HOTĂRÎRE Nr. 207 din 4 aprilie 1995privind transmiterea, cu plata, a unui imobil situat în municipiul Timişoara, judeţul Timiş
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea, cu plata, din proprietatea privată a statului şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în proprietatea Băncii Române de Comerţ Exterior - S.A., Sucursala Timişoara, a imobilului cu alta destinaţie decît aceea de locuinta, compus din construcţii în suprafaţa construită de 2.822,90 mp, din care suprafaţa utila 2.115,93 mp, împreună cu terenul aferent, situat în municipiul Timişoara, Piaţa Sfîntu Gheorghe nr. 1, judeţul Timiş, identificat potrivit planurilor de situaţie.  +  Articolul 2Transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 se face la valoarea actuala de circulaţie a acestuia, iar sumele încasate se vărsa la bugetul local.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav CozmancaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu-------------------------