LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1095 din 5 decembrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerțul, distribuția, transportul, deținerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziționarea, utilizarea și tranzitul pe teritoriul național ale plantelor spontane sau cultivate, substanțelor și preparatelor prevăzute în tabelele I, II și III din anexa care face parte integrantă din prezenta lege.(2) Substanțele prevăzute în tabelele II și III din anexă și preparatele lor sunt supuse, atunci când sunt utilizate în scop medical, și altor dispoziții aplicabile substanțelor și preparatelor de uz uman sau veterinar, în măsura în care acestea nu contravin prezentei legi.  +  Articolul 2Pentru aplicarea prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) convenții internaționale încheiate cu privire la substanțele stupefiante și psihotrope - Convenția unică asupra substanțelor stupefiante din 1961, la care România a aderat prin Decretul nr. 626/1973, și Convenția asupra substanțelor psihotrope din 1971, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992 pentru aderarea României la Convenția asupra substanțelor psihotrope din 1971 și la Convenția contra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 1988;b) prescripție medicală - document scris, semnat și parafat de un medic care recomandă un tratament medical unui pacient clar identificat și care autorizează eliberarea de către farmacist a unei cantități determinate de medicamente aflate sub controlul legislației naționale în domeniu;c) substanță psihotropă - termen desemnând substanțele înscrise în anexele la Convenția asupra substanțelor psihotrope din 1971;d) substanță stupefiantă - termen desemnând substanțele înscrise în anexele la Convenția unică din 1961 a Națiunilor Unite asupra substanțelor stupefiante, modificată prin Protocolul din 1972;d^1) plante și substanțe aflate sub control național - termen desemnând plantele și substanțele cu proprietăți psihoactive, introduse în anexele la prezenta lege prin procedura națională prevăzută la art. 8 alin. (3); (la 15-02-2010, Lit. d^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010. ) e) transport - operațiune de deplasare a unor bunuri dintr-un loc în altul sau, după caz, cantitatea de plante, substanțe și preparate ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope prevăzute în tabelele I, II și III din anexă, autorizată pentru o singură operațiune de transport;f) transportator - persoana fizică sau juridică autorizată în scopul efectuării transportului;g) uz medical - utilizarea pe bază de prescripție medicală licită a medicamentelor aflate sub controlul legislației naționale;h) plante - plantele care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, originare din România ori procurate din import;i) preparat - o soluție sau un amestec, oricare ar fi starea lui fizică, conținând una ori mai multe substanțe stupefiante sau psihotrope; acest termen desemnează, de asemenea, una ori mai multe substanțe stupefiante sau psihotrope divizate în unități de administrare ori utilizate în analizele de laborator; (la 22-10-2012, Lit. i) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. ) j) abuz - consumul plantelor, substanțelor și preparatelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope în afara unei prescripții medicale;k) fabricare - toate operațiile, altele decât producerea, care permit obținerea de substanțe stupefiante sau psihotrope, inclusiv purificarea și transformarea substanțelor stupefiante ori psihotrope în alte substanțe stupefiante sau psihotrope; acest termen cuprinde, de asemenea, fabricarea preparatelor, altele decât cele care sunt efectuate pe bază de prescripție medicală într-o farmacie; (la 22-10-2012, Lit. k) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. ) l) producere - operația care constă din culegerea opiului, a frunzei de coca, a canabisului și a rășinii de canabis din plantele care le produc;m) producător - persoana fizică sau juridică ce realizează operații de producere; (la 22-10-2012, Lit. m) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. ) m^1) fabricant - persoana fizică sau juridică ce realizează operații de fabricare; (la 22-10-2012, Lit. m^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. ) n) canabis - vârful florifer sau fructifer al speciei Canabis indica, exceptând semințele sau frunzele care nu sunt însoțite de vârfurile ramurilor, a cărui rășină nu a fost extrasă, oricare ar fi întrebuințarea acestuia;o) planta canabis - toate speciile din genul Canabis;p) opiu brut - latexul îngroșat prin deshidratare parțială recoltat în urma incizării capsulelor verzi;q) mac opiaceu - specia Papaver somniferum L;r) pai sau tulpină de mac - toate părțile aeriene ale plantei, inclusiv capsula, cu excepția semințelor macului opiaceu, după recoltare; (la 22-10-2012, Lit. r) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. ) s) concentrat de pai sau tulpină de mac - materie obținută când tulpina de mac a suferit un tratament în vederea concentrării alcaloizilor care intră în compoziția acesteia.  +  Articolul 3Toate plantele și substanțele ce sunt prevăzute în convențiile internaționale, la care România este parte, ca stupefiante sau psihotrope, precum și preparatele lor, ce pot fi periculoase pentru sănătatea populației, din cauza efectelor pe care abuzul acestora le poate produce, sunt prevăzute în tabelele I, II și III din anexă.  +  Articolul 4Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerțul, distribuția, transportul, deținerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziționarea, utilizarea, importul, exportul și tranzitul pe teritoriul național ale plantelor, substanțelor și preparatelor prevăzute în tabelul I din anexă sunt interzise, cu excepția situațiilor prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 5Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerțul și distribuția, transportul, deținerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achiziționarea, utilizarea, importul, exportul și tranzitul pe teritoriul național ale plantelor, substanțelor și preparatelor prevăzute în tabelele II și III din anexă sunt permise numai în condițiile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 6(1) Preparatele ce conțin o substanță prevăzută în tabelele II și III din anexă, care nu prezintă un risc de abuz și a căror substanță nu poate fi recuperată într-o cantitate care să permită o utilizare ilegală, pot fi scutite de anumite măsuri de control, conform legislației naționale.(2) Lista preparatelor prevăzute la alin. (1) și măsurile de control de care sunt scutite sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 7(1) Orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară o operațiune cu plante, substanțe și preparate prevăzute în tabelele I, II și III din anexă se află sub controlul și supravegherea Ministerului Sănătății și al unităților aflate în coordonarea sau în subordinea acestuia, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 22-10-2012, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. ) (1^1) Inspecțiile de control și supraveghere pot fi efectuate atât de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, cât și de reprezentanții unităților aflate în coordonarea sau în subordinea Ministerului Sănătății, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 22-10-2012, Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. ) (1^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (1^1), cultivarea plantelor care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope se află sub controlul și supravegherea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București. (la 22-10-2012, Alin. (1^2) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. ) (1^3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (1^1), plantele, substanțele și preparatele stupefiante și psihotrope utilizate în medicina veterinară se află sub controlul și supravegherea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 22-10-2012, Alin. (1^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. ) (2) Sunt supuse controlului și supravegherii prevăzute la alin. (1) și trusele de prim ajutor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope aflate în mijloacele de transport aerian, naval și în ambulanțe.(3) În unitățile medico-farmaceutice de producție ori în alte locuri autorizate unde se desfășoară operațiuni cu substanțe stupefiante sau psihotrope, atunci când există indicii de încălcare a activității legale cu acestea, specialiști din cadrul formațiunii specializate în prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se adresează specialiștilor din cadrul Ministerului Sănătății care exercită astfel de atribuții, potrivit legii, în vederea verificării situațiilor sesizate.(4) Verificările se fac în comun de către reprezentanții celor două instituții.  +  Capitolul II Clasificarea plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope  +  Articolul 8(1) Tabelele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege pot fi modificate printr-o nouă înscriere, radiere sau transfer dintr-un tabel în altul, în baza modificărilor transmise de Comisia pentru Stupefiante a Organizației Națiunilor Unite sau de organismele europene competente, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 05-12-2011, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5 decembrie 2011. ) (2) Prin modificările prevăzute la alin. (1) nu se poate înscrie o substanță aflată sub control național și internațional sub un regim mai puțin strict decât în condițiile prezentei legi și ale convențiilor internaționale. (la 05-12-2011, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5 decembrie 2011. ) (3) Plantele și substanțele nesupuse controlului internațional care, datorită proprietăților psihoactive, prezintă un risc pentru sănătatea publică se înscriu în secțiunea «Plante și substanțe aflate sub control național» din tabelele din anexa la prezenta lege, la propunerea Ministerului Sănătății. (la 15-02-2010, Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010. ) (4) Secțiunea «Plante și substanțe aflate sub control național» se actualizează ori de câte ori este necesar. (la 05-12-2011, Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 5 decembrie 2011. )  +  Articolul 9Plantele și substanțele sunt prevăzute în tabelele I, II sau III din anexă sub denumirea lor comună internațională, iar în lipsa acesteia, sub denumirea științifică ori sub numele lor comun.  +  Articolul 10(1) Preparatele sunt supuse aceluiași regim ca și substanțele pe care le conțin și, dacă ele conțin două sau mai multe substanțe, sunt supuse regimului substanței celei mai strict controlate.(2) Lista preparatelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, la propunerea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și a celorlalte instituții competente și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 22-10-2012, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. )  +  Capitolul III Cultivarea plantelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope  +  Articolul 11Cultivarea fără drept a plantelor ce conțin substanțe aflate sub control național, prevăzute în tabelele I, II și III din anexă, este interzisă.  +  Articolul 12(1) Este permisă cultivarea plantelor ce conțin substanțe aflate sub controlul legislației naționale numai dacă sunt prelucrate în scop tehnic, în vederea producerii de tulpini, fibre, sămânță și ulei, în scop medical și științific și numai cu autorizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene sau a municipiului București, pe baza estimărilor anuale stabilite potrivit dispozițiilor art. 42 alin. (1) lit. e) din prezenta lege și a normelor metodologice de aplicare a acesteia.(2) Cultivarea în scop industrial și/sau alimentar ori pentru producerea de sămânță a plantelor ce conțin substanțe aflate sub control național se autorizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București. (la 22-10-2012, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. ) (3) Furnizorii de semințe de canabis și mac opiaceu au obligația de a livra asemenea semințe numai către deținătorii autorizației de cultivare.(4) Cultivatorii de canabis și mac opiaceu autorizați au obligația de a însămânța terenurile deținute numai cu semințe din soiurile înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor și hibrizilor de plante de cultură din România sau în Cataloagele Comunităților Europene, produse de unitățile autorizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin autoritățile teritoriale de control și certificare a semințelor.  +  Articolul 13(1) Proprietarul, posesorul ori deținătorul cu orice titlu al unui teren cu destinație agricolă sau cu orice altă destinație are obligația să distrugă plantele prevăzute la art. 11 care ar putea crește spontan pe terenul respectiv.(2) Costurile distrugerii plantelor spontane și a culturilor neautorizate se suportă de către proprietarul, utilizatorul sau deținătorul terenului, după caz.  +  Articolul 14Modalitățile de aplicare a prevederilor prezentului capitol, modelul și cererea de autorizație pentru cultivarea în scop licit a plantelor ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi și conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul IV Producerea, fabricarea și distribuția plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope  +  Articolul 15(1) Desfășurarea activităților de producere, fabricare, depozitare, comerț, intermediere, deținere și distribuire a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope este interzisă fără autorizația eliberată de Ministerul Sănătății, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 22-10-2012, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. ) (2) Eliberarea autorizației pentru desfășurarea activităților prevăzute la alin. (1) se face după verificarea spațiului, personalului și mijloacelor tehnice destinate desfășurării operațiunilor solicitate, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) Autorizațiile pentru operațiunile prevăzute la alin. (1) sunt eliberate dacă utilizarea plantelor, a substanțelor și a preparatelor prevăzute în tabelele II și III din anexă este limitată în scopul utilizării în industrie sau pentru producerea de sămânță, precum și pentru uz medical, științific sau tehnic. Modelele autorizațiilor sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 22-10-2012, Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. ) (4) Încetarea activității, precum și orice modificare a situației care a justificat eliberarea autorizației se notifică autorității emitente, înainte de a fi efectuată, în termenul și în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(5) Valabilitatea autorizației pentru desfășurarea activităților prevăzute la alin. (1) nu poate depăși termenul autorizației de funcționare.  +  Articolul 16(1) Ministerul Sănătății aprobă pentru fiecare an cantitățile estimate din diferite substanțe și preparate pe care orice cultivator, producător, fabricant, distribuitor, importator sau exportator autorizat are dreptul să le cultive, să le producă, să le fabrice, să le importe ori să le exporte. Aceste limite pot fi modificate, dacă este necesar, în cursul anului.(2) Orice producător, fabricant sau importator autorizat are dreptul să producă, să fabrice sau să importe numai cantitățile de substanțe și preparate necesare operațiunii aprobate. (la 22-10-2012, Art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. )  +  Articolul 17În vederea aprobării prevăzute la art. 16, producătorii, fabricanții și importatorii transmit anual Ministerului Sănătății estimările cantităților diferitelor substanțe și preparate pe care le produc, le fabrică sau le importă. (la 22-10-2012, Art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. )  +  Articolul 18Modalitățile de aplicare a prezentului capitol, întocmirea dosarului ce însoțește cererea și modelul de autorizație sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul V Import/export și tranzit cu plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope  +  Articolul 19Sunt interzise importurile și exporturile în și din România cu încălcarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 20Operațiunile de export sau de import cu plantele, substanțele și preparatele prevăzute în tabelele I, II și III din anexă se desfășoară în baza unei autorizații de export sau import, eliberată pentru fiecare operațiune de către Ministerul Sănătății prin departamentul de specialitate, conform modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 22-10-2012, Art. 20 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. )  +  Articolul 21Operațiunile de import/export cu plante, substanțe și preparate prevăzute în tabelele I, II și III din anexă pot fi efectuate numai de persoanele titulare ale autorizației prevăzute la art. 12, 15 și 49, în limitele estimărilor anuale.  +  Articolul 22(1) Modelul cererii pentru obținerea autorizației de import sau export este prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Pentru obținerea autorizației de export este necesar și un exemplar original al autorizației de import, emisă de autoritatea competentă din țara importatorului.  +  Articolul 23(1) Autorizația de import sau de export indică autoritatea care a emis-o și conține aceleași informații ca și cererea privind operațiunea prevăzută la art. 22 alin. (1).(2) Autorizația de export cuprinde în mod obligatoriu numărul și data autorizației de import care atestă că importul substanței sau al preparatului este autorizat.  +  Articolul 24(1) Ministerul Sănătății eliberează importatorului două exemplare originale ale autorizației de import, dintre care un exemplar se anexează documentelor de transport.(2) Ministerul Sănătății eliberează exportatorului două exemplare originale ale autorizației de export, dintre care un exemplar se anexează documentelor de transport.  +  Articolul 25În cazul în care cantitatea de plante, substanțe sau preparate efectiv exportată este mai mică decât cea indicată pe autorizația de export, Ministerul Sănătății precizează acest lucru pe autorizație și pe toate copiile sale oficiale.  +  Articolul 26Atunci când transportul a ajuns pe teritoriul României, Ministerul Sănătății restituie autorității competente din țara exportatoare autorizația de export emisă de aceasta, cu specificarea cantității efectiv importate din fiecare plantă, substanță și preparat.  +  Articolul 27Documentele comerciale, documentele de vamă sau de transport, precum și alte documente de expediere trebuie să indice numele plantelor și ale substanțelor așa cum acestea figurează în tabelele convențiilor internaționale și, după caz, denumirea comercială a preparatelor, cantităților exportate de pe teritoriul național sau care urmează a fi importate, numele și adresele exportatorului, ale importatorului și cele ale destinatarului.  +  Articolul 28(1) Este interzisă depozitarea în regim de antrepozitare și în zonele libere a plantelor, substanțelor sau preparatelor ce conțin substanțe stupefiante ori psihotrope indigene sau de import.(2) Sunt interzise importurile pe teritoriul României sub formă de transporturi adresate unui depozit de vamă.(3) Sunt interzise exporturile de pe teritoriul României sub formă de transporturi adresate unui depozit de vamă, cu excepția cazului în care autoritatea competentă a țării importatoare a precizat pe autorizația de import că aprobă o astfel de operațiune.  +  Articolul 29Transporturile ce intră sau ies de pe teritoriul României fără a fi însoțite de o autorizație de import sau de export, precum și cele care nu sunt conforme autorizației sunt reținute de autoritățile competente, până la justificarea legitimității transportului sau până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se dispune confiscarea transportului respectiv.  +  Articolul 30(1) Birourile vamale de frontieră și birourile vamale de interior pentru importul sau exportul de plante, substanțe ori preparate prevăzute în tabelele I, II și III din anexă sunt stabilite de autoritatea vamală competentă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Modalitatea de transmitere a informației de la punctele vamale către Ministerul Sănătății se va preciza în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 31(1) Tranzitarea pe teritoriul României a unui transport de plante, substanțe sau preparate conținând substanțe prevăzute în tabelele I, II și III din anexă este permisă numai dacă la punctele de control pentru trecerea frontierei se prezintă autorizația de import-export pentru acel transport.(2) Destinația unui transport aflat în tranzit pe teritoriul României poate fi schimbată numai după eliberarea unei noi autorizații de export de către autoritatea competentă din țara exportatoare.(3) Nici un transport de plante, substanțe și de preparate prevăzute la alin. (1), aflat în tranzit pe teritoriul României, nu poate fi supus vreunui tratament care să-i modifice natura sau ambalajul.  +  Articolul 32Dispozițiile art. 31 nu sunt aplicabile dacă transportul este efectuat pe cale aeriană. În situația în care aeronava face escală sau aterizează forțat pe teritoriul României, transportul va fi tratat ca un export de pe teritoriul României către țara destinatară numai în condițiile descărcării sau dacă circumstanțele impun acest lucru.  +  Capitolul VI Transportul plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope  +  Articolul 33(1) Unitățile autorizate și transportatorii autorizați de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului sunt obligați să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni deturnarea din circuitul legal a plantelor, substanțelor și preparatelor prevăzute în tabelele din anexă.(2) Transportul se efectuează cu îndeplinirea următoarelor obligații:a) este însoțit de documentele prevăzute de lege;b) preparatele sunt transportate în containere cu sigilii nefalsificabile și care să permită controlul;c) orice circumstanțe care ar permite traficul ilegal trebuie comunicate autorităților competente în cel mai scurt timp.  +  Capitolul VII Utilizarea medicală și distribuția substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope  +  Articolul 34(1) Farmaciile cu circuit deschis și farmaciile cu circuit închis își desfășoară activitatea cu plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, în baza autorizației de funcționare, conform legislației în vigoare.(2) Unitățile sanitare și centrele de tratament pentru toxicomani își desfășoară activitatea cu plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la 22-10-2012, Art. 34 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. )  +  Articolul 35Achiziționarea de plante, substanțe și preparate prevăzute în tabelele II și III din anexă poate fi efectuată numai de la o persoană juridică autorizată, potrivit dispozițiilor art. 15.  +  Articolul 36(1) Persoanele juridice pot să achiziționeze, să distribuie și să utilizeze în limita nevoilor lor plante, substanțe și preparate prevăzute în tabelele II și III din anexă numai dacă dețin autorizație emisă de Ministerul Sănătății.(2) Conținutul și modalitatea de control al truselor de prim ajutor vor fi precizate prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 37(1) Preparatele și substanțele stupefiante și psihotrope pot fi utilizate în scop medical numai pe baza prescripțiilor medicale, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Prescrierea substanțelor și preparatelor prevăzute în tabelul II din anexă se face pe formulare speciale, securizate, sau în condici de prescripții medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii acestora, în cadrul unităților sanitare umane sau veterinare, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(3) Prescrierea substanțelor și preparatelor prevăzute în tabelul III din anexă se face pe formulare care se rețin la eliberare, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(4) Eliberarea substanțelor și preparatelor prevăzute în tabelele II și III din anexă, fără prescripție medicală, este interzisă, cu excepția preparatelor prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în baza art. 6 alin. (2).  +  Articolul 38(1) Plantele și substanțele prevăzute în tabelele II și III din anexă pot fi prescrise pacienților în conformitate cu prevederile art. 37, numai sub formă de preparate farmaceutice, realizate industrial sau în farmacie, de către:a) medicii titulari ai autorizației de liberă practică, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi;b) medicii veterinari titulari ai autorizației de liberă practică, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Pacienții aflați în tratament cu medicamente care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope prevăzute în tabelul II din anexă pot deține cantitatea prescrisă numai în baza prescripției medicale.(3) Medicamentele care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, obținute pe bază de prescripție medicală, rămase neutilizate, vor fi distruse conform procedurilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 39Modalitatea privind prescrierea și eliberarea preparatelor farmaceutice prevăzute în tabelele II și III din anexă, precum și modelul formularelor sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 40Este interzisă deținerea, în orice scop, a plantelor, substanțelor și preparatelor prevăzute în tabelele I, II și III din anexă, în afară de cazul în care este autorizată, potrivit prevederilor prezentei legi și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 41Condițiile în care călătorii pot deține medicamente ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope vor fi stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul VIII Obligații ale persoanelor autorizate să efectueze operațiuni cu plante, substanțe și preparate care conțin substanțe stupefiante și psihotrope  +  Articolul 42(1) Persoanele juridice autorizate să desfășoare activități de cultivare, producere, fabricare, depozitare, de import și export cu plante, substanțe și preparate care conțin substanțe stupefiante și psihotrope sunt obligate să transmită Ministerului Sănătății următoarele documente:a) o situație lunară a cantităților din fiecare plantă, substanță și din fiecare preparat, importate sau exportate, cu indicarea țării expeditoare și a țării destinatare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei luni;b) o situație recapitulativă a datelor transmise conform lit. a) privind anul calendaristic trecut, inclusiv situația stocului la data de 31 decembrie a acelui an, cel mai târziu până la data de 15 februarie a fiecărui an;c) situația privind cantitățile din fiecare substanță și din fiecare preparat, produse sau fabricate, în termenele prevăzute la lit. a) și b);d) situația privind cantitatea din fiecare substanță utilizată pentru fabricare, în termenele prevăzute la lit. a) și b);e) o situație privind estimarea necesarului de plante, substanțe și preparate pentru anul calendaristic următor, conform formularelor prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an;f) o situație trimestrială din partea producătorilor, a fabricanților și a distribuitorilor, care să specifice mișcările cantităților de plante, substanțe și preparate ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope, la nivel național, efectuate în această perioadă. (la 22-10-2012, Lit. f) a alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. ) (2) Datele prevăzute la lit. a)-c) se transmit pentru fiecare plantă cultivată, importată, exportată, în aceleași termene.(3) La cererea Ministerului Sănătății, persoanele juridice autorizate sunt obligate să transmită în cursul anului situații recapitulative după modelul formularelor prezentate în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(4) Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale colectează, analizează și comunică Agenției Naționale Antidrog, în vederea centralizării și transmiterii către organismele internaționale, toate datele statistice pe care le dețin în legătură cu activitățile prevăzute la art. 1, solicitate prin convențiile internaționale la care România este parte.  +  Articolul 43(1) Orice achiziție, transmitere, operațiune de comerț, export sau import de plante, substanțe și preparate prevăzute în tabelele I și II din anexă trebuie, în momentul efectuării operațiunii, să fie înregistrată conform condițiilor stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Aceste documente se păstrează timp de 5 ani.(2) Comenzile și facturile pentru plantele, substanțele și preparatele prevăzute în tabelul II din anexă se efectuează pe formulare separate.  +  Articolul 44(1) Orice persoană juridică autorizată, care deține plante, substanțe și preparate prevăzute în tabelele I, II și III din anexă, este obligată să asigure condiții de păstrare și depozitare conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Orice persoană autorizată care deține plante, substanțe și preparate prevăzute în tabelele I, II și III din anexă este obligată să ia măsuri de pază pentru prevenirea sustragerii acestora.  +  Articolul 45(1) Substanțele și preparatele prevăzute în tabelele II și III din anexă se pun în circulație numai în ambalaje adecvate, închise și etichetate conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Ambalajele exterioare ale coletelor de expediție nu trebuie să conțină nici o altă indicație în afara numelui și adreselor expeditorului și destinatarului, precum și marca expeditorului.  +  Articolul 46(1) Eticheta sub care un preparat este pus în vânzare trebuie să conțină în mod obligatoriu denumirea, cantitatea și concentrația de substanță activă, numărul seriei de fabricație, numele unității producătoare și termenul de valabilitate.(2) Etichetele și alte suporturi informaționale, cum sunt prospectele ce însoțesc condiționările pentru distribuția en-dιtail, indică modul de utilizare, precum și precauțiile ce trebuie luate și atenționările ce sunt necesare pentru siguranța utilizatorului, în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 47(1) Orice publicitate cu privire la substanțele și preparatele prevăzute în tabelele I, II și III din anexă este interzisă, în afară de publicațiile științifice sau profesionale, recunoscute pe plan național, destinate cercetătorilor sau profesioniștilor.(2) Este interzisă distribuirea de eșantioane ale substanțelor și preparatelor prevăzute în tabelele I, II și III din anexă.  +  Articolul 48Distrugerea substanțelor și preparatelor identificate ca necorespunzătoare calitativ de către persoana juridică autorizată sau de Agenția Națională a Medicamentului, după caz, cu termen de valabilitate expirat ori care au fost returnate, se efectuează de către o societate autorizată, în baza aprobării de distrugere emise de Ministerul Sănătății și în prezența unei comisii constituite în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul IX Cercetări medicale și științifice, învățământ  +  Articolul 49(1) Ministerul Sănătății autorizează, în scopul cercetării medicale ori științifice, pentru învățământ sau pentru efectuarea de constatări ori expertize tehnico-științifice, fizico-chimice, dispuse de autoritățile judiciare, potrivit legii, o persoană fizică sau juridică, după caz, să cultive, să producă, să fabrice, să achiziționeze, să transporte, să importe, să exporte, să utilizeze, să dețină plante, substanțe și preparate prevăzute în tabelele I, II și III din anexă în cantități care să nu le depășească pe cele strict necesare scopului urmărit, în condițiile prezentate în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.(2) Autorizația prevăzută la alin. (1) poate fi acordată și pentru alte operațiuni dintre cele enumerate la art. 4, în măsura în care asemenea operațiuni sunt necesare scopului urmărit.(3) Beneficiarul autorizației prevăzute la alin. (1) consemnează într-un registru, pe care îl păstrează timp de 5 ani, cantitățile de plante, substanțe și preparate pe care le importă, le achiziționează, le fabrică, le utilizează și le distruge, precum și data operațiunilor și numele furnizorilor. El are obligația de a comunica trimestrial și anual Ministerului Sănătății cantitățile importate, utilizate sau deținute în stoc până la epuizarea acestuia, în condițiile prevăzute la art. 42.(4) Organele de poliție și vamale pot trimite pentru analize de laborator Organului Internațional de Control al Stupefiantelor din cadrul Organizației Națiunilor Unite sau autorităților competente ale altor state eșantioane ale substanțelor, plantelor ori preparatelor prevăzute în tabelele I, II și III din anexă.  +  Capitolul X Sancțiuni  +  Articolul 50În cazul în care există sau se presupune în mod justificat că există un risc iminent și grav pentru sănătate, autoritățile sanitare vor adopta măsurile de precauție, care vor consta în:a) blocarea mărfii, retragerea de pe piață și interzicerea utilizării specialităților farmaceutice, formulelor magistrale și preparatelor oficinale, precum și suspendarea activităților, publicității și închiderea provizorie a localurilor, centrelor sau serviciilor;b) suspendarea elaborării, prescrierii, eliberării și furnizării de preparate în faza de cercetare clinică sau pentru cercetare pe animale.  +  Articolul 51În cazul încălcării repetate a prevederilor art. 42 alin. (1)-(3), Ministerul Sănătății poate suspenda autorizația pentru desfășurarea activităților prevăzute la art. 15 alin. (1), pentru o perioadă de 1-3 luni.  +  Articolul 52(1) Constituie contravenții și se sancționează, după cum urmează:a) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), art. 37 alin. (2)-(4) și ale art. 44-46, cu amendă de la 200 lei (RON) la 1.000 lei (RON);b) nerespectarea prevederilor art. 43, cu amendă de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON);c) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (4), ale art. 47 și 48, cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);d) nerespectarea prevederilor art. 42 alin. (1)-(3) și ale art. 43, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON).(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Sănătății și al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Direcției Generale de Combatere a Criminalității Organizate și Antidrog și Agenției Naționale Antidrog.(3) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1) și (2) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul XI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 53La data intrării în vigoare a prezentei legi Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor și al substanțelor stupefiante, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 154 din 29 decembrie 1969, cu modificările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 75/1991 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind regimul produselor și substanțelor stupefiante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 28 ianuarie 1991, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 54Autorizațiile eliberate în baza Legii nr. 73/1969 își mențin valabilitatea pentru o perioadă de cel mult 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmând ca în acest interval să fie preschimbate conform prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 55În scopul îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin convențiile internaționale și pentru raportarea datelor solicitate de organele și organismele competente, termenele de raportare prevăzute la art. 42 pot fi modificate prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 56Prezenta lege intră în vigoare la 7 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 57 care intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 57În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătății va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 29 noiembrie 2005.Nr. 339.  +  AnexăTABELUL IPLANTE, SUBSTANȚE ȘI PREPARATE CU SUBSTANȚE PSIHOTROPE ȘI STUPEFIANTE INTERZISE, LIPSITE DE INTERES RECUNOSCUT ÎN MEDICINĂ*)STUPEFIANTE1. Acetorfină2. Acetil-alfa-metilfentanil3. Alfa-metilfentanil4. Alfa-metiltiofentanil5. Beta-hidroxifentanil6. Beta-hidroxi-metil-3-fentanil7. Cetobemidonă8. Dezomorfină9. Etorfină10. Heroină11. 3-metilfentanil12. 3-metiltiofentanil13. MPPP14. Para-fluorofentanil15. PEPAP16. Tiofentanil17. Oripavină (la 18-03-2008, Tabelul I, subtitlul "Stupefiante" din anexă a fost completat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 282 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 18 martie 2008. ) 18. AH-7921 (la 30-12-2018, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 324 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) 19. U-47700 (3,4-dichloroN-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N methyl-benzamide) (la 30-12-2018, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 324 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) 20. butyrfentanyl (N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4 piperidinyl]butanamide) (la 30-12-2018, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 324 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) 21. 4-Fluoroisobutirfentanil (4-FIBF) = N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)isobutiramidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 22. Acetilfentanil = N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]acetamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 23. Acriloilfentanil = N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] prop-2-enamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 24. Carfentanil = metil 1-(2-feniletil)-4-[fenil(propanoil) amino]piperidin-4-carboxilat (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 25. Crotonilfentanil = (E)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilbut-2-enamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 26. Ciclopropilfentanil=N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarboxamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 27. Furanilfentanil = N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 28. Isotonitazen = N, N-dietil-2-[[4-(1-metiletoxi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamină (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 29. Metoxiacetilfentanil = 2-Metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il]acetamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 30. MT-45 = 1-ciclohexil-4-(1,2-difeniletil)piperazină (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 31. Ocfentanil = N-(2-fluorofenil)-2-metoxi-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il]acetamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 32. Ortofluorofentanil = N-(2-Fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il]propanamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 33. Parafluorobutirfentanil = N-(4-Fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il]butanamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 34. Tetrahidrofuranilfentanil (THF-F) = N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il]tetrahidrofuran-2-carboxamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 35. Valerilfentanil = N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilpentanamidă. (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) PSIHOTROPE1. Brolamfetamină2. Catinonă3. 2C-B4. 2C-I5. 2C-T-76. DET7. DMA8. DMHP9. DMT10. DOET11. Eticiclidină12. Etriptamină13. N-hidroxi MDA14. (+)-LYSERGIDE15. N-etil MDA, MDE16. MDMA17. Mescalina18. Metcatinonă19. Metil-4aminorex20. MMDA21. 4-MTA22. Parahexil23. PMA24. PMMA25. Psilocină, psilotsin26. Psilocibină27. Roliciclidină28. STP, DOM29. Tenamfetamină30. Tenociclidină31. Tetrahidrocanabinol, izomerii următori și variantele lor stereochimice:● tetrahidro-7,8,9,10 trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-l● (9R, 10aR)-tetrahidro-8,9, 10, 10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-l● (6aR, 9R, 10aR)-tetrahidro-6a,9,10,10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol-l● (6aR, 10aR)-tetrahidro-6a,7,10,10a trimetil-6,6,9 pentil-3 dH-dibenzo[b,d] piran ol-l● tetrahidro-6a,7,8,9-trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[6,d] piran ol-l(6aR, 10aR)-hexahidro-6a,7,8,9,10,10a dimetil-6,6 metilenă-9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran ol32. TMA32^1. 25B-NBOMe (la 30-12-2018, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 324 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) 32^2. 25C- NBOMe (la 30-12-2018, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 324 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) 32^3. 25I- NBOMe (la 30-12-2018, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 324 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) 33. 4-MEC (4-methylethcatinone) = 2-etilamino-1-(4-metilfenil)-1-propanonă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 34. AM-2201 = 1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-(naftalen-1-il) metanonă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 35. JWH-018 = Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il) metanonă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 36. Metilendioxipirovaleronă (MDPV) (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 37. 4-metilmetcatinonă (mefedronă) = 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-onă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 38. β-ceto-MDMA (metilonă) = 2-metilamino-1-(3,4-metilendioxifenil) propan-1-onă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 39. BZP (benzilpiperazină) (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 40. Pentedronă = 2-(metilamino)-1-fenil-1-pentanonă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 41. UR-144 = (1-pentilindol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciclopropil) metanonă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 42. XLR-11 = 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanonă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 43. Alfa-PVP = 1-fenil-2-(1-pirolidinil)-1-pentanonă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 44. DOC (2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamină) = 1-(4-clor-2,5-dimetoxi-fenil)propan-2-amină (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 45. 2C-T-2 = 2,5-dimetoxi-4-etiltiofenetilamină (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 46. 4-Fluoroamfetamină (4-FA) = 1-(4-Fluorofenil)propan-2-amină (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 47. 4F-MDMB-BINACA = metil(S)-2-(1-(4-fluorobutil)-1H-indazol-3-carboxamido)-3,3-dimetilbutanoat (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 48. 5F-ADB/5F-MDMB-PINACA = metil(2S)-2-{[1-(fluoropentil)-1H-indazol-3-carbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoat (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 49. 5F-AMB-PINACA (5F-AMB) = metil 2-({[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3il]carbonil}amino)-3-metilbutanoat (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 50. 5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201) = metil(S)-2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-carboxamido)-3,3-dimetilbutanoat (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 51. 5F-PB-22 = quinolin-8-il 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-carboxilat (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 52. AB-CHMINACA = N-[(2S)-1-amino-3-metil-oxobutan-2-il]-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 53. AB-FUBINACA = N-[(2S)-1-amino-3-metil-1-oxobutan-2-il]-1-[(4-fluorofenil)metil]indazol-3-carboxamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 54. AB-PINACA = N-[(2S)-1-amino-3-metil-1-oxobutan-2-il]-1-pentil-1H-indazol-3-carboxamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 55. ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) = N-[(2S)-1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il]-1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-3-carboxamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 56. ADB-FUBINACA = N-[(2S)-1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il]-1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-carboxamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 57. ALPHA-PHP = (RS)-1-fenil-2-(pirolidin-1-il)hexan-1-onă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 58. Clefedronă (4-CMC) = 1-(4-clorofenil)-2-(metilamino)-1-propanonă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 59. CUMYL-4CN-BINACA = 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamidă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 60. Flualprazolam = 8-Cloro-6-(2-fluoro-fenil)-1-metil-4h-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepină (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 61. FUB-AMB (MMB-FUBINACA) = metil(2S)-2-({1-[4-fluorofenil]metil-1H-indazol-3-carbonil}amino)-3-metilbutanoat (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 62. N-Etilhexedronă = 2-(etilamino)-1-fenil-1-hexanonă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 63. Efilonă (N-Etilnorpentilonă) = 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)-2-(etilamino)pentan-1-onă (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 64. TMA-2 = 2,4,5-trimetoxiamfetamină (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) PLANTE ȘI SUBSTANȚE AFLATE SUB CONTROL NAȚIONAL1. Acid ibotenic2. Amanita muscaria (L: Fr.) Lam3. Amanita pantherina4. Amida acidului lisergic5. Toate speciile din genul Argyreia6. Abrogat. (la 17-04-2022, Punctul 6. din Anexă a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 7. Abrogat. (la 17-04-2022, Punctul 7. din Anexă a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 8. DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina) = 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina9. CPP (clorofenilpiperazina)10. CP 47,497 = 2-(3-hidroxiciclohexil)- 5-(2-metiloctan-2-il) fenol11. CP 47,497-C6 = 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol12. CP 47,497-C8= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonan-2-il) fenol13. CP 47,497-C9= 2-(3-hidroxiciclohexil)-5-(2-metildecan-2-il) fenol14. Fluorometcatinona (flefedrona) = 1-(fluorofenil)-2-(metilamino) propan-1-ona15. Indanilamfetamina16. Abrogat. (la 17-04-2022, Punctul 16. din Anexă a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 17. Abrogat. (la 17-04-2022, Punctul 17. din Anexă a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 18. 4-metoximetcatinona (metedrona) = 1-(4-metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona19. Muscimol20. Nymphaea caerulea Sav.21. Turbina corymbosa (L.) Raf., Sin. Rivea corymbosa (L.) Hallier f.22. Toate speciile din genul Psilocybe23. TFMPP (trifluorometilfenilpiperazina)24. Abrogat. (la 17-04-2022, Punctul 24. din Anexă a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 25. â-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-(metilamino) butan-1-ona.26. 2C-C=4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamină (la 22-07-2010, Poziția 26 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010. ) 27. Etcatinonă=(RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onă (la 22-07-2010, Poziția 27 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010. ) 28. JWH 250=2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-il) etanonă (la 22-07-2010, Poziția 28 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010. ) 29. JWH-073=naftalen-1-il-(1-butilindol-3-il) metanonă (la 22-07-2010, Poziția 29 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010. ) 30. Abrogat. (la 17-04-2022, Punctul 30. din Anexă a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 31. Metilbenzilpiperazină (MBZP) (la 22-07-2010, Poziția 31 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010. ) 32. N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT) (la 22-07-2010, Poziția 32 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010. ) 33. JWH-019 = 1-hexyl-3-(naphthalen-1-oyl) indole (la 08-05-2014, Poziția 33 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 34. JWH-081 = 4-methoxynaphtlen-1-yl-(1-pentylidol-3-yl) methanone (la 08-05-2014, Poziția 34 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 35. JWH-203 = 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethanone (la 08-05-2014, Poziția 35 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 36. JWH-210 = 4-ethylnaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanone (la 08-05-2014, Poziția 36 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 37. JWH-122 = (4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl) methanone (la 08-05-2014, Poziția 37 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 38. JWH-022 = naphtalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl] methanone (la 08-05-2014, Poziția 38 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 39. JWH-200 = (1-(2-morpholin-4-ylethyl)indol-3-yl])-(naphtalen-1-yl) methanone (la 08-05-2014, Poziția 39 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 40. JWH-251 = 2-(2-methylphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) ethanone (la 08-05-2014, Poziția 40 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 41. Abrogat. (la 17-04-2022, Punctul 41. din Anexă a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 42. MAM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(4-methyl-naphtalenyl) methanone (la 08-05-2014, Poziția 42 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 43. Abrogat. (la 17-04-2022, Punctul 43. din Anexă a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 44. Abrogat. (la 17-04-2022, Punctul 44. din Anexă a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 45. CB-13 = naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl) methanone (la 08-05-2014, Poziția 45 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 46. RCS-4 = (4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone (la 08-05-2014, Poziția 46 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 47. RCS-4 ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone (la 08-05-2014, Poziția 47 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 48. RCS-4-C4 = (4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone (la 08-05-2014, Poziția 48 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 49. RCS-4-C4-ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone (la 08-05-2014, Poziția 49 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 50. STS-135 = 1-(5-fluoropenthyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxiamide (la 08-05-2014, Poziția 50 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 51. AKB48 = 1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxiamide (la 08-05-2014, Poziția 51 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 52. NEB = 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-butanone (la 08-05-2014, Poziția 52 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 53. Abrogat. (la 17-04-2022, Punctul 53. din Anexă a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 54. 4-EMC-(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylphenyl)-2-(methylamino)-1-propanone (la 08-05-2014, Poziția 54 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 55. MABP (Buphedrone) = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-butanone (la 08-05-2014, Poziția 55 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 56. Abrogat. (la 17-04-2022, Punctul 56. din Anexă a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 57. 5-IT (5-2-Aminopropyl)indole) = 2-(1H-indol-5-yl)-1-methyl-ethylamine (la 08-05-2014, Poziția 57 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 58. 4-MMA (4-methylmethamphetamine) = N-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-2-amine (la 08-05-2014, Poziția 58 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 59. 4-MA (4-methylamphetamine) = 1-(4-methylphenyl) propan-2-amine (la 08-05-2014, Poziția 59 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 60. Abrogat. (la 17-04-2022, Punctul 60. din Anexă a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) 61. Naphyrone = 1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one (la 08-05-2014, Poziția 61 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) 62. MDPBP = 1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone----------Poziția 62 din tabelul I, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. (la 15-02-2010, Secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din tabelul I al anexei a fost introdusă de pct. 3 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010. ) Sunt supuse acelorași reguli și:a) izomerii acestor substanțe, cu excepția cazului în care sunt menționați expres numai anumiți izomeri, în toate cazurile în care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzătoare a substanței în cauză;b) eterii și esterii acestor substanțe, în cazurile în care pot exista;c) sărurile acestor substanțe, inclusiv cele ale eterilor, esterilor și izomerilor, în toate cazurile în care pot exista.TABELUL IIPLANTE, SUBSTANȚE ȘI PREPARATE CE CONȚIN SUBSTANȚE STUPEFIANTE ȘI PSIHOTROPE CARE PREZINTĂ INTERES IN MEDICINA, SUPUSE UNUI CONTROL STRICTSTUPEFIANTE1. Acetildihidrocodeină*2. Acetilmetadol3. Alfentanil4. Allilprodină5. Alfacetilmetadol6. Alfameprodina7. Alfametadol8. Alfaprodină9. Anileridină10. Benzetidină11. Benzilmorfină12. Betacetilmetadol13. Betameprodină14. Betametadol15. Betaprodină16. Bezitramidă17. Butirat de dioxafetil18. Cannabis, rezină de canabis, extracte și tincturi de cannabis19. Clonitazenă20. Coca, frunze de21. Cocaină22. Codeină*23. Codoximă24. Concentrat de pai de mac25. Dextromoramidă26. Dextropropoxifen*27. Diampromidă28. Dietiltiambutenă29. Difenoxin30. Dihidromorfină31. Dimenoxadol32. Dimepheptanol33. Dimetiltiambutenă34. Dioxafetilbutirat35. Difenoxilat36. Dihidracodeină*37. Dipipanonă38. Drotebanol39. Ecgonină, esterii și derivații care se pot transforma în ecgonină și cocaină40. Etilmetiltiambutenă41. Etilmorfină*42. Etonitazen43. Etoxeridin44. Fenadoxonă45. Fenampromidă46. Fenazocin47. Fenomorfan48. Fenoperidină49. Fentanil50. Folcodin*51. Furetidină52. Hidrocodon53. Hidromorfinol54. Hidromorfonă55. Hidroxipetidină56. Izometadon57. Levometorfan58. Levomoramid59. Levofenacilmorfan60. Levorfanol61. Metazocin62. Metadonă63. Metadonă, intermediar ai64. Metildezorfină65. Metildihidromorfină66. Metopon67. Moramidă, intermediar al68. Morferidină69. Morfină70. Morfină metobromidă și alți derivați morfinici cu azot pentavalent71. Morfină N-oxid72. Myrofină73. Nicocodină*74. Nicodicodină*75. Nicomorfină76. Noracimetadol77. Norcodeină*78. Norlevorfanol79. Normetadonă80. Normorfină81. Norpipanon82. Opium83. Oxicodon84. N-oximorfină85. Oximorfon86. Petidină87. Petidină, intermediar A al88. Petidină, intermediar B al89. Petidină, intermediar C al90. Piminodină91. Piritramidă92. Praheptazină93. Properidină94. Propiram*95. Racemetorfan96. Racemoramidă97. Racemorfan98. Remifentanil99. Sufentanil100. Tebaconă101. Tebaină102. Tilidină103. Trimeperidina104. Dihidroetorfină = 7,8-dihidro-7alfa-[1-(R)-hidroxi-1-metilbutil]-6,14-endo-etanotetrahidrooripavină (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) ----------* cu excepția preparatelor.PSIHOTROPE1. Amfetamina2. Dexamfetamină3. Dronabinol (Această DCI desemnează numai una din variantele stereochimice de delta-9-tetrahidrocanabinol, și anume (-)trans-delta-9-tetra-hidrocanabinol). Delta-9-tetrahidrocanabinol și variantele ei stereochimice4. Fenetilină5. Levamfetamină6. Levometamfetamina7. Meclocvalon8. Metamfetamină9. Metacvalon10. Metilfenidat11. Fenciclidină12. Fenmetrazină13. Racemat de metamfetamină14. Secobarbital15. Zipeprol16. Metoxetamină (la 30-12-2018, Anexa a fost completată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 324 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) 17. 4, 4’-DMAR (la 30-12-2018, Anexa a fost completată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 324 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) 18. ethylone (1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino) propan-1-one) (la 30-12-2018, Anexă a fost completată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 324 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) 19. ethylphenidate (ethyl phenyl (piperidin-2-yl) acetate (la 30-12-2018, Anexa a fost completată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 324 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) 20. MPA (methiopropamine) (N-methyl-1-(thiophen-2-yl) propan-2-amine) (la 30-12-2018, Anexa a fost completată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 324 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) 21. MDMB-CHMICA (methyl N-{[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl}-3-methyl-L-valinate) (la 30-12-2018, Anexa a fost completată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 324 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) 22. 5F-APINACA (5F-AKB-48) N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide (la 30-12-2018, Anexa a fost completată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 324 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) 23. Amineptină = acid 7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo[a, d]ciclohepten-5-il)amino]heptanoic (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) PLANTE ȘI SUBSTANȚE AFLATE SUB CONTROL NAȚIONAL1. Ibogaina2. Ketamina3. Mitragyna speciosa Korth (Kratom)4. 7-hidroximitragynina5. Mitraginina6. Salvia divinorum Epling Jativa7. Salvinorin A-F8. Tabernanthe iboga (L.) Nutt.9. Dimetocaină (larocaină)=(3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat (la 22-07-2010, Poziția 9 din tabelul II, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 575 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010. ) 10. Tapentadol (la 08-05-2014, Poziția 10 din tabelul II, secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din anexă a fost introdusă de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 51 din 17 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014. ) (la 15-02-2010, Secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din tabelul II al anexei a fost introdusă de pct. 4 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010. ) Sunt supuse acelorași reguli și:a) izomerii acestor substanțe, cu excepția cazului în care sunt menționați expres numai anumiți izomeri, în toate cazurile în care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzătoare a substanței în cauză;b) eterii și esterii acestor substanțe, în cazurile în care pot exista;c) sărurile acestor substanțe, inclusiv cele ale eterilor, esterilor și izomerilor, în toate cazurile în care pot exista.TABELUL IIIPLANTE, SUBSTANȚE ȘI PREPARATE CE CONȚIN SUBSTANȚE STUPEFIANTE ȘI PSIHOTROPE CARE PREZINTĂ INTERES ÎN MEDICINĂ, SUPUSE CONTROLULUI*PREPARATE CU SUBSTANȚE STUPEFIANTE1. Acetildihidrocodeină2. Codeină3. Dihidrocodeină4. Etilmorfină5. Nicocodină6. Nicodicodină7. Norcodeină8. FolcodinPSIHOTROPE1. Allobarbital2. Alprazolam3. Amfepramon4. Aminorex5. Amobarbital6. Barbital7. Benzfetanină8. Bromazepam9. Brotizolam10. Buprenorfină11. Butalbital12. Butobarbital13. Cătina*14. Camazepam15. Ciclobarbital16. Clordiazepoxid17. Clobazam18. Clonazepam19. Clorazepat20. Clotiazepam21. Cloxazolam22. Delorazepam23. Diazepam24. Estazolam25. Etclorvynol26. Etinamat27. Etilamfetamină28. Fencamfamină29. Fendimetrazin30. Fenobarbital31. Fenproporex32. Fentermină33. Fludiazepam34. Flunitrazepam35. Flurazepam36. GHB37. Glutetimidă38. Halazepam39. Haloxazolam40. Ketazolam41. Lefetamină42. Loflazepat de etil43. Loprazolam44. Lorazepam45. Lormetazepam46. Mazindol47. Medazepam48. Mefenorex49. Meprobamat50. Mezocarb51. Metilfeno-barbital52. Metiprilon53. Midazolam54. Nimetazepam55. Nitrazepam56. Nordazepam57. Oxazepam58. Oxazolam59. Pemolină60. Pentazocin61. Pentobarbital62. Pinazepam63. Pipradol64. Prazepam65. Pirovaleron66. Secbutabarbital67. Temazepam68. Tetrazepam69. Triazolam70. Vinilbital71. Zolpidem72. Fenazepam (la 30-12-2018, Anexa a fost completată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 324 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 27 decembrie 2018 ) 73. Etizolam = 4-(2-Clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]diazepină (la 17-04-2022, Anexa a fost completată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 96 din 13 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 14 aprilie 2022 ) ----------* Substanța psihotropă din arbustul Catha edulis Forsk (Celastraceae), popular khat, nu specia Hippophae rhamnoides L. (Eleagnaceae), cunoscută popular drept cătina.PLANTE ȘI SUBSTANȚE AFLATE SUB CONTROL NAȚIONAL1. Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan3. Nitrit de amil (la 15-02-2010, Secțiunea "Plante și substanțe aflate sub control național" din tabelul III al anexei a fost introdusă de pct. 5 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 15 februarie 2010. ) Sunt supuse acelorași reguli și:a) izomerii acestor substanțe, cu excepția cazului în care sunt menționați expres numai anumiți izomeri, în toate cazurile în care asemenea izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzătoare a substanței în cauză;b) eterii și esterii acestor substanțe, în cazurile în care pot exista;c) sărurile acestor substanțe, inclusiv cele ale eterilor, esterilor și izomerilor, în toate cazurile în care pot exista.-------