HOTĂRÂRE nr. 1.777 din 21 octombrie 2004 (*actualizată*)privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală(actualizată până la data de 16 octombrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 16 octombrie 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.577 din 23 septembrie 2005 / ORDINUL nr. 890 din 30 septembrie 2005.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, şi al art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se introduce restricţia de circulaţie pe unele sectoare de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă şi duminică, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1. (2) Restricţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi în zilele de sărbătoare legală în tot cursul anului între orele 6,00-22,00. (3) Pentru sectorul de drum naţional prevăzut la poziţia 1 din anexa nr. 1, restricţia prevăzută la alin. (1) se aplică pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:- vehicul - orice autovehicul rutier, având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcă tractată de acesta;- zile de sărbătoare legală - zilele în care nu se lucrează, aşa cum sunt prevăzute la alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare. Acestea sunt: a) 1 şi 2 ianuarie; b) prima şi a doua zi de Paşti; c) 1 mai; d) 1 decembrie; e) prima şi a doua zi de Crăciun;- vehicul destinat exclusiv transportului de persoane - autoturism, microbuz, autobuz, autocar.  +  Articolul 3 (1) Se interzice circulaţia vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1. (2) Circulaţia vehiculelor neînmatriculate, chiar dacă sunt înregistrate la autorităţile locale, este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Se exceptează de la prevederile art. 1 vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale, de unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, de serviciile de ambulanţă, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor şi a protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională, vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., precum şi vehiculele care efectuează transporturile prevăzute în anexa nr. 2. (2) Transporturile prevăzute în anexa nr. 2, care nu se supun restricţiei de circulaţie, se pot efectua dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute şi este justificată prin documente de însoţire a mărfii, în cazul persoanelor juridice; b) încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute şi este justificată prin certificat de producător, în cazul persoanelor fizice române; c) marfa transportată ocupă cel puţin jumătate din capacitatea de încărcare a vehiculului; d) deţin foaia de parcurs şi, dacă este cazul, ordinul de intervenţie, semnate de conducătorul unităţii sau de persoana desemnată.  +  Articolul 5C.N.A.D.N.R. va realiza semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor de drum supuse interdicţiei de circulaţie, cu avizul poliţiei rutiere, şi va informa participanţii la trafic asupra restricţiilor impuse prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 3, cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.  +  Articolul 7Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 6 se fac de către: a) personalul împuternicit din cadrul C.N.A.D.N.R.; b) personalul din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor care îndrumă, supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice.  +  Articolul 8Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi locuinţei şi al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 11Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 21 octombrie 2004.Nr. 1.777.  +  Anexa 1 SECTOARELEde drumuri naţionale europene (E) restricţionate din punctde vedere al circulaţiei vehiculelor rutiere cu masa totalămaximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât celedestinate exclusiv transporturilor de persoane, în zilele desâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală*1), precumşi perioadele şi intervalele orare supuse restricţiei┌────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────┬──────────────┬───────────┐│Nr. │Indicativ│Indicativ│ │ Perioada │Intervalul ││crt.│ drum │ drum │ Traseul (exclusiv │ din an │ orar ││ │naţional │european │ municipii) │ │ │├────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ 1.│DN 1 *2) │E 60 │Centura Bucureşti- Otopeni│01 ianuarie - │00:00-24:00││ │ │ │- Ploieşti (intrare │31 decembrie │ ││ │ │ │municipiu) │ │ │├────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ 2.│DN 1 │E 60 │Ploieşti (ieşire municipiu│01 ianuarie - │00:00-24:00││ │ │ │) - Braşov (intrare │31 decembrie │ ││ │ │ │municipiu) │ │ │├────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ 3.│DN 1 │E 60 │Cluj Napoca (ieşire muni- │15 iunie - │06:00-22:00││ │ │ │cipiu) - Oradea (intrare │15 septembrie │ ││ │ │ │municipiu) │ │ │├────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ 4.│DN 13 │E 60 │Braşov (ieşire municipiu) │15 iunie - │06:00-22:00││ │ │ │- Sighişoara - Tg. Mureş │15 septembrie │ ││ │ │ │(intrare municipiu) │ │ │├────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ 5.│DN 15 │E 60 │Turda (ieşire municipiu) │15 iunie - │06:00-22:00││ │ │ │- Tg. Mureş (intrare │15 septembrie │ ││ │ │ │municipiu) │ │ │├────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ 6.│DN 2 │E 85 │Săbăoani (int. cu DN 28) │15 iunie - │06:00-22:00││ │ │ │- Suceava - Siret (intrare│15 septembrie │ ││ │ │ │oraş) │ │ │├────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ 7.│DN 2A │E 60 │Urziceni (ieşire municipiu│15 iunie - │06:00-22:00││ │ │ │) - Slobozia (intrare │15 septembrie │ ││ │ │ │municipiu) │ │ │├────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ 8.│DN 2A │E 60 │Slobozia (ieşire municipiu│15 iunie - │06:00-22:00││ │ │ │) - Hârşova- Ovidiu (int. │15 septembrie │ ││ │ │ │cu DN 22) │ │ │├────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ 9.│DN 39 │E 87 │Agigea (int. cu DN 38) - │15 iunie - │06:00-22:00││ │ │ │Mangalia (intrare munici- │15 septembrie │ ││ │ │ │piu) │ │ │├────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ 10.│DN 7 │E 81 │Piteşti (ieşire municipiu)│15 iunie - │06:00-22:00││ │ │ │- Rm. Vâlcea - Veştem │15 septembrie │ ││ │ │ │(int. cu DN 1) │ │ │├────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ 11.│DN 7 │E 68 │Ilia (int. cu DN 68A) - │15 iunie - │06:00-22:00││ │ │ │Arad (intrare municipiu) │15 septembrie │ │└────┴─────────┴─────────┴──────────────────────────┴──────────────┴───────────┘--------*1) Pentru zilele de sărbătoare legală din tot cursul anului restricţia se va aplica între orele 6,00 - 22,00.*2) Se aplică vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t.------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 1.577 din 23 septembrie 2005 / ORDINUL nr. 890 din 30 septembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 11 octombrie 2005, conform art. 1 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 LISTAtransporturilor care nu se supunrestricţiei de circulaţie, conform art. 4 alin. (2)din Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004A. Transporturi de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală:I. Animale vii din toate speciile:1. bovine;2. porcine;3. ovine;4. cabaline, măgari;5. iepuri;6. vânat;7. animale de menajerie;8. păsări, inclusiv pui de o zi;9. păsări exotice;10. colonii de albine;11. broaşte, melci vii;12. faună acvatică;13. animale de companie (câini, pisici, maimuţe)II. Carne şi preparate din carne:1. carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerată şi congelată;2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o săptămânăIII. Lapte şi produse lactate:1. lapte lichid;2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frişcă, smântână şi altele);3. brânzeturi;4. unt, margarină;5. îngheţatăIV. Ouă şi produse din ouă:1. ouă de consum;2. ouă pentru incubaţie;3. produse din ouă (melanj, maioneză)V. Peşte şi produse din peşte:1. peşte refrigerat şi congelat;2. icre de peşte;3. ouă embrionate de peşte;4. preparate din peşte, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână;5. fructe de mare în stare proaspătăVI. Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici şi altele în stare proaspătăVII. Subproduse de abator pentru industria farmaceuticăVIII. Pâine şi produse de panificaţie proaspeteIX. Produse biologice şi medicamente de uz veterinarX. Material seminalXI. Produse vegetale perisabile:1. fructe şi legume proaspete;2. material săditor destinat plantării (răsaduri, puieţi de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butaşi şi altele asemenea);3. flori tăiate;4. plante ornamentale în ghiveceB. Deplasarea vehiculelor care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţionalC. Transporturi funerareD. Transportul de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturaleE. Transporturi poştaleF. Transporturi pentru distribuirea de carburanţiG. Transporturi de mărfuri sub temperatură controlatăH. Transporturi cu vehicule destinate prin construcţie tractării vehiculelor avariateI. Transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării.------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 1.577 din 23 septembrie 2005 / ORDINUL nr. 890 din 30 septembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 11 octombrie 2005, conform art. 1 din acelaşi act normativ.--------