LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 (*actualizata*)privind dreptul de autor şi drepturile conexe(actualizata până la data de 19 septembrie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Titlul I Dreptul de autor  +  Partea I Dispozitii generale  +  Capitolul I Dispozitii introductive  +  Articolul 1 (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum şi asupra altor opere de creatie intelectuala este recunoscut şi garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului şi comporta atribute de ordin moral şi patrimonial.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Opera de creatie intelectuala este recunoscută şi protejata, independent de aducerea la cunoştinţa publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminata.  +  Articolul 2Recunoasterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciaza şi nu exclude protectia acordată prin alte dispozitii legale.  +  Capitolul II Subiectul dreptului de autor  +  Articolul 3 (1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera. (2) În cazurile expres prevăzute de lege, pot beneficia de protectia acordată autorului persoanele juridice şi persoanele fizice altele decit autorul. (3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Se prezuma a fi autor, până la proba contrara, persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunoştinţa publică. (2) Când opera a fost adusa la cunoştinţa publică sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercită de către persoana fizica sau juridica ce o face publică numai cu consimtamintul autorului, atit timp cit acesta nu-şi dezvaluie identitatea.  +  Articolul 5 (1) Este opera comuna opera creata de mai mulţi coautori, în colaborare. (2) Dreptul de autor asupra operei comune aparţine coautorilor acesteia, între care unul poate fi autorul principal, în condiţiile prezentei legi. (3) În lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot utiliza opera decat de comun acord. Refuzul consimtamantului din partea oricaruia dintre coautori trebuie să fie temeinic justificat.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (4) În cazul în care contribuţia fiecarui coautor este distincta, aceasta poate fi utilizata separat, cu condiţia sa nu se prejudicieze utilizarea operei comune sau drepturile celorlalţi coautori.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (5) În cazul utilizarii operei create în colaborare, remuneratia se cuvine coautorilor în proportiile pe care acestia le-au convenit. În lipsa unei conventii, remuneratia se imparte proportional cu părţile de contribuţie ale autorilor sau în mod egal, dacă acestea nu se pot stabili.  +  Articolul 6 (1) Este opera colectiva opera în care contribuţiile personale ale coautorilor formeaza un tot, fără a fi posibil, data fiind natura operei, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create. (2) În lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei colective aparţine persoanei fizice sau juridice din iniţiativa, sub responsabilitatea şi sub numele careia a fost creata.  +  Capitolul III Obiectul dreptului de autor  +  Articolul 7Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt:------------Partea introductiva a art. 7 a fost modificata de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. a) scrierile literare şi publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile şi orice alte opere scrise sau orale, precum şi programele pentru calculator; b) operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele şi documentatiile stiintifice; c) compozitiile muzicale cu sau fără text; d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice şi pantomimele; e) operele cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale; f) operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei; g) operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei şi a metalului, desene, design, precum şi alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice;-------------Lit. g) a art. 7 a fost modificata de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. h) operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele şi lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura; i) lucrarile plastice, hartile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi stiintei în general.------------Lit. j) a art. 7 a fost abrogata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 8Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecind de la una sau mai multe opere preexistente, şi anume: a) traducerile, adaptarile, adnotarile, lucrarile documentare, aranjamentele muzicale şi orice alte transformari ale unei opere literare, artistice sau stiintifice care reprezinta o munca intelectuala de creatie; b) culegerile de opere literare, artistice sau stiintifice, cum ar fi: enciclopediile şi antologiile, colectiile sau compilaţiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creatii intelectuale.  +  Articolul 9Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor urmatoarele: a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile stiintifice, procedeele, metodele de functionare sau conceptele matematice ca atare şi inventiile, continute intr-o opera, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;-------------Lit. a) a art. 9 a fost modificata de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. b) textele oficiale de natura politica, legislativa, administrativa, judiciara şi traducerile oficiale ale acestora; c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităţilor publice şi ale organizaţiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul şi medalia; d) mijloacele de plată; e) stirile şi informaţiile de presa; f) simplele fapte şi date.  +  Capitolul IV Conţinutul dreptului de autor  +  Articolul 10Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale: a) dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusa opera la cunoştinţa publică; b) dreptul de a pretinde recunoasterea calităţii de autor al operei; c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunoştinţa publică; d) dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei şi de a se opune oricarei modificari, precum şi oricarei atingeri aduse operei, dacă prejudiciaza onoarea sau reputatia sa; e) dreptul de a retracta opera, despagubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciati prin exercitarea retractarii.-------------Lit. e) a art. 10 a fost modificata de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 11 (1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. (2) După moartea autorului, exercitiul drepturilor prevăzute la art. 10 lit. a), b) şi d) se transmite prin mostenire, potrivit legislaţiei civile, pe durata nelimitata. Dacă nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile autorului sau, după caz, organismului cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 12Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod şi când va fi utilizata opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de către altii.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 13Utilizarea unei opere da nastere la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice: a) reproducerea operei;------------Lit. a) a art. 13 a fost modificata de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. b) distribuirea operei; c) importul în vederea comercializarii pe piaţa interna a copiilor realizate, cu consimtamantul autorului, după opera; d) inchirierea operei; e) împrumutul operei; f) comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesata în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public; g) radiodifuzarea operei; h) retransmiterea prin cablu a operei; i) realizarea de opere derivate.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se înţelege realizarea integrală sau parţială a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv realizarea oricarei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum şi stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 14^1 (1) Prin distribuire, în sensul prezentei legi, se înţelege vanzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum şi oferirea publică a acestora. (2) Dreptul de distribuire se epuizează o dată cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piaţa interna, de către titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia.-------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14^2Prin import, în sensul prezentei legi, se înţelege introducerea pe piaţa interna, cu scopul comercializarii, a originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opere fixate pe orice fel de suport.-------------Art. 14^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14^3Prin închiriere, în sensul prezentei legi, se înţelege punerea la dispoziţie spre utilizare, pentru un timp limitat şi pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere.-------------Art. 14^3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14^4 (1) Prin împrumut, în sensul prezentei legi, se înţelege punerea la dispoziţie spre utilizare, pentru un timp limitat şi fără un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere prin intermediul unei institutii care permite accesul publicului în acest scop. (2) Împrumutul efectuat prin biblioteci nu necesita autorizarea autorului şi da dreptul acestuia la o remuneratie echitabila. Acest drept nu poate face obiectul unei renuntari. (3) Remuneratia echitabila prevăzută la alin. (2) nu se datorează, în cazul în care împrumutul este realizat prin bibliotecile instituţiilor de invatamant cu acces gratuit.------------Alin. (3) al art. 14^4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (4) Împrumutul unor opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decat după 6 luni de la prima distribuire a operei. (5) Dreptul de împrumut nu se epuizează odata cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori copiilor unei opere pe piaţa, efectuat de titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia.------------Alin. (5) al art. 14^4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.-------------Art. 14^4 [initial cu alin. (1)-(4)] a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 14^5Dispozitiile prezentei legi privind inchirierea şi împrumutul nu se aplică: a) construcţiilor rezultate din proiecte arhitecturale; b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice; c) originalelor sau copiilor operelor, în scopul comunicarii publice ori pentru a caror utilizare exista un contract; d) lucrărilor de referinţa pentru consultare imediata sau pentru împrumut între institutii; e) operelor create de autor în cadrul contractului individual de muncă, dacă acestea sunt utilizate de către cel care a angajat autorul, în cadrul activităţii obisnuite.------------Art. 14^5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 15 (1) Se considera comunicare publică orice comunicare a unei opere, direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se aduna un numar de persoane care depăşeşte cercul normal al membrilor unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publică de execuţie ori de prezentare directa a operei, expunerea publică a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografica şi de arhitectura, proiectia publică a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum şi prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se considera publică orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, prin punerea la dispoziţie publicului, inclusiv prin Internet sau alte retele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces din orice loc sau în orice moment ales în mod individual.------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (2) Dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziţia publicului a operelor nu se considera epuizat prin nici un act de comunicare publică sau de punere la dispoziţia publicului.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 15^1În sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se înţelege: a) emiterea unei opere de către un organism de radiodifuziune sau de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentarii acestora, inclusiv comunicarea publică prin satelit, în scopul receptionarii de către public; b) transmiterea unei opere sau a reprezentarii acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar, cu excepţia retelelor de calculatoare, în scopul receptionarii de către public.------------Art. 15^1 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 15^2Prin retransmiterea prin cablu, în sensul prezentei legi, se înţelege retransmiterea simultana, nealterata şi integrală, prin mijloacele prevăzute la art. 15^1 lit. b) sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de către public a unei transmisii initiale, cu sau fără fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, destinate receptionarii de către public.-------------Art. 15^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 16Prin realizarea de opere derivate, în sensul prezentei legi, se înţelege traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea, precum şi orice alta transformare a unei opere preexistente, dacă aceasta constituie creatie intelectuala.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 21 (1) Autorul unei opere originale de arta grafica sau plastica ori al unei opere fotografice beneficiaza de un drept de suita reprezentand dreptul de a incasa o cota din preţul de vanzare obţinut la orice revanzare a operei, ulterioară primei instrainari de către autor, precum şi dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa. (2) Dreptul mentionat la alin. (1) se aplică tuturor actelor de revanzare a unei opere originale de arta grafica sau plastica ori a unei opere fotografice care implica, în calitate de vânzători, cumpărători sau intermediari, saloane, galerii de arta, precum şi orice comerciant de opere de arta. (3) Copiile operelor originale de arta sau fotografice, care au fost facute într-un numar limitat de către insusi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de arta originale, în sensul prezentei legi. (4) Suma datorata în temeiul alin. (1) se calculeaza conform urmatoarelor cote, fără a putea depăşi 12.500 euro: a) de la 300 la 3.000 euro - 5%; b) de la 3.000,01 la 50.000 euro - 4%; c) de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%; d) de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%; e) de la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%; f) peste 500.000 euro - 0,25%. (5) Vânzătorul trebuie să-i comunice autorului informaţiile prevăzute la alin. (1), în termen de doua luni de la data vanzarii, şi raspunde de retinerea din preţul de vanzare, fără adaugarea altor taxe, şi de plată către autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4). (6) Beneficiarii dreptului de suita sau reprezentantii acestora pot solicita, timp de 3 ani de la data revanzarii, persoanelor prevăzute la alin. (2) informaţii necesare pentru a asigura plata sumelor datorate conform prevederilor alin. (4). (7) Dreptul de suita nu poate face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 22Proprietarul sau posesorul unei opere este dator să permită accesul autorului şi sa o puna la dispoziţia acestuia, dacă acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului sau de autor şi cu condiţia ca prin aceasta sa nu se aduca atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. În acest caz, proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului o garantie suficienta pentru securitatea operei, asigurarea operei la o sumă ce reprezinta valoarea pe piaţa a originalului, precum şi o remuneratie corespunzătoare.  +  Articolul 23 (1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul sa o distruga înainte de a o oferi autorului la preţul de cost al materialului. (2) Dacă nu este posibila returnarea originalului, proprietarul va permite autorului sa faca o copie de pe opera intr-o maniera corespunzătoare. (3) În cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei şi de a solicita trimiterea reproducerii proiectelor.  +  Capitolul V Durata protectiei dreptului de autor  +  Articolul 24 (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice se naste din momentul crearii operei, oricare ar fi modul sau forma concreta de exprimare. (2) Dacă opera este creata, într-o perioadă de timp, în părţi, serii, volume şi în orice alte forme de continuare, termenul de protecţie va fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente.  +  Articolul 25 (1) Drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 şi 21 dureaza tot timpul vietii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusa la cunoştinţa publică în mod legal. Dacă nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva mandatat în timpul vietii de către autor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectiva cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie.-------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Persoana care, după încetarea protectiei dreptului de autor, aduce la cunoştinţa publică, în mod legal, pentru prima oara, o opera nepublicata înainte, beneficiaza de protectia echivalenta cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului.Durata protectiei acestor drepturi este de 25 de ani incepind din momentul în care a fost adusa pentru prima oara la cunoştinţa publică, în mod legal.  +  Articolul 26 (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunoştinţa publică, în mod legal, sub pseudonim sau fără indicarea autorului este de 70 de ani de la data aducerii la cunoştinţa publică a acestora. (2) În cazul în care identitatea autorului este adusa la cunoştinţa publică înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau pseudonimul adoptat de autor nu lasă nici o indoiala asupra identităţii autorului, se aplică dispozitiile art. 25 alin. (1).-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 27 (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor realizate în colaborare este de 70 de ani de la moartea ultimului coautor. (2) În cazul în care contribuţiile coautorilor sunt distincte, durata drepturilor patrimoniale pentru fiecare dintre acestea este de 70 de ani de la moartea fiecarui coautor.  +  Articolul 28Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor colective este de 70 de ani de la data aducerii operelor la cunoştinţa publică. În cazul în care aceasta nu se realizează timp de 70 de ani de la crearea operelor, durata drepturilor patrimoniale expira după trecerea a 70 de ani de la crearea operelor.  +  Articolul 30Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaza tot timpul vietii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 de ani.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 31Modificările neesentiale, adaugarile, taieturile sau adaptarile aduse în vederea selectiei ori aranjarii, precum şi corectarea continutului unei opere sau colectii, care sunt necesare pentru continuarea activităţii colectiei în modul în care a intentionat autorul operei, nu vor extinde termenul de protecţie a acestei opere sau colectii.  +  Articolul 32Termenele stabilite în prezentul capitol se calculeaza incepind cu data de 1 ianuarie a anului următor mortii autorului sau aducerii operei la cunoştinţa publică, după caz.  +  Capitolul VI Limitele exercitarii dreptului de autor  +  Articolul 33 (1) Sunt permise, fără consimtamantul autorului şi fără plata vreunei remuneratii, urmatoarele utilizari ale unei opere aduse anterior la cunoştinţa publică, cu condiţia ca acestea să fie conforme bunelor uzante, sa nu contravina exploatarii normale a operei şi sa nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare: a) reproducerea unei opere în cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de siguranţă publică; b) utilizarea de scurte citate dintr-o opera, în scop de analiza, comentariu sau critica ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifica intinderea citatului; c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere în publicatii, în emisiuni de radio sau de televiziune ori în înregistrări sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv învăţământului, precum şi reproducerea pentru invatamant, în cadrul instituţiilor de invatamant sau de ocrotire sociala, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, în măsura justificata de scopul urmarit; d) reproducerea pentru informare şi cercetare de scurte extrase din opere, în cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor instituţiilor publice culturale sau stiintifice, care funcţionează fără scop lucrativ; reproducerea integrală a exemplarului unei opere este permisa, pentru inlocuirea acestuia, în cazul distrugerii, al deteriorării grave sau al pierderii exemplarului unic din colectia permanenta a bibliotecii sau a arhivei respective; e) reproducerile specifice realizate de către biblioteci accesibile publicului, de către institutii de invatamant sau muzee ori de către arhive, care nu sunt realizate în scopul obtinerii unui avantaj comercial sau economic direct ori indirect; f) reproducerea, cu excluderea oricăror mijloace care vin în contact direct cu opera, distribuirea sau comunicarea către public a imaginii unei opere de arhitectura, arta plastica, fotografica sau arta aplicata, amplasata permanent în locuri publice, în afara cazurilor în care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunicari şi dacă este utilizata în scopuri comerciale; g) reprezentarea şi executarea unei opere în cadrul activităţilor instituţiilor de invatamant, exclusiv în scopuri specifice şi cu condiţia ca atât reprezentarea sau executarea, cat şi accesul publicului să fie fără plata; h) utilizarea operelor în timpul celebrărilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publică; i) utilizarea, în scopuri publicitare, a imaginilor operelor prezentate în cadrul expoziţiilor cu acces public sau cu vanzare, al targurilor, licitaţiilor publice de opere de arta, ca mijloc de promovare a evenimentului, excluzand orice utilizare comerciala. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea către public, fără un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic: a) de scurte extrase din articole de presa şi reportaje radiofonice sau televizate, în scopul informării asupra problemelor de actualitate, cu excepţia celor pentru care o astfel de utilizare este, în mod expres, rezervata; b) de scurte fragmente ale conferintelor, alocutiunilor, pledoariilor şi ale altor opere de acelasi fel, care au fost exprimate oral în public, cu condiţia ca aceste utilizari să aibă ca unic scop informarea privind actualitatea; c) de scurte fragmente ale operelor, în cadrul informaţiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai în măsura justificata de scopul informării; d) de opere, în cazul utilizarii exclusiv pentru ilustrare în invatamant sau pentru cercetare stiintifica; e) de opere, în cazul utilizarii de natura necomerciala în beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap şi în limita ceruta de handicapul respectiv.--------------Lit. e) a alin. (2) al art. 33 a fost modificata de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, în condiţiile prevăzute la alin. (1), actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii şi constituie o parte integrantă şi esenţială a unui proces tehnic şi al caror scop unic este să permită transmiterea, în cadrul unei retele între terti, de către un intermediar, sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat şi care nu au o semnificaţie economica de sine stătătoare.--------------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) şi la alin. (2) trebuie să se mentioneze sursa şi numele autorului, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeste a fi imposibil; în cazul operelor de arta plastica, fotografica sau de arhitectura trebuie să se mentioneze şi locul unde se găseşte originalul.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 34 (1) Nu constituie o încălcare a dreptului de autor, în sensul prezentei legi, reproducerea unei opere, cu excepţia partiturilor muzicale, fără consimtamantul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu condiţia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunoştinţa publică, iar reproducerea sa nu contravina utilizarii normale a operei şi sa nu îl prejudicieze pe autor ori pe titularul drepturilor de utilizare. (2) Pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum şi pentru aparatele ce permit realizarea de copii, în situaţia prevăzută la alin. (1), se va plati o remuneratie compensatorie stabilita prin negociere, conform prevederilor prezentei legi.--------------Art. 34 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 35Transformarea unei opere, fără consimtamintul autorului şi fără plata unei remuneratii, este permisa în urmatoarele cazuri: a) dacă este o transformare privată, care nu este destinata şi nu este pusa la dispoziţia publicului; b) dacă rezultatul transformarii este o parodie sau o caricatura, cu condiţia ca rezultatul sa nu creeze confuzie în ce priveste opera originala şi autorul acesteia; c) dacă transformarea este impusa de scopul utilizarii permise de autor.  +  Articolul 37 (1) În scopul de a testa functionarea produselor la momentul fabricarii sau vanzarii, societăţile comerciale care produc ori vand înregistrări sonore sau audiovizuale, echipament pentru reproducerea ori comunicarea publică a acestora, precum şi echipament pentru receptarea de emisiuni de radio şi de televiziune pot reproduce şi prezenta extrase din opere, cu condiţia ca aceste operaţiuni să fie reduse la dimensiunile necesare testarii. (2) Pentru supravegherea utilizarii repertoriului propriu de către terti organismele de gestiune colectiva pot monitoriza prin orice mijloace activitatea utilizatorilor, fără autorizarea acestora şi fără plata, putand solicita în acest scop şi informaţii de interes public deţinute, potrivit legii, de instituţiile publice competente.--------------Art. 37 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 38 (1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere către un organism de radiodifuziune sau de televiziune da dreptul acestuia sa inregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni în scopul realizării, o singură dată, a radiodifuzarii autorizate. În cazul unei noi radiodifuzari a operei astfel înregistrate este necesară o noua autorizare din partea autorilor, în schimbul unei remuneratii care nu poate face obiectul unei renuntari. Dacă în termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicita aceasta autorizare, inregistrarea trebuie distrusa.--------------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (2) În cazul înregistrărilor temporare ale unor opere realizate prin mijloace proprii de organismele de radiodifuziune sau de televiziune pentru propriile emisiuni, conservarea acestor înregistrări în arhivele oficiale este permisa în cazul în care prezinta o valoare documentara excepţionala.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul VII Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor  +  Secţiunea I Dispozitii comune  +  Articolul 39 (1) Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale. (2) Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitata la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu şi pentru o anumita durata. (3) Drepturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin cesiune exclusiva ori neexclusiva. (4) În cazul cesiunii exclusive, insusi titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera în modalitatile, pe termenul şi pentru teritoriul convenite cu cesionarul şi nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie să fi expres prevăzut în contract. (5) În cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el insusi opera şi poate transmite dreptul neexclusiv şi altor persoane. (6) Cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul sau unei alte persoane decit cu consimtamintul expres al cedentului. (7) Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, dacă nu s-a convenit altfel. (8) Consimtamintul mentionat la alin. (6) nu este necesar în cazul în care cesionarul, persoana juridica, se transforma prin una dintre modalitatile prevăzute de lege.  +  Articolul 40În cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezuma ca dreptul la distribuirea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu excepţia dreptului la import, dacă nu se prevede altfel prin contract.-------------Art. 40 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 41 (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie să prevada drepturile patrimoniale transmise şi sa mentioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalitatile de utilizare, durata şi intinderea cesiunii şi remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul părţii interesate de a cere anularea contractului.--------------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (2) Cesiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului, nominalizate sau nenominalizate, este lovita de nulitate absoluta.  +  Articolul 42Existenta şi conţinutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi numai prin forma scrisa a acestuia. Fac excepţie contractele având drept obiect opere utilizate în presa.  +  Articolul 43 (1) Remuneratia cuvenita în temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileste prin acordul părţilor. Cuantumul remuneratiei se calculeaza fie proportional cu încasările provenite din utilizarea operei, fie în suma fixa sau în orice alt mod.-------------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Când remuneratia nu a fost stabilita prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente, potrivit legii, stabilirea remuneratiei. Aceasta se va face avandu-se în vedere sumele platite uzual pentru aceeasi categorie de opere, destinaţia şi durata utilizarii, precum şi alte circumstanţe ale cazului.-------------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (3) În cazul unei disproportii evidente între remuneratia autorului operei şi beneficiile celui care a obţinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente revizuirea contractului sau marirea convenabila a remuneratiei. (4) Autorul nu poate să renunte anticipat la exercitiul dreptului prevăzut la alin. (3).  +  Articolul 44 (1) În lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create în indeplinirea atribuţiilor de serviciu precizate în contractul individual de muncă, drepturile patrimoniale apartin autorului operei create. În acest caz, autorul poate autoriza utilizarea operei de către terti, numai cu consimtamantul angajatorului şi cu recompensarea acestuia pentru contribuţia la costurile creatiei. Utilizarea operei de către angajator, în cadrul obiectului de activitate, nu necesita autorizarea angajatului autor. (2) În cazul în care clauza prevăzută la alin. (1) exista, aceasta urmeaza sa cuprindă termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. În absenta precizarii termenului, acesta este de trei ani de la data predarii operei. (3) După expirarea termenelor prevăzute la alin. (2), în lipsa unei clauze contrare, angajatorul este indreptatit sa îi pretindă autorului plata unei cote rezonabile din veniturile obtinute din utilizarea operei sale, pentru a compensa costurile suportate de angajator pentru crearea operei de către angajat, în cadrul atribuţiilor de serviciu. (4) La expirarea termenului mentionat la alin. (2) drepturile patrimoniale revin autorului. (5) Autorul unei opere create în cadrul unui contract individual de muncă îşi păstrează dreptul exclusiv de utilizare a operei, ca parte din ansamblul creatiei sale.-------------Art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 45 (1) În lipsa unei conventii contrare, titularul dreptului de autor asupra unei opere aparute intr-o publicatie periodica păstrează dreptul de a o utiliza sub orice formă, cu condiţia sa nu prejudicieze publicatia în care a aparut opera. (2) În lipsa unei conventii contrare, titularul dreptului de autor poate dispune liber de opera, dacă aceasta nu a fost publicată în termen de o luna de la data acceptarii, în cazul unui cotidian, sau în termen de 6 luni, în cazul altor publicatii.  +  Articolul 46 (1) În cazul contractului de comanda pentru opere viitoare, în lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale apartin autorului. (2) Contractul de comanda a unei opere viitoare trebuie să cuprindă atât termenul de predare, cat şi termenul de acceptare a operei. (3) Persoana care comanda opera are dreptul sa denunte contractul, dacă opera nu indeplineste condiţiile stabilite. În caz de denuntare a contractului, sumele încasate de autor rămân acestuia. Dacă, în vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contract de comanda, s-au executat lucrari pregatitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate.-------------Art. 46 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 47 (1) Autorul poate solicita desfiintarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial în cazul în care cesionarul nu îl utilizeaza sau îl utilizeaza intr-o măsura insuficienta şi dacă, prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil.-------------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Autorul nu poate solicita desfiintarea contractului de cesiune, dacă motivele de neutilizare sau de utilizare insuficienta se datorează propriei culpe, faptei unui tert, unui caz fortuit sau de forta majoră.-------------Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (3) Desfiintarea contractului de cesiune, mentionata la alin. (1), nu poate fi solicitata înainte de expirarea a doi ani de la data cesionarii dreptului patrimonial asupra unei opere. În cazul operelor cedate pentru publicatiile cotidiene, acest termen va fi de trei luni, iar în cazul publicatiilor periodice, de un an.-------------Alin. (3) al art. 47 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (4) Proprietarul originalului unei opere de arta plastica sau fotografica are dreptul sa o expuna public, chiar dacă aceasta nu a fost adusa la cunoştinţa publică, în afara cazului în care autorul a exclus în mod expres acest drept prin actul de instrainare a originalului. (5) Autorul nu poate renunta anticipat la exercitarea dreptului sau de a solicita desfiintarea contractului de cesiune mentionat la alin. (1). (6) Dobandirea proprietăţii asupra suportului material al operei nu conferă prin ea insasi un drept de utilizare asupra operei.-------------Alin. (6) al art. 47 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea a II-a Contractul de editare  +  Articolul 48 (1) Prin contractul de editare, titularul dreptului de autor cedeaza editorului, în schimbul unei remuneratii, dreptul de a reproduce şi de a distribui opera.-------------Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Nu constituie contract de editare convenţia prin care titularul dreptului de autor îl imputerniceste, pe cheltuiala sa, pe un editor, pentru a reproduce şi, eventual, a distribui opera.-------------Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) se aplică prevederile de drept comun referitoare la contractul de antrepriza.  +  Articolul 49Titularul dreptului de autor poate ceda editorului şi dreptul de a autoriza traducerea şi adaptarea operei.  +  Articolul 50Cesiunea către editor a dreptului de a autoriza alte persoane sa adapteze opera sau sa o utilizeze în orice alt mod trebuie să faca obiectul unei prevederi contractuale exprese.-------------Art. 50 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 51 (1) Contractul de editare trebuie să cuprindă clauze cu privire la: a) durata cesiunii; b) natura exclusiva sau neexclusiva şi intinderea teritoriala a cesiunii; c) numărul maxim şi minim al exemplarelor; d) remuneratia autorului, stabilita în condiţiile prezentei legi; e) numărul de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit; f) termenul pentru aparitia şi difuzarea exemplarelor fiecarei editii sau, după caz, ale fiecarui tiraj; g) termenul de predare a originalului operei de către autor; h) procedura de control al numarului de exemplare produse de către editor. (2) Absenta oricareia dintre clauzele prevăzute la lit. a), b) şi d) da dreptul părţii interesate de a cere anularea contractului.  +  Articolul 52 (1) Editorul care a dobândit dreptul de publicare a operei sub forma unui volum are, faţă de alti ofertanti similari, la pret egal, dreptul prioritar de publicare a operei în forma electronică. Editorul trebuie să opteze în scris, în cel mult 30 de zile de la primirea ofertei scrise a autorului. (2) Dreptul mentionat la alin. (1) este valabil timp de 3 ani de la data publicarii operei.  +  Articolul 53Editorul este obligat să permită autorului sa aduca imbunatatiri sau alte modificari operei în cazul unei editii noi, cu condiţia ca aceste imbunatatiri sau modificari sa nu mareasca esential costurile editorului şi sa nu schimbe caracterul operei, dacă în contract nu se prevede altfel.  +  Articolul 54Editorul va putea ceda contractul de editare numai cu consimtamintul autorului.  +  Articolul 55Editorul este obligat sa inapoieze autorului originalul operei, originalele operelor de arta, ilustratiile şi orice alte documente primite pentru publicare, dacă nu s-a convenit altfel.  +  Articolul 56 (1) În lipsa unei clauze contrare, contractul de editare va inceta după expirarea duratei stabilite sau după epuizarea ultimei editii convenite.-------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Se considera epuizate editia sau tirajul al caror numar de exemplare nevândute este mai mic de 5% din numărul total de exemplare şi, în orice caz, dacă este mai mic de 100 de exemplare. (3) Dacă editorul nu publică opera în termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului şi daune pentru neexecutare. În acest caz, autorul păstrează remuneratia primita sau, după caz, poate solicita plata remuneratiei integrale prevăzute în contract. (4) Dacă termenul pentru publicarea operei nu este prevăzut în contract, editorul este obligat sa o publice în termen de cel mult un an de la data acceptarii acesteia. (5) În cazul în care editorul intenţionează sa distruga copiile operei, rămase în stoc după o perioadă de 2 ani de la data publicarii, şi dacă în contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat să le ofere mai întâi autorului la preţul pe care l-ar fi obţinut prin vanzarea ca deseuri.--------------Alin. (5) al art. 56 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 57 (1) În cazul distrugerii operei datorita forţei majore, autorul este indreptatit la o remuneratie care îi va fi plătită numai dacă opera s-a publicat. (2) Dacă o editie pregatita este distrusa total datorita forţei majore înainte de a fi pusa în circulatie, editorul este indreptatit sa pregateasca o editie noua, iar autorul va avea drept de remuneratie numai pentru una dintre aceste editii. (3) Dacă o editie pregatita este distrusa parţial datorita forţei majore înainte de a fi pusa în circulatie, editorul este indreptatit sa reproduca, fără plata remuneratiei către autor, numai atitea copii cite au fost distruse.  +  Secţiunea a III-a Contractul de reprezentare teatrala sau de execuţie muzicala  +  Articolul 58 (1) Prin contractul de reprezentare teatrala ori de execuţie muzicala, titularul dreptului de autor cedeaza unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta ori de a executa în public o opera actuala sau viitoare, literara, dramatica, muzicala, dramatico-muzicala, coregrafica ori o pantomima, în schimbul unei remuneratii, iar cesionarul se obliga sa o reprezinte ori sa o execute în condiţiile convenite. (2) Se pot incheia contracte generale de reprezentare teatrala sau de execuţie muzicala şi prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, în condiţiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. c).-------------Art. 58 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 59 (1) Contractul de reprezentare teatrala sau de execuţie muzicala se incheie în scris, pe o durată determinata ori pentru un numar determinat de comunicari publice.-------------Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Contractul trebuie să prevada termenul în care va avea loc premiera sau singura reprezentare ori execuţie a operei, după caz, caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, teritoriul, precum şi remuneratia autorului.-------------Alin. (2) al art. 59 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (3) Intreruperea reprezentarilor sau executiilor, timp de dou ani consecutivi, dacă nu s-a prevăzut un alt termen prin contract, da dreptul autorului de a solicita desfiintarea contractului şi daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun.-------------Alin. (3) al art. 59 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (4) Beneficiarul unui contract de reprezentare teatrala sau execuţia muzicala nu îl poate ceda unui tert, organizator de spectacole, fără consimtamintul scris al autorului sau al reprezentantului sau, în afară de cazul cesiunii concomitente, totale sau partiale, a acestei activităţi.  +  Articolul 60 (1) Cesionarul este obligat să permită autorului sa controleze reprezentarea sau executarea operei şi sa sustina în mod adecvat realizarea condiţiilor tehnice pentru interpretarea lucrării. De asemenea, cesionarul trebuie să trimita autorului programul, afisele şi alte materiale tiparite, recenzii publice despre spectacol, dacă nu este prevăzut altfel în contract. (2) Cesionarul este obligat să asigure reprezentarea sau executarea publică a operei în condiţii tehnice adecvate, precum şi respectarea drepturilor autorului.  +  Articolul 61 (1) Cesionarul este obligat sa comunice periodic titularului dreptului de autor numărul de reprezentaţii sau de executii muzicale, precum şi situaţia incasarilor. În acest scop, contractul de reprezentare teatrala sau de execuţie muzicala trebuie să prevada şi perioadele de comunicare, dar nu mai puţin de o dată pe an. (2) Cesionarul trebuie să plateasca autorului, la termenele prevăzute în contract, sumele în cuantumul convenit.  +  Articolul 62Dacă cesionarul nu reprezinta sau nu executa opera în termenul stabilit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului şi daune pentru neexecutare. În aceasta situaţie, autorul păstrează remuneratia primita sau, după caz, poate solicita plata remuneratiei integrale prevăzute în contract.  +  Secţiunea a IV-a Contractul de închiriere  +  Articolul 63 (1) Prin contractul de închiriere a unei opere, autorul se angajează să permită utilizarea, pe timp determinat, cel puţin a unui exemplar al operei sale, în original sau în copie, în special programe pentru calculator ori opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale. Beneficiarul dreptului de închiriere se angajează sa plateasca o remuneratie autorului pe perioada cat foloseşte acel exemplar al operei. (2) Contractul de închiriere a unei opere este supus dispoziţiilor de drept comun privind contractul de locatiune. (3) Autorul păstrează dreptul de autor asupra operei inchiriate, cu excepţia dreptului de distribuire, dacă nu s-a convenit altfel.-------------Art. 63 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Partea a II-a Dispozitii speciale  +  Capitolul VIII Operele cinematografice şi alte opere audiovizuale  +  Articolul 64Opera audiovizuala este opera cinematografica, opera exprimata printr-un procedeu similar cinematografiei sau orice alta opera constand dintr-o succesiune de imagini în miscare, insotite sau nu de sunete.-------------Art. 64 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 65 (1) Regizorul sau realizatorul operei audiovizuale este persoana fizica ce îşi asuma conducerea crearii şi realizării operei audiovizuale, în calitate de autor principal. (2) Producătorul unei opere audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce îşi asuma responsabilitatea producerii operei şi, în aceasta calitate, organizeaza realizarea operei şi furnizeaza mijloacele necesare tehnice şi financiare. (3) Pentru realizarea unei opere audiovizuale, forma scrisa a contractului dintre producător şi autorul principal este obligatorie.--------------Alin. (3) al art. 65 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 66Sunt autori ai operei audiovizuale, în condiţiile prevăzute la art. 5, regizorul sau realizatorul, autorul adaptarii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuala şi autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, când acestea din urma reprezinta o parte importanţa a operei. În contractul dintre producătorul şi regizorul sau realizatorul operei părţile pot conveni să fie inclusi ca autori ai operei audiovizuale şi alti creatori care au contribuit substantial la crearea acesteia.--------------Art. 66 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 67 (1) În cazul în care unul dintre autorii prevăzuţi la art. 66 refuza sa definitiveze contribuţia sa la opera audiovizuala sau se afla în imposibilitatea de a o face, el nu se va putea opune folosirii acesteia în vederea definitivarii operei audiovizuale. Acest autor va avea dreptul la remuneratie pentru contribuţia avuta.-------------Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Opera audiovizuala se considera finita, când versiunea definitivă a fost stabilita de comun acord între autorul principal şi producător. (3) Este interzisa distrugerea suportului original al versiunii definitive a operei audiovizuale în forma copiei-standard. (4) Autorii operei audiovizuale, altii decat autorul principal, nu se pot opune aducerii la cunoştinţa publică, precum şi utilizarii specifice a versiunii definitive a operei, integral sau parţial.-------------Alin. (4) al art. 67 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 68 (1) Dreptul la adaptarea audiovizuala este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere preexistente de a o transforma sau de a o include intr-o opera audiovizuala. (2) Cesiunea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate face numai pe baza unui contract scris între titularul dreptului de autor şi producătorul operei audiovizuale, distinct de contractul de editare a operei. (3) Prin incheierea contractului de adaptare, titularul dreptului de autor asupra unei opere preexistente transfera unui producător dreptul exclusiv de transformare şi de includere a operei respective intr-o opera audiovizuala. (4) Autorizarea acordată de titularul dreptului de autor asupra operei preexistente trebuie să prevada expres condiţiile productiei, difuzarii şi proiectiei operei audiovizuale.  +  Articolul 69Drepturile morale asupra operei finite sunt recunoscute numai autorilor stabiliti potrivit art. 66 din prezenta lege.  +  Articolul 70 (1) Prin contractele incheiate între autorii operei audiovizuale şi producător, în lipsa unei clauze contrare, se prezuma ca acestia, cu excepţia autorilor muzicii special create, îi cedeaza producătorului drepturile exclusive privind utilizarea operei în ansamblul sau, prevăzute la art. 13, precum şi dreptul de a autoriza dublarea şi subtitrarea, în schimbul unei remuneratii echitabile.--------------Alin. (1) al art. 70 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (2) În lipsa unei clauze contrare, autorii operei audiovizuale, precum şi alti autori ai unor contribuţii la aceasta, îşi păstrează toate drepturile de utilizare separata a propriilor contribuţii, precum şi dreptul de a autoriza şi/sau de a interzice utilizari în afara celei specifice a operei, integral sau parţial, cum ar fi utilizarea unor fragmente din opera cinematografica pentru publicitate, alta decat pentru promovarea operei, în condiţiile prezentei legi.-------------Art. 70 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 71 (1) În lipsa unei clauze contrare, remuneratia pentru fiecare mod de utilizare a operei audiovizuale este proporţională cu încasările brute rezultate din utilizarea operei. (2) Producătorul este obligat sa remita autorilor, periodic, situaţia incasarilor percepute după fiecare mod de utilizare. Autorii primesc remuneratiile cuvenite fie prin intermediul producătorului, fie direct de la utilizatori, fie prin organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor, pe baza contractelor generale incheiate de acestea cu utilizatorii. Pentru dreptul de închiriere, autorii primesc remuneratia conform prevederilor art. 111^1 . (3) Dacă producătorul nu finalizează opera audiovizuala în timp de cinci ani de la incheierea contractului sau nu difuzeaza opera audiovizuala într-un an de la finalizarea acesteia, coautorii pot cere rezilierea contractului, dacă nu s-a convenit altfel.-------------Art. 71 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul IX Programele pentru calculator  +  Articolul 72 (1) Prin prezenta lege, protectia programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicatie şi sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursa sau cod-obiect, materialul de conceptie pregatitor, precum şi manualele. (2) Ideile, procedeele, metodele de functionare, conceptele matematice şi principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfetelor sale, nu sunt protejate.  +  Articolul 73 (1) Titularul dreptului de autor al unui program pentru calculator beneficiaza în mod corespunzător de drepturile prevăzute de prezenta lege, în partea I a prezentului titlu, indeosebi de dreptul exclusiv de a realiza şi de a autoriza:-------------Partea introductiva a art. 73 a fost modificata de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. a) reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau parţial, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinata de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afisarea sau transmiterea în retea;-------------Lit. a) a art. 73 a fost modificata de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. b) traducerea, adaptarea, aranjarea şi orice alte transformari aduse unui program pentru calculator, precum şi reproducerea rezultatului acestor operaţiuni, fără a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator; c) distribuirea şi inchirierea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice formă.-------------Lit. c) a art. 73 a fost modificata de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Prima vanzare a unei copii a unui program pentru calculator pe piaţa interna de către titularul drepturilor sau cu consimtamantul acestuia epuizează dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piaţa interna.--------------Alin. (2) al art. 73 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 74În lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mulţi angajaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori după instrucţiunile celui care angajează, apartin acestuia din urma.-------------Art. 74 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 75 (1) În lipsa unei clauze contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezuma ca:-------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 75 a fost modificata de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. a) utilizatorului i se acordă dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator; b) utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator. (2) Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implica şi transferul dreptului de autor asupra acestuia.  +  Articolul 76În lipsa unei clauze contrare, nu sunt supuse autorizarii titularului dreptului de autor actele prevăzute la art. 73 lit. a) şi b), dacă acestea sunt necesare pentru a permite dobanditorului legitim sa utilizeze programul pentru calculator într-un mod corespunzător destinatiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.-------------Art. 76 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 77 (1) Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fără autorizarea titularului dreptului de autor, o copie de arhiva sau de siguranţă, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea utilizarii programului.-------------Alin. (1) al art. 77 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fără autorizarea titularului dreptului de autor, sa analizeze, sa studieze sau sa testeze functionarea acestui program, în scopul de a determina ideile şi principiile care stau la baza oricărui element al acestuia, cu ocazia efectuării oricăror operaţiuni de instalare, afisare, rulare sau executare, transmitere ori stocare a programului, operaţiuni pe care este în drept să le efectueze.-------------Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (3) Dispozitiile art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplică programelor pentru calculator.  +  Articolul 78Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci când reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabila pentru obtinerea informaţiilor necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dacă sunt indeplinite urmatoarele condiţii:-------------Partea introductiva a art. 78 a fost modificata de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. a) actele de reproducere şi de traducere sunt indeplinite de o persoană care detine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoană care indeplineste aceste acţiuni în numele cele dintii, fiind abilitata în acest scop; b) informaţiile necesare interoperabilitatii nu sunt usor şi rapid accesibile persoanelor prevăzute la lit. a) a prezentului articol; c) actele prevăzute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la părţile de program necesare interoperabilitatii.  +  Articolul 79Informaţiile obtinute prin aplicarea art. 78: a) nu pot fi utilizate în alte scopuri decit realizarea interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent; b) nu pot fi comunicate altor persoane, în afara cazului în care comunicarea se dovedeste necesară interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent; c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a cărui expresie este fundamental similara, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor titularului dreptului de autor.-------------Lit. c) a art. 79 a fost modificata de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 80Dispozitiile art. 78 şi 79 nu se aplică, dacă se cauzeaza un prejudiciu titularului dreptului de autor sau utilizarii normale a programului pentru calculator.-------------Art. 80 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 81Dispozitiile cap. VI din prezentul titlu nu se aplică programelor pentru calculator.  +  Capitolul X Operele de arta plastica, de arhitectura şi fotografice  +  Articolul 82Persoana fizica sau juridica organizatoare a expoziţiilor de arta raspunde de integritatea operelor expuse, luând toate masurile pentru înlăturarea oricărui risc.  +  Articolul 83 (1) Contractul de reproducere a unei opere de arta trebuie să conţină indicatii care să permită identificarea operei, cum ar fi o descriere sumara, o schita, un desen, o fotografie, precum şi referiri la semnatura autorului. (2) Reproducerile nu vor putea fi puse în vinzare fără ca titularul dreptului de autor sa fi aprobat exemplarul ce i-a fost supus spre examinare. (3) Pe toate exemplarele trebuie să figureze numele ori pseudonimul autorului sau orice alt semn convenit care să permită identificarea acestuia. (4) Modele originale şi alte elemente ce au servit celui care a facut reproducerile trebuie să fie restituite deţinătorului cu orice titlu al acestora, dacă nu s-a convenit altfel. (5) Instrumentele special create pentru reproducerea operei trebuie să fie distruse sau facute inutilizabile, dacă titularul dreptului de autor asupra operei nu le achizitioneaza şi dacă nu s-a convenit altfel.  +  Articolul 84 (1) Studiile şi proiectele de arhitectura şi urbanism expuse în apropierea santierului operei de arhitectura, precum şi construcţia realizata după acestea trebuie să poarte scris, în loc vizibil, numele autorului, dacă prin contract nu s-a convenit altfel. (2) Construirea unei opere de arhitectura, realizata total sau parţial după un alt proiect, nu poate fi facuta decit cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect.  +  Articolul 85 (1) Sunt considerate opere fotografice şi fotogramele peliculelor cinematografice. (2) Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice şi altele asemenea.  +  Articolul 86 (1) Dreptul autorului unei opere fotografice de a utiliza propria opera nu trebuie să prejudicieze drepturile autorului operei de arta reproduse în opera fotografica.-------------Alin. (1) al art. 86 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Drepturile patrimoniale asupra operei fotografice, care a fost creata în executarea unui contract individual de muncă sau la comanda, se prezuma ca apartin, pentru o perioadă de 3 ani, celui care angajează sau persoanei care a facut comanda, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. (3) Înstrăinarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra acesteia, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel.  +  Articolul 87 (1) Fotografia unei persoane, atunci când este executata la comanda, poate fi publicata, reprodusa de persoana fotografiata sau de succesorii săi, fără consimtamintul autorului, dacă nu s-a convenit altfel. (2) Dacă numele autorului figurează pe fotografia originara, el trebuie să fie mentionat şi pe reproduceri.  +  Capitolul XI Protectia portretului, a destinatarului corespondentei şi a secretului sursei de informare  +  Articolul 88 (1) Utilizarea unei opere care contine un portret necesita consimtamantul persoanei reprezentate în acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul sa o reproduca sau sa o utilizeze fără consimtamantul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani după moartea sa. (2) În lipsa unei clauze contrare, consimtamantul nu este necesar dacă persoana reprezentata în portret este de profesie model sau a primit o remuneratie pentru a poza. (3) Consimtamantul prevăzut la alin. (1) nu este necesar pentru utilizarea unei opere care contine portretul: a) unei persoane general cunoscute, dacă portretul a fost executat cu ocazia activităţilor sale publice; b) unei persoane a carei reprezentare constituie numai un detaliu al unei opere ce prezinta o adunare, un peisaj sau o manifestare publică.-------------Art. 88 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 89Utilizarea unei corespondente adresate unei persoane necesita consimtamantul destinatarului, iar după moartea acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor săi, dacă persoana destinatara nu şi-a exprimat o alta dorinţa.-------------Art. 89 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 90Persoana reprezentata într-un portret şi persoana destinatara a unei corespondente pot exercita dreptul prevăzut la art. 10 lit. d), în ceea ce priveste utilizarea operei ce contine portretul sau a corespondentei, după caz.-------------Art. 90 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 91 (1) Editorul sau producătorul, la cererea autorului, este obligat sa pastreze secretul surselor de informaţii folosite în opere şi sa nu publice documentele referitoare la acestea. (2) Dezvaluirea secretului este permisa cu consimtamintul persoanei care l-a încredinţat sau în baza unei hotărâri judecătorești, definitive şi irevocabile.  +  Titlul II Drepturile conexe dreptului de autorDrepturile conexe dreptului de autor şi drepturi sui-generis-------------Denumirea Titlului II a fost modificata de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul I Dispozitii comune  +  Articolul 92 (1) Drepturile conexe dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor. Nici o dispoziţie a prezentului titlu nu trebuie interpretata în sensul unei limitari a exercitiului dreptului de autor. (2) Drepturile patrimoniale recunoscute în prezentul titlu pot fi cesionate, în tot sau în parte, în condiţiile prevăzute la art. 39-43, care se aplică prin analogie. Aceste drepturi pot sa faca obiectul unei cesiuni exclusive sau neexclusive.-------------Alin. (2) al art. 92 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 94Sunt recunoscuti şi protejati, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, artistii interpreţi sau executanţi, pentru propriile interpretari ori executii, producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de înregistrări audiovizuale, pentru propriile înregistrări, şi organismele de radiodifuziune şi de televiziune, pentru propriile emisiuni şi servicii de programe.-------------Art. 94 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul II Drepturile artistilor interpreţi sau executanţi  +  Articolul 95În sensul prezentei legi, prin artisti interpreţi sau executanţi se înţelege: actorii, cântăreţii, muzicienii, dansatorii şi alte persoane care prezinta, cinta, danseaza, recita, declama, joaca, interpreteaza, regizeaza, dirijeaza ori executa în orice alta modalitate o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati, de circ ori de marionete.  +  Articolul 96Artistul interpret sau executant are urmatoarele drepturi morale: a) dreptul de a pretinde recunoasterea paternitatii propriei interpretari sau executii; b) dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul sau să fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol şi la fiecare utilizare a înregistrării acestuia; c) dreptul de a pretinde respectarea calităţii prestatiei sale şi de a se opune oricarei deformari, falsificari sau altei modificari substantiale a interpretarii ori executiei sale sau oricarei încălcări a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputatia sa;-------------Lit. d) a art. 96 a fost abrogata de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 97 (1) Drepturile prevăzute la art. 96 nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. (2) După moartea artistului interpret sau executant, exercitiul drepturilor prevăzute la art. 96 se transmite prin mostenire, potrivit legislaţiei civile, pe durata nelimitata. Dacă nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile artistului interpret sau executant ori, după caz, organismului cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv.-------------Alin. (2) al art. 97 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 98 (1) Artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza ori de a interzice urmatoarele: a) fixarea interpretarii sau a executiei sale; b) reproducerea interpretarii sau a executiei fixate;-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 98 a fost modificata de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. c) distribuirea interpretarii sau a executiei fixate; d) inchirierea interpretarii sau a executiei fixate; e) împrumutul interpretarii sau al executiei fixate; f) importul în vederea comercializarii pe piaţa interna a interpretarii sau a executiei fixate; g) radiodifuzarea şi comunicarea publică a interpretarii sau a executiei sale, în afara cazului în care interpretarea ori execuţia a fost deja fixata sau radiodifuzata ori realizata pe baza unei fixari, caz în care are dreptul numai la remuneratie echitabila;-------------Lit. g) a alin. (1) al art. 98 a fost modificata de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. h) punerea la dispoziţia publicului a interpretarii sau a executiei sale fixate, astfel încât să poată fi accesata, în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public; i) retransmiterea prin cablu a interpretarii sau a executiei fixate. (2) În sensul prezentei legi, se considera fixare incorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor şi imaginilor sau a reprezentarii digitale a acestora, într-un suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publică, cu ajutorul unui dispozitiv.-------------Alin. (2) al art. 98 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (3) Remuneratia echitabila prevăzută la alin. (1) lit. g) se stabileste şi se colecteaza conform procedurii prevăzute la art. 131, 131^1, 131^2 şi 133.-------------Alin. (3) al art. 98 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (4) Definiţiile prevăzute la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, art. 15 alin. (1), art. 15^1 şi 15^2 se aplică în mod corespunzător şi drepturilor prevăzute la alin. (1).-------------Alin. (4) al art. 98 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.-------------Art. 98 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 99 (1) În sensul prezentei legi, execuţia sau interpretarea unei opere este colectiva, în cazul în care interpretarile ori executiile individuale formeaza un tot, fără a fi posibil, data fiind natura interpretarii sau executiei, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre artistii participanti asupra ansamblului interpretarii sau executiei. (2) În vederea exercitarii drepturilor exclusive privind autorizarea prevăzută la art. 98, artistii interpreţi sau executanţi care participa, în mod colectiv, la aceeasi interpretare ori execuţie, cum ar fi membrii unui grup muzical, ai unui cor, ai unei orchestre, ai unui corp de balet sau ai unei trupe teatrale, trebuie să mandateze, în scris, dintre ei, un reprezentant, cu acordul majorităţii membrilor. (3) Sunt exceptati de la prevederile alin. (2) regizorul, dirijorul şi solistii.-------------Art. 99 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 100În cazul unei interpretari sau executii efectuate de un artist, în cadrul unui contract individual de muncă, drepturile patrimoniale prevăzute la art. 98, care sunt transmise angajatorului, trebuie să fie expres prevăzute în contractul individual de muncă.-------------Art. 100 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 101În lipsa unei clauze contrare, artistul interpret sau executant, care a participat la realizarea unei opere audiovizuale, a unei înregistrări audiovizuale ori a unei înregistrări sonore, se prezuma ca cedeaza producătorului acesteia, în schimbul unei remuneratii echitabile, dreptul exclusiv de utilizare a prestatiei sale astfel fixate, prin reproducere, distribuire, import, închiriere şi împrumut.-------------Art. 101 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 102 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreţi sau executanţi este de 50 de ani de la data interpretarii sau executiei. Totusi, dacă fixarea interpretarii sau executiei în decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea. (2) Durata prevăzută la alin. (1) se calculeaza începând cu data de 1 ianuarie a anului următor faptului generator de drepturi.-------------Art. 102 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Capitolul III Drepturile producătorilor de înregistrări sonore  +  Articolul 103 (1) Se considera înregistrare sonora sau fonograma, în sensul prezentei legi, fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori execuţie sau a altor sunete ori a reprezentarii digitale ale acestor sunete, alta decat sub forma unei fixari incorporate intr-o opera cinematografica sau în alta opera audiovizuala.-------------Alin. (1) al art. 103 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (2) Producătorul de înregistrări sonore este persoana fizica sau juridica ce are iniţiativa şi îşi asuma responsabilitatea organizarii şi finantarea realizării primei fixari a sunetelor, fie ca acestea constituie sau nu o opera în sensul prezentei legi.-------------Art. 103 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 104În cazul reproducerii şi distribuirii înregistrărilor sonore, producătorul este în drept sa inscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii şi alte suporturi materiale de ambalare, pe lângă menţiunile privind autorul şi artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicari, marca de comert, precum şi numele ori denumirea producătorului.-------------Art. 104 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 105 (1) În condiţiile prevăzute la art. 92 alin. (1), producătorul de înregistrări sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele: a) reproducerea integrală sau parţială, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc şi sub orice formă, a propriilor înregistrări sonore; b) distribuirea propriilor înregistrări sonore; c) inchirierea propriilor înregistrări sonore; d) împrumutul propriilor înregistrări sonore; e) importul, în vederea comercializarii pe piaţa interna, a copiilor legal realizate ale propriilor înregistrări sonore; f) radiodifuzarea şi comunicarea publică a propriilor înregistrări sonore, cu excepţia celor publicate în scop comercial, caz în care are dreptul la remuneratie echitabila;-------------Lit. f) a alin. (1) al art. 105 a fost modificata de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. g) punerea la dispoziţia publicului a propriilor înregistrări sonore, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public; h) retransmiterea prin cablu a propriilor înregistrări sonore. (2) Definiţiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , art. 15 alin. (1), art. 15^1 şi 15^2 se aplică, prin analogie, şi drepturilor prevăzute la alin. (1). (3) Producătorul de înregistrări sonore are dreptul de a împiedica importul de copii ale propriilor înregistrări sonore realizate fără autorizarea sa. (4) Dispozitiile alin. (1) lit. e) nu se aplică atunci când importul este facut de o persoană fizica, fără scopuri comerciale, în bagajul personal legal admis.-------------Art. 105 a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producătorilor de înregistrări sonore este de 50 de ani de la data primei fixari. Totusi, dacă inregistrarea în decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea. (2) Durata prevăzută la alin. (1) se calculeaza începând cu data de 1 ianuarie a anului următor faptului generator de drepturi.-------------Art. 106 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Capitolul III^1Drepturile producătorilor de înregistrări audiovizuale-------------Cap. III^1 din Titlul II a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106^1 (1) Se considera înregistrare audiovizuala sau videograma, în sensul prezentei legi, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini în miscare, insotite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda şi suportul utilizate pentru aceasta fixare. (2) Producătorul unei înregistrări audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce are iniţiativa şi îşi asuma responsabilitatea organizarii şi realizării primei fixari a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini în miscare, insotite ori nu de sunet şi, în aceasta calitate, furnizeaza mijloacele tehnice şi financiare necesare.-------------Art. 106^1 a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106^2În cazul reproducerii şi distribuirii propriilor înregistrări audiovizuale, producătorul este în drept sa inscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii şi alte suporturi materiale de ambalare, numele ori denumirea producătorului, pe lângă menţiunile privind autorul şi artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicari, marca de comert, precum şi numele ori denumirea producătorului.-------------Art. 106^2 a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106^3 (1) Producătorul unei înregistrări audiovizuale are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele: a) reproducerea integrală sau parţială, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc şi sub orice formă, a propriilor înregistrări audiovizuale; b) distribuirea originalului sau a copiilor propriilor înregistrări audiovizuale; c) inchirierea propriilor înregistrări audiovizuale; d) împrumutul propriilor înregistrări audiovizuale; e) importul, în vederea comercializarii pe piaţa interna, a propriilor înregistrări audiovizuale; f) radiodifuzarea şi comunicarea publică a propriilor înregistrări audiovizuale; g) punerea la dispoziţia publicului a propriilor înregistrări audiovizuale, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public; h) retransmiterea prin cablu a propriilor înregistrări audiovizuale. (2) Definiţiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , 15 alin. (1), art. 15^1 şi 15^2 se aplică, prin analogie, şi drepturilor prevăzute la alin. (1).-------------Art. 106^3 a fost introdus de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106^4 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producătorilor de înregistrări audiovizuale este de 50 de ani de la data primei fixari. Totusi, dacă inregistrarea în decursul acestei perioade face obiectul unei publicari sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea. (2) Durata prevăzută la alin. (1) se calculeaza începând cu data de 1 ianuarie a anului următor faptului generator de drepturi.-------------Art. 106^4 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Capitolul IV Dispozitii comune autorilor, artistilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de înregistrări sonore şi audiovizuale  +  Articolul 106^5 (1) Pentru utilizarea directa sau indirecta a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare sau prin orice modalitate de comunicare către public, artistii interpreţi sau executanţi şi producătorii de fonograme au dreptul la o remuneratie unica echitabila. (2) Cuantumul acestei remuneratii se stabileste prin metodologii, conform procedurii prevăzute la art. 131, 131^1 şi 131^2 . (3) Colectarea remuneratiei unice se efectueaza în condiţiile prevăzute la art. 133. (4) Organismele de gestiune colectiva beneficiare stabilesc, printr-un protocol, care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, proportia repartizarii remuneratiei între cele două categorii de beneficiari. În cazul în care beneficiarii nu depun protocolul la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a metodologiilor, remuneratia se imparte, în mod egal, între cele două categorii de beneficiari.-------------Art. 106^5 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 106^6Dreptul de distribuire se epuizează o dată cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei înregistrări sonore sau audiovizuale pe piaţa interna, de cătretitularul de drepturi ori cu consimtamantul acestuia.-------------Art. 106^5 a fost introdus de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 107 (1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin înregistrări sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum şi cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hartie, direct ori indirect, în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (1), au dreptul, împreună cu editorii, producătorii şi cu artistii interpreţi sau executanţi, după caz, la o remuneratie compensatorie pentru copia privată, conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privată nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor. (2) Remuneratia compensatorie pentru copia privată se plateste de către fabricantii şi importatorii de suporturi sau aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), indiferent dacă procedeul folosit este unul analog sau digital. (3) Importatorii şi fabricantii de suporturi şi aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), sunt obligati să se inscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în Registrul Naţional al Copiei Private, şi pot desfăşura activităţile respective de import sau de productie numai după obtinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a certificatului de înregistrare. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal şi a certificatului unic de înregistrare la registrul comerţului, în termen de 5 zile de la depunerea acestora. (4) Lista suporturilor şi a aparatelor pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată, precum şi cuantumul acestei remuneratii se negociaza din 2 în 2 ani, în cadrul unor comisii constituite din: a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care funcţionează pentru cate o categorie de drepturi, pe de o parte; b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii şi importatorii de suporturi şi de aparate, numit dintre acestea, şi cate un reprezentant al primilor 3 fabricanti şi importatori de suporturi şi de aparate majori, stabiliti pe baza cifrei de afaceri şi a cotei de piaţa din domeniul respectiv, cu condiţia ca acestea să fie declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere, pe de altă parte. (5) În vederea iniţierii negocierilor potrivit procedurilor prevăzute la art. 131 alin. (2)-(4), organismele de gestiune colectiva sau structurile asociative ale fabricantilor şi importatorilor de suporturi şi de aparate vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere conţinând lista suporturilor şi aparatelor, precum şi cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza a fi negociate. Metodologiile se elaboreaza în mod distinct pentru aparatele şi suporturile din domeniul sonor şi audiovizual şi pentru aparatele şi suporturile din domeniul grafic şi se negociaza în doua comisii. (6) Remuneratiile negociate de părţi pot fi procentuale sau forfetare şi sunt datorate pentru aparatele şi suporturile prevăzute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hartie pentru copiator format A4 şi suporturi digitale. (7) Remuneratia compensatorie pentru copia privată se calculeaza la valoarea în vama, în cazul importurilor şi, respectiv, la valoarea facturata fără TVA, în cazul fabricantilor. Remuneratia este scadenta la data de 25 a lunii urmatoare efectuării importului, respectiv facturarii de către fabricanti. (8) Negocierile pentru stabilirea cuantumului remuneratiei compensatorii şi a listei aparatelor şi suporturilor pentru care se datorează aceasta remuneratie se convoaca de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor şi se desfăşoară potrivit procedurilor prevăzute la art. 131^2.-------------Art. 107 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 107^1Remuneratia compensatorie pentru copia privată se colecteaza de către un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse după înregistrări sonore şi audiovizuale şi de către un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hartie, în condiţiile prevăzute la art. 133 alin. (6)-(8). Cele doua organisme de gestiune colectiva, cu atribuţii de colector unic, sunt desemnate prin votul majorităţii organismelor de gestiune colectiva beneficiare, la prima convocare, sau prin votul majorităţii celor prezenţi, la a doua convocare. Organismele de gestiune colectiva desemnate prin vot vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor procesul-verbal prin care au fost desemnate. În termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 107^1 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 107^2 (1) Remuneratia compensatorie pentru copia privată încasată de organismele de gestiune colectoare unice se repartizeaza beneficiarilor, astfel: a) în cazul suporturilor şi aparatelor pentru copii înregistrate sonor, prin procedeu analogic, 40% din remuneratie revine, în părţi negociabile, autorilor şi editorilor operelor înregistrate, 30% revine artistilor interpreţi sau executanţi, iar restul de 30% revine producătorilor de înregistrări sonore; b) în cazul suporturilor şi aparatelor pentru copii înregistrate audiovizual, prin procedeu analogic, remuneratia se imparte în mod egal între urmatoarele categorii: autori, artisti interpreţi sau executanţi şi producători; c) în cazul copiilor înregistrate, prin procedeu analogic, pe hartie, remuneratia se imparte în mod egal între autori şi editori. Sumele cuvenite editorilor se repartizeaza acestora numai prin asociaţiile de editori, pe baza unui protocol incheiat între acestea, conţinând criteriile de repartitie şi procentele cuvenite fiecarei asociaţii. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociaţiile de editori care indeplinesc condiţiile stabilite prin decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor;-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 107^2 a fost modificata de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. d) în cazul copiilor înregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de suport, remuneratia se imparte în mod egal între beneficiarii corespunzând fiecareia dintre cele trei categorii prevăzute la lit. a), b) şi c), iar, în interiorul fiecarei categorii, conform celor stabilite la literele amintite.-------------Alin. (2) al art. 107^2 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.-------------Art. 107^2 a fost introdus de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 108Remuneratia compensatorie pentru copia privată nu se plateste în cazul în care suporturile audio, video sau digitale neinregistrate, fabricate în tara sau importate, se comercializeaza angro către producătorii de înregistrări sonore şi audiovizuale sau către organismele de radiodifuziune şi televiziune, pentru propriile emisiuni.-------------Art. 108 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 110Dispozitiile art. 107 nu se aplică importului de suporturi şi aparate ce permit realizarea de copii, efectuat fără scop comercial, în bagajul personal legal admis.-------------Art. 110 a fost modificat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 111^1 (1) În cazul în care un autor sau un artist interpret sau executant a transferat ori a cedat dreptul sau de închiriere sau împrumut, în ceea ce priveste o fonograma ori o videograma, unui producător de fonograme sau de înregistrări audiovizuale, acesta păstrează dreptul de a obtine o remuneratie echitabila. (2) Dreptul de a obtine o remuneratie echitabila pentru închiriere nu poate face obiectul unei renuntari din partea autorilor sau artistilor interpreţi ori executanţi, în calitate de beneficiari. (3) Autorii şi artistii interpreţi sau executanţi vor primi remuneratiile cuvenite fie direct de la producători, conform contractelor incheiate cu acestia, fie de la utilizatori, numai prin organismele de gestiune colectiva, conform contractelor dintre beneficiarii remuneratiei şi producători.-------------Art. 111^1 a fost introdus de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 112Dispozitiile privind limitele exercitarii drepturilor prevăzute la art. 33-38 se aplică în mod corespunzător şi titularilor de drepturi conexe dreptului de autor.-------------Art. 112 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 112^1În cazul în care titularii de drepturi beneficiaza, prin efectul legii, de o remuneratie obligatorie, acestia nu se pot opune utilizarilor care o genereaza.-------------Art. 112^1 a fost introdus de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul V Organismele de radiodifuziune şi de televiziune  +  Secţiunea I Drepturile organismelor de radiodifuziune şi de televiziune  +  Articolul 113Organismele de radiodifuziune şi de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice, cu obligaţia pentru cel autorizat de a menţiona numele organismelor, urmatoarele: a) fixarea propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune; b) reproducerea integrală sau parţială, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc şi sub orice formă, a propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent dacă au fost transmise prin fir ori fără fir, inclusiv prin cablu sau satelit;-------------Lit. b) a art. 113 a fost modificata de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. c) distribuirea propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; d) importul, în vederea comercializarii pe piaţa interna, a propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; e) retransmiterea sau reemiterea propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune prin mijloace fără fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum şi prin orice alt mod de comunicare către public, inclusiv retransmiterea pe Internet; f) comunicarea publică a propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune în locuri accesibile publicului, cu plata intrarii; g) inchirierea propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, fixate pe orice tip de suport; h) împrumutul propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; i) punerea la dispoziţia publicului a propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent dacă au fost emise prin fir sau fără fir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel încât să poată fi accesate în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public.-------------Art. 113 a fost modificat de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 113^1 (1) Prin reemitere, în sensul prezentei legi, se înţelege emiterea simultana, de către un organism de radiodifuziune, a unui program al altui organism de radiodifuziune. (2) Definiţiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , 15 alin. (1), 15^1 , art. 15^2 şi 98 alin. (2) se aplică, prin analogie, şi drepturilor prevăzute la art. 113.-------------Art. 113^1 a fost introdus de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 113^2 (1) Organismele de radiodifuziune şi de televiziune au dreptul exclusiv de a împiedica importul de copii ale propriilor programe de radiodifuziune sau de televiziune, realizate fără autorizarea lor şi fixate pe orice tip de suport. (2) Dispozitiile art. 113 lit. d) nu se aplică atunci când importul este facut de o persoană fizica, fără scop comercial, în bagajul personal legal admis.-------------Art. 113^2 a fost introdus de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 114Durata drepturilor prevăzute în prezentul capitol este de 50 de ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a avut loc prima radiodifuzare a emisiunii sau a serviciului de programe ale organismului de radiodifuziune ori de televiziune.-------------Art. 114 a fost modificat de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 115Dreptul de distribuire a unui program de radiodifuziune ori de televiziune, fixat pe orice fel de suport, se epuizează o dată cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor acestuia, pe piaţa interna, de către titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia.-------------Art. 115 a fost modificat de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 116Dispozitiile cuprinse în art. 33, 34 şi 37 se aplică, prin analogie, şi organismelor de radiodifuziune şi de televiziune.-------------Art. 116 a fost modificat de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea a II-a Comunicarea publică prin satelit  +  Articolul 117 (1) Organismele de radiodifuziune şi de televiziune, care au ca obiect de activitate comunicarea publică a unor programe prin satelit, trebuie să îşi desfasoare activitatea cu respectarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe protejate prin prezenta lege. (2) În sensul prezentei legi, prin comunicare publică prin satelit se înţelege introducerea, sub controlul şi responsabilitatea unui organism de radiodifuziune sau de televiziune situat pe teritoriul României, a semnalelor purtătoare de programe destinate captarii de către public, într-un lant neintrerupt de comunicare ce conduce la satelit şi revine la pamint. (3) În sensul prezentei legi, prin satelit se înţelege orice satelit care opereaza pe benzi de frecventa rezervate, conform legislaţiei privind telecomunicatiile, pentru radiodifuzarea semnalelor în scopul receptionarii de către public sau pentru comunicarea individuala privată. În acest din urmă caz este totusi necesar ca receptia individuala să se poată face în condiţii comparabile celor din primul caz.-------------Alin. (3) al art. 117 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 118 (1) În cazul în care semnalele purtătoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o formă codificata, introducerea lor în lantul de comunicare este considerata comunicare publică, dacă dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispoziţie publicului de organismul respectiv sau cu consimtamantul sau. (2) Responsabilitatea comunicarii publice, în cazul în care semnalele purtătoare sunt transmise de un organism situat în afara României sau într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene şi care nu asigura nivelul de protecţie prevăzut de prezenta lege, este asigurata astfel: a) dacă semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legătură ascensionala, responsabilitatea revine persoanei care, situate pe teritoriul României sau al unui stat membru al Uniunii Europene, utilizeaza statia; b) dacă nu se apeleaza la o statie de legătură ascensionala, dar comunicarea către public a fost autorizata de un organism cu sediul principal în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o.-------------Art. 118 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 119 (1) Titularii dreptului de autor pot cesiona drepturile lor pentru comunicarea publică prin satelit unui organism de radiodifuziune sau de televiziune, numai printr-un contract incheiat fie prin intermediul unui organism de gestiune colectiva, fie individual.-------------Alin. (1) al art. 119 a fost modificat de pct. 83 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Contractul-cadru incheiat între un organism de gestiune colectiva şi un organism de radiodifuziune sau de televiziune, pentru comunicarea publică prin satelit a unei categorii de opere aparţinând unui anumit domeniu, îşi poate produce efectele extinse şi faţă de titularii de drepturi care nu sunt reprezentati de organismele de gestiune colectiva, dacă aceasta comunicare către public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestra efectuata de către acelasi organism emitator. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea în orice moment sa inlature producerea efectelor extinse ale contractului-cadru, printr-un contract individual sau colectiv.-------------Alin. (2) al art. 119 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică operelor audiovizuale.  +  Secţiunea a III-a Retransmiterea prin cablu  +  Articolul 121 (1) Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe îşi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu numai prin intermediul unui organism de gestiune colectiva.-------------Alin. (1) al art. 121 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe pentru retransmiterea prin cablu se stabileste prin metodologii negociate între organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, potrivit procedurilor prevăzute la art. 131, 131^1 şi 131^2.-------------Alin. (2) al art. 121 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (3) În cazul în care părţile nu pot stabili metodologii prin negociere, înainte de iniţierea procedurii de arbitraj prevăzute de art. 131^2 alin. (3) acestea pot conveni sa recurga la o procedură de mediere facultativa. Aceasta mediere este efectuata de unul sau mai mulţi mediatori aleşi de părţi în asa fel încât independenta şi imparţialitatea lor sa nu poata fi puse la indoiala. Mediatorii au ca sarcina sa ajute negocierile şi pot sa notifice o propunere părţilor.-------------Alin. (3) al art. 121 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (4) În termen de 3 luni de la prezentarea propunerii de către mediatori, părţile vor notifica mediatorilor şi la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor respingerea propunerii sau acceptarea acesteia prin semnarea protocolului privind metodologiile. Notificarea propunerii, precum şi a acceptarii sau respingerii acesteia se face în conformitate cu regulile aplicabile notificarii actelor juridice. Acceptarea de către toate părţile este prezumata în cazul în care nici una dintre ele nu a notificat respingerea propunerii în acest termen.-------------Alin. (4) al art. 121 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (5) Dacă unii titulari de drepturi nu au încredinţat gestiunea drepturilor lor unui organism de gestiune colectiva, organismul care gestioneaza drepturile din aceeasi categorie este considerat de drept a fi şi gestionarul drepturilor lor. Dacă exista în acelasi domeniu mai multe organisme de gestiune colectiva, titularul de drepturi poate opta între acestea. Revendicarea drepturilor de către acesti titulari se poate face în termen de 3 ani de la data notificarii.-------------Art. 121 a fost modificat de pct. 85 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 121^1 (1) Prevederile art. 121 alin. (1) nu se aplică drepturilor exercitate de organismele de radiodifuziune sau de televiziune cu privire la propriile emisiuni şi servicii de programe, indiferent dacă drepturile în cauza le apartin ori le-au fost cesionate de alti titulari de drepturi de autor sau de drepturi conexe. În acest caz, exercitarea dreptului de retransmitere prin cablu de către un organism de radiodifuziune sau de televiziune se face prin contracte incheiate cu distribuitorii prin cablu, cu excepţia cazurilor în care retransmiterea prin cablu este obligatorie prin lege.-------------Alin. (2) al art. 121^1 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.-------------Art. 121^1 a fost introdus de pct. 86 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul VIDrepturile sui-generis ale fabricantilor bazelor de date-------------Cap. VI din Titlul II a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 122^1 (1) Dispozitiile prezentului capitol privesc protectia juridica a bazelor de date, în orice formă a lor. (2) În sensul prezentei legi, prin baza de date se înţelege o culegere de opere, de date sau de alte elemente independente, protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse intr-o modalitate sistematica ori metodica şi în mod individual accesibile prin mijloace electronice sau printr-o alta modalitate. (3) Protectia prevăzută în prezentul capitol nu se aplică programelor pentru calculator utilizate la fabricarea sau functionarea bazelor de date accesibile prin mijloace electronice. (4) În sensul prezentei legi, fabricantul unei baze de date este persoana fizica sau juridica ce a facut o investiţie substantiala cantitativa şi calitativa în vederea obtinerii, verificării sau prezentarii continutului unei baze de date.-------------Art. 122^1 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 122^2 (1) Fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza şi de a interzice extragerea şi/sau reutilizarea totalitatii sau a unei părţi substantiale din aceasta, evaluata calitativ sau cantitativ. (2) În sensul prezentei legi, se înţelege prin: a) extragere: transferul permanent sau temporar al totalitatii ori al unei părţi, evaluata calitativ sau cantitativ, substantiale din conţinutul bazei de date pe un alt suport, prin orice mijloc sau sub orice formă; b) reutilizare: orice formă de punere la dispoziţia publicului a totalitatii sau a unei părţi, evaluata calitativ sau cantitativ, substantiale a continutului bazei de date prin distribuirea de copii, prin închiriere sau sub alte forme, inclusiv prin punerea la dispoziţia publicului a continutului bazei, astfel încât oricine să poată avea acces la aceasta în locul şi la momentul ales în mod individual. Prima vanzare pe piaţa interna a unei copii a bazei de date de către titularul dreptului sui-generis sau cu consimtamantul acestuia epuizează dreptul de a controla revanzarea acestei copii. (3) Împrumutul public al unei baze de date nu este un act de extragere sau de reutilizare. (4) Dreptul prevăzut la alin. (1) se aplică în mod independent de posibilitatea de a proteja baza de date sau conţinutul acesteia prin dreptul de autor sau alte drepturi. Protectia bazelor de date prin dreptul prevăzut la alin. (1) nu prejudiciaza drepturile existente cu privire la conţinutul lor. (5) Nu este permisa extragerea sau reutilizarea, repetata şi sistematica, de părţi nesubstantiale ale continutului bazei de date dacă aceasta ar presupune acte contrarii unei utilizari normale a acestei baze sau ar cauza un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale fabricantului bazei de date.-------------Art. 122^2 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 122^3 (1) Fabricantul unei baze de date care este pusa la dispoziţia publicului în orice modalitate nu poate împiedica utilizarea legitima a acesteia, prin extragerea sau reutilizarea de părţi nesubstantiale din conţinutul sau, oricare ar fi scopul utilizarii. În cazul în care utilizatorul legitim este autorizat sa extraga sau sa reutilizeze numai o parte a bazei de date, dispozitiile prezentului alineat se aplică acestei părţi. (2) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispoziţia publicului în orice modalitate nu poate efectua acte care intră în conflict cu utilizarea normala a acestei baze de date sau care lezeaza în mod nejustificat interesele legitime ale fabricantului bazei de date. (3) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispoziţia publicului în orice modalitate nu poate să aduca prejudicii titularilor unui drept de autor sau conex care se referă la opere sau la prestatii continute în aceasta baza de date. (4) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispoziţia publicului în orice modalitate poate, fără autorizarea fabricantului bazei de date, sa extraga sau sa reutilizeze o parte substantiala a continutului acesteia: a) în cazul în care extragerea se face în scopul utilizarii private a continutului unei baze de date neelectronice; b) în cazul în care extragerea în scopul utilizarii se face pentru invatamant sau pentru cercetare stiintifica, cu condiţia indicarii sursei şi în măsura justificata de scopul necomercial urmarit; c) în cazul în care se face o extragere sau reutilizare având ca scop apararea ordinii publice şi a sigurantei naţionale ori în cadrul unor proceduri administrative sau jurisdictionale. (5) Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei părţi dintr-o baza de date poate efectua fără consimtamantul autorului acesteia orice act de reproducere, distribuire, comunicare publică sau transformare, necesar utilizarii normale şi accesului la baza de date sau la o parte din aceasta.-------------Alin. (5) al art. 122^3 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.-------------Art. 122^3 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 122^4 (1) Drepturile fabricantului bazei de date iau nastere o dată cu definitivarea bazei de date. Durata protectiei este de 15 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului imediat următor definitivarii bazei de date. (2) În cazul în care baza de date a fost pusa la dispoziţia publicului în orice modalitate înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), durata protectiei se calculeaza începând cu data de 1 ianuarie a anului imediat următor celui în care baza de date a fost pusa la dispoziţia publicului pentru prima oara. (3) Orice modificare substantiala, evaluata calitativ sau cantitativ, a continutului unei baze de date, constand, în special, în adaugari, suprimari sau schimbari succesive şi pentru care se poate considera ca s-a efectuat o noua investiţie substantiala, evaluata calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unei durate de protecţie proprii bazei de date rezultate din aceasta investiţie.-------------Art. 122^4 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Titlul III Gestiunea şi apararea dreptului de autor şi a drepturilor conexe  +  Capitolul I Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor conexe  +  Secţiunea I Dispozitii generale  +  Articolul 123 (1) Titularii dreptului de autor şi ai drepturilor conexe îşi pot exercita drepturile recunoscute prin prezenta lege în mod individual sau, pe bază de mandat, prin organismele de gestiune colectiva, în condiţiile prezentei legi. (2) Gestiunea colectiva a drepturilor de autor se poate face numai pentru operele aduse anterior la cunoştinţa publică, iar gestiunea colectiva a drepturilor conexe se poate face numai pentru interpretari sau executii fixate ori radiodifuzate anterior, precum şi pentru fonograme ori videograme aduse anterior la cunoştinţa publică. (3) Titularii de drepturi de autor sau de drepturi conexe nu pot cesiona drepturile patrimoniale recunoscute prin prezenta lege către organisme de gestiune colectiva.-------------Art. 123 a fost modificat de pct. 89 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 123^1 (1) Gestiunea colectiva este obligatorie pentru exercitarea urmatoarelor drepturi: a) dreptul la remuneratie compensatorie pentru copia privată; b) dreptul la remuneratie echitabila pentru împrumutul public prevăzut la art. 14^4 alin. (2); c) dreptul de suita; d) dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale; e) dreptul de comunicare publică a operelor muzicale, cu excepţia proiectiei publice a operelor cinematografice; f) dreptul la remuneratie echitabila recunoscut artistilor interpreţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora; g) dreptul de retransmitere prin cablu. (2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1), organismele de gestiune colectiva îi reprezinta şi pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat.-------------Art. 123^1 a fost introdus de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 123^2 (1) Pot fi gestionate colectiv urmatoarele drepturi: a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme; b) dreptul de comunicare publică a operelor şi a prestatiilor artistice în domeniul audiovizual; c) dreptul de împrumut, cu excepţia cazului prevăzut la art. 123^1 alin. (1) lit. b); d) dreptul de radiodifuzare a operelor şi a prestatiilor artistice în domeniul audiovizual; e) dreptul la remuneratie echitabila rezultata din cesiunea dreptului de închiriere prevăzut la art. 111^1 alin. (1); f) dreptul la remuneratie echitabila recunoscut artistilor interpreţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora.-------------Alin. (1) al art. 123^2 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1) organismele de gestiune colectiva îi reprezinta numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat şi elaboreaza metodologii, în limita repertoriului gestionat, dacă sunt indeplinite condiţiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a), sau negociaza direct cu utilizatorii contractele de licenţă. Organismele de gestiune colectiva vor permite, la cererea utilizatorilor, consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 126 alin. (2), precum şi lista titularilor de drepturi de autor şi de drepturi conexe, români şi straini, pe care îi reprezinta. Aceasta activitate de gestiune colectiva se afla sub supravegherea şi controlul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, în calitate de garant al aplicarii legii.-------------Alin. (2) al art. 123^2 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (3) Organismele de gestiune colectiva autorizeaza, la cerere, utilizarea operelor de creatie intelectuala, numai în baza documentelor care certifica existenta mandatului titularilor de drepturi de autor sau conexe, cu excepţia cazurilor de gestiune colectiva obligatorie.-------------Art. 123^2 a fost introdus de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 123^3Drepturile recunoscute în prezentul capitol, cu excepţia celor prevăzute la art. 123^1 şi 123^2 , pot fi gestionate prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, numai în limita mandatului special acordat de titularii de drepturi.-------------Art. 123^3 a fost introdus de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 123^4În negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute prin prezenta lege, existenta organismelor de gestiune colectiva nu îi împiedica pe titularii drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe să se adreseze unor intermediari, persoane fizice sau persoane juridice specializate, pentru a fi reprezentati.-------------Art. 123^4 a fost introdus de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea a II-a Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor şi a drepturilor conexe  +  Articolul 124Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, denumite în cuprinsul legii organisme de gestiune colectiva, sunt, în sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, în principal, colectarea şi repartizarea drepturilor a caror gestiune le este incredintata de către titulari.  +  Articolul 125 (1) Organismele de gestiune colectiva prevăzute în prezentul capitol se constituie în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, şi funcţionează potrivit reglementarilor privind asociaţiile fără scop patrimonial şi potrivit prevederilor prezentei legi.-------------Alin. (1) al art. 125 a fost modificat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice ori juridice, şi acţionează în limitele mandatului încredinţat şi pe baza statutului adoptat după procedura prevăzută de lege.-------------Alin. (2) al art. 125 a fost modificat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (3) Organismele de gestiune colectiva pot fi create în mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzind unor domenii diferite de creatie, precum şi pentru gestionarea de drepturi apartinind unor categorii distincte de titulari.  +  Articolul 125^1Organismele de gestiune colectiva au obligaţia sa comunice publicului, prin mijloace de informare în masa, urmatoarele date: a) categoriile de titulari de drepturi pe care îi reprezinta; b) drepturile patrimoniale pe care le gestioneaza; c) categoriile de utilizatori şi alte categorii de persoane fizice şi juridice care au obligaţii de plată către titularii de drepturi;-------------Lit. c) a art. 125^1 a fost modificata de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. d) actele normative în temeiul cărora funcţionează şi colecteaza remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi; e) modalitatile de colectare şi persoanele responsabile de aceasta activitate, pe plan local şi central; f) programul de lucru.-------------Art. 125^1 a fost introdus de pct. 92 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 126 (1) Avizul prevăzut la art. 125 alin. (1) se acordă organismelor de gestiune colectiva cu sediul România, care: a) urmeaza să se constituie sau funcţionează potrivit reglementarilor legale la data intrarii în vigoare a prezentei legi; b) depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor repertoriul de opere, interpretari şi executii artistice, fonograme şi videograme, aparţinând propriilor membri şi pe care îl gestioneaza, precum şi contractele incheiate, pentru gestionarea de drepturi similare, cu organisme straine; c) au adoptat un statut care indeplineste condiţiile prevăzute de prezenta lege; d) au capacitate economica de gestionare colectiva şi dispun de mijloacele umane şi materiale necesare gestionarii repertoriului pe intregul teritoriu al tarii; e) permit, potrivit procedurilor exprese din propriul statut, accesul oricăror titulari ai drepturilor de autor sau drepturi conexe din domeniul pentru care se infiinteaza şi care doresc să le incredinteze un mandat. (2) Repertoriul mentionat la alin. (1) lit. b) se depune în format scris şi electronic, stabilit prin decizie a directorului general, şi contine, cel puţin, numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a artistilor interpreţi şi executanţi, a fonogramelor sau videogramelor. (3) Avizul de constituire şi functionare pentru organismul de gestiune colectiva se acordă prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectiva.-------------Art. 126 a fost modificat de pct. 93 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 127 (1) Statutul organismului de gestiune colectiva trebuie să cuprindă dispozitii cu privire la: a) denumirea, domeniul şi obiectul de activitate şi drepturile pe care le gestioneaza pe baza repertoriului constituit în acest scop; b) condiţiile în care se realizează gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalitatii de tratament; c) drepturile şi oblibaţiile membrilor în raporturile cu organismul de gestiune colectiva; d) modalitatea de desemnare şi atribuţiile administratorului general responsabil de functionarea organismului de gestiune colectiva, precum şi ale organelor de administrare şi de reprezentare; e) patrimoniul initial şi resursele economice prevăzute; f) regulile aplicabile repartizarii drepturilor colectate, proportional cu utilizarea reala a repertoriului titularilor de drepturi, precum şi regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate; g) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmeaza a fi negociate cu utilizatorii şi reguli privind reprezentarea în cadrul negocierilor; h) modalitatile de verificare a gestiunii economice şi financiare de către membri; i) modalitatile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectiva pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcţionarii; j) orice alte dispozitii obligatorii potrivit legislaţiei în vigoare. (2) Din consiliul director al organismului de gestiune colectiva nu poate face parte administratorul general sau orice altă persoană care are calitatea de angajat retribuit al organismului. Nu au calitatea de angajaţi retribuiti membrii organismului de gestiune colectiva care primesc indemnizatie de participare la activităţile din cadrul organelor de conducere alese. (3) Orice propunere de modificare a statutului se supune avizarii, de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu cel puţin două luni înainte de adunarea generală a organismului de gestiune colectiva în cadrul careia modificarea urmeaza să fie aprobata. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza acest aviz în termen de 10 zile de la solicitare, iar avizul se depune la instanţa judecătorească în vederea înregistrării modificarii. În cazul în care avizul este negativ, acesta trebuie motivat. (4) Orice modificare a statutului efectuata şi înregistrată la instanţa judecătorească fără avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor este nula de drept.-------------Art. 127 a fost modificat de pct. 94 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 129 (1) Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, este acordat direct, prin contract scris de către titularii de drepturi. (2) Fiecare titular de drepturi care a acordat un mandat organismului de gestiune colectiva are dreptul la un vot în cadrul adunarii generale. Artistii interpreţi sau executanţi care au participat la o execuţie sau o interpretare colectiva a unei opere au dreptul la un singur vot în cadrul adunarii generale, prin reprezentantul desemnat conform procedurii prevăzute la art. 99 alin. (2). (3) Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, poate fi acordat şi indirect de către titulari, prin contracte scrise, incheiate între organisme de gestiune colectiva din România şi organisme straine care gestioneaza drepturi similare, pe baza repertoriilor membrilor acestora. Mandatul indirect nu conferă drept de vot titularilor de drepturi. (4) Orice titular de drepturi de autor sau de drepturi conexe poate incredinta prin mandat administrarea drepturilor sale privind repertoriul propriu unui organism de gestiune colectiva. Organismul respectiv este obligat sa accepte administrarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective în limita obiectului sau de activitate. (5) Organismele de gestiune colectiva nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectiva.-------------Art. 129 a fost modificat de pct. 96 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 129^1În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un titular nu este asociat la nici un organism, competenţa revine organismului din domeniu cu cel mai mare numar de membri. Revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face în termen de 3 ani de la data notificarii. După acest termen sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotărârii adunarii generale.-------------Art. 129^1 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Secţiunea a III-a Functionarea organismelor de gestiune colectiva  +  Articolul 130 (1) Organismele de gestiune colectiva au urmatoarele obligaţii: a) sa elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea platii acestor drepturi, în cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de către titularii de drepturi;-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 130 a fost modificata de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. b) să-i autorizeze pe utilizatori, în cazul în care s-au stabilit metodologii, la cererea acestora efectuata înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneratii, prin licenta neexclusiva, în forma scrisa;-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 130 a fost modificata de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. c) sa incheie, în numele titularilor de drepturi care le-au mandatat sau pe baza convenţiilor incheiate cu organisme similare din strainatate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, având ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat; d) sa protejeze interesele membrilor lor, în ceea ce priveste gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizarii repertoriului propriu, în afara teritoriului României, prin incheierea de contracte de reprezentare cu organismele similare din strainatate; e) sa colecteze sumele datorate de utilizatori şi să le repartizeze între titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut; f) să asigure accesul propriilor membri la informaţiile privind orice aspect al activităţii de colectare a sumelor datorate de utilizatori şi de repartizare a acestora; g) sa acorde asistenţa de specialitate titularilor de drepturi şi sa îi reprezinte în cadrul procedurilor legale, în limita obiectului lor de activitate; h) sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informaţii şi transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, precum şi informaţii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizarii acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligaţia sa furnizeze, în format scris şi electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informaţiile şi documentele solicitate sub semnatura reprezentantului legal şi cu stampila;-------------Lit. h) a alin. (1) al art. 130 a fost modificata de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. i) să asigure transparenta activităţii de gestiune colectiva în raporturile cu autorităţile publice care au drept de control;-------------Lit. i) a alin. (1) al art. 130 a fost modificata de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. j) sa indeplineasca orice alta activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului lor de activitate. (2) Contractele de reprezentare incheiate de organismele similare din strainatate, prevăzute la alin. (1) lit. d), se incheie în forma scrisa, cu menţionarea modului de realizare a schimbului de informaţii privind repertoriul părţilor, a drepturilor gestionate, a duratei şi a modalitatilor de plată.-------------Art. 130 a fost modificat de pct. 98 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 131 (1) În vederea iniţierii procedurilor de negociere, organismele de gestiune colectiva trebuie să depună la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere, însoţită de metodologiile propuse a fi negociate, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a).-------------Alin. (1) al art. 131 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (2) Metodologiile se negociaza în cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa în termen de maximum 5 zile de la primirea cererii de iniţiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva. Comisia de negociere este constituita din: a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care funcţionează pentru cate o categorie de drepturi, pe de o parte; b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de utilizatori, numit dintre acestea, şi cate un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabiliti pe baza cifrei de afaceri şi a cotei de piaţa a acestora în domeniu, cu condiţia ca acestea să fie declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere, precum şi al societatilor publice de radiodifuziune şi de televiziune, după caz, pe de altă parte.-------------Alin. (2) al art. 131 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (3) În vederea desemnarii în cadrul comisiei prevăzute la alin. (2), organismele de gestiune colectiva vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, odata cu metodologiile, lista structurilor asociative ale utilizatorilor şi pe cea a utilizatorilor majori, care urmeaza a fi convocati pentru negocieri, precum şi elementele de identificare a acestora.-------------Alin. (3) al art. 131 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (4) Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunică părţilor prin scrisoare recomandata, împreună cu propunerea de metodologii depusa de organismele de gestiune colectiva.-------------Art. 131 a fost modificat de pct. 99 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 131^1 (1) Metodologiile se negociaza de către organismele de gestiune colectiva cu reprezentantii prevăzuţi la art. 131 alin. (2) lit. b), ţinându-se seama de urmatoarele criterii principale: a) categoria titularilor de drepturi, membri sau nemembri, şi domeniul pentru care se poarta negocierea; b) categoria de utilizatori pe care îi reprezinta la negocieri structurile asociative sau ceilalti utilizatori desemnaţi sa negocieze; c) repertoriul, confirmat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, gestionat de organismul de gestiune colectiva, pentru membrii proprii, precum şi pentru membrii altor organisme straine similare, în baza contractelor de reprezentare; d) proportia utilizarii repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectiva; e) proportia utilizarilor pentru care utilizatorul a indeplinit oblibaţiile de plată prin contracte directe cu titularii de drepturi; f) veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul ce face obiectul negocierii; g) cheltuielile ocazionate de utilizare, în cazul în care nu exista venituri. (2) Organismele de gestiune colectiva pot solicita de la aceeasi categorie de utilizatori remuneratii forfetare sau procentuale raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul, iar în lipsa acestor venituri, la cheltuielile ocazionate de utilizare.-------------Alin. (2) al art. 131^1 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (3) Remuneratiile forfetare sau procentuale prevăzute la alin. (2) pot fi solicitate numai dacă şi în măsura în care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afla în termenele de protecţie prevăzute de lege.-------------Alin. (3) al art. 131^1 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (4) În cazul în care gestiunea colectiva este obligatorie conform prevederilor art. 123^1, metodologiile se negociaza fără a se tine seama de criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse.-------------Alin. (4) al art. 131^1 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.-------------Art. 131^1 a fost introdus de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 131^2 (1) Negocierea metodologiilor se desfăşoară conform programului stabilit între cele doua părţi, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei.-------------Alin. (1) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (2) Înţelegerea părţilor cu privire la metodologiile negociate se consemneaza într-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa în termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi tuturor importatorilor şi fabricantilor de suporturi şi aparate pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată, conform art. 107.-------------Alin. (2) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (3) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat pentru iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, în urmatoarele situaţii: a) entitatile care alcătuiesc o parte ce urmeaza sa participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte părţi; b) cele doua părţi aflate în negociere nu au putut conveni o formă unica a metodologiei în termenul prevăzut la alin. (1); c) organismele de gestiune colectiva nu au putut conveni incheierea unui protocol de repartizare a remuneratiilor şi de stabilire a comisionului datorat colectorului unic.-------------Alin. (3) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoaca părţile în vederea desemnarii, prin tragere la sorti, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, şi a 3 arbitri de rezerva. Acestia din urma vor inlocui, în ordinea tragerii la sorti, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face şi în cazul absentei părţilor convocate.-------------Alin. (4) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la data desemnarii arbitrilor, convoaca la sediul sau arbitrii desemnaţi şi părţile în vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileste onorariul brut, dar nu mai mult de 3.000 lei (RON) pentru fiecare arbitru, primul termen, dar nu mai tarziu de 5 zile, precum şi locul arbitrajului şi informeaza părţile.-------------Alin. (5) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (6) Cele doua părţi aflate în arbitraj, organismele de gestiune colectiva şi, respectiv, utilizatorii sau alti platitori contribuie în mod egal la plata onorariului. Sumele se depun la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, înainte de primul termen de arbitraj. Neplata în termen atrage decaderea părţii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe şi de a formula concluzii pe durata arbitrajului.-------------Alin. (6) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (7) Arbitrii au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la primul termen al arbitrajului să depună la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor hotărârea cuprinzand forma finala a metodologiilor supuse arbitrajului, în vederea comunicarii către părţi. În mod excepţional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii îşi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor numai după depunerea hotărârii arbitrale.-------------Alin. (7) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (8) Hotărârea arbitrala privind forma definitivă a metodologiilor se comunică părţilor de către Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului, prin decizie a directorului general, emisa în termen de cinci zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi nu se pot acorda reduceri la plata remuneratiilor datorate, altele decat cele prevăzute în metodologiile publicate. (9) În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii arbitrale părţile pot face apel împotriva acesteia la instanţa Curtii de Apel Bucureşti, care se va pronunţă asupra cauzei, în complet civil. Hotărârea arbitrala este executorie de drept până la pronuntarea solutiei cu privire la menţinerea sau modificarea metodologiilor. Solutia Curtii de Apel Bucureşti este definitivă şi irevocabila, se comunică Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisa în 5 zile de la data comunicarii.-------------Alin. (9) al art. 131^2 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (10) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (1)-(9) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declanşării procedurii de negociere a metodologiilor se afla în curs de negociere directa a unui contract de licenţă sau au incheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectiva.-------------Alin. (10) al art. 131^2 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.---------------Art. 131^2 a fost introdus de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 131^3 (1) Organismele de gestiune colectiva sau, după caz, structurile asociative ale utilizatorilor, utilizatorii majori, societăţile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o noua cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a tarifelor şi metodologiilor numai după 3 ani de la data publicarii lor în forma definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În cazul negocierilor prevăzute de art. 107 alin. (4), oricare dintre părţi poate formula o noua cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai după 2 ani de la data publicarii acestora în forma definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Până la publicarea noilor metodologii, rămân valabile vechile metodologii.-------------Art. 131^3 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 131^4Remuneratiile stabilite în suma fixa se pot modifica anual, începând cu prima luna a anului următor celui în care s-au publicat metodologiile, de către organismele de gestiune colectiva, pe baza indicelui de inflatie, stabilit la nivel naţional. Aceste modificari se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, urmand a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa în termen de cinci zile de la data depunerii. Modificările devin efective începând cu luna urmatoare publicarii.-------------Art. 131^4 a fost introdus de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 133 (1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alti platitori se face de către un singur organism de gestiune colectiva pentru aceeasi categorie de titulari de drepturi. (2) În situaţia în care exista mai multe organisme de gestiune colectiva pentru un singur domeniu de titulari de drepturi, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor în vederea publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, urmatoarele: a) criteriile repartizarii între organisme a remuneratiei; b) organismul de gestiune colectiva care urmeaza să fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauza; c) modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), dacă organismele de gestiune colectiva beneficiare nu depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor protocolul mentionat, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a metodologiilor Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor desemneaza dintre acestea colectorul în domeniul titularilor de drepturi în cauza, pe baza reprezentativitatii, prin decizie a directorului general. (4) Pentru situaţia prevăzută la alin. (3), colectorul unic desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici între organismele beneficiare, nici propriilor membri, decat după depunerea la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a unui protocol incheiat între organismele beneficiare prin care se stabilesc criteriile privind repartizarea sumelor colectate. Cheltuielile de colectare, în acest caz, se evidentiaza distinct şi trebuie să fie justificate prin documente privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector în domeniul titularilor de drepturi în cauza. (5) La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectiva poate solicita Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneratiei între categoriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, precum şi etapele ulterioare sunt cele prevăzute la art. 131^2 alin. (3)-(9). (6) Sumele colectate de organismul de gestiune colectiva, în calitate de colector unic, potrivit prevederilor art. 107^1 alin. (1), ale art. 121 alin. (2) şi alin. (1) şi (3) ale prezentului articol, se evidentiaza în conturi analitice distincte. (7) Organismul de gestiune colectiva, care este colector unic, are obligaţia sa elibereze autorizarea prin licenta neexclusiva, în forma scrisa semnata de toate organismele de gestiune colectiva beneficiare, şi să asigure transparenta activităţilor de colectare, precum şi a costurilor aferente în raporturile cu organismele de gestiune colectiva beneficiare. Acestea au obligaţia de a sprijini activitatea de colectare. (8) Prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) se aplică în mod corespunzător şi organismelor de gestiune colectiva care sunt colectori unici. (9) Organismele de gestiune colectiva pot conveni printr-un protocol care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, desemnarea unui colector comun pe un domeniu de platitori, privind remuneratiile cuvenite categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea. De asemenea, organismele de gestiune colectiva pot înfiinţa, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, organisme comune de colectare pentru mai multe domenii, care să functioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federatiile de persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, precum şi potrivit prevederilor exprese privind organizarea şi functionarea organismelor de gestiune colectiva din prezenta lege.-------------Art. 133 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 134 (1) Extinderea gestiunii colective încredinţate prin contractul de mandat nu poate restringe în nici un fel drepturile patrimoniale ale titularilor. (2) Gestiunea colectiva se exercită potrivit urmatoarelor reguli: a) deciziile privind metodele şi regulile de colectare a remuneratiei şi a altor sume de la utilizatori şi cele de repartizare a acestora între titularii de drepturi, precum şi cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie să fie luate de membri, în cadrul adunarii generale, potrivit statutului; b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectiva, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale acestuia, prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectiva care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) şi alin. (4), nu poate fi mai mare de 30% din sumele colectate anual; c) în lipsa unei hotărâri exprese a adunarii generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectiva nu pot fi utilizate în scopuri comune, altele decat acoperirea costurilor reale ale colectarii şi repartizarii către membri a sumelor cuvenite; adunarea generală poate decide ca maximum 30% din sumele colectate să poată fi utilizate în scopuri comune şi numai în limita obiectului de activitate; d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva se repartizeaza individual titularilor de drepturi, proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia, în termen de maximum 6 luni de la data colectarii; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a caror repartizare nu presupune o documentare speciala, în termen de 30 de zile de la data colectarii; e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora din sumele cuvenite fiecaruia, după calcularea repartitiei individuale; f) sumele rezultate din plasamentele remuneratiilor nerevendicate şi nerepartizate, aflate în depozite bancare sau obtinute din alte operaţiuni efectuate în limita obiectului de activitate, precum şi cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a încălcării drepturilor de autor ori a drepturilor conexe se cuvin şi se repartizeaza titularilor de drepturi şi nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectiva.-------------Alin. (2) al art. 134 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (3) Remuneratiile încasate de organismele de gestiune colectiva nu sunt şi nu pot fi asimilate veniturilor acestora. În exercitarea mandatului, în condiţiile prezentei legi, organismelor de gestiune colectiva nu li se transfera sau nu li se transmit drepturi de autor şi drepturi conexe ori utilizarea acestora.-------------Alin. (3) al art. 134 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.-------------Alin. (2) al art. 134 a fost modificat de pct. 103 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 134^1 (1) Organismele de gestiune colectiva au obligaţia sa publice, în format electronic, pe pagina proprie de Internet, urmatoarele informaţii actualizate: a) statutul; b) lista membrilor organelor de conducere centrale şi locale, componenta comisiilor interne şi lista responsabililor locali; c) situaţia anuală privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori, sumele reţinute, costul gestiunii şi sumele repartizate pe categorii de titulari;------------Lit. c) a alin. (1) al art. 134^1 a fost modificata de pct. 53 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. d) darea de seama anuală; e) informaţiile privind adunarea generală, cum ar fi: data şi locul convocarii, ordinea de zi, proiectele de hotărâre şi hotărârile adoptate; f) alte date necesare informării membrilor. (2) Orice membru are dreptul de a solicita, în nume personal sau prin reprezentant autorizat, informaţii detaliate şi documente privind sumele ce i-au fost repartizate în ultimele 12 luni, provenienţă, modul de calcul al drepturilor şi retinerile aplicate, precum şi verificarea concordantei acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare. (3) Intr-un interval de timp de 30 de zile înainte de adunarea generală, orice membru are dreptul sa consulte, la sediul organismului de gestiune colectiva: a) darea de seama anuală; b) bilantul contabil; c) raportul organelor de conducere şi al comisiei de cenzori; d) textul şi expunerea de motive a hotărârilor ce urmeaza a fi supuse aprobarilor adunarii generale; e) salariile individuale ale angajatilor; f) situaţia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor şi a dobanzilor obtinute la închiderea ultimului exercitiu financiar; g) situaţia privind categoriile de utilizatori, numărul platitorilor din fiecare categorie şi suma globală colectata de la fiecare categorie; h) situaţia litigiilor cu utilizatorii. (4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (3) se face, în regim de confidentialitate, pe bază de cerere scrisa şi cu limitarea accesului la datele personale ale angajatilor organismului de gestiune colectiva. (5) Membrii care considera ca li s-ar fi încălcat dreptul de acces la informaţiile solicitate pot sesiza, în termen de trei zile, comisia permanenta speciala privind accesul la informaţii, desemnata de adunarea generală, formata din cinci membri, care nu sunt angajaţi şi nu fac parte din organele de conducere. Comisia este obligata sa răspundă, în termen de sapte zile, atât celui care a formulat sesizarea, cat şi administratorului general. Comisia întocmeşte un raport anual asupra activităţii sale, pe care îl inainteaza adunarii generale şi Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.-------------Art. 134^1 a fost introdus de pct. 104 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 135 (1) Organismele de gestiune colectiva au obligaţia să depună la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în primul trimestru al fiecarui an, după desfăşurarea adunarii generale: a) darea de seama anuală, aprobata de adunarea generală; b) raportul anual al comisiei de cenzori, prezentat adunarii generale; c) hotărârile judecătorești privind inregistrarea modificarilor la statut, avizate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor; d) repertoriul actualizat; e) contractele de reprezentare cu organismele similare din strainatate. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d) se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului.-------------Art. 135 a fost modificat de pct. 105 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Capitolul II Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor  +  Articolul 137 (1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, fiind autoritate unica de reglementare, evidenta prin registre naţionale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnico-stiintifica în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe. (2) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se face integral şi distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite. (3) Organizarea, functionarea, structura personalului şi dotarile necesare indeplinirii atribuţiilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este coordonat de ministrul culturii şi cultelor şi este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator. (5) Personalul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor beneficiaza de stimulente din sumele încasate pentru bugetul de stat din operaţiunile contra cost efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în procent de până la 15%. (6) Nivelul de constituire pentru fiecare dintre operaţiunile prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. d), e), k) şi l) şi condiţiile de repartizare şi utilizare a fondului de stimulente se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 137 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 138 (1) Principalele atribuţii ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt urmatoarele: a) reglementeaza activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general, potrivit legii; b) elaboreaza proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate; c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectiva; d) organizeaza şi administreaza contra cost inregistrarea în registrele naţionale şi în alte evidente naţionale specifice, prevăzute de lege; e) elibereaza contra cost marcaje holografice utilizabile în condiţiile legii în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, la valoarea pretului de achizitie la care se adauga un comision de administrare de 30%; f) avizeaza constituirea şi supraveghează functionarea organismelor de gestiune colectiva; g) avizeaza, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, potrivit legii, înscrierea în registrul aflat la grefa judecatoriei a asociaţiilor şi fundatiilor constituite în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, inclusiv în ceea ce priveste asociaţiile pentru combaterea pirateriei; h) controlează functionarea organismelor de gestiune colectiva şi stabileste masurile de intrare în legalitate sau aplica sancţiuni, după caz; i) asigura secretariatul procedurilor de arbitraj desfăşurate potrivit legii; j) efectueaza constatari tehnico-stiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penala; k) efectueaza la cerere expertize contra cost, pe cheltuiala părţilor interesate; l) desfăşoară activităţi de informare privind legislatia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum şi activităţi de instruire, pe cheltuiala celor interesati; m) desfăşoară activităţi de reprezentare în relatiile cu organizaţiile de specialitate similare şi cu organizaţiile internationale din domeniu, la care statul român este parte; n) indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc tarifele operaţiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, contra cost. (3) Pentru indeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor are acces la informaţiile necesare în mod operativ şi gratuit de la Centrul Naţional al Cinematografiei, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea Naţionala a Vamilor, Agentia Naţionala de Administrare Fiscala şi de la Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor şi Directia Generală de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi de la instituţiile financiar-bancare, în condiţiile legii.------------Art. 138 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 138^1Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor potrivit prevederilor art. 138, persoana controlata este obligata să prezinte orice documente şi informaţii solicitate de organele de control şi sa predea copii după acestea, dacă sunt solicitate.-------------Art. 138^1 a fost introdus de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^2 (1) Activitatea de control a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, prevăzută la art. 138 alin. (1) lit. h), se desfăşoară numai cu notificarea prealabila a organismului de gestiune colectiva controlat, comunicandu-se totodata şi obiectivele controlului. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate efectua controale generale o dată pe an, notificate cu 10 zile înainte de efectuarea controlului, precum şi controale punctuale privind probleme care fac obiectul unor reclamatii, ori de cate ori este nevoie, notificate cu trei zile înainte. (2) Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, administratorul general este obligat să prezinte orice documente şi informaţii solicitate de organele de control şi sa predea copii după acestea, dacă sunt solicitate. Organele de control pot lua note explicative în legătură cu situaţiile constatate, atât administratorului general, cat şi altor persoane angajate. (3) Concluziile organelor de control ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, împreună cu observatiile administratorului general, se consemneaza într-un proces-verbal. (4) Pe baza concluziilor controlului, în cazul constatarii unor nereguli, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate decide comunicarea procesului-verbal către adunarea generală a organismului de gestiune colectiva în cauza care îl va dezbate în prima sedinta ordinara.------------Alin. (4) al art. 138^2 a fost modificat de pct. 56 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.-------------Art. 138^2 a fost introdus de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^3În cazul în care organismul de gestiune colectiva nu mai indeplineste condiţiile prevăzute la art. 124 şi 126 ori încalcă oblibaţiile prevăzute la art. 130, 133, 134, 134^1, 135 sau art. 138^2 alin. (2), Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea în legalitate. Decizia poate fi atacata la instantele judecătorești de contencios administrativ. În cazul nerespectarii deciziei rămase definitive, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor retrage temporar avizul prevăzut la art. 125. Retragerea temporara a avizului are ca efect suspendarea activităţii organismului de gestiune colectiva până la schimbarea administratorului general de către adunarea generală.------------Art. 138^3 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 138^4*) (1) Pe lângă Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor funcţionează un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti din 3 în 3 ani prin ordin al ministrului coordonator. Numirea se face dintre candidatii cu pregatire juridica şi cu minimum 10 ani de activitate în domeniul dreptului civil, propusi de organismele de gestiune colectiva, de structurile asociative ale utilizatorilor şi de societăţile publice de radiodifuziune şi de televiziune. Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, împreună cu o prezentare a candidatului propus şi cu acceptul scris al acestuia, incluzând informaţii privind modalitatile de convocare.------------Alin. (1) al art. 138^4 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (2) Arbitrii nu au calitatea de salariat al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi au dreptul la un onorariu pentru participarea la arbitrajul metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectiva în condiţiile prevăzute de prezenta lege.------------Alin. (2) al art. 138^4 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (3) Corpul de arbitri va fi reconstituit în cazul în care numărul arbitrilor permanent disponibili este mai mic de 16.-------------Art. 138^4 a fost introdus de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.-------------  +  Capitolul IIIMăsuri de protecţie, proceduri şi sancţiuni-------------Denumirea Cap. III din Titlul III a fost modificata de pct. 111 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea I Măsuri tehnice de protecţie şi informaţii privind regimul drepturilor-------------Secţiunea I din Cap. III a fost introdusa de pct. 112 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^5 (1) Autorul unei opere, artistul interpret sau executant, producătorul de fonograme ori de înregistrări audiovizuale, organismul de radiodifuziune sau de televiziune şi fabricantul de baza de date pot sa instituie măsuri tehnice de protecţie a drepturilor recunoscute prin prezenta lege. (2) Prin măsuri tehnice, în sensul prezentei legi, se înţelege utilizarea oricarei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, în cadrul funcţionarii sale normale, este destinata sa impiedice sau sa limiteze actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege.------------Alin. (2) al art. 138^5 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (3) Masurile tehnice sunt considerate eficiente atunci când utilizarea unei opere sau a oricărui alt obiect al protectiei este controlata de către titularul de drepturi prin aplicarea unui cod de acces sau a unui procedeu de protecţie, precum criptarea, codarea, bruierea sau orice transformare a operei ori a altui obiect al protectiei sau printr-un mecanism de control al copierii, dacă masurile indeplinesc obiectivul de asigurare a protectiei. (4) Titularii de drepturi care au instituit măsuri tehnice de protecţie au obligaţia de a pune la dispoziţie beneficiarilor excepţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), c) şi e), art. 33 alin. (2) lit. d) şi e) şi la art. 38 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protectiei. Totodata acestia au dreptul sa limiteze numărul copiilor realizate în condiţiile de mai sus.------------Alin. (4) al art. 138^5 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplică în cazul operelor protejate puse la dispoziţia publicului, conform clauzelor contractuale convenite între părţi, astfel încât membrii publicului să poată avea acces la acestea în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual.------------Alin. (5) al art. 138^5 a fost introdus de pct. 60 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.-------------Art. 138^5 a fost introdus de pct. 112 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^6 (1) Titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege pot sa furnizeze, în format electronic, asociat unei opere sau oricărui alt obiect al protectiei sau în contextul comunicarii publice a acestora, informaţii privind regimul drepturilor. (2) Prin informaţii privind regimul drepturilor, în sensul prezentei legi, se înţelege orice informatie furnizata de titularii de drepturi care permite identificarea operei sau a oricărui alt obiect al protectiei prin prezenta lege, a autorului sau a altui titular de drepturi, precum şi condiţiile şi modalitatile de utilizare a operei sau a oricărui alt obiect al protectiei, precum şi orice numar sau cod reprezentand aceste informaţii.-------------Art. 138^6 a fost introdus de pct. 112 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Secţiunea a II-a Proceduri şi sancţiuni-------------Secţiunea a II-a din Cap. III a fost introdusa de pct. 113 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 138^7 (1) Incalcarea drepturilor recunoscute şi protejate prin prezenta lege atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, după caz, potrivit legii. Dispozitiile procedurale sunt cele prevăzute în prezenta lege, care se completeaza cu cele de drept comun. (2) În cadrul unei acţiuni referitoare la incalcarea drepturilor protejate de prezenta lege şi ca răspuns la o cerere justificata a solicitantului, instanţa are dreptul să solicite furnizarea informaţiilor privind originea şi retelele de distribuţie a marfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prevăzut de prezenta lege fie de la faptuitor şi/sau de la orice altă persoană care: a) detinea în scop comercial marfuri pirat; b) utiliza în scop comercial servicii prin care încalcă drepturile protejate de prezenta lege; c) furniza, în scop comercial, produse sau servicii utilizate în activităţi prin care se încalcă drepturile prevăzute de prezenta lege; d) a fost indicată, de oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a), b) sau c), ca fiind implicata în producerea, realizarea, fabricarea, distribuirea ori inchirierea marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului ori în furnizarea produselor sau serviciilor prin care se încalcă drepturile protejate de prezenta lege. (3) Informaţiile prevăzute în alin. (2) cuprind, după caz: a) numele şi adresa producătorilor, fabricantilor, distribuitorilor, furnizorilor şi ale celorlalţi deţinători anteriori ai marfurilor, dispozitivelor sau ai serviciilor, inclusiv ale transportatorilor, precum şi ale angrosistilor destinatari şi ale vânzătorilor cu amanuntul; b) informaţii privind cantitatile produse, fabricate, livrate sau transportate, primite ori comandate, precum şi preţul obţinut pentru marfurile, dispozitivele sau serviciile respective. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică fără a aduce atingere altor dispozitii legale, care: a) acorda titularului dreptul de a primi informaţii mai extinse; b) prevad utilizarea în cauzele civile sau penale a informaţiilor comunicate în conformitate cu prezentul articol; c) prevad raspunderea pentru abuzul de drept la informare; d) dau posibilitatea să se refuze furnizarea de informaţii care ar constrange persoana mentionata în alin. (1) sa admita propria sa participare sau pe cea a rudelor sale apropiate la o activitate prin care se încalcă drepturile protejate de prezenta lege; e) prevad protectia confidentialitatii surselor de informare sau prelucrarea datelor cu caracter personal.------------Art. 138^7 a fost introdus de pct. 61 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 139 (1) Titularii drepturilor recunoscute şi protejate prin prezenta lege pot solicita instanţelor de judecată sau altor organisme competente, după caz, recunoasterea drepturilor lor şi constatarea încălcării acestora şi pot pretinde acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Aceleasi solicitări pot fi formulate în numele şi pentru titularii de drepturi de către organismele de gestiune, de către asociaţiile de combatere a pirateriei sau de către persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat în acest sens. Când o actiune a fost pornita de titular, persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot sa intervina în proces, solicitand repararea prejudiciului ce le-a fost cauzat. (2) La stabilirea despăgubirilor instanţa de judecată ia în considerare: a) fie criterii cum ar fi consecintele economice negative, în special câştigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de faptuitor şi, atunci când este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului; b) fie acordarea de despăgubiri reprezentand triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se pot aplica criteriile menţionate la lit. a). (3) În cazul în care exista suspiciuni cu privire la incalcarea unor drepturi recunoscute şi protejate prin prezenta lege, persoanele indreptatite pot cere instanţei de judecată sau altor organe competente potrivit legii: a) sa dispună de îndată luarea unor măsuri pentru a preveni producerea iminenta a unei pagube prin incalcarea unui drept, prin interzicerea, cu titlu provizoriu, ca incalcarile prezumate aduse acestui drept sa continue sau pentru a condiţiona continuarea lor de constituirea unor garantii destinate să asigure despăgubirea solicitantului; masurile provizorii de interzicere vor fi impuse, dacă este cazul, prin obligarea la plata de amenzi civile potrivit dreptului comun; b) sa dispună de îndată luarea unor măsuri pentru a asigura repararea pagubei; în acest scop instanţa poate dispune luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale persoanei presupuse a fi încălcat drepturile recunoscute de prezenta lege, inclusiv blocarea conturilor sale bancare şi a altor bunuri. În acest scop, autorităţile competente pot sa dispună comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzător la informaţiile pertinente; c) sa dispună ridicarea sau predarea către autorităţile competente a marfurilor cu privire la care exista suspiciuni privind incalcarea unui drept prevăzut de prezenta lege pentru a împiedica introducerea acestora în circuitul comercial. (4) Masurile prevăzute la alin. (3) şi (6) pot fi dispuse şi prin ordonanţa preşedinţială. În acest caz, instantele judecătorești pot sa ceara reclamantului să depună o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricărui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât. (5) Aceleasi măsuri pot fi cerute, în aceleasi condiţii, împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de către un tert pentru a încalcă un drept protejat prin prezenta lege. (6) Titularii de drepturi sau reprezentantii acestora prevăzuţi la alin. (1) pot solicita instanţei judecătorești, chiar şi înainte de introducerea unei acţiuni pe fondul cauzei, luarea unor măsuri de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt, atunci când exista un risc de încălcare a drepturilor prevăzute de prezenta lege şi dacă exista un risc de distrugere a elementelor de proba. (7) Masurile prevăzute la alin. (3), (5) şi (6) pot sa includa descrierea detaliata, cu sau fără prelevare de esantioane, sau sechestrarea reala a marfurilor în litigiu şi, în cazurile corespunzătoare, a materialelor şi instrumentelor utilizate pentru a produce şi/sau a distribui aceste marfuri, precum şi documentele care se referă la ele. Aceste măsuri vor fi avute în vedere şi în aplicarea dispoziţiilor art. 96-99 din Codul de procedură penala. (8) Pentru luarea masurilor provizorii şi a masurilor asiguratorii prevăzute la alin. (3) şi pentru luarea masurilor de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt prevăzute la alin. (6), precum şi pentru exercitarea cailor de atac asupra masurilor luate sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore. (9) Instantele judecătorești sunt abilitate sa adopte masurile prevăzute la alin. (3) şi (6), fără citarea părţii adverse, în cazurile în care acest lucru va fi necesar, în special atunci când orice intarziere este de natura sa cauzeze un prejudiciu ireparabil sau când exista riscul demonstrabil de distrugere a elementelor de proba. Partea adversa va fi informata de îndată, cel mai tarziu după executarea masurilor. (10) Instanţa poate să autorizeze ridicarea de obiecte şi inscrisuri care constituie dovezi ale încălcării drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, în original ori în copie, chiar şi atunci când acestea se afla în posesia părţii adverse. În cazul incalcarilor comise la scara comerciala, autorităţile competente pot sa dispună, de asemenea, comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzător la informaţiile pertinente. (11) Pentru adoptarea masurilor prevăzute la alin. (3), (6) şi (10), sub rezerva asigurarii protectiei informaţiilor confidentiale, instantele judecătorești vor pretinde reclamantului sa furnizeze orice element de proba, accesibil în mod rezonabil, pentru a dovedi, cu suficienta certitudine, ca s-a adus atingere dreptului sau ori ca o astfel de atingere este iminenta. Se considera ca reprezentand element de proba suficient şi un esantion rezonabil dintr-un numar substantial de copii ale unei opere sau ale oricărui alt obiect protejat. În acest caz, instantele judecătorești pot sa ceara reclamantului să depună o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricărui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât. (12) Masurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt dispuse de instanţa vor fi duse la indeplinire prin executor judecătoresc. Titularii drepturilor ce se presupune ca au fost incalcate ori cu privire la care exista pericolul de a fi incalcate sau reprezentantii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea în executare a masurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stari de fapt. (13) Instanţa poate dispune ridicarea masurilor prevăzute la alin. (3) şi (6), la cererea paratului, dacă reclamantul nu a introdus o actiune care să conduca la solutionarea pe fond a cauzei într-un termen de 20 de zile lucratoare sau 31 de zile calendaristice, dacă acest termen este mai lung, termene calculate de la data ducerii la indeplinire a masurilor. (14) Titularii drepturilor incalcate pot cere instanţei de judecată sa dispună aplicarea oricareia dintre urmatoarele măsuri: a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a incasarilor realizate prin actul ilicit; b) distrugerea echipamentelor şi a mijloacelor aflate în proprietatea făptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit; c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare şi distrugere, a copiilor efectuate ilegal; d) raspandirea informaţiilor cu privire la hotărârea instanţei de judecată, inclusiv afisarea hotărârii, precum şi publicarea sa integrală sau parţială în mijloacele de comunicare în masa, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta; în aceleasi condiţii instantele pot dispune măsuri suplimentare de publicitate adaptate circumstantelor particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare. (15) Instanţa de judecată dispune aplicarea masurilor prevăzute la alin. (14) pe cheltuiala făptuitorului, cu excepţia cazului în care exista motive temeinice pentru ca acesta sa nu suporte cheltuielile. (16) Masurile prevăzute la alin. (14) lit. b) şi c) pot fi dispuse şi de procuror cu ocazia rezolvarii cauzei în faza de urmărire penala. Dispozitiile alin. (14) lit. c) nu se aplică pentru constructiile realizate cu incalcarea drepturilor privind opera de arhitectura, protejate prin prezenta lege, dacă distrugerea cladirii nu este impusa de circumstantele cazului respectiv. (17) În dispunerea masurilor prevăzute la alin. (14), instanţa de judecată va respecta principiul proportionalitatii cu gravitatea încălcării drepturilor protejate de prezenta lege şi va lua în considerare interesele tertilor susceptibili de a fi afectati de aceste măsuri. (18) Autorităţile judiciare sunt obligate sa comunice părţilor solutiile adoptate în cauzele de încălcare a drepturilor reglementate de prezenta lege. (19) Guvernul României, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijina elaborarea de către asociaţiile şi organizaţiile profesionale a codurilor de conduita la nivel comunitar, destinate să contribuie la asigurarea respectului drepturilor prevăzute de prezenta lege, în special în ceea ce priveste utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul României, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijina transmiterea către Comisia Europeana a proiectelor codurilor de conduita la nivel naţional sau comunitar şi a evaluarilor referitoare la aplicarea acestora.------------Art. 139 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 139^1 (1) Titularul dreptului de autor sau al drepturilor conexe poate fi reprezentat, în toate procedurile, negocierile şi actele juridice, pe toata durata şi în orice stadiu al procesului civil sau penal ori în afara unui astfel de proces, prin mandatar cu procura speciala. (2) Pentru punerea în miscare a actiunii penale, precum şi pentru retragerea plangerii prealabile şi impacarea părţilor, mandatul se considera special, dacă este dat pentru reprezentarea titularului de drepturi de autor sau de drepturi conexe, în orice situaţie de încălcare a drepturilor sale.-------------Art. 139^1 a fost introdus de pct. 115 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 139^2Constituie contraventii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) urmatoarele fapte: a) incalcarea prevederilor art. 21; b) incalcarea prevederilor art. 88 şi 89; c) incalcarea prevederilor art. 107 alin. (3) şi (7); d) nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h); e) fixarea, fără autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.------------Art. 139^2 a fost modificat de pct. 63 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 139^4 (1) Constituie contraventie, dacă nu reprezinta infractiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) şi cu confiscarea marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului fapta persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul în spatiile, la echipamentele, la mijloacele de transport, la bunurile sau la serviciile proprii, în vederea savarsirii de către o altă persoană a unei contraventii sau infractiuni prevăzute de prezenta lege. (2) Pentru repetarea savarsirii faptei prevăzute la alin. (1), care au avut ca rezultat savarsirea infracţiunilor prevăzute la art. 139^6 în termen de un an, organul constatator aplica şi sancţiunea complementara a inchiderii unităţii.------------Art. 139^4 a fost modificat de pct. 65 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 139^5 (1) Sanctiunile contraventionale prevăzute la art. 139^2 se aplică şi persoanelor juridice. În cazul în care contravenientul, persoana juridica, desfăşoară activităţi care implica, conform obiectului sau de activitate, comunicarea publică de opere sau de produse purtătoare de drepturi de autor sau drepturi conexe, limitele amenzilor contraventionale se maresc de doua ori. (2) Contraventiile prevăzute la art. 139^2 şi 139^4 se constata şi se aplică de ofiterii sau de agentii de politie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor cu competente în domeniu. (3) Contravenientul poate achita, în termen de 48 de ore de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege.------------Art. 139^5 a fost modificat de pct. 66 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 139^6 (1) Constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 25.000 lei (RON) urmatoarele fapte: a) realizarea, în scopul distribuirii, fără a se urmări, direct sau indirect, un avantaj material, cu orice mijloace şi în orice mod de marfuri pirat; b) plasarea marfurilor pirat sub un regim vamal definitiv de import sau export, sub un regim vamal suspensiv ori în zone libere; c) orice alta modalitate de introducere a marfurilor pirat pe piaţa interna. (2) Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) oferirea, distribuirea, detinerea ori depozitarea sau transportul, în scopul distribuirii, de marfuri pirat, precum şi detinerea acestora în scopul utilizarii prin comunicare publică la punctele de lucru ale persoanelor juridice. (3) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt savarsite în scop comercial, acestea se sancţionează cu inchisoare de la 3 ani la 12 ani. (4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancţionează şi inchirierea sau oferirea spre închiriere de marfuri pirat. (5) Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) promovarea de marfuri pirat prin orice mijloc şi în orice mod, inclusiv prin utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau prin expunerea ori prezentarea către public a listelor sau a cataloagelor de produse. (6) În cazul în care oricare dintre faptele prevăzute la alin. (1)-(4) au produs consecinte deosebit de grave, acestea se sancţionează cu inchisoare de la 5 ani la 15 ani. Pentru evaluarea gravitatii consecintelor, calculul pagubei materiale se efectueaza ţinându-se seama de marfurile pirat identificate în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(4) şi de preţul per unitate al produselor originale, cumulat cu sumele încasate ilegal de faptuitor. (7) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (6) se sancţionează savarsirea faptelor menţionate la alin. (1)-(5) de către un grup infractional organizat. (8) În sensul prezentei legi, prin marfuri pirat se înţelege: toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fără consimtamantul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta şi care sunt executate, direct ori indirect, total sau parţial, de pe un produs purtator de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe ambalajele sau copertele acestora. (9) În sensul prezentei legi, prin scop comercial se înţelege urmarirea obtinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material. (10) Scopul comercial se prezuma dacă marfa pirat este identificata la sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, inchirierea, depozitarea sau transportul de produse purtătoare de drepturi de autor ori de drepturi conexe.------------Art. 139^6 a fost modificat de pct. 67 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 139^7Refuzul de a declara provenienţă marfurilor pirat ori a dispozitivelor pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condiţionat, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 20.000 lei (RON).------------Art. 139^7 a fost modificat de pct. 68 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 139^8Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 40.000 lei (RON) punerea la dispoziţie publicului, inclusiv prin Internet sau prin alte retele de calculatoare, fără consimtamantul titularilor de drepturi, a operelor ori a produselor purtătoare de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poata accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual.------------Art. 139^8 a fost modificat de pct. 69 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 139^9Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 40.000 lei (RON) reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator în oricare dintre urmatoarele modalităţi: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere în retea interna.------------Art. 139^9 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 140 (1) Constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) urmatoarele fapte comise fără autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege: a) reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; b) distribuirea, inchirierea sau importul pe piaţa interna al operelor ori al produselor purtătoare de drepturi conexe, altele decat marfurile pirat; c) comunicarea publică a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; d) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; e) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; f) realizarea de opere derivate; g) fixarea în scop comercial a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune. (2) Prin produse purtătoare de drepturi conexe se înţelege interpretarile sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele şi propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune şi de televiziune.------------Art. 140 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 141Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amendă de la 25.000.000 lei la 500.000.000 lei fapta persoanei care îşi insuseste, fără drept, calitatea de autor al unei opere sau fapta persoanei care aduce la cunoştinţa publică o opera sub un alt nume decat acela decis de autor.-------------Art. 141 a fost modificat de pct. 117 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 141^1 (1) Producerea, importul, distribuirea, detinerea, instalarea, întreţinerea sau inlocuirea în mod ilicit a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condiţionat, constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 25.000 lei (RON). (2) Fapta persoanei care se racordeaza fără drept sau care racordeaza fără drept o altă persoană la servicii de programe cu acces condiţionat constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON). (3) Utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare în scopul promovarii dispozitivelor pirat de control al accesului la serviciile de programe cu acces condiţionat, precum şi expunerea sau prezentarea către public în orice mod, fără drept, a informaţiilor necesare confectionarii de dispozitive de orice fel, apte să asigure accesul neautorizat la serviciile de programe precizate, cu acces condiţionat, ori destinate accesului neautorizat în orice mod la astfel de servicii, constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 3 ani. (4) Vanzarea sau inchirierea dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani. (5) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (4) se sancţionează şi savarsirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) în scop comercial. (6) În sensul prezentei legi, prin dispozitive pirat de control al accesului se înţelege orice dispozitiv a cărui confectionare nu a fost autorizata de către titularul drepturilor recunoscute prin prezenta lege în raport cu un anumit serviciu de programe de televiziune cu acces condiţionat, realizat pentru facilitarea accesului la acel serviciu.------------Art. 141^1 a fost introdus de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 143 (1) Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) fapta persoanei care, fără drept, produce, importa, distribuie sau inchiriaza, ofera, prin orice mod, spre vanzare sau închiriere ori detine, în vederea comercializarii, dispozitive sau componente care permit neutralizarea masurilor tehnice de protecţie ori care presteaza servicii ce conduc la neutralizarea masurilor tehnice de protecţie ori care neutralizeaza aceste măsuri tehnice de protecţie, inclusiv în mediul digital. (2) Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) fapta persoanei care, fără a avea consimtamantul titularilor de drepturi şi stiind sau trebuind sa stie ca astfel permite, faciliteaza, provoaca sau ascunde o încălcare a unui drept prevăzut în prezenta lege: a) inlatura în scop comercial de pe opere sau de pe alte produse protejate ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronică, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil; b) distribuie, importa în scopul distribuirii, radiodifuzeaza ori comunică public sau pune la dispoziţie publicului, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc şi în orice moment ales în mod individual, fără drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate pentru care informaţiile existente sub forma electronică privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe au fost inlaturate ori modificate fără autorizatie.------------Art. 143 a fost modificat de pct. 73 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 143^1 (1) Nu se pedepseste persoana care, mai înainte de a fi inceputa urmarirea penala, denunta autorităţilor competente participarea sa la o asociaţie sau înţelegere în vederea comiterii uneia dintre infractiunile prevăzute la art. 139^6 , permitand astfel identificarea şi tragerea la raspundere penala a celorlalţi participanti. (2) Persoana care a comis una dintre infractiunile prevăzute la art. 139^6 şi care, în timpul urmaririi penale, denunta şi faciliteaza identificarea şi tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiuni legate de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, beneficiaza de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.-------------Art. 143^1 a fost introdus de pct. 120 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 144În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 139^9 , 140 şi 141, actiunea penala se pune în miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, în sensul prezentei legi. Impacarea părţilor sau retragerea plangerii inlatura raspunderea penala.-------------Art. 144 a fost modificat de pct. 121 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 145 (1) Constatarea infracţiunilor prevăzute în prezenta lege se face de către structurile specializate ale Inspectoratului General al Politiei Române şi Inspectoratului General al Politiei de Frontiera. (2) Constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 139^6 alin. (5), art. 139^8, 139^9 şi 143 se face şi de către Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informaţiilor, în condiţiile prevăzute de art. 214 din Codul de procedură penala. (3) Competenţa de judecată pentru infractiunile prevăzute la art. 139^6 -143 revine tribunalului.------------Art. 145 a fost modificat de pct. 74 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Titlul IV Aplicarea legii. Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 146Beneficiaza de protectia prevăzută de prezenta lege urmatoarele: a) operele ai caror autori sunt cetăţeni români, chiar dacă nu au fost aduse inca la cunoştinţa publică; b) operele ai caror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul în România, chiar dacă nu au fost aduse la cunoştinţa publică; c) operele de arhitectura construite pe teritoriul României; d) interpretarile sau executiile artistilor interpreţi ori executanţi care au loc pe teritoriul României; e) interpretarile sau executiile artistilor interpreţi ori executanţi care sunt fixate în înregistrări protejate de prezenta lege; f) interpretarile sau executiile artistilor interpreţi ori executanţi care nu au fost fixate în înregistrări, dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de prezenta lege; g) inregistrarile sonore sau audiovizuale ai caror producători sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul în România; h) inregistrarile sonore sau audiovizuale a caror prima fixare pe un suport material a avut loc pentru prima data în România; i) programele de radiodifuziune şi de televiziune emise de organisme de radiodifuziune şi de televiziune cu sediul în România; j) programele de radiodifuziune şi de televiziune transmise de organisme transmitatoare cu sediul în România.------------Art. 146 a fost modificat de pct. 75 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 147Persoanele fizice sau juridice straine, titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, beneficiaza de protectia prevăzută prin conventiile, tratatele şi acordurile internationale la care România este parte, iar în lipsa acestora beneficiaza de un tratament egal cu cel al cetatenilor români, cu condiţia ca acestia sa beneficieze, la randul lor, de tratament naţional în statele respective.------------Art. 147 a fost modificat de pct. 76 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 147^1În completarea prevederilor prezentei legi se pot adopta reglementari speciale pentru stabilirea unor măsuri, inclusiv privind aplicarea şi utilizarea codurilor de identificare a sursei, în vederea combaterii importului, producerii, reproducerii, distribuirii sau inchirierii de marfuri pirat ori dispozitive pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condiţionat, precum şi pentru utilizarea de marcaje speciale pentru atestarea platii remuneratiei compensatorii pentru copia privată.------------Art. 147^1 a fost modificat de pct. 77 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 148 (1) În vederea înregistrării, ca mijloc de proba, a operelor realizate în România, se infiinteaza Registrul Naţional de Opere, administrat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Inregistrarea este facultativa şi se face contra cost, potrivit normelor metodologice şi tarifelor stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Existenta şi conţinutul unei opere se pot dovedi prin orice mijloace de proba, inclusiv prin includerea acesteia în repertoriul unui organism de gestiune colectiva. (3) Autorii şi alti titulari de drepturi sau detinatorii de drepturi exclusive ale autorilor, la care se face referire în prezenta lege, au dreptul sa inscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale operelor, menţiunea de rezervare a exploatarii acestora, semnalata conform uzantelor, constand într-un simbol reprezentat prin litera C, în mijlocul unui cerc, insotit de numele lor, de locul şi anul primei publicari. (4) Producătorii de înregistrări sonore, artistii interpreţi sau executanţi şi alti deţinători de drepturi exclusive ale producătorilor sau ale artistilor interpreţi ori executanţi, la care se face referire în prezenta lege, au dreptul sa inscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale înregistrărilor sonore sau audiovizuale ori pe invelisul care le contine, menţiunea de rezervare a exploatarii acestora, semnalata conform uzantelor şi constand într-un simbol reprezentat prin litera P, în mijlocul unui cerc, insotit de numele lor, de locul şi anul primei publicari. (5) Până la proba contrara, se prezuma ca drepturile exclusive, semnalate conform uzantelor, prin simbolurile menţionate la alin. (3) şi (4) sau prin menţiunile prevăzute la art. 104 şi 106^2 , exista şi apartin persoanelor care le-au utilizat. (6) Dispozitiile alin. (3), (4) şi (5) nu condiţioneaza existenta drepturilor recunoscute şi garantate prin prezenta lege. (7) Autorii de opere şi titularii de drepturi, o dată cu includerea operei lor în repertoriul organismului de gestiune colectiva, îşi pot inregistra şi numele literar sau artistic, exclusiv în vederea aducerii acestuia la cunoştinţa publică.-------------Art. 148 a fost modificat de pct. 127 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 149 (1) Actele juridice incheiate sub regimul legislaţiei anterioare îşi produc toate efectele conform aceleia, cu excepţia clauzelor care prevad cesiunea drepturilor de utilizare a totalitatii operelor pe care autorul le poate crea în viitor.-------------Alin. (1) al art. 149 a fost modificat de pct. 128 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004. (2) Beneficiaza de protectia prezentei legi şi operele, inclusiv programele pentru calculator, interpretarile sau executiile, inregistrarile sonore sau audiovizuale, precum şi programele organismelor de radiodifuziune şi de televiziune realizate anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, în condiţiile prevăzute la alin. (1).------------Alin. (2) al art. 149 a fost modificat de pct. 78 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005. (3) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor create înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi şi pentru care nu au expirat termenele de protecţie calculate conform procedurilor legislaţiei anterioare se prelungeste până la termenul de protecţie prevăzut în prezenta lege. Prelungirea produce efecte numai de la intrarea în vigoare a prezentei legi.-------------Alin. (3) al art. 149 a fost modificat de pct. 128 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 150 (1) Utilajele, schitele, machetele, manuscrisele şi orice alte bunuri care servesc direct la realizarea unei opere ce da nastere unui drept de autor nu pot face obiectul unei urmariri silite. (2) Sumele datorate autorilor ca urmare a utilizarii operelor lor beneficiaza de aceeasi protecţie ca şi salariile şi nu pot fi urmarite decit în aceleasi condiţii. Aceste sume sunt supuse impozitarii conform legislaţiei fiscale în materie.------------Alin. (3) al art. 150 a fost abrogat de alin. (2) al art. 30 din LEGEA nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 29 iulie 1997.  +  Articolul 151Litigiile privind dreptul de autor şi drepturile conexe sunt de competenţa organelor jurisdictionale, potrivit prezentei legi şi dreptului comun.  +  Articolul 151^1 (1) Comisia Europeana va fi informata cu privire la intentia de adoptare a unor dispozitii naţionale de reglementare a unor noi drepturi conexe, precizandu-se motivele esentiale care justifica reglementarea acestor drepturi, precum şi durata de protecţie corespunzătoare. (2) Vor fi comunicate Comisiei Europene orice dispozitii naţionale adoptate în domeniul reglementat de prezenta lege. (3) Va fi transmisa Comisiei Europene lista organismelor de radiodifuziune cărora le sunt aplicabile dispozitiile art. 119 alin. (2). (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este responsabil de efectuarea comunicarilor prevăzute la alin. (1)-(3) către Comisia Europeana.------------Art. 151^1 a fost introdus de pct. 79 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 151^2Prezenta lege transpune prevederile urmatoarelor acte normative comunitare: a) Directiva Consiliului 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protectia juridica a programelor pentru calculator, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 122 din 17 mai 1991; b) Directiva Consiliului 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere şi de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 346 din 24 noiembrie 1992; c) Directiva Consiliului 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind armonizarea anumitor dispozitii referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe aplicabile difuzarii de programe prin satelit şi retransmisiei prin cablu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 248 din 6 octombrie 1993; d) Directiva Consiliului 93/98/CEE din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 290 din 24 noiembrie 1993; e) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protectia juridica a bazelor de date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 077 din 27 martie 1996; f) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informationala, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 006 din 10 ianuarie 2002; g) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suita în beneficiul autorului unei opere de arta originale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 272 din 13 octombrie 2001; h) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 157 din 30 aprilie 2004.------------Art. 151^2 a fost introdus de pct. 79 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 152Organismele de gestiune colectiva care funcţionează la data intrarii în vigoare a prezentei legi sunt obligate să se conformeze dispoziţiilor art. 125, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 153Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile dreptului comun.  +  Articolul 154 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 321 din 21 iunie 1956 privind dreptul de autor, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare. (3) Până la aprobarea tabelelor şi a metodologiilor negociate conform prevederilor art. 131 din prezenta lege, se aplică tarifele stabilite prin actele normative în vigoare.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 19 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 20 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUIION SOLCANU-------------------