HOTĂRÂRE nr. 113 din 14 aprilie 1997 (*actualizata*)privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei(actualizata până la data de 12 martie 1999*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 21 aprilie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 martie 1999 cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 893 din 24 decembrie 1997; HOTĂRÂREA nr. 140 din 4 martie 1999.În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) şi al art. 9 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei şi cartea de identitate,Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1 (1) Registrul permanent de evidenta a populatiei reprezinta ansamblul datelor personale ale cetatenilor români cu domiciliul în România, rezultate din procesul de prelucrare automata, intr-o conceptie unitara, în scopul cunoasterii numarului, structurii şi miscarii populatiei pe teritoriul tarii. (2) Sunt considerate date personale informaţiile care permit identificarea persoanei fizice la care acestea se referă. (3) Prelucrarea automata reprezinta totalitatea operaţiunilor de înregistrare, actualizare, grupare, calcul şi comunicare a datelor cu mijloace informatizate.  +  Articolul 2Identificarea persoanelor în cadrul Registrului permanent de evidenta a populatiei se realizează prin codul numeric personal.  +  Articolul 3Intocmirea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei se asigura, potrivit legii, de către Ministerul de Interne prin Directia de evidenta a populatiei, care are urmatoarele atribuţii: a) elaborarea procedurilor de culegere şi prelucrare a informaţiilor pentru actualizarea datelor; b) stabilirea procedurii de comunicare a datelor în condiţiile legii; c) stabilirea metodologiei şi procedurii de comunicare a datelor pe suport magnetic sau prin reteaua de teletransmisie a datelor; d) intocmirea calculatiilor pentru tarifele aferente prestatiei de furnizare a datelor; e) asigurarea protectiei datelor.  +  Articolul 4 (1) Registrul permanent de evidenta a populatiei, organizat după principiul locului de domiciliu al cetatenilor, este structurat pe trei niveluri: local, judetean şi central. (2) La nivel local, Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din ansamblul datelor personale ale cetatenilor români cu domiciliul în raza teritoriala de competenţa a formatiunii teritoriale de evidenta a populatiei. (3) La nivel judetean, Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din ansamblul datelor personale ale cetatenilor români cu domiciliul pe raza judeţului. (4) La nivel central, Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din ansamblul datelor personale ale tuturor cetatenilor români cu domiciliul în România, precum şi fotografiile color ale cetatenilor români cu domiciliul în tara, cărora li s-au eliberat cărţi de identitate.  +  Articolul 5 (1) Datele referitoare la persoana fizica, înregistrate în Registrul permanent de evidenta a populatiei, constituie evidenta activa şi au urmatoarea structura: a) datele personale principale: numele şi prenumele, sexul, data nasterii, localitatea de nastere, prenumele parintilor, codul numeric personal, sot/sotie şi copii în întreţinere, statutul civil, naţionalitatea; b) datele personale generale: studiile, ocupatia şi, după caz, situaţia militara; c) datele despre domiciliu şi reşedinţa: judeţul, localitatea/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul; d) datele privind documentele de identificare eliberate persoanelor de către autorităţile publice: actele de identitate (tipul, seria, numărul, formatiunea de evidenta a populatiei emitenta, data eliberarii, termenul de valabilitate); certificatele de nastere, de căsătorie, de deces (seria, numărul, data şi locul eliberarii, emitentul, numărul actului de stare civila, anul, localitatea, judeţul); e) datele privind emigrarea şi imigrarea: data, localitatea, tara; f) datele privind decesul: anul, localitatea; g) fotografia color a persoanei posesoare a cartii de identitate. (2) Datele prevăzute la alin. (1), referitoare la persoanele decedate, la cele care şi-au pierdut cetatenia română, precum şi la cele care şi-au stabilit domiciliul în strainatate, constituie evidenta pasiva. (3) Conţinutul initial de date din Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din datele inscrise în actele de stare civila şi actele de identitate ale persoanelor fizice, urmind a fi completat pe baza informaţiilor furnizate de cetăţeni cu ocazia eliberarii cartii de identitate.  +  Articolul 6Actualizarea datelor ce formeaza conţinutul Registrului permanent de evidenta a populatiei consta în inregistrarea periodica a informaţiilor privind modificările intervenite în datele referitoare la persoana fizica, prevăzute la art. 5 alin. (1), pe baza documentelor obtinute prin: a) punerea în aplicare de către Ministerul de Interne, Departamentul pentru Administratie Publică Locala, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe a normelor metodologice comune privind conţinutul, fluxul documentelor şi nomenclatoarelor unitare care să asigure tinerea în actualitate a Registrului permanent de evidenta a populatiei; b) furnizarea datelor proprii şi a datelor copiilor minori, de către fiecare cetatean, cu prilejul prezentarii la formatiunea de evidenta a populatiei sau când primeste instiintare scrisa de la aceasta.  +  Articolul 7Cetatenii care furnizeaza datele prevăzute la art. 6 lit. b) vor fi informati asupra consecintelor juridice ale declaratiilor facute, precum şi asupra destinatiei informaţiilor şi existentei unui drept de acces şi de actualizare a acestora, potrivit legii.  +  Articolul 8Registrul permanent de evidenta a populatiei funcţionează în sistem deschis şi este furnizorul unic al datelor referitoare la persoana fizica, pentru toate sistemele informatice ce prelucreaza astfel de date.  +  Articolul 9Beneficiarii datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei pot fi: a) persoanele fizice, pentru datele proprii şi ale copiilor minori, sau pentru datele altei persoane, numai dacă prezinta dovada unui temei legal justificat; b) agentii economici şi alte persoane juridice, pentru datele unor persoane fizice, în situaţiile în care prezinta dovada unui temei legal justificat; c) autorităţile publice locale, pentru datele unor persoane fizice sau pentru aplicaţii de interes local, în baza unui temei legal justificat; d) autorităţile publice centrale, pentru datele unor persoane fizice sau aplicaţii la nivel central, în baza unui temei legal justificat; e) Guvernul României, pentru acţiuni de interes general.  +  Articolul 10Solicitarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei se face, după caz, prin: a) cerere scrisa, pentru beneficiarii şi în condiţiile prevăzute la art. 9 lit. a); b) adresa oficiala, în care se menţionează motivul solicitarii, volumul şi structura informaţiilor şi modul de utilizare a acestora, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. b) - d).  +  Articolul 11 (1) Comunicarea unor date din Registrul permanent de evidenta a populatiei se aproba de către: a) seful unităţii, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. a) şi b); b) seful Directiei de evidenta a populatiei, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. c); c) inspectorul general al politiei, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. d); d) ministrul de interne, pentru acţiuni de interes general.  +  Articolul 12 (1) Contravaloarea prestatiei de furnizare a datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei se stabileste în functie de beneficiar, pe baza urmatoarelor elemente: a) tariful/informatie/persoana; b) preţul de achizitie a suportului pe care se livreaza datele, acolo unde este cazul. (2) Tariful se stabileste de către Inspectoratul General al Politiei, cu avizul Oficiului Concurentei, avindu-se în vedere finantarea cheltuielilor de exploatare aferente prelucrarii şi furnizarii datelor. (3) Pentru acţiuni de interes general finantate potrivit actelor normative care le reglementeaza, tariful se stabileste având în vedere recuperarea cheltuielilor materiale aferente prelucrarii şi furnizarii datelor. (4) Sumele corespunzătoare prestatiei de furnizare a datelor se achită pe bază de chitanta, de către beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. a) şi b) sau prin ordin de plată, de către beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. c), d) şi e). (5) Se exceptează de la plata verificările în evidenta populatiei pentru datele de identificare ale unor persoane, solicitate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apararii, sigurantei naţionale, ordinii publice şi justiţiei, precum şi în cel al realizării creanţelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevăzute de lege, în scopul exercitarii atribuţiilor legale ale acestora. (6) Se exceptează de la plata furnizarile de date către casele de asigurări de sănătate judetene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurari de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti şi Casa Asigurarilor de Sănătate a Transporturilor, în scopul exercitarii atribuţiilor legale ale acestora.-----------Alin. (5) al art. 12 a fost modificat prin art. unic din HOTĂRÂREA nr. 893 din 24 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 7 ianuarie 1998.Alin. (6) al art. 12 a fost introdus prin art. unic din HOTĂRÂREA nr. 140 din 4 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 12 martie 1999.  +  Articolul 13 (1) Furnizarea datelor, pentru acţiuni/aplicaţii de interes local şi central, se va asigura prin incheierea unui contract între Ministerul de Interne prin inspectoratul de politie judetean sau Inspectoratul General al Politiei, după caz, şi beneficiar. (2) Contractul va contine, în mod obligatoriu, destinaţia datelor, structura acestora, suportul pe care se livreaza, masurile de protecţie şi securitate a datelor adoptate de comun acord, precum şi devizul întocmit pe baza elementelor menţionate la art. 12 alin. (1) şi (4).  +  Articolul 14Beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. b), c) şi d) vor semna un angajament prin care se obliga sa utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilita şi să asigure confidentialitatea şi protectia acestora.  +  Articolul 15Directia de evidenta a populatiei şi formatiunile subordonate sunt abilitate sa controleze dacă datele din Registrul permanent de evidenta a populatiei sunt folosite exclusiv în scopul pentru care au fost furnizate şi modul de asigurare a protectiei acestora.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de interne,Gavril DejeuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara---------