ORDIN nr. 2.156 din 9 decembrie 2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1160 din 21 decembrie 2005  În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobata cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu completările ulterioare, ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române - A.R.R., cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Tarifele pentru prestațiile specifice efectuate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., stabilite în condițiile legii, vor fi actualizate trimestrial în funcție de rata inflației publicată în Buletinul statistic, editat de Institutul Național de Statistica, și de prevederile legislative nou-apărute și se aproba de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.  +  Articolul 3(1) Tariful pentru o prestație specifică, aferent eliberării unui document pentru o perioada mai mică de un an, se stabilește ca fracție lunară din tariful perceput pentru întregul an.(2) Tariful pentru o prestație specifică se calculează prin rotunjire la 1 leu (RON) în favoarea solicitantului prestației.  +  Articolul 4Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere - Metodologia de licențiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, condițiile privind agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum și metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetriștilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.170/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 12 august 2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  București, 9 decembrie 2005.Nr. 2.156.  +  Anexă
  TARIFE
  pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
  Tarife pentru eliberarea de licențe/certificat de transport în cont propriu/autorizații de transport, de atestate/ certificate profesionale/cartele tahografice și de documente de control:- Eliberarea licenței comunitare pentru transportul de mărfuri, eliberarea licenței comunitare pentru transportul de persoane, eliberarea certificatului de transport în cont propriu, eliberarea autorizației de transport, precum și eliberarea licenței comunitare pentru transportul de mărfuri, eliberarea licenței comunitare pentru transportul de persoane, eliberarea certificatului de transport în cont propriu sau a autorizației de transport ocazionată de suspendarea celei eliberate inițial - pentru o bucată (tarif pentru 10 ani) .................. 706 lei;- Eliberarea copiei conforme a licenței comunitare sau a certificatului de transport în cont propriu (autovehicul) pentru transport rutier de mărfuri ori de persoane, precum și eliberarea copiei conforme a licenței comunitare sau a certificatului de transport în cont propriu ocazionată de suspendarea celei eliberate inițial - pentru o bucată (tarif pentru 1 an) ........ 260 lei;- Eliberarea copiei conforme a autorizației de transport pentru transport rutier de vehicule defecte sau avariate, precum și eliberarea copiei conforme a autorizației de transport ocazionată de suspendarea celei eliberate inițial - pentru o bucată (tarif pentru 1 an) ................. 64 lei*); Notă
  *) Tarif inclusiv pentru eliberarea copiei conforme a licenței comunitare solicitate de operatorii de transport pentru vehicule având masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone cu care se efectuează transport rutier de vehicule defecte sau avariate.
  - Eliberarea licenței de traseu județean pentru autovehiculele active necesare efectuării traseului, pentru o cursă (tarif pentru un an) ............. 42 lei;- Eliberarea licenței de traseu interjudețean - pentru o cursă (tarif pentru un an) ........ 130 lei;- Eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară, eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, precum și eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară, eliberarea licenței pentru activități conexe transportului rutier - activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost, ocazionată de suspendarea celei eliberate inițial - pentru o bucată (tarif pentru 5 ani) ............ 3.546 lei;- Înlocuirea licenței comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, a autorizației de transport, a copiei conforme a licenței comunitare, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a copiei conforme a autorizației de transport, a licenței de traseu sau a licenței pentru activități conexe transportului rutier, ocazionată de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei eliberate sau de schimbarea denumirii operatorului de transport/întreprinderii, a adresei sediului/domiciliului acestuia ori a numărului de înmatriculare a vehiculului - pentru o bucată ............ 117 lei;- Eliberarea sau vizarea atestatelor ori a certificatelor profesionale, înlocuirea autorizațiilor pentru școli de conducători auto, a atestatelor ori certificatelor profesionale ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celor eliberate ori ocazionată de schimbarea adresei sau a numelui titularului, precum și prelungirea valabilității certificatului A.D.R., extinderea valabilității certificatului A.D.R. ori înlocuirea atestatului de instructor de conducere auto ocazionată de dobândirea unor categorii suplimentare sau ocazionată de schimbarea numelui titularului, precum și activitatea de documentare, consultanță și actualizare de date (tarif pentru o oră) - pentru o bucată .......... 41 lei;- Abrogat.----------Dispozițiile privind tariful de examinare în vederea obținerii certificatului de atestare a taximetriștilor sau susținerii testului periodic de către aceștia au fost abrogate de art. 3 din ORDINUL nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 4 decembrie 2015.- Eliberarea certificatelor profesionale pentru conducători auto - tip cartelă (tarif pentru 5 ani) sau eliberarea acestora ocazionată de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celor eliberate sau ocazionată de schimbarea numelui titularului ori orice altă modificare necesară (tarif pentru o bucată) ....... 64 lei;- Înlocuirea certificatelor profesionale pentru conducătorii auto ca urmare a eliberării celor tip cartelă (tarif pentru o bucată) ................ 39 lei;- Avizarea programelor școlare pentru școlile de conducători auto - pentru o categorie sau subcategorie, precum și avizarea programelor de învățământ ale cursurilor de pregătire profesională în vederea atestării conducătorilor auto pentru transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere - pentru o bucată ............. 82 lei;- Eliberarea cartelelor tahografice - pentru o bucată (tarif pentru 5 ani), precum și înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2) sau ale art. 13 alin. (2) din Normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 116/2006- pentru o bucată ............ 239 lei;- Înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice, conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) sau art. 13 alin. (1) din Normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea și înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 116/2006- pentru o bucată .............. 212 lei;- Eliberarea documentului de control Interbus, a documentului de control pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic național, precum și a documentului de control pentru servicii ocazionale între statele membre ale UE sau servicii ocazionale sub forma cabotajului - pentru un carnet ............. 58 lei;- Eliberarea certificatului pentru transport persoane în cont propriu în trafic internațional între statele membre UE - pentru o bucată (tarif pentru 1 an) ........ 112 lei.– Eliberarea/Vizarea autorizației pentru efectuarea transportului în regim de închiriere, precum și eliberarea autorizației pentru efectuarea transportului în regim de închiriere ocazionată de suspendarea celei eliberate inițial - pentru o bucată (tarif pentru 5 ani) ......... 353 lei; (la 24-06-2019, Anexa a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 918 din 5 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 14 iunie 2019 ) – Eliberarea copiei conforme a autorizației pentru efectuarea transportului în regim de închiriere împreună cu două ecusoane, precum și eliberarea copiei conforme a autorizației pentru efectuarea transportului în regim de închiriere ocazionată de suspendarea celei eliberate inițial împreună cu două ecusoane - pentru o bucată (tarif pentru 5 ani) .….….. 500 lei; (la 24-06-2019, Anexa a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 918 din 5 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 14 iunie 2019 ) – Înlocuirea autorizației pentru efectuarea transportului în regim de închiriere, a copiei conforme a autorizației pentru efectuarea transportului în regim de închiriere împreună cu două ecusoane, ocazionată de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei eliberate sau de schimbarea denumirii transportatorului, a adresei sediului/domiciliului acestuia ori a numărului de înmatriculare a autoturismului (tarif pentru o bucată) ….. 117 lei. (la 24-06-2019, Anexa a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 918 din 5 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 14 iunie 2019 ) NOTĂ:Tariful pentru o prestație specifică, aferent eliberării unui document pentru o perioadă diferită de cea prevăzută în prezenta anexă, se stabilește ca multiplu lunar al tarifului perceput pentru un an.Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 707 din 2 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 15 iunie 2015, conform modificării aduse de art. I din același act normativ.-------