LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală(actualizată până la data de 23 mai 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 22 ianuarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 23 mai 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003; LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementeaza regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsa între 18 şi 35 de ani, a unui teren în suprafaţa de 150-300 mp , din terenuri aflate în domeniul privat al unităţilor administrativteritoriale, pentru construirea unei locuinte proprietate personala.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004. (2) Atribuirea terenului se face în folosinţa gratuita pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este situat terenul.--------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. (3) Atribuirea terenurilor se face în ordinea de prioritate stabilita pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului local.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004.  +  Articolul 2 (1) De prevederile art. 1 beneficiaza, o singură dată, tinerii în vârsta de până la 35 de ani, care indeplinesc urmatoarele condiţii:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004. a) au implinit vârsta de 18 ani;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004. b) nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţa sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicita atribuirea în folosinţa a unui teren, cat şi în alte localităţi;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004. (2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (1), în vederea atribuirii terenurilor disponibile.--------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.  +  Articolul 3 (1) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care solicitantul are domiciliul.--------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. (2) Cererea cuprinde numele şi prenumele solicitantului şi domiciliul acestuia, la care se anexeaza o copie de pe certificatul de nastere, o copie de pe cartea de identitate, o declaratie a solicitantului, pe propria raspundere, în care se menţionează că nu detine sau nu a detinut în proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinte.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004.  +  Articolul 4Consiliul local căruia i-a fost adresată cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală se va pronunţa asupra acesteia, prin hotărâre, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 5 (1) Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat sa înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţa asupra terenului atribuit. (3) Planurile urbanistice zonale (PUZ) şi planurile urbanistice de detaliu (PUD) privind ansambluri de locuinte-tip insiruite sau cuplate care se realizează pe terenuri identificate potrivit art. 1 alin. (2) se initiaza şi se finanţează de consiliile locale.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004.  +  Articolul 6 (1) Ţinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), care construiesc locuinţe proprietate personală pe terenul atribuit în baza prezentei legi, pot beneficia de credite în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ţinerii care şi-au construit locuinţele proprietate personală în condiţiile prezentei legi beneficiază de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Incalcarea prevederilor art. 3 alin. (2) prin nedeclararea de către solicitant ca detine sau a detinut în proprietate o locuinta ori un teren pe care se poate construi o locuinta constituie infractiunea de fals în declaratii şi se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 175 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 20 mai 2004.  +  Articolul 8Ministerul Administraţiei Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, în termen de 2 luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 9 ianuarie 2003.Nr. 15.--------