HOTĂRÎRE Nr. 202 din 3 aprilie 1995privind administrarea acordurilor comerciale şi de plati, precum şi organizarea şi funcţionarea comisiei interdepartamentale instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Finanţelor administrează operaţiunile financiare decurgind din acorduri comerciale şi de plati guvernamentale, care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internationala.  +  Articolul 2Activitatea de analiza şi avizare a ofertelor referitoare la recuperarea şi încasarea drepturilor statului, precum şi la angajarea şi plata obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plati guvernamentale şi aranjamente tehnico-bancare, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994, se realizează de către Comisia interdepartamentala pentru analiza şi avizarea ofertelor referitoare la nivelul şi gradul de recuperare şi de angajare, precum şi a modalităţilor de încasare a drepturilor şi de plată a obligaţiilor.  +  Articolul 3Se aprobă instrucţiunile privind modul de derulare a operaţiunilor efectuate prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala, în baza acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale, şi de organizare şi funcţionare a activităţii comisiei interdepartamentale, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------p. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de statMinistrul comerţului,Cristian IonescuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu  +  Anexa 1 -------INSTRUCŢIUNIprivind modul de derulare a operaţiunilor efectuate prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala, în baza acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale, şi de organizare şi funcţionare a activităţii comisiei interdepartamentaleConform Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internationala în baza acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale, aprobată prin Legea nr. 127/1994, Guvernul României a fost autorizat sa aprobe negocierea drepturilor şi obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plati guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala.În aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994, se emit următoarele instrucţiuni:1. Prin drepturi ale părţii române, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala, se înţelege sumele rezultate din exporturi şi alte acţiuni externe efectuate de partea română conform acordurilor comerciale şi guvernamentale convenite cu partenerii externi.2. Prin obligaţii ale părţii române se înţelege angajamentele de plată pentru importuri şi alte acţiuni externe derulate conform acordurilor comerciale şi guvernamentale convenite cu partenerii externi.3. Comisia interdepartamentala pentru analiza şi avizarea ofertelor privind recuperarea, angajarea, încasarea drepturilor şi plata obligaţiilor examinează lunar şi ori de cîte ori este necesar şi selecteaza propunerile efectuate de către reprezentanţii autorizaţi ai ţărilor respective, de la firme şi instituţii bancare şi financiare de intermediere române şi/sau străine privind negocierea drepturilor şi obligaţiilor părţii române înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala şi înaintate Ministerului Finanţelor, Ministerului Comerţului sau altor ministere, după caz, Băncii Naţionale a României, pentru prezentarea acestora spre aprobare Guvernului.4. Drepturile şi obligaţiile care decurg din acordurile comerciale şi de plati guvernamentale şi aranjamentele tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala, pot fi realizate prin plata în devize convertibile, prin import-export de mărfuri, executări de lucrări, investiţii, prestări de servicii, cesiuni cu titlu oneros şi prin alte modalităţi care pot fi convenite, tinindu-se seama de condiţiile concrete din ţara debitoare sau creditoare, cît şi de influenţa factorilor conjuncturali externi.5. În funcţie de analiza şi selecţia ofertelor celor mai avantajoase părţii române, comisia interdepartamentala propune Guvernului proiectul de mandat pentru aprobarea negocierii drepturilor şi obligaţiilor care decurg din acordurile comerciale şi de plati guvernamentale şi aranjamentele tehnice bancare corespunzătoare, după însuşirea acestuia de către conducerile instituţiilor abilitate.6. Comisia interdepartamentala analizează condiţiile de recuperare a drepturilor şi de plată a obligaţiilor părţii române, în funcţie de moneda de cont, de modul de lichidare a soldului, rezultat în urma derulării operaţiunilor de cliring, barter şi cooperare economică internationala, şi de natura mărfurilor şi a altor acţiuni externe stabilite în acordurile comerciale şi de plati guvernamentale.Pentru toate cazurile în care este necesară reactivarea unor drepturi sau obligaţii ale părţii române din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala, negocierea de către partea română se va putea iniţia şi desfăşura numai pe bază de mandat elaborat de comisia interdepartamentala şi aprobat de Guvern.7. Preşedinte al comisiei interdepartamentale este desemnat un secretar de stat din Ministerul Finanţelor, numit prin ordin al ministrului de stat, ministrul finanţelor.8. Administrarea operaţiunilor decurgind din acordurile comerciale şi de plati guvernamentale cu decontare în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala se asigura de către Ministerul Finanţelor, împreună cu Ministerul Comerţului şi Banca Naţionala a României, prin serviciile, birourile şi colectivele de experţi, care, după caz, primesc atribuţii specifice cu privire la:- organizarea primirii şi analizei ofertelor în baza cărora se elaborează proiectele de mandat pentru negocierea acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale prezentate comisiei interdepartamentale în vederea supunerii spre aprobare Guvernului;- negocierea şi încheierea documentelor financiare şi de plati guvernamentale, pe baza şi în limitele mandatului aprobat de Guvern;- urmărirea modului de îndeplinire a operaţiunilor financiare legate de derularea acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale;- eliberarea licenţelor de export-import pentru derularea operaţiunilor de cliring, barter şi cooperare economică internationala, prevăzute în acordurile comerciale şi de plati guvernamentale, de către Ministerul Comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor;- raportarea operaţiunilor financiare din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala derulate prin băncile comerciale desemnate de comisia interdepartamentala. În acest scop se încheie convenţii-cadru între Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului şi băncile comerciale, avizate de comisia interdepartamentala;- deschiderea şi urmărirea funcţionarii conturilor prin care se efectuează decontările în lei pentru operaţiunile de cliring, barter şi cooperare economică internationala, precum şi a înregistrărilor contabile aferente acestor conturi;- deschiderea creditelor bugetare prevăzute anual în bugetul de stat, în vederea completării resurselor necesare onorarii obligaţiilor de plată în lei decurgind din derularea operaţiunilor de cliring, barter şi cooperare economică internationala.9. În vederea derulării corespunzătoare a operaţiunilor de cliring, barter şi cooperare economică internationala, băncile comerciale desemnate de comisia interdepartamentala încheie aranjamente tehnice bancare cu băncile propuse de partea externa cosemnatara a acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale. Băncile comerciale române urmăresc respectarea întocmai a clauzelor prevăzute în acordurile comerciale şi de plati guvernamentale şi convenite prin aranjamentele tehnice bancare încheiate.10. Operaţiunile de lichidare a soldurilor existente în conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala pentru care a fost convenit un mod de reglementare legal aprobat, înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994, se vor derula, până la închidere, conform reglementărilor respective.11. Prin ordin comun al ministrilor finanţelor, afacerilor externe şi comerţului, cu avizul Băncii Naţionale a României, se vor stabili procedurile şi modalităţile de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internationala, precum şi principiile de analiza, de evaluare şi de lichidare a acestor solduri.-----------------------