HOTĂRÎRE Nr. 213 din 10 aprilie 1995privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Statistica
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 14 aprilie 1995    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al altor reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Comisia Naţionala pentru Statistica, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, organizează şi coordonează statistica publică din România. (2) Comisia Naţionala pentru Statistica are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea fondului naţional de date statistice cu caracter social, demografic, economic, financiar, juridic, necesare elaborării politicii economice şi sociale şi aprecierii infaptuirii ei, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor ştiinţifice şi prognozelor, fundamentarii deciziilor guvernamentale şi ale agenţilor economici, transmiterii de date statistice organismelor internaţionale potrivit obligaţiilor asumate de statul român, precum şi altor categorii de utilizatori interni şi externi.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate, ce se întemeiază pe principiile autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, specializării, proportionalitatii şi deontologiei statistice, Comisia Naţionala pentru Statistica are următoarele atribuţii:1. informează opinia publică şi organele autorităţilor publice cu privire la starea economică şi socială a tarii şi furnizează utilizatorilor interesaţi datele statistice rezultate din cercetările şi anchetele efectuate. În acest scop editează lucrări, publicaţii şi studii statistice;2. culege, prelucreaza şi stocheaza date şi informaţii, în vederea asigurării fondului naţional de date statistice;3. elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile, normele aferente, tehnologiile şi standardele specifice;4. proiectează şi exploatează sistemul informatic statistic naţional;5. elaborează, tipareste şi difuzează formularele statistice şi instrucţiunile de completare aferente;6. organizează şi conduce înregistrarea fenomenelor şi proceselor economico-sociale prin recensaminte şi anchete statistice;7. coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul statisticii;8. elaborează studii şi analize pentru caracterizarea evoluţiei economico-sociale;9. coordonează elaborarea clasificarilor şi nomenclatoarelor unitare de interes naţional, obligatorii în toate formele de evidenta şi în prelucrarea automată a datelor statistice;10. organizează şi conduce unităţile subordonate, stabileşte atribuţiile şi normele de funcţionare ale acestora;11. colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu serviciile publice pentru compatibilizarea sistemului statistic cu celelalte sisteme informationale şi informatice, sprijină aceste organisme pentru asigurarea pregătirii personalului cu atribuţii în activitatea de statistica;12. organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii a personalului din Comisia Naţionala pentru Statistica şi unităţile subordonate şi acţionează pentru formarea unei culturi statistice la nivel naţional;13. exercita controlul şi îndrumarea în domeniul activităţilor statistice pe plan naţional;14. reprezintă România în relaţiile internaţionale în domeniul statistic şi cooperează cu organizaţii similare din alte tari, cu organismele de specialitate ale O.N.U. şi agenţiile sale, cu alte organe şi organisme internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale;15. asigura compatibilitatea sistemului statistic naţional cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizaţiei Naţionale Unite, Comunităţilor Europene şi ale altor organisme internaţionale, conform obligaţiilor asumate;16. îndeplineşte orice alte atribuţii, stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia Naţionala pentru Statistica are obligaţia să asigure, pe parcursul întregii cercetări statistice - de la înregistrare până la publicare -, măsuri de protecţie a intereselor persoanelor fizice sau juridice ce ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul şi activitatea acestora, în concordanta cu principiile confidenţialităţii datelor statistice şi cu normele legale privind secretul de stat.  +  Articolul 4În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Naţionala pentru Statistica are dreptul:1. să solicite datele şi informaţiile statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se afla, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României şi de la toate persoanele de cetăţenie română cu domiciliul în România, care se afla sau desfăşoară activitate pe teritoriul altor tari;2. sa stabilească termenele, periodicitatile şi forma de prezentare a datelor statistice solicitate;3. să efectueze, cu aparatul propriu central şi teritorial şi cu agenţi statistici în calitate de colaboratori, cercetări statistice prin culegerea directa a datelor statistice privind fenomenele economice şi sociale;4. să aplice amenzi contravenţionale pentru refuzul sau intirzierea transmiterii datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta organelor de control statistic materialele şi evidentele necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de organele de control statistic.  +  Articolul 5 (1) Ministerele, celelalte autorităţi publice centrale şi locale, toţi agenţii economici, precum şi orice alte persoane juridice au obligaţia de a pune la dispoziţia Comisiei Naţionale pentru Statistica, la cerere, gratuit, datele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor sale. (2) Comisia Naţionala pentru Statistica poate încheia convenţii cu ministerele şi alte autorităţi publice centrale prin care se stabilesc obligaţiile reciproce privind schimbul de date statistice. (3) Datele şi informaţiile statistice referitoare la activitatea economică ce se desfăşoară în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii se obţin şi se prelucreaza în condiţiile stabilite prin convenţie încheiată între Comisia Naţionala pentru Statistica şi Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii. (4) Costul formularelor statistice pentru anchete şi alte raportări se suporta din bugetul Comisiei Naţionale pentru Statistica. (5) Aparatul teritorial al Comisiei Naţionale pentru Statistica îndrumă profesional personalul consiliilor locale de la comune, oraşe şi municipii cu atribuţii specifice în domeniul evidentei pe baza căreia se furnizează datele statistice.  +  Articolul 6 (1) Comisia Naţionala pentru Statistica este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizia primului-ministru. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. (2) Preşedintele reprezintă Comisia Naţionala pentru Statistica în raporturile cu alte organe ale administraţiei publice centrale, precum şi cu organizaţii din ţara şi din străinătate.În acest scop, preşedintele poate da împuternicire de reprezentare şi altor persoane din cadrul Comisiei Naţionale pentru Statistica. (3) Pe lângă preşedinte funcţionează Colegiul Comisiei Naţionale pentru Statistica, organ cu caracter consultativ, a cărui componenta se stabileşte prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Comisiei Naţionale pentru Statistica este prevăzută în anexa. (2) Numărul maxim de posturi este de 910, exclusiv demnitarii. (3) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul Comisiei Naţionale pentru Statistica se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi se aproba prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistica. (4) În cadrul structurilor aprobate, prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistica se pot organiza numai servicii, birouri şi colective temporare în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.  +  Articolul 8 (1) În subordinea Comisiei Naţionale pentru Statistica funcţionează Direcţia generală de statistica a municipiului Bucureşti şi direcţiile judeţene de statistica, ca servicii publice descentralizate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi Revista română de statistica, finanţată din venituri extrabugetare. (2) Numărul maxim de posturi ale unităţilor subordonate finanţate de la bugetul de stat este de 2.072. (3) Comisia Naţionala pentru Statistica poate crea în centre urbane, altele decît resedintele de judeţ, şi în sectoarele municipiului Bucureşti colective, servicii, birouri, pentru culegerea/diseminarea datelor statistice, în funcţie de cerinţele specifice ale activităţii sale, în cadrul numărului de posturi aprobat. (4) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Comisiei Naţionale pentru Statistica se aproba prin ordin al preşedintelui. (5) Normativele de personal, constituirea compartimentelor şi statelor de funcţii pentru unităţile subordonate, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistica, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Pentru asigurarea caracterului ştiinţific, obiectiv şi transparent al metodologiilor şi tehnicilor utilizate în efectuarea cercetărilor statistice, al indicatorilor, nomenclatoarelor şi clasificarilor folosite la culegerea şi prelucrarea datelor, precum şi al sistemului de publicaţii, funcţionează Consiliul de Orientare a Activităţii de Statistica, cu următoarele atribuţii:1. avizează strategia generală de dezvoltare a sistemului statistic naţional;2. analizează necesităţile de informaţii statistice ale societăţii şi felul în care activitatea statistica le satisface;3. propune măsuri ca programul anual al cercetărilor statistice sa satisfacă cerinţele de informare ale organelor autorităţilor publice şi altor instituţii publice în limita fondurilor bugetare alocate;4. propune măsuri pentru respectarea reglementărilor cu privire la caracterul confidenţial al informaţiilor statistice furnizate Comisiei Naţionale pentru Statistica sau altor instituţii de profil;5. promovează concepte, modele, metode, tehnici şi instrumente avansate pentru activitatea statistica prin care se asigura calitatea datelor şi informaţiilor statistice difuzate pe plan intern şi pe plan internaţional;6. avizează propunerile de completare a cadrului legislativ privind activitatea de statistica;7. avizează rapoartele de activitate ale Comisiei Naţionale pentru Statistica;8. avizează Programul anual al cercetărilor statistice. (2) Membrii Consiliului de Orientare a Activităţii de Statistica care nu sunt reprezentanţi ai administraţiei publice sunt remuneraţi cu o indemnizaţie de participare la şedinţa de 15.000 lei, indexabila.  +  Articolul 10Comisia Naţionala pentru Statistica are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale. Pentru efectuarea recensământului general agricol, care se desfăşoară în perioada 1995-1998, se aproba utilizarea suplimentară a doua autoturisme.  +  Articolul 11 (1) Prefecturile şi autorităţile publice locale vor sprijini Comisia Naţionala pentru Statistica în vederea asigurării spaţiilor corespunzătoare necesare desfăşurării activităţii unităţilor sale din teritoriu. (2) Prefecturile şi autorităţile publice locale, în care unităţile teritoriale subordonate Comisiei Naţionale pentru Statistica nu dispun de spaţii corespunzătoare, vor sprijini aceste unităţi în vederea atribuirii, în condiţiile legii, de amplasamente pentru construirea de sedii proprii. Comisia Naţionala pentru Statistica va prevedea în bugetele anuale cheltuielile de capital necesar pentru construirea unor astfel de obiective.  +  Articolul 12Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 13 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) La aceeaşi dată se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Statistica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 10 februarie 1993, şi Hotărârea Guvernului nr. 600/1993 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Statistica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 noiembrie 1993.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica,Alexandru RadoceaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescu  +  Anexa 0 Număr maxim de posturi: 910(exclusiv demnitarii)- PREŞEDINTE- CONSILIERII PREŞEDINTELUI- CORPUL DE CONTROL (condus de un director adjunct)- DIRECŢIA DE COOPERARE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ- DIRECŢIA DE RECENSAMINTE- OFICIUL DE STUDII ŞI PROIECTARI DEMOGRAFICE (Condus de un directoradjunct)- SERVICIUL DE CONTENCIOS- CONTROL FINANCIAR INTERN- DIRECŢIA RESURSE UMANE, SALARIZARE ŞI ÎNVĂŢĂMÎNT- VICEPREŞEDINTE- DIRECŢIA GENERALĂ DE CERCETARE-DEZVOLTARE A SISTEMULUI STATISTIC ŞI DEPROIECTARE A APLICATIILOR- Direcţia de strategie, planificare, metodologie şi logistica statistica- Direcţia de proiectare şi elaborare a aplicatiilor statistice- Direcţia de logistica, proiectare şi elaborare a aplicatiilorinformatice- DIRECŢIA GENERALĂ DE EXPLOATARE A APLICATIILOR STATISTICE ŞI DEPRODUCERE A INFORMAŢIILOR ECONOMICE- Direcţia statisticii industriei şi construcţiilor- Direcţia statisticii agriculturii, silviculturii şi mediului- Direcţia statisticii comerţului, turismului şi serviciilor- Direcţia statisticii preţurilor şi tarifelor- DIRECŢIA DE GESTIUNE A PATRIMONIULUI- DIRECŢIA GENERALĂ DE EXPLOATARE A APLICATIILOR STATISTICE ŞI DEPRODUCERE A INFORMAŢIILOR SOCIALE- Direcţia statisticii populaţiei şi anchetelor demografice- Direcţia statisticii sociale şi a calităţii vieţii- Direcţia fond naţional de date statistice- Direcţia de exploatare a aplicatiilor şi inginerie de sistem- DIRECŢIA GENERALĂ DE SINTEZE MACROECONOMICE, ANALIZE, STUDII,PUBLICAŢII ŞI DISEMINARE A INFORMAŢIILOR- Direcţia de conturi naţionale- Direcţia de sinteza şi studii economice şi sociale- Direcţia de publicaţii statistice şi diseminareComisia Naţionala pentru Statistica are în subordine Direcţia generală de statistica a municipiului Bucureşti şi direcţiile judeţene de statistica - servicii publice descentralizate -, precum şi Revista română de statistica.