ORDONANŢA nr. 88 din 30 august 2001 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă(actualizată până la data de 26 iunie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţa.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare servicii publice comunitare, se înfiinţează în subordinea consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a consiliilor locale ale municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a consiliilor oraşelor şi comunelor.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. (2) Serviciile publice comunitare sunt profesioniste şi voluntare. (3) Se înfiinţează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectorat, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, demilitarizat, cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Administraţiei Publice.  +  Articolul 2 (1) Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul au ca scopuri principale: apărarea vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă. (2) Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul fac parte din forţele de protecţie ale sistemului de securitate naţională.  +  Articolul 3Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul asigura îndeplinirea atribuţiilor specifice de protecţie civilă şi de prevenire şi stingere a incendiilor, potrivit competenţelor stabilite prin legile în vigoare.  +  Capitolul 2 Serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă  +  Articolul 4 (1) Serviciile publice comunitare profesioniste se înfiinţează în subordinea consiliilor judeţene prin preluarea de la Ministerul de Interne a inspectoratelor de protecţie civilă, brigăzilor şi grupurilor de pompieri militari.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. (2) Serviciile publice comunitare profesioniste se înfiinţează ca structuri unificate, realizate prin reorganizarea inspectoratelor de protecţie civilă şi Brigăzii de Pompieri ale municipiului Bucureşti şi sectoarelor acestuia, preluate de la Ministerul de Interne.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. (3) Serviciile publice comunitare profesioniste funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică.  +  Articolul 5 (1) Serviciile publice comunitare voluntare se organizează în subordinea consiliilor locale prin unificarea serviciilor publice de pompieri civili şi a formaţiunilor de protecţie civilă din subordinea acestora. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică şi dotarea serviciilor publice comunitare se realizează pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectorat şi aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei publice şi ministrului de interne. (2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice comunitare se întocmesc pe baza regulamentului-cadru, elaborat de Inspectorat şi aprobat de ministrul administraţiei publice, şi se aproba prin hotărâre de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (3) Înfiinţarea sau desfiinţarea unor servicii publice comunitare se face numai cu avizul Inspectoratului şi cu aprobarea ministrului administraţiei publice.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 7 (1) Activitatea serviciilor publice comunitare este coordonată de preşedintele consiliului judeţean şi de primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv de primării comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Serviciile publice comunitare sunt conduse, de regula, de către profesionişti în domeniu.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Capitolul 3 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă  +  Articolul 8 (1) Inspectoratul se organizează şi funcţionează ca structura unificată, realizată prin reorganizarea Comandamentului Protecţiei Civile şi Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, preluate de la Ministerul de Interne.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. (2) Inspectoratul este condus de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de doi inspectori generali adjuncţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei publice. (3) Inspectoratul are un secretar general, funcţionar public de conducere, numit prin concurs sau examen, potrivit legii, ale cărui atribuţii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului.  +  Articolul 9Inspectoratul are sediul în municipiul Bucureşti.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 10În subordinea Inspectoratului funcţionează instituţii de învăţământ, studii şi experimentări, unităţi şi subunităţi specializate, baze, ateliere şi depozite de asigurare tehnica, logistica şi de reparaţii.  +  Articolul 11 (1) Inspectoratul asigura, la nivel naţional, punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniile date în competenta prin lege, precum şi coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare. (2) Inspectoratul face parte din sistemul naţional pentru managementul situaţiilor de urgenţă şi de criza.  +  Articolul 12Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul colaborează cu Ministerul de Interne, cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 13Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Inspectoratului se elaborează de Ministerul Administraţiei Publice şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 14Pentru aplicarea unitară a prevederilor legale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, Inspectoratul elaborează metodologii, norme şi regulamente care se aproba prin ordin al ministrului administraţiei publice.  +  Capitolul 4 Personalul serviciilor publice comunitare  +  Articolul 15 (1) Personalul serviciilor publice comunitare, al Inspectoratului şi al unităţilor şi instituţiilor subordonate acestuia trebuie să îndeplinească cerinţele de calificare potrivit standardelor de pregătire şi ocupaţionale pentru profesiile respective şi să participe la programele specifice de formare profesională continua. (2) În cadrul serviciilor publice comunitare, al Inspectoratului şi al unităţilor subordonate acestuia funcţionează structuri specializate, încadrate cu ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, militari angajaţi pe baza de contract, militari în termen, cu termen redus şi personal civil.----------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 16Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste, al Inspectoratului, al unităţilor şi instituţiilor subordonate acestuia se compune din: a) ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri de protecţie civilă, pompieri şi specialişti;----------Lit. a) a art. 16 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. b) funcţionari publici calificaţi în specialităţile necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice; c) personal contractual operativ de execuţie, atestat în meseriile de protecţie civilă, pompieri şi alte specialităţi; d) personal contractual auxiliar.  +  Articolul 17Selecţionarea, pregătirea, încadrarea, numirea, evaluarea, promovarea, recompensarea, sancţionarea, transferul şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului serviciilor publice comunitare se realizează potrivit statutului personalului din serviciile pentru situaţiile de urgenţă.  +  Articolul 18Personalul serviciilor publice comunitare profesioniste şi al Inspectoratului cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a respectării legii privind protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor, precum şi de intervenţie, desemnat potrivit legii, este investit, pe timpul îndeplinirii serviciului, cu exerciţiul autorităţii publice.  +  Capitolul 5 Asigurarea financiară şi materială  +  Articolul 19Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care înfiinţează servicii publice comunitare potrivit prezentei ordonanţe vor prevedea, distinct, în proiectele bugetelor proprii, resursele financiare necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionarii şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile respective şi vor exercita controlul folosirii acestora conform atribuţiilor legale.  +  Articolul 20 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor publice comunitare şi a cheltuielilor Inspectoratului şi structurilor din subordinea acestuia se asigura din bugetele locale şi de la bugetul de stat. (2) Resursele bugetare prevăzute la alin. (1) se completează cu venituri extrabugetare, donaţii, sponsorizări şi alte surse, potrivit legii.----------Art. 20 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 21Abrogat.----------Art. 21 a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 22Abrogat.----------Art. 22 a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 23 (1) Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul au în înzestrare autospeciale şi utilaje de intervenţie, de descarcerare şi acordare a primului ajutor, echipament şi aparatura de transmisiuni, gestionare apeluri de urgenţă, alertare-înştiinţare, de informatica, de identificare riscuri şi de protecţie a personalului, mijloace de transport, substanţe şi alte materiale tehnice specifice, precum şi animale de căutare-salvare, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege. (2) Personalul serviciilor publice comunitare şi al Inspectoratului are dreptul la uniforma, în condiţiile legii. Uniforma, echipamentul de protecţie, tehnica şi clădirile au însemne distinctive specifice.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 24 (1) Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în folosinţa Comandamentului Protecţiei Civile, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari şi structurilor subordonate acestora, se transmit din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Administraţiei Publice - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv a consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor locale ale municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru serviciile publice comunitare.----------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. (2) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face pe baza de protocol şi se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice şi a Ministerului de Interne.  +  Articolul 25 (1) Personalul actual încadrat în marile unităţi, unităţile şi subunităţile de pompieri şi protecţie civilă se transfera sau se detaşează în interesul serviciului în structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, ale Inspectoratului, instituţiilor şi unităţilor subordonate acestuia. (2) Numărul şi structura personalului prevăzut la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului. (3) Cadrele militare şi militarii angajaţi pe baza de contract, transferaţi sau detaşaţi în condiţiile prevederilor alin. (1), îşi păstrează drepturile şi obligaţiile specifice prevăzute de legislaţia în vigoare, aplicabile personalului militar din sistemul ordinii publice. (4) Militarii în termen din marile unităţi, unităţile, subunităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) îşi continua executarea serviciului militar în structurile serviciilor publice comunitare profesioniste, iar înlocuirea acestora se va face eşalonat cu personal civil profesionist. (5) Propunerile de efective pentru încorporare şi încadrare cu personal civil profesionist se fac de Inspectorat. (6) Personalul disponibilizat în urma înfiinţării serviciilor publice comunitare, Inspectoratului şi structurilor subordonate acestuia beneficiază de drepturile, ajutoarele şi facilităţile prevăzute de lege.  +  Articolul 26 (1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Statutul personalului din serviciile publice comunitare, Inspectorat şi structurile subordonate acestuia se aproba prin lege. (3) Profesionalizarea serviciilor publice comunitare prevăzute la art. 5 se va realiza eşalonat, o data cu dotarea şi asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 27 (1) Demilitarizarea, profesionalizarea, elaborarea cadrului juridic specific, precum şi principalele activităţi şi etape pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe se realizează pe baza unui program, elaborat de Ministerul de Interne şi Ministerul Administraţiei Publice, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. (2) Aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe se realizează pe măsura asigurării resurselor umane, materiale şi financiare necesare.  +  Articolul 28Obligaţiile şi acţiunile internaţionale privind integrarea euroatlantica, protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor asumate de Comandamentul Protecţiei Civile şi de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari se preiau, eşalonat, de către Ministerul Administraţiei Publice şi se îndeplinesc de către Inspectorat.  +  Articolul 29Inspectoratul coordonează prin serviciile publice comunitare profesioniste planificarea şi mobilizarea resurselor pentru situaţiile şi stările excepţionale prevăzute de lege.  +  Articolul 30Prezenta ordonanţa intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.----------Art. 30 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 363 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmâncăp. Ministru de interne,Abraham Pavel,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  Anexa 1L I S T ACuprinzând actele normative care se modifica corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe1. Legea protecţiei civile nr. 106 din 25 septembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificările ulterioare2. Legea nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 23 octombrie 19963. Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările ulterioare4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 179 din 26 octombrie 2000 privind trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, precum şi modificarea şi completarea Legii protecţiei civile nr. 106/1996, a Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 431/20015. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările ulterioare6. Hotărârea Guvernului nr. 8 din 4 ianuarie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 20017. Ordonanţa Guvernului nr. 47 din 12 august 1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările ulterioare8. Hotărârea Guvernului nr 209 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Guvernamentale de Apărare Împotriva Dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai 19979. Hotărârea Guvernului nr. 210 din 19 mai 1997 privind aprobarea Regulamentului de de organizare şi funcţionare a Comisiei Centrale pentru Apărarea Împotriva Inundaţiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 28 mai 199710. Ordonanţa Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare11. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 16 martie 2000, cu modificările ulterioare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 448/2001.--------------