ORDONANTA nr. 41 din 30 ianuarie 1998 (*actualizata*)privind taxele în domeniul protectiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora(actualizata până la data de 26 februarie 1998*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 26 februarie 1998, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 41 din 30 ianuarie 1998.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Taxele pentru procedurile legale de protecţie a obiectelor proprietăţii industriale: inventii, marci şi indicatii geografice, desene şi modele industriale, respectiv a topografiilor circuitelor integrate, cele pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie, precum şi celelalte taxe în legătură cu protectia proprietăţii industriale se platesc de către persoanele fizice şi juridice române şi straine în contul Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, în cuantumul şi la termenele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industriala, care nu a preluat sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul sau până la data platii, plateste taxele prevăzute în anexe, după cum urmeaza: a) 50% din fiecare taxa, dacă este agent economic cu cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mica de 5 miliarde lei; b) 25% din fiecare taxa, dacă este persoana fizica cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de patru ori câştigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, în ultimele 12 luni*); c) 10% din fiecare taxa, dacă are şi calitatea de autor cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de trei ori câştigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, în ultimele 12 luni*); d) 5% din fiecare taxa, dacă are şi calitatea de autor cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de doua ori câştigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, în ultimele 12 luni*).------------*) Potrivit RECTIFICARII nr. 41 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 26 februarie 1998, la art. 2 lit. b), c) şi d), după cuvintele: de patru ori, de trei ori şi, respectiv de doua ori, se elimina cuvantul decat.  +  Articolul 3Nu platesc taxele prevăzute în anexe solicitanţii şi titularii protectiei care sunt autori sau care nu au transmis şi nu au dobândit de la o altă persoană drepturile de exploatare şi care, la data platii, nu au venituri sau au un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de 0,5 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, în ultimele 12 luni*).-----------*) Potrivit RECTIFICARII nr. 41 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 26 februarie 1998, la art. 3, după cuvintele: de 0,5 ori se elimina cuvantul decat.  +  Articolul 4Reducerile prevăzute la art. 2, precum şi scutirile prevăzute la art. 3 se aplică, la data platii, pentru fiecare procedura în parte. Persoana care solicită acordarea reducerilor, respectiv a scutirilor, trebuie să prezinte, la data platii, acte prin care să dovedeasca indeplinirea condiţiilor de acordare.În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, acestia beneficiaza de reduceri sau de scutiri, dacă fiecare dintre aceste persoane indeplineste condiţiile prevăzute la art. 2 sau, respectiv, la art. 3; în aceste cazuri, taxa cuvenita se va plati în cuantumul datorat de persoana care beneficiaza de cea mai mica reducere.  +  Articolul 5Cuantumul taxelor în lei prevăzute în anexe, precum şi nivelul cifrei de afaceri prevăzut la art. 2 lit. a) pot fi actualizate anual, prin ordin al ministrului de stat sau, respectiv, al ministrului care coordonează activitatea Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, cu avizul Ministerului Finanţelor, în functie de evolutia cursului leu/dolar şi, respectiv, de indicele de inflatie, valabile la data de 1 noiembrie a fiecarui an. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, intră în vigoare începând cu prima zi a anului următor şi este valabil pe intreg anul calendaristic.  +  Articolul 6Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci din taxele platite de solicitanţii şi titularii straini pentru efectuarea procedurilor de protecţie, pentru extinderea efectelor brevetului european şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie pe teritoriul României în baza unor conventii internationale se platesc în contul Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, potrivit dispoziţiilor acestor conventii.  +  Articolul 7Persoanele fizice şi juridice române, solicitanţi sau titulari, platesc în lei taxele prevăzute în prezenta ordonanţă.Persoanele fizice şi juridice straine, care sunt solicitanţi, titulari sau care au preluat un drept de proprietate industriala, platesc în valută taxele datorate.În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, atât români, cat şi straini, taxele datorate în comun se platesc în valută.  +  Articolul 8Preturile şi tarifele pentru publicatiile şi serviciile efectuate, potrivit dispoziţiilor legale, de către Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci se stabilesc prin ordin al directorului general al acestuia.  +  Capitolul II Taxe pentru cereri şi brevete de inventii  +  Articolul 9Cuantumul şi termenele de plată a taxelor pentru protectia inventiilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 10Prevederile art. 2 şi 3 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 9 şi 16 din anexa nr. 1*).------------*) Potrivit RECTIFICARII nr. 41 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 26 februarie 1998, la art. 10, în loc de: pct. 8 şi 15 se va citi: pct. 9 şi 16.  +  Articolul 11Neplata taxelor de procedura în termenele prevăzute în anexa nr. 1 are drept consecinţa neefectuarea procedurii respective şi luarea hotărârii de respingere a cererii de brevet sau de decadere a titularului din drepturile decurgând din brevet.  +  Articolul 12Taxele de mentinere în vigoare pentru anii de protecţie până la eliberarea brevetului de inventie în temeiul Legii nr. 64/1991, inclusiv anul în care se elibereaza acesta, se platesc o dată cu taxa pentru eliberarea brevetului, în termenul prevăzut la pct. 21 din anexa nr. 1*).Pentru fiecare dintre anii urmatori anului eliberarii brevetului, taxa pentru menţinerea în vigoare a acestuia se plateste anual până la începerea anului de protecţie respectiv.Taxele anuale pentru un brevet extins se platesc la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci pentru anii care urmeaza anului în care menţiunea eliberarii brevetului european a fost publicata de către Oficiul European de Brevete.Taxele de mentinere în vigoare a brevetului de inventie, neplatite în termenele prevăzute la alin. 1 şi 2, pot fi platite ulterior, într-un termen de 6 luni, cu o majorare de 50% .Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alin. 4 are drept urmare decaderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decaderea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.------------*) Potrivit RECTIFICARII nr. 41 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 26 februarie 1998, la art. 12 alin. 1, în loc de: pct. 20 se va citi: pct. 21.  +  Articolul 13O dată cu plata taxei de revalidare a brevetului de inventie, titularul acestuia este obligat sa plateasca şi taxa de mentinere în vigoare, prevăzută la pct. 21 din anexa nr. 1, datorata pentru perioada pentru care nu s-a facut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala*).------------*) Potrivit RECTIFICARII nr. 41 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 26 februarie 1998, la art. 13, în loc de: pct. 20 se va citi: pct. 21.Taxe pentru inregistrarea marcilor şi a indicatiilor geografice  +  Articolul 14Cuantumul şi termenele de plată a taxelor pentru protectia marcilor şi a indicatiilor geografice sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 15Pentru inregistrarea marcilor şi a indicatiilor geografice nu se aplică prevederile art. 2 şi 3.  +  Articolul 16Taxele pentru reinnoirea marcii sau a indicatiei geografice, neplatite în termenul prevăzut de lege, pot fi platite ulterior, într-un termen de 6 luni de la expirarea protectiei, cu o majorare de 50% .Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent are drept urmare decaderea titularului din drepturile ce decurg din inregistrarea unei marci sau indicatii geografice.Taxe pentru inregistrarea desenelor şi a modelelor industriale  +  Articolul 17Cuantumul şi termenele de plată a taxelor pentru protectia desenelor şi a modelelor industriale sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 18Pentru inregistrarea desenelor şi a modelelor industriale se aplică numai reducerile prevăzute la art. 2 lit. b).Nu se aplică reducerile prevăzute la alineatul precedent pentru taxele menţionate la pct. 3, 4 şi 8-13 din anexa nr. 3.Neplata taxelor la termenele prevăzute în anexa nr. 3 atrage neefectuarea procedurii corespunzătoare.  +  Articolul 19Taxele pentru menţinerea în vigoare şi pentru reinnoirea certificatului de desen sau de model industrial, neplatite în termenele prevăzute la pct. 7 şi 8 din anexa nr. 3, pot fi platite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50% .Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent are drept urmare decaderea titularului din drepturile ce decurg din inregistrarea unui desen sau model industrial.Taxe pentru inregistrarea topografiilor de circuite integrate  +  Articolul 20Cuantumul şi termenele de plată a taxelor privind protectia topografiilor circuitelor integrate sunt cele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 21Prevederile art. 2 şi 3 nu se aplică pentru taxele prevăzute la pct. 6-10 din anexa nr. 4.  +  Articolul 22Plata taxelor prevăzute la pct. 1-5 din anexa nr. 4 reprezinta una dintre condiţiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar înregistrării unei topografii; neplata acestor taxe în termenul prevăzut are ca efect respingerea de la înregistrare a topografiei.Neplata taxelor prevăzute la pct. 6-10 din anexa nr. 4 are ca urmare neefectuarea activităţilor, cu toate consecintele care pot decurge conform legii.  +  Articolul 23Taxele prevăzute în anexa nr. 4, încasate de Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, se restituie platitorului, la cererea acestuia, dacă nu s-a inceput efectuarea lucrărilor pentru care au fost platite, cu excepţia taxelor prevăzute la pct. 1 şi 2, care nu se restituie.  +  Capitolul III Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietăţii industriale  +  Articolul 24Încasările în lei şi în valută, obtinute ca urmare a aplicarii prezentei ordonante, constituie venituri ale Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, care se gestioneaza şi se utilizeaza în regim extrabugetar, în condiţiile legii. Cheltuielile de functionare şi cheltuielile de investitii ale Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci se finanţează din veniturile extrabugetare realizate.Pentru constituirea fondurilor necesare finantarii cheltuielilor de capital necesare consolidării şi extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, prin legile bugetare anuale se pot aloca fonduri de la bugetul de stat Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci. Sumele necheltuite la sfârşitul anului din alocatiile bugetare se varsă la bugetul de stat.  +  Articolul 25Bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci se întocmeşte anual potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor şi se aproba de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 26Disponibilitatile banesti în lei şi în valută, existente la sfârşitul anului, după scaderea obligaţiilor de plată şi a incasarilor anticipate, se repartizeaza astfel: a) o cota de până la 50% pentru premierea personalului incadrat cu contract individual de muncă; b) diferenţa se reporteaza şi rămâne la dispoziţia Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci şi se utilizeaza în anul următor, potrivit destinatiilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii.  +  Articolul 27Fondul de premiere se poate constitui şi acorda lunar, conform legii, cu obligaţia încadrării în fondul anual aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli.Criteriile şi condiţiile de acordare a premierilor prevăzute la art. 26 se stabilesc prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci.  +  Capitolul IV Contraventii şi sancţiuni  +  Articolul 28Prestarea serviciilor prevăzute în prezenta ordonanţă fără perceperea taxelor legale constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei.Constatarea contraventiei se face de către persoanele imputernicite de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci.Prevederile alin. 1 se completeaza cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia art. 25-27.  +  Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 29Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 30Pentru procedurile şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie la care nu au fost platite taxele până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante se datorează taxele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 31În termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va adopta o noua hotărâre privind organizarea şi functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, ca urmare a funcţionarii acestuia în regim extrabugetar.  +  Articolul 32În aplicarea prevederilor prezentei ordonante, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, cu avizul Ministerului Finanţelor, poate elabora norme şi poate emite ordine.  +  Articolul 33Prevederile prezentei ordonante intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 34Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga: Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de inventie şi pentru brevetele de inventie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la marci de fabrica, de comert şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 mai 1991; art. 28 şi anexele nr. 1 şi 2 din Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor şi modelelor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; art. 44-47 din Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995; Regula nr. 25 pct. (2) alin. 2*), Regula nr. 28 pct. (3) c)*) şi Regula nr. 38 pct. (2)*) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992; art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum şi alte dispozitii legale contrare.------------*) Potrivit RECTIFICARII nr. 41 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 26 februarie 1998, la art. 34 se fac urmatoarele rectificari:"- în loc de: Regula nr. 25 pct. (2)-(7) se va citi: Regula nr. 25 pct. (2) alin. 2;- cuvintele: Regula nr. 26 pct. (4) se elimina;- în loc de: Regula nr. 28 pct. (3) se va citi: Regula nr. 28 pct. (3) c);- în loc de: Regula nr. 38 se va citi: Regula nr. 38 pct. (2);"PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statMinistru de stat,ministrul muncii şi protectiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Mircea Ciumara  +  Anexa 1                 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelor pentru cererile de brevet de inventie şi pentru brevetele de inventie-------------------------------------------------------------------------------Nr. Obiectul platii Termenul de plată Cuantumul Cuantumulcrt. (lei) ($)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4------------------------------------------------------------------------------- 1. Inregistrarea cererii de brevet 3 luni de la data 180.000 30    de inventie la O.S.I.M. înregistrării 2. Deschiderea fazei naţionale a la deschiderea fazei 180.000*) 30*)    cererii internationale naţionale 3. Publicarea C.B.I. după 18 luni 6 luni de la data 300.000 50    de la data depozitului sau, depozitului sau 3    după caz, a priorităţii luni de la data    invocate şi recunoscute invocarii priorităţii                                     recunoscute 4. a) Publicarea cererii de brevet o dată cu solicitarea 600.000 100    de inventie înainte de*) 18 luni publicarii    de la data depozitului sau    priorităţii invocate şi    recunoscute    b) Publicarea cererii de brevet în 3 luni de la data 300.000 50    de inventie după scoaterea din scoaterii din regimul    regimul "secret" sau "nepublic" la care a fost supusă 5. a) Publicarea traducerii în 3 luni de la data 300.000 50    limba română a unei cereri de deschiderii fazei    brevet de inventie înregistrate naţionale    international, pentru care s-a    deschis faza naţionala în    România, la 18 luni de la data    deschiderii fazei naţionale    sau la 6 luni de la aceeasi    data    b) Publicarea traducerii în o dată cu solicitarea 480.000 80    limba română a unei cereri de publicarii    brevet de inventie, înregistrată    international, pentru care s-a    deschis faza naţionala în    România înainte de expirarea    termenului de publicare legal    c) Publicarea în limba română o dată cu depunerea 360.000 60    a revendicarilor din cererea cererii    de brevet de inventie european    extinsa pentru România 6. a) Publicarea modificarilor o dată cu depunerea 60.000 10    aduse unei cereri de brevet de modificarilor    inventie înregistrate pe cale    naţionala sau internationala    pentru care s-a deschis faza    naţionala o dată cu publicarea    cererii    b) Publicarea în limba română o dată cu solicitarea 180.000 30    a unei versiuni corectate a publicarii    revendicarilor din cererea de    brevet de inventie european    extinse pentru România, care a    fost publicata conform pct. 4    lit. c) 7. Intocmirea şi publicarea unui 18 luni de la data 600.000 100    raport de documentare depozitului 8. Intocmirea şi publicarea unui 18 luni de la data 300.000 50    raport de documentare pentru deschiderii fazei    o cerere de brevet de inventie naţionale    înregistrată international    pentru care s-a deschis faza    naţionala în România 9. Examinarea cererii de brevet 3 luni de la data    de inventie şi luarea hotărârii depozitului    în termen de 18 luni de la    data depozitului:    a) când descrierea, revendicarile 3.600.000 600    şi desenele nu depasesc 20 de    pagini, iar numărul revendicarilor    nu este mai mare de 10    b) pentru fiecare pagina de 48.000 8    descriere, revendicari şi desene    în plus faţă de cele prevăzute    la pct. a)    c) pentru fiecare revendicare 90.000 15    în plus faţă de cele prevăzute    la pct. a)10. Examinarea cererii de brevet după luna a 3-a şi    de inventie şi luarea hotărârii până în luna a 30-a    în termen de 18 luni de la inclusiv de la data    data platii: depozitului, fără a                                     se depăşi un termen                                     de 3 luni de la                                     solicitarea în scris                                     a examinarii    a) când descrierea, revendicarile 2.400.000 400    şi desenele nu depasesc 20 de    pagini, iar numărul revendicarilor    nu este mai mare de 10    b) pentru fiecare pagina de 30.000 5    descriere, revendicari şi desene    în plus faţă de cele prevăzute    la lit. a)    c) pentru fiecare revendicare 60.000 10    în plus faţă de cele prevăzute    la lit. a)11. Tipărirea descrierii, revendica- până la 12 luni de la 600.000 100    rilor şi desenelor şi elibera- data publicarii    rea brevetului de inventie hotărârii de acordare    care nu depăşeşte 10 pagini    - pentru fiecare pagina în plus 30.000 512. Publicarea traducerii în limba o dată cu depunerea 600.000 100    română a fasciculului de brevet traducerii    european extins, care nu    depăşeşte 10 pagini    - pentru fiecare pagina în plus 30.000 513. Publicarea traducerii în limba o dată cu depunerea 300.000 50*)    română a revendicarilor traducerii    modificate ale brevetului    european extins, care nu    depăşeşte 10 pagini    - pentru fiecare pagina în plus 30.000 514. Contestaţie o dată cu depunerea 900.000 150                                     contestaţiei15. Cererea de revocare o dată cu depunerea 1.800.000 300                                     cererii16. Invocarea unei prioritati:    a) o dată cu inregistrarea 3 luni de la data 300.000 50    cererii de brevet de inventie înregistrării cererii*)    b) în cazul unei cereri o dată cu deschiderea 300.000 50    internationale pentru care s-a fazei naţionale    deschis faza naţionala în    România    c) în termen de 2 luni de la 3 luni de la data 1.200.000 200    data înregistrării cererii de înregistrării    brevet de inventie17. Eliberarea unui certificat de o dată cu depunerea 120.000*) 20    prioritate cererii pentru                                     eliberarea                                     certificatului18. Transmiterea cererii internatio- până în luna a 13-a 300.000 50    nale de la O.S.I.M., ca oficiu de la data priorităţii    receptor, la Biroul    International al OMPI19. Menţinerea în regim "secret" a o dată cu inregistrarea 600.000 100    unei cereri de brevet de solicitarii acestui    inventie, pe cate o perioadă regim pentru primul an    de un an şi, respectiv, cu o                                     luna înainte de                                     incheierea perioadei                                     achitate, pentru fiecare                                     dintre anii urmatori20. Menţinerea în regim "nepublic":    a) a unei cereri de brevet de o dată cu inregistrarea 600.000 100    inventie pe cate o perioadă de solicitarii acestui    un an regim pentru primul an                                     şi, respectiv, cu o                                     luna înainte de                                     incheierea perioadei                                     achitate, pentru fiecare                                     dintre anii urmatori    b) a inventatorilor pe timp o dată cu inregistrarea 300.000 50    nelimitat acestui regim21. Menţinerea în vigoare a conform art. 12    brevetului de inventie    pentru fiecare an de protecţie    începând cu data depozitului:    - anul 1 300.000 50    - anul 2 480.000 80    - anul 3 660.000 110    - anul 4 840.000 140    - anul 5 1.020.000 170    - anul 6 1.200.000 200    - anul 7 1.320.000 220    - anul 8 1.440.000 240    - anul 9 1.560.000 260    - anul 10 1.680.000 280    - anul 11 1.800.000 300    - anul 12 1.920.000 320    - anul 13 2.040.000 340    - anul 14 2.220.000 370    - anul 15 2.400.000 400    - anul 16 3.000.000 500    - anul 17 3.000.000 500    - anul 18 3.000.000 500    - anul 19 3.000.000 500    - anul 20 3.000.000 50022. Menţinerea în vigoare a acelasi termen ca la    brevetului de inventie de pct. 20    perfectionare:    a) pe perioada valabilităţii - 50% din taxa    brevetului de inventie pe care prevăzută la pct.    o perfectioneaza 21*) din prezenta                                                             anexa    b) pe perioada de după încetarea - acelasi cuantum ca    valabilităţii brevetului de la pct. 21*)    inventie pe care o perfectioneaza23. Revalidarea brevetului o dată cu depunerea 1.800.000 300                                     cererii de revalidare24. Completarea cererii de brevet    de inventie:    a) depunerea ulterioară a o dată cu depunerea 60.000 10    revendicarilor şi/sau desenelor    b) depunerea traducerii în o dată cu depunerea 600.000 100    limba română25. Inregistrarea de modificari    în situaţia juridica a cererii    de brevet sau a brevetului    de inventie:    a) cesiune, licenta, succesiune 600.000 100    legala sau testamentara    b) rezilieri ale actelor o dată cu inregistrarea 240.000 40    prevăzute la lit. a) cesiunii, licentei sau                                     succesiunii legale sau                                     testamentare la O.S.I.M.    c) alte modificari referitoare o dată cu inregistrarea 150.000 25*)    la actele incheiate prevăzute actului din care reiese    la lit. a), excluderea sau situaţia nou-creata    cooptarea unui inventator,    nume, prenume, denumire sau    adresa a unui solicitant,    persoana indreptatita,    inventator sau titular,    schimbarea mandatarului etc.26. Certificarea şi eliberarea unui o dată cu inregistrarea 60.000 10    document oficial de tipul: solicitarii    adeverinta, duplicat, copie27. Publicarea unei erate pentru o dată cu inregistrarea 90.000 15    înlăturarea erorilor datorate solicitarii    solicitantului, persoanei    indreptatite la eliberarea    brevetului sau titularului-------------------------------------------------------------------------------------------*) Potrivit RECTIFICARII nr. 41 din 30 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 26 februarie 1998, la anexa 1 se fac urmatoarele rectificari:"- pct. 2 se completeaza, la coloana 3, cu cifra 180.000, iar la coloana 4, cu cifra 30;- la pct. 4 a) coloana 1, în loc de: înainte cu se va citi: înainte de;- la pct. 13 alin. 1, la coloana 4 se va citi cifra 50;- la pct. 16 a) coloana 2, după cuvantul cererii se elimina cuvintele: o dată cu deschiderea fazei naţionale;- la pct. 17 coloana 3, în loc de 1.200.000 se va citi 120.000;- la pct. 22 a) şi b), coloanele 2, 3 şi 4, în loc de: pct. 20 se va citi: pct. 21;- la pct. 25 c) coloana 4, în loc de 2 se va citi 25."  +  Anexa 2                 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelor pentru marci şi indicatii geografice-------------------------------------------------------------------------------Nr. Obiectul platii Termenul de plată Cuantumul Cuantumulcrt. (lei) ($)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4------------------------------------------------------------------------------- 1. 1.1 Inregistrarea şi examinarea 3 luni de la data        cererii de înregistrare a depunerii la O.S.I.M.        unei marci individuale: a cererii de înregistrare                                     a marcii individuale        a) pentru o clasa de produse           sau servicii           - alb-negru 720.000 120           - color 1.200.000 200        b) pentru fiecare clasa 300.000 50           suplimentara de produse           şi/sau servicii        c) pentru un element figurativ 180.000 30           sau o marca verbala cu o           grafica speciala    1.2 Reinnoirea unei marci o dată cu depunerea        individuale: cererii        a) pentru o clasa de produse           sau servicii           - alb-negru 720.000 120           - color 1.200.000 200        b) pentru fiecare clasa 300.000 50           suplimentara de produse           şi/sau servicii        c) pentru un element figurativ 180.000 30           sau o marca verbala cu o           grafica speciala 2. 2.1 Inregistrarea şi examinarea 3 luni de la data        cererii de înregistrare a depunerii la O.S.I.M.        unei marci colective şi de a cererii de înregistrare        certificare: a marcii individuale        a) pentru o clasa de produse           sau servicii           - alb-negru 2.400.000 400           - color 3.000.000 500        b) pentru fiecare clasa 420.000 70           suplimentara de produse           şi/sau servicii        c) pentru un element figurativ 360.000 60           sau o marca verbala cu o           grafica speciala    2.2 Reinnoirea unei marci o dată cu depunerea        colective sau de cererii        certificare:        a) pentru o clasa de produse           sau servicii           - alb-negru 2.400.000 400           - color 3.000.000 500        b) pentru fiecare clasa 420.000 60           suplimentara de produse           şi/sau servicii        c) pentru un element figurativ 360.000 60           sau o marca verbala cu o           grafica speciala 3. Solicitarea reinnoirii 6 luni de la data Taxele Taxele    înregistrării unei marci după expirarii duratei prevăzute prevăzute    expirarea duratei de protecţie de protecţie în curs la pct. 1.2 la pct.    în curs şi 2.2, cu 1.2 şi                                                           o majorare 2.2, cu                                                           de 50% o majo-                                                                       rare de                                                                       50% 4. Invocarea priorităţii 3 luni de la data 300.000 50                                     depunerii cererii de                                     înregistrare a marcii 5. Eliberarea unui certificat de o dată cu solicitarea 180.000 30    prioritate eliberarii certificatului 6. Eliberarea unui certificat 3 luni de la data 300.000 50    de înregistrare a marcii publicarii marcii 7. Eliberarea certificatului o dată cu depunerea 300.000 50    de reinnoire a înregistrării cererii de reinnoire    marcii a înregistrării marcii 8. Examinarea unei cereri de o dată cu depunerea 180.000 30    opozitie la inregistrarea cererii de opozitie    unei marci 9. Acordarea solicitantului o dată cu cererea de 60.000 10    cererii de înregistrare a acordare a unui    unui termen suplimentar de 3 termen suplimentar de    luni pentru depunerea punctului 3 luni    de vedere, atunci când O.S.I.M.    a notificat neindeplinirea    condiţiilor pentru inregistrarea    marcii10. Divizarea cererii initiale 3 luni de la data 300.000 50    de înregistrare a marcii solicitarii divizarii                                     cererii11. Reclasificarea listei de 3 luni de la data 180.000 30    produse şi/sau servicii pentru depunerii cererii    care se solicita inregistrarea    marcii12. Examinarea unei contestatii o dată cu depunerea 900.000 150                                     contestaţiei13. Inregistrarea unei modificari o dată cu depunerea    în situaţia juridica a marcii: cererii de inscriere                                     a modificarii    a) cesiuni, licente 600.000 100    b) cu privire la numele, 150.000 25    denumirea sau adresa    titularului    c) alte modificari 150.000 2514. Eliberarea de adeverinte, o dată cu depunerea 60.000 10    duplicate, copii sau alte solicitarii    acte legate de situaţia    juridica a unei marci15. Inregistrarea unei indicatii o dată cu depunerea 2.400.000 400    geografice cererii de înregistrare                                     a indicatiei geografice                                     certificatului16. Eliberarea certificatului de 2 luni de la data 300.000 50    înregistrare a unei indicatii publicarii indicatiei    geografice geografice în BOPI17. Reinnoirea duratei de utilizare o dată cu depunerea 2.400.000 400    a unei indicatii geografice cererii de reinnoire18. Reclasificarea listei de o dată cu depunerea 180.000 30    produse pentru care se solicita cererii    inregistrarea unei indicatii    geografice-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 3                 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelor pentru desenele şi modelele industriale-------------------------------------------------------------------------------Nr. Obiectul platii Termenul de plată Cuantumul Cuantumulcrt. (lei) ($)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4------------------------------------------------------------------------------- 1. Inregistrarea cererii în o dată cu depunerea    Registrul naţional al cererilor cererii    depuse:    a) pentru primul desen/model 180.000 30    b) pentru fiecare desen/model 30.000 10       suplimentar 2. Publicarea desenului sau a o luna de la depunerea    modelului: cererii    a) pentru fiecare figura, în 120.000 20       spatiu standard (6x6 cm),       alb-negru;    b) pentru fiecare figura, în 600.000 100       spatiu standard (6x6 cm),       în culori    c) pentru elementele 60.000 10       caracteristice (maximum       30 de cuvinte) 3. Amanarea publicarii o luna cu depunerea 120.000 20                                     cererii 4. Invocarea priorităţii 3 luni de la depunerea 120.000 20                                     cererii de invocare                                     a priorităţii 5. Examinarea cererii de o luna de la publicarea    înregistrare: cererii    a) pentru primul desen/model 300.000 50    b) pentru fiecare desen/model 60.000 10       suplimentar 6. Eliberarea certificatului de o luna de la comunicarea    înregistrare: hotărârii de admitere    a) pentru 1-20 desene/modele 120.000 20    b) pentru 21-50 desene/modele 180.000 30    c) pentru 51-100 desene/modele 300.000 50 7. Menţinerea în vigoare a certifi- o luna de la comunicarea    catului de înregistrare pentru hotărârii de admitere    fiecare an de protecţie, pe a cererii, pentru primii    primii 5 ani: 2 ani, şi apoi în prima                                     luna a fiecarui an    a) pentru 1-20 desene/modele 120.000 20    b) pentru 21-50 desene/modele 150.000 25    c) pentru 51-100 desene/modele 180.000 30 8. Reinnoirea certificatului de prima luna a fiecarui    înregistrare pentru fiecare an an de protecţie    de protecţie:    a) pentru 1-20 desene/modele 120.000 20    b) pentru 21-50 desene/modele 150.000 25    c) pentru 51-100 desene/modele 180.000 30 9. Examinarea unei contestatii o dată cu depunerea 900.000 150                                     cererii10. Examinarea unei obiectii la o dată cu depunerea 180.000 30    inregistrarea desenului/ cererii    modelului11. Revalidarea certificatului o dată cu depunerea 600.000 100    de înregistrare a desenului/ cererii    modelului12. Inregistrarea de modificari o dată cu inregistrarea    în situaţia juridica a cererii solicitarii    sau a certificatului de    înregistrare:    a) cesiune, licenta 180.000 30    b) alte modificari 60.000 1013. Eliberare de acte, adeverinte, o dată cu inregistrarea 60.000 10    duplicate, copii certificate, solicitarii    extras din registru-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 4                 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelor pentru topografiile circuitelor integrate-------------------------------------------------------------------------------Nr. Obiectul platii Termenul de plată Cuantumul Cuantumulcrt. (lei) ($)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4------------------------------------------------------------------------------- 1. Depunerea cererii de o dată cu depunerea 180.000 30    înregistrare a unei topografii cererii sau în termen                                     de 2 luni de la data                                     notificarii neefectuarii                                     platii 2. Examinarea cererii de o dată cu depunerea 600.000 100    înregistrare a unei topografii cererii sau în termen                                     de 2 luni de la data                                     notificarii neefectuarii                                     platii 3. Inregistrarea unei topografii o dată cu depunerea 1.800.000 300                                     cererii sau în termen                                     de 2 luni de la data                                     notificarii neefectuarii                                     platii 4. Publicarea înregistrării o dată cu depunerea 90.000 15    unei topografii cererii sau în termen                                     de 2 luni de la data                                     notificarii neefectuarii                                     platii 5. Eliberarea unui certificat de o dată cu depunerea 90.000 15    înregistrare cererii sau în termen                                     de 2 luni de la data                                     notificarii neefectuarii                                     platii 6. Examinarea unei contestatii o dată cu depunerea 600.000 100 7. Inregistrarea de modificari o dată cu inregistrarea    în situaţia juridica a cererii solicitarii    sau a certificatului de    înregistrare:    a) cesiune, licenta 600.000 100    b) alte modificari 150.000 25 8. Consultarea documentatiei o dată cu inregistrarea 60.000 10    publice din depozitul solicitarii    reglementar 9. Eliberarea unei copii o dată cu inregistrarea 60.000 10    certificate de pe documentele solicitarii    publice din depozitul    reglementar sau de pe file    ale Registrului naţional al    topografiilor--------------------------------------------------------------------------------------------