ORDIN nr. 435 din 18 noiembrie 2005privind procedura de selectare a procesatorilor de plăţi on-line cu carduri în vederea operaţionalizării sistemului "Ghişeu virtual de plăţi"
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 25 noiembrie 2005    În temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 şi 31 din titlul II al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Prezentul ordin se aplică procesatorilor de plăţi on-line cu card şi stabileşte criteriile pe care aceştia trebuie să le îndeplinească în vederea selectării pentru procesarea plăţilor prin sistemul "Ghişeu virtual de plăţi".  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) plătitor - persoană care efectuează o plată către o instituţie a administraţiei publice centrale sau locale; b) debitor - persoană pentru care se efectuează plata (nu este obligatoriu ca plătitorul şi debitorul să fie aceeaşi persoană); c) emitent de plată - instituţia care emite cererile de plată pe numele plătitorului; d) beneficiar de plată - instituţia care primeşte în cont banii plătitorului; e) administrator de sistem - persoană cu drept de administrare a soluţiei informatice; f) autoritate - instituţie cu drept de consultare a bazelor de date din sistemul "Ghişeu virtual de plăţi"; g) "Ghişeu virtual de plăţi" - sistem utilizat de instituţia publică a administraţiei centrale faţă de care cetăţenii au debite, care facilitează plata acestor debite cu cardul bancar; h) procesator de plăţi on-line cu card - persoana juridică ce acţionează în cadrul sistemelor de plăţi cu carduri, ca intermediar între deţinătorul cardului, "Ghişeul virtual de plăţi", emitentul de plată, beneficiarul de plată, emitentul cardului, banca acceptantă, alt procesator şi/sau altă persoană juridică, în baza unui contract încheiat cu emitentul/banca acceptantă; i) MAI - Ministerul Administraţiei şi Internelor; j) MCTI - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei; k) MFP - Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 3 (1) Selectarea procesatorilor de plăţi on-line cu card în cadrul proiectului "Ghişeul virtual de plăţi" se face de către MCTI. (2) Această selecţie se face pe baza criteriilor stabilite de către MCTI prin prezentul ordin. (3) În acest scop, în perioada 15 noiembrie - 1 decembrie a fiecărui an, începând cu anul 2006, MCTI va primi documentaţia depusă de către procesatorii de plăţi on-line cu card, în vederea selectării; pentru anul 2005 documentaţia va fi depusă în perioada 25 noiembrie - 9 decembrie. (4) În urma primirii documentelor de calificare din partea furnizorilor, MCTI verifică respectarea criteriilor stabilite şi acordă un punctaj, în funcţie de gradul de îndeplinire a cerinţelor, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. (5) Vor fi selectaţi acei procesatori de plăţi on-line cu card care întrunesc cel puţin 75 de puncte. (6) Neîndeplinirea criteriilor eliminatorii cuprinse în anexă conduce la descalificare. (7) Evaluarea va fi efectuată de o comisie numită prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. În cadrul comisiei pot fi cooptaţi şi membri desemnaţi din partea MFP şi MAI. (8) Procesatorul de plăţi on-line cu card care întruneşte numărul maxim de puncte va fi ales de MCTI pentru procesarea plăţilor în cadrul "Ghişeului virtual de plăţi".  +  Articolul 4 (1) Până la data de 15 decembrie a fiecărui an MCTI va întocmi lista procesatorilor de plăţi on-line cu card selectaţi, care pot fi aleşi de către beneficiarii de plată pentru încasarea datoriilor către stat de la plătitori. (2) Orice instituţie publică beneficiară poate alege un procesator de plăţi on-line cu card din rândul celor selectaţi. (3) Interfaţarea aplicaţiilor aparţinând instituţiilor publice emitente sau beneficiare, precum şi a procesatorilor de plăţi on-line cu card la "Ghişeul virtual de plăţi" se face pe cheltuiala instituţiei emitente, respectiv beneficiare.  +  Articolul 5Pe perioada analizării documentaţiei depuse, MCTI poate solicita orice documente referitoare la activitatea procesatorilor de plăţi on-line cu card.  +  Articolul 6Documentele necesare pentru selecţie sunt: a) cerere adresată în acest scop MCTI; b) certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat (formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident); c) certificat emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă camera de comerţ şi industrie naţională sau teritorială; cod fiscal (copie); d) declaraţie care conţine informaţii privind dotările specifice, echipamentul tehnic şi alte mijloace fixe; e) declaraţie care conţine informaţii privind numărul mediu, în ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numărul şi pregătirea cadrelor de conducere; f) bilanţul contabil din anul precedent, vizat şi înregistrat de organele competente; g) cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani obţinută din activitatea de procesare a plăţilor on-line cu cardul; h) descrierea funcţională a sistemului informatic prin intermediul căruia este oferit serviciul; i) planul de securitate al sistemului informatic, cuprinzând totalitatea măsurilor tehnice şi organizatorice prevăzute pentru asigurarea securităţii tranzacţiilor; j) certificări, din punct de vedere al securităţii, asupra soluţiei informatice sau produselor conţinute în aceasta, emise de organizaţii naţionale sau internaţionale recunoscute, acolo unde există; k) propunere de contract-cadru de operare a plăţilor on-line cu cardul în cadrul "Ghişeului virtual de plăţi".  +  Articolul 7Informaţiile solicitate mai sus vor fi furnizate într-o manieră clară şi relevantă, astfel încât să permită evaluarea obiectivă a criteriilor prevăzute în anexă.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Cezar Armeanu,secretar de statBucureşti, 18 noiembrie 2005.Nr. 435.  +  Anexa ┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ │ Denumire criteriu │Punctaj │├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Criterii │Îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a │ ││eliminatorii │impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele │ ││ │locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările │ ││ │sociale de stat (formulare-tip eliberate de │ ││ │autorităţile competente din ţara în care candidatul/ │ ││ │ofertantul este rezident) │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Certificat emis de oficiul registrului comerţului de │ ││ │pe lângă camera de comerţ şi industrie naţională sau │ ││ │teritorială │ │├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Eligibilitate│Dotările specifice, echipamentul tehnic şi alte │ ││ │mijloace fixe │ 1 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Numărul mediu, în ultimele 12 luni, al personalului │ 1 ││ │angajat, asigurarea cu personal de specialitate, │ ││ │numărul şi pregătirea cadrelor de conducere │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani obţinută│ 3 ││ │din activitatea de procesare a plăţilor on-line cu │ ││ │cardul │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Certificări din punct de vedere al securităţii, asupra │ ││ │soluţiei informatice sau produselor conţinute în │ 5 ││ │aceasta, emise de organizaţii naţionale sau │ ││ │internaţionale recunoscute │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │TOTAL │ 10 │├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Criterii │Timp de transfer al banilor din contul plătitorului │ 5 ││tehnice │în contul beneficiarului │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Mecanisme/aplicaţii de detectare/prevenire a fraudelor │ 10 ││ │şi asigurarea tranzacţiilor │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Tipuri de tranzacţii suportate │ 5 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Măsuri de securitate implementate │ 5 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Asigurarea unor servicii complementare soluţiei, pentru│ 5 ││ │facilitarea tranzacţiilor │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Integrare cu sistemul beneficiarilor de plată │ 5 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Tipul cardurilor ce pot fi procesate în timp real │ 5 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Numărul băncilor care pot opera în sistem │ 10 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Suport tehnic │ 5 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │TOTAL │ 55 │├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Criterii │Costuri de instalare/interfaţare/configurare │ 10 ││financiare ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Taxă lunară │ 5 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Comisionul aplicat sumelor tranzacţionate │ 10 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Taxă de "chargeback" │ 2.5 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Taxă de returnare │ 2.5 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Taxă de asistenţă pentru clienţi │ 2.5 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │Taxă de retragere (withdrawal) │ 2.5 ││ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ │TOTAL │ 35 │└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────┘-------------