ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală(actualizată până la data de 18 noiembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 iulie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 18 noiembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 331 din 10 noiembrie 2005.Prin Programul de guvernare pentru perioada 2005-2008, Guvernul României şi-a propus, ca obiectiv prioritar, întărirea capacităţii instituţionale din administraţia publică locală.În vederea susţinerii acestui obiectiv este necesară asigurarea unui cadru legal prin care să se elimine inechităţile create prin acordarea nejustificată a unor drepturi de natură salarială (spor de vechime în muncă), în baza hotărârilor definitive şi irevocabile ale unor instanţe de judecată. În acest sens şi pentru a se evita extinderea aplicării unor dispoziţii contrare prevederilor legale, ca urmare a altor acţiuni în instanţă în curs de soluţionare, se impune, în regim de urgenţă, reglementarea situaţiei privind remunerarea funcţiilor de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Indemnizaţiile lunare pentru funcţiile cuprinse în cap. I nr. crt. 10-37 din anexa nr. VII/1b şi la nr. crt. 21-26 din anexa VII/2b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. ÎI şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Indemnizaţiile lunare prevăzute în anexă sunt cele corespunzătoare pentru lunile octombrie-decembrie 2005. În perioada de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 30 septembrie 2005 se acordă 45% din suma aferentă creşterii totale a indemnizaţiilor lunare, calculată ca diferenţă între indemnizaţiile lunare cuvenite începând cu luna octombrie 2005, stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, şi indemnizaţiile lunare avute în luna decembrie 2004. (3) Ordonatorii principali de credite vor lua măsurile necesare pentru cuprinderea în bugetele instituţiilor respective a sumelor necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.---------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 331 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 15 noiembrie 2005.  +  Articolul 2 (1) Pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală, indemnizaţiile prevăzute în anexă reprezintă unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 331 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 15 noiembrie 2005.  +  Articolul 3Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 septembrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 108.  +  Anexa FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂdin administraţia publică localăI. Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în funcţii potrivit prevederilor Constituţiei României────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Indemnizaţiacrt. - lei -                                                                ROL RON────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              PRIMĂRII ŞI CONSILII  1. Primar general al Capitalei 48.461.000 4.847  2. Viceprimar al Capitalei 42.700.000 4.270  3. Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 45.291.000 4.530  4. Preşedinte al consiliului judeţean (categoria ÎI) 45.064.000 4.507  5. Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria I) 40.700.000 4.070  6. Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria ÎI) 40.200.000 4.020  7. Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 42.700.000 4.270  8. Primar de municipiu (categoria I) 39.068.000 3.907  9. Primar de municipiu (categoria II) 35.554.000 3.556 10. Primar de municipiu (categoria III) 32.830.000 3.283 11. Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 37.500.000 3.750 12. Viceprimar de municipiu (categoria I) 33.900.000 3.390 13. Viceprimar de municipiu (categoria iI) 30.750.000 3.075 14. Viceprimar de municipiu (categoria III) 28.000.000 2.800 15. Primar de oraş (categoria I) 30.196.000 3.020 16. Primar de oraş (categoria iI) 29.145.000 2.915 17. Primar de oraş (categoria III) 28.366.000 2.837 18. Viceprimar de oraş (categoria I) 25.000.000 2.500 19. Viceprimar de oraş (categoria II) 24.000.000 2.400 20. Viceprimar de oraş (categoria III) 23.500.000 2.350 21. Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 22.670.000 2.267 22. Primar de comună (categoria I) 20.000.000 2.000 23. Primar de comună (categoria II) 19.000.000 1.900 24. Primar de comună (categoria III) 18.000.000 1.800 25. Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 18.500.000 1.850 26. Viceprimar de comună (categoria I) 17.000.000 1.700 27. Viceprimar de comună (categoria II) 16.500.000 1.650 28. Viceprimar de comună (categoria III) 16.000.000 1.600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite în funcţii potrivit legii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Funcţia Indemnizaţiacrt. - lei -                                                                ROL RON────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                   PREFECTURI  1. Prefect al municipiului Bucureşti 46.757.000 4.676  2. Prefect (la judeţ categoria I) 43.866.000 4.387  3. Prefect (la judeţ categoria II) 41.199.000 4.120  4. Subprefect al municipiului Bucureşti 41.199.000 4.120  5. Subprefect (la judeţ categoria I) 39.420.000 3.942  6. Subprefect (la judeţ categoria II) 36.753.000 3.676────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------Anexa a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 331 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 15 noiembrie 2005.----