HOTĂRÂRE nr. 206 din 4 aprilie 1995 privind reorganizarea Institutului Național de Informații în Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul"**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 12 aprilie 1995  **) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 952 din 13 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 24 octombrie 2000.**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1(1) Institutul Național de Informații se reorganizează în Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul», instituție militară de învățământ superior, cu sediul în municipiul București, aflata în subordinea Serviciului Român de Informații.(2) Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul» asigura formarea, specializarea și perfecționarea cadrelor militare de informații, în activitate și în rezerva, pentru nevoile Serviciului Român de Informații și pentru alte autorități publice cu atribuții în domeniul securității naționale.(3) Pregătirea și perfecționarea în cadrul Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» a cadrelor aparținând altor autorități publice cu atribuții în domeniul securității naționale se fac pe baza de protocoale încheiate cu Serviciul Român de Informații.(4) În cadrul Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» pot fi pregătiți și cetățeni străini, pe bază de protocoale încheiate în acest scop între Serviciul Român de Informații și organe similare de informații ale statelor de care aparțin aceștia, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării și în condițiile stabilite prin ordin al directorului Serviciului Român de Informații, precum și în cadrul unor programe cu taxă, respectiv în cadrul unor granturi cu finanțare externă, fără taxă. (la 03-10-2017, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 713 din 27 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 03 octombrie 2017 ) (5) Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul» organizează, potrivit legii, studii universitare de licență, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat și cursuri postuniversitare de perfecționare pentru personalul prevăzut la alin. (2). De asemenea, Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul» organizează, cu taxa de școlarizare, studii universitare de masterat și alte programe pentru angajații autorităților și instituțiilor publice, ai organizațiilor nonguvernamentale și ai altor persoane juridice de drept public sau privat române, precum și pentru persoanele fizice cu cetățenie română și cu domiciliul în România. (la 03-10-2017, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost modificat de ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 713 din 27 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 03 octombrie 2017 ) ---------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, prin înlocuirea denumirii "Academia Națională de Informații" cu denumirea "Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul»".  +  Articolul 2(1) În cadrul Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» funcționează:a) Facultatea de Informații;b) Facultatea de Studii de Intelligence;c) Școala Doctorală;d) Colegiul național de informații;e) Departamentul de limbi străine;f) Departamentul de învățământ la distanță;g) Institutul național de studii de intelligence;h) Centrul național de modelare și simulare în intelligence;i) Secretariatul Academiei;j) Centrele de perfecționare.(2) În cadrul Secretariatului Academiei funcționează Biblioteca Centrală și Editura Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul».(3) Centrele prevăzute la alin. (1) lit. j) sunt structuri de învățământ a căror activitate este coordonată de Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul» potrivit competențelor stabilite prin ordin al directorului Serviciului Român de informații și prin Carta universitară, aprobată de senatul universitar.----------Art. 2 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 446 din 10 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 22 iunie 2015.  +  Articolul 3(1) În conformitate cu normele legale în vigoare și în funcție de nevoile Serviciului Român de Informații, în condițiile legii se pot înființa și alte facultăți sau alte structuri instituționale.(2) Domeniile de licență, specializările/programele de studii și tipurile cursurilor de perfecționare din cadrul Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» se stabilesc potrivit legii și prin ordin al directorului Serviciului Român de Informații.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.  +  Articolul 4Structura organizatorica, statul de organizare și tabela de înzestrare la pace și la război, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» se întocmesc pe baza legilor în vigoare și în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri și se aproba de directorul Serviciului Român de Informații.---------------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, prin înlocuirea denumirii "Academia Națională de Informații" cu denumirea "Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul»".  +  Articolul 5(1) Durata programelor de studii universitare din cadrul Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» se stabilește potrivit legii, fără posibilitatea repetării anilor de studii.(2) Durata cursurilor organizate în centrele de perfecționare a resurselor umane din cadrul Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» se stabilește în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prin ordin al directorului Serviciului Român de Informații.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.  +  Articolul 6(1) Admiterea la programele de studii universitare organizate de Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul» se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin concurs, ce include și probe de testare a aptitudinilor specifice activității de informații, după caz.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.(2) Criteriile de selecționare a candidaților și cifrele anuale de școlarizare pentru Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul» se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului Român de Informații.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, prin înlocuirea denumirii "Academia Națională de Informații" cu denumirea "Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul»".-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 952 din 13 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 24 octombrie 2000.  +  Articolul 7(1) Planurile de învățământ pentru programele de studii universitare organizate de Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul» se elaborează, se avizează conform procedurilor interne și reglementărilor legale în vigoare și se aprobă de senatul universitar și de directorul Serviciului Român de Informații, cu avizul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.(2) Planurile de învățământ ale centrelor pentru perfecționarea resurselor umane se elaborează de către acestea, se aprobă de Senatul Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» și de directorul Serviciului Român de Informații.(3) Programele analitice, aferente planurilor de învățământ prevăzute la alin. (1) și (2), se întocmesc și se avizează conform procedurilor interne și se aprobă de Senatul Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul».-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.  +  Articolul 8(1) Personalul didactic al Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» se compune din personalul didactic militar și civil care ocupa funcții didactice în conformitate cu Statutul personalului didactic, precum și din corpul instructorilor militari.(2) Numirea, promovarea și eliberarea din funcție a personalului didactic al Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» se fac de către directorul Serviciului Român de Informații, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru învățământul superior și a reglementarilor interne specifice Serviciului Român de Informații.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, prin înlocuirea denumirii "Academia Națională de Informații" cu denumirea "Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul»".  +  Articolul 9Normele didactice sunt stabilite de Senatul Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul», în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic, adaptate la condițiile învățământului militar.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, prin înlocuirea denumirii "Academia Națională de Informații" cu denumirea "Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul»".  +  Articolul 10Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul» poate folosi, în funcție de cerințe, și cadre didactice din alte instituții de învățământ superior, specialiști din domeniul activității informativ-operative, al cercetării științifice sau din aparatul de stat, care îndeplinesc condițiile legale, în calitate de cadre didactice asociate sau de profesori asociați invitați.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, prin înlocuirea denumirii "Academia Națională de Informații" cu denumirea "Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul»".  +  Articolul 11Studenților Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» li se acorda grade militare și solde corespunzătoare anului de studiu.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, prin înlocuirea denumirii "Academia Națională de Informații" cu denumirea "Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul»".  +  Articolul 12Absolvenții Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul», pregătiți pentru Serviciul Român de Informații, vor primi diplome sau certificate de absolvire și, după caz, grade militare și brevet de ofițer, acordate în condițiile legii, ale ordinelor directorului Serviciului Român de Informații și potrivit celor stabilite prin contractul de școlarizare.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.  +  Articolul 13Abrogat.----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.  +  Articolul 14Documentele de școlarizare (actele de studii) prevăzute de art. 12 și 13 se întocmesc în conformitate cu normele legale referitoare la actele de studii, stabilite de Ministerul Învățământului.  +  Articolul 15(1) Încadrarea și, după caz, repartizarea studenților, cursanților și absolvenților Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul», pregătiți pentru Serviciul Român de Informații, se fac în funcție de nevoile acestuia.-------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.(2) Absolvenții aparținând altor instituții de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale, cu care Serviciul Român de Informații a încheiat protocoale pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor în Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul», vor fi repartizați acestor instituții.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, prin înlocuirea denumirii "Academia Națională de Informații" cu denumirea "Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul»".-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 952 din 13 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 24 octombrie 2000.  +  Articolul 16Pe perioada școlarizării, candidații admiși la programele de studii universitare sau de perfecționare a resurselor umane, organizate de Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul», pregătiți pentru Serviciul Român de Informații ori pentru alte instituții de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, sunt considerați, după caz, încorporați sau detașați.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.  +  Articolul 16^1(1) Candidații declarați admiși la programele de studii universitare din cadrul Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» vor încheia contracte de școlarizare cu Serviciul Român de Informații.-------------Alin. (1) al art. 16^1 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.(2) Prin contractul de școlarizare aceștia se obliga ca după absolvire să lucreze minimum 10 ani în cadrul Serviciului Român de Informații, în funcție de nevoile instituției.(3) În cazurile de exmatriculare, încetare a școlarizării la cererea studentului, trecere în rezerva pentru: săvârșirea de infracțiuni, abateri disciplinare grave sau repetate ori încălcări ale onoarei și demnității militare, statuate în coduri interne de conduita, alte fapte incompatibile cu Statutul cadrelor militare și cu regulamentele militare, precum și în situația nerespectării angajamentului de a lucra minimum 10 ani în cadrul Serviciului Român de Informații, studentul sau absolventul este obligat să restituie cheltuielile de școlarizare și întreținere.(4) La stabilirea sumelor ce urmează să fie restituite se va tine seama de timpul servit, în calitate de cadru militar în activitate, în structurile Serviciului Român de Informații.(5) Prin cheltuieli de școlarizare și întreținere se înțelege cheltuielile efectuate cu hrănirea, echiparea, cazarea și alte drepturi asigurate studenților pe timpul școlarizării, suportate din bugetul Serviciului Român de Informații.-------------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 952 din 13 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 24 octombrie 2000.  +  Articolul 16^2Personalul Serviciului Român de Informații, care urmează cursuri în cadrul centrelor pentru perfecționarea resurselor umane, încheie contracte de școlarizare cu Serviciul Român de Informații, în condițiile stabilite prin ordin al directorului Serviciului Român de Informații.-------------Art. 16^2 a fost introdus de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009.  +  Articolul 17(1) Studenții sau absolvenții care din motive neimputabile lor nu își mai pot onora contractul de școlarizare nu sunt obligați să restituie cheltuielile de școlarizare.(2) Studenților Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» care au absolvit anul I de studii li se recunoaște stagiul militar satisfăcut.-------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 353 din 25 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, prin înlocuirea denumirii "Academia Națională de Informații" cu denumirea "Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul»".-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 952 din 13 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 24 octombrie 2000.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 427/1992 privind înființarea Institutului Superior de Informații în subordinea Serviciului Român de Informații.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  Virgil Măgureanu
  p. Ministrul învățământului,
  Sorin Ionescu,
  secretar de stat
  ------------------