LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*actualizata*)privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice(actualizata până la data de 17 octombrie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 9 martie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 octombrie 2004, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 februarie 2001, LEGEA nr. 457 din 18 iulie 2001, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 147 din 31 octombrie 2002 şi LEGEA nr. 405 din 11 octombrie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Se infiinteaza Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, în scopul institutionalizarii dialogului social dintre persoanele varstnice şi autorităţile publice, pentru protectia drepturilor şi libertatilor acestor persoane.  +  Articolul 2Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice este persoana juridica română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 3Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice se organizeaza şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi functionare.  +  Capitolul 2 Atribuţiile Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice  +  Articolul 4Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) sprijina instituţiile statului în aplicarea recomandarilor Adunarii Mondiale a Persoanelor Varstnice şi urmareste realizarea lor; b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continua a condiţiilor de viaţa a persoanelor varstnice; c) urmareste aplicarea reglementarilor legale privind persoanele varstnice şi sesizeaza organele competente despre abaterile constatate; d) elaboreaza, împreună cu instituţiile specializate, studii şi analize sociologice în domeniu; e) avizeaza proiecte de acte normative care privesc persoanele varstnice, avizul fiind consultativ. f) sprijina organizarea asociativa a persoanelor varstnice şi participarea lor activa la viaţa sociala; g) elaboreaza puncte de vedere la proiectele de acte normative care vizeaza persoanele varstnice; h) reprezinta persoanele varstnice din România în relatiile cu organizaţii similare din alte tari sau cu organizaţii internationale ale persoanelor varstnice.-----------Litera e) a art. 4 a fost modificata prin pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 457 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Capitolul 3 Organizarea şi structura Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice  +  Articolul 5Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice are urmatoarea componenta: a) presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice şi al municipiului Bucureşti; b) presedintii organizaţiilor centrale ale pensionarilor; c) cate un reprezentant al Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale, Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului de Interne, Institutului Naţional de Statistica, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale, fiecare fiind desemnat de conducerea autorităţii publice respective.-----------Litera c) a art. 5 a fost modificata prin pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.Litera c) a art. 5 a fost modificata prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 457 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 6Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se desemneaza de plen dintre membrii prevăzuţi la art. 5 lit. a) şi b).  +  Articolul 7Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice persoanele care indeplinesc urmatoarele condiţii: a) au cetatenie română şi domiciliul în România; b) au capacitate deplina de exercitiu; c) nu au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun savarsite cu intentie.  +  Articolul 8Membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice, prevăzuţi la art. 5 lit. a) şi b), sunt verificaţi individual de comisia prevăzută la art. 27 înainte de dobandirea acestei calităţi, dacă indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7.  +  Articolul 9Durata mandatului membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reinnoit.  +  Articolul 10 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice se considera legal constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmate. (2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice, dar nu mai tarziu de 3 luni de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior îşi continua activitatea.  +  Articolul 11 (1) Calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice inceteaza în urmatoarele situaţii: a) la expirarea mandatului; b) în caz de deces; c) în caz de demisie; d) în caz de revocare de către cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. c); e) în cazul în care nu mai indeplineste una dintre condiţiile prevăzute la art. 7. (2) Procedura revocarii din calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se stabileste prin regulamentul propriu de organizare şi functionare.  +  Articolul 12În situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmata potrivit prevederilor art. 8.  +  Articolul 13 (1) Prin regulamentul de organizare şi functionare, în structura Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice pot fi constituite comisii de specialitate pentru solutionarea unor probleme pe domenii de activitate. (2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnaţi dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice.  +  Capitolul 4 Functionarea şi conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice  +  Articolul 14Functionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se asigura de: a) plenul consiliului; b) comisia permanenta; c) presedinte.-----------Litera c) a art. 4 a fost introdusa prin pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 405 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004.  +  Articolul 15 (1) Plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se intruneste semestrial în sesiuni ordinare şi, ori de cate ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. (2) Lucrarile plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afara cazurilor expres stabilite de comisia permanenta.  +  Articolul 16 (1) Plenul asigura conducerea generală a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi are urmatoarele atribuţii principale: a) alege preşedintele consiliului; b) alege 2 vicepresedinti dintre membrii consiliului; c) dezbate şi adopta regulamentul de organizare şi functionare; d) aproba componenta comisiei permanente şi a comisiilor de specialitate; e) dezbate şi aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea financiară proprie, precum şi raportul privind execuţia bugetară. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat prin pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.Alin. (2) al art. 16 a fost abrogat pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 457 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Articolul 17În exercitarea atribuţiilor sale plenul adopta hotărâri cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor săi.  +  Articolul 18 (1) Comisia permanenta a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este alcatuita din presedinte, 2 vicepresedinti şi 10 membri. Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este şi preşedintele comisiei permanente. (2) Comisia permanenta asigura conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice în intervalul dintre sedintele plenului. (3) Comisia permanenta are urmatoarele atribuţii: a) aduce la indeplinire hotărârile Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice; b) solutioneaza problemele curente între sedintele plenului; c) pregăteşte adunările generale ale plenului. (4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. (5) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice beneficiaza de o indemnizatie lunara al carei cuantum este egal cu salariul mediu brut pe tara. Membrii comisiei permanente beneficiaza de o indemnizatie lunara al carei cuantum poate fi de cel mult până la nivelul a 50% din salariul mediu brut pe tara; cuantumul acestor indemnizatii se aproba de preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice în mod diferentiat, în functie de activitatea desfăşurată de fiecare dintre membrii comisiei permanente, şi se suporta de la bugetul de stat alocat Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice.-----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat prin pct. 3 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.Alin. (5) al art. 18 a fost introdus prin pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.Alin. (1) al art. 18 a fost modificat prin pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 405 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004.  +  Articolul 19Atribuţiile presedintelui şi ale vicepresedintilor Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se stabilesc prin regulamentul sau de organizare şi functionare.  +  Articolul 20Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice reprezinta consiliul în relatiile cu tertii, potrivit hotărârilor luate de comisia permanenta şi de plen.  +  Articolul 21 (1) În structura Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice funcţionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ, format din 12 persoane. (2) Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este condus de un secretar, ale cărui atribuţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi functionare. (3) Functia de secretar este incompatibila cu functia de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice.-----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat prin pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 405 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004.  +  Articolul 22 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul să solicite de la orice persoană juridica de drept public sau privat datele şi informaţiile necesare pentru indeplinirea atribuţiilor consiliului, iar aceste persoane au obligaţia să le transmita, cu respectarea normelor legale în vigoare. (2) Pastrarea şi folosirea datelor şi a informaţiilor se vor face cu respectarea confidentialitatii stabilite de emitent.  +  Articolul 23 (1) La nivelul judetelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează consilii ale persoanelor varstnice, care indeplinesc atribuţiile stabilite în regulamentul propriu de organizare şi functionare. (2) Consiliile prevăzute la alin. (1) se organizeaza cu un numar impar de membri, desemnaţi de organizaţiile locale ale pensionarilor şi ale persoanelor varstnice. (3) Conducerea consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, este asigurata de presedinte şi de vicepresedinte şi se desfăşoară prin aportul voluntar al membrilor acestora. Presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, beneficiaza, trimestrial, de o indemnizatie la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata, iar vicepresedintii, de o indemnizatie în cuantum de 75% din acesta.-----------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat prin pct. 5 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.Alin. (3) al art. 23 a fost modificat prin pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 405 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004.  +  Articolul 24 (1) Pentru solutionarea pe plan central a problematicii persoanelor varstnice, în cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei vor fi desemnate persoanele care vor asigura colaborarea permanenta cu Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice. (2) Pentru solutionarea pe plan local a problematicii persoanelor varstnice, în cadrul fiecarei direcţii pentru dialog, familie şi solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, este desemnata persoana care asigura colaborarea permanenta cu consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti.-----------Art. 24 a fost modificat prin pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 405 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004.  +  Articolul 24^1Prefecturile, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice pentru repartizarea sediilor necesare desfăşurării activităţii.-----------Art. 24^1 a fost introdus prin pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 457 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Capitolul 5 Finantarea activităţilor  +  Articolul 25 (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi ale consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, se asigura din donatii, sponsorizari, alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii, precum şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevad în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei. (2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate urmatoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuieli de personal aferente celor 12 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. Salarizarea acestor posturi se realizează la nivelul prevăzut de dispozitiile legale pentru aparatul ministerelor, iar functia de secretar al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este salarizata la nivelul directorului general din ministere; b) cheltuieli cu indemnizatiile presedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice, ale membrilor comisiei permanente, precum şi ale presedintilor şi vicepresedintilor consiliilor judetene ale persoanelor varstnice şi al municipiului Bucureşti; c) cheltuieli de transport, diurna şi cazare pentru membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi ai consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, în cuantumurile stabilite de dispozitiile legale; d) cheltuieli materiale şi servicii. e) cheltuieli de capital aferente dotarii Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice, consiliilor judetene ale persoanelor varstnice şi, respectiv, al municipiului Bucureşti. (3) Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice deconteaza cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e), efectuate de consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, pe baza documentelor justificative, potrivit legii, prezentate de către acestea, elaborate în coordonarea metodologica a direcţiilor pentru dialog, familie şi solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucureşti. (4) Presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, raspund de modul de efectuare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) lit. c)-e).-----------Art. 25 a fost modificat prin pct. 6 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.Alin. (1) al art. 25 a fost modificat prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 februarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 5 martie 2001.Alin. (2) al art. 25 a fost modificat prin pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 457 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.Litera d) a alin. (2) al art. 25 a fost modificata prin art. 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 147 din 31 octombrie 2002.Art. 25 a fost modificat prin pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 405 din 11 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004.  +  Articolul 25^1.Abrogat-----------Art. 25^1 a fost introdus prin pct. 7 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.Art. 25^1 a fost abrogat prin pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 457 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 27 iulie 2001.  +  Capitolul 6 Dispozitii finale  +  Articolul 26În termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizaţiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregatire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice.  +  Articolul 27Comisia de pregatire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice este formata din 15 membri, cate 2 din partea organizaţiilor centrale ale pensionarilor, şi este condusa de ministrul muncii şi protectiei sociale.  +  Articolul 28Comisia de pregatire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice are urmatoarele atribuţii: a) confirma membrii primului Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice, la propunerea consiliilor judetene şi al municipiului Bucureşti şi, respectiv, a organizaţiilor centrale ale pensionarilor; b) elaboreaza proiectul regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice; c) convoaca plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice în prima sedinta.  +  Articolul 29Comisia de pregatire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice îşi inceteaza activitatea la prima sedinta a plenului consiliului, a carei data de desfăşurare nu poate depăşi 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VASILE LUPUAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DAN CONSTANTIN VASILIU----------