ORDONANTA nr. 12 din 29 ianuarie 1998 (*republicată*)(**actualizata**)privind taxele de timbru pentru activitatea notariala(actualizata până la data de 1 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 30 din 29 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 29 ianuarie 1999 (aprobata prin Legea nr. 169 din 9 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001), dandu-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 122 din 19 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 19 iunie 1998, şi a mai fost modificata prin Ordonanţa Guvernului nr. 59 din 21 august 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 25 august 1998 (abrogata prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/1999), respinsa prin Legea nr. 200 din 20 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 25 aprilie 2001, prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/1999 (aprobata prin Legea nr. 169 din 9 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 aprilie 2001) şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177 din 26 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000 (suspendata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000) respinsa prin Legea nr. 223 din 30 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001).**) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 7 august 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 1 ianuarie 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 561 din 21 mai 2003; HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004; LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005; HOTĂRÂREA nr. 797 din 14 iulie 2005.  +  Articolul 1 (1) Actele şi serviciile notariale, care se indeplinesc de către notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevăzute la pct. I din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (2) Sunt scutite de taxe de timbru actele şi serviciile notariale prevăzute la pct. II din anexa şi la art. 2 alin. (2). Ministerul Finanţelor Publice poate acorda scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de plată a taxelor de timbru pentru activitatea notariala, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 2 (1) Pentru actele notariale indeplinite, potrivit legii, de secretarii primariilor din comunele şi oraşele unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici se percep taxele de timbru prevăzute la pct. I (15 şi 16) din anexa. (2) Actele notariale indeplinite, potrivit legii, de secretarii primariilor, de unele institutii sau de agenti economici, în cazul în care actele se depun la acestia, sunt scutite de taxe de timbru.  +  Articolul 3Taxele de timbru se datorează de persoanele fizice şi de persoanele juridice care solicită indeplinirea actelor şi a serviciilor notariale.  +  Articolul 4 (1) Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale, care au ca obiect bunuri imobile, se taxeaza la valoarea declarata de părţi în actul autentic. Dacă exista o disproportie vadita între valoarea declarata de părţi şi valoarea de circulatie, notarul va amana autentificarea actului până la stabilirea valorii de circulatie, prin expertiza efectuata la cererea Camerei notarilor publici, pe cheltuiala acesteia; în acest caz, autentificarea se taxeaza la valoarea astfel stabilita*). (2) Autentificarea actelor de instrainare între vii a mijloacelor de transport cu tractiune mecanica se taxeaza la valoarea declarata de părţi în actul autentic, dar nu mai puţin decat taxa asupra acestor mijloace de transport, stabilita de organele fiscale în a caror raza teritoriala contribuabilii îşi au domiciliul sau sediul. (3) Autentificarea oricăror alte acte de instrainare, al caror obiect este evaluabil în bani, se taxeaza la valoarea declarata de părţi în actul autentic, dar nu mai puţin de 25.000 lei.--------------*) Conform pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 18 aprilie 2005 care aproba cu modificari Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 123 din 24 noiembrie 2004, taxele de timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără constructii, din extravilan, se reduc la jumătate.  +  Articolul 5 (1) Autentificarea contractelor care cuprind clauze cu privire la renta viagera şi obligaţia de întreţinere pe viaţa se taxeaza, după caz, la valoarea rentei sau a intretinerii pe 10 ani. (2) Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de orice fel, dacă sunt evaluabile în bani, se taxeaza potrivit pct. I (9) din anexa.  +  Articolul 6 (1) Este nula vanzarea prin care părţile se înţeleg, printr-un act secret, să se plateasca un pret mai mare decat cel care se declara în actul autentic. (2) Nulitatea prevăzută la alin. (1) se extinde atât asupra actului secret, cat şi asupra actului autentic. (3) Dispozitiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în cazul contractului de închiriere, având ca obiect un bun imobil, prin care părţile au convenit, printr-un act secret, să se plateasca o chirie mai mare decat cea care se declara în actul autentic care se înregistrează la organul fiscal teritorial. (4) Taxa de timbru plătită, după caz, la valoarea pretului sau a chiriei declarate în actul autentic nu se restituie.  +  Articolul 7 (1) Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se platesc în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unitatile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii şi Consemnatiuni. (2) Persoanele juridice platesc taxele de timbru în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unitatea trezoreriei statului în raza careia îşi au sediul fiscal.  +  Articolul 8Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se pot incasa şi de notarul public, care are obligaţia de a le varsa la bugetul de stat în condiţiile stabilite prin normele metodologice privind aplicarea prezentei ordonante.  +  Articolul 9Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se datorează anticipat, cu excepţia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se datorează până la eliberarea certificatului de mostenitor.  +  Articolul 10Taxele de timbru pentru actele şi serviciile notariale se fac venit la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, în condiţiile şi cu destinaţia prevăzute de lege pentru taxele judiciare de timbru.  +  Articolul 11Taxele de timbru prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei, la iniţiativa Ministerului Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 12 (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) Ministerul Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va elabora norme metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi vor intra în vigoare o dată cu prezenta ordonanţă.  +  Articolul 13Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 5 iunie 1955 (numai în ceea ce priveste taxele de timbru pentru activitatea notariala), precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notariala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobata şi modificata prin Legea nr. 105/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995.  +  Anexă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE,            PRECUM ŞI A ACTELOR ŞI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA            TAXELOR DE TIMBRU────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               NIVELURILE NIVELURILE                                                AJUSTATE AJUSTATE        Extras din norma juridica PENTRU ANUL PENTRU ANUL                                                  2005 2006                                                  -lei- -lei-                                                rol/ron────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Autentificarea actelor între vii, X X     translative ale dreptului de     proprietate şi ale altor drepturi     reale ce au ca obiect bunuri imobile,     inclusiv actele ce au ca obiect     constituirea ca aport la capitalul     social al dreptului de proprietate sau     al altui drept real asupra bunurilor     imobile se taxeaza la valoarea     stabilita potrivit art. 4 alin. (1),     după cum urmeaza:*1)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) până la 136.960.000 lei - plafon valoric 3% dar nu mai 3% dar nu mai                              ptr. anul 2005 puţin de puţin de a) până la 14.517,80 lei - plafon valoric 257.000 lei 29 lei                              ptr. anul 2006 3% dar nu mai                                               puţin de                                               27,50 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) de la 136.960.001 lei - plafon valoric 4.120.000 lei+2% 437ei+2%   la 274.990.000 lei ptr. anul 2005 pentru suma pentru suma b) de la 14.517,81 lei - plafon valoric ce depăşeşte ce depăşeşte   la 29.148,90 lei ptr. anul 2006 136.960.000 lei/ 14.518 lei                                              412,00 lei+2%                                              pentru suma ce                                              depăşeşte                                              13696,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) de la 274.990.001 lei - plafon valoric 6.870.000 lei+ 728 lei + 1,5%    la 548.910.000 lei ptr. anul 2005 1,5% pentru pentru c) de la 29.148,91 lei - plafon valoric suma ce suma ce    la 58.184,50 lei ptr. anul 2006 depăşeşte depăşeşte                                              274.990.000 lei/ 29149 lei                                              687,00 lei+1,5%                                              pentru suma ce                                              depăşeşte                                              27499,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) de la 548.910.001 lei - plafon valoric 10.978.000 lei+ 1.164 lei + 1%    la 2.745.620.000 lei ptr. anul 2005 1% pentru suma pentru suma d) de la 58.184,51 lei - plafon valoric ce depăşeşte ce depăşeşte    la 291.0354,70 lei ptr. anul 2006 548.910.000 lei/ 58.185 lei                                              1097,80 lei+ 1%                                              pentru suma ce                                              depăşeşte                                              54891,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) de la 2.745.620.001 lei - plafon valoric 32.945.000 lei+ 3.492 lei+0,75%    la 5.492.310.000 lei ptr. anul 2005 0,75% pentru pentru e) de la 291.0354,71 lei - plafon valoric suma ce suma ce    la 582.184,00 lei ptr. anul 2006 depăşeşte depăşeşte                                             2.745.620.000 lei/ 291.036 lei                                             3294,50 lei+0,75%                                              pentru suma ce                                              depăşeşte                                              274562,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── f) peste 5.492.310.001 lei - plafon valoric 53.554.000 lei+ 5.677 lei +                              ptr. anul 2005 0,5% pentru 0,5% pentru f) peste 582.184,00 lei - plafon valoric suma ce suma ce                              ptr. anul 2006 depăşeşte depăşeşte                                            5.492.310.000lei/ 582.185 lei                                            5355,40 lei +0,5%                                              pentru suma ce                                              depăşeşte                                              549231,00 lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Autentificarea testamentelor 83.000/ 9                                                    8,30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Autentificarea actelor de partaj 257.000 29                                                   27,50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Autentificarea actelor de lotizare 83.000/ 9     (parcelare) 8,30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Autentificarea actelor de garantie, 111.000/     inclusiv a contractelor de ipoteca 11,10 12────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Autentificarea contractelor de comodat 0,5% din valoarea 0,5% din valoarea     şi închiriere de bunuri bunurilor decla- bunurilor decla-                                             rate de părţi sau, rate de părţi                                             după caz, din sau, după caz,                                             cuantumul chiriei din cuantumul                                              declarate de chiriei declarate                                             părţi, dar nu de părţi, dar                                              mai puţin de nu mai puţin de                                              137.000 lei/ 15 lei                                             0,5% din valoarea                                             bunurilor decla-                                             rate de părţi sau,                                             după caz, din                                             cuantumul chiriei                                              declarate de                                             părţi, dar nu                                              mai puţin de                                                13,70 lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Autentificarea procurilor 55.000/ 6                                                   5,50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Autentificarea oricăror alte acte al 0,5% din valoarea 0,5% din valoarea     caror obiect este evaluabil în bani, declarata de declarata de     necuprinse la pct. 1-8 părţi, dar nu părţi, dar nu                                               mai puţin de mai puţin de                                               137.000 lei 15 lei                                             0,5% din valoarea                                              declarata de                                              părţi, dar nu                                               mai puţin de                                                13,70 lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Autentificarea actelor constitutive ale 257.000/ 29     societatilor comerciale, precum şi a 27,50     actelor de modificare a acestora──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Autentificarea actelor constitutive ale 111.000/ 12     societatilor agricole, precum şi a 11,10     actelor de modificare a acestora──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Autentificarea actelor de constituire 111.000/ 12     şi a statutelor asociaţiilor fără scop 11,10     patrimonial şi ale fundatiilor,     inclusiv a actelor de modificare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Autentificarea oricăror alte acte al 16.000/ 2     caror obiect este neevaluabil în bani 1,60──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Intocmirea actelor de protest al 275.000/ 29     cambiilor, cecurilor şi al altor 27,50     titluri la ordin──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Legalizarea semnaturilor, a specime- 55.000/ 6     nelor de semnatura şi a sigiliilor, 5,50     dare de data certa, certificarea unor     fapte, pentru fiecare act──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Legalizarea de copii de pe inscrisurile 16.000/ 2     prezentate de părţi sau din arhiva 1,60     notarului public, pentru fiecare copie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. Legalizarea traducerii de către notarul 28.000/ 3     public autorizat sau legalizarea 2,80     semnaturii traducatorului, pentru     fiecare exemplar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Primirea în depozit a inscrisurilor şi 16.000/ 2     documentelor pe timp de un an sau 1,60     fractiune de un an, pentru fiecare     exemplar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18. Eliberari de duplicate de pe actele 28.000/ 3     notariale şi reconstituiri de acte 2,80     originale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 29. Taxa asupra succesiunilor, după    valoarea acestora, se stabileste astfel:*2) X X──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) până la 54.570.000 lei - plafon valoric 3% dar nu mai 3% dar nu mai                               ptr. anul 2005 puţin de puţin de a) până la 5.784,40 lei - plafon valoric 55.000 lei 6 lei                               ptr. anul 2006 pentru fiecare pentru fiecare                                                  mostenitor/ mostenitor                                                3% dar nu mai                                                  puţin de                                                  5,50 lei                                               pentru fiecare                                                 mostenitor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) de la 54.570.001 lei - plafon valoric 1.648.000 lei+2% 175 lei + 2%   la 274.990.000 lei ptr. anul 2005 pentru suma pentru suma b) de la 5.784,41 lei - plafon valoric ce depăşeşte ce depăşeşte   la 29.148,90 lei ptr. anul 2006 54.570.000 lei/ 5.784 lei                                               164,80 lei + 2%                                                pentru suma ce                                                  depăşeşte                                                 5457,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) de la 274.990.001 lei - plafon valoric 6.046.000 lei+ 641 lei + 1%    la 548.910.000 lei ptr. anul 2005 1% pentru pentru c) de la 29.148,91 lei - plafon valoric suma ce suma ce    la 58.184,50 lei ptr. anul 2006 depăşeşte depăşeşte                                              274.990.000 lei/ 29.149 lei                                              604,60 lei + 1%                                              pentru suma ce                                                 depăşeşte                                               27499,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) peste 548.910.001 lei - plafon valoric 8.788.000 lei+ 932 lei + 0,5                               ptr. anul 2005 0,5% pentru pentru d) peste 58.184,50 lei - plafon valoric suma ce suma ce                               ptr. anul 2006 depăşeşte depăşeşte                                              548.910.000 lei/ 58.185 lei                                              878,80 lei + 0,5%                                              pentru suma ce                                                depăşeşte                                                54891,00 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20. Efectuarea oricăror altor acte notariale 160.000/ 2     necuprinse la pct. 11-18, pentru 1,60     fiecare act────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────___________*1) Potrivit prevederilor art. 284 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 123/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2005, taxele de timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără constructii, din extravilan, se reduc la jumătate.*2) Potrivit prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicată, cu modificările ulterioare, dacă incheierea procedurii succesorale a fost facuta în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor.---------------Anexa nr. 1 a fost modificata de HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002 (respectiv, de NORMELE METODOLOGICE din 13 noiembrie 2002 cuprinse în aceasta hotărâre).Anexa nr. 1 a fost modificata de HOTĂRÂREA nr. 561 din 21 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 3 iunie 2003.Anexa nr. 1 a fost modificata de pct. III al anexei din HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004.Anexa nr. 1 a fost modificata de pct. III al anexei din HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.Anexa nr. 1 a fost modificata de pct. III al anexei din HOTĂRÂREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005.--------------