REGULAMENT din 25 octombrie 2005de funcţionare a Comisiei de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 noiembrie 2005     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare a agenţilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică, procedura, condiţiile şi criteriile de atestare conform unei metodologii unitare. (2) Comisia de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră, denumită în continuare comisia, este singura abilitată să emită certificate de atestare pentru agenţii economici persoane juridice şi persoane fizice autorizate, care solicită atestarea în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 2Obţinerea certificatului de atestare emis de comisie este obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activitatea de exploatare forestieră şi care participă, potrivit legii, la licitaţiile sau negocierile pentru cumpărarea de masă lemnoasă pe picior ori pentru efectuarea prestării de servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior.  +  Articolul 3În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel: a) certificat de atestare/reatestare - documentul emis în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, care dă dreptul posesorului acestuia să participe la licitaţiile sau negocierile pentru cumpărarea de masă lemnoasă pe picior şi/sau să efectueze prestări de servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior; b) atestare - obţinerea certificatului de atestare în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; c) reatestare - obţinerea certificatului de reatestare de către operatorul economic care anterior obţinerii acestuia a fost atestat pentru activitatea de exploatare forestieră; d) revizuire - corectarea de către comisie a capacităţii anuale de exploatare forestieră pentru care a fost atestat/reatestat un agent economic. Corectarea se face în funcţie de modul de îndeplinire de către agentul economic a criteriilor de atestare la data revizuirii sau în cazul în care condiţiile şi criteriile de atestare au suferit modificări datorită schimbării cadrului legal pe perioada de valabilitate a certificatului de atestare/reatestare.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea comisiei  +  Articolul 4Membrii comisiei îşi păstrează calitatea de angajaţi ai instituţiei de la care provin.  +  Articolul 5Activitatea comisiei este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret dintre membrii acesteia. În caz de modificare a componenţei comisiei în procent mai mare de 50%, la prima şedinţă de lucru se va face realegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui.  +  Articolul 6 (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în spaţiul asigurat de Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR. (2) Secretariatul comisiei este asigurat din câte un reprezentant de specialitate silvică de la: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, Asociaţia Forestierilor din România - ASFOR şi Asociaţia Proprietarilor de Păduri din România - APPR, desemnat de fiecare instituţie în parte. (3) Documentele de atestare se depun la sediul Asociaţiei Forestierilor din România - ASFOR. Dosarele cu cererile şi documentele depuse în vederea atestării sunt păstrate de secretariatul comisiei.  +  Articolul 7 (1) Comisia este formată din 9 membri. (2) Comisia funcţionează regulamentar în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a unui număr de minimum 6 membri. În lipsa preşedintelui şi a vicepreşedintelui, şedinţa este condusă de un membru delegat de preşedinte. (3) Hotărârile comisiei sunt legale dacă se iau prin votul a cel puţin 5 membri. Voturile membrilor vor fi înregistrate nominal în procesul-verbal al şedinţei.  +  Articolul 8Atribuţiile comisiei sunt următoarele: a) examinarea cererilor şi a documentelor prezentate pentru atestare şi emiterea hotărârii cu privire la îndeplinirea condiţiilor de atestare; b) eliberarea certificatului de atestare/reatestare pentru agenţii economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament; c) respingerea cererilor de atestare/reatestare ale agenţilor economici care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament, cu motivarea respingerii şi comunicarea motivării solicitanţilor, prin secretariatul comisiei; d) analizarea şi luarea hotărârii cu privire de înlocuirea membrilor care nu îşi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezentul regulament, la propunerea preşedintelui comisiei; e) revizuirea sau retragerea, după caz, a certificatelor de atestare/reatestare, în condiţiile legii; f) verificarea activităţii secretariatului comisiei; g) stabilirea nivelului maxim al volumului anual de masă lemnoasă posibil de exploatat, în funcţie de utilajul conducător şi de starea tehnică a acestuia, pentru fiecare agent economic care solicită atestarea sau reatestarea; h) informarea trimestrială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi a autorităţii publice sub a cărei autoritate se desfăşoară exploatarea masei lemnoase despre modul de desfăşurare a activităţii comisiei şi despre hotărârile luate.  +  Articolul 9Atribuţiile preşedintelui comisiei sunt următoarele: a) aprobarea graficelor cu programarea şedinţelor comisiei, la propunerea secretariatului; b) semnarea, în conformitate cu hotărârile comisiei, a certificatelor de atestare/reatestare sau, după caz, a comunicărilor de respingere a cererilor de atestare/reatestare, cu motivaţie aferentă; c) urmărirea prezenţei şi activităţii membrilor comisiei; d) formularea propunerii de înlocuire a membrilor comisiei care nu îşi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezentul regulament; e) semnarea tuturor documentelor care privesc activitatea comisiei; f) delegarea competenţei de conducere a şedinţei unui alt membru al comisiei.  +  Articolul 10 (1) Vicepreşedintele comisiei coordonează activitatea secretariatului şi răspunde de asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor curente. (2) Vicepreşedintele comisiei exercită atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia.  +  Articolul 11Membrii comisiei au obligaţia să anunţe conducerea acesteia, cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei de lucru programată, despre neparticiparea la şedinţa de lucru, cu motivarea neparticipării.  +  Articolul 12Atribuţiile secretariatului comisiei: a) primirea cererilor cu documentaţiile aferente depuse de agenţii economici; b) întocmirea graficului de şedinţe, pe care îl supune spre aprobare preşedintelui comisiei; c) pregătirea şedinţelor şi asigurarea logisticii necesare desfăşurării acestora; d) inventarierea documentelor din dosarele prezentate pentru atestare/reatestare, completarea unei fişe pentru fiecare dosar şi returnarea dosarelor incomplete care au fost respinse de comisie; e) redactarea certificatului de atestare/reatestare şi prezentarea acestuia spre semnare preşedintelui comisiei, conform hotărârii comisiei; f) întocmirea comunicărilor către agenţii economici cărora li s-au respins cererile de atestare/reatestare, precizarea motivelor de respingere şi prezentarea acestora pentru semnare preşedintelui comisiei; g) ţinerea evidenţei dosarelor de atestare într-un registru special şi reactualizarea, după fiecare şedinţă, a listei agenţilor economici atestaţi/reatestaţi, în ordine alfabetică, pe suport electronic, precum şi a celor respinşi; h) arhivarea dosarelor care au fost analizate de comisie; i) întocmirea procesului-verbal de şedinţă şi consemnarea modului în care se desfăşoară lucrările comisiei; j) comunicarea către agenţii economici a hotărârii comisiei privind retragerea certificatului de atestare; k) comunicarea informaţiilor privind întocmirea documentaţiilor aferente cererilor de atestare/reatestare către agenţii economici interesaţi; l) redactarea hotărârii comisiei şi a altor documente emise de comisie.  +  Capitolul III Documentele necesare pentru atestare/reatestare  +  Articolul 13 (1) În vederea obţinerii certificatului de atestare/reatestare, persoanele juridice au obligaţia de a depune la secretariatul comisiei documentaţia care trebuie să cuprindă următoarele documente: a) cererea de atestare/reatestare, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1; b) statutul sau actul constitutiv din care să rezulte că în obiectul de activitate este prevăzută activitatea de exploatare forestieră, cod CAEN 0201, în copie; c) actul sau autorizaţia de funcţionare a agentului economic, în copie: sentinţa civilă, încheierea judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului, autorizaţia consiliului local şi altele asemenea; d) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie; e) situaţia asigurării cu personal de specialitate, angajat pe durata de valabilitate a atestatului, pentru activitatea de exploatare a lemnului, semnată de conducătorul societăţii, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.Agenţii economici care solicită atestare/reatestare vor prezenta comisiei diplomele de absolvire/licenţă, în copie, adeverinţa eliberată de inspectoratul teritorial de muncă şi cartea de muncă, în copie, autentificată de inspectoratul teritorial de muncă, pentru personalul silvic cu studii medii şi superioare; f) situaţia asigurării cu utilaje proprii specifice activităţii de exploatare forestieră, şi anume: ferăstraie mecanice, tractoare universale, tractoare articulate forestiere, funiculare şi, după caz, atelaje, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, însoţită de adeverinţa eliberată de administraţia financiară, care să ateste deţinerea acestora, sau acte de vânzare-cumpărare autentificate la notariat; g) situaţia contractării masei lemnoase pe picior în perioada ultimei atestări, dacă se solicită reatestare sau majorarea capacităţii atestate, conform modelului prezentat în anexa nr. 4; h) calculul capacităţii anuale de exploatare forestieră; i) copia cazierului tehnic de exploatare a masei lemnoase, completat la zi, numai pentru societăţile care solicită reatestarea sau majorarea capacităţii atestate. (2) Documentaţiile se depun la secretariatul comisiei, prin poştă sau prin delegat. Programarea la comisie se va face în ordinea înregistrării documentaţiilor, dar nu mai mult de 40 de documentaţii pe şedinţă, cu respectarea unei perioade de minimum 3 zile lucrătoare până la data programării şedinţei.  +  Articolul 14 (1) Prezentarea incompletă a documentelor prevăzute la art. 13 determină respingerea cererii agentului economic respectiv. (2) Prezentarea de date false în documentele prevăzute la art. 13 determină anularea atestatului, dacă acesta a fost deja eliberat, precum şi celelalte forme de răspundere legală.  +  Capitolul IV Procedura de atestare/reatestare  +  Articolul 15 (1) Procedura de atestare/reatestare se desfăşoară în următoarele etape:Etapa IInventarierea de către secretariatul comisiei, cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data programării şedinţei comisiei, a documentelor din dosarele prezentate de operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea unei fişe cu documentele din fiecare dosar şi propunerea de către comisie a respingerii dosarelor incomplete şi a analizării celor corespunzătoare.Etapa a II-aAnaliza de către comisie a documentaţiilor înregistrate şi prezentate de secretariat, pentru agenţii economici care solicită atestarea/reatestarea şi/sau suplimentarea volumului faţă de un atestat valabil.Etapa a III-aDeliberarea comisiei privind atestarea agenţilor economici sau respingerea cererilor, cu precizarea motivelor care au condus la această decizie.Etapa a IV-aEliberarea certificatelor de atestare/reatestare. (2) Şedinţa de analiză a documentaţiilor nu se desfăşoară în prezenţa reprezentanţilor agenţilor economici.  +  Articolul 16 (1) Concluziile analizelor şi hotărârile adoptate de comisie vor fi consemnate în procese-verbale de şedinţă, fiind semnate de toţi membrii prezenţi. (2) Procesele-verbale şi alte date necesare privind agenţii economici vor fi înregistrate într-un registru special. (3) Procesele-verbale şi registrele prevăzute la alin. (2) se arhivează la secretariatul comisiei pe o perioadă de 2 ani după data expirării valabilităţii certificatelor de atestare emise în baza hotărârilor comisiei, consemnate în acestea.  +  Articolul 17 (1) Membrii comisiei poartă întreaga răspundere pentru hotărârile luate. (2) Hotărârile comisiei cu privire la atestarea, reatestarea ori respingerea cererilor de atestare sunt aduse la cunoştinţă celor interesaţi de către secretariatul comisiei. (3) Certificatele de atestare/reatestare se transmit agenţilor economici prin poştă cu confirmare de primire sau, după caz, prin delegat, prin grija secretariatului comisiei.  +  Articolul 18 (1) Certificatele de atestare/reatestare a agenţilor economici se întocmesc conform modelului prezentat în anexa nr. 5. (2) Certificatele de atestare/reatestare se eliberează pentru o perioadă de 2 ani, cu obligaţia agentului economic de a solicita reatestarea înainte de expirarea acestei perioade. (3) În cazurile în care condiţiile şi criteriile de atestare au suferit modificări după atestare, agentul economic are obligaţia să solicite revizuire sau reatestare, în termen de 10 zile lucrătoare de la schimbarea condiţiilor iniţiale. (4) În cazul în care agentul economic atestat nu mai îndeplineşte condiţiile pentru care a fost atestat, acesta are obligaţia de a înştiinţa comisia de atestare, care va proceda la retragerea atestatului. (5) Agentul economic atestat/reatestat care nu mai are angajat personalul de specialitate pentru care a fost atestat/reatestat va anunţa în scris comisia despre aceasta în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data ivirii situaţiei. Neanunţarea în termenul menţionat conduce la retragerea certificatului de atestare/reatestare. (6) În urma sesizărilor primite sau din oficiu, comisia reevaluează îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de atestare/reatestare de către agentul economic respectiv, căruia îi solicită documentele necesare, şi retrage certificatul de atestare/reatestare emis, dacă este cazul. (7) Agentul economic căruia i s-au solicitat documente în condiţiile prevăzute la alin. (3) este obligat să le pună la dispoziţia secretariatului comisiei în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. (8) Nepunerea la dispoziţia secretariatului comisiei a documentelor în condiţiile prevăzute la alin. (5) atrage retragerea certificatului de atestare/reatestare existent. (9) Revizuirea sau retragerea, după caz, a certificatului de atestare/reatestare se va comunica în termen de 48 de ore către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, de către secretariatul comisiei. (10) În cazul pierderii certificatului de atestare/reatestare, la solicitarea agenţilor economici, comisia poate elibera un duplicat al acestuia, în baza anunţării pierderii într-un cotidian central.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 19Certificatele de atestare/reatestare eliberate anterior datei intrării în vigoare a prezentului ordin sunt valabile până la data expirării lor, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 18 alin. (3).  +  Articolul 20Eventualele contestaţii la hotărârile comisiei se vor soluţiona conform legii.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 la regulamentCERERE DE ATESTARE/REATESTARE    Agentul economic .......(denumire, telefon, fax)..........    Nr. .......... din ..................    Nr. .......... din ..................    Subscrisa ........(denumirea agentului economic şi forma juridică)........,cu sediul în .....(localitatea, judeţul, str., nr. etc.)....., telefon ........,înfiinţată prin ......(tipul, nr., data emiterii)..... şi înregistrată laoficiul registrului comerţului la nr. .............., solicit eliberareacertificatului de atestare pentru execuţia de lucrări de exploatări forestiere.    În susţinerea prezentei cereri declar pe propria răspundere următoareleelemente cu privire la situaţia actuală a societăţii:    1. Date generale:    - actul constitutiv (statut, contract de asociere);    - vechimea în activitatea de exploatare forestieră .................. ani;    - cod SIRUES.............................................................;    - codul fiscal ..........................................................;    - capitalul social subscris .............................................;    - banca ..................................................................    2. Obiectul de activitate principal .....................................,secundar...............................................    3. Masa lemnoasă pe picior exploatată în ultimii 2 ani ......... mc    4. Volumul anual de exploatat ......................................... mc    5. Numărul total de salariaţi .................................., din care:    a) personal de specialitate în domeniul silviculturii sau exploatăriiforestiere:    - ingineri...............................................................;    - tehnicieni.............................................................;    - muncitori calificaţi...................................................;    b) muncitori necalificaţi................................................    6. Baza materială proprie (număr):    - ferăstraie mecanice...................................................;    - tractoare forestiere .................................................;    - tractoare universale .................................................;    - încărcătoare (IFRON) .................................................;    - funiculare............................................................;    - autovehicule speciale pentru transportul materialelor lemnoase, cu ocapacitate totală de ............. tone;    - animale de muncă .....................................................;    - altele (mijloace de lucru) ............................................    7. Datorii la alţi agenţi economici:    Cunosc prevederile regimului silvic în domeniul exploatării forestiere şitransportului masei lemnoase şi mă angajez să asigur instruirea continuă aangajaţilor în vederea cunoaşterii şi respectării acestor prevederi.    Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) dinRegulamentul de funcţionare a Comisiei de atestare a agenţilor economici înactivitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministruluiagriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.126/2005.    Semnătura autorizată şi ştampila...............  +  Anexa 2 SITUAŢIAasigurării cu personal de specialitate,angajat pe durata de valabilitate a atestatului,pentru activitatea de exploatare a lemnului    Agentul economic ..........................................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Numele şi Data Funcţia Pregătirea Vechimea (ani) crt. prenumele naşterii în specia- ───────────────────────                                              litate în specia- în unitate                                                         litate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   0 1 2 3 4 5 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Data completării Semnătura autorizată şi ştampila     ................ ............................  +  Anexa 3 la regulamentSITUAŢIAasigurării cu utilaje proprii specifice activităţii de exploatare forestieră    Agentul economic .......................................────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea şi marca Anul Anul Numărul Gradulcrt. utilajului sau de achi- de înma- de uzură Observaţii          atelajului fabri- ziţiei triculare (%)                             caţie (după caz)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:        Data completării Semnătura autorizată şi ştampila       ................. ...............................  +  Anexa 4 la regulamentSITUAŢIA*)contractării masei lemnoase pe picior în perioada ultimei atestări    Agentul economic S.C. ........................    Seria ..... nr. .......... din ...............───────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────                       │ Volumul contractat (mii mc) │ Viza deţinătorului               Contra- ├──────────────────────────────┼─────────────────────────               ctul**) │ Răşi- Cver- Alte│ Volum Organi- Semnă-Nr. Anul/ Nr..... │Total noase Fag cinee spe-│cumulat zatorul turacrt. Parchetul din.....│ cii │ în licita- şi                       │ │anul***) ţiei****) ştam-                       │ │ pila───────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Însoţeşte certificatul de atestare a agentului economic şi secompletează, la fiecare contractare de masă lemnoasă pe picior, de cătreorganizatorul licitaţiei/negocierii.    **) În coloana 2 se va menţiona tipul contractului şi se va nota, după cumurmează:    - (A) Contract de achiziţie masă lemnoasă pe picior;    - (PS) Contract de prestări servicii de exploatare forestieră.    ***) Rezultă prin cumulul volumului contractat pentru anul în curs şi nupoate avea o valoare mai mare decât cea pentru care a fost emis certificatul deatestare.    ****) Conform definiţiei din Hotărârea Guvernului nr. 85/2004 pentruaprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii defond forestier proprietate publică, către agenţii economici sau hotărârii anualea Guvernului de stabilire a cotei de tăiere în funcţie de tipul proprietarilorde fond forestier.                  Preşedintele comisiei de atestare,                    ............................  +  Anexa 5 la regulamentFaţăCERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE                                    ROMÂNIA                          Seria ...... nr. ..........                        COMISIA DE ATESTARE A AGENfiILOR               ECONOMICI ÎN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE FORESTIERĂ    Comisia de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatareforestieră, constituită în baza prevederilor Regulamentului de vânzare a maseilemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, cătreagenţii economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004,    în urma desfăşurării procedurii de atestare conform prevederilor Ordinuluiministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.126/2005privind numirea Comisiei de atestare a agenţilor economici în activitatea deexploatare forestieră, aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei deatestare a agenţilor economici în activitatea de exploatare forestieră şi acriteriilor de atestare a agenţilor economici în activitatea de exploatareforestieră, emite prezentul                       CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE    Agentului economic .....(denumirea şi forma juridică)...., cu sediul în.....(localitatea, judeţul, str., nr. etc.)...., înfiinţat prin ....(numărul actului constitutiv şi data emiterii acestuia)...... şi înregistrat laoficiul registrului comerţului la nr. ..............., i se atestă, prinprezentul, că are capacitatea de a exploata anual un volum brut de ..........mii mc masă lemnoasă pe picior.    Prezentul certificat este valabil până la data de .......................,putând fi revizuit sau retras, după caz.    Dosar .....................................             Preşedintele comisiei de atestare,              ................................                         L.S./S.S.Verso    Menţiuni cu ocazia revizuirii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Data Capacitatea de exploatare Semnăturacrt. revizuirii stabilită la revizuire preşedintelui                        [mii mc masă lemnoasă comisiei                            pe picior/an]──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------