HOTĂRÎRE Nr. 246 din 17 aprilie 1995privind stabilirea cantităţilor contingentate la exportul de produse lemnoase şi a normelor privind condiţiile de eliberare a licenţelor de export pentru anul 1995
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 28 aprilie 1995  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Lista produselor lemnoase şi a cantităţilor contingentate la export pe anul 1995, precum şi Normele privind condiţiile de eliberare a licenţelor de export pentru produsele lemnoase contingentate în anul 1995, prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Încasarea contravalorii exportului de cherestea de rasinoase şi cherestea de fag se va face fie anticipat, fie pe bază de acreditive documentare irevocabile, domiciliate în România, cu plata la vedere, în contul agentului economic producător.  +  Articolul 3Comisia de analizare a cererilor de licenţă şi atribuire a contingentelor de export de masa lemnoasă se stabileşte prin ordin al ministrului comerţului şi va fi formată din specialişti din cadrul Ministerului Comerţului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Industriilor, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerului de Interne şi Departamentului de Control al Guvernului.  +  Articolul 4Licentele de export eliberate în condiţiile prezentei hotărâri se utilizează numai de titularii licenţelor, neputind fi transmise altui agent economic.  +  Articolul 5Cererile de licenţă de export vor fi depuse la Ministerul Comerţului pentru aprobare numai după avizarea lor favorabilă de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în ceea ce priveşte provenienţă legală a masei lemnoase.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul industriilor,Dumitru PopescuMinistrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministru comerţului,Ion Pargarusecretar de stat  +  Anexa 1 LISTAproduselor lemnoase şi a cantităţilor contingentate la export pe anul 1995
           
    ProdusulPoziţia tarifarăU.M.Cantitatea
    Cherestea răşinoase, inclusiv panouri4407.10metri cubi430.000
    Cherestea fag, inclusiv frize pentru parchet4407.92metri cubi175.000
    Cherestea de plop4407.99.91metri cubi35.000
    Cherestea de salcâm, mesteacăn, anin, salcie, tei etc.4407.99.99metri cubi10.000
    Lamele şi frize pentru parchet neasamblate din stejar4407.91.31metri cubi1.000
    Furnire din fag sub 1 mm4408.90.94metri cubi500
    Furnire din fag peste 1 mm4408.90.98metri cubi1.000
    Lăzi, lădiţe, coşuri, bidoane (din conifere, fag, diverse esenţe moi şi tari)4415.10.10metri cubi60.000
    Palete simple (altele decât interzise)4415.20.10metri cubi5.000
    Europaleţi, boxpaleţi (alţii decât cei interzişi)4415.20.90metri cubi20.000
    Făină de lemn4405.00.00tone3.600
    Pastă chimică de lemn tratată cu dizolvanţi4702.00.00tone10.000
    Pastă chimică de lemn (celuloză), semialbită sau albită, de conifere4703.21.00tone1.000
    Pastă chimică de lemn (celuloză), semialbită sau albită, de foioase4703.29.00tone20.000
   +  Anexa 2 NORME privind condiţiile de eliberare a licenţelor de export pentru produsele lemnoase contingentate în anul 1995 a) Cererile de licenţă de export se depun la Ministerul Comerţului în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Guvernului privind stabilirea cantităţilor contingentate la exportul de produse lemnoase în anul 1995.Cererile de licenţă de export vor fi depuse la Ministerul Comerţului pentru aprobare numai după avizarea lor favorabilă, de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în ceea ce priveşte provenienţă legală a masei lemnoase. b) Contingentul total pentru cherestele se repartizează agenţilor economici care desfăşoară activităţi productive de exploatare şi/sau de prelucrare a lemnului proporţional cu masa lemnoasă exploatată şi/sau prelucrata. Aceştia pot realiza exportul de cherestea direct sau prin comisionari.Licentele de export se vor acorda, după caz, producătorilor sau comisionarilor respectivi. c) Fiecare agent economic poate primi iniţial licenţe de export pentru cantităţile ce vor reprezenta maximum 15% din totalul contingentului, cu luarea în considerare a următoarelor criterii:- gradul de valorificare a produselor la export;- condiţiile de plată cele mai avantajoase;- performanţele la export anterioare (preţ şi cantităţi realizate);- gradul de solicitare a contingentului. d) Agenţii economici cărora li s-a atribuit contingent la exportul de produse lemnoase sunt obligaţi sa ridice licentele de export în termen de 15 zile lucrătoare de la data afişării listelor la sediul Ministerului Comerţului, data după care cantităţile atribuite se anulează şi se atribuie altor agenţi economici.Eliberarea licenţelor de export pentru cherestea de rasinoase şi cherestea de fag se face de către Direcţia de licenţe şi politica vamală din cadrul Ministerului Comerţului în termenul stabilit, numai după depunerea de către agenţii economici a garanţiei bancare de buna execuţie de 2% din valoarea în lei a licenţei de export.Garanţiile bancare vor fi emise de băncile comerciale autorizate din România, la alegerea agenţilor economici, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 449/1992, pe hirtie cu antet sau sigla, indicind numărul de telefon, de fax, numărul de înregistrare, valoarea în cifre şi litere, numele în clar al persoanelor autorizate să semneze şi ştampila rotunda a băncii. e) Agenţii economici care au primit licenţe de export şi care, din diferite motive, nu pot realiza, parţial sau integral, exportul, au obligaţia să solicite Ministerului Comerţului, cel mai tirziu cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, reducerea, respectiv anularea acestor licenţe. f) Agenţii economici au obligaţia sa comunice Ministerului Comerţului, în maximum 15 zile lucrătoare de la realizarea integrală a cantităţilor înscrise în licentele de export aprobate în anul 1995 pentru produsele lemnoase contingentate, cantităţile realizate, anexind în fotocopii declaraţiile vamale de export şi declaraţiile de încasare valutară aferente. g) Pentru cantităţile rămase disponibile după alocarea iniţială a contingentelor sau ca urmare a reducerii sau anulării cantităţilor din licentele eliberate, se vor emite licenţe agenţilor economici cu realizari în anul anterior şi celor care au realizat minimum 80% din cantităţile înscrise în licentele primite iniţial în cadrul contingentului stabilit pentru anul 1995 la produsele lemnoase respective sau celor nou-veniti pe piaţa, pe baza criteriilor de la lit c). h) Numărul licenţei de export cît şi unitatea de măsura în care este aprobat contingentul produsului exportat se vor menţiona obligatoriu în declaraţiile vamale de export, precum şi în declaraţiile de încasare valutară. i) Comisia de analizare a cererilor de licenţă şi atribuire a contingentelor de export de masa lemnoasă va analiza cererile de licenţă primite la Ministerul Comerţului până la data menţionată la lit. a), în termen de 10 zile, urmînd sa comunice, prin mass-media şi prin afişare la sediul Ministerului Comerţului, cantităţile aprobate pentru fiecare agent economic care a îndeplinit condiţiile de eliberare a licenţelor. j) Licentele de export eliberate vor avea ca termen de valabilitate data de 31 octombrie 1995. k) Licenta de export eliberata unui agent economic poate fi utilizata numai de titularul licenţei, fiind netransmisibila altui agent economic. Se interzic asocierile, contractele de comision, contractele de mandat şi alte asemenea operaţiuni încheiate ulterior datei eliberării licenţei de export pentru produsul şi cantitatea care fac obiectul acesteia. l) Comisia de analizare a cererilor de licenţă şi atribuire a contingentelor de export de masa lemnoasă se stabileşte prin ordin al ministrului comerţului şi va fi formată din specialişti din cadrul Ministerului Comerţului, Ministerului Industriilor, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Finanţelor, Ministerului de Interne şi Departamentul de Control al Guvernului. Secretariatul comisiei va fi asigurat de către Direcţia de licenţe şi politica vamală din cadrul Ministerului Comerţului. m) Exemplarul nr. 3 (albastru) din setul cererii de licenţă de export respinsă de către Comisia de analizare a cererilor de licenţă şi atribuire a contingentelor de export de masa lemnoasă nu va fi returnat agentului economic solicitant. -------