HOTĂRÎRE Nr. 203 din 3 aprilie 1995privind modul de organizare şi de participare la pregătirea persoanelor cu funcţii de conducere în sistemul autorităţilor administraţiei publice, a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice cu sarcini la mobilizare, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin pe linia apărării naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995    În temeiul art. 17 din Legea apărării naţionale a României nr. 45 din 1 iulie 1994,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, asigura organizarea şi conducerea unitară a pregătirii: ministrilor şi secretarilor de stat; prefecţilor şi subprefecţilor; preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi secretarilor consiliilor judeţene; primarilor şi secretarilor consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a celor asimilaţi acestora; conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice cu sarcini la mobilizare prevăzute de lege, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin pe linia apărării naţionale.  +  Articolul 2Pe toată durata cît îndeplinesc mandatele sau funcţiile prevăzute la art. 1, persoanele respective participa la activităţile de pregătire stabilite, la datele şi în locurile ce li se vor aduce la cunoştinţa, din timp, de către autorităţile abilitate în acest sens prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Pregătirea persoanelor prevăzute la art. 1 se realizează prin: frecventarea cursurilor Colegiului Naţional de Apărare; convocări periodice; participarea la exercitii şi antrenamente de mobilizare; participarea la aplicaţii de comandament cu transmisiuni şi aplicaţii cu trupe sau alte activităţi organizate de Statul Major General, mari unităţi şi unităţi.  +  Articolul 4Pregătirea în cadrul Colegiului Naţional de Apărare se realizează optional potrivit prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei instituţii naţionale de învăţământ.  +  Articolul 5După numirea în funcţie, miniştrii şi secretarii de stat, precum şi demnitarii cu rang corespunzător acestora, prefectii, subprefectii şi primarul general al municipiului Bucureşti participa la o convocare de pregătire cu durata de 16 ore, în primele 4 luni după depunerea jurământului, respectiv după numirea în funcţie.Preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii consiliilor judeţene, primării şi secretarii consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi conducătorii agenţilor economici şi ai instituţiilor publice cu sarcini la mobilizare şi persoanele numite cu ţinerea evidentei militare şi mobilizarea la locul de muncă, prevăzute de lege, participa la o convocare de pregătire cu durata de 10 ore, în primele 3 luni de la depunerea jurământului, respectiv de la numirea în funcţie.  +  Articolul 6Perfecţionarea pregătirii persoanelor prevăzute la art. 1, în vederea îndeplinirii atribuţiilor pe linia apărării naţionale, continua pe toată perioada îndeplinirii mandatelor, respectiv a funcţiilor, prin participarea, anual, la 1-2 convocări.Durata convocarilor insumeaza anual: a) 16 ore pentru miniştri şi secretari de stat, precum şi pentru demnitari cu rang corespunzător acestora; b) 10 ore pentru prefecţi, subprefecţi, primarul general al municipiului Bucureşti, preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii consiliilor judeţene, primarul şi secretarii consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, conducătorii agenţilor economici şi ai instituţiilor publice cu sarcini la mobilizare, precum şi pentru persoanele desemnate cu ţinerea evidentei militare şi mobilizarea la locul de muncă prevăzute de lege.  +  Articolul 7Absolvenţii Colegiului Naţional de Apărare participa la activităţile de pregătire prevăzute la art. 5 şi 6, începând cu anul următor absolvirii colegiului.  +  Articolul 8Activităţile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii persoanelor prevăzute la art. 5 alin. 1 se desfăşoară la Ministerul Apărării Naţionale şi sunt conduse de Statul Major General.Activităţile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii persoanelor prevăzute la art. 5 alin. 2 se desfăşoară centralizat, în localităţile reşedinţa de judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, sau pe grupuri de localităţi. Acestea sunt organizate şi conduse de către organele militare teritoriale.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Secretariatul General al Guvernului are obligaţia sa transmită Statului Major General tabele nominale cu persoanele prevăzute la art. 5 alin. 1.Prefectii, prin structurile din teritoriu ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, au obligaţia de a transmite centrelor militare, în termenul prevăzut la alin. 1, tabele nominale cu persoanele prevăzute la art. 5 alin. 2.Autorităţile prevăzute la alin. 1 şi 2 au obligaţia actualizării tabelelor nominale ale titularilor funcţiilor prevăzute la art. 5 în termen de 30 de zile de la numire sau de la depunerea jurământului.  +  Articolul 10Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului prevăzut la art. 1 se suporta din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.Cheltuielile de transport, cazare, masa şi diurna pentru participanţii la pregătire se suporta de către instituţiile publice şi agenţii economici din care aceştia fac parte.  +  Articolul 11Anual, în primul trimestru, ministrul apărării naţionale şi comandantii centrelor militare prezintă Guvernului, respectiv prefecţilor, informări privind modul de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri în anul precedent şi propun măsurile ce trebuie întreprinse pentru îmbunătăţirea activităţii în anul în curs şi în perspectiva.  +  Articolul 12În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Apărării Naţionale va elabora instrucţiuni privind modul de organizare, desfăşurare, evidenta şi raportare a activităţilor de pregătire prin formele prevăzute la art. 3.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------p. Ministrul apărării naţionale,general-locotenent Dumitru Cioflina,secretar de stat,şeful Marelui Stat MajorSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav CozmancaŞeful Oficiului Central de Statpentru Probleme Speciale,general-maior Nicolae Popescu----------------------------------