HOTĂRÎRE Nr. 210 din 7 aprilie 1995pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 14 aprilie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 16 august 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se completează cu un nou punct, având următorul cuprins:"(27) realizează revista lt; lt;Finanţe, credit, contabilitate gt; gt;, ca activitate de elaborare, tipărire şi difuzare a acestei publicaţii, finanţată din venituri extrabugetare.Din veniturile încasate din vînzare se acoperă cheltuielile materiale ocazionate de realizarea şi vânzarea revistei, inclusiv plata drepturilor colaboratorilor, stabilite conform reglementărilor în vigoare.Veniturile şi cheltuielile aferente acestei activităţi vor fi evidentiate şi contabilizate în mod distinct, potrivit prevederilor legale.Disponibilităţile băneşti aflate în cont la finele anului, după scăderea obligaţiilor de plată şi a încasărilor anticipate, se fac venit la bugetul de stat."2. Articolul 9 alineatul (1) se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Finanţelor este de 1.650, exclusiv demnitarii."3. Poziţia II din anexa nr. 2 se abroga.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 449/1994, cu modificările şi completările din prezenta hotărâre, se republică în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------------