LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*actualizata*)privind prefectul şi institutia prefectului**)(actualizata până la data de 16 decembrie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 21 iulie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 16 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005.----------------**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. (2) Guvernul numeste cate un prefect în fiecare judet şi în municipiul Bucureşti, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. (3) Prefectul este garantul respectarii legii şi a ordinii publice la nivel local. (4) Ministrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele dintre atribuţiile lor de conducere şi control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine. (5) Atribuţiile care pot fi delegate potrivit alin. (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 1^1 (1) Pentru exercitarea de către prefect a prerogativelor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor legi se organizeaza şi funcţionează institutia prefectului, sub conducerea prefectului. (2) Institutia prefectului este o institutie publică cu personalitate juridica, cu patrimoniu şi buget propriu. (3) Prefectul este ordonator tertiar de credite. (4) Structura organizatorica şi atribuţiile institutiei prefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 2 (1) Sediul institutiei prefectului, denumit prefectura, este în municipiul reşedinţa de judet, într-un imobil proprietate publică a statului, a judeţului sau a municipiului, după caz. (2) Pentru municipiul Bucureşti, respectiv judeţul Ilfov, sediul institutiei prefectului este în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 3 (1) Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Lista serviciilor publice deconcentrate prevăzute la alin. (1) se aproba prin decizie a primului-ministru şi se actualizeaza la propunerea ministrului administraţiei şi internelor.----------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 4Activitatea prefectului se intemeiaza pe principiile: a) legalităţii, imparţialităţii şi obiectivitatii; b) transparentei şi liberului acces la informaţiile de interes public; c) eficientei; d) responsabilitatii; e) profesionalizarii; f) orientarii către cetatean.----------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 5 (1) Capacitatea juridica de drept public a institutiei prefectului se exercită în exclusivitate de către prefect. (2) Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale institutiei prefectului se realizează de către prefect sau de către o persoană anume desemnata prin ordin al acestuia.  +  Articolul 6 (1) Activitatea institutiei prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi din alte surse legal constituite. (2) Institutia prefectului poate beneficia de programe cu finanţare internationala.----------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 7 (1) Conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului au obligaţia sa transmita prefectului proiectul de buget. După avizarea acestuia, prefectul inainteaza proiectul de buget conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. (2) Situaţiile financiare privind execuţia bugetară, intocmite de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, se transmit prefectului pentru avizare. După avizare, prefectul inainteaza situaţiile financiare conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. (3) Avizul prefectului prevăzut la alin. (1) şi (2) are caracter consultativ.----------------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 8 (1) Pentru indeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul este ajutat de 2 subprefecti. Prefectul municipiului Bucureşti este ajutat de 3 subprefecti. (2) Atribuţiile subprefectului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 9 (1) Prefectul şi subprefectul fac parte din categoria inaltilor functionari publici.----------------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.----------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.----------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 12Între prefecti, pe de o parte, consiliile locale şi primari, precum şi consiliile judetene şi presedintii acestora, pe de altă parte, nu exista raporturi de subordonare.  +  Capitolul IIIDrepturile şi indatoririle prefectilor şi subprefectilor----------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 19 (1) Prefectii şi subprefectii numiti în functii în alt judet decat cel de domiciliu beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu 3 salarii, precum şi de locuinta de serviciu corespunzătoare, în condiţiile legii, în baza unui contract de închiriere.----------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) cheltuielile privind chiria locuinţei de serviciu, cele pentru transportul prefectilor şi subprefectilor şi al familiilor acestora, la mutarea în localitatea în care îşi are sediul institutia prefectului, şi cele de instalare sunt suportate din bugetul institutiei prefectului.----------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. (3) Contractul de închiriere a locuinţei de serviciu se incheie pe perioada exercitarii functiei de prefect, respectiv de subprefect. La data încetării exercitarii functiei de prefect, respectiv de subprefect, contractul de închiriere inceteaza de drept.----------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 20^1Prefectii şi subprefectii nu au dreptul la greva.----------------Art. 20^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 20^2Prefectii şi subprefectii nu pot sa infiinteze organizaţii sindicale proprii.----------------Art. 20^2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 20^3Prefectii şi subprefectii au obligaţia sa informeze conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor ori de cate ori calatoresc în afara judeţului.----------------Art. 20^3 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 21Ca reprezentant al Guvernului, prefectului în functie i se acordă onoruri militare, în condiţiile stabilite prin regulamentele specifice, cu ocazia ceremoniilor militare organizate la nivelul judeţului.  +  Articolul 22Prefectul şi subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic sau ai unei organizaţii careia îi este aplicabil acelasi regim juridic ca şi partidelor politice, potrivit legii, sub sancţiunea destituirii lor din functia publică.----------------Art. 22 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 23Prefectul şi subprefectul raspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Atribuţiile prefectului  +  Articolul 24 (1) În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul indeplineste urmatoarele atribuţii principale: a) asigura, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonantelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;----------------Lit. a) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. b) acţionează pentru realizarea în judet, respectiv în municipiul Bucureşti, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune masurile necesare pentru indeplinirea lor, în conformitate cu competentele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;----------------Lit. c) a alin. (1) al art. 24 a fost abrogata de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. d) acţionează pentru asigurarea climatului de pace sociala, menţinerea unei comunicari permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constanta prevenirii tensiunilor sociale;----------------Lit. d) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. e) stabileste, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, prioritatile de dezvoltare teritoriala;----------------Lit. e) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. f) verifica legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului;----------------Lit. f) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. g) asigura, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la indeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a masurilor de pregatire pentru situaţii de urgenta;----------------Lit. g) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. h) dispune, în calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situaţii de urgenta, masurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu aceasta destinatie; i) utilizeaza, în calitate de sef al protectiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistica de interventie în situaţii de criza, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi; j) dispune masurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apararea drepturilor şi a sigurantei cetatenilor, prin organele legal abilitate; k) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeana;----------------Lit. k) a alin. (1) al art. 24 a fost modificata de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. l) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotarate de Guvern şi a politicilor de integrare europeana; m) hotaraste, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu institutii similare din tara şi din strainatate, în vederea promovarii intereselor comune.m^1) asigura folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetatenii aparţinând minoritatilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în unitatile administrativ-teritoriale în care acestia au o pondere de peste 20%.----------------Lit. m^1) a alin. (1) al art. 24 a fost introdusa de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005. (2) Prefectul indeplineste şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi insarcinarile stabilite de Guvern.  +  Articolul 24^1Prefectul poate verifica masurile intreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judetean în calitatea lor de reprezentanti ai statului în unitatea administrativ-teritoriala şi poate sesiza organele competente în vederea stabilirii masurilor necesare, în condiţiile legii.----------------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 25 (1) Din comisia de concurs pentru ocuparea postului de conducator al unui serviciu public deconcentrat face parte obligatoriu şi un reprezentant al institutiei prefectului din judeţul în care îşi are sediul serviciul public, desemnat prin ordin al prefectului, în condiţiile legii. (2) Prefectul poate propune ministrilor şi conducătorilor celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sanctionarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora.----------------Art. 25 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 25^1 (1) În fiecare judet funcţionează un colegiu prefectural compus din prefect, subprefecti şi conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţul respectiv. (2) La lucrarile colegiului prefectural pot fi invitate şi alte persoane a caror prezenta este considerata necesară. (3) Colegiul prefectural se convoaca de către prefect cel puţin o dată pe luna şi oricand se considera ca este necesar. (4) Atribuţiile colegiului prefectural privesc armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate care au sediul în judeţul respectiv, precum şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de actiune ale Guvernului la nivelul judeţului sau al localitatilor acestuia şi vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 25^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 26În exercitarea atributiei cu privire la verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului, prefectul, cu cel puţin 10 zile inaintea introducerii actiunii în contenciosul administrativ, va solicita autorităţilor care au emis actul, cu motivarea necesară, reanalizarea actului socotit nelegal, în vederea modificarii sau, după caz, a revocarii acestuia.----------------Art. 26 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 26^1 (1) Actiunea introdusa de către prefect pentru anularea unui act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale socotit nelegal este scutita de taxa de timbru şi se judeca în regim de urgenta. (2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile. (3) Părţile sunt legal citate, dacă citatia le-a fost comunicata cel puţin cu o zi inaintea judecarii. (4) Hotărârile prin care se solutioneaza fondul cauzei se pronunţă în ziua în care au luat sfârşit dezbaterile. (5) În situaţii deosebite pronuntarea poate fi amanata cel mult două zile. (6) Dispozitiile prezentului articol referitoare la procedura de verificare a legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale ori judetene se completeaza în mod corespunzător cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.----------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 27 (1) Prefectul poate solicita primarului sau presedintelui consiliului judetean, după caz, convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în cazuri care necesita adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apararea ordinii şi linistii publice. (2) În caz de forta majoră şi de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale, prefectul poate solicita convocarea de îndată a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 28În situaţii de urgenta sau de criza autorităţile militare şi organele locale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor au obligaţia sa informeze şi sa sprijine prefectul pentru rezolvarea oricarei probleme care pune în pericol ori afectează siguranţa populatiei, a bunurilor, a valorilor şi a mediului înconjurător.----------------Art. 28 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.----------------Art. 29 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 30Pentru indeplinirea atribuţiilor care îi revin prefectul poate solicita instituţiilor publice şi autorităţilor administraţiei publice locale documentaţii, date şi informaţii, iar acestea sunt obligate sa i le furnizeze cu celeritate şi în mod gratuit.----------------Art. 30 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.----------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Capitolul V Actele prefectului  +  Articolul 32 (1) Pentru indeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, în condiţiile legii. (2) Ordinele prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise după consultarea conducătorului serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică, potrivit legii.  +  Articolul 33 (1) Ordinul prefectului, care contine dispozitii normative, devine executoriu numai după ce a fost adus la cunoştinţa publică. Ordinul prefectului, cu caracter individual, devine executoriu de la data comunicarii către persoanele interesate. (2) Ordinele emise de prefect în calitate de presedinte al Comitetului judetean pentru situaţii de urgenta produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunoştinţa şi sunt executorii. (3) Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului Administraţiei şi Internelor; (4) Ministerul Administraţiei şi Internelor poate propune Guvernului anularea ordinelor emise de prefect, dacă le considera nelegale sau netemeinice.  +  Articolul 34 (1) Prefectii sunt obligati sa comunice ordinele emise potrivit art. 32 alin. (2) conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale pot propune Guvernului măsuri de anulare a ordinelor emise de prefect, dacă le considera nelegale. (2) Prefectul poate propune ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 35Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale sunt obligate sa comunice de îndată prefectilor actele cu caracter normativ emise în domeniul de activitate al serviciilor publice deconcentrate.----------------Art. 35 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Capitolul VICancelaria prefectului şi oficiile prefecturale----------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.----------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.----------------Art. 37 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.----------------Art. 38 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 39 (1) În cadrul institutiei prefectului se organizeaza şi funcţionează cancelaria prefectului. (2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde urmatoarele functii de execuţie de specialitate specifice: directorul cancelariei, 2 consilieri, un consultant şi secretarul cancelariei. (3) Personalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau eliberat din functie de către prefect. (4) Personalul din cadrul cancelariei prefectului îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă incheiat, în condiţiile legii, pe durata exercitarii functiei publice de către inaltul functionar public. (5) Activitatea cancelariei prefectului este coordonata de director, care raspunde în faţa prefectului în acest sens. (6) Salarizarea personalului din cadrul cancelariei prefectului se face potrivit anexei nr. I - cap. I lit. B - la Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, aprobata cu modificari prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare.----------------Art. 39 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 40 (1) Prefectul poate organiza, prin ordin, în cadrul numarului de posturi şi al fondurilor aprobate anual, oficii prefecturale. În municipiul Bucureşti se pot organiza oficii prefecturale în fiecare sector. (2) Ordinul prefectului de înfiinţare şi organizare a oficiilor prefecturale se emite numai cu avizul conform al Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Oficiile prefecturale fac parte integrantă din institutia prefectului. (4) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (2) şi (4) din Legea nr. 161/2003privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, oficiile prefecturale sunt conduse de către un sef al oficiului prefectural. (5) Functia de sef al oficiului prefectural este echivalenta cu functia de director executiv. (6) Numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al sefului oficiului prefectural se fac de către prefect, în condiţiile legii.----------------Art. 40 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Capitolul VII Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 42Prevederile art. 6, 7 şi 22 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.----------------Art. 42 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 43Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 44Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi prevederile art. 26 şi 27, cele ale secţiunii 1 "Prefectul judeţului şi al municipiului Bucureşti" a cap. VIII "Prefectul" şi ale art. 154 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.  +  NOTANOTA CTCE PIATRA NEAMŢReproducem mai jos conţinutul articolelor II, III şi IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.142 din 16 decembrie 2005:"Art. IIFunctiilor publice de prefect şi de subprefect nu le sunt aplicabile prevederile art. XVI alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.Art. III (1) Prefectii în functie la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum şi cei care vor ocupa posturile rămase vacante după data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta şi până la 31 decembrie 2005 pot fi numiti în functii publice de prefect în urma promovarii unui examen de atestare pe post. (2) Subprefectii în functie la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum şi cei care vor ocupa posturile rămase vacante după data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta şi până la 31 decembrie 2005 pot fi numiti în functii publice de subprefect în urma promovarii unui examen de atestare pe post. (3) Pot participa la examenul de atestare pe post şi pot ocupa functiile publice în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) persoanele care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la lit. c)-e). (4) Persoanele care nu promovează examenul de atestare pe post, în condiţiile legii, vor fi eliberate din functiile deţinute. (5) Numirea în functii publice a persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face începând cu data de 1 ianuarie 2006. (6) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare pe post se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. (7) Examenul de atestare pe post este gestionat de comisia pentru recrutarea inaltilor functionari publici numita prin decizie a primului-ministru.Art. IV (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, functia publică de secretar general al prefecturii se transforma în functia publică de subprefect. (2) Secretarii generali ai prefecturii în functie la data de 31 decembrie 2005 ca urmare a promovarii concursului organizat pentru ocuparea functiei publice respective sunt numiti în functia publică de subprefect începând cu data de 1 ianuarie 2006. (3) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, atribuţiile stabilite prin actele normative în vigoare în competenţa secretarului general al prefecturii se exercită de către unul dintre subprefecti, desemnat prin ordin al prefectului."Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituitia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUp. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 12 iulie 2004.Nr. 340._______________