HOTĂRÂRE nr. 1.317 din 27 octombrie 2005privind sprijinirea activităţilor de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 10 noiembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere dispoziţiile Legii voluntariatului nr. 195/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte unele măsuri vizând facilitarea implicării voluntarilor în furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, sensibilizarea acestora faţă de problemele persoanelor vârstnice şi participarea cetăţenilor la viaţa comunităţii.  +  Articolul 2Poate desfăşura activităţi de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, pe baza consimţământului liber exprimat, orice persoană a cărei instruire corespunde domeniului de asistenţă socială.  +  Articolul 3 (1) În vederea desfăşurării activităţilor de voluntariat în furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, se încheie, în condiţiile legii, un contract de voluntariat între voluntar şi organizaţia gazdă, astfel cum este definită la art. 2 lit. c) din Legea voluntariatului nr. 195/2001, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare furnizor de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice. (2) Modelul contractului de voluntariat este prevăzut în anexa nr. 1. (3) Încheierea şi derularea contractului de voluntariat nu pot aduce atingere contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat, conform legii, între furnizorul de servicii sociale şi beneficiarul de servicii sociale.  +  Articolul 4 (1) Recrutarea voluntarilor se realizează de către furnizorul de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, pe baza unei cereri de înscriere şi a unui interviu, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 195/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Cererea de înscriere este însoţită de următoarele documente: a) copie de pe actul de identitate; b) curriculum vitae al solicitantului; c) scrisoare de motivaţie; d) dovada privind pregătirea profesională şi nivelul de instruire sau, după caz, adeverinţă şcolară care să ateste anul de studii, pentru elevi şi studenţi; e) recomandare din partea responsabilului de pregătire practică din instituţia de învăţământ la care elevii şi studenţii sunt înscrişi, care să ateste seriozitatea acestora; f) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste faptul că persoana solicitantă este aptă de a desfăşura acţiuni în domeniu; g) cazier judiciar.  +  Articolul 5În cadrul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, voluntarul poate desfăşura serviciile de îngrijire social-medicală, de natură socială, prevăzute la art. 3^5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte servicii, în conformitate cu pregătirea profesională a voluntarului şi cu tipurile de afecţiuni pe care le prezintă persoanele vârstnice, conform legii şi cu acordul îndrumătorului care coordonează şi supraveghează activitatea de voluntariat.  +  Articolul 6 (1) În vederea desfăşurării serviciilor prevăzute la art. 5, voluntarul are dreptul de a beneficia de cursuri de instruire specifice şi de îndrumare din partea furnizorului de servicii sociale. (2) În desfăşurarea activităţilor pentru care a încheiat contractul, voluntarul are următoarele responsabilităţi: a) să sesizeze în cel mai scurt timp posibil furnizorul de servicii sociale asupra oricăror aspecte care pot avea un impact negativ asupra persoanelor vârstnice, observate în timpul activităţii; b) să nu pretindă de la persoana vârstnică asistată foloase materiale, indiferent de natura acestora; c) să respecte programul stabilit de comun acord cu furnizorul de servicii sociale, precum şi cu persoana vârstnică, beneficiară a serviciului de îngrijire la domiciliu; d) să înştiinţeze periodic furnizorul de servicii sociale cu privire la activitatea desfăşurată.  +  Articolul 7 (1) Activităţile desfăşurate de voluntari sunt coordonate şi monitorizate de către furnizorul de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice. (2) Furnizorul de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice prevăzut la alin. (1) eliberează voluntarului o legitimaţie care să îi ateste calitatea de voluntar, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 8 (1) După încheierea perioadei de voluntariat, furnizorul de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice eliberează voluntarului un certificat nominal prin care sunt recunoscute serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice desfăşurate de voluntar, precum şi experienţa şi aptitudinile dobândite de acesta. (2) Modelul certificatului nominal de voluntar în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 9 (1) În vederea sprijinirii activităţilor de voluntariat în furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, consiliile locale şi judeţene, respectiv consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti, pot stabili şi percepe, în condiţiile legii, tarife de închiriere a spaţiilor, diminuate cu cel puţin 50% din valoarea curentă a acestora, de la asociaţiile şi fundaţiile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) îşi desfăşoară activitatea în spaţii ale unităţii administrativ-teritoriale respective; b) furnizează servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice; c) pun la dispoziţie cel puţin 10 voluntari, pe o perioadă de minimum 6 luni pe an, pentru implicarea lor în programele de furnizare de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice aflate în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială, organizate la nivel judeţean sau local. (2) În vederea desfăşurării activităţii de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, conform alin. (1) lit. c), direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, serviciile publice de asistenţă socială încheie convenţii de parteneriat cu asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii.  +  Articolul 10Activitatea voluntarilor prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. c) este coordonată şi monitorizată împreună cu un îndrumător din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială organizate la nivel local, beneficiare ale activităţii de voluntariat.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul sănătăţii,Virgil Păunescu,secretar de statp. Ministrul educaţiei şi cercetării,Dumitru Miron,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Claudiu Doltu,secretar de statBucureşti, 27 octombrie 2005.Nr. 1.317.  +  Anexa 1     Instituţia .............                                CONTRACT DE VOLUNTARIAT                             nr. ...., încheiat astăzi ......    Între: ...........(numete întreg al instituţiei)............ acronim .....  cu sediul în ....... str. ........, judeţul/sectorul ........, reprezentat  prin domnul/doamna ....... având funcţia de ........ în calitate de ........,    şi    domnul/doamna ......., născut/născută în anul ...., luna ...., ziua ...,  domiciliat în localitatea ........., judeţul/sectorul ........, str. ......,  nr. ..., bl. ... sc. ... et ..., ap. ..... cod numeric personal ..........  posesor/posesoare al/a B.I./C.I., seria .... nr. ........, eliberat/eliberată  la data de ......., de Secţia de Poliţie .......,    elev(ă)/salariat(ă) la .......... an studii/profesia ........, în calitate  de îngrijitor voluntar la domiciliu pentru persoane vârstnice    se incheie prezentul contract de voluntariat:    I. Durata contractului de voluntariat:    Contractul se încheie pe durata ......, urmând ca îngrijitorul voluntar la   domiciliu sa înceapă activitatea la data de ..........................    II. Obiectul contractului    Îngrijitorul voluntar la domiciliu pentru persoane vârstnice este abilitat   să desfăşoare următoarele tipuri de servicii de îngrijire social-medicală,   de natură socială:    a) Servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi   dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi   mobilizare, deplasare în interior, comunicare;    b) Servicii de suport: ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea   acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în   mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie,   activităţi de administrare şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului   liber, facilitarea accesului la îngrijire medicală oferită de medicul de   familie sau alte instituţii sanitare.    c) Servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului: mici amenajări,   reparaţii şi altele asemenea.    d) Alte servicii realizate în conformitate cu pregătirea profesionala   a voluntarului şi cu tipurile de afecţiuni pe care le prezintă persoanele   vârstnice, cu acordul îndrumătorului din cadrul organizaţiei gazda.    III. Drepturile voluntarului    1. Să participe activ la elaborarea şi derularea programelor conform   prevederilor contractului încheiat.    2. Să beneficieze de cursuri de instruire specifice şi îndrumare din   partea furnizorului de servicii sociale, în desfăşurarea activităţilor   pentru care a încheiat contractul de voluntariat;    3. Să desfăşoare activitatea în raport: cu pregătirea profesională.    4. Să fie asigurat de către beneficiarul voluntariatului, în condiţiile   prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de boală ce decurg   din natura activităţii.    5. Durata timpului de lucru să nu afecteze sănătatea şi resursele   psihofizice ale voluntarului.    6. Să i se elibereze de către organizaţia gazdă un certificat nominal care   să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienţa şi   aptitudinile dobândite;    7. Rambursarea de către organizaţia gazdă, în condiţiile convenite în   contract, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea   activităţii.    8. Să beneficieze de titluri onorifice, decoraţii, premii.    IV. Obligaţiile voluntarului    1. Sa îndeplinească sarcinile primite din partea furnizorului de servicii   de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;    2. Să sesizeze în cel mai scurt timp posibil furnizorul de servicii   sociale asupra oricăror aspecte care pot avea un impact negativ asupra   persoanelor vârstnice, observate în timpul activităţii.    3. Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în   cadrul activităţii de voluntariat.    4. Să participe la cursurile de instruire organizate sau iniţiate de   beneficiarul voluntariatului.    5. Să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii   de voluntariat.    6. Să depună rapoarte periodice cu privire la activitatea desfăşurată.    7. Să respecte programul stabilit de comun acord cu furnizorul de servicii   sociale, precum şi cu persoana vârstnică, beneficiară a serviciului de   îngrijire la domiciliu.    8. Să respecte demnitatea şi intimitatea persoanei vârstnice.    9. Să nu comită nici o faptă de natură a atrage răspunderea disciplinară,   civilă sau penală, după caz.    10. Să nu pretindă de la persoana vârstnica asistată foloase materiale,   indiferent de natura acestora;    11. Să înştiinţeze periodic furnizorul de servicii sociale cu privire   la activitatea desfăşurată.    V. Obligaţiile furnizorului    1. Sa asigure desfăşurarea activităţii îngrijitorului voluntar la   domiciliu, în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natura   şi caracteristicile activităţii respective.    2. Să elibereze certificatul nominal care să ateste calitatea de îngrijitor   voluntar la domiciliu.    3. Să organizeze sau să iniţieze cursuri de instruire pentru îngrijitorii   voluntari la domiciliu.    4. Să supravegheze şi să evalueze periodic activitatea îngrijitorului   voluntar la domiciliu şi, în funcţie de evenimentele deosebite semnalate   de acesta, să îi acorde premii sau alte facilitaţi, în condiţiile legii.    VI. Alte obligaţii    Îngrijitorul voluntar la domiciliu se obligă faţă de .......(instituţia)   ...... să presteze activitatea fără a obţine o contra prestaţie materială.    VII. Alte clauze stabilite de părţi    VIII. Dispoziţii finale    1. În executarea contractului de voluntariat îngrijitorul voluntar la   domiciliu se subordonează conducerii persoanei juridice cu care a încheiat   contractul.    2. Executarea obligaţiilor contractuale ce revin îngrijitorului voluntar   la domiciliu nu se poate face prin reprezentare.    3. Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare   a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul   civil.    4. Contractul de voluntariat este valabil numai pentru activităţile din   domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice.    5. Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine,   Independent de voinţa părţilor, o situaţie de natură sa îngreuneze   executarea obligaţiilor ce revin îngrijitorului voluntar la domiciliu,   contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibilă executarea   în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.    6. Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisă   a uneia dintre părţi, formulată în termen de 15 zile de la data la care a   intervenit situaţia prevăzută la pct. 5.    7. Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din   iniţiativa îngrijitorului voluntar la domiciliu sau a beneficiarului   voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, fără obligaţia prezentării   motivelor.    8. Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau   încetarea contractului de voluntariat sunt de competenţa instanţelor   judecătoreşti, dacă părţile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă.              Instituţia Îngrijitor voluntar la domiciliu,           ................ ....................................  +  Anexa 2
  Institutia: .............. LEGITIMATIE DE VOLUNTAR LOC FOTO Nr. ...../...... Domnul/doamna ........., în calitate de îngrijitor voluntar la domiciliu, posesor/posesoarea B.I./C.I. seria ...... nr. ..... conform contractului de voluntariat nr. ....., din ........, este abilitat de instituţia ..... în perioada ...... să desfăşoare servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice. Conducătorul Instituţiei LS.
   +  Anexa 3
  Instituţia: .................. CERTIFICAT NOMINAL DE VOLUNTAR ÎN DOMENIUL SERVICIILOR DE INGRIJIRE LA DOMICILIU Nr. ...../........ Domnul/doamna ........., domiciliat ..............., posesor/posesoarea B.I./C.I. seria ...... nr. ...... a desfăşurat activitatea de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în perioada ......., în baza contractului de voluntariat nr. ..... din ..., fiind evaluat cu calificativul ......... Prin prezentul act se certifică desfăşurarea următoarelor servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice: .............................................................. şi dobândirea următoarelor abilităţi: .............................................................. Conducatorul instituţiei LS.
  ------------