ORDIN nr. 1.012 din 19 octombrie 2005pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 3 noiembrie 2005    Luând în considerare noile reglementări privind accesul publicului la informaţia privind gospodărirea apelor,în temeiul prevederilor art. 110 lit. m) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia managementul resurselor de apa din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţia Naţionala "Apele Române" şi comitetele de bazin vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 281 din 11 aprilie 1997 privind Procedura privind mecanismul de acces la informaţia de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 bis din 26 mai 1997.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 19 octombrie 2005.Nr. 1.012.  +  Anexa PROCEDURAprivind mecanismul de acces la informaţiilede interes public privind gospodărirea apelor  +  Capitolul I Dispoziţii generalePrezenta procedura stabileşte principiile, condiţiile, regulile şi mecanismele privind accesul la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor, în aplicarea Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică autorităţilor, instituţiilor publice şi comitetelor de bazin.  +  Articolul 1Accesul publicului la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor deţinute de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, comitetele de bazin şi Administraţia Naţionala "Apele Române" reprezintă o obligaţie în procesul transpunerii Directivei-cadru pentru apa nr. 60/2000/EC .  +  Capitolul II Principii  +  Articolul 2Accesul publicului la informaţia de interes public privind gospodărirea apelor se face cu respectarea următoarelor principii: a) principiul transparenţei - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţia Naţionala "Apele Române" şi comitetul de bazin vor asigura accesul liber şi neingradit la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor; b) principiul accesibilitatii progresive - informaţiile vor fi puse la dispoziţie progresiv, pe măsura evoluţiei legislaţiei, strategiilor, politicilor şi programelor/proiectelor în domeniu, într-o formă clara şi comprehensibila.  +  Capitolul III Condiţiile accesului la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor  +  Articolul 3Solicitarea şi furnizarea informaţiilor de interes public privind gospodărirea apelor se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.  +  Capitolul IV Reguli de informare  +  Articolul 4 (1) În sensul prezentei proceduri, informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor reprezintă orice informaţie disponibilă, în forma scrisă, vizuala, audio, electronică sau sub orice alta forma materială, privind regimul apelor şi efectele negative ale acestora, care pot afecta bunurile şi viaţa oamenilor, caracteristicile mediului şi obiectivele economico-sociale. (2) Informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor sunt următoarele: a) avertizari şi prognoze hidrologice; b) starea calităţii apelor; c) zone inundabile; d) sursele de poluare a apelor; e) caracteristicile generale ale lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice; f) calendarul şi programul de lucru, incluzând procedura de consultare, cu cel puţin 3 ani înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate; g) sinteza problemelor care exista în bazin în domeniul gospodăririi apelor, cu cel puţin 2 ani înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate; h) proiectul schemei directoare, cu cel puţin un an înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate; i) sinteza informaţiilor din următoarele documentaţii:(i) planuri de restrictii temporare pentru cursurile de apa deficitare;(îi) planuri de apărare împotriva inundaţiilor pe bazine hidrografice; j) textele tratatelor, convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniul gospodăririi apelor la care România este parte, precum şi legislaţia locală, regionala, naţionala sau comunitara în domeniul gospodăririi apelor, care sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Persoanele fizice sau juridice au acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor. (4) Solicitant este orice persoană fizica sau juridică care solicită informaţii de interes public privind gospodărirea apelor. (5) Pentru a facilita accesul publicului la informaţiile privind gospodărirea apelor, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţia Naţionala "Apele Române" şi comitetele de bazin vor lua unele măsuri, după cum urmează: a) îndrumă publicul prin reprezentanţii compartimentelor specializate în exercitarea dreptului de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor; b) organizează puncte de informare în cadrul compartimentelor specializate de informare şi relaţii publice; autoritatea publică centrala va pune la dispoziţie publicului informaţiile pe care le deţine la nivel regional (bazinul Dunării) sau va îndrumă solicitantul în legătură cu modalitatea prin care acesta poate să obţină informaţiile de la Centrul regional al bazinului Dunarea, stabilit la nivel internaţional; c) asigura în mod gratuit mediatizarea imediata şi fără întârziere a informatiei în cazul unor ameninţări iminente asupra sănătăţii şi securităţii populaţiei şi apelor, datorate unor activităţi umane sau unor cauze naturale, astfel încât să permită luarea unor măsuri de prevenire şi/sau de ameliorare a daunelor provocate.  +  Articolul 5 (1) Activitatea de informare va fi organizată în următoarele componente: a) informaţii difuzate din oficiu, potrivit legii, prin:(i) afişarea la sediul autorităţilor în cadrul punctelor de informare, prin editarea de publicaţii proprii;(îi) afişarea pe pagina de Internet proprie;(iii) utilizarea oricăror mijloace de informare corespunzătoare;(iv) comunicate şi informări de presa care cuprind sinteza evenimentelor şi acţiunilor ce au avut loc, cat şi a celor preconizate a avea loc în domeniul gospodăririi apelor;(v) conferinţe de presa organizate periodic; b) informaţii difuzate la solicitarea publicului/solicitantului, pe baza formularelor-tip puse la dispoziţie de către autorităţi. (2) Programul zilnic al punctelor de informare va fi cel al autorităţilor respective.  +  Articolul 6Persoanele fizice sau juridice pot solicita, printr-un formular, informaţii de interes public privind gospodărirea apelor, deţinute de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, de Administraţia Naţionala "Apele Române" şi de direcţiile de ape ale acesteia, cu excepţia informaţiilor prevăzute la art. 11.  +  Articolul 7Solicitarea de informaţii de interes public privind gospodărirea apelor se realizează prin completarea unui formular care se adresează autorităţii care deţine informaţia.  +  Articolul 8Formularul de solicitare va conţine:Numele şi adresa unităţii deţinătoare de informaţii de interes public privind gospodărirea apelorRef.: Solicitare pentru informaţie potrivit prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.012/2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de accesla informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor.Stimata/Stimate doamna/domn,Subsemnatul ........, domiciliat în localitatea ........, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ....., et. ...., ap. ..., cod poştal ..., telefon ....., e-mail ........În conformitate cu prevederile Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.012/2005, solicit accesul la (sau o copie a ......) informaţiile legate de ....... (descrierea subiectului solicitării sau a documentelor solicitate) ........... (clarificarea formei de furnizare a conţinutului informatiei solicitate - discheta, copie xerox etc.) ........ .Confirm plata pentru tariful de copiere a materialului solicitat (pe suport hârtie sau pe suportul magnetic utilizat etc.).Astept răspuns în termen de ...... zile, dar nu mai târziu de o luna.Multumesc pentru colaborare.Semnatura/Data .........  +  Capitolul V Mecanismul de furnizare a informatiei  +  Articolul 9Unitatea de gospodărire a apelor are obligaţia sa răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public, în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenta solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informatiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.  +  Articolul 10 (1) Unităţile de gospodărire a apelor vor asigura măsurile necesare publicării rapoartelor informative privind starea de calitate a apei, prognoze hidrologice, inclusiv sinteze informative din următoarele materiale: a) planuri de restrictii temporare pentru cursurile de apa deficitare; b) planuri de apărare împotriva inundaţiilor pe bazine hidrografice. (2) Comitetele de bazin se vor îngriji sa faciliteze o informare continua a publicului, sa favorizeze sensibilizarea şi educarea pe probleme de gospodărire a apelor şi medii acvatice. În acest sens, comitetele de bazin vor putea stabili convenţii de parteneriat cu colectivitatile locale, asociaţii sau cu instituţii de învăţământ.  +  Articolul 11 (1) Prin excepţie de la regula prevăzută în art. 5, deţinătorii de informaţii de interes public privind gospodărirea apelor pot refuza furnizarea de astfel de informaţii în cazul în care: a) acestea afectează siguranţa naţionala; b) acestea afectează desfăşurarea unor acţiuni în curs de urmărire penală sau de judecată; c) acestea afectează confidenţialitatea industriala şi comercială. Prin aceasta se înţelege situaţiile în care se dezvaluie şi se folosesc secrete de comerţ, într-o maniera contrară practicilor comerciale loiale; d) cererea este în mod evident nerezolvabila; e) cererea este formulată într-o maniera prea generală; f) cererea priveşte materiale în curs de completare sau nefinalizate; în acest caz se vor indica autoritatea care finalizează materialul şi data de finalizare; g) informaţia este deţinută de o alta autoritate publică; se transmite în termen de 15 zile cererea de informaţii acelei autorităţi; h) se constata manifestarea unor solicitări nerezonabile. (2) Informaţia solicitată poate fi furnizată parţial, în condiţiile în care se poate separa acea componenta care este protejata prin excepţiile sus-menţionate.  +  Capitolul VI Tarife  +  Articolul 12 (1) Accesul la orice evidente sau registre publice puse la dispoziţie publicului, precum şi accesarea pe loc a informatiei solicitate se fac în mod gratuit. (2) Autorităţile publice din domeniul apelor şi comitetele de bazin pot percepe tarife pentru serviciile de copiere sau reproducere a informatiei solicitate, fără ca acestea să depăşească costurile de copiere pe suport hârtie sau magnetic. (3) Autorităţile publice din domeniul apelor sunt obligate sa publice şi sa pună la dispoziţie solicitanţilor lista tarifelor percepute, precum şi informaţii privind excepţiile de la plata tarifelor.-----------