LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*actualizata*)privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice(actualizata până la data de 9 noiembrie 2000*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 9 martie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 9 noiembrie 2000, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Se infiinteaza Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, în scopul institutionalizarii dialogului social dintre persoanele varstnice şi autorităţile publice, pentru protectia drepturilor şi libertatilor acestor persoane.  +  Articolul 2Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice este persoana juridica română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 3Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice se organizeaza şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi functionare.  +  Capitolul 2 Atribuţiile Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice  +  Articolul 4Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) sprijina instituţiile statului în aplicarea recomandarilor Adunarii Mondiale a Persoanelor Varstnice şi urmareste realizarea lor; b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continua a condiţiilor de viaţa a persoanelor varstnice; c) urmareste aplicarea reglementarilor legale privind persoanele varstnice şi sesizeaza organele competente despre abaterile constatate; d) elaboreaza, împreună cu instituţiile specializate, studii şi analize sociologice în domeniu; e) sprijina buna functionare a instituţiilor de asistenţa sociala şi propune măsuri de imbunatatire a activităţii acestora; f) sprijina organizarea asociativa a persoanelor varstnice şi participarea lor activa la viaţa sociala; g) elaboreaza puncte de vedere la proiectele de acte normative care vizeaza persoanele varstnice; h) reprezinta persoanele varstnice din România în relatiile cu organizaţii similare din alte tari sau cu organizaţii internationale ale persoanelor varstnice.  +  Capitolul 3 Organizarea şi structura Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice  +  Articolul 5Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice are urmatoarea componenta: a) presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice şi al municipiului Bucureşti; b) presedintii organizaţiilor centrale ale pensionarilor; c) cate un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor, Ministerului de Interne, Institutului Naţional de Statistica şi Studii Economice, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate şi Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale, fiecare fiind desemnat de conducerea autorităţii publice respective.-----------Litera c) a art. 5 a fost modificata prin pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 6Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se desemneaza de plen dintre membrii prevăzuţi la art. 5 lit. a) şi b).  +  Articolul 7Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice persoanele care indeplinesc urmatoarele condiţii: a) au cetatenie română şi domiciliul în România; b) au capacitate deplina de exercitiu; c) nu au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun savarsite cu intentie.  +  Articolul 8Membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice, prevăzuţi la art. 5 lit. a) şi b), sunt verificaţi individual de comisia prevăzută la art. 27 înainte de dobandirea acestei calităţi, dacă indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7.  +  Articolul 9Durata mandatului membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reinnoit.  +  Articolul 10 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice se considera legal constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmate. (2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice, dar nu mai tarziu de 3 luni de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior îşi continua activitatea.  +  Articolul 11 (1) Calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice inceteaza în urmatoarele situaţii: a) la expirarea mandatului; b) în caz de deces; c) în caz de demisie; d) în caz de revocare de către cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. c); e) în cazul în care nu mai indeplineste una dintre condiţiile prevăzute la art. 7. (2) Procedura revocarii din calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se stabileste prin regulamentul propriu de organizare şi functionare.  +  Articolul 12În situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmata potrivit prevederilor art. 8.  +  Articolul 13 (1) Prin regulamentul de organizare şi functionare, în structura Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice pot fi constituite comisii de specialitate pentru solutionarea unor probleme pe domenii de activitate. (2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnaţi dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice.  +  Capitolul 4 Functionarea şi conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice  +  Articolul 14Functionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se asigura de: a) plenul consiliului; b) comisia permanenta.  +  Articolul 15 (1) Plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se intruneste semestrial în sesiuni ordinare şi, ori de cate ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. (2) Lucrarile plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afara cazurilor expres stabilite de comisia permanenta.  +  Articolul 16 (1) Plenul asigura conducerea generală a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi are urmatoarele atribuţii principale: a) alege preşedintele consiliului; b) alege 2 vicepresedinti dintre membrii consiliului; c) dezbate şi adopta regulamentul de organizare şi functionare; d) aproba componenta comisiei permanente şi a comisiilor de specialitate; e) dezbate şi aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea financiară proprie, precum şi raportul privind execuţia bugetară. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi completate cu atribuţiile cuprinse în Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice.-----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat prin pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 17În exercitarea atribuţiilor sale plenul adopta hotărâri cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor săi.  +  Articolul 18 (1) Comisia permanenta a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este alcatuita din presedinte, 2 vicepresedinti şi 8 membri. Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este şi preşedintele comisiei permanente. (2) Comisia permanenta asigura conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice în intervalul dintre sedintele plenului. (3) Comisia permanenta are urmatoarele atribuţii: a) aduce la indeplinire hotărârile Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice; b) solutioneaza problemele curente între sedintele plenului; c) pregăteşte adunările generale ale plenului. (4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. (5) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice beneficiaza de o indemnizatie lunara al carei cuantum este egal cu salariul mediu brut pe tara. Membrii comisiei permanente beneficiaza de o indemnizatie lunara al carei cuantum poate fi de cel mult până la nivelul a 50% din salariul mediu brut pe tara; cuantumul acestor indemnizatii se aproba de preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice în mod diferentiat, în functie de activitatea desfăşurată de fiecare dintre membrii comisiei permanente, şi se suporta de la bugetul de stat alocat Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice.-----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat prin pct. 3 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.Alin. (5) al art. 18 a fost introdus prin pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 19Atribuţiile presedintelui şi ale vicepresedintilor Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se stabilesc prin regulamentul sau de organizare şi functionare.  +  Articolul 20Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice reprezinta consiliul în relatiile cu tertii, potrivit hotărârilor luate de comisia permanenta şi de plen.  +  Articolul 21 (1) În structura Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice funcţionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ, format din 10 persoane. (2) Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice este condus de un secretar, ale cărui atribuţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi functionare. (3) Functia de secretar este incompatibila cu functia de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice.  +  Articolul 22 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul să solicite de la orice persoană juridica de drept public sau privat datele şi informaţiile necesare pentru indeplinirea atribuţiilor consiliului, iar aceste persoane au obligaţia să le transmita, cu respectarea normelor legale în vigoare. (2) Pastrarea şi folosirea datelor şi a informaţiilor se vor face cu respectarea confidentialitatii stabilite de emitent.  +  Articolul 23 (1) La nivelul judetelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează consilii ale persoanelor varstnice, care indeplinesc atribuţiile stabilite în regulamentul propriu de organizare şi functionare. (2) Consiliile prevăzute la alin. (1) se organizeaza cu un numar impar de membri, desemnaţi de organizaţiile locale ale pensionarilor şi ale persoanelor varstnice. (3) Activitatea consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, este asigurata de presedinte şi de un vicepresedinte şi se desfăşoară prin aportul membrilor acestora. Presedintii şi membrii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, beneficiaza de o indemnizatie al carei cuantum se stabileste de comisia permanenta a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice în raport cu disponibilitatile financiare existente în bugetele proprii ale acestora, constituite din donatii, sponsorizari şi alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii.-----------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat prin pct. 5 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 24Pentru solutionarea pe plan central şi local a problematicii persoanelor varstnice, în cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale şi, respectiv, al fiecarei direcţii generale de muncă şi protecţie sociala vor fi desemnate persoanele care vor asigura colaborarea permanenta cu Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice şi cu consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Capitolul 5 Finantarea activităţilor  +  Articolul 25 (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi ale consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, se asigura din: donatii, sponsorizari, alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii, precum şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevad în bugetul propriu, preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice având calitatea de ordonator principal de credite. (2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate urmatoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuieli de personal aferente celor 10 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. Salarizarea acestor posturi se realizează la nivelul prevăzut de dispozitiile legale pentru aparatul ministerelor, iar functia de secretar al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice se salarizeaza la nivelul secretarului general din ministere; b) cheltuieli cu indemnizatiile lunare ale presedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi ale membrilor comisiei permanente; c) cheltuieli de transport, diurna şi cazare pentru membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice şi ai consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, în cuantumurile stabilite de dispozitiile legale; d) cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi functionarea sediului Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice; e) cheltuieli de capital aferente dotarii Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. (3) Finantarea cheltuielilor pentru acordarea indemnizatiilor presedintilor şi ale membrilor consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, se asigura din bugetele acestora constituite din donatii, sponsorizari şi alte activităţi nonprofit.-----------Art. 25 a fost modificat prin pct. 6 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.  +  Articolul 25^1Prefecturile, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor sprijini consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi Consiliul Naţional al Persoanelor Varstnice pentru repartizarea de sedii necesare în vederea desfăşurării activităţii.-----------Art. 25^1 a fost introdus prin pct. 7 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 3 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 9 noiembrie 2000.  +  Capitolul 6 Dispozitii finale  +  Articolul 26În termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizaţiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregatire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice.  +  Articolul 27Comisia de pregatire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice este formata din 15 membri, cate 2 din partea organizaţiilor centrale ale pensionarilor, şi este condusa de ministrul muncii şi protectiei sociale.  +  Articolul 28Comisia de pregatire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice are urmatoarele atribuţii: a) confirma membrii primului Consiliu Naţional al Persoanelor Varstnice, la propunerea consiliilor judetene şi al municipiului Bucureşti şi, respectiv, a organizaţiilor centrale ale pensionarilor; b) elaboreaza proiectul regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice; c) convoaca plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice în prima sedinta.  +  Articolul 29Comisia de pregatire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice îşi inceteaza activitatea la prima sedinta a plenului consiliului, a carei data de desfăşurare nu poate depăşi 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VASILE LUPUAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DAN CONSTANTIN VASILIU----------