ORDONANŢĂ nr. 22 din 21 august 1992(*actualizată*)privind finanţarea ocrotirii sănătăţii(actualizată la data de 12 octombrie 1992*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 1 lit. d) al Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ocrotirea sănătăţii în România este finanţată de următoarele surse: a) bugetul de stat şi bugetele locale, în condiţiile legii; b) fondul special pentru sănătate, constituit, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, din:- contribuţia persoanelor juridice şi fizice;- taxe asupra activităţii dăunătoare sănătăţii;- veniturile din activitatea unităţilor sanitare, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Sumele vor fi folosite în anul 1992 pentru cheltuieli de sănătate, conform prevederilor anexei nr. 2.  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor art. 1 se stabilesc următoarele: a) persoanele juridice şi fizice care utilizează personal salariat contribuie lunar cu o cotă de 2% asupra câstigului brut realizat de salariaţi, conform legii.Aceasta cotă este inclusă în contribuţia de asigurări sociale; b) persoanele juridice care realizează încasări din acţiuni publicitare la produsele din tutun, ţigări şi băuturi alcoolice contribuie cu o cotă de 10% din valoarea acestor încasări; c) persoanele juridice care realizează venituri din vânzarile de produse din tutun, ţigări şi băuturi alcoolice contribuie cu o cotă de 1% din valoarea acestora.  +  Articolul 4Persoanele fizice care nu sunt cuprinse într-un sistem de asigurări sociale contribuie diferenţiat, pe baza actelor doveditoare eliberate de către organele financiare, în funcţie de veniturile realizate, astfel:- persoanele ale căror venituri depăşesc 50.000 lei brut lunar vor contribui cu o cotă de 4% din veniturile realizate;- persoanele ale căror venituri sunt de până la 50.000 lei vor contribui cu o cotă de 2% din veniturile realizate, dar nu mai puţin de 2% din salariul minim pe ţara.----------Liniuţa a 2-a a alin. 1 al art. 4 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 22 din 21 august 1992 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 12 octombrie 1992 prin înlocuirea sintagmei "salariul mediu pe ţară" cu expresia "salariul minim pe ţară".Contribuţia prevăzută la alin. 1 se achită până la data de 10 ale lunii următoare pentru luna precedenta, la unităţile sanitare teritoriale, care le eliberează autorizaţia medicală tip.Sumele încasate de unităţile sanitare se virează Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 5Pensionării, şomerii şi persoanele care nu pot realiza venituri şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora (copiii, soţul [soţia], elevii, studenţii) şi alte categorii prevăzute de lege, pe baza actelor doveditoare, se scutesc de plata contribuţiei prevăzute la art. 4.  +  Articolul 6Salariaţii pentru care se plăteşte contribuţia de 2%, prevăzută la art. 3 lit. a), precum şi persoanele prevăzute la art. 4 şi 5 beneficiază de servicii medicale în instituţiile sanitare publice, în condiţiile legii, precum şi de compensarea valorii medicamentelor prescrise în tratamentul ambulatoriu; de asemenea, se compensează, conform legii, costul protezelor medicale interne şi al unor materiale sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi vândute populaţiei prin reţeaua farmaceutica din ţara.Persoanele de la art. 4, ce nu fac dovada achitării contribuţiei datorate, vor suporta costurile asistenţei medicale acordate.  +  Articolul 7Contribuţia de 2% datorată de persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 3 lit. a) se virează Ministerului Sănătăţii o data cu lichidarea drepturilor de salarii pe luna expirată.Contribuţiile datorate de persoanele juridice prevăzute la art. 3 lit. b) şi c) se virează trimestrial, până la 15 ale lunii următoare expirării trimestrului, Ministerului Sănătăţii. Sustragerea de la plata contribuţiei se sancţionează conform legii.Nevirarea contribuţiei prevăzute atrage majorarea sumelor datorate cu 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât cuantumul sumei datorate, majorări ce se încasează de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 8Veniturile realizate din sumele prevăzute la art. 3 şi 4 se constituie în fondul special pentru ocrotirea sănătăţii şi se gestionează de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile prevederilor Legii privind finanţele publice.Pentru anul 1992, constituirea veniturilor şi repartizarea fondului special pentru sănătate se stabilesc potrivit anexei nr. 2 la prezenta ordonanţa, ce devine anexa nr. 4 la Legea nr. 62/1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992.  +  Articolul 9Disponibilităţile fondului special pentru sănătate rămase la finele anului se raportează în anul următor şi se utilizează în condiţiile legii.  +  Articolul 10Pentru prestaţiile medicale prevăzute în anexa nr. 1, care se efectuează contra cost, tarifele se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 11Controlul asupra modului în care se aplica prevederile prezentei ordonanţe se efectuează de către Ministerul Sănătăţii prin organele proprii sau prin împuterniciţi, anume desemnaţi de Ministerul Sănătăţii şi de organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 12Ministerul Sănătăţii este autorizat să elaboreze norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 13Orice dispoziţii contrare prezentei ordonanţe se abrogă.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Mircea MaiorescuMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul economiei şi finanţelor,George Danielescu  +  Anexa 1VENITURIdin activitatea unităţilor sanitare1. Consultaţii, tratamente, investigaţii şi altele asemenea, acordate în ambulatoriu persoanelor care, conform legii, nu au dreptul la gratuitate.2. Acordarea asistenţei medicale în unităţi cu paturi, la cererea celor care, conform legii, nu au dreptul la gratuitate.3. Prestaţii medico-sanitare efectuate în centrele de medicina preventivă pentru regii autonome, societăţi comerciale, instituţii publice sau alte persoane fizice sau juridice, conform reglementărilor în vigoare.4. Examene medicale şi psihologice pentru obţinerea de certificate medicale cu excepţia incapacităţii temporare de muncă şi a celor solicitate de categoriile de persoane prevăzute la art. 5 din prezenta ordonanţa.5. Prestaţii, tratamente şi proceduri de balneofizioterapie efectuate persoanelor beneficiare de odihna şi tratament, contractate prin agenţii economici de turism, prestaţii în sanatorii balneoclimaterice, conform legii.6. Întreruperea cursului sarcinii, cu excepţia celor cu indicaţie medicală de întrerupere, precum şi a persoanelor prevăzute la art. 5.7. Veniturile realizate din contribuţia lunară a părinţilor sau tutorilor legali, în creşe.8. Cota de 8% din veniturile realizate, conform legii, în policlinicile cu plata.9. Venituri din taxe pentru organizarea de examene şi concursuri pentru personalul din unităţile sanitare.10. Venituri din închirieri şi locaţie de gestiune.11. Venituri din taxe pentru prestaţiile efectuate, în vederea alcătuirii şi verificării documentaţiei pentru emiterea certificatului de înregistrare a medicamentului.12. Venituri din activităţile prestate de Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan".13. Venituri din taxe pentru examenele medico-legale, conform legii.14. Venituri din activitatea colectivelor de cercetare din sistemul de sănătate publică.15. Alte venituri din activitatea unităţilor sanitare, cu excepţia celor rezultate din casarea mijloacelor fixe, amenzi şi penalizări.  +  Anexa 2BUGETULfondului special pentru sănătate pentru anul 1992- mii lei---------------------------------------------------------------------------------                                                          Program 1992--------------------------------------------------------------------------------   I. VENITURI - TOTAL 40.941.730--------------------------------------------------------------------------------                         Venituri curente   Venituri din contribuţia de asigurări sociale de   2%, din anul curent 30.973.900--------------------------------------------------------------------------------   Sold din anul precedent din contribuţia de asigu-   rări sociale de 2% 2.064.730--------------------------------------------------------------------------------   Venituri din contribuţia persoanelor care nu sunt   cuprinse în sistemul asigurărilor sociale 150.000--------------------------------------------------------------------------------   Venituri din taxe asupra unor activităţi dăunătoare   sănătăţii şi din publicitatea lor 1.132.500--------------------------------------------------------------------------------   Venituri din activitatea unităţilor sanitare 6.620.600--------------------------------------------------------------------------------   II. CHELTUIELI - TOTAL 40.941.730--------------------------------------------------------------------------------                           Sănătate 29.601.730--------------------------------------------------------------------------------   1.Cheltuieli curente 25.601.730     1.1.Cheltuieli personal 11.626.200     1.2.Cheltuieli materiale 13.975.530--------------------------------------------------------------------------------   2.Cheltuieli de capital 4.000.000--------------------------------------------------------------------------------                        Alte cheltuieli sociale 11.340.000--------------------------------------------------------------------------------   1.Cheltuieli curente 11.340.000     1.1.Cheltuieli materiale 11.340.000      - cheltuieli pentru compensarea cu 50% a pre-       la medicamente 11.000.000      - cheltuieli pentru compensarea cu 50% a preţu-       lui pentru proteze medicale interne şi unele ma-       teriale sanitare stabilite de Ministerul Să-       nătăţii 340.000--------------------------------------------------------------------------------------------