ORDONANŢA nr. 81 din 24 august 2000 (*actualizată*)privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică**)(actualizată până la data de 22 decembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 decembrie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003; ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.------------**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.------------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Art. II din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005 prevede: "În textul Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 sintagma "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".  +  Articolul 1Vehiculele rutiere înmatriculate pot circula şi pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnica este conformă cu reglementările naţionale privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi categoria de folosinţa conform destinaţiei.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.  +  Articolul 2 (1) Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice prevăzute în reglementările naţionale menţionate la art. 1, prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice. (2) Obligaţia efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a respectării periodicitatii acestora, în funcţie de categoria de vehicul, revine deţinătorului legal al autovehiculului. (3) Categoriile de vehicule supuse inspecţiei tehnice periodice şi periodicitatea inspecţiei tehnice sunt următoarele: a) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la 6 luni;-----------Litera a) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005. b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani;-----------Litera b) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005. c) Abrogată.------------Litera c) a alin. (3) al art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005. d) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto - la 6 luni şi autovehicule speciale ambulanta - la un an;------------Litera d) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005. e) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an; f) remorci şi semiremorci având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an; g) autovehicule cu cel puţin 4 roti, destinate transportului de mărfuri, având o masa totală maxima autorizata care nu depăşeşte 3.500 kg, cu excepţia tractoarelor - la 2 ani; h) remorci şi semiremorci având o masa totală maxima autorizata care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani; i) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti şi cvadricicluri - la 2 ani;------------Litera i) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005. j) tractoare având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an;------------Litera j) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005. k) tractoare având o masa totală maxima autorizata care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani;------------Litera k) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005. l) remorci şi semiremorci apicole - la 3 ani. 4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto se supun primei inspecţii tehnice periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.-----------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005. (5) Inspecţia tehnica periodică cuprinde, cumulativ, după caz, următoarele: a) inspecţia tehnica privind siguranţa rutieră; b) inspecţia tehnica privind protecţia mediului; c) inspecţia tehnica privind încadrarea în categoria de folosinţa conform destinaţiei. (6) Termenul pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice se socoteşte de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecţie tehnica, de la data celei precedente. (7) Inspecţia tehnica periodică se efectuează în conformitate cu Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică, adoptate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.-----------Alin. (7) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.  +  Articolul 3În intervalul dintre doua inspecţii tehnice periodice, deţinătorul vehiculului rutier are obligaţia de a asigura menţinerea acestuia într-o stare tehnica corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi categoria de folosinţa conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb şi materiale de exploatare de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.  +  Articolul 4 (1) Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de către Regia Autonomă «Registrul Auto Roman», denumit în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin reprezentantele sale judeţene sau prin operatori economici autorizaţi şi monitorizati de R.A.R. (2) Activitatea de inspecţie tehnica periodică se poate realiza prin operatori economici autorizaţi, numai pe baza unui contract de franciza încheiat cu R.A.R. de către aceştia, în condiţiile legii. (3) Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 52/1997privind regimul juridic al francizei, republicată, instituţiile publice care au dotarea tehnica necesară pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnica periodică pot fi autorizate şi vor încheia contracte de franciza cu R.A.R. (4) În activitatea de inspecţie tehnica periodică, autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea marcii înregistrate R.A.R. de către operatorii economici autorizaţi sau de către instituţiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecinţa a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din aceasta. (5) Persoanele autorizate, definite la alin. (4), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciza pentru inspecţia tehnica periodică nu au dreptul sa cesioneze activitatea de inspecţie tehnica periodică. (6) Aparatura utilizata în staţiile de inspecţie tehnica periodică trebuie să respecte cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum şi cerinţele specifice activităţii de inspecţie tehnica prevăzute de Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică. (7) Pregătirea tehnica specifică şi atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnica periodică se fac de R.A.R. (8) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecţia tehnica periodică cuprinde: a) supravegherea tehnica a staţiilor de inspecţie tehnica periodică, inclusiv prin mijloace informatice; b) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice, inclusiv prin reverificări efectuate de R.A.R. în staţiile de inspecţie tehnică periodică la vehiculele inspectate de aceste staţii;----------Litera b) a alin. (8) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005. c) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice prin reverificarea în staţiile reprezentanţelor R.A.R. a vehiculelor inspectate în staţiile autorizate să efectueze inspecţii tehnice periodice.-----------Litera c) a alin. (8) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005. d) controlul tehnic în trafic. (9) Persoanele autorizate să efectueze inspecţii tehnice periodice trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul naţional de supraveghere informatică a inspecţiilor tehnice periodice, gestionat de R.A.R., şi prin personalul implicat în activitatea de inspecţii tehnice periodice trebuie să respecte cerinţele de utilizare a programelor informatice furnizate de R.A.R.-----------Alin. (9) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005. (10) Condiţiile privind autorizarea operatorilor economici şi a instituţiilor publice în vederea efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi pentru atestarea personalului care efectuează inspecţiile tehnice periodice se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.  +  Articolul 5 (1) Inspecţia tehnica periodică la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de mărfuri periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, la remorcile-cisterna lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele de epoca, la autovehiculele pentru competiţii sportive, la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale, inclusiv la cele supuse înregistrării, după caz, precum şi inspecţia tehnica în vederea redobandirii certificatului de înmatriculare se efectuează de R.A.R. În staţiile reprezentantelor sale, în conformitate cu reglementările naţionale aplicabile acestor categorii de vehicule rutiere.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005. (2) Autoritatea competenţa poate stabili şi alte categorii de vehicule la care inspecţia tehnica periodică se efectuează de R.A.R. în staţiile reprezentantelor sale. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 5 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.  +  Articolul 6 (1) Inspecţia tehnica consta în verificarea stării tehnice a vehiculelor rutiere fără demontare, utilizându-se aparatura adecvată. (2) În cazul în care vehiculul rutier corespunde reglementărilor specifice, staţia de inspecţie tehnica consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnica periodică şi/sau următoarea inspecţie tehnica pentru poluare şi aplica ecusonul de inspecţie tehnica periodică şi/sau ecusonul de inspecţie tehnica pentru poluare pe placa de înmatriculare din spate, respectiv din faţa. (3) La înmatricularea vehiculelor rutiere în România, completarea anexei la certificatul de înmatriculare se face de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, iar aplicarea ecusoanelor de inspecţie tehnică periodică rămâne în sarcina deţinătorului legal.-----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.  +  Articolul 6^1 (1) R.A.R. tine evidenta informatizata a situaţiei inspecţiilor tehnice periodice pentru fiecare vehicul rutier înmatriculat. (2) R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenta înmatriculării vehiculelor rutiere din România, pe bază de protocoale încheiate cu deţinătorii acestor baze de date.-----------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 8 al art. 1 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.  +  Articolul 6^2 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) efectuarea de inspecţii tehnice periodice de către operatori economici ori de către instituţii publice neautorizate sau având autorizaţia suspendată, anulată ori cu termenul de valabilitate expirat; b) cesionarea activităţii de inspecţie tehnica periodică de către staţiile de inspecţie tehnica autorizate; c) utilizarea în activitatea de inspecţie tehnica periodică de aparatura care nu respecta prevederile art. 4 alin. (6); d) efectuarea inspecţiei tehnice periodice în staţii de inspecţie tehnica periodică de către inspectori tehnici având certificatul de atestare suspendat, anulat ori cu termenul de valabilitate expirat sau de către personal neatestat; e) efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru vehicule rutiere din categoria celor pentru care respectiva staţie de inspecţie tehnica nu este autorizata; f) nerespectarea metodologiei de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat către R.A.R. cu ocazia autorizării; g) atestarea ca bun pentru circulaţie pe drumurile publice a unui vehicul rutier care nu îndeplineşte condiţiile reglementate; h) atestarea efectuării inspecţiei tehnice periodice pentru un vehicul fără prezentarea acestui vehicul în staţia de inspecţie tehnica. i) efectuarea inspecţiei tehnice periodice la vehiculele care au suferit modificări ale caracteristicilor menţionate în cartea de identitate a vehiculului;----------Litera i) a art. 6^2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005. j) efectuarea necorespunzătoare a inspecţiei tehnice periodice, constatată cu ocazia controlului efectuat de R.A.R. în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8);----------Litera j) a art. 6^2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005. k) neaplicarea ecusoanelor de inspecţie tehnică periodică de către deţinătorul vehiculului, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3).----------Litera k) a art. 6^2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005. (2) Se sancţionează cu amendă: a) de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), g) şi h); b) de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), faptele prevăzute la alin. (1) lit. c), e), f), i) şi j);----------Litera b) a alin. (2) al art. 6^2 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005. c) de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), fapta prevăzută la alin. (1) lit. k).-----------Litera c) a alin. (2) al art. 6^2 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005. (3) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi lit. c)-j), pe lângă amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (2), personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizaţiei tehnice a persoanei autorizate sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare al inspectorului tehnic.------------Alin. (3) al art. 6^2 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005. (4) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b), pe lângă amenda contravenţională prevăzută la alin. (2) lit. a), R.A.R. va dispune anularea autorizaţiei staţiei de inspecţie tehnica periodică. (5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (2)-(4) contravenienţii pot depune contestaţii la R.A.R. în termen de 5 zile de la data încheierii procesului-verbal de sancţionare. R.A.R. este obligat să răspundă la contestaţii în termen de 10 zile de la primirea acestora. În cazurile în care răspunsul este considerat nesatisfăcător, contravenienţii pot depune contestaţii la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în termen de 5 zile de la data primirii răspunsului de la R.A.R. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este obligat să răspundă la aceste contestaţii în termen de 15 zile de la primirea acestora.----------Alin. (5) al art. 6^2 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005. (6) Răspunsul dat în rezolvarea contestaţiei poate fi atacat la instanţa competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare. (7) Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j) şi alin. (2) lit. a) şi b) se constată şi se aplică de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.------------Alin. (7) al art. 6^2 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005. (8) Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. k) şi alin. (2) lit. c) se constată şi se aplică de Poliţia Rutieră.------------Alin. (8) al art. 6^2 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 373 din 13 decembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.146 din 19 decembrie 2005.------------Art. 6^2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.  +  Articolul 6^3În urma reverificării prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. c), personalul R.A.R. poate anula inspecţia tehnica periodică în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.------------Art. 6^3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 40 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005.  +  Articolul 7Abrogat.-----------Art. 7 a fost abrogat de alin. (1) al art. 2 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 1-4, art. 8 lit. a), b), c), d) şi e), art. 9 alin. (1) lit. c), d), e), f) şi g), alin. (2) şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991*) privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 13 septembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.-----------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi art. 3 din LEGEA nr. 167 din 22 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003, care prevede: "La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 13 septembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare".PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Anca Boagiu--------------