ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1193 din 30 decembrie 2005  Având în vedere necesitatea clarificării regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu și a atribuțiilor Administrației Fondului pentru Mediu în ceea ce privește activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea, soluționarea contestațiilor și executarea silită a contribuțiilor datorate la Fondul pentru mediu, în contextul diminuării veniturilor încasate la Fondul pentru mediu,ținând seama de necesitatea sporirii numărului de categorii de proiecte ce pot fi finanțate din Fondul pentru mediu, în special cele privind prevenirea și controlul integrat al poluării, Directiva-cadru a apei și instalațiile mari de ardere, pentru îndeplinirea angajamentelor asumate pentru capitolul 22 - Mediu, elemente care vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului și schimbărilor climatice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. (la 02-09-2013, Articolul 1 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )  +  Articolul 2Fondul pentru mediu se constituie și se gestionează în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 2^1Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului. (la 08-04-2008, Art. 2^1 a fost introdus de art. 18 al Cap. II din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 37 din 26 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 8 aprilie 2008 )  +  Capitolul II Administrarea Fondului pentru mediu  +  Articolul 3(1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administrația Fondului pentru Mediu, denumită în continuare Administrația Fondului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, în coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului.(2) Abrogat. (la 23-07-2010, Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de subpct. 2 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. ) (3) Administrația Fondului are, în principal, următoarele atribuții:a) urmărește constituirea și gestionarea Fondului pentru mediu;b) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli;c) analizează, selectează și finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;d) urmărește și controlează proiectele și programele finanțate din Fondul pentru mediu; (la 02-07-2019, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) e) finanțează lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, conform dispozițiilor art. 13;f) elaborează ghidurile de finanțare aferente categoriilor de proiecte și programelor pentru protecția mediului, finanțate din Fondul pentru mediu.g) asigură utilizarea sumelor, obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanțarea programelor și proiectelor în domeniile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare; (la 02-07-2019, Litera g) din Alineatul (3) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) h) desfășoară activități de control, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la operatorii economici autorizați în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și la operatorii economici autorizați în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, care se aplică în mod corespunzător; (la 23-07-2010, Lit. h) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) i) desfășoară activități de evidență a contribuabililor la bugetul Fondului pentru mediu; (la 23-07-2010, Lit. i) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) j) desfășoară inspecții fiscale și controale inopinate la contribuabilii/plătitorii la Fondul pentru mediu, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare; (la 23-07-2010, Lit. j) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) k) colectează veniturile la bugetul Fondului pentru mediu; (la 23-07-2010, Lit. k) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) l) asigură asistența/îndrumarea contribuabililor/plătitorilor la bugetul Fondului pentru mediu cu privire la metodologia de calcul al taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru mediu; (la 02-07-2019, Litera l) din Alineatul (3) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) m) previne evaziunea fiscală în ceea ce privește taxele și contribuțiile la Fondul pentru mediu. (la 23-07-2010, Lit. m) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) n) asigură îndrumarea solicitanților și beneficiarilor finanțării din Fondul pentru mediu. (la 02-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) o) gestionează sisteme informatice care permit monitorizarea tranzacțiilor cu deșeuri pe teritoriul național. (la 20-09-2022, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) p) desfășoară activități de control la operatorii economici/asociațiile de dezvoltare intercomunitară/brokerii/ unitățile administrativ-teritoriale care au obligația de a utiliza aplicația informatică SIATD pentru verificarea tranzacțiilor raportate. (la 23-06-2023, Alineatul (3), Articolul 3, Capitolul II a fost completat de Punctul 1., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) (la 23-07-2010, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. ) (4) În exercitarea atribuțiilor de conducere a Administrației Fondului cooperează cu autorități și instituții publice ale statului, ale administrației publice centrale și locale, cu reprezentanți ai societății civile, cu persoane juridice și/sau fizice, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate. (la 02-09-2013, Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) (4^1) În exercitarea atribuțiilor de la alin. (3) lit. c) și d), Administrația Fondului poate colabora cu unitățile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, prin contracte de delegare multianuale încheiate cu acestea, în vederea derulării în comun a proiectelor și programelor pentru protecția mediului care au ca beneficiari ai finanțării din Fondul pentru mediu persoane fizice. (la 23-06-2023, Alineatul (4^1), Articolul 3, Capitolul II a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) (5) Administrația Fondului pentru Mediu asigură gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții sau alte fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, prin intermediul unităților de implementare a proiectelor, respectiv al unităților de management al proiectelor. (la 02-07-2019, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (6) Unitățile prevăzute la alin. (5) funcționează la nivelul Administrației Fondului, în conformitate cu reglementările specifice în materie prin care au fost stabilite alocările din fonduri europene structurale și de investiții sau din alte fonduri externe. (la 02-07-2019, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (7) Administrația Fondului este agenție de implementare a proiectelor/structură de implementare pentru obiective de investiții din cadrul componentelor Planului național de redresare și reziliență al României, în numele beneficiarilor. (la 20-09-2022, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 )  +  Articolul 4(1) Administrația Fondului este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat.(2) Președintele este numit, suspendat și revocat din funcție, în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(3) În exercitarea atribuțiilor de conducere a Administrației Fondului, președintele emite dispoziții.(4) Președintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestionează și reprezintă Administrația Fondului în relațiile cu terții, precum și în justiție, numește și eliberează din funcție personalul acesteia, în condițiile legii.(5) Președintele poate delega calitatea de ordonator de credite, potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(6) Președintele Administrației Fondului este ajutat în activitatea sa de doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, precum și de un secretar general, numit în condițiile legii. (la 20-09-2022, Alineatul (6) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (7) Președintele Administrației Fondului poate delega atribuțiile sale vicepreședinților, secretarului general sau altor persoane cu funcții de conducere din cadrul Administrației Fondului, în condițiile legii. Atribuțiile vicepreședinților și ale secretarului general se stabilesc de către președintele Administrației Fondului, prin dispoziție. (la 20-09-2022, Alineatul (7) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (8) Administrația Fondului pentru Mediu dispune de personal propriu încadrat în funcții publice și contractuale, potrivit regulamentului de organizare și funcționare propriu. (la 01-10-2021, Alineatul (8) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 939 din 1 octombrie 2021, prin derogare de la prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Administrația Fondului pentru Mediu poate organiza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante aferente funcțiilor publice.
  (8^1) Numărul maxim de posturi pentru Administrația Fondului este de 350, exclusiv președintele, vicepreședinții și secretarul general. (la 20-09-2022, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (9) Salarizarea personalului Administrației Fondului se face potrivit legii.(9^1) Personalul din cadrul Administrației Fondului implicat în gestionarea Fondului pentru mediu din care se finanțează proiectele/programele de mediu beneficiază de majorarea salariului de bază cu până la 50%, în limita alocării bugetare, pe perioada desfășurării activității în acest domeniu. (la 20-09-2022, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (9^2) Majorarea prevăzută la alin. (9^1) se acordă cu condiția respectării de către personalul Administrației Fondului a următoarelor criterii:a) desfășurarea activităților privind elaborarea sau avizarea ghidurilor de finanțare;b) desfășurarea activităților de analiză a cererilor de finanțare, de implementare și de monitorizare a proiectelor care fac obiectul contractelor de finanțare;c) desfășurarea activităților privind elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative, asigurarea legalității actelor emise/semnate de către președintele Administrației Fondului, asigurarea de consultanță în ceea ce privește interpretarea/ respectarea/aplicarea legislației în vigoare cu privire la activitatea instituției, reprezentarea și apărarea intereselor instituției în fața instanțelor judecătorești și în cadrul oricărei alte proceduri judiciare prevăzute de lege, avizarea proiectelor de contracte și a altor lucrări cu caracter juridic;d) desfășurarea activităților de angajare a cheltuielilor și efectuare a ordonanțărilor de plată și de trimestrializare a bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, precum și alte activități care sunt în legătură cu acestea sau cu asigurarea evidenței contabile;e) desfășurarea activităților de urmărire a realizării creanțelor fiscale la Fondul pentru mediu;f) desfășurarea activităților de inspecție fiscală, evidență și colectare creanțe, de asistență a contribuabililor și de efectuare a procedurilor fiscale și a restituirilor de sume, potrivit legii, precum și de analiză a riscului și monitorizare administrare fiscală;g) desfășurarea activităților de inventariere a patrimoniului instituției, de gospodărire și întreținere a bunurilor mobile și imobile;h) desfășurarea activităților de aplicare a legislației privind liberul acces la informațiile de interes public;i) desfășurarea activităților specifice organizării concursurilor de selecție a personalului, de recrutare, selectare și încadrare a personalului în scopul îndeplinirii atribuțiunilor specifice instituției, precum și a activităților specifice întocmirii/evidenței statelor de funcții și de personal;j) desfășurarea activităților specifice de audit în cadrul instituției;k) desfășurarea activităților de achiziție publică. (la 20-09-2022, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (9^3) Criteriile prevăzute la alin. (9^2) se detaliază în procedura aprobată prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (la 20-09-2022, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (10) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), Administrația Fondului are următoarele structuri de decizie:a) Comitetul de avizare;b) Comitetul director. (la 02-09-2013, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 prevede:
  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 464 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, personalul din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu încadrat pe bază de contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se numește în funcțiile publice stabilite prin actul administrativ al conducătorului instituției.(2) În termen de minimum 30 de zile de la data aprobării structurii organizatorice și în baza actului administrativ de stabilire a funcțiilor publice, președintele Administrației Fondului pentru Mediu face numirile în funcții publice pentru personalul care îndeplinește activitățile prevăzute la art. 370 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 465 și a celor de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei și gradului profesional ale funcției publice.
   +  Articolul 5(1) Comitetul de avizare are următoarea componență:a) 2 reprezentanți din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului, împuterniciți prin ordin al ministrului; (la 02-09-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) b) un reprezentant al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, împuterniciți prin decizie a conducătorului instituției respective;c) câte un reprezentant al celor 4 structuri asociative ale administrației publice locale;d) câte un reprezentant din cadrul autorității publice centrale pentru finanțe, al autorității publice centrale pentru economie, autorității publice centrale pentru transporturi, autorității publice centrale pentru sănătate, autorității publice centrale pentru agricultură, doi reprezentanți ai autorității publice centrale pentru dezvoltare regională și administrație publică, precum și un reprezentant al autorității publice centrale pentru energie, împuterniciți prin ordin al ministrului de resort; (la 23-07-2010, Lit. d) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) e) 2 reprezentanți ai confederației patronale, desemnați de aceasta;f) un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale din domeniul protecției mediului, desemnat de acestea;g) președintele Administrației Fondului. (la 23-07-2010, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de subpct. 7 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. ) (2) Comitetul de avizare este condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte. Președintele și vicepreședintele sunt numiți de conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului. (la 11-05-2006, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. ) (3) Comitetul de avizare aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finanțate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director. (la 23-07-2010, Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de subpct. 7 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. ) (4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv demnitarii, primesc o indemnizație de participare pentru activitatea desfășurată în cadrul ședințelor acestuia, în cuantumul și în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Fondului. (la 11-05-2006, Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. ) (5) Componența nominală a Comitetului de avizare se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului. (la 11-05-2006, Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. )  +  Articolul 6(1) Din Comitetul director al Administrației Fondului fac parte președintele, vicepreședinții, secretarul general și conducătorii direcțiilor și ai direcțiilor generale ale acesteia. (la 20-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (2) Abrogat. (la 11-05-2006, Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. ) (3) Comitetul director are următoarele atribuții:a) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului;b) avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectate pentru a fi finanțate din Fondul pentru mediu;c) analizează și aprobă lista proiectelor respinse de către Comisia de analiză;d) urmărește constituirea și gestionarea Fondului pentru mediu;e) aprobă raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale;f) avizează ghidurile de finanțare aferente fiecărui program și proiect pentru protecția mediului. (la 23-07-2010, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de subpct. 8 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )  +  Articolul 7(1) Veniturile proprii ale Administrației Fondului reprezintă 10% din veniturile Fondului pentru mediu constituit potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), cu excepția celor prevăzute la lit. u), din care se reține o cotă de până la 5%.(2) Veniturile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital ale Administrației Fondului, potrivit prevederilor legale. (la 02-07-2019, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 )  +  Articolul 8(1) Operațiunile financiare ale Administrației Fondului, care privesc constituirea, gestionarea și utilizarea resurselor financiare, se derulează prin Trezoreria Statului.(2) Disponibilitățile financiare ale Fondului pentru mediu și ale Administrației Fondului se păstrează în Trezoreria Statului în conturi distincte și sunt purtătoare de dobânzi. (la 02-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (3) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate cu partenerii externi în conformitate cu scopul pentru care au fost acordate și cu destinațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
   +  Capitolul III Veniturile Fondului pentru mediu  +  Articolul 9(1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:a) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu; (la 02-07-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 9/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 592 din 7 iulie 2020:
  Veniturile la Fondul pentru mediu, constând în contribuția de 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică (de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, obținute de către generatorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică), reglementată de art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu constituie obligație fiscală în sensul art. 2 alin. (1) lit. e) și art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare.
  a^1) sunt exceptați operatorii economici din industria națională de apărare înscriși, în condițiile legii, în registrul operatorilor economici și al capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare, de la plata contribuției prevăzută la lit. a); (la 04-01-2017, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul III a fost completat de Articolul 41, Capitolul VII din LEGEA nr. 232 din 22 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 05 decembrie 2016 ) b) taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, datorate de operatorii economici deținători de surse staționare a căror utilizare afectează factorii de mediu, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1*); (la 11-11-2007, Lit. b) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 292 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 8 noiembrie 2007. ) c) contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2; sunt exceptate de la plata contribuției pentru economia circulară cantitățile de deșeuri CLO, astfel cum sunt definite la art. 9^2 lit. b), provenite dintr-o instalație integrată de tratare a deșeurilor municipale, care deține sau utilizează un laborator acreditat/autorizat de Asociația de Acreditare din România (RENAR); verificarea cantităților, inclusiv comparativ cu cantitățile prevăzute în actele de reglementare și a calității materialului raportat, se efectuează de către Garda Națională de Mediu în baza buletinelor de analiză și a altor documente însoțitoare; (la 23-06-2023, Litera c), Alineatul (1), Articolul 9, Capitolul III a fost modificată de Punctul 3., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, prevăzute în anexa nr. 3, și cantitățile de deșeuri de ambalaje care intră în instalații de reciclare și/sau instalații de valorificare, după caz, de către: operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate, operatorii economici care importă/ achiziționează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/ consum propriu, operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii, operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere și operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje; (la 23-06-2023, Litera d), Alineatul (1), Articolul 9, Capitolul III a fost modificată de Punctul 4., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) e) o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici; (la 23-07-2010, Lit. e) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de subpct. 10 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. ) f) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților; (la 23-07-2010, Lit. f) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de subpct. 10 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. ) g) abrogată; (la 11-05-2006, Lit. g) a alin. (1) al art. 9 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. ) h) abrogată; (la 11-05-2006, Lit. h) a alin. (1) al art. 9 a fost abrogată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. ) i) o contribuție de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv gestionate; (la 23-07-2010, Lit. i) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de subpct. 10 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. ) j) o contribuție de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare*); (la 11-05-2006, Lit. j) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. ) k) donații, sponsorizări, asistență financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine și a organizațiilor sau organismelor internaționale;l) sumele încasate din restituirea finanțărilor sau a altor sume acordate/virate/decontate și accesoriile aferente acestora; (la 23-06-2023, Litera l), Alineatul (1), Articolul 9, Capitolul III a fost modificată de Punctul 4., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) m) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor și a autorizațiilor de mediu;o) dobânzi și penalități de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu.p) o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare. Pentru unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciul public de salubrizare, contribuția se calculează pentru întreaga cantitate de deșeuri municipale estimate ca fiind generate potrivit indicilor prevăzuți în Planul național de gestionare a deșeurilor, respectiv de 233 kg/locuitor/an în mediul urban și 105 kg/locuitor/an în mediul rural; (la 02-07-2019, Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) q) ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepția celor fabricate din materialele care respectă cerințele SREN 13432:2002; ecotaxa se încasează de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere și se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează la loc vizibil la punctul de vânzare/desfacere, în vederea informării consumatorilor finali. Sunt exceptate de la plata ecotaxei pungile de uz casnic introduse pe piața națională de către operatorii economici, aceștia având obligația să le inscripționeze individual cu sintagma «pungi de uz casnic»; este interzisă comercializarea pungilor de uz casnic ca ambalaje la punctul de vânzare/desfacere; (la 23-06-2023, Litera q), Alineatul (1), Articolul 9, Capitolul III a fost modificată de Punctul 4., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) r) Abrogată. (la 02-07-2019, Litera r) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităților de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse. Taxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare. (la 02-09-2013, Lit. s) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) ș) sumele încasate ca urmare a aplicării penalității de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României valabil la data de 1 octombrie a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul instalațiilor staționare sau operatorul de aeronave sau operatorul din sectorul maritim care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, penalitate care crește anual în conformitate cu indicele european al prețurilor de consum, potrivit prevederilor legale în vigoare; (la 29-06-2024, Litera ș) , Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 iunie 2024 ) t) sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 145/2010; (la 02-09-2013, Lit. t) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) ț) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 02-09-2013, Lit. ț) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) u) sumele virate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând contravaloarea în lei a sumelor obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră; (la 02-07-2019, Litera u) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) v) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de către: operatorii economici autorizați pentru implementarea răspunderii extinse a producătorului în domeniul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite în anexa nr. 3, și cantitățile care intră în instalații de valorificare/reciclare, și persoane juridice legal constituite, autorizate pentru preluarea responsabilității pentru gestionarea deșeurilor de anvelope uzate, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obiectivelor anuale de gestionare a deșeurilor de anvelope uzate și cantitățile efectiv gestionate; (la 23-06-2023, Litera v), Alineatul (1), Articolul 9, Capitolul III a fost modificată de Punctul 4., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) v^1) abrogată; (la 01-01-2023, Litera v^1) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost abrogată de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) w) o contribuție în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice, astfel:1. de la data de 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2019, pentru diferența dintre cantitățile de echipamente electrice și electronice declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de Administrația Fondului ca fiind introduse pe piața națională;2. de la data de 1 ianuarie 2020, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare, prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, și cantitățile efectiv colectate; (la 30-06-2018, Litera w) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) x) o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională baterii și acumulatori portabili, astfel:1. de la data 1 ianuarie 2017 până la data de 31 decembrie 2019, pentru diferența dintre cantitățile de baterii și acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piața națională și cantitățile constatate de Administrația Fondului ca fiind introduse pe piața națională;2. de la data de 1 ianuarie 2020, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, și cantitățile efectiv colectate; (la 30-06-2018, Litera x) din Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) y) o contribuție în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv o contribuție de 4 lei/kg de baterii și acumulatori portabili, datorată de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislația în vigoare, și cantitățile efectiv colectate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile; (la 23-07-2010, Lit. y) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) Notă
  Articolul V din LEGEA nr. 127 din 10 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 14 mai 2024 prevede:
  Articolul V(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, în situația în care Administrația Fondului pentru Mediu constată că suma percepută organizațiilor colective este insuficientă în vederea garantării obligațiilor de plată, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, diferența de plată se achită de producătorii afiliați, proporțional cu cota de piață a acestora în cadrul organizației penalizate.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și producătorilor afiliați la organizațiile colective care nu au solicitat/obținut autorizarea de a implementa obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.
  z) o contribuție datorată de către operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate în ambalaje primare nereutilizabile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, republicată, cu modificările ulterioare, calculată începând cu data de 1 ianuarie 2024 astfel:1. pentru fiecare unitate de ambalaj nereutilizabil din metal pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele minime anuale de returnare, contribuția este egală cu valoarea garanției prevăzute la art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, republicată, cu modificările ulterioare;2. pentru fiecare unitate de ambalaj nereutilizabil din sticlă și/sau plastic, după caz, pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele minime anuale de returnare, contribuția este egală cu valoarea dublă a garanției prevăzute la art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, republicată, cu modificările ulterioare;3. plata contribuțiilor prevăzute la pct. 1 și 2 se efectuează în cazul neîndeplinirii obiectivelor minime anuale de returnare pentru diferența dintre cantitățile de ambalaje primare nereutilizabile corespunzătoare obiectivelor minime anuale de returnare prevăzute la art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, republicată, cu modificările ulterioare, și cantitățile de ambalaje validate în baza codului de bare ca fiind returnate în cadrul sistemului de garanție-returnare, conform art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, republicată, cu modificările ulterioare; (la 03-11-2023, Alineatul (1), Articolul 9, Capitolul III a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 3 noiembrie 2023 ) aa) sumele încasate în urma închirierii bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu, cu respectarea prevederilor legale. (la 03-11-2023, Alineatul (1), Articolul 9, Capitolul III a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 3 noiembrie 2023 ) bb) sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile enumerate la lit. a). (la 29-06-2024, Alineatul (1) , Articolul 9 , Capitolul III a fost completat de Punctul 2. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 iunie 2024 )
  (2) Administrația Fondului gestionează și alte venituri aprobate prin hotărâre a Guvernului.
   +  Articolul 9^1Abrogat. (la 20-09-2022, Articolul 9^1 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 )  +  Articolul 9^2În sensul aplicării art. 9 alin. (1) lit. c), următorii termeni se definesc astfel: a) deșeu organic/biologic stabilizat - deșeu stabilizat în scopul maturării și deshidratării ca tratament anterior depozitării;b) CLO - deșeu organic maturat până la stabilizarea raportului C:N (carbon:azot) și reducerea nivelului de acizi grași, care poate fi utilizat pentru acoperirea depozitelor de deșeuri, pentru reabilitarea minelor abandonate și/sau a terenurilor contaminate și/sau ca material de umplutură pentru lucrări de construcții. Acesta poate conține material contaminat față de compostul finit și nu îndeplinește criteriile complete ale unui compost. (la 23-06-2023, Capitolul III a fost completat de Punctul 5., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 )  +  Articolul 10(1) Abrogat. (la 23-07-2010, Alin. (1) al art. 10 a fost abrogat de subpct. 13 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. ) (2) Contribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), v), w)-y) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor stabilite de legislația în vigoare, pentru:a) cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare ambalajelor pe care operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d) nu le-au contractat cu operatorii economici autorizați pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului; b) cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru care operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d) au încheiat contracte cu operatorii economici autorizați pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului și pentru care aceștia din urmă nu au îndeplinit obiectivele prevăzute de lege, după încasarea garanțiilor prevăzute la art. 12^2 alin. (2) și a garanției prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; (la 23-06-2023, Litera b), Alineatul (2), Articolul 10, Capitolul III a fost modificată de Punctul 6., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) c) cantitățile de deșeuri de anvelope uzate corespunzătoare cantităților de anvelope pentru care operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. i) nu au predat responsabilitatea unor persoane juridice legal constituite;d) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv deșeuri de baterii și acumulatori portabili, corespunzătoare echipamentelor electrice și electronice, respectiv bateriilor și acumulatorilor portabili pentru care operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. w) și x) nu au predat responsabilitatea pe bază de contract către o organizație colectivă;e) cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare ambalajelor pe care operatorii economici autorizați pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v), le-au contractat;f) cantitățile de deșeuri de anvelope uzate corespunzătoare anvelopelor noi și/sau uzate, destinate reutilizării, pentru care persoanele juridice legal constituite, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v), au preluat responsabilitatea;g) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv deșeuri de baterii și acumulatori portabili, corespunzătoare echipamentelor electrice și electronice, respectiv bateriilor și acumulatorilor portabili, pentru care operatorii prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. y) au preluat responsabilitatea. (la 01-01-2023, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (2^1) Abrogat. (la 20-09-2022, Alineatul (2^1) din Articolul 10 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (2^2) Abrogat. (la 01-01-2023, Alineatul (2^2) din Articolul 10 , Capitolul III a fost abrogat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (2^3) În cazul în care Administrația Fondului constată ca nefiind colectate, valorificate sau reciclate cantitățile de deșeuri pe care persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) și y) le-au contractat, acestea nu sunt luate în considerare la îndeplinirea obiectivelor de valorificare. (la 20-09-2022, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (3) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d), i), w) și x) sunt obligați să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate, cantitățile de anvelope uzate gestionate, cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, respectiv cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate. (la 23-07-2010, Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) (3^1) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) sunt obligați să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile de ambalaje și anvelope, respectiv cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate și cantitățile de anvelope uzate gestionate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile. (la 23-07-2010, Alin. (3^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) (3^2) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. y) sunt obligați să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile de echipamente electrice și electronice, respectiv baterii și acumulatori portabili introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, respectiv cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili colectate în numele clienților pentru care au preluat obligațiile. (la 23-07-2010, Alin. (3^2) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) (3^3) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) vor fi stabilite în baza informațiilor și documentelor furnizate de autoritatea competentă referitoare la operatorii instalațiilor staționare și operatorii de aeronave și, începând cu anul 2025, pentru emisiile de gaze cu efect de seră generate în anul 2024, și pentru operatorii din sectorul maritim care nu au restituit certificate de emisii de gaze cu efect de seră în condițiile legii, a informațiilor privind numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceștia și a metodologiei de calcul prevăzute la art. 17. (la 29-06-2024, Alineatul (3^3) , Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 iunie 2024 ) (3^4) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ț) vor fi stabilite în baza înștiințării emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la operatorii economici debitori și sumele datorate de aceștia. (la 23-07-2010, Alin. (3^4) al art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) (3^5) Abrogat. (la 01-01-2023, Alineatul (3^5) din Articolul 10 , Capitolul III a fost abrogat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (3^6) Suplimentar față de obligațiile legale de raportare în vigoare, operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. z) sunt obligați să declare trimestrial, prin intermediul administratorului, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare, următoarele informații despre ambalajele prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare: a) cantitățile de ambalaje primare nereutilizabile exprimate în kg, tip de material, respectiv în număr de unități de ambalaje primare nereutilizabile, raportate de operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. z) ca fiind introduse pe piață;b) cantitățile de ambalaje primare nereutilizabile exprimate în kg, tip de material, respectiv număr de unități, returnate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021, republicată, cu modificările ulterioare;c) cantitățile de deșeuri de ambalaje primare nereutilizabile exprimate în kg, tip de material, respectiv în număr de unități, încredințate de administratorul sistemului de garanție-returnare spre reciclare, respectiv cele care intră în instalații de reciclare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021, republicată, cu modificările ulterioare. (la 03-11-2023, Articolul 10, Capitolul III a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 3 noiembrie 2023 ) (4) Abrogat. (la 23-07-2010, Alin. (4) al art. 10 a fost abrogat de subpct. 15 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. ) (4^1) Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să declare trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare, situația contractelor încheiate și/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate și ambalaje de desfacere. (la 23-07-2010, Alin. (4^1) al art. 10 a fost introdus de subpct. 16 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. ) Notă
  Potrivit art. 31 din LEGEA nr. 249 din 28 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 809 din 30 octombrie 2015, la data intrării în vigoare a acestei legi, Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  Articolul 17 din LEGEA nr. 249 din 28 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 809 din 30 octombrie 2015, prevede:
  „Articolul 17
  (1) Operatorii economici care își îndeplinesc obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în mod individual, persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), autoritățile și instituțiile publice locale și operatorii economici care colectează și/sau preiau deșeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului date referitoare la propriile activități cu privire la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și să își asume răspunderea pentru datele furnizate.
  (2) Persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului, pe lângă informațiile prevăzute la alin. (1), și informații privind cantitățile de ambalaje contractate cu fiecare dintre operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1).
  (3) Se interzice luarea în considerare a deșeurilor de ambalaje generate în alt stat, care sunt importate în vederea valorificării/reciclării, ca fiind deșeuri de ambalaje gestionate pentru îndeplinirea obiectivelor din prezenta lege.
  (4) Cantitatea de deșeuri de ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piața națională în anul respectiv.
  (5) Ambalajul compozit se raportează corespunzător la materialul preponderent ca greutate.
  (6) Ministerul Mediului publică informări și transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje către Comisia Europeană potrivit anexei nr. 4.
  (7) Informările și rapoartele privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje transmise Comisiei Europene de către Ministerul Mediului, potrivit prevederilor alin. (6), vor cuprinde și date cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subțire”.
  (4^2) Instrucțiunile privind obligația declarării prevăzute la alin. (4^1) se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului. (la 02-09-2013, Alin. (4^2) al art. 10 a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013, prin înlocuirea sintagmei autoritatea publică centrală pentru mediu și păduri cu sintagma autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. ) (5) Baza de calcul la care se aplică procentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f) și j) reprezintă valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. (la 11-05-2006, Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. ) (5^1) În cazul introducerii pe piața națională, prin achiziții intraunionale sau importuri de bunuri, în scopul utilizării sau consumului propriu, a substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplică contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) reprezintă valoarea de achiziție, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. (la 02-09-2013, Alin. (5^1) al art. 10 a fost introdus de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) (6) Abrogat. (la 23-07-2010, Alin. (6) al art. 10 a fost abrogat de subpct. 17 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. ) (7) Administrația Fondului publică anual, pe pagina de internet proprie, lista operatorilor economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d), înregistrați drept contribuabili la Fondul pentru mediu. (la 02-09-2013, Alin. (7) al art. 10 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) (8) Administrația Fondului pentru Mediu pune la dispoziția utilizatorilor, în mod gratuit, sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului. (la 02-07-2019, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (9) Aplicația informatică SIATD se utilizează de către persoanele juridice legal constituite, autorizate de Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v), care gestionează deșeuri de ambalaje, de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valorificare sau salubrizare și raportează deșeuri pentru contribuabilii prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) și y), precum și de către persoanele juridice ale căror costuri nete și/sau costuri de colectare, valorificare, sortare sau raportare sunt finanțate de către persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) și y). (la 23-06-2023, Alineatul (9), Articolul 10, Capitolul III a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) (10) Persoanele juridice prevăzute alin. (9) trebuie să respecte termenele prevăzute în Instrucțiunile de utilizare a aplicației informatice SIATD, în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori portabili în sistemul răspunderii extinse a producătorului, aprobate prin ordinul ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului. (la 20-09-2022, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (11) Începând cu data de 1 august 2023, persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) care gestionează anvelope uzate și persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) care gestionează baterii și acumulatori portabili, precum și echipamente electrice și electronice sunt obligate să utilizeze aplicația SIATD, în conformitate cu instrucțiunile emise. (la 23-06-2023, Alineatul (11), Articolul 10, Capitolul III a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) (12) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, aplicația informatică SIATD se utilizează de către persoanele juridice care gestionează deșeuri municipale, astfel cum sunt prevăzute la pct. 13 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare. (la 20-09-2022, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) Notă
  Conform articolului VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022, instrucțiunile de utilizare a aplicației informatice SIATD de către persoanele juridice care gestionează deșeuri municipale prevăzute la art. 10 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se aprobă prin ordinul conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, la propunerea Administrației Fondului, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (13) Aplicația informatică SIATD se utilizează și de către operatorii economici care transportă transfrontalier deșeuri în vederea valorificării în România. (la 20-09-2022, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) Notă
  Articolul II din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 543 din 2 iulie 2019, prevede:
  „Articolul II
  (1) Aplicația informatică prevăzută la art. I pct. 12 se utilizează începând cu data intrării în vigoare a ordinului pentru aprobarea Instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice SIATD, prevăzut la alin. (2).
  (2) Instrucțiunile de utilizare a aplicației informatice SIATD se aprobă prin ordinul ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (3) Caracteristicile tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt aprobate prin ordin al ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență”.
   +  Articolul 11(1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e), f) și s) se declară și se plătesc lunar de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitățile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea. (la 30-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) (1^1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) se declară și se plătesc trimestrial de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitățile respective, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea. (la 30-06-2018, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2^2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) (2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j), p), v), w) și x) se declară și se plătesc anual de către contribuabilii care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 ianuarie, inclusiv, a anului următor. (la 23-06-2023, Alineatul (2), Articolul 11, Capitolul III a fost modificat de Punctul 9., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) (2^1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) se declară și se plătesc trimestrial de către persoanele juridice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea. Persoanele juridice vor declara trimestrial numărul de pungi de transport, fiecare material component al acestora, precum și grosimea peretelui respectivelor pungi. (la 20-09-2022, Alineatul (2^1) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (2^2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l), ș), ț), și v^1) se stabilesc prin decizie emisă de Administrația Fondului pentru Mediu și se plătesc în funcție de data comunicării deciziei, astfel:a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv. (la 02-07-2019, Alineatul (2^2) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (2^3) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) se declară și se plătesc anual de către operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv de operatorii economici autorizați pentru preluarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. (la 23-07-2010, Alin. (2^3) al art. 11 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) (2^4) În cazul operatorilor economici care au încheiat contracte cu operatorii autorizați prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v), sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) se stabilesc prin decizie emisă de Administrația Fondului, după executarea garanției prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, și se plătesc în funcție de data comunicării deciziei, astfel: (la 23-06-2023, Partea introductivă din Alineatul (2^4), Articolul 11, Capitolul III a fost modificată de Punctul 10., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare inclusiv;b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare inclusiv. (la 20-09-2022, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) Notă
  Conform articolului V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022, instrucțiunile privind emiterea deciziei prevăzute la art. 11 alin. (2^4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se aprobă prin ordinul conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, la propunerea Administrației Fondului, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  (2^5) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. z) se datorează anual de către operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, și se plătesc prin intermediul administratorului sistemului de garanție-returnare până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. (la 03-11-2023, Articolul 11, Capitolul III a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 3 noiembrie 2023 ) (3) Declarația se depune la Administrația Fondului prin mijloace electronice de transmitere la distanță, iar plata se realizează într-un cont de venituri al bugetului Fondului pentru mediu, distinct, deschis la trezorerie pe numele acesteia. (la 20-09-2022, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (4) Formularele și instrucțiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanțelor datorate bugetului Fondului pentru mediu se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului. (la 02-09-2013, Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013, prin înlocuirea sintagmei autoritatea publică centrală pentru mediu și păduri cu sintagma autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. ) (5) Deciziile și declarațiile privind stabilirea creanțelor la bugetul Fondului pentru mediu constituie titlu de creanță și devin executorii la data scadenței. (la 22-12-2010, Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. )
   +  Articolul 12(1) Contribuțiile, taxele, penalitățile și alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestionează de Administrația Fondului și urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuțiilor și al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-07-2010, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) (2) Administrarea contribuțiilor, taxelor, penalităților și a altor sume ce constituie venituri ale Fondului pentru mediu, inclusiv declararea, stabilirea, controlul, colectarea, soluționarea contestațiilor, precum și îndeplinirea măsurilor asigurătorii și procedura de executare silită se realizează de Administrația Fondului în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător. (la 23-07-2010, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) (3) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitori a obligațiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) se datorează dobânzi și penalități de întârziere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-07-2010, Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) (3^1) Pentru sumele de restituit, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l), se datorează dobânzi calculate de la data plăților efectuate de Administrația Fondului, până la data recuperării sau a rambursării integrale. (la 23-06-2023, Alineatul (3^1), Articolul 12, Capitolul III a fost modificat de Punctul 11., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) (3^2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3), nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. k), m)-o), r) și ș). (la 22-12-2010, Alin. (3^2) al art. 12 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. ) (3^3) Pentru sumele de restituit din finanțările ce constituie ajutor de stat/minimis se datorează dobânzi, calculate potrivit reglementărilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 02-07-2019, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (3^4) Pentru obligațiile fiscale principale prevăzute la art. 9 alin. (1), nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate inclusiv, din obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-06-2024, Articolul 12 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 iunie 2024 ) (4) În cazul neachitării la scadență a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Administrația Fondului procedează la aplicarea măsurilor de recuperare a creanțelor prin executare silită.(4^1) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informațiile și/sau copiile simple/certificate de pe înregistrările efectuate în registrul comerțului și de pe actele prezentate, precum și certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat sunt eliberate Administrației Fondului fără plata tarifului, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate. (la 23-07-2010, Alin. (4^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) (5) Abrogat. -------------Alin. (5) al art. 12 a fost abrogat de pct. 4 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 31 august 2011, MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.(6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 12 a fost abrogat de pct. 4 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 31 august 2011, MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.(7) Abrogat. -----------Alin. (7) al art. 12 a fost abrogat de pct. 4 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 31 august 2011, MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.(8) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cantitățile de deșeuri de ambalaje care nu se regăsesc în aplicația informatică SIATD nu vor fi luate în calcul la realizarea obiectivelor minime de gestionare a deșeurilor. (la 20-09-2022, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (9) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cantitățile de deșeuri de anvelope, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori portabili care nu se regăsesc în aplicația informatică SIATD nu vor fi luate în calcul la realizarea obiectivelor minime de gestionare a deșeurilor. (la 20-09-2022, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 )
   +  Capitolul III^1 Garanții (la 20-09-2022, Actul a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 )  +  Articolul 12^1(1) Administrația Fondului gestionează un cont separat la Trezoreria Statului, în care se încasează de la producătorii de echipamente electrice și electronice, respectiv de la organizațiile colective sumele încasate din executarea garanției constituite potrivit prevederilor art. 29 și 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Administrația Fondului verifică corectitudinea datelor raportate de către producători și organizații colective, precum și modul de calcul și de constituire a garanției prevăzute la alin. (1).(3) Metodologia de constituire și gestionare a garanției financiare prevăzute la alin. (1) pentru producătorii de echipamente electrice și electronice și pentru organizațiile colective, precum și cu privire la utilizarea acesteia de către Administrația Fondului se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, la propunerea Administrației Fondului.(4) Administrația Fondului execută garanția financiară constituită de către producătorul individual, după cum urmează:a) în cazul în care producătorul își încetează activitatea înainte de terminarea perioadei de garantare, pentru produsele introduse pe piața națională și rămase negestionate, pentru care a constituit garanția;b) în cazul în care producătorul, la sfârșitul perioadei de garantare, nu își îndeplinește obligația de finanțare a colectării, tratării, reciclării, valorificării și eliminării nepoluante a deșeurilor provenite de la echipamentele electrice și electronice introduse pe piața națională, pentru care a constituit garanția și care au rămas negestionate;c) în cazul neîndeplinirii obligațiilor de finanțare a colectării, tratării, reciclării, valorificării și eliminării nepoluante a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, pentru echipamentele electrice și electronice pentru care producătorul nu și-a îndeplinit obligațiile.(5) Administrația Fondului execută garanția financiară constituită potrivit alin. (1) de către organizația colectivă în cazul în care:a) organizația colectivă urmează să își înceteze activitatea;b) se solicită intrarea într-o procedură de insolvență sau lichidare a organizației colective;c) organizației colective i se anulează licența de operare;d) organizația colectivă nu își îndeplinește obligațiile de finanțare a gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice.(6) În situațiile prevăzute la lit. a) și b), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează Administrația Fondului în termen de 3 zile de la data la care a luat la cunoștință că urmează modificarea stării de fapt sau de drept a organizației colective.(7) În situațiile prevăzute la lit. c) și d), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului comunică Administrației Fondului decizia sa la data la care informează organizația colectivă.(8) Administrația Fondului autorizează utilizarea sumelor încasate ca urmare a executării garanțiilor financiare, pentru finanțarea proiectelor de colectare, transport, tratare, reciclare, valorificare și eliminare în condiții de protecție a mediului a deșeurilor de echipamente electrice și electronice provenite de la gospodăriile particulare.(9) Sumele provenite din executarea garanției potrivit alin. (1) se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu. (la 20-09-2022, Capitolul IIII^1 a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 )  +  Articolul 12^2(1) Garanția prevăzută la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, se execută de către Administrația Fondului în cazul în care au fost stabilite obligații de plată în sarcina operatorilor economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) după încasarea garanției prevăzute la alin. (2) sau (3). În cazul în care obligația de plată depășește valoarea garanțiilor cumulate, contribuția rămasă va fi datorată de către operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d) care au încheiat contract cu organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorului pentru care au fost stabilite obligații de plată, în baza deciziei de impunere emise de Administrația Fondului. (2) Operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valorificare, reciclare sau brokeraj și raportează deșeuri în SIATD pentru organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului constituie o garanție în cuantum de 50 lei/tonă calculată în baza cantității de deșeuri de ambalaje raportate în anul precedent.(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (2) care raportează pentru prima dată în SIATD constituie, în primul an de activitate, o garanție în cuantum de 50 lei/tonă, calculată la cantitatea de deșeuri de ambalaje precizată în contract ca fiind estimată a fi raportată în anul de activitate.(4) Garanțiile prevăzute la alin. (2) și (3) se constituie în favoarea contribuabililor prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanție valabile pentru o perioadă de 18 luni de la data la care raportează deșeuri de ambalaje și se depun la Administrația Fondului. (5) Garanțiile prevăzute la alin. (2) și (3) se actualizează începând cu anul următor celui de raportare la valoarea de 50 lei/tonă calculată la cantitatea de deșeuri de ambalaje colectată valorificată/reciclată pentru organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorului. (6) Sunt exceptate de la obligația de constituire a garanției prevăzute la alin. (2) și (3) operatorii economici care raportează în SIATD cantități de deșeuri de ambalaje provenite din sistemul public de salubrizare în baza unui contract de delegare a gestiunii, conform dispozițiilor art. 22 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) În cazul în care operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valorificare/reciclare sau brokeraj nu fac dovada constituirii garanției prevăzute la alin. (2) și (3) în termen de 5 zile de la data constituirii acesteia, nu pot accesa sistemul SIATD și nu pot raporta cantități de deșeuri pentru operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v). (8) Garanția prevăzută la alin. (2) și (3) se execută de către organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorului în cazul în care au fost stabilite obligații de plată în sarcina contribuabililor prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) din culpa operatorilor economici care desfășoară activități de colectare, valorificare/reciclare sau brokeraj, iar contravaloarea acesteia se achită la Administrația Fondului în termen de 3 zile lucrătoare de la data executării acesteia.(9) Sumele provenite din executarea garanției potrivit alin. (1) se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu. (10) Sumele provenite din încasarea garanțiilor prevăzute la alin. (2) și (3) constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu și nu se includ în cuantumul garanției prevăzute la alin. (1). (la 23-06-2023, Articolul 12^2, Capitolul III^1 a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 )  +  Articolul 12^3(1) Administrația Fondului gestionează garanția financiară de mediu constituită, potrivit prevederilor art. 13 și ale art. 40 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, de către proprietarii sau administratorii depozitelor.(2) Sumele reprezentând garanția prevăzută la alin. (1) se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu.(3) Valoarea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului se va actualiza anual.(4) Administrația Fondului verifică corectitudinea modului de calcul și de constituire a garanției prevăzute la alin. (1).(5) Metodologia de constituire, gestionare și utilizare a garanției financiare de mediu prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, la propunerea Administrației Fondului.(6) Administrația Fondului execută garanția financiară de mediu sau fondul pentru închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitului, constituite de către proprietarii sau administratorii depozitelor după cum urmează:a) garanția financiară de mediu, în cazul în care se constată neconformități privind cerințele de protecție a mediului și a sănătății populației și/sau cele din autorizația de mediu/ autorizația integrată de mediu și acestea nu sunt remediate de către operator/titular sau administratorul depozitului;b) fondul pentru închiderea și monitorizarea postînchidere, în cazul în care, la finalul perioadei de operare a depozitului, nu sunt realizate lucrările de închidere sau cele referitoare la monitorizarea postînchidere, conform proiectului tehnic de închidere a depozitului;c) în cazul în care proprietarii sau administratorii depozitelor intră în procedura de faliment sau reorganizare judiciară.(7) Sumele încasate de Administrația Fondului ca urmare a executării garanțiilor financiare de mediu rămân la dispoziția Administrației Fondului, iar după perioada de monitorizare post- închidere se utilizează pentru finanțarea proiectelor privind gestionarea deșeurilor. (8) Verificarea valorii fondului pentru închiderea și monitorizarea postînchidere se va efectua în baza devizelor generale privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de închidere și pentru monitorizarea postînchidere a depozitului. (la 20-09-2022, Capitolul III^1 a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 )  +  Capitolul IV Destinația Fondului pentru mediu  +  Articolul 13(1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru finanțarea proiectelor și programelor-pilot și a următoarelor categorii de proiecte și programe pentru protecția mediului: (la 11-01-2014, Partea introductivă a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 384 din 24 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014, care introduce pct. 11^1 al art. I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013. ) a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului, inclusiv monitorizarea calității aerului;b) reducerea nivelului de zgomot;c) gestionarea deșeurilor; (la 02-09-2013, Lit. c) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) d) protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare;e) managementul integrat al zonei costiere; (la 02-09-2013, Lit. e) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) f) conservarea biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate;g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor;h) educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului;i) creșterea producției de energie din surse regenerabile;j) renaturarea terenurilor scoase din patrimoniul natural;k) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepția celor reglementate prin legi speciale;l) aplicarea de tehnologii curate, incluzând gazeificarea cărbunelui și cogenerare de înaltă eficiență, fără a se limita la acestea; (la 02-09-2013, Lit. l) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) m) efectuarea de monitorizări, studii și cercetări în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaționale, directive europene sau alte reglementări naționale sau internaționale, precum și cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice; (la 02-09-2013, Lit. m) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) n) modernizarea și reabilitarea grupurilor energetice; (la 02-09-2013, Lit. n) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;p) efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme, precum și de alți factori vătămători, în condițiile legii; (la 23-07-2010, Lit. p) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) q) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire;r) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localitățile din mediul urban; (la 02-09-2013, Lit. r) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;t) Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate;u) Programul de realizare a pistelor pentru bicicliști în mediul urban și periurban; (la 23-07-2010, Lit. u) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) v) Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului. (la 22-12-2010, Lit. v) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 22 decembrie 2010. ) w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic; (la 02-09-2013, Lit. w) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) x) efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice. (la 23-07-2010, Lit. x) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) y) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură; (la 02-09-2013, Lit. y) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) z) abrogată; (la 23-07-2010, Lit. z) a alin. (1) al art. 13 a fost abrogată de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) aa) Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei naționale de supraveghere a radioactivității mediului; (la 23-07-2010, Lit. aa) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) bb) Programul de evaluare, caracterizare și încadrare a deșeurilor. (la 23-07-2010, Lit. bb) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) cc) Program de finanțare a investițiilor în infrastructura de mediu pentru colectarea selectivă, tratarea și reciclarea deșeurilor; (la 30-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 2^3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 143 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 27 iunie 2018 ) dd) instalarea sistemelor de încălzire cu centrale pe peleți, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire. (la 17-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 2^1, Punctul 16, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 14 ianuarie 2019 ) ee) Programul de interes național privind realizarea Centrului de Excelență NATO pentru protecția mediului, prin construirea unei clădiri verzi al cărei consum de energie este aproape egal cu zero, exemplu de bune practici în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul rezidențial; (la 02-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) ff) protecția speciilor de floră și faună sălbatică; (la 01-10-2021, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 ) gg) Programul «Săptămâna verde». (la 03-11-2023, Alineatul (1), Articolul 13, Capitolul IV a fost completat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 3 noiembrie 2023 ) hh) reabilitarea și/sau extinderea rețelei naționale de transport al gazelor naturale aparținând Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A. (la 29-06-2024, Alineatul (1) , Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 5. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 iunie 2024 ) (1^1) Categoriile de beneficiari și metodologia de finanțare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor-pilot și programele-pilot pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului. (la 23-07-2010, Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) (2) Din Fondul pentru mediu sunt finanțate proiectele-pilot și programele-pilot și proiectele și programele din categoriile prevăzute la alin. (1), prin una sau mai multe dintre următoarele modalități, stabilite prin actele normative emise în conformitate cu dispozițiile alin. (1^1), (4) și (5):a) susținerea financiară a proiectelor prin finanțare sau cofinanțare nerambursabilă;b) cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri europene și/sau alte fonduri internaționale, inclusiv cofinanțarea Programului LIFE. (la 23-07-2010, Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 ) (2^1) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. t) se utilizează după cum urmează:a) 98% pentru investiții verzi;b) 2% pentru campanii de informare și conștientizare, precum și pentru studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice. (la 02-09-2013, Alin. (2^1) al art. 13 a fost introdus de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) (2^2) Prin investiții verzi se înțelege acele investiții prin care se finanțează proiecte care generează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. (la 02-09-2013, Alin. (2^2) al art. 13 a fost introdus de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) (2^3) Sumele prevăzute la alin. (2^1) lit. a) pentru investiții verzi se utilizează pentru finanțarea proiectelor prevăzute la alin. (1) lit. g), i), l), n), x), y), z) și w). (la 02-09-2013, Alin. (2^3) al art. 13 a fost introdus de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) (2^4) Suma rezultată din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ț) este utilizată în vederea finanțării investițiilor în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează capacități energetice cu putere instalată de până la 100 kW, conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 02-09-2013, Alin. (2^4) al art. 13 a fost introdus de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) (2^5) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c), v) și z) se utilizează pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii gestionării deșeurilor în vederea atingerii obiectivelor naționale în domeniu, având la bază strategia stabilită de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. (la 03-11-2023, Alineatul (2^5), Articolul 13, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 3 noiembrie 2023 ) (2^6) Din Fondul pentru mediu se suportă inclusiv cheltuieli destinate realizării de studii de specialitate și expertize tehnice, necesare stabilirii condițiilor și criteriilor de finanțare ale proiectelor și programelor finanțate din Fondul pentru mediu. (la 02-07-2019, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (3) Se acordă susținere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de persoane fizice și de persoane juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv unități administrativ-teritoriale și subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, asociații de dezvoltare intercomunitară, instituții publice, institute/instituții de cercetare, dezvoltare, inovare, unități și instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare și exploatare a terenurilor agricole sau cu vegetație forestieră, operatori economici, ocoale silvice, asociații de proprietari, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale. (la 02-09-2013, Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) (4) Condițiile de finanțare a proiectelor și/sau programelor pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1) lit. a)-l), n), q)-s), u), w)-y), cc) și dd) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului. (la 02-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (4^1) Abrogat. (la 29-06-2024, Alineatul (4^1) , Articolul 13 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 6. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 iunie 2024 ) (4) Condițiile de finanțare a proiectelor și/sau programelor pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1) lit. a)-l), n), q)-s), u), w) -y), cc), dd) și ff) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului. (la 01-10-2021, Alineatul (4^1) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 01 octombrie 2021 ) (5) Categoriile de lucrări și/sau proiecte pentru protecția mediului care se pot finanța conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t), v), aa), bb) și ee), precum și sumele destinate finanțării acestora și mecanismul de finanțare pentru derularea proiectului prevăzut la lit. gg) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului. Categoriile de lucrări și/sau proiecte, precum și sumele destinate finanțării pentru derularea proiectelor prevăzute la alin. (1) lit. hh) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului. (la 29-06-2024, Alineatul (5) , Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 iunie 2024 ) (5^1) Beneficiarul proiectelor/programelor prevăzute la alin. (1) lit. m), s) și w) poate fi și Administrația Fondului, în acest caz aplicându-se prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Prin excepție de la prevederile alin. (7), finanțarea se acordă în baza aprobării Comitetului de avizare. (la 20-09-2022, Alineatul (5^1) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (5^2) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (2^1) lit. a) pot fi:a) operatori economici;b) autorități ale administrației publice centrale și locale. (la 02-09-2013, Alin. (5^2) al art. 13 a fost introdus de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) (5^3) Beneficiarii proiectelor pentru campaniile de informare, conștientizare și studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice, prevăzute la alin. (2^1) lit. b), pot fi:a) autoritățile administrației publice centrale și locale;b) organizații neguvernamentale;c) unități ale sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare. (la 02-09-2013, Alin. (5^3) al art. 13 a fost introdus de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) (5^4) Beneficiarul programului prevăzut la alin. (1) lit. gg) este Ministerul Educației. (la 03-11-2023, Articolul 13, Capitolul IV a fost completat de Punctul 7., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 3 noiembrie 2023 ) (5^5) În vederea implementării programului prevăzut la alin. (1) lit. gg), Administrația Fondului pentru Mediu virează sumele aferente Programului «Săptămâna verde» în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării Ministerului Educației, întrun cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Educației. (la 29-03-2024, Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Articolul LIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 ) (5^6) Se autorizează Ministerul Finanțelor, la propunerea Ministerului Educației, să majoreze, la poziții distincte, veniturile bugetului de stat, precum și creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute în bugetul ordonatorului principal de credite cu suma virată de Administrația Fondului pentru Mediu pentru finanțarea Programului «Săptămâna verde». (la 29-03-2024, Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Articolul LIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 ) (5^7) Se autorizează Ministerul Educației să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (5^6) în bugetul propriu și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data majorării realizate de Ministerul Finanțelor, potrivit alin. (5^6). (la 29-03-2024, Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Articolul LIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 ) (5^8) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (5^5) și plățile efectuate, se virează de către Ministerul Educației din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului. (la 29-03-2024, Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Articolul LIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 ) (5^9) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (5^8) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Educației în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (5^5), urmând procedura prevăzută la alin. (5^6)-(5^8), și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație. (la 29-03-2024, Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Articolul LIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 29 martie 2024 ) (5^10) Beneficiarul proiectelor prevăzute la alin. (1) lit. hh) este Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A. (la 29-06-2024, Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 8. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 iunie 2024 ) (5^11) Categoriile de lucrări și/sau proiecte pentru protecția mediului ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență îndeplinesc cumulativ prevederile din Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie, încadrându-se în infrastructura energetică considerată monopol natural, fără a implica ajutor de stat. (la 29-06-2024, Articolul 13 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 8. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 28 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 29 iunie 2024 ) (6) Pentru achiziționarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. p) și a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice referitoare la situațiile de forță majoră.(7) Finanțarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finanțare anuale sau multianuale.(7^1) Prin excepție de la alin. (7), finanțarea proiectelor ai căror beneficiari sunt persoane fizice se poate realiza în baza aprobării Comitetului de avizare, prevăzută la art. 5 alin. (3), în condițiile prevederilor ghidurilor de finanțare. (la 02-07-2019, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (8) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeași destinație.(8^1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament și credite bugetare cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, care va fi comunicat Ministerului Finanțelor Publice în termen de 5 zile. (la 30-06-2016, Alin. (8^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. ) (9) Abrogat. (la 02-07-2019, Alineatul (9) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (9^1) În scopul asigurării opozabilității față de terți, Administrația Fondului poate solicita oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent notarea contractului de finanțare nerambursabilă în cartea funciară a imobilului pe care se implementează/care deservește respectivul program/proiect. (la 02-07-2019, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (9^2) Radierea notării efectuate potrivit alin. (9^1) se face la cererea persoanelor interesate, în baza acordului scris emis de Administrația Fondului pentru Mediu. (la 02-07-2019, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) (10) Finanțarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului parcurgând toate procedurile, conform legislației naționale și comunitare în domeniu.(11) Ajutoarele de stat individuale și schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligația notificării, cât și cele supuse obligației de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administrației Fondului.(12) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului. (la 23-07-2010, Art. 13 a fost modificat de subpct. 23 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )  +  Articolul 13^1(1) Lista programelor/proiectelor, prevăzute la art. 3 alin. (4^1), care se derulează pe bază de contract de delegare încheiat cu unitățile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor se aprobă prin ordin al ministrului autorității centrale pentru mediu, cu consultarea structurilor asociative ale administrației publice locale. (la 23-06-2023, Alineatul (1), Articolul 13^1, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) (2) După aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli anual, Administrația Fondului încheie contracte de delegare cu unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în limita bugetului aprobat.(3) În baza contractelor de delegare și a ordinului ministrului autorității publice centrale pentru mediu de aprobare a programelor/proiectelor care se derulează pe bază de contract de delegare, Administrația Fondului virează către unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale, la o poziție distinctă de venituri, suma prevăzută în acordul de delegare (la 23-06-2023, Alineatul (3), Articolul 13^1, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 ) (4) Autoritățile publice locale încheie contracte de finanțare multianuală cu beneficiarii persoane fizice, în limita sumelor prevăzute în contractul de delegare.(5) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin. (3), rămase neutilizate la sfârșitul anului, nu se regularizează, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor, cu aceeași destinație.(6) Sumele neutilizate la finalizarea contractului de delegare se restituie în termen de 10 zile lucrătoare, în contul Administrației Fondului.(7) Recuperarea creanțelor bugetare rezultate din derularea contractelor de finanțare este în atribuția autorităților publice locale. (la 20-09-2022, Capitolul IV a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 )  +  Articolul 14(1) Nu sunt considerați eligibili solicitanții proiectelor depuse la Administrația Fondului pentru Mediu care se încadrează în oricare dintre următoarele situații:a) au fost condamnați pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;b) înregistrează obligații fiscale restante administrate de organul fiscal central și de organul fiscal local, definite potrivit art. 1 pct. 31 și 32 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;c) înregistrează obligații fiscale restante administrate de către Administrația Fondului pentru Mediu. (la 30-06-2016, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016. ) (2) Veniturile Fondului pentru mediu nu pot fi utilizate pentru plasamente sau operațiuni financiare speculative.  +  Capitolul V Sancțiuni  +  Articolul 15(1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.(2) Nedepunerea la termen a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, și cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice. (la 02-09-2013, Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 ) (3) Neafișarea la punctul de vânzare, în loc vizibil, a valorii ecotaxei, în vederea informării consumatorilor finali, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei. (la 23-07-2010, Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de subpct. 26 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. ) (4) Nedepunerea la termen a declarațiilor prevăzute la art. 10 alin. (4^1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei. (la 23-07-2010, Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de subpct. 26 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. ) (5) Neutilizarea aplicației informatice SIATD de către persoanele juridice prevăzute la art. 10 alin. (9) și (11)-(13) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei. (la 20-09-2022, Alineatul (5) din Articolul 15 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (6) Nerespectarea de către persoanele prevăzute la art. 10 alin. (9) și (11)-(13) a termenelor prevăzute în Instrucțiunile de utilizare a aplicației informatice SIATD, în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei. (la 20-09-2022, Articolul 15 din Capitolul V a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (7) Nerespectarea obligației de evidențiere a ecotaxei pe documentele de vânzare, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei. (la 20-09-2022, Articolul 15 din Capitolul V a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (8) Nerespectarea interdicției de comercializare de către operatorii economici, prin punctele de vânzare/desfacere a pungilor de uz casnic ca ambalaje, prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei. (la 20-09-2022, Articolul 15 din Capitolul V a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (3) al articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022, sancțiunile prevăzute la art. 15 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.
  (9) Nerespectarea obligației de inscripționare sau inscripționarea eronată a pungilor de uz casnic de către operatorii economici care le introduc pe piața națională, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. q), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 25.000 lei. (la 20-09-2022, Articolul 15 din Capitolul V a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (3) al articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022, sancțiunile prevăzute la art. 15 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.
  (10) Inscripționarea pungilor de transport care nu intră în categoria pungilor de uz casnic, cu sintagma «pungi de uz casnic», constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei. (la 20-09-2022, Articolul 15 din Capitolul V a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (3) al articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022, sancțiunile prevăzute la art. 15 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.
  (11) Calcularea în mod eronat a garanției constituite potrivit prevederilor art. 12^1 alin. (1) sau ale art. 12^3 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 90.000 lei la 100.000 lei. (la 20-09-2022, Articolul 15 din Capitolul V a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (12) Raportarea de date false de către persoanele prevăzute la art. 10 alin. (9), (11)-(13), prin intermediul aplicației informatice SIATD, constituie contravenție și se sancționează, prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 200.000 lei la 250.000 lei. (la 20-09-2022, Articolul 15 din Capitolul V a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (3) al articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022, sancțiunile prevăzute la art. 15 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.
   +  Articolul 16(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după cum urmează:a) de către personalul de specialitate din cadrul Administrației Fondului și/sau al Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contravenția prevăzută la art. 15 alin. (2), (4) și (5); (la 02-07-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 ) b) de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contravenția prevăzută la art. 15 alin. (3).c) de către personalul de specialitate din cadrul Administrației Fondului, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și/sau Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contravențiile prevăzute la art. 15 alin. (6)-(12). (la 20-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 16 , Capitolul V a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 125 din 16 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 20 septembrie 2022 ) (la 23-07-2010, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de subpct. 27 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. ) (2) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) La efectuarea de către Administrația Fondului a inspecției fiscale cu privire la contribuțiile și taxele datorate bugetului Fondului pentru mediu pot participa și reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu. (la 23-07-2010, Alin. (3) al art. 16 a fost introdus de subpct. 28 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 26 martie 2010. )
   +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 17Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s), ș), ț), v)-y) se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului. (la 23-07-2010, Art. 17 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 30 iunie 2016 )  +  Articolul 17Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f), i), j), p), q), s), ș), ț), v)-z) se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului. (la 03-11-2023, Capitolul VI a fost completat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 2 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 3 noiembrie 2023 )  +  Articolul 18(1) Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Fondului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Structura organizatorică a Administrației Fondului se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului de organizare și funcționare.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 01-07-2017, Articolul 19 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 48 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 30 iunie 2017 )  +  Articolul 20La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 18 și ale art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Șereș
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 22 decembrie 2005.Nr. 196.  +  Anexa nr. 1TAXELEpentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite de lasurse fixe și mobile, încasate de la operatori economici (la 11-05-2006, Titlul anexei 1 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 25 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006. )
  Nr. crt.Emisii de poluanți în atmosferă Taxa de încasat
  1. 2. 3. 4. 5. Pulberi Oxizi de azot Oxizi de sulf Poluanți organici persistenți Metale grele: - plumb - cadmiu - mercur 0,02 lei (RON)/kg 0,04 lei (RON)/kg 0,04 lei (RON)/kg 20 lei (RON)/kg 12 lei (RON)/kg 16 lei (RON)/kg 20 lei (RON)/kg
   +  Anexa nr. 2
  Valoarea contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale,
  deșeurile din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare
  AnulValoarea contribuției pentru economia circulară (lei/tonă)
  202380
  Începând cu 1 ianuarie 2024160
  (la 23-06-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 14., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 )
   +  Anexa nr. 3
  Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie
  și de valorificare prin reciclare, globale și pe tip de materiale de ambalare, începând cu anul 2019
  Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de material^1) (%)Obiectiv global de valorificare prin reciclare^2) (%)Obiectiv global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie^3) (%)
  AnulHârtie cartonPlasticSticlăMetalAluminiu Lemn
  TotalDin care pentru PET
  2019-2022 (inclusiv)6022,555605020155560
  Anul 2023653557656030206065
  Anul 2024704060656540206065
  Începând cu anul 2025755065707050256570
  ^1) Procentajul minim din masa totală a materialului de ambalaj conținut în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.^2) Procentajul minim din masa totală a tuturor materialelor de ambalaj conținute în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.^3) Procentajul minim din masa tuturor deșeurilor de ambalaje conținute în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională. (la 02-07-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 02 iulie 2019 )
   +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 02-09-2013, Anexa 4 a fost abrogată de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA nr. 31 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013 )  +  Anexa nr. 5
  Contribuția pentru echipamente electrice și electronice
  Categoria de echipamente electrice și electronice (conform anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare)Contribuția (lei/kg)
  Categoriile 1-2, 4-6 din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare2
  Categoria 3 din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare4
  (la 23-06-2023, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 15., Articolul I din LEGEA nr. 175 din 19 iunie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023 )
   +  Anexa nr. 6
  Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. p)
  Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)
  Totaldin care:
  ReciclareAlte forme de valorificare
  60%minimum 50%10%
  (la 29-12-2021, Anexa nr. 6 a fost modificată de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 136 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1241 din 29 decembrie 2021 )
  ----