ORDONANŢĂ nr. 83 din 30 august 2001 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor**)(actualizată până la data de 4 iulie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 1 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 4 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004; LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005.**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 21 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001, denumirea "Direcţia generală pentru paşapoarte" se înlocuieşte cu "Direcţia generală de paşapoarte", iar denumirea "Ministerul Administraţiei Publice" se înlocuieşte cu "Ministerul Administraţiei şi Internelor".Art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004 prevede:"Art. XIDe la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, următoarele denumiri din actele normative în vigoare se înlocuiesc după cum urmează: a) Direcţia de paşapoarte - Direcţia generală de paşapoarte; b) Direcţia de evidenţă a populaţiei - Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor; c) Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei - Direcţia generală de paşapoarte, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, după caz; d) formaţiune de evidenţă informatizată a persoanei - serviciu public comunitar de evidenţă a persoanei, serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor sau serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, după caz."În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizează în cadrul prefecturilor judeţene şi al Prefecturii municipiului Bucureşti. (2) Serviciile publice comunitare asigură întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea paşapoartelor simple, respectiv a permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 2Coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură de Direcţia Generală de Paşapoarte, respectiv Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia generală de paşapoarte şi Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor asigură punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniul paşapoartelor simple, respectiv din domeniul permiselor de conducere şi al certificatelor de înmatriculare, precum şi a programelor de reformă privind apropierea administraţiei publice de cetăţean.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 4Serviciile publice comunitare şi direcţiile prevăzute la art. 2 cooperează cu instituţiile abilitate din domeniul ordinii publice, securităţii şi apărării naţionale, conform legii------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Capitolul IIOrganizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 3 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 5Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple se înfiinţează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor judeţene şi al Prefecturii municipiului Bucureşti, prin reorganizarea formaţiunilor teritoriale de paşapoarte din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 6 (1) Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple au următoarele atribuţii principale:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. a) soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte; b) asigura eliberarea, în sistem de ghiseu unic, a paşapoartelor simple, în colaborare cu serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor din subordinea consiliilor municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti; c) administrează, gestionează şi valorifica registrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, de evidenta a paşapoartelor;c^1) furnizează permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, informaţii necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 6 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. d) asigura înscrierea de menţiuni în paşapoarte, în condiţiile legii; e) organizează, la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor. (2) Serviciile publice comunitare îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. (3) În exercitarea atribuţiilor legale specifice, serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple cooperează cu serviciile publice comunitare, locale şi judeţene, de evidenţă a persoanelor, precum şi cu serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Bucureşti.------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 7 (1) Modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în cadrul prefecturilor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Direcţiei generale de paşapoarte, structura organizatorică a serviciului public comunitar, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi statul de funcţii, în condiţiile legii.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Capitolul IIIDirecţia generală de paşapoarte------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 21 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "Direcţia generală pentru paşapoarte" cu denumirea "Direcţia generală de paşapoarte".  +  Articolul 8 (1) Direcţia generală de paşapoarte este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înfiinţată prin reorganizarea Direcţiei de paşapoarte din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei, şi care exercită competenţele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea şi coordonarea activităţii de evidenţă şi eliberare a paşapoartelor simple.------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. (2) Sediul Direcţiei generale de paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor este în municipiul Bucureşti.------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 21 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "Direcţia generală pentru paşapoarte" cu denumirea "Direcţia generală de paşapoarte" şi a denumirii "Ministerul Administraţiei Publice" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".  +  Articolul 9 (1) Direcţia generală de paşapoarte are următoarele atribuţii principale:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 21 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "Direcţia generală pentru paşapoarte" cu denumirea "Direcţia generală de paşapoarte". a) organizează, îndruma şi controlează activitatea de întocmire, eliberare şi evidenta a paşapoartelor simple, în condiţiile legii, de către serviciile publice comunitare din subordinea prefecturilor; b) elaborează propuneri privind perfecţionarea prevederilor legale în domeniu, în vederea armonizării acestora cu reglementările comunitare şi internaţionale; c) constituie şi gestionează Registrul naţional de evidenta a paşapoartelor simple; d) gestionează Sistemul naţional informatic de evidenta a paşapoartelor simple; e) efectuează verificări în evidenta paşapoartelor, la solicitarea autorităţilor publice abilitate, potrivit legii; f) asigură dotarea serviciilor publice comunitare de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple, precum şi furnizarea materialelor necesare emiterii paşapoartelor simple.------------Lit. f) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de pct. 10 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. (2) Direcţia generală de paşapoarte îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 9^1Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale şi tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor se asigură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia generală de paşapoarte, conform contractelor încheiate în acest scop.------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 12 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 10 (1) Organigrama, statul de organizare, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de paşapoarte se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Coordonarea Direcţiei generale de paşapoarte în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Direcţia generală de paşapoarte este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (4) Posturile necesare funcţionării Direcţiei generale de paşapoarte se asigură prin redistribuire dintre cele existente în statele de organizare ale Direcţiei paşapoarte din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei, precum şi din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Capitolul III^1Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor------------Cap. III^1 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 11^1Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se înfiinţează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor judeţene şi al Prefecturii municipiului Bucureşti, prin reorganizarea compartimentelor regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei şi a sectorului regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.------------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 11^2 (1) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor au următoarele atribuţii principale: a) constituie, actualizează şi valorifică Registrul judeţean de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate; b) organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere, în condiţiile legii; c) asigură emiterea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere; d) soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în condiţiile legii; e) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană; f) gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii; (2) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale. (3) În exercitarea atribuţiilor legale specifice, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor cooperează cu serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cu cele locale şi judeţene de evidenţă a persoanelor, precum şi cu serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Bucureşti.------------Art. 11^2 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 11^3 (1) Modul de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în cadrul prefecturilor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, structura organizatorică a serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi statul de funcţii, în condiţiile legii.------------Art. 11^3 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Capitolul III^2Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor------------Cap. III^2 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 11^4 (1) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înfiinţată prin reorganizarea Serviciului central regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor şi care exercită competenţele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea şi coordonarea activităţii de evidenţă şi eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare. (2) Sediul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor este în municipiul Bucureşti.------------Art. 11^4 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 11^5 (1) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor are următoarele atribuţii principale: a) răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor legale în domeniul evidenţei permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare, precum şi al desfăşurării examenelor pentru obţinerea permiselor de conducere; b) elaborează normele şi metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; c) asigură dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, furnizarea materialelor necesare emiterii permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare, precum şi producerea plăcilor cu numere de înmatriculare;------------Lit. c) a alin. (1) al art. 11^5 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004. d) constituie, utilizează şi actualizează Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate; e) gestionează Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate; f) furnizează, în condiţiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorităţi şi instituţii publice, agenţi economici şi de alte persoane juridice pentru derularea unor acţiuni de interes general reglementate prin acte normative; g) răspunde de punerea în aplicare, împreună cu celelalte instituţii abilitate, a reglementărilor privind confidenţialitatea şi protecţia datelor referitoare la persoană; h) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii. (2) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.------------Art. 11^5 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 11^6Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale şi tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare şi evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, conform contractelor încheiate în acest scop.------------Art. 11^6 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 11^7 (1) Organigrama, statul de organizare, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Coordonarea Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este condusă de un director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director adjunct, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (4) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se constituie pe actualele posturi ale Serviciului central regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei, precum şi din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor.------------Art. 11^7 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Capitolul IV Eliberarea paşapoartelor în sistem de ghiseu unic  +  Articolul 12 (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora se depun de către solicitanţi, în condiţiile legii, la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituite în judeţul în a cărui rază solicitanţii îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa. Persoanele care au domiciliul în municipiul Bucureşti pot depune cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004. (2) Serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor preiau cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora şi le transmit în mod operativ spre soluţionare serviciilor publice comunitare de la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 12^1Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în termen de până la 3 zile, se depun numai la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 13Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple analizează cererile prevăzute la art. 12 şi emit paşapoartele simple solicitate de cetăţeni sau, după caz, înscriu menţiunile necesare în acestea, în condiţiile legii, şi le transmit operativ serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, care le eliberează solicitanţilor.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Capitolul VAsigurarea financiară, materială şi de personal------------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 14Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor publice comunitare se asigura de la bugetul de stat, în condiţiile legii, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 21 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Administraţiei Publice" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor".  +  Articolul 15 (1) Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple, registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a paşapoartelor simple, Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul Consiliului Concurenţei. (2) Sumele obţinute din încasarea taxelor prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat. (3) Examinarea persoanelor care solicită obţinerea permiselor de conducere reprezintă prestare de serviciu şi se organizează ca activitate distinctă finanţată integral din venituri extrabugetare. Veniturile obţinute din prestarea acestor activităţi se reţin de prefecturi şi se utilizează în regim extrabugetar.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 15^1 (1) Personalul Direcţiei generale de paşapoarte şi al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple este constituit din poliţişti, funcţionari publici şi personal contractual. (2) Poliţiştii încadraţi la Direcţia de paşapoarte şi la formaţiunile teritoriale de paşapoarte din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, se transferă în interesul serviciului şi se numesc pe funcţii la Direcţia generală de paşapoarte, respectiv la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în condiţiile legii, păstrându-şi toate drepturile anterior dobândite.------------Alin. (2) al art. 15^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. (3) Personalul contractual încadrat la Direcţia de paşapoarte şi la formaţiunile teritoriale de paşapoarte din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, va fi preluat, în condiţiile legii, de Direcţia generală de paşapoarte, respectiv de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, păstrându-şi toate drepturile anterior dobândite.------------Alin. (3) al art. 15^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. (4) Încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului serviciilor publice comunitare se efectuează prin ordin al prefectului, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei generale de paşapoarte. (5) Personalul disponibilizat în urma înfiinţării Direcţiei generale de paşapoarte şi a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple beneficiază de drepturile prevăzute de lege. (6) Drepturile personalului prevăzut la alin. (2) şi (3) se acordă de prefecturi de la capitolul 55.01 «Ordine publică şi siguranţă naţională------------Alin. (6) al art. 15^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005.------------Art. 15^1 a fost modificat de pct. 18 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 15^2 (1) Personalul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este constituit din poliţişti, funcţionari publici şi personal contractual. (2) Poliţiştii încadraţi la Serviciul central regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare şi la compartimentele regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, se transferă în interesul serviciului şi se numesc pe funcţii la Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, respectiv la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în condiţiile legii, păstrându-şi toate drepturile anterior dobândite.------------Alin. (2) al art. 15^2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. (3) Personalul contractual încadrat la Serviciul central regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare şi la compartimentele regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, va fi preluat, în condiţiile legii, de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, respectiv de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, păstrându-şi toate drepturile anterior dobândite.------------Alin. (3) al art. 15^2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. (4) Încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se efectuează prin ordin al prefectului, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. (5) Drepturile personalului prevăzut la alin. (2) şi (3) se acordă de prefecturi de la capitolul 55.01 «Ordine publică şi siguranţă naţională.------------Alin. (5) al art. 15^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005.------------Art. 15^2 a fost introdus de pct. 19 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 20 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 20 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 18------------Alin. (1) al art. 18 a fost abrogat de pct. 20 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe prevederile Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 216/1998, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministru de interne,Abraham Pavel,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat---------------