ORDIN nr. 1.100 din 14 octombrie 2005privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.114 din 9 decembrie 2005    Având în vedere prevederile art. 2 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. EN. 2.489/2005,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 ianuarie 2006 unităţile sanitare publice şi cabinetele medicale înfiinţate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor elibera un decont de cheltuieli pacienţilor, pentru valoarea serviciilor medicale acordate.  +  Articolul 2 (1) Decontul de cheltuieli pentru pacienţii spitalizaţi se calculează în baza şi în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, având în vedere veniturile din sumele contractate şi încasate de spital din contractele de furnizare a serviciilor medicale cu casele de asigurări de sănătate pentru asistenţa medicală spitalicească şi din programe de sănătate finanţate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care se derulează prin spital, precum şi celelalte venituri ce se încasează şi se utilizează, în condiţiile legii, pentru acordarea serviciilor medicale; concomitent se va ţine seama de limita de cheltuieli aprobată, pe titluri, articole şi alineate din buget. (2) La stabilirea valorii decontului se vor lua în calcul cheltuielile efective din contabilitatea unităţii sanitare.  +  Articolul 3 (1) Pentru stabilirea sumei din decontul de cheltuieli pentru fiecare bolnav externat, unitatea sanitară calculează: a) tariful pe zi de spitalizare pe secţie/compartiment din structura proprie, exclusiv contravaloarea medicamentelor, materialelor sanitare sau prestaţiilor care se pot identifica la nivel de pacient şi evidenţia distinct pe decont; b) numărul de zile de spitalizare realizate pe caz externat; c) contravaloarea consumabilelor - medicamente, materiale sanitare sau prestaţii care nu sunt comune şi se pot identifica şi cuantifica la nivel de pacient:- medicamente, inclusiv cele din programe;- materiale sanitare, inclusiv cele din programe;- analize de laborator;- alte investigaţii;- alocaţia de hrană; d) tariful pe zi de spitalizare prevăzut la lit. a) se stabileşte anual, urmând să se modifice, dacă este cazul, o dată pe trimestru. (2) Unităţile sanitare în care nu se pot individualiza şi evalua cheltuielile pentru anumite materiale şi prestaţii (analize de laborator, investigaţii etc.) vor include aceste sume în tariful pe zi de spitalizare. (3) Unităţile sanitare care au introdus evidenţe pe bază de programe informatice la nivel de pacient pot acorda bolnavului decontul de cheltuieli la nivelul de detaliu din baza de date.  +  Articolul 4 (1) Tariful pe zi de spitalizare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a), pentru 1 ianuarie 2006, poate fi calculat pe baza aplicaţiei informatice "ex buget". (2) Tariful pe zi de spitalizare, calculat potrivit prezentului ordin, se publică pe site-ul fiecărei unităţi sanitare până la finele lunii decembrie 2005.  +  Articolul 5 (1) Modelul decontului de cheltuieli pentru pacienţii externaţi este prevăzut în anexa nr. 1. (2) Decontul de cheltuieli pe pacient externat se întocmeşte în trei exemplare, din care un exemplar se înmânează pacientului, unul rămâne anexat la foaia de observaţie, iar un exemplar se transmite şi se păstrează la compartimentul financiar-contabil.  +  Articolul 6 (1) Decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale acordate de medicul de familie se întocmeşte în două exemplare, din care unul se înmânează pacientului şi cuprinde valoarea consultaţiei acordate acestuia. (2) Calculul valorii unei consultaţii se face avându-se în vedere suma contractată per capita cu casa de asigurări de sănătate, raportată la numărul de consultaţii realizat. Valoarea unei consultaţii se stabileşte anual, urmând să se modifice, dacă este cazul, o dată pe trimestru. (3) Modelul decontului de cheltuieli este prezentat în anexa nr. 2.  +  Articolul 7 (1) Decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale ambulatorii se eliberează pentru serviciile medicale acordate de medicii de specialitate din cabinete medicale organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi sanitare ambulatorii aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, ambulatorii de specialitate din structura spitalelor, laboratoare medicale de radiologie şi imagistică medicală, laboratoare de analize medicale, laboratoare de explorări. (2) Decontul de cheltuieli pentru serviciile medicale ambulatorii cuprinde contravaloarea tarifelor serviciilor medicale ambulatorii, stabilite prin contractul-cadru şi prin normele de aplicare a acestuia. Modelul decontului de cheltuieli este prezentat în anexa nr. 2.  +  Articolul 8Direcţiile din Ministerul Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi cabinetele medicale înfiinţate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 14 octombrie 2005.Nr. 1.100.  +  Anexa 1DECONT DE CHELTUIELI Numele şi prenumele pacientului ............................................................ CNP ........................................................................................ Adresa ..................................................................................... Diagnosticul principal ..................................................................... Nr. de zile de spitalizare pe caz externat ................................................. 1. Cheltuieli aferente spitalizării (exclusiv cele prevăzute la art. 3 din ordin) (nr. dezile de spitalizare x tarif/zi de spitalizare) ............................................................................................................................................... 2. Cheltuieli pentru hrană (alocaţia de hrană x nr. de zile de spitalizare) ............................................................................................................... 3. Cheltuieli pentru medicamente pe perioada spitalizării (conform art. 3 din ordin) ...................................................................................................... 4. Cheltuieli pentru materiale sanitare (conform art. 3 din ordin) ........................................................................................................................ 5. Analize de laborator (conform art. 3 din ordin) ........................................................................................................................................ 6. Alte investigaţii (conform art. 3 din ordin) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TOTAL CHELTUIELI (1+2+3+4+5+6) ............................................................. Întocmit .......................................... Data .............................................. Cabinet medical ...................................  +  Anexa 2DECONT DE CHELTUIELI Numele şi prenumele pacientului ............................................................ CNP ........................................................................................ Adresa ..................................................................................... Diagnosticul principal ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Total cheltuieli/consultaţie - lei ......................................................... Semnătura şi parafa medicului/medicului de familie ......................................... Data .........................................                                   ---------------