat Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci. Sumele necheltuite la sfârşitul anului din alocatiile bugetare se varsă la bugetul de stat.  +  Articolul 25Bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci se întocmeşte anual, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi se aproba de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.  +  Articolul 26Disponibilitatile banesti în lei şi în valută, existente la sfârşitul anului, după scaderea obligaţiilor de plată şi a incasarilor anticipate, se repartizeaza astfel: a) o cota de până la 50% pentru premierea personalului incadrat cu contract individual de muncă; b) diferenţa se reporteaza şi rămâne la dispoziţia Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci şi se utilizeaza în anul următor, potrivit destinatiilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii.  +  Articolul 27Fondul de premiere se poate constitui şi acorda lunar, conform legii, cu obligaţia încadrării în fondul anual aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli.Criteriile şi condiţiile de acordare a premierilor prevăzute la art. 26 se stabilesc prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci.  +  Capitolul IV Contraventii şi sancţiuni  +  Articolul 28Prestarea serviciilor prevăzute în prezenta ordonanţă fără perceperea taxelor legale constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei.Constatarea contraventiei se face de către persoanele imputernicite de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci.Prevederile alin. 1 se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.  +  Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 29Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 30Pentru procedurile şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie la care nu au fost platite taxele până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante se datorează taxele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 31În termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va adopta o noua hotărâre privind organizarea şi functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, ca urmare a funcţionarii acestuia în regim extrabugetar.  +  Articolul 32În aplicarea prevederilor prezentei ordonante, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, cu avizul Ministerului Finanţelor, poate elabora norme şi poate emite ordine.  +  Articolul 33Prevederile prezentei ordonante intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 34Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga: Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de inventie şi pentru brevetele de inventie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la marci de fabrica, de comert şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 mai 1991; art. 28 şi anexele nr. 1 şi 2 din Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor şi modelelor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; art. 44-47 din Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995; Regula nr. 25 pct. (2) alin. 2*), Regula nr. 28 pct. (3) c)*) şi Regula nr. 38 pct. (2)*) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992; art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum şi alte dispozitii legale contrare.------------*) Potrivit RECTIFICARII nr. 41 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 26 februarie 1998, la art. 34 se fac urmatoarele rectificari:"- în loc de: Regula nr. 25 pct. (2)-(7) se va citi: Regula nr. 25 pct. (2) alin. 2;- cuvintele: Regula nr. 26 pct. (4) se elimina;- în loc de: Regula nr. 28 pct. (3) se va citi: Regula nr. 28 pct. (3) c);- în loc de: Regula nr. 38 se va citi: Regula nr. 38 pct. (2);"PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statMinistru de stat,ministrul muncii şi protectiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Mircea Ciumara  +  Anexa 1-----------Anexa 1 este reprodusa astfel cum a fost modificata de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.                             CUANTUMUL ŞI TERMENELE          privind plata taxelor pentru cererile de brevet de inventie                            şi brevetele de inventie┌────┬─────────────────────────┬───────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐│Nr. │ Obiectul platii │ Termenul de │ Cuantu- │ Cuantu- │ Cuantu- ││crt.│ │ plata │ mul │ mul │ mul ││ │ │ │ (lei) │ ($) │ (euro) │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 1.│Inregistrarea cererii de │3 luni de la │ 900.000│ 30│ 35││ │brevet de inventie la │data │ │ │ ││ │OSIM. │înregistrării │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 2.│Deschiderea fazei │o dată cu │ 900.000│ 30│ 35││ │naţionale a cererii │deschiderea │ │ │ ││ │internationale │fazei │ │ │ ││ │ │naţionale │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 3.│Publicarea cererii de │6 luni de la │ 1.500.000│ 50│ 58││ │brevet de inventie după │data │ │ │ ││ │18 luni de la data │depozitului sau│ │ │ ││ │depozitului sau a │16 luni de la │ │ │ ││ │priorităţii invocate │data │ │ │ ││ │ │priorităţii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 4.│a) Publicarea cererii de │o dată cu │ 3.000.000│ 100│ 115││ │brevet de inventie │solicitarea │ │ │ ││ │înainte de 18 luni de la │publicarii │ │ │ ││ │data depozitului sau a │ │ │ │ ││ │priorităţii invocate │ │ │ │ ││ │b) Publicarea cererii de │o dată cu plata│ 1.500.000│ 50│ 58││ │brevet de inventie o dată│taxei de │ │ │ ││ │cu publicarea menţiunii │examinare │ │ │ ││ │privind acordarea │ │ │ │ ││ │brevetului de inventie │ │ │ │ ││ │c) Publicarea cererii de │3 luni de la │ 1.500.000│ 50│ 58││ │brevet de inventie după │data scoaterii │ │ │ ││ │scoaterea din regimul │din regimul │ │ │ ││ │"secret" │"secret" │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 5.│a) Publicarea traducerii │3 luni de la │ 1.500.000│ 50│ 58││ │în limba română a unei │data deschide- │ │ │ ││ │cereri de brevet de │rii fazei │ │ │ ││ │inventie înregistrate │naţionale │ │ │ ││ │international, pentru │ │ │ │ ││ │care s-a deschis faza │ │ │ │ ││ │naţionala │ │ │ │ ││ │b) Publicarea traducerii │o dată cu │ 2.400.000│ 80│ 92││ │în limba română a unei │solicitarea │ │ │ ││ │cereri de brevet de │publicarii │ │ │ ││ │inventie înregistrate │ │ │ │ ││ │international, pentru │ │ │ │ ││ │care s-a deschis faza │ │ │ │ ││ │naţionala în România │ │ │ │ ││ │înainte de expirarea │ │ │ │ ││ │termenului de publicare │ │ │ │ ││ │legal │ │ │ │ ││ │c) Publicarea traducerii │o dată cu │ 1.800.000│ 60│ 69││ │în limba română a │depunerea │ │ │ ││ │revendicarilor din │traducerii │ │ │ ││ │cererea de brevet de │ │ │ │ ││ │inventie european │ │ │ │ ││ │cu efect în România │ │ │ │ ││ 6.│a) Publicarea │o dată cu │ 300.000│ 10│ 12││ │modificarilor aduse la o │depunerea │ │ │ ││ │cerere de brevet de │modificarilor │ │ │ ││ │inventie înregistrată pe │ │ │ │ ││ │cale naţionala sau la una│ │ │ │ ││ │internationala la care │ │ │ │ ││ │s-a deschis faza │ │ │ │ ││ │naţionala │ │ │ │ ││ │b) Publicarea în limba │o dată cu │ 900.000│ 30│ 35││ │română a unei versiuni │depunerea │ │ │ ││ │corectate a │versiunii │ │ │ ││ │revendicarilor din │corectate │ │ │ ││ │cererea de brevet │ │ │ │ ││ │european publicata │ │ │ │ ││ │conform pct. 5 lit.c). │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 7.│Intocmirea şi publicarea │3 luni de la │ 3.000.000│ 100│ 115││ │unui raport de │data │ │ │ ││ │documentare │solicitarii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 8.│Intocmirea şi publicarea │3 luni de la │ 1.500.000│ 50│ 58││ │unui raport de │data │ │ │ ││ │documentare pentru o │solicitarii │ │ │ ││ │cerere de brevet de │ │ │ │ ││ │inventie înregistrată │ │ │ │ ││ │international, pentru │ │ │ │ ││ │care s-a deschis faza │ │ │ │ ││ │naţionala în România │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 9.│Examinarea cererii de │3 luni de la │ │ │ ││ │brevet de inventie şi │data │ │ │ ││ │luarea hotărârii în │depozitului │ │ │ ││ │termen de 18 luni de la │ │ │ │ ││ │data depozitului: │ │ │ │ ││ │a) când descrierea, │ │ 15.000.000│ 500│ 575││ │revendicarile şi desenele│ │ │ │ ││ │nu depasesc 20 de pagini,│ │ │ │ ││ │iar numărul │ │ │ │ ││ │revendicarilor nu este │ │ │ │ ││ │mai mare de 5 │ │ │ │ ││ │b) pentru fiecare pagina │ │ 240.000│ 8│ 9││ │în plus faţă de cele │ │ │ │ ││ │prevăzute la lit.a) │ │ │ │ ││ │c) pentru fiecare │ │ 450.000│ 15│ 17││ │revendicare în plus faţa │ │ │ │ ││ │de cele prevăzute la │ │ │ │ ││ │lit. a) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 10.│Examinarea cererii de │după luna a 3-a│ │ │ ││ │brevet de inventie şi │şi până în luna│ │ │ ││ │luarea hotărârii în │a 30-a inclusiv│ │ │ ││ │termen de 18 luni de la │de la data │ │ │ ││ │data platii: │depozitului, │ │ │ ││ │ │fără a se │ │ │ ││ │ │depăşi un │ │ │ ││ │ │termen de 3 │ │ │ ││ │ │luni de la │ │ │ ││ │ │solicitarea în │ │ │ ││ │ │scris a │ │ │ ││ │ │examinarii │ │ │ ││ │a) când descrierea, │ │ 9.000.000│ 300│ 345││ │revendicarile şi desenele│ │ │ │ ││ │nu depasesc 20 de │ │ │ │ ││ │pagini, iar numărul │ │ │ │ ││ │revendicarilor nu este │ │ │ │ ││ │mai mare de 5 │ │ │ │ ││ │b) pentru fiecare pagina │ │ 150.000│ 5│ 6││ │în plus faţă de cele │ │ │ │ ││ │prevăzute la lit. a) │ │ │ │ ││ │c) pentru fiecare │ │ 300.000│ 10│ 12││ │revendicare în plus faţa │ │ │ │ ││ │de cele prevăzute la │ │ │ │ ││ │lit. a) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 11.│Tipărirea descrierii, a │12 luni de la │ 3.000.000│ 100│ 115││ │revendicarilor şi │data publicarii│ │ │ ││ │desenelor şi eliberarea │hotărârii de │ │ │ ││ │brevetului de inventie │acordare │ │ │ ││ │care nu depăşeşte 20 de │ │ │ │ ││ │pagini │ │ │ │ ││ │- pentru fiecare pagina │ │ 150.000│ 5│ 6││ │în plus │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 12.│Publicarea traducerii în │o dată cu │ │ │ ││ │limba română a │depunerea │ │ │ ││ │fasciculului de brevet │traducerii │ │ │ ││ │european cu efect în │ │ │ │ ││ │România, care nu │ │ │ │ ││ │depăşeşte 20 de pagini şi│ │ │ │ ││ │care a fost depusa: │ │ │ │ ││ │a) în termen de 3 luni de│ │ 3.000.000│ 100│ 115││ │la data publicarii │ │ │ │ ││ │menţiunii eliberarii │ │ │ │ ││ │brevetului │ │ │ │ ││ │b) în termen de 3 luni de│ │ 6.000.000│ 200│ 230││ │la incheierea termenului │ │ │ │ ││ │de la lit.a) │ │ │ │ ││ │- pentru fiecare pagina │ │ 150.000│ 5│ 6││ │în plus │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 13.│Publicarea traducerii în │o dată cu │ 1.500.000│ 50│ 58││ │limba română a │depunerea │ │ │ ││ │revendicarilor modificate│traducerii │ │ │ ││ │ale brevetului european │ │ │ │ ││ │cu efect în România, care│ │ │ │ ││ │nu depăşeşte 10 pagini │ │ │ │ ││ │- pentru fiecare pagina │ │ 150.000│ 5│ 6││ │în plus │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 14.│Examinarea unei │o dată cu │ 4.500.000│ 150│ 173││ │contestatii │depunerea │ │ │ ││ │ │contestaţiei │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 15.│Examinarea unei cereri de│o dată cu │ 9.000.000│ 300│ 345││ │revocare │depunerea │ │ │ ││ │ │cererii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 16.│Invocarea unei prioritati│ │ │ │ ││ │a) o dată cu │4 luni de la │ 1.500.000│ 50│ 58││ │inregistrarea cererii de │data │ │ │ ││ │brevet de inventie │înregistrării │ │ │ ││ │ │cererii │ │ │ ││ │b) în cazul unei cereri │o dată cu │ 1.500.000│ 50│ 58││ │internationale pentru │deschiderea │ │ │ ││ │care s-a deschis faza │fazei naţionale│ │ │ ││ │naţionala în România │ │ │ │ ││ │c) după data │o dată cu │ 6.000.000│ 200│ 230││ │înregistrării cererii de │solicitarea │ │ │ ││ │brevet de inventie │corecturii │ │ │ ││ │d) corectarea datelor │4 luni de la │ 3.000.000│ 100│ 115││ │referitoare la invocarea │data depunerii │ │ │ ││ │priorităţii │cererii sau a │ │ │ ││ │ │deschiderii │ │ │ ││ │ │fazei naţionale│ │ │ ││ │e) când cererea este │o dată cu │ 9.000.000│ 300│ 345││ │depusa după expirarea │depunerea │ │ │ ││ │dreptului de prioritate │cererii de │ │ │ ││ │ │invocare a │ │ │ ││ │ │priorităţii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 17.│Eliberarea unui │o dată cu │ 600.000│ 20│ 23││ │certificat de prioritate │depunerea │ │ │ ││ │ │cererii pentru │ │ │ ││ │ │eliberarea │ │ │ ││ │ │certificatului │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 18.│Taxe privind procedurile │ │ │ │ ││ │de brevetare prin P.C.T. │ │ │ │ ││ │18.1 Transmiterea cererii│până în luna │ 3.000.000│ 100│ 115││ │internationale de la │a 13-a de la │ │ │ ││ │O.S.I.M., ca oficiu │data │ │ │ ││ │receptor, la Biroul │priorităţii │ │ │ ││ │International al O.M.P.I │ │ │ │ ││ │18.2 Taxa de baza, │o luna de la │ │ │ ││ │conform regulii 15.1. (i)│data depunerii │ - │cuantu- │ - ││ │din Regulamentul de │cererii │ │mul │ ││ │aplicare a │internationale │ │prevăzut │ ││ │Tratatului de Cooperare │ │ │de regula│ ││ │în domeniul Brevetelor │ │ │96 din │ ││ │(P.C.T.) │ │ │Regulamen│ ││ │ │ │ │tul de │ ││ │ │ │ │aplicare │ ││ │ │ │ │a P.C.T. │ ││ │18.3 Taxa de desemnare, │o luna de la │ - │cuantu- │ - ││ │conform regulii 15.1. │data depunerii │ │ mul │ ││ │(îi) din Regulamentul de │cererii │ │prevăzut │ ││ │aplicare a P.C.T. │internationale │ │96 din │ ││ │ │sau 12 luni de │ │Regulamen│ ││ │ │la data │ │tul de │ ││ │ │priorităţii │ │aplicare │ ││ │ │invocate │ │a P.C.T. │ ││ │18.4 Taxa de documentare │o luna de la │ - │cuantu- │ - ││ │internationala, conform │data depunerii │ │mul │ ││ │regulii 16.1 din │cererii │ │publicat │ ││ │Regulamentul de aplicare │internationale │ │de Biroul│ ││ │a P.C.T. │ │ │Interna- │ ││ │ │ │ │tional al│ ││ │ │ │ │O.M.P.I. │ ││ │18.5 Depunerea ulterioară│2 luni de la │Contra- │50% din │ - ││ │a traducerii cererii │data depunerii │valoarea în│cuantumul│ ││ │internationale intr-o │cererii │ lei │prevăzut │ ││ │limba acceptata de │internationale │ │la pct. │ ││ │Administratia însărcinată│ │ │18.2 │ ││ │cu documentarea │ │ │ │ ││ │internationala, conform │ │ │ │ ││ │regulilor 12.3 (c)îi) şi │ │ │ │ ││ │(e) din Regulamentul de │ │ │ │ ││ │aplicare a P.C.T. │ │ │ │ ││ │18.6 Taxa de confirmare │15 luni de la │Contra- │50% din │ - ││ │pentru o desemnare │data │valoarea în│cuantu- │ ││ │platibila, conform │priorităţii │lei │ mul │ ││ │regulilor 4.9 şi 15.5 │ │ │prevăzut │ ││ │din Regulamentul de │ │ │la pct. │ ││ │aplicare a P.C.T. │ │ │18.3 │ ││ │18.7 Taxa suplimentara, │o luna de la │ - │50% din │ - ││ │conform Regulamentului de│data │ │cuantu- │ ││ │aplicare a P.C.T., pentru│notificarii │ │ mul │ ││ │depăşirea termenului de │ │ │taxelor │ ││ │plata a fiecarei taxe │ │ │preva- │ ││ │prevăzute la pct. 18.1- │ │ │zute la │ ││ │18.4 │ │ │pct. │ ││ │ │ │ │18.1- │ ││ │ │ │ │18.4 │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 19.│Menţinerea în regim │o dată cu │ 3.000.000│ 100│ 115││ │"secret" a unei cereri de│inregistrarea │ │ │ ││ │brevet de inventie, pe │solicitarii │ │ │ ││ │cate o perioadă de un an │acestui regim │ │ │ ││ │ │pentru primul │ │ │ ││ │ │an şi, │ │ │ ││ │ │respectiv, cu │ │ │ ││ │ │o luna înainte │ │ │ ││ │ │de incheierea │ │ │ ││ │ │perioadei │ │ │ ││ │ │achitate, │ │ │ ││ │ │pentru fiecare │ │ │ ││ │ │din anii │ │ │ ││ │ │urmatori │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 20.│Cererea de nepublicare a │o dată cu │ 1.500.000│ 50│ 58││ │numelui inventatorilor în│depunerea │ │ │ ││ │documentele de brevet │cererii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 21.│Menţinerea în vigoare a │conform art. 12│ │ │ ││ │brevetului de inventie, │ │ │ │ ││ │inclusiv a brevetului de │ │ │ │ ││ │perfectionare, pentru │ │ │ │ ││ │fiecare an de protecţie, │ │ │ │ ││ │începând cu data │ │ │ │ ││ │depozitului │ │ │ │ ││ │- anul 1 │ │ 0│ 0│ 0││ │- anul 2 │ │ 0│ 0│ 0││ │- anul 3 │ │ 3.500.000│ 150│ 173││ │- anul 4 │ │ 4.800.000│ 160│ 184││ │- anul 5 │ │ 5.400.000│ 180│ 207││ │- anul 6 │ │ 6.000.000│ 200│ 230││ │- anul 7 │ │ 6.600.000│ 220│ 253││ │- anul 8 │ │ 7.200.000│ 240│ 276││ │- anul 9 │ │ 7.800.000│ 260│ 299││ │- anul 10 │ │ 8.400.000│ 280│ 322││ │- anul 11 │ │ 9.000.000│ 300│ 345││ │- anul 12 │ │ 9.600.000│ 320│ 368││ │- anul 13 │ │ 10.200.000│ 340│ 391││ │- anul 14 │ │ 11.100.000│ 370│ 426││ │- anul 15 │ │ 12.000.000│ 400│ 460││ │- anul 16 │ │ 15.000.000│ 500│ 575││ │- anul 17 │ │ 15.000.000│ 500│ 575││ │- anul 18 │ │ 15.000.000│ 500│ 575││ │- anul 19 │ │ 15.000.000│ 500│ 575││ │- anul 20 │ │ 15.000.000│ 500│ 575│├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 22.│Revalidarea brevetului de│o dată cu │ 9.000.000│ 300│ 345││ │inventie, respectiv a │depunerea │ │ │ ││ │brevetului de │cererii de │ │ │ ││ │perfectionare │revalidare │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 23.│Completarea cererii de │ │ │ │ ││ │brevet de inventie: │ │ │ │ ││ │a) depunerea ulterioară a│o dată cu │ 300.000│ 10│ 12││ │revendicarilor şi/sau a │depunerea │ │ │ ││ │desenelor │ │ │ │ ││ │b) depunerea traducerii │o dată cu │ 3.000.000│ 100│ 115││ │în limba română │depunerea │ │ │ ││ │c) depunerea părţii lipsa│4 luni de la │ 900.000│ 30│ 35││ │a descrierii inventiei, │data depunerii │ │ │ ││ │în scopul stabilirii │cererii de │ │ │ ││ │datei de depozit a │brevet │ │ │ ││ │cererii de brevet │ │ │ │ ││ │d) depunerea cererii de │o dată cu │ 600.000│ 20│ 23││ │retragere a părţii lipsa │depunerea │ │ │ ││ │depuse │cererii de │ │ │ ││ │ │retragere │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 24.│Inregistrarea de │o dată cu │ │ │ ││ │modificari în situaţia │inregistrarea │ │ │ ││ │juridica a cererii de │actului │ │ │ ││ │brevet sau a brevetului │ │ │ │ ││ │de inventie: │ │ │ │ ││ │a) transmiteri de │ │ 3.000.000│ 100│ 115││ │drepturi │ │ │ │ ││ │b) rezilieri ale actelor │ │ 1.200.000│ 40│ 46││ │prevăzute la lit. a) │ │ │ │ ││ │c) modificari referitoare│ │ 750.000│ 25│ 29││ │la actele incheiate │ │ │ │ ││ │prevăzute la lit. a), │ │ │ │ ││ │excluderea sau cooptarea │ │ │ │ ││ │unui inventator, nume, │ │ │ │ ││ │prenume, denumire sau │ │ │ │ ││ │adresa a unui solicitant,│ │ │ │ ││ │persoana indreptatita, │ │ │ │ ││ │inventator sau titular, │ │ │ │ ││ │schimbarea mandatarului │ │ │ │ ││ │sau a adresei acestuia │ │ │ │ ││ │etc. │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 25.│Certificarea şi │o dată cu │ 300.000│ 10│ 12││ │eliberarea unui document │inregistrarea │ │ │ ││ │oficial de tipul: │solicitarii │ │ │ ││ │adeverinta, duplicat, │ │ │ │ ││ │copie │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 26.│Publicarea unei erate/ │o dată cu │ 150.000│ 5│ 6││ │corecturi pentru │inregistrarea │ │ │ ││ │înlăturarea erorilor │solicitarii │ │ │ ││ │datorate solicitantului, │ │ │ │ ││ │persoanei indreptatite │ │ │ │ ││ │la eliberarea brevetului │ │ │ │ ││ │sau titularului, pentru │ │ │ │ ││ │fiecare pagina │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 27.│Prelungirea unui termen │o dată cu │ 300.000│ 10│ 12││ │de procedura cu până la 3│inregistrarea │ │ │ ││ │luni │solicitarii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 28.│Inregistrarea cererii de │o dată cu │ 1.500.000│ 50│ 58││ │repunere în termen │inregistrarea │ │ │ ││ │ │cererii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 29.│Transmiterea cererii de │o luna de la │ 750.000│ 25│ 29││ │brevet european de la │data │ │ │ ││ │O.S.I.M. la Oficiul │înregistrării │ │ │ ││ │European de Brevete │cererii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 30.│Transformarea unei cereri│2 luni de la │ 1.500.000│ 50│ 58││ │de brevet european în │data │ │ │ ││ │cerere de brevet naţional│înregistrării │ │ │ ││ │ │cererii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 31.│Inregistrarea unei cereri│2 luni de la │ 900.000│ 30│ 35││ │rezultate din │inregistrarea │ │ │ ││ │transformarea unei cereri│cererii │ │ │ ││ │de brevet european │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 32.│Transmiterea drepturilor │o dată cu │ 3.000.000│ 100│ 115││ │privind cererea/brevetul │inregistrarea │ │ │ ││ │european │documentului │ │ │ │└────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴─────────┘  +  Anexa 2-----------Anexa 2 este reprodusa astfel cum a fost modificata de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.                             CUANTUMUL ŞI TERMENELE           privind plata taxelor pentru marci şi indicatii geografice┌────┬─────────────────────────┬───────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐│Nr. │ Obiectul platii │ Termenul de │ Cuantu- │ Cuantu- │ Cuantu- ││crt.│ │ plata │ mul │ mul │ mul ││ │ │ │ (lei) │ ($) │ (euro) │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 1.│Inregistrarea cererii de│ │ │ │ ││ │înregistrare a unei marci│o dată cu │ 300.000│ 10│ 12││ │individuale │depunerea │ │ │ ││ │ │cererii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 2.│2.1 Examinarea cererii de│3 luni de la │ │ │ ││ │înregistrare a unei marci│data depunerii │ │ │ ││ │individuale: │cererii │ │ │ ││ │a) pentru o clasa de │ │ │ │ ││ │produse sau servicii │ │ │ │ ││ │- alb-negru │ │ 3.300.000│ 110│ 138││ │- color │ │ 5.700.000│ 190│ 230││ │b) pentru fiecare clasa │ │ │ │ ││ │suplimentara de produse │ │ 1.500.000│ 50│ 58││ │şi/sau servicii │ │ │ │ ││ │c) suplimentar pentru un │ │ │ │ ││ │element figurativ sau o │ │ │ │ ││ │marca verbala cu o │ │ │ │ ││ │grafica speciala │ │ 900.000│ 30│ 35││ │2.2 Reinnoirea unei marci│ │ │ │ ││ │individuale: │o dată cu │ │ │ ││ │ │depunerea │ │ │ ││ │ │cererii │ │ │ ││ │a) pentru o clasa de │ │ │ │ ││ │produse sau servicii │ │ │ │ ││ │- alb-negru │ │ 3.600.000│ 120│ 138││ │- color │ │ 6.000.000│ 200│ 230││ │b) pentru fiecare clasa │ │ │ │ ││ │suplimentara de produse │ │ │ │ ││ │şi/sau servicii │ │ 1.500.000│ 50│ 58││ │c) suplimentar pentru un │ │ │ │ ││ │element figurativ sau │ │ │ │ ││ │o marca verbala cu o │ │ │ │ ││ │grafica speciala │ │ 900.000│ 30│ 35│├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 3.│Inregistrarea cererii de │o dată cu │ │ │ ││ │înregistrare a unei marci│depunerea │ 300.000│ 10│ 12││ │colective şi de │cererii │ │ │ ││ │certificare │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 4.│4.1 Examinarea cererii de│3 luni de la │ │ │ ││ │înregistrare a unei marci│data depunerii │ │ │ ││ │colective şi de │cererii │ │ │ ││ │certificare: │ │ │ │ ││ │a) pentru o clasa de │ │ │ │ ││ │produse sau servicii │ │ │ │ ││ │- alb-negru │ │ 11.700.000│ 390│ 449││ │- color │ │ 14.700.000│ 490│ 564││ │b) pentru fiecare clasa │ │ │ │ ││ │suplimentara de produse │ │ 2.100.000│ 70│ 81││ │şi/sau servicii │ │ │ │ ││ │c) suplimentar pentru un │ │ │ │ ││ │element figurativ sau o │ │ │ │ ││ │marca verbala cu o │ │ │ │ ││ │grafica speciala │ │ 1.800.000│ 60│ 69││ │4.2 Reinnoirea unei marci│o dată cu │ │ │ ││ │colective sau de │depunerea │ │ │ ││ │certificare: │cererii │ │ │ ││ │a) pentru o clasa de │ │ │ │ ││ │produse sau servicii │ │ │ │ ││ │- alb-negru │ - │ 12.000.000│ 400│ 460││ │- color │ - │ 15.000.000│ 500│ 575││ │b) pentru fiecare clasa │ │ 1.800.000│ 60│ 69││ │suplimentara de produse │ │ │ │ ││ │şi/sau servicii │ │ │ │ ││ │c) suplimentar pentru │ │ │ │ ││ │un element figurativ │ │ 1.800.000│ 60│ 69││ │sau o marca verbala cu o │ │ │ │ ││ │grafica speciala │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┴─────────┴─────────┤│ 5.│Solicitarea reinnoirii │6 luni de la │Taxele prevăzute la pct. 2.1 ││ │înregistrării unei marci │data expirarii │şi 2.2. cu o majorare de 50% ││ │după expirarea duratei │duratei de pro-│ ││ │de protecţie în curs │tectie în curs │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┬─────────┬─────────┤│ 6.│Invocarea priorităţii │o dată cu │ 1.500.000│ 50│ 58││ │ │depunerea cere-│ │ │ ││ │ │rii │ │ │ ││ │ │3 luni de la │ │ │ ││ │ │data depunerii │ 6.000.000│ 200│ 230││ │ │cererii de │ │ │ ││ │ │înregistrare a │ │ │ ││ │ │marcii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 7.│Eliberarea unui │o dată cu │ │ │ ││ │certificat de prioritate │solicitarea │ 900.000│ 30│ 35││ │ │eliberarii │ │ │ ││ │ │certificatului │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 8.│Eliberarea certificatului│3 luni de la │ │ │ ││ │de înregistrare a marcii │data publicarii│ 1.500.000│ 50│ 58││ │ │marcii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 9.│Eliberarea certificatului│o dată cu │ │ │ ││ │de reinnoire a │depunerea │ │ │ ││ │înregistrării marcii │cererii │ 1.500.000│ 50│ 58││ │ │de reinnoire a │ │ │ ││ │ │înregistrării │ │ │ ││ │ │marcii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 10.│Eliberarea unui duplicat │o dată cu │ │ │ ││ │al certificatului de │depunerea │ │ │ ││ │înregistrare sau de │cererii │ 1.500.000│ 50│ 58││ │reinnoire a înregistrării│ │ │ │ ││ │marcii │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 11.│Transmiterea cererii │o dată cu │ │ │ ││ │internationale de │depunerea │ │ │ ││ │înregistrare sau de │cererii la │ 3.000.000│ 100│ 115││ │reinnoire a marcii de │O.S.I.M. │ │ │ ││ │la O.S.I.M., ca oficiu │ │ │ │ ││ │receptor, la Biroul │ │ │ │ ││ │International al O.M.P.I.│ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 12.│Examinarea unei cereri de│o dată cu │ │ │ ││ │opozitie la inregistrarea│depunerea │ │ │ ││ │unei marci │cererii │ 1.800.000│ 60│ 70││ │ │de opozitie │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 13.│Acordarea solicitantului │o dată cu │ │ │ ││ │cererii de înregistrare │cererea de │ │ │ ││ │a unui termen suplimentar│acordare a unui│ 300.000│ 10│ 12││ │de 3 luni pentru depune- │termen │ │ │ ││ │rea punctului de vedere, │suplimentar │ │ │ ││ │atunci când O.S.I.M a │de 3 luni │ │ │ ││ │notificat neindeplinirea │ │ │ │ ││ │condiţiilor pentru │ │ │ │ ││ │inregistrarea marcii │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 14.│Divizarea cererii │3 luni de la │ │ │ ││ │initiale de înregistrare │data solicita- │ │ │ ││ │a marcii │rii divizarii │ 1.500.000│ 50│ 58││ │ │cererii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 15.│Reclasificarea listei de │3 luni de la │ │ │ ││ │produse şi/sau servicii │data depunerii │ 900.000│ 30│ 35││ │pentru care se solicita │cererii │ │ │ ││ │inregistrarea marcii │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 16.│a) Examinarea unei │o dată cu │ │ │ ││ │contestatii împotriva │depunerea │ 4.500.000│ 150│ 173││ │unei decizii de │contestaţiei │ │ │ ││ │respingere sau de │ │ │ │ ││ │admitere parţială │ │ │ │ ││ │b) Examinarea unei │o dată cu │ │ │ ││ │contestatii împotriva │depunerea │ 7.500.000│ 250│ 288││ │unei decizii a comisiei │contestaţiei │ │ │ ││ │de examinare a cererii de│ │ │ │ ││ │opozitie │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 17.│Inregistrarea unei │o dată cu │ │ │ ││ │modificari în situaţia │depunerea │ │ │ ││ │juridica a marcii: │cererii de │ │ │ ││ │ │inscriere a │ │ │ ││ │ │modificarii │ │ │ ││ │a) cesiuni, licente, │ │ │ │ ││ │fuziuni │ │ 3.000.000│ 100│ 115││ │b) cu privire la numele, │ │ │ │ ││ │denumirea sau adresa │ │ │ │ ││ │solicitantului, │ │ │ │ ││ │titularului sau │ │ 750.000│ 25│ 29││ │mandatarului │ │ │ │ ││ │c) orice alte modificari │ │ │ │ ││ │pentru care legea sau │ │ │ │ ││ │regulamentul nu prevad │ │ 750.000│ 25│ 29││ │explicit scutiri de taxe │ │ │ │ ││ │d) renuntari la │ │ │ │ ││ │modificările de la │ │ │ │ ││ │lit. a) - c) │ │ 1.200.000│ 40│ 46││ │e) introducerea │ │ │ │ ││ │mandatarului în procedura│ │ │ │ ││ │după depunerea cererii │ │ 750.000│ 25│ 29│├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 18.│Eliberarea de adeverinte,│ │ │ │ ││ │copii sau alte acte │o dată cu │ │ │ ││ │legate de situaţia │depunerea │ │ │ ││ │juridica a unei marci │solicitarii │ 300.000│ 10│ 12│├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 19.│Inregistrarea unei │o dată cu │ │ │ ││ │indicatii geografice │depunerea │ │ │ ││ │ │cererii de │ │ │ ││ │ │înregistrare a │ │ │ ││ │ │indicatiei │ │ │ ││ │ │geografice │ 12.000.000│ 400│ 460│├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 20.│Eliberarea certificatului│2 luni de la │ │ │ ││ │de înregistrare a unei │data publicarii│ │ │ ││ │indicatii geografice │indicatiei │ │ │ ││ │ │geografice în │ 1.500.000│ 50│ 58││ │ │B.O.P.I. │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 21.│Reinnoirea duratei de │o dată cu │ │ │ ││ │utilizare a unei │depunerea │ │ │ ││ │indicatii geografice │cererii │ 12.000.000│ 400│ 460││ │ │de reinnoire │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 22.│Reclasificarea listei de │o dată cu │ │ │ ││ │produse pentru care se │depunerea │ │ │ ││ │solicita inregistrarea │cererii │ 900.000│ 30│ 35││ │unei indicatii geografice│ │ │ │ │└────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴─────────┘  +  Anexa 3-----------    Anexa 3 este reprodusa astfel cum a fost modificata de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.                             CUANTUMUL ŞI TERMENELE                     privind plata taxelor pentru desenele                            şi modelele industriale┌────┬─────────────────────────┬───────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐│Nr. │ Obiectul platii │ Termenul de │ Cuantu- │ Cuantu- │ Cuantu- ││crt.│ │ plata │ mul │ mul │ mul ││ │ │ │ (lei) │ ($) │ (euro) │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 1.│Inregistrarea cererii în │o dată cu │ │ │ ││ │Registrul naţional al │depunerea │ │ │ ││ │cererilor depuse: │cererii │ │ │ ││ │a) pentru primul desen/ │ │ 900.000│ 30│ 35││ │model*) │ │ │ │ ││ │b) pentru fiecare │ │ 300.000│ 10│ 12││ │desen/model suplimentar │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 2.│Publicarea desenului sau │o luna de la │ │ │ ││ │modelului: │depunerea │ │ │ ││ │ │cererii │ │ │ ││ │a) pentru fiecare figura,│ │ 600.000│ 20│ 23││ │în spatiu standard │ │ │ │ ││ │(6x6 cm), alb-negru │ │ │ │ ││ │b) pentru fiecare figura,│ │ │ │ ││ │în spatiu standard │ │ │ │ ││ │(6x6 cm), în culori │ │ 3.000.000│ 100│ 115││ │c) pentru elementele │ │ 300.000│ 10│ 12││ │caracteristice (maximum │ │ │ │ ││ │30 de cuvinte) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 3.│Amanarea publicarii │o dată cu │ │ │ ││ │ │depunerea │ │ │ ││ │ │cererii │ 600.000│ 20│ 23│├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 4.│Invocarea priorităţii │3 luni de la │ │ │ ││ │ │depunerea │ │ │ ││ │ │cererii │ 600.000│ 20│ 23││ │ │de invocare a │ │ │ ││ │ │priorităţii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 5.│Examinarea cererii de │o luna de la │ │ │ ││ │înregistrare: │publicarea │ │ │ ││ │a) pentru primul │cererii │ 1.500.000│ 50│ 58││ │desen/model │ │ │ │ ││ │b) pentru fiecare │ │ 300.000│ 10│ 12││ │desen/model suplimentar │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 6.│Eliberarea certificatului│o luna de la │ │ │ ││ │de înregistrare: │comunicarea │ │ │ ││ │ │hotărârii de │ │ │ ││ │ │admitere │ │ │ ││ │a) pentru 1-20 │ │ 600.000│ 20│ 23││ │desene/modele │ │ │ │ ││ │b) pentru 21-50 │ │ 900.000│ 30│ 35││ │desene/modele │ │ │ │ ││ │c) pentru 51-100*) │ │ 1.500.000│ 50│ 58││ │desene/modele │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 7.│Menţinerea în vigoare a │o luna de la │ │ │ ││ │certificatului de │comunicarea │ │ │ ││ │înregistrare pentru │hotărârii de │ │ │ ││ │fiecare an de protecţie, │admitere a │ │ │ ││ │pe primii 5 ani: │cererii, pentru│ │ │ ││ │ │primii 2 ani, │ │ │ ││ │ │şi apoi în │ │ │ ││ │ │prima luna a │ │ │ ││ │ │fiecarui an │ │ │ ││ │a) pentru 1-20 │ │ 600.000│ 20│ 23││ │desene/modele │ │ │ │ ││ │b) pentru 21-50 │ │ 750.000│ 25│ 29││ │desene/modele │ │ │ │ ││ │c) pentru 51-100 │ │ 900.000│ 30│ 35││ │desene/modele │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 8.│Eliberarea certificatului│o dată cu │ │ │ ││ │de reinnoire: │depunerea │ │ │ ││ │ │cererii │ │ │ ││ │a) pentru 1-20 │ │ 600.000│ 20│ 23││ │desene/modele │ │ │ │ ││ │b) pentru 21-50 │ │ 750.000│ 25│ 29││ │desene/modele │ │ │ │ ││ │c) pentru 51-100 │ │ 900.000│ 30│ 35││ │desene/modele │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 9.│Reinnoirea certificatului│prima luna a │ │ │ ││ │de înregistrare pentru │fiecarui an de │ │ │ ││ │fiecare an de protecţie: │protecţie │ │ │ ││ │a) pentru 1-20 │ │ 600.000│ 20│ 23││ │desene/modele │ │ │ │ ││ │b) pentru 21-50 │ │ 750.000│ 25│ 29││ │desene/modele │ │ │ │ ││ │c) pentru 51-100 │ │ 900.000│ 30│ 35││ │desene/modele │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 10.│Eliberarea certificatului│o dată cu │ │ │ ││ │de prioritate │depunerea │ │ │ ││ │ │cererii │ 900.000│ 30│ 35│├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 11.│Examinarea unei │o dată cu │ │ │ ││ │contestatii │depunerea │ │ │ ││ │ │cererii │ 4.500.000│ 150│ 173│├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 12.│Examinarea unei opozitii │o dată cu │ │ │ ││ │la inregistrarea │depunerea │ │ │ ││ │desenului/modelului │cererii │ 900.000│ 30│ 35│├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 13.│Revalidarea │o dată cu │ │ │ ││ │certificatului de │depunerea │ │ │ ││ │înregistrare a │cererii │ 3.000.000│ 100│ 115││ │desenului/modelului │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 14.│Inregistrarea de │o dată cu │ │ │ ││ │modificari în situaţia │inregistrarea │ │ │ ││ │juridica a cererii sau a │solicitarii │ │ │ ││ │certificatului de │ │ │ │ ││ │înregistrare: │ │ │ │ ││ │a) cesiune, licenta │ │ 900.000│ 30│ 35││ │b) alte modificari cu │ │ │ │ ││ │privire la numele, │ │ 300.000│ 10│ 12││ │denumirea sau adresa │ │ │ │ ││ │solicitantului/ │ │ │ │ ││ │titularului │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 15.│Eliberarea de acte, │o dată cu │ │ │ ││ │adeverinte, duplicate, │inregistrarea │ 300.000│ 10│ 12││ │copii certificate, extras│solicitarii │ │ │ ││ │din registru │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴─────────┘-----------*) Potrivit RECTIFICARII nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 20 septembrie 2002 se fac urmatoarele rectificari:"în anexa nr. 3, la nr. crt. 1 lit. a) se elimina cuvantul "calculat", iar la nr. crt. 6 lit. c), în loc de: "5-100" se va citi: "51-100"."  +  Anexa 4-----------Anexa 4 este reprodusa astfel cum a fost modificata de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 383 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 2 iulie 2002.                             CUANTUMUL ŞI TERMENELE                   privind plata taxelor pentru topografiile                             circuitelor integrate┌────┬─────────────────────────┬───────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐│Nr. │ Obiectul platii │ Termenul de │ Cuantu- │ Cuantu- │ Cuantu- ││crt.│ │ plata │ mul │ mul │ mul ││ │ │ │ (lei) │ ($) │ (euro) │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 1.│Depunerea cererii de │o dată cu │ │ │ ││ │înregistrare a unei │depunerea cere-│ │ │ ││ │topografii │rii sau în │ 900.000│ 30│ 35││ │ │termen de 2 │ │ │ ││ │ │luni de la data│ │ │ ││ │ │notificarii │ │ │ ││ │ │neefectuarii │ │ │ ││ │ │platii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 2.│Examinarea cererii de │o dată cu │ │ │ ││ │înregistrare a unei │depunerea cere-│ │ │ ││ │topografii │rii sau în │ 3.000.000│ 100│ 115││ │ │termen de 2 │ │ │ ││ │ │luni de la data│ │ │ ││ │ │notificarii │ │ │ ││ │ │neefectuarii │ │ │ ││ │ │platii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 3.│Inregistrarea unei │o dată cu │ │ │ ││ │topografii │depunerea │ 9.000.000│ 300│ 345││ │ │cererii sau în │ │ │ ││ │ │termen de 2 │ │ │ ││ │ │luni de la data│ │ │ ││ │ │notificarii │ │ │ ││ │ │neefectuarii │ │ │ ││ │ │platii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 4.│Publicarea înregistrării │o dată cu │ │ │ ││ │unei topografii │depunerea │ │ │ ││ │ │cererii │ 450.000│ 15│ 17││ │ │sau în termen │ │ │ ││ │ │de 2 luni de la│ │ │ ││ │ │data │ │ │ ││ │ │notificarii │ │ │ ││ │ │neefectuarii │ │ │ ││ │ │platii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 5.│Eliberarea unui │o dată cu │ │ │ ││ │certificat de │depunerea │ 450.000│ 15│ 17││ │înregistrare │cererii sau în │ │ │ ││ │ │termen de 2 │ │ │ ││ │ │luni de la data│ │ │ ││ │ │notificarii │ │ │ ││ │ │neefectuarii │ │ │ ││ │ │platii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 6.│Examinarea unei │o dată cu │ 3.000.000│ 100│ 115││ │contestatii │depunerea │ │ │ ││ │ │contestaţiei │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 7.│Inregistrarea de │o dată cu │ │ │ ││ │modificari în situaţia │inregistrarea │ │ │ ││ │juridica a cererii sau │solicitarii │ │ │ ││ │a certificatului de │ │ │ │ ││ │înregistrare: │ │ │ │ ││ │a) cesiune, licenta │ │ 3.000.000│ 100│ 115││ │b) alte modificari │ │ 750.000│ 25│ 29│├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 8.│Consultarea documentatiei│o dată cu │ 300.000│ 10│ 12││ │publice din depozitul │inregistrarea │ │ │ ││ │reglementar │solicitarii │ │ │ │├────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤│ 9.│Eliberarea unei copii │o dată cu │ 300.000│ 10│ 12 ││ │certificate de pe │inregistrarea │ │ │ ││ │documentele publice din │solicitarii │ │ │ ││ │depozitul reglementar sau│ │ │ │ ││ │de pe file ale │ │ │ │ ││ │Registrului naţional al │ │ │ │ ││ │topografiilor │ │ │ │ │└────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────────┴─────────┴─────────┘-------------